навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 26 ОТ 10 АПРИЛ 1996 Г. ЗА РАЗВИТИЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ"

В сила от 23.04.1996 г.
Издадена от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.34 от 23 Април 1996г., отм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България" - ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат развитието, управлението и ползването на автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" (АИС "АКБ").


Чл. 2. Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" е компютърна система, чрез която се събира, обработва и съхранява информацията за археологическите обекти в Република България.


Глава втора.
РАЗВИТИЕ НА АИС "АКБ"

Чл. 3. Базата данни на АИС "АКБ" се попълва от Археологическия институт с музей при Българската академия на науките (АИМ при БАН) и Националния институт за паметниците на културата (НИПК) въз основа на първични документи, изготвяни от специалисти от АИМ при БАН, НИПК, исторически и археологически музеи, висши училища, други институти на БАН и физически лица.


Чл. 4. Базата данни на АИС "АКБ" се попълва чрез изготвяне на регистрационни карти за всеки археологически обект след проучването му на място. Всяка регистрационна карта се изработва в два екземпляра, носи подписа на автора си и индивидуален регистрационен номер за АИС "АКБ".


Чл. 5. (1) Регистрационните карти се приемат и утвърждават от комисия, назначена от управителния съвет на АИС "АКБ".

(2) В едноседмичен срок след утвърждаването по един екземпляр на регистрационните карти се предава в архива на АИМ при БАН и Националния документален архив на паметниците на културата при НИПК.

(3) Археологическият институт с музей при БАН и НИПК съхраняват регистрационните карти в своите архиви в съответствие с изискванията на чл. 7.


Чл. 6. Информацията за археологическите обекти, пренесена на магнитен носител, се съхранява в Министерството на културата, НИПК и АИМ при БАН.


Чл. 7. Данните в АИС "АКБ" са служебна тайна. Първичните им носители - регистрационни карти и дискети, се завеждат на отчет и се съхраняват от лицата по чл. 15 при условия, които обезпечават опазването на служебната тайна и правомерния достъп до тях.


Чл. 8. Всяка утвърдена регистрационна карта на археологически обект за АИС "АКБ" се счита за авторска публикация и е защитена от Закона за авторското право и сродните му права.


Глава трета.
ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 9. Информацията от база данни АИС "АКБ" може да се ползва само за дейности, свързани с проучването и опазването на археологическото наследство.


Чл. 10. (1) Справки от АИС "АКБ" се получават въз основа на писмена заявка до някое от лицата по чл. 15.

(2) Заявителят удостоверява правото си да извършва дейностите по чл. 9 чрез официален документ (открит лист за археологическо проучване, договор за извършване на консервационно-реставрационни работи по паметници на културата, виза за проектиране, разрешение за строителство или за извършване на други дейности в определена територия) и попълва декларация по образец, утвърден от министъра на културата.


Чл. 11. Нивата на разрешен достъп до информацията в АИС "АКБ" се определят от министъра на културата.


Чл. 12. (1) Право на безплатно ползване на информацията от АИС "АКБ" имат Министерството на културата, НИПК и АИМ при БАН.

(2) Министерството на културата изготвя справки, свързани с проучването или опазването на археологически обекти и съобразени с разрешеното ниво на достъп, по искане на министерства, комитети, учреждения и други ведомства с ранг на министерства.


Чл. 13. (1) Право на ползване на част от информацията от база данни на АИС "АКБ" срещу заплащане на такси имат всички останали юридически и физически лица при условията на чл. 9 и 10.

(2) Справките по ал. 1 се изготвят от АИМ при БАН и НИПК в съответствие с позволеното ниво на достъп. Таксите се определят с тарифа, одобрена от министъра на културата.


Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Методическото и научното ръководство на дейностите по развитието на АИС "АКБ" се осъществяват от АИМ при БАН в съответствие с чл. 15 от Закона за паметниците на културата и музеите.


Чл. 15. В Министерството на културата контролът по администрирането на база данни АИС "АКБ" се осъществява от експерт-археолог в отдел "НПК", а в АИМ при БАН и НИПК - от специалист, определен от директора на съответния институт.


Чл. 16. (1) Оперативното ръководство и координация на дейностите по развитието, ползването и финансирането на АИС "АКБ" се осъществява от управителен съвет, членовете на който ежегодно се определят със заповед на министъра на културата.

(2) Управителният съвет се състои от 5 членове - представителите на Министерството на културата, НИПК и АИМ при БАН, посочени в чл. 15, и двама представители на музеите от страната.

(3) Управителният съвет приема правилник за своята дейност и избира за председател един от своите членове.


Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 17. (1) Събирането на таксите за справки от АИС "АКБ" по смисъла на чл. 13, ал. 2 се извършва от АИМ при БАН и НИПК. Получените средства се превеждат в едномесечен срок в отделна партида на извънбюджетната сметка на Министерството на културата.

(2) В партидата по ал. 1 се набират и средствата от дарения, спонсорство и др.

(3) Набраните средства могат да се използват само за дейности, свързани с развитието на системата.


Чл. 18. (1) Текущото поддържане на АИС "АКБ" се осъществява със средства от бюджета на Министерството на културата.

(2) За оригинални проекти, свързани с усъвършенстването на системата, управителният съвет кандидатства пред творческия фонд на Министерството на културата за допълнителни целеви субсидии.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Съсобственици на информацията в база данни на АИС "АКБ" са Министерството на културата и Археологическият институт с музей при Българската академия на науките.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на културата във връзка с чл. 5 и 15 от Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г.) и чл. 3, т. 7 от приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 139 от 1993 г. за определяне основните функции и задачи на Министерството на науката и образованието и за определяне основните функции на Министерството на културата и принципите на националната културна политика (ДВ, бр. 66 от 1993 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й.Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума