навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г.)

Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 90 ал. 3 се изменя така:
"(3) По-горестоящият административен орган може да спре допуснатото с разпореждане предварително изпълнение по искане на оспорващия, ако то не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда на засегнато лице."


§ 2. В чл. 102, ал. 1 думите "в едномесечен срок" се заменят с "в тримесечен срок".


§ 3. В чл. 145, ал. 2 т. 2 се изменя така:
"2. решението на по-горестоящия административен орган, с който е изменен актът по т. 1 или е отменен и въпросът е решен по същество;".


§ 4. В чл. 160, ал. 2 думите "а в случаите по чл. 159, т. 4 и 5 - в открито съдебно заседание" се заменят с "освен ако съдът намери за необходимо да ги разгледа в открито съдебно заседание".


§ 5. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите "издал акта" се добавя "по чл. 60, ал. 1";
б) изречение второ се изменя така: "Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства."
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите "открито заседание" се заменят със "закрито заседание";
б) в изречение второ думите "от обявяването му на заседанието" се заменят с "от съобщаването му".
3. Създава ал. 4:
"(4) Допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал. 2."


§ 6. Създава се чл. 172а:
"Съдържание на решението
Чл. 172а. (1) Решението трябва да съдържа:
1. датата и мястото на постановяването му;
2. посочване на съда, имената на съдията/съдиите, на секретаря и на прокурора, когато той е взел участие в делото;
3. номера на делото, по което се постановява решението;
4. номера и датата на административния акт и наименованието на органа, който го издава;
5. имената, съответно наименованието, на страните;
6. какво постановява съдът;
7. в тежест на кого се възлагат разноските;
8. подлежи ли решението на обжалване, пред кой съд и в какъв срок.
(2) Към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват становищата на страните, фактите по делото и правните изводи на съда.
(3) Решението се подписва от съдията/съдиите, взели участие в постановяването му. Когато някой от съдиите не може да го подпише, председателят отбелязва върху решението причините за това."


§ 7. Член 227 се изменя така:
"Правомощия на Върховния административен съд при отмяна на новото решение
Чл. 227. (1) Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, Върховният административен съд не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество.
(2) Когато основанието за отмяна налага това, Върховният административен съд, след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание и ако е необходимо, събира нови доказателства."


§ 8. В чл. 307 ал. 1 се изменя така:
"(1) В случаите по чл. 302, 303 и 305 актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от съответния орган на изпълнителната власт, а наказателните постановления се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица."


§ 9. В § 141 от преходните и заключителните разпоредби думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10 и 33 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 50 думата "окръжния" се заменя с "административния".
2. В чл. 72, ал. 1 думата "окръжен" се заменя с "административен".
3. В чл. 73, ал. 1 думата "Окръжният" се заменя с "Административният".
4. В чл. 83б, ал. 1 думата "окръжния" се заменя с "административния".
5. В чл. 84 думата "окръжния" се заменя с "административния".


§ 11. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г. и бр. 77 от 2010 г.) в чл. 40, ал. 2 думата "окръжните" се заменя с "административните".


§ 12. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 94 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25 ал. 5 се изменя така:
"(5) Решението на комисията по ал. 4 подлежи на обжалване пред съответния административен съд. Решението на административния съд не подлежи на обжалване. В случаите на отхвърляне на жалбата срещу решението на комисията администраторът на лични данни е длъжен да ги унищожи."
2. В чл. 38, ал. 6 думите "пред Върховния административен съд" се заменят с "по реда на Административнопроцесуалния кодекс".


§ 13. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г. ) в чл. 88, ал. 5 се създава изречение трето: "Решението не подлежи на обжалване."


§ 14. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.) в чл. 68, ал. 1 думите "пред Върховния административен съд" се заличават.


§ 15. В Закона за избиране на Велико Народно събрание (обн., ДВ, бр. 28 от 1990 г.; попр., бр. 29 от 1990 г.; изм., бр. 24 от 2001 г. и бр. 45 от 2002 г.) в чл. 31, ал. 2 думите "Върховния съд" се заменят с "Върховния административен съд".


§ 16. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 54 думите "пред Върховния административен съд" се заменят с "по реда на Административно-процесуалния кодекс".


§ 17. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г. , бр. 80 от 2009 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 18 ал. 4 се изменя така:
"(4) Отказът за вписване на кандидата в съответния регистър може да се обжалва и пред съответния административен съд. Решението не подлежи на обжалване."


§ 18. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) в чл. 6, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изречение второ се изменя така: "Отказът подлежи на обжалване пред съответния административен съд."
2. Създава се изречение трето: "Решението на съда не подлежи на обжалване."


§ 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.
(2) Образуваните дела до влизане в сила на този закон пред административните съдилища и Върховния административен съд се довършват по досегашния ред.


§ 20. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 18 и 97 от 2010 г.) в чл. 64в, изречение първо думите "пред Върховния административен съд" се заменят с "по реда на Административнопроцесуалния кодекс".


§ 21. В Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30, 59, 75 и 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 102 от 2008 г., бр. 101 от 2009 г. и бр. 98 и 101 от 2010 г.) в чл. 33, ал. 7 думите "пред Върховния административен съд" се заличават.


§ 22. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 87 думите "пред Върховния административен съд" се заменят с "по реда на Административнопроцесуалния кодекс".
2. В чл. 89 думите "Върховния административен съд" се заменят със "съда".
3. В чл. 90:
а) в ал. 1 думите "Върховният административен съд" се заменят с "административният съд";
б) в ал. 2 думите "Върховният административен съд" се заменят с "административният съд".


§ 23. Висящите съдебни производства до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума