навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

Приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 131 от 2 април 2021 г. за приемане на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест - ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г., в сила от 06.04.2021 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С методиката се определят редът и начинът, по който пощенският оператор, на когото със Закона за пощенските услуги е възложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа, изчислява и доказва нетните разходи от задължението за извършване на услугата.
(2) За целите на методиката пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга ще се нарича "задължен оператор".

Чл. 2. (1) Задължението за извършване на универсалната пощенска услуга включва следните елементи:
1. извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна така, че да се осигури възможност за ползването й от всеки потребител независимо от географското му местоположение;
2. осигуряване на универсалната пощенска услуга в точките за достъп до пощенската мрежа на задължения оператор, в рамките на работното време и с периодичност на събирането и доставките, съответстващи на изискванията на чл. 33 от Закона за пощенските услуги;
3. извършване на универсалната пощенска услуга с качество, отговарящо на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги;
4. предоставяне на универсалната пощенска услуга на достъпни цени, еднакви за територията на цялата страна;
5. извършване на универсалната пощенска услуга безплатно в случаите по чл. 80 от Закона за пощенските услуги.
(2) Въз основа на елементите по ал. 1 и услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги се формират следните компоненти на задължението за универсалната пощенска услуга:
1. географско покритие - включва отделни географски територии, които не се припокриват и всяка от които се обслужва от един разходен център;
2. услуги - включва услугите, посочени в чл. 34 от Закона за пощенските услуги;
3. цени - включва цените на услугите от обхвата на универсалната пощенска услуга, образувани от задължения оператор съгласно изискванията за определяне цената на универсалната пощенска услуга и за икономически обоснована печалба;
4. качество - включва качеството на предоставяната универсална пощенска услуга, отчетено в съответствие с нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги;
5. честота на доставяне - включва осигуряването на универсалната пощенска услуга съгласно изискванията на чл. 33 от Закона за пощенските услуги;
6. пощенска мрежа - включва стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, разменни и сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства, чрез които задълженият оператор осигурява извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна.


Чл. 3. (1) Нетните разходи се изчисляват, когато услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги се предоставят при ценови условия, попадащи извън обичайните търговски условия, и формират загуба.
(2) Нетните разходи от задължението за извършване на универсална пощенска услуга се изчисляват като разлика между нетните разходи на задължения оператор при работа със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и при работа без задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(3) В нетните разходи от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга се включва всеки разход, свързан със и необходим за дейностите по извършването й.
(4) Общият размер на нетните разходи от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга се изчислява като сбор от нетните разходи за всеки от компонентите на задължението за универсалната пощенска услуга при отчитане на всички други относими елементи.
(5) Относимите елементи, които отчита задълженият оператор при изчисляване на нетните разходи, са натрупаните нематериални ползи за този оператор и стимулирането на ефективността на разходите.
(6) Изчисляването на нетните разходи за всеки от компонентите на универсалната пощенска услуга се извършва поотделно и по начин, при който се избягва двойното отчитане на каквито и да било разходи и преки или косвени ползи.
(7) Нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга и всички други относими елементи се изчисляват от задължения оператор за период, отнасящ се до предходната календарна година, приключваща на 31 декември.


Чл. 4. Етапите за изчисляване на нетните разходи и определяне на несправедливата финансова тежест са следните:
1. разработване на референтен сценарий за определяне на условията, при които се изчисляват нетните разходи;
2. изчисляване на нетните разходи за компонентите на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, включени в референтния сценарий;
3. определяне и изчисляване на нематериалните ползи;
4. определяне и оценяване на стимулите за ефективност;
5. изчисляване на общия размер на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга;
6. определяне на несправедливата финансова тежест за задължения оператор.

Раздел II.
Разработване на референтен сценарий


Чл. 5. (1) Задълженият оператор разработва референтен сценарий, който включва условията и компонентите на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга и условията и задълженията за извършване на универсалната пощенска услуга, които не биха се изпълнявали от същия оператор, ако няма наложено задължение. Изчисляването на нетните разходи се извършва от задължения оператор по референтен сценарий, за който Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) се е произнесла със становище, че той е достоверен и приложим на практика.
(2) Данните за компонентите на референтния сценарий, на базата на които се изчисляват нетните разходи за извършване на универсалната пощенска услуга, се получават чрез системата за разпределение на разходите, ползвана от задължения оператор за доказване на разходите за извършване на услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги.
(3) Системата по ал. 2 се съгласува от КРС съгласно чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги по реда на "Процедура за съдържанието, начина на разпределение на разходите, реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга" (Процедура). Въз основа на системата по ал. 2 се определят разходите, свързани със и необходими за дейностите по извършването на универсалната пощенска услуга, които се включват в нетните разходи.


Чл. 6. (1) Когато референтният сценарий включва компонентите географско покритие и услуги, за изчисляване на нетните разходи се приема следното:
1. разходните центрове от пощенската мрежа на задължения оператор се разделят на рентабилни и нерентабилни; за рентабилен се счита всеки разходен център, за който единичният разход за услугата е по-малък от единичния приход;
2. единичният разход за всяка услуга от обхвата на универсалната пощенска услуга се определя от системата по чл. 5, ал. 2 за всеки разходен център на базата на разходите за приемане, пренасяне и доставяне на пощенските пратки;
3. единичният приход за всяка услуга от обхвата на универсалната пощенска услуга се определя от системата по чл. 5, ал. 2 на базата на приходите от извършване на услугата; при определяне на рентабилността на разходните центрове при предоставяне на услугата се ползва единичен приход, еднакъв за всички разходни центрове.
(2) Данните, които ползва задълженият оператор при разработване на сценария по ал. 1 и в процеса на изчисляване на нетните разходи, се представят в табличен вид съгласно приложения № 1 - 4.
(3) В случаите, когато разработеният референтен сценарий е различен от сценария по ал. 1, задълженият оператор извършва съответни изменения в приложения № 1 - 4, така че данните в приложенията да позволяват изчисляване на нетните разходи при условията и компонентите на предложения сценарий.
(4) Задълженият оператор представя на КРС мотивите за изготвянето на сценарий в случаите по ал. 3 и за предложените изменения в приложения № 1 - 4, които мотиви следва да показват връзката между референтния сценарий и данните от приложенията.

Раздел III.
Изчисляване на нетните разходи за извършване на универсалната пощенска услуга по видове услуги


Чл. 7. (1) Задълженият оператор изчислява нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга по видове услуги при условията на референтния сценарий по чл. 6, ал. 1 и съобразно разбивката по теглови граници:
1. вътрешни пощенски пратки:
а) кореспондентски пратки, включително пощенски карти - за страната, със и без предимство, препоръчани и непрепоръчани, кореспондентски пратки с обявена стойност:
аа) кореспондентски пратки до 50 г;
бб) кореспондентски пратки от 51 до 2000 г;
б) малки пакети до 2000 г - за страната, със и без предимство, препоръчани и непрепоръчани, малки пакети с обявена стойност;
в) печатни произведения до 5000 г - за страната, със и без предимство, препоръчани и непрепоръчани, печатни произведения с обявена стойност;
г) секограми до 7000 г;
2. международни изходящи пощенски пратки до 5000 г - със и без предимство, препоръчани и непрепоръчани, пощенски пратки с обявена стойност;
3. колети до 20 кг - за страната и за чужбина, колети с обявена стойност.
(2) Нетните разходи за всяка от услугите по ал. 1 се изчисляват по следната формула:
НР = (Пр - Пр1) - (Р - Р1), където
НР са нетните разходи за съответната услуга от приложение № 1, за която се изчисляват;
Пр е реализираният приход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1, за която се изчисляват нетните разходи - при работа със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
Пр1 е изчисленият приход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1, за която се изчисляват нетните разходи - при работа без задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
Р е отчетеният разход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1, за която се изчисляват нетните разходи - при работа със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
Р1 е изчисленият разход от задължения оператор за съответната услуга от приложение № 1, за която се изчисляват нетните разходи - при работа без задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(3) Когато за отделна услуга по ал. 1 приходите са над разходите съгласно данните в приложение № 1 за приходи, разходи и обем на пратките, получени чрез системата по чл. 5, ал. 2, задълженият оператор не изчислява нетни разходи за тази услуга.


Чл. 8. (1) Данните, които ползва задълженият оператор в процеса на изчисляване на нетните разходи, за приходи, разходи и обем на пратките във връзка със задължението за извършване на универсалната пощенска услуга се получават чрез системата по чл. 5, ал. 2 и се представят във вида съгласно приложения № 1 - 3. В приложение № 1 се представят и резултатите за изчислените нетни разходи по услуги и сумата от нетните разходи по услуги. Резултатите за стойността на изчислените нетни разходи в приложение № 1 се представят като положително число.
(2) Данните за приходите, разходите и обем на пратките при работа на задължения оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се представят за всички разходни центрове съгласно приложение № 4.
(3) За изчисляване стойността на приходите, разходите и обема на пратките при работа на задължения оператор без задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се използват данните за рентабилните разходни центрове съгласно приложение № 4.

Раздел IV.
Определяне и изчисляване на нематериалните ползи и стимулите за ефективност на разходите на задължения оператор


Чл. 9. (1) Нематериалните ползи, относими към универсалната пощенска услуга, се оценяват в паричен еквивалент въз основа на данни от проучване, организирано от задължения оператор и проведено от независима организация.
(2) При изчисляване на нематериалните ползи задълженият оператор оценява в паричен еквивалент най-малко следните показатели:
1. престиж на фирмената/търговската марка в резултат на предоставянето на универсалната пощенска услуга;
2. ползи, произтичащи от организацията на продажбите;
3. ползи, свързани с големината на пазарния дял;
4. търговски ползи от реализирането на икономии от мащаба и обхвата;
5. ползи, произтичащи от специални права за търговия.
(3) В случаите, когато при оценката на нематериалните ползи в паричен еквивалент не са отчетени някои от показателите по ал. 2 и/или са използвани други показатели, задълженият оператор представя на КРС и мотиви в допълнение към оценката.
(4) С определената съгласно ал. 1 стойност за нематериалните ползи се намалява общият размер на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга при условията на сценария по чл. 6, ал. 1 при изчисляване на нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 2.
(5) С определената съгласно ал. 1 стойност за нематериалните ползи се намалява общият размер на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга при условията на сценария по чл. 6, ал. 3 при изчисляване на нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 3.


Чл. 10. (1) Стимулите за ефективност на разходите се определят, като се анализира изменението в ефективността на задължения оператор по отношение на предоставяне на универсалната пощенска услуга за периода, за който се изчисляват нетните разходи, спрямо предходния отчетен период.
(2) Ефективността на задължения оператор се оценява на базата на изменението в разходите за предоставяне на универсалната пощенска услуга и доставените пощенски пратки за периода, за който се изчисляват нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга, спрямо предходния отчетен период, като се отчете влиянието на инфлацията.
(3) Оценката на ефективността на задължения оператор се извършва, както следва:
1. определя се коефициент на ефективност на задължения оператор по следната формула:
Еф е коефициентът, който изразява повишаване или понижаване на ефективността на задължения оператор за едногодишния период;
Р1 е размерът на отчетените разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за периода, за който се изчисляват нетните разходи;
Р0 е размерът на отчетените разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за периода, предхождащ този, за който се изчисляват нетните разходи;
Т1 е общият брой на доставените пощенски пратки за периода, за който се изчисляват нетните разходи;
Т0 е общият брой на доставените пощенски пратки за периода, предхождащ този, за който се изчисляват нетните разходи;
i е размерът на инфлацията, изчислена на базата на индекса на потребителските цени за едногодишния период, за който се изчисляват нетните разходи.
Задълженият оператор се счита за по-ефективен при положителна стойност на Еф и за неефективен при отрицателна стойност на Еф.
2. определя се стойността на стимулите за ефективност Е в паричен еквивалент, като Еф се умножава по общия размер на променливите разходи от извършване на универсалната пощенска услуга; стойността Е е положителна, когато Еф > 0, и е отрицателна при Еф < 0.
(4) Определената положителна или отрицателна съгласно ал. 3, т. 2 стойност Е се прибавя към общия размер на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга при условията на сценария по чл. 6, ал. 1 при изчисляване на нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 2.
(5) Определената положителна или отрицателна съгласно ал. 3, т. 2 стойност Е се прибавя към общия размер на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга при условията на сценария по чл. 6, ал. 3 при изчисляване на нетни разходи съгласно чл. 11, ал. 3.

Раздел V.
Изчисляване общия размер на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга


Чл. 11. (1) В случай че по данни от системата по чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е по-голяма от сумата от разходите за предоставяне на услугите, задълженият оператор не изчислява нетни разходи.
(2) В случай че по данни от системата по чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е по-малка или равна на сумата от разходите за предоставяне на услугите, общият размер на нетните разходи при условията на референтния сценарий по чл. 6, ал. 1 се изчислява по формулата:
НР е общият размер на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;
НРi са нетните разходи, изчислени за отделна услуга;
i е индекс, който се мени от 1 до n, като n е броят на всички услуги, за които се изчисляват нетни разходи;
НП е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за нематериалните ползи съгласно изискванията на раздел ІV;
Е е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за стимулите за ефективност на разходите съгласно изискванията на раздел ІV.
(3) В случай че по данни от системата по чл. 5, ал. 2 сумата от приходите при предоставяне на услугите по чл. 7, ал. 1 е по-малка или равна на сумата от разходите за предоставяне на услугите, общият размер на нетните разходи при условията на референтния сценарий по чл. 6, ал. 3 се изчислява по формулата:
НР е общият размер на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;
НРj са нетните разходи за отделен компонент;
j е индекс, който се мени от 1 до m, като m е броят на компонентите, за които се изчисляват нетни разходи;
НП е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за нематериалните ползи съгласно изискванията на раздел ІV;
Е е стойността на паричния еквивалент, определена от задължения оператор за стимулите за ефективност на разходите съгласно изискванията на раздел ІV.


Чл. 12. (1) Задълженият оператор представя в КРС до 1 март на текущата година разработен референтен сценарий съгласно чл. 6.
(2) Референтният сценарий по ал. 1 задължително съдържа:
1. обосновка на избраните компоненти на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга;
2. описание на използвания метод за изчисляване на промените в дейността под влияние на избраните компоненти на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга;
3. описание на отделните стъпки от процеса на изчисляване;
4. предложения за изменения в приложения № 1 - 4 за случаите по чл. 6, ал. 3, включително описание на връзката между референтния сценарий и данните от приложенията;
5. описание на критериите, които ще се използват за доказване на наличие на несправедлива финансова тежест и за определяне размера на компенсацията.
(3) Към референтния сценарий задълженият оператор внася в КРС намерение за кандидатстване за компенсация на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга за предходната година.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията в срок до два месеца от предоставянето на референтния сценарий по ал. 1 се произнася със становище доколко той е достоверен и приложим на практика.
(5) В случай че предложеният от задължения оператор референтен сценарий по ал. 1 е неприложим на практика и/или недостоверен, КРС задължава оператора при изчисляване на нетните разходи да прилага референтния сценарий по чл. 6, ал. 1.

Раздел VI.
Определяне и доказване на несправедлива финансова тежест за задължения оператор въз основа на общия размер на нетните разходи


Чл. 13. (1) Задълженият оператор представя в КРС заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга за предходната година съгласно чл. 29а, ал. 1 и 2 от Закона за пощенските услуги след получаване на становището по чл. 12, ал. 4 и заявено намерение по чл. 12, ал. 3.
(2) Задълженият оператор прилага към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. попълнени приложения № 1 - 4 съгласно референтния сценарий, за който КРС се е произнесла със становище съгласно чл. 12, ал. 4;
2. методология и начин на изчисляване на нематериалните ползи и стимулите за ефективност на разходите, използвани от задължения оператор, съгласно изискванията на раздел ІV;
3. информация за стойността на салдото от финансови разчети с чужди администрации;
4. доклад с анализ за резултатите от прилагане на системата за разпределение на разходите заедно с необходимите документи към доклада съгласно процедурата по чл. 5, ал. 3.


Чл. 14. (1) Внесеното заявление по чл. 13, ал. 1 заедно с документите към него се предоставят на определен от КРС независим одитор за проверка и оценка относно съответствието им с методиката. Резултатите от проверката на изчислените нетни разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и оценката на одитора се публикуват на страницата на КРС в интернет.
(2) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 13, ал. 1 КРС се произнася с решение относно:
1. наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга;
2. размера на компенсацията, дължима на задължения оператор.
(3) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест по ал. 2, т. 1.
(4) Решението по ал. 2 се изготвя въз основа на анализ най-малко на следните данни: дял на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга от общия размер на приходите от извършване на универсалната пощенска услуга; стойност на салдото от финансови разчети с чужди администрации; изменение в пазарния дял на задължения оператор на пазара на универсалната пощенска услуга; оценка на нематериалните ползи; изменения в условията към референтния сценарий; препоръки на одитора.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази методика:
1. За разходни центрове от пощенската мрежа на задължения оператор се приемат пощенските станции, в които задължително се извършва доставяне на пощенски пратки.
2. Референтният сценарий представлява разработен от задължения оператор сценарий, в който са определени услугите и елементите от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга и услугите и елементите, които този оператор не би предоставял, ако не му е наложено задължение за извършване на универсалната пощенска услуга. В сценария се отчитат специфичните национални условия, степента на развитие на пощенския пазар, съществуващото ниво на конкуренция и ефективност.
3. Стойността на нетните разходи и изразената в паричен еквивалент стойност на нематериалните ползи, ползвани в изчисленията на нетните разходи, са винаги положителни.


§ 2. Тази методика въвежда изисквания на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. В случай че задълженият оператор доказва нетни разходи за 2011 г., разработва референтен сценарий и използва данни за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга по видове услуги, които са получени за 2011 г. чрез системата за разпределение на разходите, одобрена от КРС по реда на "Процедурата за реда и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите по видове услуги на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга", приета с Решение № 1193 от 27 октомври 2010 г.


§ 4. При изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга задълженият оператор изключва услугите от универсалната пощенска услуга, чиито цени са договорени по реда на чл. 66, ал. 3 от Закона за пощенските услуги.


§ 5. При изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга задълженият оператор изключва услугите от универсалната пощенска услуга, предоставени на базата на сключени договори за достъп до мрежата му.


§ 6. Методиката се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


Услуги Брой Приходи* Разходи* Единичен Нетни
по   приети (хил. лв.) (хил. лв.) приход разходи за
ред   пратки*     (в лв.) УПУ**
    (хил. бр.)       (хил. лв.)
  a b c d e = c : b h
1. Кореспондентски пратки          
  за страната до 50 г, без          
  предимство, непрепоръчани          
2. Кореспондентски пратки          
  за страната до 50 г, без          
  предимство, препоръчани          
3. Кореспондентски пратки          
  за страната до 50 г, с          
  предимство, непрепоръчани          
4. Кореспондентски пратки          
  за страната до 50 г, с          
  предимство, препоръчани          
5. Кореспондентски пратки          
  за страната до 50 г, с          
  обявена стойност          
6. Кореспондентски пратки          
  за страната от 51 г до          
  2000 г, без предимство,          
  непрепоръчани          
7. Кореспондентски пратки          
  за страната от 51 г до          
  2000 г, без предимство,          
  препоръчани          
8. Кореспондентски пратки          
  за страната от 51 г до          
  2000 г, с предимство,          
  непрепоръчани          
9. Кореспондентски пратки          
  за страната от 50 г до 2000 г, с предимство, препоръчани          
10. Кореспондентски пратки          
  за страната от 51 г до 2000 г, с обявена стойност          
11. Малки пакети за страната          
  до 2000 г, без предимство, непрепоръчани          
12. Малки пакети за страната          
  до 2000 г, без предимство, препоръчани          
13. Малки пакети за страната          
  до 2000 г, с предимство,          
  непрепоръчани          
14. Малки пакети за страната          
  до 2000 г, с предимство,          
  препоръчани          
15. Малки пакети за страната          
  до 2000 г, с обявена стойност          
16. Печатни произведения за          
  страната до 5000 г, без          
  предимство, непрепоръчани          
17. Печатни произведения за          
  страната до 5000 г, без          
  предимство, препоръчани          
18. Печатни произведения за          
  страната до 5000 г, с          
  предимство, непрепоръчани          
19. Печатни произведения за          
  страната до 5000 г, с          
  предимство, препоръчани          
20. Печатни произведения за          
  страната до 5000 г, с          
  обявена стойност          
21. Секограми за страната до          
  7000 г, със и без предимство, препоръчани          
22. Секограми за страната до          
  7000 г, със и без предимство, непрепоръчани          
23. Секограми за страната до          
  7000 г, с обявена стойност          
24. Секограми за чужбина до          
  7000 г, със и без предимство, препоръчани          
25. Секограми за чужбина до          
  7000 г, със и без предимство, непрепоръчани          
26. Секограми за чужбина до          
  7000 г, с обявена стойност          
27. Пощенски пратки за          
  чужбина до 5000 г, без          
  предимство, непрепоръчани          
28. Пощенски пратки за          
  чужбина до 5000 г, без          
  предимство, препоръчани          
29. Пощенски пратки за          
  чужбина до 5000 г, с          
  предимство, непрепоръчани          
30. Пощенски пратки за          
  чужбина до 5000 г, с          
  предимство, препоръчани          
31. Пощенски пратки за          
  чужбина до 5000 г, с          
  обявена стойност          
32. Колети за страната до 20 кг          
33. Колети за страната до 20 кг, с обявена стойност          
34. Колети за чужбина до 20 кг          
35. Колети за чужбина до 20 кг, с обявена стойност          
  Общо***          
Забележки:
* Данните за брой приети пратки, приходи и разходи за всяка от услугите в колона "a" се получават чрез системата за разпределение на разходите, съгласувана от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
** Данните в колона "h" се попълват за всяка от услугите, получени съгласно приложение № 4.
*** Нетните разходи се изчисляват, когато услугите по чл. 34 ЗПУ се предоставят при ценови условия, попадащи извън обичайните търговски условия, и формират загуба.
Когато сумата на приходите (общо приходи в колона "с") е по-голяма от сумата на разходите (общо разходи в колона "d"), нетни разходи не се изчисляват.
Когато за отделна услуга от колона "a" приходите (колона "с") са над разходите (колона "d"), задълженият оператор не изчислява нетни разходи за тази услуга.


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2


Услуги Общо Разходи по Разходи по Разходи
по   разходи* приемане* пренасяне* по
ред   (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) доставяне*
          (хил. лв.)
  a b = c+d+e c d e
1. Кореспондентски пратки за        
  страната до 50 г, без        
  предимство, непрепоръчани        
2. Кореспондентски пратки за        
  страната до 50 г, без        
  предимство, препоръчани        
3. Кореспондентски пратки за        
  страната до 50 г, с предимство,        
  непрепоръчани        
4. Кореспондентски пратки за        
  страната до 50 г, с предимство,        
  препоръчани        
5. Кореспондентски пратки за        
  страната до 50 г, с обявена        
  стойност        
6. Кореспондентски пратки за        
  страната от 51 г до 2000 г, без        
  предимство, непрепоръчани        
7. Кореспондентски пратки за        
  страната от 51 г до 2000 г, без        
  предимство, препоръчани        
8. Кореспондентски пратки за        
  страната от 51 г до 2000 г, с        
  предимство, непрепоръчани        
9. Кореспондентски пратки за        
  страната от 51 г до 2000 г, с        
  предимство, препоръчани        
10. Кореспондентски пратки за        
  страната от 51 г до 2000 г, с        
  обявена стойност        
11. Малки пакети за страната до        
  2000 г, без предимство,        
  непрепоръчани        
12. Малки пакети за страната до        
  2000 г, без предимство,        
  препоръчани        
13. Малки пакети за страната до        
  2000 г, с предимство,        
  непрепоръчани        
14. Малки пакети за страната до        
  2000 г, с предимство,        
  препоръчани        
15. Малки пакети за страната до        
  2000 г, с обявена стойност        
16. Печатни произведения за        
  страната до 5000 г, без        
  предимство, непрепоръчани        
17. Печатни произведения за        
  страната до 5000 г, без        
  предимство, препоръчани        
18. Печатни произведения за        
  страната до 5000 г, с        
  предимство, непрепоръчани        
19. Печатни произведения за        
  страната до 5000 г, с        
  предимство, препоръчани        
20. Печатни произведения за        
  страната до 5000 г, с обявена        
  стойност        
21. Секограми за страната до        
  7000 г, със и без предимство,        
  препоръчани        
22. Секограми за страната до        
  7000 г, със и без предимство,        
  непрепоръчани        
23. Секограми за страната до        
  7000 г, с обявена стойност        
24. Секограми за чужбина до        
  7000 г, със и без предимство,        
  препоръчани        
25. Секограми за чужбина до        
  7000 г, със и без предимство,        
  непрепоръчани        
26. Секограми за чужбина до        
  7000 г, с обявена стойност        
27. Пощенски пратки за чужбина        
  до 5000 г, без предимство,        
  непрепоръчани        
28. Пощенски пратки за чужбина        
  до 5000 г, без предимство,        
  препоръчани        
29. Пощенски пратки за чужбина        
  до 5000 г, с предимство,        
  непрепоръчани        
30. Пощенски пратки за чужбина        
  до 5000 г, с предимство,        
  препоръчани        
31. Пощенски пратки за чужбина        
  до 5000 г, с обявена стойност        
32. Колети за страната до 20 кг        
33. Колети за страната до 20 кг, с        
  обявена стойност        
34. Колети за чужбина до 20 кг        
35. Колети за чужбина до 20 кг, с        
  обявена стойност        
  Общо:        
Забележка.
* Данните за разходите за всяка от услугите в колона "a" се получават чрез системата за разпределение на разходите, съгласувана от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги.


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2


Услуга*..........................................................................................................................
Разходни Разходи Разходи по Разходи по Разходи за Брой Единичен
центрове по пренасяне доставяне услугата обработени разход
(РЦ) приемане в РЦ в РЦ (хил. лв.) пратки в (в лв.)
  в РЦ (хил. лв.) (хил. лв.)   центъра**  
  (хил. лв.)       (хил. бр.)  
a b c d e = b+c+d f g = e : f
Разходен център 1            
Разходен център 2            
Разходен център 3            
Разходен център 4            
           
           
           
           
Общо:            
Забележки:
* Таблицата от приложение № 3 се попълва за всяка от услугите, включени в колона "а" на таблицата от приложение № 1, за която се изчисляват нетни разходи.
** Броят обработени пратки в разходен център включва броя доставени пратки (вътрешни и входящи международни) от обхвата на услугите по чл. 34 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) без услугите по чл. 66, ал. 3 ЗПУ.


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2


Услуга* ......................................................................................................................................
при работа със и без задължение за УПУ
Разходни Брой Единичен Единичен Приходи Разходи Резултат Разходи Приходи от Нетни
центрове приети разход приход** за услугата за услугата за за услугата без услугата без разходи
(РЦ) пратки (в лв.) (в лв.) със със рентабилност задължение-само задължение-само за услугата
  (хил.     задължение задължение (в лв.) от рентабилни РЦ от рентабилни РЦ (хил. лв.)
  бр.)     (хил. лв.) (хил. лв.)   (хил. лв.) (хил. лв.)  
a b c d e = b * d f = b * c g = d - c h = f I = e j = (e - i) - (f - h)
Разходен                 не се попълва
център 1                  
Разходен                 не се попълва
център 2                  
Разходен                 не се попълва
център 3                  
Разходен                 не се попълва
център 4                  
                не се попълва
                не се попълва
                не се попълва
                не се попълва
Общо:                  
Забележки:
* Таблицата от приложение № 4 се попълва за всяка от услугите, включени в колона "а" на таблицата от приложение № 1, за която се изчисляват нетни разходи.
** Единичният приход за всяка услуга се получава чрез системата за разпределение на разходите, съгласувана от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), на база приходите от извършване на услугата. При определяне на рентабилността на разходните центрове при предоставяне на услугата се ползва единичен приход, еднакъв за всички разходни центрове.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума