навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 42 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАШИНЕН ОПЕРАТОР"

В сила от 18.01.2011 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 521030 "Машинен оператор" от област на образование "Техника" и професионално направление 521 "Машиностроене, металообработване и металургия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 521030 "Машинен оператор" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5210301 "Металорежещи машини", 5210302 "Машини за гореща обработка на металите" и 5210303 "Машини и съоръжения за заваряване".


Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 521030 "Машинен оператор".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Машинен оператор" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и отменя Наредба № 24 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" (ДВ, бр. 10 от 2004 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Машинен оператор"


Професионално направление:
 
521 Машиностроене, металообработване и металургия
   
Наименование на професията:
 
521030 Машинен оператор
Специалности: Степен на професионална квалификация:
   
5210301 Металорежещи машини Втора
5210302 Машини за гореща обработка на металите Втора
5210303 Машини и съоръжения за заваряване Втора
     

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен оператор" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен оператор" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Машинен оператор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.
За обучение по професията "Машинен оператор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия може да се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, описани в т. 4, които лицето не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Машинният оператор може да извършва машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, да настройва, управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за работа и използва по предназначение работни и измервателни инструменти, да ползва техническа и технологична документация.
Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи държавни и частни машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.
Машинният оператор на металорежещи машини работи с универсални автоматични и полуавтоматични стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стъргателни, резбообработващи и зъбонарязващи металорежещи машини с различни системи за управление. Изпълнява механични обработки чрез рязане на обработвания материал, като за целта прилага различни стругови, фрезови, шлифовъчни и други обработки на съответната машина със стругарски нож, фреза, шлифовъчен диск или друг подходящ за обработката режещ инструмент.
Машинният оператор на машини за гореща обработка на металите в работата си използва ковашко огнище, пламъчни и електронагревателни пещи, вани за обработка на детайли в различна среда, машини за пластична деформация на метал, като валцовъчни машини, преси, механични, пневматични или парно-въздушни чукове, машини за изтегляне.
Екипировката към машините за гореща обработка на металите включва различни по вид, конфигурация и конструкция валове, ролки, щампи, щанци, матрици, пуансони, дюзи.
Машинният оператор на машини и съоръжения за заваряване работи със заваръчни апарати, машини и съоръжения за заваряване, позициониращи устройства и манипулатори, основни и допълнителни заваръчни материали и различни шлосерски инструменти, използвани в заваряването.
Практикуването на професията по специалността "Машини и съоръжения за заваряване" изисква операторът да притежава удостоверение за правоспособност за практикуване, издадено от компетентен орган в съответствие с изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
При изпълнение на някои обработки на металите машинните оператори са изложени на влиянието на повишен шум, вибрации, топлинни и други излъчвания.
Лицата, практикуващи професията, трябва да притежават физическа и психическа издръжливост, устойчивост на вниманието, съобразителност, логично мислене, точност и прецизност на действията, дисциплинираност, отговорност.
Машинният оператор осъществява трудовите дейности в закрити помещения или на открито при извършване на някои от заваръчните работи. Работното време е стандартно или със сменен режим на работа.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен оператор" обучаваният може да продължи да се обучава по друга специалност от същата професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички професионални направления и единна за професиите от професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия", се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен оператор", могат да заемат длъжностите от НКПД: 8211 Машинни оператори на инструментални машини и сродни с тях, 8211-2001 Борвергист, 8211-2005 Машинен оператор, металорежещи машини, 8211-1026 Стругар, 8211-2027 Фрезист, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти, 7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти, 7224-2010 Шлифовчик, метал, 8123 Оператори на съоръжения за гореща обработка на метали, 8123-2002 Машинен оператор, закаляване на метал, 8123-2004 Оператор, пещи - термична обработка на метал, 8123-2005 Оператор, пещи - циментация на метал, 8124 Оператор на машини и съоръжения за изтегляне и пресоване на метал, 7212 Заварчици и резачи на метал (25 длъжности), както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- опазва околната среда в процеса на трудовата дейност;
- познава и обсъжда съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с машинната обработка на конструкционни материали;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;
- отговорно изпълнява задълженията си и възложените му задачи;
- осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител;
- умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на участващите в него;
- познава основните машиностроителни материали, разчита маркировката им, знае приложението им;
- обяснява връзката между структурните промени в металите и промяната в свойствата им;
- разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;
- познава и изпълнява технологии и методи за машинно обработване на конструкционни материали;
- описва устройството, действието и приложението на металообработващите машини и съоръжения;
- познава и прилага правилата за подготовка, използване и съхраняване на инструментална екипировка;
- умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Машинен оператор" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- избира правилните обработки, машини и инструменти според формата, размерите и параметрите на обработвания детайл;
- организира рационално работното си място за осъществяване на ефективна и безопасна работа с металообработваща машина или съоръжение;
- демонстрира умения за работа с основни металообработващи машини и съоръжения;
- контролира и оценява точността и качеството на продукта;
- изработва годна и качествена машиностроителна продукция.

4. Резултати от ученето

Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
 
Общи за професията "Машинен оператор"
 
1. Изпълнява правилата и инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд и 1.1. Познава много добре опасностите, които може да предизвика работното оборудване
опазва околната среда при изпълнение на трудова дейност 1.2. Знае правилата и инструкциите за безопасна работа с работното оборудване
  1.3. Поддържа параметрите на нормалната работна среда, като работи безопасно за собственото си здраве и за живота и здравето на другите работници
  1.4. Знае правилата за оказване на долекарска помощ на пострадал при инциденти и аварии по време на работа
  1.5. Поддържа работното си място в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
  1.6. Знае правилата за работа в съответствие с изискванията и процедурите за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
  1.7. Използва подходящо работно облекло и лични предпазни средства, осигуряващи безопасно осъществяване на трудовия процес
  1.8. Познава международните стандарти за разработване и внедряване на системи за управление на околната среда
  1.9. Предотвратява замърсяването на околната среда
  1.10. Проявява бърза и точна реакция при възникване на аварийни и извънредни ситуации
2. Организира рационално и ефективно работното място и трудовата дейност 2.1. Избира правилния инструментариум в зависимост от вида на конкретната трудова задача
  2.2. Спазва ергономичните изисквания за разполагане на инструментариума на работното място
  2.3. Съобразява правилата за организиране на трудовата дейност с плана за производителност
3. Използва подходящи машиностроителни материали и заготовки 3.1. Сравнява машиностроителните материали по техните механични и технологични свойства
  3.2. Ползва препоръки за приложението на машиностроителните материали
  3.3. Разчита правилно маркировката на материала
  3.4. Назовава вярно и точно критериите за оценка годността на заготовките
  3.5. Описва характеристиките на различните видове заготовки
4. Изработва продукти чрез механична обработка с металообработваща машина по зададен чертеж и технология 4.1. Разчита правилно формата, оразмеряването и изискванията за точност и качество на детайлите в машиностроителен чертеж
  4.2. Разчита условните означения в чертежи, схеми, технологични карти
  4.3. Изчертава скица на не-сложен детайл
  4.4. Назовава състава на технологичната документация
  4.5. Разработва вярно маршрутна технология за обработване на несложен детайл
  4.6. Ползва каталожна и справочна литература
5. Изпълнява технологии и методи за механична обработка 5.1. Описва вярно и точно видовете машиностроителни обработки
на машиностроителни материали 5.2. Подбира вида на обработката в съответствие с поставените изисквания
  5.3. Обяснява точно технологичните особености на различните обработки
  5.4. Спазва технологичната последователност на обработките
6. Управлява и обслужва металообработващи машини и съоръжения 6.1. Описва изчерпателно и вярно устройството, действието, управлението и приложението на машините и съоръженията
  6.2. Настройва прецизно машината за работа с предписан или избран режим на работа
  6.3. Определя подходящите инструменти за работа на машината
  6.4. Демонстрира начините за правилно установяване на инструменти към машината.
  6.5. Спазва изискванията за правилна експлоатация на машината
  6.6. Обяснява предназначението и конструкцията на инструментална екипировка за окомплектоване на машина
7. Контролира точността и качеството на обработката 7.1. Избира правилно методите за измерване на размери и отклонения от форма и разположение
  7.2. Назовава по класификационен признак видовете измервателни инструменти и уреди
  7.3. Използва правилно измервателни инструменти при работа
  7.4. Открива причините за дефекти и неточности при обработка
  7.5. Прилага критериите за оценяване на точност и качество
  7.6. Познава международни стандарти за разработването и внедряването на системи за управление на качеството
 
Специфични за специалност 5210301
"Металорежещи машини"
 
8. Управлява металорежещи машини за струговане, фрезоване, шлифоване, 8.1. Обяснява устройството, приложението и действието на видовете металорежещи машини
стъргане, обработване на отвори, резбо- и зъбонарязване 8.2. Обяснява правилно принципа на действие на системите за управление на металорежещи машини
  8.3. Умее да настройва металорежещи машини с елементите на технологичния режим
  8.4. Избира правилно режещи инструменти с подходящи за обработката конструкция и геометрия
  8.5. Владее техники за заточване на режещи инструменти
  8.6. Полага грижи за поддържане на машината в изправност
9. Изпълнява методи и технологии за изработване на 9.1. Обяснява правилно закономерности и явления в теорията на рязането
детайли чрез рязане с металорежещи машини 9.2. Избира правилната схема за снемане на прибавката за обработване чрез рязане
  9.3. Подрежда вярно етапите на технологичното проектиране
  9.4. Произвежда годни детайли чрез рязане с металорежещи машини
 
Специфични за специалност 5210302
"Машини за гореща обработка на металите"
 
10. Работи с машини за гореща обработка на металите, за изтегляне, валцоване и 10.1. Описва видовете машини и инструменти за гореща обработка на металите
пресоване на метал, с пещи и съоръжения за термична обработка 10.2. Познава начините за проверка на изправността на машините за гореща обработка
  10.3. Изброява и сравнява техническите и технологичните възможности на машините и инструментите
  10.4. Обезопасява машините при спазване на инструкциите
  10.5. Обяснява устройството и действието на машините
  10.6. Пуска в действие и обслужва машините и съоръженията за гореща обработка
  10.7. Извършва настройка, монтиране, демонтиране и регулировка на инструмента
  10.8. Полага грижи за поддържане на машината в изправност
11. Изпълнява технология за обработване на металите в горещо състояние, като отчита 11.1. Описва същността на пластичната деформация и видовете обработки в горещо състояние
особеностите, свързани със структурните и качествените 11.2. Познава марките стомани и физико-механичните свойства на металите
промени в метала при 11.3. Познава видовете термообработки
загряване 11.4. Познава структурните промени, които протичат в стоманите при различни режими на нагряване и охлаждане
  11.5. Познава промяната на якостните показатели на стоманите след различни видове термообработка
  11.6. Познава състава и влиянието върху свойствата на стоманите на използваните охлаждащи течности
  11.7. Познава значението и скоростта на нагряването и охлаждането
  11.8. Познава значението на температурата на инструмента
  11.9. Познава значението на смазването на инструмента
  11.10. Познава температурния интервал на гореща обработка на металите
  11.11. Открива причините за дефектите в детайлите и тяхното отстраняване
  11.12. Разчита чертежите и технологичните карти
  11.13. Определя твърдостта на стоманите по Бринел и Роквел
  11.14. Работи с уреди, контролиращи параметри на технологичния процес
  11.15. Използва измервателни инструменти
  11.16. Произвежда годна продукция чрез обработване в горещо състояние
 
Специфични за специалност 5210303
"Машини и съоръжения за заваряване"
 
12. Спазва изискванията за изправност на машините и съоръженията и за безопасно заваряване и рязане на метални 12.1. Описва и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при заваряване и санитарно-хигиенните изисквания
части 12.2. Познава източниците на риск при заваряване - работа с електрически ток, влага, вредни газове, отделяни при заваряване, газови бутилки, експлозии
  12.3. Открива и сигнализира за източници на риск
  12.4. Използва лични и колективни предпазни средства (работно облекло, защитни шлемове, ръкавици, гамаши, работни обувки и др.)
  12.5. Спазва хигиена на работното място в съответствие със здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните изисквания
  12.6. Описва и спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите
  12.7. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.)
  12.8. Оказва долекарска помощ при необходимост (изгаряне, удар от електрически ток, вдишване на вредни газове, осветяване на очите)
  12.9. Спазва изискванията
13. Изпълнява правилно спомагателните дейности при 13.1. Извършва прецизно необходимата подготовка на краищата за заваряване
заваряване 13.2. Изпълнява спомагателни подготвителни операции с помощта на металообработващи инструменти
  13.3. Извършва правилен монтаж и прихващане на заваряваните детайли в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура
  13.4. Почиства заварения шев в съответствие със спецификацията на заваръчната процедура
14. Осъществява заваръчна дейност с различни материали, инструменти, машини и съоръжения 14.1. Познава конвенционалните процеси на заваряване (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод, газокислородно заваряване и рязане)
  14.2. Разбира и използва специфичната за заваряването терминология
  14.3. Познава различните видове добавъчни материали (тел, флюс, електроди, защитни газове и др.) и разчита правилно означенията върху тях
  14.4. Разчита чертежи, като разпознава символите за означаване на заваръчни шевове
  14.5. Познава заваръчните позиции и идентифицира видовете съединения
  14.6. Познава изискванията към работното място на заварчика (вентилация и аспирация, при отсъствие на отразяващи повърхности и др.)
  14.7. Изпълнява заваръчни работи в съответствие със СЗП
  14.8. Познава влиянието на заваръчните параметри върху формата на шева
  14.9. Изброява различните видове заваръчни несъвършенства и описва възможните причини за тях
  14.10. Познава основни електрически величини (ток, напрежение, честота, мощност, съпротивление и др.)
  14.11. Посочва разликата между прав и променлив ток и видовете полярност, напрежение на празен ход
  14.12. Настройва основните заваръчни параметри на токоизточника съобразно спецификацията на заваръчната процедура
  14.13. Оценява качеството на готовия продукт
15. Осъществява визуален контрол на заваръчния шев 15.1. Оценява спазването на изискванията към шева (ширина, форма, гладкост и др.)
  15.2. Проверява за наличие на геометрични несъвършенства
  15.3. Измерва с шаблон катета и дебелината на шева
  15.4. Коригира самостоятелно несъвършенства от типа на: пори, шлакови включения, подрези, прекомерна изпъкналост, вдлъбнатост и др.
   

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в обзаведени учебни кабинети, които отговарят на утвърдените норми за площ, обем, осветеност и други параметри на средата. Обзавеждането на учебните кабинети по професионална подготовка предоставя необходимите дидактически материали за изучаване на устройството, конструкцията, действието, технологичните възможности (видовете обработки) и управлението на различни модели металообработващи машини, включително и най-новите, както и специфично машинно оборудване, с което разполага фирмата, заявила обучението. Обзавеждането на учебните кабинети трябва да осигурява онагледяване на усвояваното учебно съдържание: учебни табла за устройство, конструкция и кинематика, макети на различни възли, механизми и системи от машините и съоръженията, набори от работни, контролни и измервателни инструменти, тренажори на пултове за настройване и управление на машините и съоръженията, учебни филми и компютърно обзавеждане за използване на мултимедийни продукти за триизмерна визуализация на конструкция, кинематични и динамични взаимодействия в машините и съоръженията.
Препоръчително е, най-вече при модулно обучение, работното място на обучавания да бъде компютърно обзаведено за работа в локална мрежа при самостоятелни задания, контролни тестове и задачи.
5.2. Учебна работилница
Практическото обучение се осъществява в учебни работилници и в действащи производствени звена и фирми при предварително сключен договор за тази цел.
Обучаваният трябва да разполага със самостоятелно работно място, включващо съответната машина или съоръжение (стругова, фрезова, шлифовъчна, пробивна, отрезна, зъбообработваща, резбообработваща, стъргателна, преса, термична пещ, машина за заваряване и други в съответствие с изучаваната специалност от професията), работни и измервателни инструменти, помощни инструменти и материали и инструментална екипировка за установяване на заготовките и инструментите. Обучаваният трябва да премине практическо обучение през всички предвидени работни места, обзаведени с различните машини, включени в курса на обучение за усвояваната специалност от професията.
Работните места трябва да отговарят на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Машинен оператор" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалностите "Технология на металите", "Машиностроителна техника и технологии", "Машиностроене и уредостроене", съответстващи на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка и други специалности от професионално направление "Машинно инженерство", в обучението по които е включена подготовка по технология на заваряването, както и лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" от област на висшето образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), притежаващи квалификация "европейски и/или международен инженер по заваряване (IWE/EWE)".
Обучаващите по практика трябва да притежават правоспособност по заваряване за степен, по-висока от предвидената за придобиване по време на обучението (в съответствие със заваръчния процес, който преподават – за изпълнение на ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ се волфрамов електрод).
Преподавателите по теория и практика в обучаващи институции, които организират обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, трябва да отговарят и на изискванията на Наредба № 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума