навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2010 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ДВ, БР. 102 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

§ 1. В чл. 1 т. 5 се изменя така:

"5. общите показатели за безопасност, общите методи за безопасност и общите критерии за безопасност;".


§ 2. В чл. 2 се създава ал. 3:

"(3) Управлението и контролът по безопасността на превозни средства, представляващи културно-историческо наследство, които се движат по железопътната инфраструктура, се осъществяват от лицата, които ги управляват и стопанисват, при условие че превозните средства съответстват на националните правила за безопасност."


§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите "цели и" се заличават, думата "препоръките" се заменя с "решенията" и думите "железопътна агенция" се заменят с "комисия".


§ 4. В чл. 5, ал. 3 след думата "наредба" се добавя "ползвателите на вагони и".


§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът след думите "на кандидатите за придобиване" се заменя с "на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.)".

2. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2".


§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думите "и цели" се заличават.

2. В ал. 3 думите "и цели за оценка на" се заменят със "за".

3. Алинея 4 се отменя.


§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "въз основа на възникналите и регистрираните произшествия по безопасността" се заличават.

2. В ал. 3 думите "правилата, заповедите, предписанията и другите административни актове" се заменят със "заповедите и предписанията".


§ 8. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се отменя.


§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Общите методи за безопасност (ОМБ) описват как се оценяват нивото на безопасност, постигането на общите критерии за безопасност и съответствието им с други изисквания за безопасност."

2. В ал. 2:

а) основният текст на ал. 2 се изменя така:

"(2) Оценката по ал. 1 се осъществява чрез разработване на:";

б) точка 3 се изменя така:

"3. методи за проверка дали структурните подсистеми от железопътната система се експлоатират и поддържат съгласно съответните основни изисквания, доколкото не са обхванати от ТСОС."


§ 10. Член 14 се отменя.


§ 11. Член 15 се отменя.


§ 12. В чл. 17 думите "и цели за оценка на" се заменят със "за".


§ 13. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. (1) Общите критерии за безопасност се приемат от Европейската комисия като първи и втори комплект и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз:

1. първият комплект обхваща анализ и оценка на съществуващите критерии и ниво на безопасност в държавите членки и гарантира, че текущото ниво на безопасност на железопътната система няма да се понижи в нито една държава членка;

2. вторият комплект отразява и обобщава опита от прилагането на първия комплект и посочва всички приоритетни области, в които нивото на безопасност следва да се повиши.

(2) Общите критерии за безопасност се преразглеждат от Европейската комисия при отчитане на цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт, като приетите изменения се въвеждат в националните правила за безопасност."


§ 14. Член 19 се отменя.


§ 15. В чл. 20, ал. 1 думите "с цел" се заменят с "до".


§ 16. В чл. 21, ал. 1 думите "в началото на всяка година" се заличават, а думата "посочват" се заменя с "посочва".


§ 17. В чл. 22, ал. 1 се изменя така:

"(1) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи изграждат свои системи за управление на безопасността, с които гарантират съответствието на железопътната система с общите критерии за безопасност, националните правила за безопасност, изискванията, формулирани в ТСОС, както и че се прилагат съответните части на ОМБ, приети от Европейската комисия."


§ 18. В чл. 39, ал. 1 се създава т. 3:

"3. при издаване на сертификат за поддържане на превозните средства."


§ 19. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 4:

"4. при издаване на сертификат за поддържане на превозните средства."


§ 20. В глава трета се създава раздел VІ:

"Раздел VІ

Поддръжка на превозните средства

Чл. 62а./span>. (1) За всяко превозно средство преди въвеждането му в експлоатация се определя лице, което е отговорно за неговото поддържане.

(2) Железопътните превозвачи, управителите на железопътната инфраструктура или ползвателите на превозните средства могат да изпълняват функциите на лице по ал. 1.

(3) Лицето по ал. 1 се вписва в регистъра на превозните средства.

(4) Независимо от отговорността на лицето по ал. 1 железопътният превозвач и управителят на железопътната инфраструктура отговарят за безопасната експлоатация на превозните средства, които ползват посредством изградена система за управление на безопасността.

(5) Лицето по ал. 1 изгражда своя система за поддръжка, чрез която осигурява безопасното експлоатационно състояние на превозните средства, за които отговаря, като гарантира, че те са поддържани в съответствие със:

1. досието за поддръжката на съответното превозно средство, включително инструкциите и други технически документи;

2. действащите разпоредби, включително правилата за поддържане и изискванията на ТСОС.

(6) Лицето по ал. 1 извършва поддържането на превозните средства самостоятелно или го възлага чрез сключването на договор.

Чл. 62б./span>. (1) Лицето по чл. 62а, ал. 1 извършва поддръжката на превозните средства след получаване на сертификат за поддържане на товарни вагони и/или пътнически вагони и/или локомотиви.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) Сертификатът по ал. 1 е поименен и не подлежи на преотстъпване.

(4) При подаване на документите за издаване на сертификат се събира такса в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 62в./span>. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на сертификат по чл. 62а, ал. 1, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е търговец;

2. да има осигурена материална база, необходима за осъществяване на поддръжка на превозните средства.

(2) Лицето по ал. 1 подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) Заявлението по ал. 2 съдържа:

1. наименование на юридическото лице заявител и номер на ЕИК;

2. обхват на сертификата;

3. свидетелство за съдимост на лицата, които управляват или представляват търговеца;

4. организационна структура, като се посочват правата, отговорностите и задълженията на ръководния и изпълнителския персонал;

5. документи, доказващи, че лицата, на които е възложено да ръководят дейността по поддръжка на превозните средства, имат познания, необходими за упражняването на дейността в обхвата на сертификата (автобиография, дипломи за завършено образование, документи за професионална квалификация и др.);

6. вътрешни правила, които включват управление на досиетата за поддържка на превозните средства, проследимост на операциите и актуализиране на документацията за поддръжката, анализ на натрупания опит, включително данни относно експлоатацията и настъпили проишествия по отношение на всяко превозно средство, както и система за информиране на лицето, което експлоатира превозното средство, система за контрол на подизпълнители и/или доставчици, система за управление на документацията и за вътрешен одит;

7. описание на материалната база, необходима за осъществяване на поддръжка на превозните средства;

8. декларации от заявителя за готовност за застраховане на дейността;

9. документ за платена такса.

(4) В случаите, когато лицето по ал. 1 ще извършва поддържането на превозните средства чрез възлагане на друго лице, документите по ал. 2, т. 7 се подават за другото лице.

(5) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в срок до един месец разглежда заявлението и приложените към него документи. След окомплектуване на заявлението Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" извършва проверка за установяване спазването на изискванията за издаване на сертификата за поддържане на превозните средства в срок до два месеца.

(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да поиска от кандидата да представи допълнителна информация във връзка с подаденото заявление.

(7) В случаите, когато лицето по ал. 1 е железопътен превозвач или управител на железопътна инфраструктура, проверката по ал. 5 се извършва по време на процедурата за издаване или преразглеждане на удостоверението за безопасност на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура. Издаването или подновяването на удостоверение за безопасност на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура потвърждава изпълнението на изискванията за сертифициране.

(8) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по своя инициатива или по сигнал извършва проверки на лицето, получило сертификат за поддържане на превозните средства.

(9) Когато бъде установено, че лицето, получило сертификат за поддържане на превозните средства, не отговаря на изискванията за издаването му, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" дава писмени предписания и определя срок за отстраняване на нередовностите.

Чл. 62г./span>. Сертификатът за поддържане на превозни средства се отнема и правата, произтичащи от него, се прекратяват:

1. с решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", когато:

а) са констатирани нарушения на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове, свързани с безопасното експлоатационно състояние на превозните средства, или сертификатът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;

б) лицето престане да отговаря на условията по чл. 62в, ал. 1 и 4;

в) в случаите по чл. 62в, ал. 9 нередовностите не бъдат отстранени в срок;

2. по молба на притежателя на сертификата;

3. с прекратяване на дейността на притежателя на сертификата.

Чл. 62д./span>. Отказът да се издаде сертификат и отнемането му подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 62е./span>. Сертификатът за поддържане на товарни вагони, издаден в съответствие с чл. 62б, е валиден на цялата територия на Европейския съюз.

Чл. 62ж./span>. (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да определи алтернативни мерки за определяне и сертифициране на структура, отговорна за поддръжката на превозни средства, чрез дерогация:

1. когато превозните средства са регистрирани в трета държава и са поддържани в съответствие с нейното законодателство;

2. когато превозните средства се експлоатират по междурелсие, което е различно от това на основната железопътна мрежа в рамките на Европейския съюз и за които изискването по чл. 62а, ал. 5 е предвидено в международни споразумения с трети държави;

3. когато превозните средства представляват:

а) културно-историческо наследство и се движат по железопътната инфраструктура, при условие че съответстват на националните правила и разпоредби за безопасност;

б) военно оборудване;

в) средства за извършване на специален транспорт, който изисква предоставянето на специално разрешение от националния орган по безопасност преди въвеждането му в експлоатация.

(2) В случая по ал. 1, т. 3 дерогация за определяне на алтернативни мерки може да бъде предоставена за срок до 5 години.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" прилага дерогациите по ал. 1 и 2:

1. при регистриране на превозните средства в регистъра на превозните средства;

2. при издаване или подновяване на удостоверение за безопасност на железопътния превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура.

(4) Дерогациите по ал. 1 се посочват и обосновават в годишния доклад по чл. 67.

(5) В случай че Европейската железопътна агенция установи, че предоставена от националния орган по безопасност дерогация излага железопътната система на Общността на прекомерни рискове, незабавно информира Европейската комисия, която може да отправи искане за оттегляне на решението за дерогация."


§ 21. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. издава разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система в съответствие с Наредба № 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;".

2. Създават се т. 7 и 8:

"7. води регистър на превозните средства и упражнява контрол върху регистрирането им и точността и осъвременяването на отразената в регистъра информация;

8. издава сертификат на лице, което отговаря за поддържане на превозни средства."


§ 22. В чл. 67, ал. 2 се създава т. 6:

"6. взети решения за дерогации, свързани с определянето и сертифицирането на лицата, отговорни за поддръжката на превозните средства."


§ 23. В заглавието на глава пета след думата "произшествия" се добавя "и инциденти".


§ 24. Заглавието на раздел І от глава пета "Произшествия в железопътния транспорт" се изменя така:

"Раздел І

Общи положения".


§ 25. Член 68 се изменя така:

"Чл. 68. (1) Събитията, възникнали при извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари, довели до вредни последици за железопътната система и/или за обществото или околната среда или създали предпоставки за такива последици, се разделят на следните категории:

1. тежки произшествия;

2. произшествия;

3. инциденти.

(2) Произшествията в железопътния транспорт са следните видове:

1. удар на влак с друг влак, с маневрен състав, с друг подвижен железопътен състав или с препятствие в границите на строителния габарит, с изключение на ударите по т. 3;

2. дерайлиране на влак или на друг подвижен железопътен състав;

3. удар на влак или друг подвижен железопътен състав на железопътен прелез с пресичащо пътно превозно средство или с пресичащ пешеходец, или с други обекти, намиращи се временно върху железния път или в близост до него, които са изгубени (изпаднали) от пресичащо превозно средство или от пресичащ пешеходец;

4. произшествия (злополуки) с лица, причинени от подвижен железопътен състав в движение, включително самоубийствата и опитите за самоубийство;

5. пожар в подвижен железопътен състав;

6. прекъсване на железопътния трафик по главна жп линия за повече от 6 часа;

7. други, отговарящи на определението за произшествие/инцидента по § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба.

(3) Инцидентите в железопътния транспорт са следните видове:

1. изпуснат влак;

2. нерегламентирано приет влак на зает коловоз;

3. изпратен влак без съгласие от съседна гара;

4. нерегламентирано изпратен влак на заето междугарие;

5. заминал влак, неосигурен със спирачна маса;

6. повредена (счупена) релса или деформиран железен път, налагащ спиране на движението или незабавно намаляване на позволената скорост, за да се запази безопасността;

7. неизправност в осигурителната техника, вследствие на което сигнализацията е по-малко ограничителна, отколкото се изисква;

8. нерегламентирано подминат забранителен сигнал или крайна точка за разрешено движение;

9. счупване на колело или ос на експлоатирания тягов подвижен състав;

10. счупване на колело или ос на експлоатирания нетягов подвижен състав;

11. друга повреда на подвижен железопътен състав, която може да причини дерайлиране;

12. преминаване или спиране на влак на прелез с неспуснати ръчно управляеми бариери;

13. самопридвижване на подвижен железопътен състав;

14. движение на подвижен железопътен състав по неподготвен или неправилно подготвен маршрут;

15. оставен подвижен железопътен състав извън дистанционните указатели за съответния коловоз;

16. други отговарящи на определението за инцидент по § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба."


§ 26. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата "произшествия" се добавя "или инциденти";

б) в т. 4 думата "осигуряват" се заменя с "осигуряване на".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) При настъпило произшествие или инцидент задължително се уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", а за произшествия по чл. 68, ал. 2 - и Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а при необходимост се подава информация и на телефон 112. Редът за уведомяване се определя с акт на управителя на железопътната инфраструктура, съгласуван с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"."

3. В ал. 3 думата "превозвачите" се заменя със "заинтересованите превозвачи".

4. Създава се ал. 4:

"(4) Уведомлението за настъпило произшествие/инцидента или инцидент се извършва и с телеграма (факс) (приложение № 6)."


§ 27. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. Думата "уведомлението" се заменя с "полученото уведомление", думите "железопътно произшествие" се заменят със "събитие по чл. 68, ал. 1".

2. В т. 1 думата "произшествието" се заменя със "събитието".

3. В т. 2 думата "произшествието" се заменя със "събитието".

4. В т. 10 думата "произшествие" се заменя със "събитие".

5. В т. 13 думата "случая" се заменя със "събитието".


§ 28. Член 71 се изменя така:

"Чл. 71. (1) Длъжностното лице от структурата по безопасност на железопътната инфраструктура, определено с акта по чл. 69, ал. 2, анализира постъпилата първоначална информация за всяко събитие по чл. 68, ал. 1 и определя вида му.

(2) С акта по чл. 69, ал. 2 управителят на железопътната инфраструктура определя и ред за назначаване и състав на оперативна група, която регистрира, запазва и съхранява веществените доказателства и изготвя констативни протоколи."


§ 29. В чл. 72, ал. 1 думите "от службата по безопасността на" се заменят с "на управителя на".


§ 30. В чл. 73, ал. 3 след думата "разследване" се добавя "в срок до 5 работни дни от деня на назначаването на оперативната група. При необходимост срокът може да бъде удължен с разрешение на председателя на комисията за разследване."


§ 31. В заглавието на раздел ІІ от глава пета думите "на железопътни произшествия" се заличават.


§ 32. Член 75 се изменя така:

"Чл. 75. (1) Железопътни произшествия и инциденти, възникнали на територията на Република България, се разследват от български разследващ орган.

(2) В случаите, когато не е възможно да се установи на територията на коя държава е настъпило произшествието или инцидентът или когато е възникнало в района на граничните преходи, разследващите органи на държавите се споразумяват кой от тях да извърши разследването или то да бъде извършено съвместно. Разследването се извършва по реда на тази наредба, освен ако в двустранни или многостранни международни договори, по които Република България е страна, не е предвидено друго.

(3) В случаите по ал. 2, когато разследването е осъществено от разследващия орган на едната държава, разследващият орган на другата държава може да се възползва от резултатите от проведеното разследване.

(4) Когато в железопътно произшествие или инцидент, възникнали на територията на Република България, участва железопътен превозвач, лицензиран в държава - членка на Европейския съюз, за участие в разследването се кани и разследващият орган на съответната държава.

(5) Разследващите органи на държавите - членки на Европейския съюз, могат да се споразумяват за провеждане на съвместни разследвания извън случаите, описани в предходните алинеи."


§ 33. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Разследването по ал. 1 се извършва по правила, утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията."


§ 34. Член 77 се изменя така:

"Чл. 77. (1) Разследването на произшествия и инциденти извън тези по чл. 76 се извършва от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по правила, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(2) Структурите по безопасност на управителя на инфраструктурата и/или превозвачите разследват ситуациите, близки до инциденти, в системата на железопътната инфраструктура или на превозвачите.

(3) Ситуациите, близки до инциденти на железопътни линии на лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, се разследват от тези лица. Когато в събитието участва подвижен железопътен състав, предаден от превозвач, в разследването взема участие представител на този превозвач.

(4) Разследването по ал. 2 се извършва въз основа на правила, приети от управителя на железопътната инфраструктура и/или превозвачите, а по ал. 3 - по правила, приети от лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, съгласувани със заинтересованите превозвачи."


§ 35. Член 78 се изменя така:

"Чл. 78. (1) Разследването на железопътни произшествия или инциденти по чл. 76 се извършва от комисия с председател ръководителя на специализираното звено, определена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1 се извършва от постоянно действащи районни разследващи комисии към териториалните звена - районни железопътни инспекции (РЖИ) на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" с председател началника на съответното РЖИ, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1 по преценка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да се извърши и от определена с негова заповед комисия с председател главния директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция".

(4) В състава на комисиите по ал. 2 и 3 участват представители на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителят на железопътната инфраструктура и заинтересованите превозвачи.

(5) Комисиите по ал. 1 и 3 се назначават не по-късно от 5 дни от получаване на уведомлението по чл. 69, ал. 1, т. 2."


§ 36. Член 79 се отменя.


§ 37. В чл. 81, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

2. В т. 3 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

3. В т. 4 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

4. В т. 5 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

5. В т. 6 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

6. В т. 7 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

7. В т. 8 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

8. В т. 9 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

9. В т. 10 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

10. В т. 11 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

11. В т. 12 след думата "произшествието" се добавя "или инцидента".

12. Създава се т. 13:

"13. участие на поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари, и освобождаване на опасен товар."


§ 38. В чл. 82, ал. 1 думите "и те се осигуряват от разследващата комисия" се заменят с "предоставени от управителя на инфраструктурата и/или превозвачите, свързани с произшествието или инцидента".


§ 39. В чл. 85, ал. 1 след думите "пълно съдействие на" се добавя "оперативната група и".


§ 40. В чл. 86, ал. 1 думите "председателя на комисията" се заменят с "ръководителя на оперативната група".


§ 41. Член 87 се изменя така:

"Чл. 87. При разследване на произшествие или инцидент лицата, имащи пряко или косвено отношение към произшествието или инцидента, напускат зоната на събитието след разрешение от ръководителя на оперативната група, ако не е разпоредено друго от органите на Министерството на вътрешните работи."


§ 42. Член 89 се изменя така:

"Чл. 89. (1) Дейностите по възстановяване на железопътната инфраструктура започват след даване на писмено разрешение от ръководителя на оперативната група до ръководителя на аварийно-възстановителните работи.

(2) В случаите, когато на мястото на произшествието или инцидента се извършват действия по разследване от органи на Министерството на вътрешните работи, последните съгласуват писмено разрешението по ал. 1."


§ 43. Член 92 се изменя така:

"Чл. 92. След приключване на разследването по чл. 77, ал. 1 председателят на комисията за разследване изготвя доклад съгласно приложение № 8 до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".


§ 44. В чл. 93 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата "структура" се заменя с "комисия", а думите "и/или предписания" и "които са задължителни за всички участници в железопътната система" се заличават.

2. В ал. 2 думите "и предписания" се заличават.


§ 45. В чл. 94, ал. 1 думите "структурите за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура, превозвачите и други лица или органи за безопасност" се заменят с "управителят на железопътната инфраструктура, превозвачите и другите лица със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност".


§ 46. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "чл. 68, т. 1" се заменят с "чл. 76".

2. Създава се ал. 3:

"(3) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти по собствена преценка може да участва в работата по разследване на събития, различни от железопътните произшествия и инциденти, при положение че тези разследвания не застрашават неговата независимост."


§ 47. Член 99 се изменя така:

"Чл. 99. (1) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 76.

(2) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 3.

(3) Управителят на железопътната инфраструктура води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 2.

(4) Управителят на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност водят собствени архиви на разследваните от тях ситуации, близки до инциденти."


§ 48. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 15 се изменя така:

"15. "Произшествие" е нежелано или непредвидено внезапно събитие или поредица от такива събития, които имат вредни последици за железопътната система. Произшествията са: сблъскване, дерайлиране, произшествие при железопътни прелези, произшествия с хора, причинени от подвижен състав в движение, пожари и др."

2. В т. 19 думите "създаващи предпоставка за реализиране на произшествие" се заменят с "които не са произшествия или инциденти".

3. Създават се т. 25 - 27:

"25. "Ползвател" е физическо или юридическо лице, което като собственик или с право на ползване на превозно средство го експлоатира като средство за транспорт и е регистриран като такъв в регистъра по чл. 115а, ал. 7 ЗЖТ.

26. "Превозно средство (подвижен железопътен състав)" е железопътно превозно средство, което се движи на собствени колела по железопътни релси със или без теглене. Превозното средство се състои от една или повече структурни и функционални подсистеми или части от такива подсистеми.

27. "Изпуснат влак" е неуправляем в спирачен режим влак, който поради недостиг на спирачна маса или грешки при действие с влаковата спирачка при максимална степен на задържане не може да спре на спирачния път за участъка или увеличава скоростта си."


§ 49. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби след думите "чл. 29, ал. 2, т. 1" се поставя запетая и се добавя "чл. 115е, ал. 1 и чл. 115м, ал. 4 ЗЖТ".


§ 50. В приложение № 2 т. 3 се отменя.


§ 51. В приложение № 6 думите "чл. 71, ал. 5" се заменят с "чл. 69, ал. 4".


§ 52. Приложение № 7 се изменя така:

"Приложение № 7 към чл. 73, ал. 3


ДОКЛАД
за фактите и обстоятелствата, констатирани при настъпил/о ........
................
(вид на произшествието/инцидента)
съставен на ......... г. оперативна група ............................................................. с
ръководител: ........................................................
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
и членове:
1. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
2. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
3. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
4. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
5. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
6. ..............
(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)
Оперативната група се събра в .......................
на ...................... и пристъпи към разглеждане на:
..............
(кратко описание на железопътното произшествие/инцидент, дата, час и място)
I. Обстоятелства, при които е допуснато произшествието/инцидента
..............
..............
(посочва се хронологичният ред на събитията непосредствено преди, по време и след възникване на произшествието/инцидента)
II. Последици от произшествието/инцидента
1. Ранени и убити:
а) ранени: ...................................................................
(трите имена)
длъжност .....................месторабота ..................
(за жп служители и работници, имащи
отношение към произшествието/инцидента)
адрес ........................................................................
б) убити: ....................................................................
(трите имена)
длъжност .................. месторабота .....................
(за жп служители и работници, имащи
отношение към произшествието/инцидента)
адрес ........................................................................
2. Нанесени повреди и причинени щети на подвижен железопътен състав:
а) вагони: № ................................................................................, собственост на
....................., общо щети за ................................ лв.
(посочва се сумата от приложената сметка -
оценка на щетите)
№ .................................................................................................., собственост на
....................., общо щети за .................................лв.
(посочва се сумата от приложената сметка -
оценка на щетите)
б) локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, специализиран подвижен състав:
№ .................................................................................................., собственост на
......................, общо щети за ............................... лв.
..............
(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
3. Нанесени повреди и причинени щети на железопътната инфраструктура:
а) железен път и съоръженията му ..............
..............
(посочва се състоянието на железния път и съоръженията му, отразено в приложените констативни протоколи)
собственост на ....................................................
общо щети за .................................................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
б) осигурителна техника и съобщения, радиовръзки, ел. захранване
..............................................................................
(посочва се състоянието на осигурителната техника, отразено в приложените констативни протоколи)
собственост на ....................................................
общо щети за ........................................................ лв.
(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
в) контактна мрежа ..............
(посочва се състоянието
на контактната мрежа,
отразено в приложените
констативни протоколи)
собственост на ....................................................
общо щети за ...................................................... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
г) други повреди и щети .....................................
...............
(посочва се състоянието им, отразено в приложените констативни протоколи)
собственост на ...............
общо щети за ............... лв.
(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
4. Повреди и разпиляване на товари, багажни и колетни пратки:
вагон № ............, собственост на ......................,
пристигнал (пътувал) с влак № ................ за гара
съдържание .................., общо щети за лв.
(посочват се видът на товара и сумата от приложената сметка - оценка на щетите)
5. Прекъсване на движението:
а) на коловози № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
б) на коловози № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
в) на стрелки № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
г) на гърловина ........ за направление ...... от час .... минути .... на ... г.
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
д) на текущ път № ... от км ............+.............. до км ........+.......
от час ....... минути ....... на .......... г
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
е) на текущ път № ... от км ............+.............. до км ........+.......
от час ....... минути ....... на .......... г
възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:
V = ..... км/ч, ...............................................................
6. Причинено закъснение на влакове:
Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.
до час .............. минути .............. на ............. г.
Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.
до час .............. минути .............. на ............. г.
7. Движение на възстановителни средства:
а) възстановителен влак
Вл. № ......, заминал на ......... г., час ...... минути ....... от ............
пристигнал на местопроизшествието на .......... г. час ......... минути.......
Доказани разходи за придвижване и работа в размер на лв.
б) други възстановителни средства
Вид ......, заминаване на ............. г., час ....... минути ....... от ... г.
пристигане на местопроизшествието на ......... г. час ...... минути...........
Доказани разходи за придвижване и работа в размер на ............. лв.
в) причини за късното възстановяване на движението
..............................................................................
(попълва се само при закъснение във възстановяването на движението)
III. ЖП работници, служители и други лица, имащи отношение към произшествието/инцидента:
1. Локомотивна бригада на:
а) влак № ...................................................................,
(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)
.............................., месторабота ..................
(трите имена)
длъжност ..................................., трудов стаж на тази длъжност ..........
................................................., месторабота .............
(трите имена)
длъжност .........................…………………, трудов стаж на тази длъжност
б) влак № ,
(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)
....................., месторабота..........................
(трите имена)
длъжност ..............., трудов стаж на тази длъжност ..........
..................................., месторабота.........................
(трите имена)
длъжност ........................………., трудов стаж на тази длъжност ..............
2. Превозна бригада на:
а) влак № ...................................................................
.........................................., месторабота ..............
(трите имена)
длъжност .........................……………………., трудов стаж на тази длъжност ..............
...................................., месторабота .............
(трите имена)
длъжност .........................……………………, трудов стаж на тази длъжност ..............
б) влак № ....................................................................
..........................…………………месторабота ..............
(трите имена)
длъжност .........................………………………, трудов стаж на тази длъжност ..............
........................................, месторабота
(трите имена)
длъжност .........................………………………., трудов стаж на тази длъжност ..............
3. Гарови работници и служители:
а) дежурни ръководители
............................……………, месторабота ..................
(трите имена)
трудов стаж на тази длъжност .........................
..................................…………., месторабота ..............
(трите имена)
трудов стаж на тази длъжност .........................
...............
б) маневрена бригада
............................…………., месторабота..............
(трите имена)
длъжност ......................................................, трудов стаж на тази длъжност ..............
...........................…………………, месторабота ..............
(трите имена)
длъжност .......................………..................., трудов стаж на тази длъжност ..............
в) други работници и служители
.................................……...., месторабота ..............
(трите имена)
длъжност ..........................………………….., трудов стаж на тази длъжност ..............
..............................................., месторабота ..............
(трите имена)
длъжност ....................................................., трудов стаж на тази длъжност ..............
......................................……….., месторабота
(трите имена)
длъжност ......................................................, трудов стаж на тази длъжност ..............
4. Данни за здравословното състояние на работниците и служителите, имащи отношение към произшествието/инцидента:
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ......................................
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ........................................
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
..............................., длъжност .......................
(трите имена)
здравословно състояние ....................................
........
(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)
5. Почивка преди започване на работа:
.................……………………, длъжност ........................
(трите имена)
почивал от дата ................ час .... минути .... до дата…….. час .... минути ....
постъпил на работа дата ............ час ............ минути ............
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
.................……………………, длъжност ........................
(трите имена)
почивал от дата .....………час ...... минути ..... до дата…….......... час ...... минути ....
постъпил на работа дата ............... час ............ минути
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
......................................., длъжност .......................
(трите имена)
почивал от дата .....………час ...... минути ..... до дата…….......... час ...... минути ....
постъпил на работа дата ............... час ............ минути
(вписват се данните от книгата за сменен
инструктаж)
...................................... длъжност ........................
(трите имена)
IV. Състав и тонаж на влака (маневрата), състояние на осветлението и спирачките, разпределение на последните и др.
1. Данни за локомотивите: ................................
......................................
(вписват се собственик, серия, местоположение във влака, преден или заден ход)
...............................................................................
(изправност на спирачката и сигналното осветление, данни от последна ревизия, ремонт и други)
2. Вагони - брой и тип, брой на осите и общ тонаж на влака: ...............
3. Разпределение на спирачките: ..............................................
(вписва се брой вагони и тонаж, обслужвани с автоматични спирачки, и брой вагони и тонаж, обслужвани с ръчни спирачки)
4. Влакообразуваща гара: .................................
5. Констатирани обстоятелства при:
а) композиране ...................................................
б) техническа подготовка на влака ...........................................
в) пробата на автоматичната влакова спирачка ..............................
V. Други данни за изясняване на причините за произшествието/инцидента:
1. Запознати ли са работниците и служителите:
а) с особеностите на гарата или участъка ...................................
б) с разположението на подвижния състав в гарата ................................
2. Скорост на движение на влака (маневрата) ................................
(вписват се данните от разшифровката на скоростомерната лента на локомотива или от електронния носител на информацията за движението на возилото/влака)
3. Задействани ли са спирачките преди произшествието/инцидента и на какво разстояние преди мястото на произшествието/инцидента е станало задържането? ........................................
4. Спазен ли е планът за приемане на влака в гарата? .....................
5. Какви са профилът, геометрията и ситуацията на пътя на мястото на произшествието/инцидента?
...............
(хоризонтал, нагорнище, надолнище, какъв е наклонът в о/оо, радиус на кривата и надвишение, изкоп, насип, мост, тунел и др.)
6. Метеорологични данни за времето, в т.ч. такива, които влияят на видимостта на сигналите:
7. Техническо състояние преди произшествието/инцидента на:
а) подвижния състав: .........................................
б) железния път и съоръженията: ...................
в) съобщителната техника и радиовръзки: .................................
г) контактната мрежа: .......................................
8. Тип на гаровата и междугаровата осигурителна техника и състоянието преди произшествието/инцидета ................
9. Изправност, чистота и осветление на стрелките, на сигналите и съоръженията преди произшествието/инцидента ................
(има ли нагреватели за отопление на стрелки и състояние на съоръженията на електроснабдяването)
10. Снабдени ли са стрелките със заключалки (кука болт), заключени ли са били?
...............
11. Търговска изправност на натоварените вагони, разпределение и укрепване на товара във вагоните ...............
12. Ако произшествието/инцидентът е станало на жп прелез, да се посочи:
а) съоръженост на прелеза, със или без прелезопазачи .......................
б) спуснати ли са били бариерите, когато има такива ............................
VI. Наличност и качество на подготовката на протоколите и материалите, съпътстващи доклада:
1. Изготвен ли е докладът в срок и кога е представен ...............
2. Приложения:
а) подробна скица на мястото, където е станало произшествието/инцидента ................
б) показанията на лицата:
1. .................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
в) други приложения: ..................................................................
(описват се удостоверение за спирачната маса, протоколи за железния път, подвижния състав, осигурителната техника и др.)
Оперативна група:
Ръководител:...... подпис ......
(име, презиме,  
фамилия)  
Членове: 1. .................. подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
2. ........................... подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
3. ........................... подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
4. ........................... подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
5. ........................... подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
6. ........................... подпис ...................
(име, презиме,  
фамилия)  
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на осигурителната техника и устройствата
Днес, ............. 20 .... г. ...... часа ......... минути, комисия в състав:
1. .................................. длъжност ...............................
2. .................................. длъжност ...............................
3. .................................. длъжност ...............................
4. .................................. длъжност ...............................
5. .................................. длъжност ...............................
се събра в гара .......................... във връзка със станало произшествие/инцидент
............................. и констатира следното състояние на
ОТ ...........................................................................
(тип на осигурителната техника)
I. НАЛИЧНОСТ НА ПЛОМБИТЕ
1. Постоянни .......
2. Временни .........
3. Скъсани ....................................................
4. Номера на броячните бутони: ........
(валидност на пломбите и съответствие с опи-
са в книга образец VII-51, както и на курбелите)
II. ЗАДАДЕНИ МАРШРУТИ: .......
.............
(положение на коловозно сигналните ръчки)
III. ПОЛОЖЕНИЕ НА КОЛОВОЗИТЕ, СТРЕЛКИТЕ И ВАГОНОИЗХВЪРГАЧКИТЕ: ...............
.............
(по отношение на заетост, контрола, срязване, положение на стрелковите ръчки, вид и състояние на СОА, състояние на ВИ, имащи отношение към произшествието/инцидента)
IV. РАЗРЕШЕНИ МЕСТНИ МАНЕВРИ: ......
V. СЪСТОЯНИЕ НА ПАБ ИЛИ АБ ..........
VI. СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТОФОРИТЕ...................
1. Входни ....................................................................
2. Изходни ...................................................................
3. Маневрени .......................................................
(проби на съответствие и видимост на сигналите,
имащи отношение към произшествието/инци-
дента).
VII.СЪСТОЯНИЕ НА БУТОНИТЕ ..........
.........
1. Автоматика стрелки - включена (изключена) .........
2. ........
(с общо предназначение)
3. БДЗ .......................................................................
4. ИБПУ ......................................................................
5. БДО .......................................................................
VIII. СЪСТОЯНИЕ НА МАНЕВРЕНИТЕ ПУЛТОВЕ(КУРБЕЛИ) ..............................
IХ. РЕЛЕЙНО ПОМЕЩЕНИЕ ........
.............
1. Заключено - съхранение на ключовете ..........
.............
2. Отключено - причини ..................................
(шкафове на РУКЗ, ЕМЦ и др.)
Х. СЪСТОЯНИЕ НА КНИГА VII-51 ............................................................................
(дата, час на последните две бележки от съответните графи, съпоставка с книгата за ревизии в гарата, повреди и профилактика на съоръженията, имащи отношение към случая)
ХI. СЪСТОЯНИЕ НА СЪОБЩИТЕЛНИТЕ ВРЪЗКИ .......................................
(състояние на книги VII-52, VII-53, дата, час на последните две бележки от съответните графи)
ХII. СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО .......................................
(състояние на книга образец VII-54, дата, час на последните две бележки от съответните графи)
ХIII. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ..........................
.............
(релсови вериги, шунтова чувствителност, резултати от измерванията на изолираните настави, броячи на оси, заземяване на стълбовете на КМ, спирачки ГАЦ, книга обр. VII-55, съпоставка с протокола от проверката на междугарието и др.)
.............................................................................
(при обвръзка с АПУ се съставя констативен протокол за състоянието на АПУ, което изрично се упоменава в този протокол)
Комисия:
1. ...........................
/............................/
2. ...........................   3. ............................
/............................/   /............................/
4. ...........................   5. ...........................
/............................/   /............................/
Настоящият протокол се изготви в ...... екземпляра, от които ....... екземпляра са предадени на ..............................................................
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на АПУ на км .....
в междугарието (района на гара) ..............................................
Днес, ............ 20.......... г. ..... часа ....... минути, комисия в състав:
1. .......................................... длъжност ......
2. ..........................................длъжност ......
3. ..........................................длъжност .......
4. ..........................................длъжност ........
5. ..........................................длъжност ......
6. ..........................................длъжност ........
(представител на собственика на прелеза, пътна полиция)
се събра на прелеза на км ............. във връзка със станалото произшествие/инцидент
.............
и констатира следното състояние на съоръженията на прелеза
(съоръженост на прелеза)
I. ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1. Релеен шкаф (кабина) - изправен, съборен, унищожен, разбит, ограбен .........
(подчертава се констатираното)
2. Бариерни механизми (външен оглед) .............
.............
(подробно описание на състоянието и положението на бариерните механизми)
3. Светофари ........
.............
(подробно описание състоянието на шосейната сигнализация, включително видимост)
4. Предпрелезни /прелезни светофори ........
.............
(подробно описание състоянието на светофорите, включително видимост)
5. Трансформаторни кутии за датчици/датчици
..............................................................................
(намиращи се в обсега на произшествието/инцидента, включително дросел-трансформатори
и техните въжета)
II. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА РЕЛЕЕН ШКАФ (КАБИНА)
(след разрешение на ръководителя на оперативната група)
1. Състояние на първокласните релета .........
.............
(изброяват се всички релета, задействани, отпаднали, работещи в мигачен режим)
2. Състояние на второкласните релета ......
.............
(изброяват се всички релета, задействани или отпаднали)
III. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА БМ .........
.............
(след разрешение на ръководителя на оперативната група)
(вид на бариерните механизми)
1. Ляв по километража .......
2. Десен по километража ..........
IV. ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ в гара ...........
Вид ТДИ ............
(двупроводно или четирипроводно)
Индикация на ТДИ..................................................
Номер на брояча ....................................................
Състояние на пломбата на БДО .......
Състояние на книга обр. VII-51 ............
Инициали на пломбите ..........
(в съответствие с описа в книга обр. VII-51)
V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ...........
(има ли противоречие с Наредбата за прелезите, изправност на електрическото осветление, видимост на бариерните греди от мястото на затваряне на прелеза, извършвана ли е редовно профилактика на прелеза, състояние на захранването, включително АБ, и др.) .......
.............
(има ли противоречие с Наредбата за прелезите, извършвана ли е редовно профилактика на прелеза и състояние на захранването, включително АБ)
............
(при обвръзка с гарова централизация се съставя констативен протокол за състоянието на осигурителната техника и устройствата, което изрично се упоменава в този протокол)
Комисия:
1. ...........................   2. ...........................
/............................/   /............................/
3. ...........................   4. ............................
/............................/   /............................/
5. ...........................   6. ...........................
/............................/   /............................/
Настоящият протокол се изготви в ......... екземпляра, от които .......... екземпляра са предадени на ............
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за състоянието на железния път
Днес, .................... в ......... часа и ...... минути,
(дата, месец, година)
комисия в състав:
1. .........
(име, презиме, фамилия)
(длъжност и месторабота)
2. ..........
3. ..........
4. ..........
5. ..........
се събра на ...................
(междугарие/гара)
(километър)
.............................................................................
(път №/ коловоз №/ стрелка №/ вагонозадържател №/ вагоноизхвъргачка №/
изхв. на спирателни обувки №/ др.)
във връзка със станалото произшествие/инцидента ........
където извърши и установи следното: ...............
.............
I. Параметри на железния път и съоръженията след дерайлирането на .......
.............................................................................
(локомотив №, вагон № или други возила)
1. Измерени параметри на 20 м преди точката на възкачване (дерайлиране).
 


Таблица № 12. Измерени параметри на 20 м след точката на възкачване (дерайлиране) или до мястото, до което железният път е разрушен.


Таблица № 2Забележка. В колона 3 на таблица № 2 се отразява отстоянието или съвпадението на началния настав, върха на езика, върха на сърцето и крайния настав от най-близката точка, до която се намират или с която съвпадат.


3. При невъзможност да се определи точното място на точката на възкачване се отразяват основанията за фиксирането (определянето): .........
...........
4. Констатирани други особености в зоната на местопроизшествието/инцидента.
4.1. Вид и състояние на пътя: .....................
......................................................................................
наставов (подпрян, плаващ) / безнаставов
4.1.1. Релси: ........
(тип, състояние)
4.1.2. Траверси: .......
(тип, състояние)
4.1.3. Скрепления: .......
(тип, състояние)
4.2. Геометрия на железния път: .......
4.2.1. Прав участък ...............
4.2.2. Крива с R = .......(m), Н = ........... (mm),
(отстояние на начало крива от т. на възкачване)
4.2.3. Преходна крива: Lпр.к. = ........ (m), (m);
(отстояние на начало пр. крива
от т. на възкачване)
4.3. Профил на пътя:
4.3.1. Нагорнище - .................................. ‰;
4.3.2. Надолнище - .................................. ‰;
4.3.3. Хоризонтал - .................................. ‰.
4.4. Ситуация на железния път:
4.4.1. Изкоп - ....................................................;
4.4.2. Насип - .....................................................
4.4.3. Смесен - ляво И., дясно Н./ляво Н., дясно И.
4.4.4. Мост, надлез, водосток:
- Lм = .......................... (m);
- Отстояние Lт.0 = .... (m) от началото на моста (по посока на движение) до т. 0.
- Особености: ................................................................
- Състояние на контрарелсите - .........
4.4.5. Тунел: ..........
- Lт = ... (m);
- отстояние Lт. 0 = ................ (m) от началото на тунела (по посока на движение) до т. 0.
- особености: .........
4.4.6. Прелез, пешеходна пътека:
- състояние на прелезната настилка -
.............
- широчина на жлеба ........... mm, дълбочина на жлеба ................... mm.
4.5. Загуба на устойчивост и изменение на геометричните параметри на железния път - разрукване, нестандартно пропадане, изгърбване и др.
4.5.1. Вид: .......
(промени в геометрията на пътя, тип
на разрукването)
............
(брой вълни с образувани криви с флешове)
............
4.5.2. Температура на релсите t = .............. °С на местопроизшествието/инцидента, измерена в .............часа и ........... минути на датата на произшествието/инцидента.
4.5.3. Измерена температура на релсите t = .............. °С, взета от най-близкото място на замерване - ................................., по часове.
4.5.4. Дневни температури на релсите за пет дни преди произшествието/инцидента, взети от най-близкото място, в което се прави такова замерване:
t1, min =.............. °С; t1, max =.............. °С;
t2, min =.............. °С; t2, max =.............. °С;
t3, min =.............. °С; t3, max =.............. °С;
t4, min =.............. °С; t4, max =.............. °С;
t5, min =.............. °С; t5, max =.............. °С;
4.5.5. Неутрална температура на участъка
t =......... °С, и дата ..................................................
4.5.6. Температура, при която е извършен последен ремонт на БРП –
t =.............. °С и дата ....................
5. Стрелка: ........, ..... (kg/m), ............ (m), .............
(вид) (тип) (радиус) (отклонение)
5.1. Измерени параметри и състояние на стрелковите части, по които се е движило возилото преди и при дерайлирането: ....................................................................................................................
5.2. Стрелкови траверси: .......................................................................................................................
(тип, измерени параметри, състояние)
5.3. Стрелкови скрепления: .................................................................................................................
(тип, измерени параметри, състояние)
5.4. Начин на задвижване на езиците – ..............
...................................................................................
(механизирано / ръчно)
5.5. Описание, измерени параметри и състояние на заключването на езиците - липсващи елементи, повреди, степен на износване, уплътняване: ............
5.6. Параметри на железния път пред и след железопътната стрелка.
1. Наличие на прав елемент (коловоз) ...ДА / НЕ... пред езиковата част на стрелката
2. Дължина на правия елемент L = ....................... (m);
Забележка. При необходимост се измерват и други параметри на железния път и съоръженията.
II. Констатирани други особености по железния път и съоръженията: ...............................................
III. Допълнителни сведения - при необходимост: .........................................................................
1. Данни за участъка от последното измерване с пътеизмерителната лаборатория и лабораторията за измерване на габарита (приложени към протокола): .........
2. Данни от последната дефектоскопия на релсите в участъка: .................................................
IV. Данни и информация от:
1. Последните измервания, отразени в книгите на железопътния участък, за:
- параметрите на железния път - ...................
- параметрите на железопътните стрелки - ...........................................................................
- параметрите на съоръженията - ...................
2. Ревизионни книги на:
- .съответната гара - ..........................................
- железопътния участък - ................................
- предприятието собственик - ...........................
V. Схема на произшествието/инцидента.
VI. Забележки: .................................................
VII. Заключение на комисията (посочват се нарушени изисквания на техническите норми и на други нормативни документи):
Комисия:
1. ........................;   2. ........................;
3. ........................;   4. ........................;
5. ........................;   6. ........................;
Настоящият протокол се изготви в ................ екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на ...............
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на контактната мрежа
Днес, ........... 20...... г. ......... часа ........ минути, комисия в състав:
1. .................................длъжност ..........................
(специалист по контактна мрежа)
2. ....................................... длъжност ......................
(специалист по локомотиви)
3. ....................................... длъжност..................
(специалист по железния път)
4. ....................................... длъжност..................
(специалист по осигурителна техника и/или по електроснабдяване,
когато има отношение към случая)
се събра в .......... във връзка със станало произшествие/инцидент ...............................................
(вид на произшествието/инцидента, място - гара/междугарие, междустълбия, дата, час)
и констатира следното състояние на контактната мрежа:
1. Тип на контактната мрежа ..........................
2. Състояние на носещо въже и контактен проводник ................................................................
3. Състояние на изолаторите ..............................................................................................................
(порцеланови, полимерни, стъклени, секционни)
4. Състояние на струните на контактната мрежа................................................................................
5. Състояние на фиксаторите........................
6. Състояние на електрическите съединители на контактната мрежа.............................................
7. Състояние на компенсиращите устройства на анкърните полета ...............................................
8. Състояние на захранващи, обратни, усилващи фидери и електропроводи за захранване на ДЦ .....................................................................................
9. Състояние на опорните устройства и поддържащи конструкции ............................................
(стълбове, конзоли, напречници и габарити)
................................................................
10. Състояние на заземленията .......................
11. Пресичане на контактната мрежа с други въздушни линии ...............
12. Последен обход, констатирани нередности .............
(последни бележки от дневника за обходите и книга образец ХХI-01)
............
13. Други ...........
(средни анкеровки, врязване и свързване на проводниците, габарити на елементите на КМ, сигнални табели, кражби и др.)
........
(попаднали външни предмети по контактната мрежа - дървета, клони, птици и др.)
Комисия:
1. ........................;   2. ........................;
3. ........................;   4. ........................;
Настоящият протокол се изготви в ................ екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на .................................................................
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на вагон
Днес, ........... 20 .... г. ........ часа ......... минути, комисия в състав:
1. ............................... длъжност ........................
(специалист вагони - представител на превозвача на ПЖПС)
2. ............................... длъжност ........................
(специалист локомотиви - представител на ползвателя на ТПС)
3. ............................... длъжност ........................
(специалист по железен път)
4. ............................... длъжност ........................
5. ............................... длъжност ........................
(на четвърта и пета позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти по управление на движението, контактна мрежа и осигурителна техника, когато имат отношение към случая)
се събра в ........ във връзка със станало произшествие/инцидента ..............................................
(вид на произшествието/инцидента, място, дата, час)
и констатира следното състояние на вагон № ................................................................................
................................................................................
(вид, номер и собственост на вагона, талига - вид, дата и място на последната ревизия (ремонт)
 1. Измерване разстоянието между вътрешните плоскости на бандажите(Измерва се между повърхностите на търкаляне на двете колела и не трябва да надвишава 0,01 ом. Измерва се с максимално напрежение 1,8 до 2 V и ток от 4 до 5 А. Измерването се извършва от специалист по осигурителна техника, а повдигането навагона - от превозвача.)


10. Определяне посукването на рамата и талигата
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
11. Определяне посукването на коша на вагона
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
12. Други.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(състояние на букси, еднотипност на ресори и пружини, лагери, осни вилки, теглични и отбивачни съоръжения, колооси)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(функционен вентил - тип вкл./изкл., теглови регулатор - вкл./изкл., калотки - липсващи; сработени)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(състояние на колоосите - окопани, напластени, термооцветяване - цвят и др.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
13. Състояние и вид на товара при необходимост
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(натоварен в гара, от кого е приет, разположение на товара - равномерено/неравномерено, укрепване и др.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
14. Заключение за техническото състояние на вагона
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(описват се резултатите от измерванията, които не отговарят на техническите норми, и се сравняват с тези от нормативните документи)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(вписва се и какво е отклонението от тях)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Комисия:
1 .. .. .. .. .. .. ..
/ /
2. .. .. .. .. .. .. ..   3. .. .. .. .. .. .. ..
/ /   / /
4. .. .. .. .. .. .. ..   5. .. .. .. .. .. .. ..
/ /   / /
Настоящият протокол се изготви в .. .. .. .. екземпляра, от които .. .. .. .. екземпляра са предадени на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за техническото състояние на тягов подвижен състав
Днес, ............. 20 ....г. ...... часа ........... минути, комисия в състав:
1. ...............................длъжност ..........................
(представител на предприятието по поддържане
на железния път)
2. ...............................длъжност ..........................
(специалист - представител на ползвателя на ТПС)
3. ...............................длъжност ..........................
4. ...............................длъжност ..........................
(на трета и четвърта позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти по контактна мрежа и осигурителна техника, когато имат отношение към случая)
се събра в ............................... във връзка със станало произшествие/инцидент
...................................................................................
(вид на произшествието/инцидента, място, дата, час)
и констатира следното състояние на тягов подвижен състав (ТПС) № .....................................
...................................................................................
(посочват се: вид, номер и собственост на тяговия състав, талига - вид, дата и място на последната ревизия (ремонт)
I. Данни преди произшествието/инцидента
1. Пробег от:
а. капитален (среден) ремонт
б. подемен (голям периодичен) ремонт
в. малък периодичен ремонт (технически преглед)
2. Състояние на състава в противопожарно отношение (добро, лошо) ......................................
3. Състояние на колоосите на ТПС ..................................................................................................
(съгласно приложено копие на карта от последното измерване и преглед на колоосите)
4. Състояние на тегловото уравновесяване на ТПС: .........................................................................
(съгласно приложено копие на карта от последното теглово уравновесяване)
5. Други ............................................................
(посочват се други данни, изясняващи състоянието на ТПС преди произшествието/инцидента)
II. Състояние на ТПС след произшествието/инцидента
1. Състояние на ходовата част ........................
2. Състояние на коша, теглично-отбивачните съоръжения и плуговете на ТПС
...................................................................................
3. Състояние на машини, оборудване, пломби на скоростомери и устройство за бдителност на машиниста ......................................................
4. Покривно оборудване ..................................
5. Противопожарно състояние ........................
6. Моментно състояние на колоосите ...............................................................................................
(посочва се състоянието на колоосите в зависимост от констатациите в картата за преглед на колоосите)
7. Състояние на тегловото уравновесяване .....................................................................................
(посочва се състоянието на ТПС в зависимост от констатациите в картата за теглово уравновесяване чрез измерване на контролни разстояния)
8. Други ............................................................
(посочват се условия за придвижване на ТПС, щети, условия за пускане в експлоатация и др.)
Комисия:
1. .......................   2. ........................
3. .......................   4. ........................
Настоящият протокол се изготви в ................ екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на ...............
Забележка. Ненужните текстове се зачертават.
 


Карта

за теглово уравновесяване чрез измерване на контролни разстояния на

шестосен тягов подвижен състав