навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2011 г. по приходите на обща сума 16 076 047,3 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 16 076 047,3
1. Данъчни приходи 14 353 683,1
1.1. Корпоративен данък 1 542 617,5
1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на 160 026,5
  местни и чуждестранни юридически лица  
1.3. Данък върху доходите на физически лица 2 071 364,4
1.4. Данък върху добавената стойност 6 480 000,0
1.5. Акцизи 3 800 000,0
1.6. Данък върху застрахователните премии 20 000,0
1.7. Мита и митнически такси 100 000,0
1.8. Други данъци 179 674,7
2. Неданъчни приходи 1 674 269,6
2.1. Държавни такси 692 035,3
2.2. Приходи и доходи от собственост 778 714,0
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 94 138,3
2.4. Други неданъчни приходи 109 382,0
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 48 094,6

(2) Приема републиканския бюджет за 2011 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18236787,6 хил.лв., от които разходи на сума 8389332,4 хил.лв., трансфери (нето) на сума 9035975,8 хил.лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 811 479,4 хил.лв., както следва:

Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
II. РАЗХОДИ 8 389 332,4
1. Текущи разходи 7 088 942,4
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 2 048 309,2
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 203 215,3
1.3. Осигурителни вноски 589 867,2
1.4. Стипендии 12 279,9
1.5. Издръжка 2 053 577,4
1.6. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и 44 756,5
  дейности  
1.7. Субсидии за нефинансови предприятия 567 611,8
1.8. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 41 168,5
1.9. Лихви - общо 654 969,6
1.9.1. Лихви по външни заеми 490 352,9
1.9.2. Лихви по вътрешни заеми 164 616,7
1.10. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 873 187,0
2. Капиталови разходи 984 008,1
2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 859 873,1
2.2. Капиталови трансфери 124 135,0
3. Прираст на държавния резерв (нето) 50 381,9
4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 266 000,0
  от тях:  
4.1. - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки 185 000,0
4.2. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 81 000,0
  от бедствия  
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО 9 035 975,8
1. Предоставени за: 9 393 084,4
1.1. Общините 2 136 548,8
1.2. Държавното обществено осигуряване 4 176 274,4
1.3. Националната здравноосигурителна каса 958 626,0
  в т.ч.  
1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 17 500,0
1.4. Бюджета на съдебната власт 282 205,0
1.5. Народното събрание 50 700,0
1.6. Българското национално радио 49 065,0
1.7. Българската национална телевизия 60 100,0
1.8. Държавните висши училища 333 042,6
1.8.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 311 432,2
1.8.2. - от Министерството на отбраната 21 610,4
1.9. Българската академия на науките 61 566,1
1.9.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 59 756,1
1.9.2. - от Министерството на околната среда и водите 1 810,0
1.10. Националния фонд към Министерството на финансите (нето) 676 356,6
1.11. Държавния фонд "Земеделие" 601 611,9
1.12. Фонд за покриване на разходите за приватизация и 6 988,0
  следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол  
2. Получени: 357 108,7
2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и 7 150,0
  социалната политика  
2.2. Националната здравноосигурителна каса 343 090,0
2.2.1. - за Министерството на финансите 3 090,0
2.2.2. - за Министерството на здравеопазването 340 000,0
2.3. Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране 868,7
  на вноската в общия бюджет на ЕС  
2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на 6 000,0
  околната среда за Министерството на околната среда и водите  
IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 811 479,4

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2011 г. в размер на -2160740,3 хил.лв.

V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -2 160 740,3

(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 2 160 740,3 хил.лв., както следва:

Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
VІ. ФИНАНСИРАНЕ 2 160 740,3
1. Външно финансиране (нето) 2 352 621,3
2. Вътрешно финансиране (нето) -535 260,8
3. Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни -106 620,3
  инвестиционни заеми (нето)  
4. Постъпления от приватизация 450 000,0

(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2011 г. по приходите на сума 105 500,0 хил.лв., по разходите на сума 387 705,0 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 282 205,0 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 105 500,0
1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 105 500,0
  в т.ч. приходи от съдебни такси 89 031,0
II. РАЗХОДИ 387 705,0
1. Текущи разходи 384 655,0
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 263 372,0
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 20 000,0
1.3. Осигурителни вноски 64 335,0
1.4. Издръжка 36 912,0
1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 36,0
2. Капиталови разходи 2 450,0
3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 600,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 282 205,0
1. Получена субсидия от централния бюджет 282 205,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) 0,0
V. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - НЕТО 0,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2011 г., както следва:

  Органи на съдебната власт Сума
    (хил.лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 7 711,0
  Върховен касационен съд 13 946,0
  Върховен административен съд 10 152,0
  Прокуратура на Република България 154 908,0
  Съдилища на Република България (в т.ч. адм. съдилища) 195 368,0
  Национален институт на правосъдието 2 578,0
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 2 442,0
  Резерв за неотложни и непредвидени разходи 600,0
  Всичко: 387 705,0

(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки от предходни години. При недостиг на средства от наличности неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната агенция за приходите.
(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.


Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2011 г. по приходите на сума 2 300,0 хил.лв., по разходите на сума 53 000,0 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 50 700,0 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 2 300,0
1. Неданъчни приходи 2 300,0
II. РАЗХОДИ 53 000,0
1. Текущи разходи 45 994,4
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 20 999,2
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 1 745,4
1.3. Осигурителни вноски 3 292,0
1.4. Издръжка 19 661,6
1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 296,2
2. Капиталови разходи 6 505,6
3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 50 700,0
1. Получена субсидия от централния бюджет 50 700,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал.1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област Сума
    (хил.лв.)
  1 2
1. Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"  
  (в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи) 29 554,9
2. Функционална област "Осигуряващи дейности" 22 443,2
3. Функционална област "Съпътстваща дейност"  
  (Икономически и социален съвет) 1 001,9
  Всичко: 53 000,00

(3) В срок до 31 януари 2011 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал.2 и го представя за информация на Сметната палата и Министерството на финансите.
(4) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1.1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
(5) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1.1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(6) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.


Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2011 г. по разходите на сума 15 056,1 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 15 056,1 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
II. РАЗХОДИ 15 056,1
1. Текущи разходи 14 901,6
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 9 700,0
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 525,0
1.3. Осигурителни вноски 1 750,0
1.4. Издръжка 2 920,6
1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 6,0
2. Капиталови разходи 154,5
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 15 056,1
1. Получена субсидия от централния бюджет 15 056,1
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г. по приходите на сума 8 277,2 хил.лв., по разходите на сума 13 637,5 хил.лв. и по трансферите (нето) на сума 5 360,3 хил.лв., както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ 8 277,2
1. Неданъчни приходи 8 277,2
II. РАЗХОДИ 13 637,5
1. Текущи разходи 12 807,5
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 6 665,0
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 606,1
1.3. Осигурителни вноски 1 220,4
1.4. Издръжка 3 039,8
1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и 1 276,2
  дейности  
2. Капиталови разходи 830,0
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 5 360,3
1. Получена субсидия от централния бюджет 5 360,3
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

(2) В разходите по ал. 1 се включват средства в размер на 1 257,5 хил.лв. за финансиране дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Неизпълнение на приходите по бюджета на Комисията за финансов надзор се компенсира с пропорционално намаление на разходните показатели по ал. 1, т. ІІ.


Чл. 6. (1) Определя приходите на сума 1 241 695,2 хил.лв., разходите на сума 5 815 997,3 хил.лв., трансферите (нето) на сума 25 831,3 хил.лв., субсидиите от (вноските за) централния бюджет на сума 4 801 668,3 хил.лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 253 197,5 хил.лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2011 г., както следва:


(хил.лв.)
Държавни органи, Приходи Разходи Трансфери Субсидии от / Бюджетно Финансиране
  министерства     (нето) вноски за / салдо  
  и ведомства       централния (+/-)  
          бюджет    
  1 2 3 4 5 6 7
1 Администрация на   4 186,0   4 186,0    
  президента            
2 Министерски съвет 30 000,0 77 750,0   47 750,0    
  в т.ч.            
  - Субсидия за   3 000,0   3 000,0    
  вероизповеданията            
3 Конституционен съд   1 992,0   1 992,0    
4 Министерство на 33 592,0 269 291,0 83 090,0 152 609,0    
  финансите            
5 Министерство на 44 745,2 106 000,5   61 255,3    
  външните работи            
6 Министерство на 62 000,0 990 630,0 -21 610,4 950 240,4    
  отбраната            
7 Министерство на 99 000,0 1 006 000,0   907 000,0    
  вътрешните работи            
8 Министерство на 74 000,0 158 495,0   84 495,0    
  правосъдието            
9 Министерство на труда 27 000,0 951 270,8 7 150,0 917 120,8    
  и социалната политика            
10 Министерство на 40 000,0 712 000,0 324 200,0 347 800,0    
  здравеопазването            
11 Министерство на 30 000,0 422 322,6 -371 188,3 763 511,0    
  образованието,            
  младежта и науката            
12 Министерство на 17 700,0 104 569,1   86 869,1    
  културата            
13 Министерство на 11 348,4 45 309,3 4 190,0 32 819,3 3 048,4 -3 048,4
  околната среда и            
  водите            
14 Министерство на 156 355,7 82 771,2   43 118,5 116 703,0 -116 703,0
  икономиката,            
  енергетиката и            
  туризма            
15 Министерство на 290 254,0 248 216,2   44 113,5 86 151,3 -86 151,3
  регионалното развитие            
  и благоустройството            
16 Министерство на 200 340,0 255 803,0   55 463,0    
  земеделието и храните            
17 Министерство на 41 074,0 60 976,2 9 100,0 20 802,2 10 000,0 -10 000,0
  транспорта,            
  информационните            
  технологии и            
  съобщенията            
18 Министерство на 777,2 33 625,8   32 848,6    
  физическото            
  възпитание и спорта            
19 Държавна агенция 164,0 85 340,0   85 176,0    
  "Национална            
  сигурност"            
20 Комисия за разкриване   7 000,0   7 000,0    
  на документите и за            
  обявяване на            
  принадлежност на            
  български граждани            
  към Държавна            
  сигурност и            
  разузнавателните            
  служби на Българската            
  народна армия            
21 Комисия за защита от 119,0 2 380,0   2 261,0    
  дискриминация            
22 Комисия за защита на   2 560,0   2 560,0    
  личните данни            
23 Комисия за   5 145,0   5 145,0    
  установяване на            
  имущество, придобито            
  от престъпна дейност            
24 Национална служба за 250,0 31 240,0   30 990,0    
  охрана            
25 Национална   19 120,0   19 120,0    
  разузнавателна            
  служба            
26 Омбудсман   2 278,0   2 278,0    
27 Национален 3 455,7 17 291,3   13 835,6    
  статистически институт            
28 Комисия за защита на 9 000,0 3 705,2     5 294,8 -5 294,8
  конкуренцията            
29 Комисия за регулиране 50 770,0 10 451,9 -9 100,0 -6 500,0 24 718,1 -24 718,1
  на съобщенията            
30 Съвет за електронни 1 300,0 1 420,0   120,0    
  медии            
31 Държавна комисия за 8 900,0 3 651,3     5 248,7 -5 248,7
  енергийно и водно            
  регулиране            
32 Агенция за ядрено 7 500,0 5 466,9     2 033,1 -2 033,1
  регулиране            
33 Държавна комисия по   4 960,0   4 960,0    
  сигурността на            
  информацията            
34 Държавна агенция 2 050,0 75 617,8   73 567,8    
  "Държавен резерв и            
  военновременни            
  запаси"            
35 Авиоотряд 28   7 161,2   7 161,2    
  ВСИЧКО 1 241 695,2 5 815 997,3 25 831,3 4 801 668,3 253 197,5 -253 197,5

(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение №1 на обща сума 392 798,7 хил.лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" съгласно приложение № 2.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1.
(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал.3 по програми в рамките на утвърдените им разходи съгласно приложение № 2.
(6) В 10-дневен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. в "Държавен вестник" държавните органи, министерствата и ведомствата публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети по ал. 4 и 5, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(7) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.


Чл. 7. (1) С Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. се определят капиталовите разходи на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, които подлежат на утвърждаване от министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2011 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.


Чл. 8. Определя субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:


Показатели Сума
    (хил.лв.)
  1 2
1. Българско национално радио 49 065,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 5 918,7
2. Българска национална телевизия 60 100,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 8 100,0


Чл. 9. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2011 г. съгласно приложение № 4 на обща сума 10 612,6 хил.лв.
(2) Средствата по т. 27 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:
1. съответствие с областите по ал. 3;
2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;
3. устойчивост на резултатите;
4. ефективност на разходите;
5. капацитет на кандидата.
(5) Лицата по т. 1 - 26 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 27 от същото приложение.


Чл. 10. (1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2011 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение №5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 791 646,3 хил.лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 240 640,0 хил.лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 90 210,0 хил.лв., в т.ч. за екологични обекти 20 000,0 хил.лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил.лв. и по общини, както следва:


(в хил. лв.)
Общини Бюджетни От тях:
  взаимоотно- обща трансфери за местни дейности целева субсидия за
  шения субсидия за   капиталови разходи
    делегираните обща за зимно общо в т.ч.
    от държавата изравнителна поддържане и   за за
    дейности субсидия снегопочистване   екологични изграждане
        на общински   обекти и основен
        пътища     ремонт
              на общински
              пътища
1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7 8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 4 078.6 3 625.7 163.1 46.5 243.3   182.4
Белица 4 112.0 3 061.2 586.5 121.6 342.7   286.3
Благоевград 21 763.2 19 420.9 1 809.6 67.0 465.7   262.4
Гоце Делчев 11 234.4 8 733.3 1 268.9 15.8 1 216.4 1 066.0 62.1
Гърмен 5 529.3 4 433.3 858.0 56.2 181.8   106.5
Кресна 2 272.6 1 689.6 402.9 28.2 151.9   110.3
Петрич 16 351.2 12 871.2 2 726.0 106.6 647.4   417.4
Разлог 6 770.9 5 749.8 624.7 83.1 313.3   241.5
Сандански 15 231.5 10 734.6 1 774.9 101.3 2 620.7 2 000.0 396.6
Сатовча 6 241.1 5 010.5 980.3 35.8 214.5   140.4
Симитли 5 012.4 3 883.3 805.6 72.8 250.7   162.0
Струмяни 2 762.6 2 081.0 314.7 75.2 291.7   223.7
Хаджидимово 3 967.7 3 192.9 619.4 18.3 137.1   71.2
Якоруда 3 742.3 2 892.4 623.6 60.4 165.9   115.3
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 8 332.0 6 512.0 1 481.3 47.7 291.0   187.0
Бургас 55 941.5 54 139.2 1 281.2 44.3 476.8   118.8
Камено 4 419.7 3 696.6 582.1 15.2 125.8   59.9
Карнобат 9 209.4 7 307.7 1 384.2 74.3 443.2   290.9
Малко 2 235.1 1 695.3 161.9 83.1 294.8   222.3
Търново              
Несебър 6 319.7 5 812.0 288.4 26.7 192.6   104.5
Поморие 7 520.9 6 943.1 299.6 50.0 228.2   127.9
Приморско 2 244.8 2 096.9 62.9 8.8 76.2   34.1
Руен 9 201.0 6 915.5 1 776.9 69.7 438.9   272.9
Созопол 3 248.5 2 861.5 124.3 37.2 225.5   146.3
Средец 5 866.3 4 577.3 761.1 75.4 452.5   294.9
Сунгурларе 5 405.8 4 005.8 1 034.5 54.1 311.4   187.8
Царево 2 665.4 2 352.6 112.1 26.7 174.0   104.5
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 2 517.2 2 254.5 76.0 30.3 156.4   86.1
Аксаково 5 544.4 4 581.7 556.7 87.7 318.3   210.0
Белослав 4 684.3 4 221.2 391.5 8.8 62.8   34.1
Бяла 1 557.6 1 466.6 35.9 6.2 48.9   23.8
Варна 78 093.6 75 303.9 2 115.6 33.7 640.4   132.3
Ветрино 1 772.4 1 391.5 206.1 26.2 148.6   102.5
Вълчи дол 4 359.1 3 356.9 740.1 34.8 227.3   136.6
Девня 3 094.0 2 790.3 180.3 19.6 103.8   77.3
Долни 7 157.5 5 862.7 1 030.5 35.1 229.2   137.4
чифлик              
Дългопол 4 753.3 3 665.0 854.7 30.8 202.8   120.4
Провадия 8 725.9 7 092.5 1 285.0 47.0 301.4   184.0
Суворово 2 856.9 2 364.4 336.3 23.2 133.0   90.4
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико 25 787.3 22 978.6 1 975.8 143.6 689.3   408.7
Търново              
Горна 12 871.2 10 749.9 1 858.4 35.2 227.7   108.1
Оряховица              
Елена 5 080.1 3 414.2 796.6 155.2 714.1   563.6
Златарица 1 859.2 1 460.6 210.2 28.7 159.7   108.9
Лясковец 3 579.2 2 867.5 560.7 22.0 129.0   86.2
Павликени 7 713.2 5 886.9 1 466.5 49.6 310.2   194.3
Полски 4 794.5 3 890.7 720.2 21.0 162.6   82.3
Тръмбеш              
Свищов 10 818.2 8 417.3 2 116.4 29.1 255.4   114.2
Стражица 6 389.3 5 111.3 926.1 68.8 283.1   187.5
Сухиндол 1 696.2 1 453.5 161.5 11.1 70.1   43.9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 3 430.5 2 920.5 303.3 33.7 173.0   100.5
Бойница 1 308.8 1 059.1 156.9 13.4 79.4   52.4
Брегово 3 521.6 3 032.7 355.5 18.9 114.5   73.4
Видин 18 841.7 15 948.3 2 461.2 47.0 385.2   184.1
Грамада 937.5 659.3 183.3 14.1 80.8   49.6
Димово 3 060.7 2 369.9 422.3 37.5 231.0   147.2
Кула 2 537.7 2 031.2 343.9 24.4 138.2   96.2
Макреш 943.5 684.4 192.2 7.3 59.6   29.1
Ново село 1 463.0 1 212.7 197.6 7.0 45.7   23.7
Ружинци 2 046.1 1 580.1 340.7 17.0 108.3   66.4
Чупрене 1 160.7 771.2 276.8 15.2 97.5   59.3
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 561.8 2 051.4 375.8 21.1 113.5   82.5
Бяла 8 559.5 6 808.5 1 501.3 43.1 206.6   104.9
Слатина              
Враца 28 448.9 21 354.2 2 531.1 57.2 4 506.4 4 083.0 223.8
Козлодуй 7 904.6 7 012.3 810.3 5.3 76.7   18.3
Криводол 3 399.5 2 622.1 632.5 17.7 127.2   60.9
Мездра 7 728.1 6 077.6 1 222.1 62.0 366.4   242.6
Мизия 2 598.8 2 092.6 431.6 13.2 61.4   26.1
Оряхово 3 616.0 2 745.9 697.6 24.7 147.8   97.3
Роман 3 320.1 2 638.6 447.3 42.7 191.5   137.9
Хайредин 2 206.9 1 779.7 327.9 14.0 85.3   54.2
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 16 427.6 13 237.3 2 132.6 142.7 915.0   559.4
Дряново 5 171.0 4 350.3 465.0 65.4 290.3   208.2
Севлиево 12 494.9 9 630.7 1 844.6 187.9 831.7   618.1
Трявна 4 209.1 2 933.0 484.5 183.1 608.5   528.9
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 464.0 5 811.4 279.6 54.3 318.7   212.0
Генерал 5 227.1 3 832.3 993.0 47.5 354.3   186.0
Тошево              
Добрич 25 176.4 22 669.7 2 316.3 9.5 180.9   37.3
Добричка 8 544.9 6 084.9 1 711.1 99.9 649.0   391.4
Каварна 5 266.6 4 806.1 200.8 38.7 221.0   125.2
Крушари 3 351.5 2 663.2 474.0 28.8 185.5   113.0
Тервел 6 268.4 4 856.9 1 055.6 70.0 285.9   171.2
Шабла 2 045.8 1 616.1 240.5 26.4 162.8   103.5
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 5 017.0 3 668.0 718.0 112.1 518.9   373.2
Джебел 3 441.0 2 563.9 469.2 57.5 350.4   225.1
Кирково 8 386.2 6 114.0 1 241.6 207.4 823.2   607.0
Крумовград 7 996.3 5 781.0 1 299.3 152.7 763.3   523.7
Кърджали 21 686.9 18 494.7 2 003.7 296.5 892.0   515.4
Момчилград 6 197.0 4 647.8 894.4 180.6 474.2   326.2
Черноочене 3 860.6 2 685.4 592.8 109.1 473.3   334.1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 2 549.2 2 014.1 316.3 55.5 163.3   99.3
Бобошево 1 017.6 721.7 146.8 22.9 126.2   89.4
Дупница 12 182.5 9 964.2 1 930.1 32.9 255.3   129.3
Кочериново 2 094.1 1 532.0 335.5 37.2 189.4   146.1
Кюстендил 18 049.8 14 779.8 2 376.6 124.9 768.5   489.6
Невестино 1 388.4 791.0 372.5 29.9 195.0   117.4
Рила 1 482.9 1 264.5 169.2 3.0 46.2   11.5
Сапарева 1 899.1 1 604.3 197.6 21.0 76.2   43.8
баня              
Трекляно 944.2 533.6 182.9 35.4 192.3   138.6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 489.2 1 244.0 70.0 36.7 138.5   112.1
Летница 2 137.9 1 699.2 322.7 18.4 97.6   72.0
Ловеч 16 947.1 14 152.6 2 120.2 95.1 579.2   372.5
Луковит 6 281.0 4 912.2 1 128.0 35.1 205.7   126.8
Тетевен 6 620.7 5 330.4 1 010.6 44.9 234.8   137.7
Троян 10 036.1 7 627.0 1 624.6 129.7 654.8   486.9
Угърчин 3 119.6 2 135.3 599.9 65.1 319.3   254.9
Ябланица 2 730.6 2 063.9 423.0 43.1 200.6   160.2
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 7 962.8 6 422.8 1 049.2 96.2 394.6   298.7
Бойчиновци 3 267.2 2 526.4 617.3 12.9 110.6   50.6
Брусарци 1 911.1 1 463.9 338.7 13.8 94.7   53.9
Вълчедръм 3 694.5 2 856.7 701.5 28.5 107.8   45.6
Вършец 3 205.6 2 545.8 475.4 28.2 156.2   110.8
Георги 1 884.6 1 576.5 169.9 24.8 113.4   64.1
Дамяново              
Лом 9 565.0 7 944.6 1 397.3 29.4 193.7   110.2
Медковец 1 622.8 1 291.7 266.1 11.6 53.4   26.0
Монтана 17 947.4 13 483.2 2 153.0 28.4 2 282.8 2 000.0 111.4
Чипровци 1 312.4 897.0 306.1 25.4 83.9   41.0
Якимово 1 432.4 1 028.4 315.4 12.5 76.1   49.2
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 2 736.7 2 243.2 309.0 27.4 157.1   107.1
Белово 2 631.3 2 025.7 511.0 14.1 80.5   31.1
Брацигово 3 870.3 3 187.8 549.9 18.3 114.3   71.6
Велинград 12 787.4 10 398.0 1 868.0 74.2 447.2   290.6
Лесичово 2 248.8 1 732.9 368.3 22.9 124.7   89.5
Пазарджик 31 844.2 26 570.8 4 561.8 165.0 546.6   263.0
Панагюрище 7 024.2 5 615.9 1 185.6 26.7 196.0   104.7
Пещера 5 608.8 4 579.1 870.9 29.4 129.4   83.9
Ракитово 5 349.0 4 226.5 926.0 31.5 165.0   123.1
Септември 7 500.4 5 672.4 1 573.8 32.9 221.3   129.2
Стрелча 1 584.7 1 186.5 334.3 6.7 57.2   26.6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 2 403.1 1 522.2 493.9 56.3 330.7   220.7
Земен 1 164.0 732.7 277.6 19.2 134.5   75.4
Ковачевци 947.1 541.1 175.8 39.9 190.3   156.2
Перник 19 880.7 17 597.8 1 707.6 181.1 394.2   173.8
Радомир 6 455.7 5 311.5 800.7 42.8 300.7   168.1
Трън 2 474.6 1 532.5 518.1 56.8 367.2   222.5
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 2 872.0 2 255.1 459.5 26.0 131.4   87.3
Гулянци 3 455.2 2 469.9 803.8 22.6 158.9   88.4
Долна 5 699.3 4 134.6 1 265.2 40.2 259.3   157.4
Митрополия              
Долни 3 690.7 2 688.5 826.9 24.8 150.5   97.8
Дъбник              
Искър 2 182.4 1 626.2 467.8 11.3 77.1   44.4
Левски 5 499.4 4 217.6 1 131.2 14.0 136.6   54.3
Никопол 2 963.5 2 206.7 611.9 15.5 129.4   60.7
Плевен 34 533.4 30 481.8 3 335.3 123.7 592.6   292.0
Пордим 3 149.3 2 583.9 423.0 20.7 121.7   80.9
Червен бряг 7 997.4 6 029.9 1 685.0 42.3 240.2   138.8
Кнежа 4 219.2 3 297.1 829.1 9.4 83.6   36.7
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 18 820.1 13 587.8 2 641.1 94.6 2 496.6 2 000.0 300.7
Брезово 2 678.6 2 033.6 377.1 39.9 228.0   156.1
Калояново 3 638.3 2 755.9 681.8 26.6 174.0   103.8
Карлово 14 778.0 11 339.1 2 898.3 70.5 470.1   276.0
Кричим 2 771.2 2 263.5 478.6 2.4 26.7   9.1
Лъки 1 649.1 1 140.6 288.7 44.4 175.4   135.0
Марица 7 090.6 6 123.0 746.5 23.5 197.6   90.5
Перущица 1 682.4 1 330.1 296.1 8.9 47.3   34.9
Пловдив 85 286.3 80 021.2 4 700.9 9.4 554.8   36.7
Първомай 7 200.7 5 365.7 1 473.4 52.0 309.6   203.5
Раковски 6 614.3 5 214.6 1 220.3 22.6 156.8   88.3
Родопи 7 105.2 5 366.0 1 311.1 149.7 278.4   158.7
Садово 4 346.1 3 305.1 919.2 12.5 109.3   48.9
Стамбо- 5 122.5 4 146.9 873.1 19.0 83.5   38.3
лийски              
Съединение 2 641.6 1 876.5 629.7 16.5 118.9   64.5
Хисаря 3 775.0 3 000.6 614.6 27.1 132.7   58.3
Куклен 1 837.7 1 404.4 238.6 47.0 147.7   116.9
Сопот 3 506.6 2 960.5 464.7 11.9 69.5   46.9
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 688.4 2 913.9 600.2 30.3 144.0   97.5
Исперих 8 594.2 7 170.3 1 175.5 32.1 216.3   107.1
Кубрат 6 311.5 5 042.6 997.4 42.1 229.4   138.8
Лозница 3 623.0 2 806.3 548.7 57.5 210.5   147.2
Разград 17 507.5 15 290.2 1 745.3 104.5 367.5   203.8
Самуил 3 741.4 3 116.1 449.5 34.6 141.2   85.3
Цар 2 106.3 1 668.2 366.1 9.7 62.3   38.1
Калоян              
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 584.4 2 111.5 310.8 29.1 133.0   94.4
Бяла 4 670.6 3 583.2 863.6 32.3 191.5   126.6
Ветово 4 165.5 3 144.8 817.3 30.9 172.5   120.9
Две 2 972.9 2 183.4 565.3 33.3 190.9   130.9
могили              
Иваново 2 643.8 1 623.9 672.5 56.3 291.1   221.0
Русе 42 219.3 37 293.8 4 274.4 131.1 520.0   203.7
Сливо 3 435.5 2 529.7 669.3 36.7 199.8   143.5
поле              
Ценово 1 794.4 1 228.2 414.8 22.0 129.4   86.6
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 456.6 1 199.9 148.7 15.2 92.8   59.3
Главиница 4 715.2 3 669.3 813.7 38.2 194.0   98.3
Дулово 9 816.4 7 857.3 1 706.7 24.2 228.2   95.2
Кайнарджа 2 567.3 1 957.7 419.8 26.9 162.9   104.8
Силистра 18 488.6 14 336.4 1 760.8 49.1 2 342.3 2 000.0 192.2
Ситово 2 038.4 1 454.0 402.6 26.9 154.9   105.1
Тутракан 5 195.9 4 054.7 940.4 24.2 176.6   94.7
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 6 908.5 4 999.2 1 404.3 93.5 411.5   288.0
Нова 13 630.9 10 878.4 2 234.1 92.5 425.9   244.3
Загора              
Сливен 36 289.6 30 664.8 4 365.1 253.0 1 006.7   646.5
Твърдица 6 743.8 5 469.9 950.0 52.5 271.4   205.2
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1 869.7 1 301.6 213.9 64.2 290.0   226.1
Борино 1 368.7 1 039.2 165.4 59.5 104.6   79.1
Девин 4 129.0 2 921.4 742.3 193.9 271.4   191.0
Доспат 3 116.0 2 375.9 570.4 45.2 124.5   77.9
Златоград 4 215.9 3 319.7 615.7 70.4 210.1   160.4
Мадан 4 047.7 2 881.0 640.7 135.3 390.7   268.7
Неделино 2 959.6 1 978.4 451.4 128.4 401.4   348.2
Рудозем 3 741.8 2 914.7 505.5 120.0 201.6   134.2
Смолян 17 062.0 13 253.5 437.5 463.1 2 907.9 2 000.0 633.2
Чепеларе 2 534.3 2 119.9 85.0 96.0 233.4   175.1
СТОЛИЧНА 249 314.7 236 014.1 10 676.7 205.7 2 418.2   431.5
ОБЩИНА              
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Антон 806.2 631.9 110.2 14.6 49.5   41.0
Божурище 2 334.6 2 150.7 77.8 13.5 92.6   53.0
Ботевград 9 572.4 7 673.8 1 227.7 115.1 555.8   450.3
Годеч 2 084.8 1 359.1 414.6 48.5 262.6   189.6
Горна 2 175.3 1 726.5 264.8 25.9 158.1   101.3
Малина              
Долна баня 1 729.0 1 575.9 114.5 5.3 33.3   20.8
Драгоман 2 183.9 1 481.6 371.9 48.6 281.8   190.2
Елин Пелин 6 134.9 5 214.0 594.6 55.2 271.1   171.5
Етрополе 5 397.2 4 390.2 659.6 105.0 242.4   182.0
Златица 1 974.8 1 631.5 278.6 7.9 56.8   30.7
Ихтиман 6 281.5 4 840.0 1 063.2 56.5 321.8   221.3
Копривщица 1 148.9 1 041.5 51.7 8.8 46.9   34.1
Костенец 3 895.9 3 065.7 613.4 36.3 180.5   127.5
Костинброд 4 148.7 3 392.6 508.0 45.9 202.2   131.5
Мирково 997.6 752.9 125.9 19.9 98.9   70.6
Пирдоп 2 870.2 2 517.5 221.6 44.9 86.2   61.3
Правец 5 463.7 4 304.6 355.8 152.4 650.9   596.7
Самоков 10 611.5 9 836.6 316.9 98.7 359.3   182.8
Своге 6 385.3 4 585.2 998.9 171.4 629.8   470.0
Сливница 2 547.8 1 965.1 434.8 20.1 127.8   79.1
Чавдар 603.4 509.1 52.0 7.0 35.3   27.5
Челопеч 776.3 673.3 43.4 10.7 48.9   41.6
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя 2 806.2 1 854.3 693.5 33.9 224.5   133.0
Даскалови              
Гурково 2 014.4 1 545.6 388.5 10.8 69.5   31.0
Гълъбово 3 999.0 3 476.2 352.1 39.5 131.2   67.4
Казанлък 20 907.4 17 677.6 2 820.0 44.7 365.1   175.1
Мъглиж 3 653.8 2 672.9 775.1 28.5 177.3   112.2
Николаево 2 102.4 1 673.8 343.1 13.1 72.4   51.2
Опан 1 144.2 867.1 150.9 15.9 110.3   62.3
Павел 5 038.8 4 014.3 895.2 10.6 118.7   41.2
баня              
Раднево 6 298.0 4 943.7 1 016.9 65.7 271.7   161.4
Стара 44 002.3 39 342.3 3 685.2 114.5 860.3   448.3
Загора              
Чирпан 6 524.3 4 858.4 1 318.7 48.9 298.3   191.6
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 2 913.8 1 895.8 534.2 70.0 413.8   274.0
Омуртаг 8 570.4 6 699.0 1 374.7 70.0 426.7   274.0
Опака 2 536.5 2 020.4 395.8 18.0 102.3   70.4
Попово 9 801.1 7 505.1 1 671.5 92.8 531.7   363.0
Търговище 18 399.4 15 420.1 2 136.8 120.3 722.2   471.3
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 13 087.1 10 963.7 1 678.7 55.0 389.7   215.6
Ивайловград 3 445.5 2 149.9 732.6 87.3 475.7   341.9
Любимец 3 202.2 2 624.8 412.8 29.9 134.7   79.1
Маджарово 965.2 706.6 63.1 29.6 165.9   116.2
Минерални бани 2 409.1 1 972.5 262.5 30.2 143.9   95.8
Свиленград 7 202.7 5 608.0 1 222.1 55.5 317.1   195.9
Симеонов-град 3 037.3 2 481.2 470.5 8.6 77.0   31.3
Стамболово 2 567.5 2 020.7 261.1 43.6 242.1   159.2
Тополовград 4 196.8 3 080.3 886.7 26.0 203.8   101.9
Харманли 8 699.9 5 428.5 899.3 49.2 2 322.9 2 000.0 192.7
Хасково 25 632.0 23 652.6 1 388.5 78.5 512.4   248.5
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики 4 567.8 3 563.5 795.6 29.4 179.3   115.3
Преслав              
Венец 2 817.1 2 166.1 457.9 29.0 164.1   113.4
Върбица 4 098.6 3 200.6 725.1 19.8 153.1   77.9
Каолиново 4 622.4 3 719.8 723.3 22.3 157.0   87.4
Каспичан 3 373.2 2 714.5 523.6 17.8 117.3   69.8
Никола 2 760.9 2 185.5 441.7 40.2 93.5   45.5
Козлево              
Нови 6 687.5 5 460.2 930.9 84.4 212.0   132.1
пазар              
Смядово 3 117.5 2 540.2 475.2 10.3 91.8   40.2
Хитрино 2 327.1 1 771.7 254.5 64.1 236.8   164.4
Шумен 31 270.3 24 977.3 2 828.1 87.4 3 377.5 2 851.0 282.6
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 557.8 2 157.7 154.5 32.4 213.2   127.1
Елхово 5 242.9 3 873.0 1 047.8 51.4 270.7   160.2
Стралджа 5 159.5 3 856.9 978.5 53.8 270.3   165.6
Тунджа 6 623.1 4 319.2 1 764.6 68.7 470.6   269.3
Ямбол 21 466.9 19 212.6 2 108.5 5.3 140.5   20.6
ВСИЧКО: 2 136 548.8 1 791 646.3 240 640.0 14 052.5 90 210.0 20 000.0 42 500.0

(2) Взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините могат да се променят чрез трансфери за финансови компенсации от държавата и субвенции, без да се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.


Чл. 11. (1) При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малки от приетите по колона 3 от таблицата на чл. 10, ал. 1.
(2) Определя стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложение №6.


Чл. 12. (1) Въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи министърът на финансите утвърждава разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, финансирани със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1, в рамките на които задължително се осигуряват поименно указаните екологични обекти в приложение № 7.
(2) Поименните списъци по ал. 1 се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
(3) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет се допуска при условия, определени от министъра на финансите, извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение, с изключение на целевите субсидии за обектите по приложение № 7, след 30 юни 2011 г.
(4) Общинските съвети одобряват промените по ал. 3 само в рамките на бюджетната година.
(5) Неусвоените средства за екологичните обекти по приложение №7 могат да се пренасочват с акт на Министерския съвет за други екологични обекти от приложението и за преходни обекти, одобрявани със законите за държавния бюджет на Република България за предходни години, по предложение на министъра на околната среда и водите.


Чл. 13. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 30 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 20 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 20 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 30 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 10, ал. 1 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.


Чл. 14. (1) От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над определените с чл. 10, ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи.
(2) Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(3) Като източник за финансиране на капиталовите разходи могат да се използват средства от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието, определени по този закон, когато средствата са предоставени по формула на училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи система на делегирани бюджети и при условия, определени в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.


Чл. 15. (1) Министерството на финансите финансира плащанията, като спазва следните приоритети:
1. плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;
2. трансфери за осигурителните фондове и за общините;
3. субсидии за бюджета на съдебната власт;
4. плащанията на министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации;
5. субсидии за нефинансови предприятия.
(2) Министерствата, ведомствата и организациите им изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
1. плащания по обслужване на държавния дълг;
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти, включително за извънстационарно безплатно лекарствено снабдяване;
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.


Чл. 16. При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, както и за финансиране на разходите за връщане за преработка на 240 касети с отработено ядрено гориво от окончателно прекратилите експлоатацията си блокове ВВЕР-440 през 2011 г., без тези разходи да се възстановяват от "АЕЦ Козлодуй" - ЕАД, може да се предостави допълнителен лимит за разход, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо.


Чл. 17. (1) Утвърждава допустими максимални размери на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители към 31 декември 2011 г. на разпоредителите с бюджетни кредити съгласно приложение № 8 на обща сума 556 432,0 хил.лв.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджетни кредити по приложение №8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение №8 между отделните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден първостепенен разпоредител и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) По реда на ал. 3 не може да се намаляват сумите на максималния допустим размер на задълженията към доставчици и към дългосрочно командировани служители по приложение №8 на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата и Комисията за финансов надзор и техните разпоредители от по-ниска степен.
(5) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 4 се включват всички задължения към доставчици и към дългосрочно командировани служители, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително и на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг и търговски кредит, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
(6) Министърът на финансите дава указания относно реда и начина за изготвяне и представяне на отчетна и прогнозна информация за задълженията по ал. 1 - 4.


Чл. 18. (1) Преобразуваните през 2011 г. в търговски дружества разпоредители с бюджетни кредити правят вноска в полза на централния бюджет в размер на разликата между утвърдените им приходи и разходи за 2010 г.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат до 25-о число в края на всяко тримесечие на база на фактическото изпълнение на приходите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Държавните органи и бюджетните организации са администратори на приходите, планирани да постъпят по собствените им бюджети, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Когато в закон или в акт на Министерския съвет не е изрично посочено по кой бюджет се внасят приходите от глоби, имуществени санкции, такси и други неданъчни приходи или е посочено, че се внасят в приход на републиканския или на държавния бюджет, тези приходи постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация.
(3) Приходите от глоби по Закона за движението по пътищата, без тези по чл. 167, ал. 4 от същия закон, постъпват в приход на централния бюджет.
(4) Приходите от глоби и санкции, налагани и/или събирани от органите на Националната агенция за приходите, постъпват по съответните им банкови сметки за приходите на централния бюджет.


§ 2. Утвърждава коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 1,1.


§ 3. (1) Средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) Средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 се разходват въз основа на решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(3) Средствата по ал. 1 и 2 се предоставят за разходване по съответните бюджети чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.
(4) При разпределение на резерва по ал. 1 в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 Министерският съвет да осигури средства за финансиране изграждането на автомагистрала "Люлин" до 23 513,4 хил.лв.


§ 4. (1) Разликата между приходите, разходите, трансферите и нето операциите по финансиране по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4 и чл. 6, ал. 1 е за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(2) За целите на касовото изпълнение на бюджета сумата по ал.1 за съответните бюджети и за централния бюджет е резултатна и индикативна величина.


§ 5. Чрез централния бюджет могат да се извършват и трансфери за общините, които са предвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата, като за целта следва да се извършат корекции по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет между централния бюджет и бюджета на съответното министерство и ведомство.


§ 6. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2011 г. е в размер на 4,5 млрд.лв.


§ 7. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер на 50 на сто от получения наем в републиканския бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер на 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към републиканския бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


§ 8. (1) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
(2) С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част.
(3) Промените по ал. 1 и 2 се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет.
(4) Министърът на финансите извършва промени в бюджетните взаимоотношения на съответните общини с централния бюджет, произтичащи от промени в административно-териториалното устройство на страната.
(5) Когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, министърът на финансите извършва съответните корекции на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините.


§ 9. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 335 лв. от 1 януари 2011 г.


§ 10. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 199, ал. 3 и чл. 203, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" е 376 лв. от 1 януари 2011 г.


§ 11. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 350 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 35 лв. за всяко дете.
(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.
(4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 150 лв.
(5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.
(6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 100 лв.
(7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 100 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2011 г. е 2880 лв.


§ 12. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2011 г. е 60 лв.


§ 13. За оптимизиране обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
1. емитира държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.


§ 14. По решение на Министерския съвет министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2 000 млн.лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия на последваща ратификация.


§ 15. Поетият дълг от общините от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, и поетият дълг от общините по линия на "Кредитно споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка" не се включват в обхвата на разпоредбата по чл. 12 от Закона за общинския дълг.


§ 16. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейска инвестиционна банка в съответствие с изискванията на "Кредитно споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка" може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата на централния бюджет по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Условията за предоставяне и обслужване на заемите и средствата по ал. 1 и 2 се определят със споразумение между Министерството на финансите и Българската банка за развитие, одобрено от Министерския съвет.


§ 17. (1) В рамките на бюджетната година се предлагат за утвърждаване по законоустановения ред държавни инвестиционни заеми и държавни гаранции по външни кредитни споразумения на базата на списък от одобрени от Министерския съвет проекти съгласно приложение № 9.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет не може да одобрява и да предлага на Народното събрание финансиране с външни държавни заеми или държавно гарантирани заеми на инвестиционни проекти, които не са включени в приложението по ал. 1.
(3) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40,1 млн.лв.
(4) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет ще издава гаранции от името и за сметка на държавата под формата на гаранционни депозити, съгласно § 16, в общ размер до 60 млн.лв.
(5) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат по отношение на заем с държавна гаранция на Национална компания "Железопътна инфраструктура" с Международна банка за възстановяване и развитие, в размер до 250 000 000 лв., по проект за Стабилизиране на железопътната инфраструктура в периода 2009 - 2011 г., включен в приложение № 8 към § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., при спазване на Закона за държавните помощи.


§ 18. Утвърждава се обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 172 млн. лв.


§ 19. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2011 г., е 3,9 млрд. лв.
(2) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през 2011 г., е 0,46 млрд. лв., в т.ч. гаранционни депозити по § 17, ал. 4.


§ 20. Максималният размер на държавния дълг към края на 2011 г. не може да надвишава 14,6 млрд. лв.


§ 21. (1) За 2011 г. приходите, разходите, трансферите и елементите на финансирането, свързани с усвояване на държавните инвестиционни заеми, и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, са планирани по централния бюджет.
(2) През 2011 г. разпоредителите с бюджетни кредити, които администрират по бюджетите си държавни инвестиционни заеми или държавни инвестиционни заеми с краен бенефициент търговско дружество, извършват и отчитат операции с тях, включително и за сметка на националното съфинансиране. Общият лимит на разходите е в размер до 434 341,7 хил. лв.
(3) Министърът на финансите по предложение на съответните разпоредители с бюджетни кредити текущо извършва компенсирани промени между централния бюджет и бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити на база на действително извършените и отчетени операции по ал. 2.
(4) Компенсираните промени по ал. 3 могат да се извършват и авансово за плащания, свързани с погашения на задължения към кредитора, разходи за лихви и такси-ангажимент.
(5) Допълнителни бюджетни кредити по държавни инвестиционни заеми за 2011 г. могат да се одобряват и по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(6) Разпоредбите на ал. 1 - 5 не се прилагат от Националния осигурителен институт.


§ 22. (1) Средствата по бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се организират и обслужват в единна система на събиране, съхраняване, разплащане и отчитане, наричана по-нататък "единна сметка".
(2) Средствата на органите на съдебната власт, както и на Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса и на другите бюджетни предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, се включват в единната сметка при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства.
(3) Средствата от международни програми и споразумения се включват в единната сметка при съобразяване с клаузите на договорите, въз основа на които са предоставени тези средства.
(4) Всички левови бюджетни плащания на министерствата, ведомствата, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Българската национална телевизия, Българското национално радио, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват чрез сметките на съответните първостепенни разпоредители в Българската народна банка, включени в единната сметка. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за поетапно включване на разпоредителите с бюджетни кредити в системата за електронни бюджетни разплащания.
(5) Бюджетните приходи и възстановените разходи в левове на бюджетните организации по ал. 4 се централизират в единната сметка чрез използването на транзитни сметки. За банковото обслужване на транзитните сметки не се прилага чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(6) Обслужването от банките в страната на транзитните сметки и плащанията по ал. 4 и 5 се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки.
(7) Обслужването и програмното осигуряване на системата за електронни бюджетни разплащания се извършват от националния оператор на банковата интегрирана система за електронни разплащания въз основа на сключен договор с Министерството на финансите.
(8) Българската народна банка обслужва от името и за сметка на Министерството на финансите сметките на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в единната сметка по реда на ал. 1. Министерството на финансите заплаща на Българската народна банка на договорна основа обслужването на единната сметка и услугите, свързани с информационното обслужване на държавния бюджет.
(9) Въз основа на представена от съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити информация лимитите за плащания по бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, министерствата и другите първостепенни разпоредители по ал. 1, Българската академия на науките и държавните висши училища се определят и актуализират периодично от Министерството на финансите.
(10) За сметките за чужди средства, както и за сметките на бюджетните предприятия, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, без тези по ал. 9, лимитите се определят автоматично на база на общия размер на постъпленията по съответната сметка в Българската народна банка, по която се залага лимитът, доколкото за тях не е приложена разпоредбата на ал. 9.
(11) Бюджетните взаимоотношения на държавните органи, министерствата и ведомствата с централния бюджет по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 могат да се коригират за плащания и постъпления, които са елемент на финансирането по смисъла на чл. 1, ал. 5 и Единната бюджетна класификация за 2011 г., както и при прилагането на чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава балансът на държавния бюджет и не се намаляват предвидените по съответните бюджети плащания за разходи и трансфери.
(12) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 4 и/или ал. 5 да се включат в единната сметка и/или в системата за електронни бюджетни разплащания средствата, постъпленията и плащанията на централния бюджет, държавните висши училища от страната, извънбюджетните сметки и фондове и сметките за чужди средства, както и на други бюджетни предприятия, извън тези по ал. 1, 4 и 5, включително и плащанията по възстановяване на надвнесени или погрешно внесени публични вземания на централния бюджет и от осигурителни вноски.
(13) Бюджетните плащания на включените в системата за електронни бюджетни разплащания организации по ал. 2 и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен се извършват в рамките на съответните лимити по ал. 9 и 10, като при превишение на одобрените плащания над наличността на бюджетната сметка на съответния разпоредител в Българската народна банка разликата автоматично се финансира от сметка на централния бюджет.
(14) Възникналото по ал. 13 задължение към централния бюджет се погасява чрез автоматични преводи на последващи постъпления от бюджетната сметка на съответния разпоредител по сметка на централния бюджет, като неуредените към края на отчетния период разчети по това задължение се отразяват в съответните отчети за касовото изпълнение на бюджета в частта на вътрешното финансиране.
(15) Редът по ал. 13 и 14 се прилага и спрямо включените в системата за електронни бюджетни разплащания извънбюджетни сметки и фондове и сметки за чужди средства.
(16) За целите на контрола, отчетността и статистиката на публичните финанси в системата за електронни бюджетни разплащания може да се отразява, отчита и обобщава информация за приходи, разходи, други операции, активи и пасиви, просрочени вземания и задължения, поемане на ангажименти, както и други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа, свързани с консолидираната фискална програма.
(17) Плащанията в системата на единна сметка се извършват до размера на общата наличност в съответната валута на единната сметка в рамките на съответните наличности и лимити по ал. 1, 9 и 10. Българската народна банка не носи отговорност за неизвършени или забавени плащания поради недостиг на средства на единната сметка.
(18) Включените в единната сметка средства по ал. 2 и 3 на бюджетните предприятия по ал. 1 и на държавните висши училища по ал. 12, както и техните наличности по сметките за извънбюджетни и чужди средства могат да се депозират само по депозитни сметки при условия и по ред, определени от министъра на финансите. Тези депозитни сметки се откриват на бюджетните предприятия и се обслужват от Българската народна банка от името и за сметка на Министерството на финансите, като начислените по тях лихви се отразяват в намаление на приходите от лихви на централния бюджет.
(19) Министърът на финансите упражнява общ контрол, осъществява управление на ликвидността и се разпорежда със средствата в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна банка и в банките, операции на вторичния пазар с държавни ценни книжа и други операции с ликвидни и нискорискови ценни книжа на други държави, след провеждане на консултации с Българската народна банка.


§ 23. (1) Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от банките.
(2) Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в левове и валута на бюджетните предприятия, включително на общините в банките, с изключение на средствата по чл. 19 от Закона за Българската банка за развитие, се обезпечават от обслужващите банки в полза на Министерството на финансите чрез блокиране на държавни ценни книжа по външния и вътрешния дълг на Република България. Блокирането на ценни книжа се извършва при Българската народна банка и има действие на законен особен залог върху тях в полза на Министерството на финансите. Блокират се ценни книжа, свободни от всякакви тежести и обезпечения. Банките деблокират държавни ценни книжа само при условие, че това не води до временен недостиг на обезпечение на наличните парични средства на бюджетните предприятия по сметки при тях.
(3) Държавните ценни книжа по ал. 2, които са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират, съответно деблокират, въз основа на искане за това, отправено от обслужващите банки в зависимост от размера на паричните средства по сметките в тях.
(4) Ценните книжа по ал. 2, които не са регистрирани в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични държавни ценни книжа в Българската народна банка, се блокират чрез прехвърлянето им от обслужващите банки по специално открити техни сметки в Българската народна банка. Разпореждане с ценните книжа се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка могат да променят размера и вида на активите на банките, служещи за обезпечение, както и реда и условията за обезпечаване по ал. 1 - 4, за което уведомяват обслужващите банки.
(6) При несъстоятелност на банка, обслужваща бюджетни предприятия, включително общини, ценните книжа и другите активи, които служат като обезпечение по реда на ал. 2 - 5, не се включват в масата на несъстоятелността и преминават в пълно разпореждане на министъра на финансите. Средствата, останали след удовлетворяване на вземанията, обезпечени по реда на ал. 2 - 5 с ценни книжа, вземания по сметки и други активи, се включват в масата на несъстоятелността.
(7) Недействителни са всякакви тежести и обезпечения върху блокираните ценни книжа и други активи по ал. 5 за времето, през което те са заложени при условията и по реда на този закон.
(8) В лиценза на банки, които приемат за обслужване сметки на бюджетни предприятия, е необходимо да бъдат включени и дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, включително и сделките по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(9) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1 - 6, включително и за изготвянето и предоставянето от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации.


§ 24. (1) Бюджетните, извънбюджетните, депозитните сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута на министерствата и ведомствата - първостепенни разпоредители, Народното събрание, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Висшия съдебен съвет, държавните висши училища от София, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса се обслужват от Българската народна банка. Водените към 31 декември 2010 г. бюджетни, извънбюджетни и депозитни сметки и сметките за чужди средства в левове и във валута в Българската народна банка на техни второстепенни разпоредители и други техни структурни единици не може да се прехвърлят за обслужване в други банки.
(2) Министърът на финансите може да разреши на бюджетните предприятия по ал. 1 временно да откриват сметки в други банки, когато това е необходимо за осъществяване на картови разплащания във валута и други банкови операции, неизвършвани от Българската народна банка, както и за откриване на акредитиви. След приключването на операциите тези сметки се закриват, като наличните салда по тях се възстановяват по съответните сметки в Българската народна банка.
(3) Средствата от заеми и помощи на бюджетните организации по ал. 1 се обслужват в Българската народна банка, доколкото в клаузите на договорите по международни програми и споразумения изрично не е определено друго.
(4) Министърът на финансите може да определи по реда на ал. 3 да се обслужват от Българската народна банка и средства по държавногарантирани заеми и държавни заеми, при които крайни бенефициенти са търговски дружества.
(5) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят обхвата на сметките и плащанията на бюджетните предприятия по ал. 1, които задължително се обслужват чрез системата за електронно банкиране на Българската народна банка, както и реда, начина и сроковете за поетапното им включване към системата.


§ 25. (1) Бюджетните предприятия публикуват информация от годишните си финансови отчети чрез интернет по ред, начин и срокове, определени от министъра на финансите, съгласувано с председателя на Сметната палата.
(2) Информацията по ал. 1 от одитираните от Сметната палата годишни финансови отчети се публикува и на нейната интернет страница заедно с одитния доклад и/или одитното становище на Сметната палата по чл. 45 от Закона за Сметната палата.


§ 26. (1) Начисляването, внасянето и отчитането на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството без общините се извършва по досегашния ред чрез прилагането на централизирано разплащане и разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове.
(2) Годишното разчитане за сумите по ал. 1 между централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и съответните бюджети, сметки и фондове се извършва на базата на данните от годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия.
(3) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 и 2.


§ 27. (1) Наличните в края на 2010 г. средства по банкови бюджетни и депозитни сметки на Националната здравноосигурителна каса в Българската народна банка се превеждат служебно от банката до 31 декември 2010 г. по сметка на централния бюджет по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка, съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Преведените суми по ал. 1 се отчитат по бюджета на Националната здравноосигурителна каса и централния бюджет за 2010 г. като трансфер - вноска за централния бюджет.
(3) При изготвянето и внасянето по реда на чл. 41 от Закона за устройството на държавния бюджет, съответно на чл. 30 от Закона за здравното осигуряване на отчетите за изпълнението на държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. сумите по ал. 2 се отразяват отделно от отчетените суми на трансферите по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.3 и т. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
(4) Неизпълнението на приходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. може да се финансира за сметка на централния бюджет.


§ 28. Неизпълнението на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., както и превишението над предвидените разходи за пенсии, помощи и обезщетения, изплащани от бюджета на държавното обществено осигуряване, може да се финансира за сметка на централния бюджет по ред, определен от Министерския съвет.


§ 29. В случаите, когато бюджетните учреждения, финансирани от държавния бюджет, от бюджетите на общините или по реда на извънбюджетните средства, са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, те не заплащат наеми.


§ 30. (1) Бюджетът на общината в частта за делегираните от държавата дейности се съставя на основата на държавните трансфери по чл. 10, ал. 1 и частта от целевата субсидия за капиталови разходи.
(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.
(3) Размерът на общата изравнителна субсидия може да се увеличава/намалява в случаите на структурни промени чрез компенсирана промяна между съответните бюджети.


§ 31. С решение на общинския съвет след 30 юни 2011 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция "Образование", при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.


§ 32. За дейностите в системата на културата по решение на общинските съвети се предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити с възможност да съставят бюджети.


§ 33. Определя извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г. съгласно приложение № 10.


§ 34. (1) Левовите плащания на Държавен фонд "Земеделие", включително и плащанията на Разплащателната агенция, както и на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, включително и плащанията за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет, се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания.
(2) Освен чрез трансфери авансовото финансиране от централния бюджет може да се извършва по реда, в размерите и сроковете за предоставяне, погасяване и отчитане, предвидени за финансирането на плащанията на извънбюджетните сметки и фондове, включени в системата за електронни бюджетни разплащания, при недостиг на средствата по съответната сметка.
(3) Средствата от Европейския съюз по ал. 1 постъпват по сметки в Българската народна банка. Министърът на финансите съгласувано с управителя на Българската народна банка определя реда и начина на обслужване на тези сметки и извършването на операции по тях.


§ 35. (1) Средствата на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се получават, разходват и отчитат в съответствие с изискванията на Европейския съюз по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(2) Годишните разчети на извънбюджетните средства по ал. 1 се утвърждават от Министерския съвет.
(3) Министърът на финансите може да извършва промени по отделните показатели, утвърдени по реда на ал. 2 в рамките на общия размер на разходите и трансферите.
(4) Чрез извънбюджетната сметка по ал. 1 се осъществяват получаването, разходването и управлението на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", както и кореспондиращото съфинансиране от държавния бюджет.


§ 36. (1) Трансферът по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.10 се предоставя от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Национален фонд към министъра на финансите за национално съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителните инструменти ФАР, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94) и САПАРД, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария".
(2) За покриване на по-високото от разчетеното усвояване на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз, Министерският съвет може да одобри предоставянето на допълнително финансиране от републиканския бюджет по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.


§ 37. (1) Изпълнителните агенции/Управляващите органи по предприсъединителните финансови инструменти и Управляващите органи на оперативни програми са длъжни да предприемат необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и на глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и правото на Европейския съюз.
(2) Вземанията на Изпълнителните агенции/Управляващите органи по предприсъединителните финансови инструменти и Управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Вземанията на Изпълнителните агенции/Управляващите органи по предприсъединителните финансови инструменти и Управляващите органи на оперативни програми, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите по реда за събиране на частните държавни вземания.
(4) В случаите на чл. 3, ал. 7, т. 6 от Закона за Националната агенция за приходите разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 2 не се прилага.


§ 38. (1) Министърът на финансите може да извърши прихващане на невъзстановените от общините временни безлихвени заеми, отпуснати от централния бюджет, от подлежащите на предоставяне субсидии и трансфери за общините, с изключение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, включително излишъците от предходните години, без тези за образование и социални дейности.
(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" е длъжен да предприеме необходимите действия за събирането на невъзстановени от общините ползвани временни безлихвени заеми по чл. 6, ал. 1, т. 7 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.).
(3) В зависимост от размера на задълженията по ал. 1 министърът на финансите може да извърши разсрочването им, включително по погасителен план, приет от общинския съвет и одобрен от министъра на финансите.


§ 39. (1) Целево предоставяните средства от републиканския бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации, капиталови трансфери и за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, санирането на околната среда в миннодобивния отрасъл и отстраняването на минали екологични щети не могат да се ползват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 могат да се прихващат в пълен размер съответно с подлежащи на отпускане от републиканския бюджет трансфери, субсидии и компенсации, включително и за общините.


§ 40. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след 30 юни 2011 г. може да извършва промени на средствата за научноизследователска дейност между държавните висши училища, Българската академия на науките и Министерството на образованието, младежта и науката на базата на резултати от независима експертиза върху официално представените отчети за научна дейност.


§ 41. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, със средства в размер до 4000 хил. лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.


§ 42. (1) Постъпилите по бюджетите средства от дарения, международни програми и споразумения, включително от минали години, се разходват от бюджетните организации съгласно клаузите на договорите и волята на дарителите.
(2) За извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства, непредвидени по бюджетите на министерствата и ведомствата по чл. 4, 5 и 6, министърът на финансите може да осигури средства по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Редът по ал. 2 може да се прилага и за предварително (авансово) финансиране от републиканския бюджет на разходи, подлежащи на последващо безвъзмездно финансиране по международни програми и споразумения.
(4) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2011 г. постъпления във връзка с дейността на Център "Фонд за лечение на деца" се разходват от Център "Фонд за лечение на деца" над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването, по реда на чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 43. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на пътните разходи за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.


§ 44. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проектите на програмните бюджети на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г., като част от проекта на закона. С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Народното събрание, включително с разходите по програми като част от проекта на закона.


§ 45. (1) Министърът на финансите извършва едновременно с корекциите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и корекции на утвърдените от Министерския съвет бюджети по програми на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2011 г.
(2) Министърът на финансите може да дава съгласие за вътрешни компенсирани промени на разходите между одобрените с приложение № 2 разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2011 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация" по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 46. (1) Министерският съвет, министерствата и държавните агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, изготвят и представят на Народното събрание, Сметната палата и Министерството на финансите отчети за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието и годишни отчети в срок до 45 работни дни след отчетния период. Отчетите за полугодието и годишните отчети съдържат информация за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение.
(2) Структурата и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.
(3) Отчетите по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на съответните държавни органи, министерства и ведомства в срок 10 дни от представянето им при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) С годишните отчети за изпълнението на политиките и програмите си първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по ал. 1 внасят в Народното събрание и кратък доклад за обсъждане в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.
(5) Редът за докладване и обсъждане по ал. 4 се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.
(6) В срок до 1 септември 2011 г. Министерският съвет внася в Народното събрание Доклад за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2011 г.


§ 47. (1) Задълженията на Република България по ратифицираните от Народното събрание споразумения относно поемането от страна на държавата на правата и задълженията на Банковата консолидационна компания се изплащат от централния бюджет.
(2) Изплатените от централния бюджет суми по ал. 1 се отразяват в намаление на постъпленията от приватизация.


§ 48. (1) Закупуваната през 2011 г. медицинска апаратура и други дълготрайни активи със средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" се предоставят от Министерството на здравеопазването възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, въз основа на сключени договори за изплащане стойността на медицинската апаратура и другите дълготрайни активи на месечни вноски.
(2) Неизразходваните средства от минали години и набраните текущо през 2011 г. приходи и постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд могат да се разходват от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи над общите разходи, утвърдени с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г., по реда на чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 49. Закупените по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" медицинска апаратура, хардуер, софтуер, други дълготрайни материални активи и извършваните по проекта строително-монтажни работи се предоставят от Министерството на здравеопазването безвъзмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, регионалните центрове по здравеопазване и на Националната здравноосигурителна каса съобразно предназначението им.


§ 50. Закупените по централни доставки медицинска апаратура и други дълготрайни материални активи се предоставят от Министерството на здравеопазването съобразно предназначението им на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.


§ 51. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за дейности по извършване на хемодиализа, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за оказана медицинска помощ при спешни състояния, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.
(4) В едномесечен срок от приемането на постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.
(5) Договорите по ал. 4 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1, 2 и 3 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г., в т. ч. и средствата от трансфера от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(6) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.
(7) В случаите по ал. 6 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.


§ 52. (1) В случаите по § 50, ако в тримесечен срок от предоставянето на медицинската апаратура, съответно на други дълготрайни материални активи, лечебното заведение не заплати стойността им, капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на апаратурата или дълготрайните материални активи по цена на закупуването им, като държавата записва на свое име всички нови дялове/акции.
(2) Предоставяните от бюджета средства на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за капиталови разходи на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон за увеличаване на капитала. Компетентен да поиска вписване в търговския регистър на увеличението на капитала е министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице.


§ 53. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета се определят по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база на единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от Министерския съвет.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити утвърждава формулите по ал. 2 в срок до 28 февруари 2011 г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена от съответната дейност. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.
(4) Основни компоненти на всяка формула по ал. 2 са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти на формулите по ал. 2 числеността на персонала и броят на групите и паралелките.
(5) Средствата по ал. 2 за всяка дейност се разпределят:
1. не по-малко от 80 на сто - на база на основните компоненти на формулата;
2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2011 г. средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.
(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити като част от допълнителните компоненти на формулите могат да предвидят средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.
(8) Като част от формулите за разпределение на средствата първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават и:
1. условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. и резерва;
2. правила за промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.
(9) Освен средствата по ал. 2 първостепенните разпоредители с бюджетни кредити включват в бюджетите на училищата за 2011 г. и разходи за сметка на:
1. установеното към края на 2010 г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;
2. собствените приходи на училището;
3. допълнително финансиране за маломерни и слети паралелки, определено като размер с акт на министъра на образованието, младежта и науката;
4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити към 31 декември 2010 г.
(10) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити не утвърждава формули за дейности, по които получател на средства е само едно училище, детска градина или обслужващо звено.
(11) Освен средствата по ал. 1 допълнително финансиране за дейностите по обучението на ученици в задължителна училищна възраст получават защитени училища, определени съгласно § 6е от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета.
(12) До 31 януари 2011 г. Министерството на образованието, младежта и науката публикува на интернет страницата си информация по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за:
1. броя на децата и учениците към 1 януари 2011 г. съгласно информационната система на министерството "АдминМ";
2. броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно този закон.


§ 54. (1) Училищата в системата на народната просвета прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а в общините с районно деление - второстепенен или третостепенен разпоредител с бюджетни кредити по решение на кмета на общината, при условие че второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е кметът на район;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити делегират права на директорите на училищата да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост. По изключение първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да не делегира приходи от собственост, когато имотът е относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата за училището дейност.
(3) Министерският съвет може да одобри допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят системите на делегираните бюджети.
(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити не могат да финансират разходи на звена извън системата на народната просвета за сметка на средствата, които са получили по единни разходни стандарти.
(5) Установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.
(6) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити при:
1. констатирани случаи на невъзстановяване на превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавни и общински училища, детски градини и обслужващи звена;
2. неизпълнение на делегирани средства с източник единни разходни стандарти;
3. невъзстановяване на собствени приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена.


§ 55. (1) Средствата от държавния бюджет за държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, включват:
1. средства, определени на база на единни разходни стандарти, одобрени от Министерския съвет;
2. средства за реализиране на творчески проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип.
(2) Министърът на културата утвърждава методика (формули) за разпределение на средствата по ал. 1, т. 1 по дейности и по държавни културни институти. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и могат да бъдат променяни при изменение на бюджета на министерството общо и за съответната дейност.
(3) Формулите по ал. 2 се състоят от базов компонент и допълнителни компоненти:
1. базовият компонент включва средства, получени на база единни разходни стандарти, утвърдени за съответната група държавни културни институти и брой продадени билети от съответния културен институт;
2. допълнителни компоненти, които отчитат спецификата на държавните културни институти.
(4) Средствата по ал. 3 за всяка дейност се разпределят в съотношение:
1. от 70 до 75 на сто - определени въз основа на базовите компоненти на формулата;
2. от 25 до 30 на сто - определени на база допълнителни компоненти на формулата.


§ 56. Държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства, прилагат система на делегирани бюджети, която дава право на директора на културния институт:
1. самостоятелно да се разпорежда със средствата на института;
2. да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;
3. да определя числеността на персонала и индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците, при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.


§ 57. Освен средствата по § 55, ал. 1 министърът на културата включва в бюджетите на държавните културни институти за 2011 г. и разходи за сметка на:
1. установеното в края на 2010 г. преизпълнение на приходите и икономията от разходите на съответния държавен културен институт;
2. собствените приходи на държавните културните институти;
3. средствата, предоставени от общините по договори, сключени с Министерството на културата по реда на чл. 5 ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата;
4. средствата за реализиране на творчески програми и проекти, финансирани от министерството на конкурсен принцип;
5. средствата по други програми и проекти, бенефициенти по които са държавните културни институти.


§ 58. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата след 30 юни 2011 г. може да одобри допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата до размера на преизпълнението на собствените приходи над утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. за сметка на разчетените за тази цел средства в централния бюджет.


§ 59. По решение на общинския съвет от общинските бюджети за 2011 г. в частта "местни дейности" могат да се осигуряват средства за финансиране на държавните културни институти въз основа на сключени договори между Министерството на културата и общините съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.


§ 60. В срок до 31 март 2011 г. министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката да извърши промени по субсидиите на държавните висши училища в случай на разлика между броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данни от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" от Закона за висшето образование и броя на студентите и докторантите, формиращ размера на субсидиите за издръжка на обучението, включени в трансферите за държавните висши училища по чл. 6, ал. 2.


§ 61. Разплащането на изкупените от Българската банка за развитие вземания по реда на § 22а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. може да се извърши от сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на друго финансиране.


§ 62. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.)


§ 63. Финансовото осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО се осъществява в рамките на бюджетите на съответните държавни органи, министерства и ведомства, отговорни за изпълнението на тези дейности.


§ 64. Вътрешните разчети между държавния бюджет и български дружества, титуляри на вземания от контрагенти със седалище в държави, с които правителството на Република България е сключило споразумения за окончателно уреждане на вземания с произход от междуправителствени споразумения за предоставяне на кредитни облекчения или за предоставяне на правителствен кредит, се осъществяват пропорционално до размера на получените в бюджета парични средства от изпълнението на споразуменията за окончателно уреждане или от реализация на финансови инструменти, при условие че вземанията са с произход от изпълнени търговски договори, включени в обхвата на споразуменията.


§ 65. Временно свободните средства на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социално осигуряване.


§ 66. (1) Министерският съвет утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати през 2011 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.
(2) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от Министерския съвет месечен размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт, с колективен трудов договор и/или с вътрешни правила за работната заплата, и/или с индивидуален трудов договор.
(3) Компенсирани промени между разходите за заплати и други елементи на кредитите по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за 2011 г. могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет, с който се променя и месечното им разпределение.
(4) Икономията на разходите за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на парични и/или предметни награди и допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.
(5) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от средствата за работна заплата могат да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация. Намаляването на числеността на персонала не се отразява при формирането на годишния размер на разходите за заплати за следващата година.
(6) До утвърждаването от Министерския съвет на месечното разпределение на разходите за заплати през 2011 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1, с изключение на тези по т. 1, 3 и 25, могат да извършват месечно разходи за заплати до една дванадесета част от определения годишен размер за 2011 г.
(7) Алинеи 1 - 6 не се прилагат по отношение на разходите за допълнително материално стимулиране, предвидено в закон, и разходите по единни разходни стандарти в системата на средното образование и в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата.


§ 67. Държавен фонд "Земеделие" през 2011 г. извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


§ 68. (1) Събираните от Националната агенция за приходите чрез сметки за чужди средства на публични и частни вземания по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 9 от Закона за Националната агенция за приходите, подлежащи на превеждане в полза на бюджети, които не са част от републиканския бюджет, се превеждат по съответните им сметки най-малко веднъж тримесечно, а останалите събрани средства се превеждат по сметките на Националната агенция за приходите за събиране на приходите на централния бюджет.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и по отношение на събираните от Националната агенция за приходите вземания, представляващи недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получени или неправомерно усвоени средства за сметка на предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Европейския фонд "Солидарност", Инструмента Шенген, Преходния финансов инструмент, други международни програми и споразумения и свързаното с тях национално съфинансиране, доколкото този ред е в съответствие с международните договори за тези средства и програми или не е определено друго с нормативен акт.


§ 69. (1) В случай на наложени финансови корекции, когато същите не подлежат на възстановяване от бенефициентите, Изпълнителните агенции/ Управляващите органи по предприсъединителните финансови инструменти и Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, възстановяват на Националния фонд от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е съответната/ия Изпълнителна агенция/Управляващ орган, изплатените недопустими разходи с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд.
(2) В случаите, когато проекти се оттеглят от финансиране със средства от предприсъединителните финансови инструменти и Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, Изпълнителните агенции/Управляващите органи преустановяват плащанията с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд, като изплатените недопустими разходи по съответната програма с източник извънбюджетната сметка на Националния фонд се възстановяват на Националния фонд по реда на ал. 1. Необходимият финансов ресурс за финализирането на проектите се осигурява от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в чиято структура е съответната/ия Изпълнителна агенция/Управляващ орган.


§ 70. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз е за сметка на трансфер от централния бюджет и/или такъв от минали години по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.


§ 71. (1) Министерският съвет може да определя и актуализира задължителни за министерствата лимити за сключването на договори за доставки на активи, услуги и строителство, както и за поемането на други ангажименти.
(2) Редът и начинът за определянето, актуализирането и прилагането на лимитите по ал. 1 се определя с акт на Министерския съвет.


§ 72. Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, извършва промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони.


§ 73. (1) В срок до 45 работни дни от обнародването на този закон общинският съвет приема общинския бюджет в съответствие с Единната бюджетна класификация.
(2) Бюджетите по ал. 1 се представят в Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до 20 дни след приемането им от общинските съвети.


§ 74. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12 и 47 от 2010 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".
2. В ал. 4 думите "2011 г." се заменят с "2012 г.".


§ 75. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в чл. 27, ал. 1 след думата "страната" се поставя запетая и думите "за текущата календарна година" се заменят с "определена към 30 септември на предходната година".


§ 76. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и бр. 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 32 от 2010 г.) в чл. 16 накрая се поставя запетая и се добавя "определена към 30 септември на предходната година".


§ 77. В Закона за защита от домашното насилие (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г. и бр. 102 от 2009 г.) в чл. 6 ал. 8 се отменя.


§ 78. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г. и бр. 15, 51 и 54 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "вземанията на държавата към кредитополучатели или бенефициенти по активирани държавни гаранции, от държавни инвестиционни заеми и други кредити".
2. Създава се нова т. 7:
"7. дължимият за държавата дивидент или част от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала;".
3. Досегашната т. 7 става т. 8.


§ 79. В рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г. да се осигурят средства за Военномедицинската академия за изграждане на система за управление на болничната дейност с възможност за подържане на стандартите на НАТО.


§ 80. (1) От предвидените разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката до 6 800.0 хил. лв. се разходват за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища.
(2) При освобождаване на средства по § 60 по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката се предоставят допълнителни бюджетни кредити за целите по ал. 1.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на образованието, младежта и науката определя условия, критерии и ред за предоставяне на средствата по ал. 1 и 2.


§ 81. Министерският съвет може да предостави след 30 юни 2011 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" до 250 млн. лв. за създаване и поддържане на задължителни запаси от нефтопродукти по категории горива за 60 дни и за донатрупване на 85 000 тона хлебна пшеница по реда на чл. 34 и/или чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, при условие че не се влошава утвърденото с чл. 1, ал. 3 бюджетно салдо по републиканския бюджет.


§ 82. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 думите "25 на сто" се заменят с "15 на сто".
2. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 12."
3. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 3 :
"(3) Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга, поет до 31 декември 2010 г., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията на чл. 12, ал. 1."


§ 83. (Обявен за противоконституционен с РКС № 1 от 2011 г. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г.) чл. 17 се изменя така:
"Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България при възможност се предвижда:
1. субсидия за агенцията, чийто годишен размер се определя на база сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно до 7 игрални филма, до 14 пълнометражни документални филма и до 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
3. средства за издръжка на агенцията."


§ 84. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г. и бр. 52 и 54 от 2010 г.) в чл. 4 се създава т. 7:
"7. предоставянето на заеми от Българската банка за развитие, за финансиране на финансовия недостиг за проекти по оперативни програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с процедурата по "Кредитно споразумение за структурен програмен заем, България съфинансиране по фондовете на ЕС 2007 - 2013, между Република България и Европейска инвестиционна банка."


§ 85. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


§ 86. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 27, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 20 декември 2010 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2011 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2

Трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2011 г.


Наименование Сума
    (хил.лв.)
1. Българска академия на науките 59 756,1
2. Технически университет - София 28 568,3
3. Технически университет - Варна 9 129,9
4. Технически университет - Габрово 6 096,8
5. Русенски университет "А. Кънчев" 13 068,5
6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 4 946,2
7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 6 556,2
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 4 951,7
9. Лесотехнически университет - София 6 376,5
10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 9 546,9
11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 4 050,8
12. Университет за национално и световно стопанство - София 15 260,9
13. Икономически университет - Варна 9 440,2
14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 7 076,2
15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 36 180,5
16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 9 024,7
17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 17 154,1
18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 13 834,0
19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 7 391,2
20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 10 160,4
21. Аграрен университет - Пловдив 6 976,9
22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 294,0
23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 2 596,5
24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 3 260,1
25. Национална художествена академия - София 3 940,8
26. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 2 062,0
27. Колеж по телекомуникации и пощи - София 1 381,2
28. Медицински университет - София 24 602,1
29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 8 109,9
30. Медицински университет - Пловдив 12 844,8
31. Медицински университет - Плевен 6 143,0
32. Тракийски университет - Стара Загора 12 944,9
33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 693,3
34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 768,7
35. Военна академия "Г. С. Раковски" 5 810,4
36. Национален военен университет "В. Левски" 11 000,0
37. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" 4 800,0
  Всичко: 392 798,7


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3

Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2011 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма "Администрация"


І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на 7 527,1
  Министерския съвет"  
2 Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз 829,6
3 Политика "Осъществяване на държавните функции на територията на 16 288,0
  областите в България"  
4 Политика в областта на правото на вероизповедание 3 114,6
5 Политика в областта на архивното дело 7 000,0
6 Други програми (общо), в т.ч.: 32 075,7
  Програма "Избори" 400,0
  Програма "Борба с трафика на хора" 296,0
  Програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 11 377,9
  Програма "Болница "Лозенец" 12 180,1
  Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните 158,8
  и непълнолетните"  
  Програма "Българите зад граница" 758,5
  Програма "Управление на обектите, предназначени за представителни 6 904,4
  и социални нужди"  
7 Програма "Администрация" 10 915,0
  ОБЩО: 77 750,0
ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" 17 426,8
2 Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи" 213 555,5
3 Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, 20 016,4
  контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на  
  тероризма"  
4 Политика " Управление на дълга" 1 356,9
5 Програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 267,0
6 Програма "Администрация" 15 668,4
  ОБЩО: 269 291,0
ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Външна политика (общо), в т.ч.: 106 000,5
  Програма "Управление, координация и осигуряване на дипломатическата 19 075,5
  служба"  
  Програма "Задгранични представителства, консулски отношения и 73 621,6
  подкрепа на гражданите в чужбина"  
  Програма "Публична дипломация" 741,4
  Програма "Външна политика и многостранна дипломация" 12 348,0
  Програма "Национален визов център, инструмент "Шенген" и 214,0
  управление на кризи"  
  ОБЩО: 106 000,5
ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика "Отбранителни способности" 927 907,0
2 Политика "Съюзна и международна сигурност" 62 723,0
  ОБЩО: 990 630,0
V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" 715 755,9
2 Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, 148 042,9
  пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване"  
3 Политика "Общоосигуряващи дейности" 134 761,2
4 Програма "Убежище и бежанци" 3 200,0
5 Програма "Специална куриерска служба" 4 240,0
  ОБЩО: 1 006 000,0
VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на правосъдието 66 585,4
2 Политика "Изпълнение на наказанията" 87 453,8
3 Програма "Администрация" 4 455,8
  ОБЩО: 158 495,0
VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на заетостта 98 435,0
2 Политика в областта на трудовите отношения 10 105,8
3 Политика в областта на социалното подпомагане 160 752,6
4 Политика в областта на социалното включване 508 569,1
5 Политика в областта на демографското развитие и равните 164 851,8
  възможности  
6 Политика в областта на жизненото равнище и доходите 160,5
7 Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и 1 036,7
  интеграцията  
8 Програма "Администрация" 7 359,3
  ОБЩО: 951 270,8
VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на 117 706,5
  общественото здраве  
2 Политика в областта на диагностиката и лечението 408 728,6
3 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските 161 633,3
  изделия  
4 Програма "Администрация" 23 931,6
  ОБЩО: 712 000,0
ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и 324 591,4
  обучение в училищното образование и предучилищното възпитание  
  и подготовка  
2 Политика за равен достъп до качествено висше образование 13 620,8
3 Политика за учене през целия живот 13 036,7
4 Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво 59 687,2
  развитие  
5 Политика в областта на младите хора 5 935,9
6 Програма "Администрация" 5 450,6
  ОБЩО: 422 322,6
Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на опазване на културното наследство и 75 088,9
  подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на  
  културни продукти и услуги  
2 Политика в областта на популяризиране на културата 3 330,9
3 Политика в областта на качественото образование по изкуства и 20 735,6
  култура  
4 Програма "Администрация" 5 413,7
  ОБЩО: 104 569,1
ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на управление на водите 7 512,2
2 Политика в областта на управлението на отпадъците 2 576,2
3 Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния 1 283,3
  въздух  
4 Политика в областта на опазване на бииологичното разнообразие 7 296,6
5 Политика в областта на Националната система за мониторинг на 10 739,4
  околната среда и информационна обезпеченост  
6 Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура 1 284,3
7 Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и 2 420,2
  управление на химикалите  
8 Политика в областта на управление на дейностите по изменение на 601,1
  климата  
9 Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване 1 234,2
  на земните недра и почвите  
10 Програма "Администрация" 10 361,7
  ОБЩО: 45 309,3
ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика "Устойчиво икономическо развитие и 30 408,0
  конкурентоспособност"  
2 Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно 18 891,7
  външноикономическо сътрудничество"  
3 Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" 23 941,5
4 Програма "Администрация" 9 529,9
  ОБЩО: 82 771,2
ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво 512,2
  регионално развитие, прилагане на стратегически подход за  
  планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на  
  децентрализация и укрепване на местното самоуправление  
2 Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие 17 186,2
  на устройственото планиране, усъвършенстване на  
  информационните системи на кадастъра и имотния регистър,  
  стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване  
  качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на  
  европейските стандарти  
3 Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от 3 388,3
  фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и  
  укрепване на доверието на европейските партньори  
4 Политика за поддържане, модернизация и изграждане на 218 931,6
  техническата инфраструктура, свързана с подобряване на  
  транспортната достъпност и интегрираното управление на водните  
  ресурси  
5 Политика за създаване и изпълнение на национална програма за 1 213,0
  превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните  
  процеси, ерозията и абразията  
6 Политика за подобряване качеството на жизнената среда на 89,2
  българските граждани чрез благоустрояване на населените места и  
  усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд  
7 Други програми (общо), в т.ч.: 2 257,8
  Програма "Управление на държавната собственост" 407,7
  Програма "Управление на държавното участие в търговските 108,9
  дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на  
  регионалното развитие и благоустройството"  
  Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" 1 741,3
8 Програма "Администрация" 4 637,9
  ОБЩО: 248 216,2
ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на земеделието и селските райони 167 901,6
2 Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 951,9
3 Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и 51 417,4
  дивеча  
4 Програма "Администрация" 31 532,1
  ОБЩО: 255 803,0
ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура 6 165,8
2 Политика за подобряване на организацията и управлението на транспорта 426,4
3 Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта 23 064,9
4 Политика в областта на съобщенията 10 425,5
5 Политика в областта на електронното управление 4 337,4
6 Политика в областта на информационните технологии 825,2
7 Програма "Администрация" 15 731,0
  ОБЩО: 60 976,2
ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 4 716,2
2 Политика в областта на спорта за високи постижения 25 338,9
3 Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, 1 693,6
  отговарящ на съвременните международни стандарти  
4 Политика за внедряване на добри международни практики и 536,7
  електронни услуги за спорта  
5 Програма "Администрация" 1 340,4
  ОБЩО: 33 625,8
ХVІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси 75 617,8
  ОБЩО: 75 617,8
ХVІІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2011 г.
Наименование на политики/други програми/програма Разходи
  "Администрация" (хил.лв.)
1 Политика "Защита на националната сигурност" 85 340,0
  ОБЩО: 85 340,0


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2011 г.


Наименование Сума
    (хил.лв.)
1 2 3
1. За Българските православни църковни общини в чужбина и на 700,0
  свещенослужителите, работещи зад граница  
2. За Българската православна църква (в страната) 1 660,0
3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 180,0
4. За Централния Израелтянски духовен съвет 30,0
5. За Арменската Апостолическа православна църква 40,0
6. За други регистрирани вероизповедания 40,0
7. За ремонт на църковни сгради с национално значение 300,0
8. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 50,0
  Всичко: 3 000,0


Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел от централния бюджет за 2011 г.


Наименование Сума
    (хил.лв.)
1. Български червен кръст - Национален съвет 3 000,0
2. Съюз на инвалидите в България 600,0
3. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите 238,8
4. Съюз на слепите в България 610,0
5. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения 180,0
6. Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации 404,4
7. Национален център за социална рехабилитация 300,0
8. Асоциация на родителите на деца с увреден слух 94,8
9. Съюз на глухите в България 314,4
10. Българска асоциация "Диабет" 343,2
11. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 78,0
12. Национална асоциация на слепоглухите в България 163,2
13. Национална потребителна кооперация на слепите в България 96,0
14. Съюз на ветераните от войните в България 255,0
15. Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, 264,0
  Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на  
  военноинвалидните кооперации в България  
16. Сдружение "Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания" 54,0
17. Център за психологически изследвания 168,0
18. Българска асоциация за невромускулни заболявания 50,4
19. Национална организация "Малки български хора" 40,0
20. Асоциация на родители на деца с епилепсия 50,4
21. Съюз на народните читалища 84,0
22. Рилска Света обител - Рилски манастир 580,0
23. Български институт за стандартизация 1 074,0
24. Национален дарителски фонд "13 века България" 220,0
25. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 400,0
26. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 200,0
27. Резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица 750,0
  с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл.45 от Закона  
  за юридическите лица с нестопанска цел  
  Всичко: 10 612,6


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1

І. Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2011 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2011 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3, където
С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2011 г. се изчислява по следната формула:
С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i=1 или 2
К1 = 100 % за общините от първа група по т. ІІ на приложението
К2 = 90,3 % за общините от втора група по т. ІІ на приложението
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж.
А1= Сдз+Сдсп, където
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2009 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМх1 < ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.
ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2009 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител на конкретната община.
ТРМср. е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2009 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота") на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под средното равнище за страната на един жител (МДх1 < МДср.). Изравняването е в размер на 87,3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. "данъчно усилие", което редуцира 87,3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:
А2 = ИДПрх1 - ((1 - ДУсрх1) * 0,25) * ИДПрх1, където
ИДПрх1 = (МДср. - МДх1) * Нх1 * 0,873
МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2009 г.
МДср. е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2009 г.
Нх1 е населението на съответната община към 31.12.2009 г. по данни от НСИ.
ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2010 г. към съответните максимални ставки за 2010 г., определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2, където
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите имоти на конкретната община за 2010 г.
СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти за 2010 г., определен със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2010 г. на конкретната община.
СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2010 г., определен със ЗМДТ.
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в първоначалния ЗДБРБ през предходната 2010 г. Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в първоначалния ЗДБРБ за 2010 г.
С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710,0 хил. лв. са:
а) население - с тегло 40 %;
б) брой населени места - с тегло 40 %;
в) територия - с тегло 20 %.
Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил.лв. е на база дължина на пътната мрежа.

ІІ. Групи общини


Първа група общини Втора група общини
1 2
ТРЕКЛЯНО ВЕЛИНГРАД
МАКРЕШ СВИЩОВ
ВЪРБИЦА СТАМБОЛИЙСКИ
РУЕН ЛЯСКОВЕЦ
НЕДЕЛИНО СОПОТ
НЕВЕСТИНО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РУЖИНЦИ КАРНОБАТ
ИВАЙЛОВГРАД СИМИТЛИ
КАЙНАРДЖА ДЕВИН
НИКОЛАЕВО СЕВЛИЕВО
ВЕНЕЦ КАЗАНЛЪК
ХАЙРЕДИН СВИЛЕНГРАД
ЗЕМЕН ОПАН
ЯКОРУДА ДВЕ МОГИЛИ
ЦАР КАЛОЯН ЛЮБИМЕЦ
ЧИПРОВЦИ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
УГЪРЧИН ДРЯНОВО
САМУИЛ ЗЛАТАРИЦА
МЪГЛИЖ ПЕЩЕРА
ГРАМАДА СРЕДЕЦ
БОЙЧИНОВЦИ ДУПНИЦА
БЕЛИЦА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
КОТЕЛ БОБОШЕВО
СИТОВО МИНЕРАЛНИ БАНИ
ТОПОЛОВГРАД БЕЛОВО
ОПАКА НИКОПОЛ
АНТОНОВО АСЕНОВГРАД
КИРКОВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РАКИТОВО СИМЕОНОВГРАД
БРУСАРЦИ САНДАНСКИ
ЧЕРНООЧЕНЕ БАТАК
АРДИНО МОНТАНА
ЕЛЕНА КУБРАТ
ЯКИМОВО ТРЯВНА
МИЗИЯ КЮСТЕНДИЛ
САТОВЧА ТЕТЕВЕН
ДЖЕБЕЛ ЛОВЕЧ
БОЙНИЦА ТРОЯН
КАОЛИНОВО ВИДИН
СТРУМЯНИ ХИСАРЯ
СМЯДОВО ЕТРОПОЛЕ
КРИВОДОЛ БЕЛЕНЕ
КУЛА ВЕТРИНО
СУНГУРЛАРЕ ХИТРИНО
ВЪЛЧЕДРЪМ КАМЕНО
КРУШАРИ ТЪРГОВИЩЕ
СЕПТЕМВРИ РАДОМИР
ДИМОВО ПАНАГЮРИЩЕ
НИКОЛА КОЗЛЕВО ВРАЦА
КРУМОВГРАД МАДЖАРОВО
ТРЪН ГОРНА МАЛИНА
ГУРКОВО РОДОПИ
КОВАЧЕВЦИ ПАЗАРДЖИК
ДОБРИЧКА КОЗЛОДУЙ
КОЧЕРИНОВО СЛИВЕН
ГУЛЯНЦИ СТАМБОЛОВО
ЛОЗНИЦА КЪРДЖАЛИ
РУДОЗЕМ КОСТЕНЕЦ
ОМУРТАГ БЕЛОСЛАВ
ЛЕТНИЦА ЯМБОЛ
ТУНДЖА РАДНЕВО
ПОРДИМ БОБОВ ДОЛ
ЗАВЕТ СВОГЕ
ЛЕСИЧОВО ЗЛАТИЦА
БРЕЗНИК ПРАВЕЦ
ЧУПРЕНЕ КУКЛЕН
ЛУКОВИТ ШАБЛА
МЕДКОВЕЦ ДОБРИЧ
ДОЛНА ШУМЕН
МИТРОПОЛИЯ  
ТЕРВЕЛ МИРКОВО
БОРОВАН ГАБРОВО
ДЪЛГОПОЛ ХАРМАНЛИ
СТРАЛДЖА БОТЕВГРАД
ЧИРПАН РАЗГРАД
БЯЛА СЛАТИНА МАРИЦА
ГЛАВИНИЦА БОЛЯРОВО
ДОСПАТ СУВОРОВО
ЛЪКИ АКСАКОВО
ПАВЕЛ БАНЯ ПЛЕВЕН
ЯБЛАНИЦА КОСТИНБРОД
БОРИНО БЕЛОГРАЧИК
ИСКЪР САПАРЕВА БАНЯ
ХАДЖИДИМОВО ЕЛИН ПЕЛИН
ДОЛНИ ДЪБНИК ДОЛНА БАНЯ
САДОВО БЛАГОЕВГРАД
АНТОН ДИМИТРОВГРАД
ПЕРУЩИЦА СИЛИСТРА
ЧЕРВЕН БРЯГ СТАРА ЗАГОРА
ИВАНОВО ПЕРНИК
КРЕСНА АПРИЛЦИ
НОВО СЕЛО РУСЕ
ОРЯХОВО ПИРДОП
РОМАН ГЪЛЪБОВО
ЗЛАТОГРАД РАЗЛОГ
ЦЕНОВО ХАСКОВО
БРАЦИГОВО ДЕВНЯ
ДУЛОВО МАЛКО ТЪРНОВО
КАСПИЧАН СМОЛЯН
БЕРКОВИЦА ПЛОВДИВ
КАРЛОВО ЧАВДАР
МАДАН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
БРЕГОВО БОЖУРИЩЕ
ТУТРАКАН КОПРИВЩИЦА
ВЪЛЧИ ДОЛ ПОМОРИЕ
ПАВЛИКЕНИ ЧЕПЕЛАРЕ
ТВЪРДИЦА КАВАРНА
НОВА ЗАГОРА САМОКОВ
КАЛОЯНОВО БАЛЧИК
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЧЕЛОПЕЧ
ЕЛХОВО АВРЕН
ПЪРВОМАЙ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ БУРГАС
ВЪРШЕЦ ВАРНА
НОВИ ПАЗАР ЦАРЕВО
ГОДЕЧ СОЗОПОЛ
СТРЕЛЧА БАНСКО
ИХТИМАН БЯЛА
ДРАГОМАН ПРИМОРСКО
МЕЗДРА НЕСЕБЪР
МОМЧИЛГРАД  
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ  
ЛЕВСКИ  
БЯЛА  
СЪЕДИНЕНИЕ  
БАНИТЕ  
ЛОМ  
КНЕЖА  
ВЕТОВО  
ГЪРМЕН  
БРЕЗОВО  
ДОЛНИ ЧИФЛИК  
СУХИНДОЛ  
ИСПЕРИХ  
КРИЧИМ  
ПЕТРИЧ  
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  
АЛФАТАР  
АЙТОС  
СЛИВО ПОЛЕ  
СТРАЖИЦА  
РИЛА  
СЛИВНИЦА  
ПОПОВО  
БОРОВО  
РАКОВСКИ  

В първата група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.) е по-голям от 33,33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.
Във втората група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.) е по-малък от 33,33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2

I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2011 г.
(без капиталови разходи)


(в хил. лв.)
Общини Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска Отбрана Образова- Здраве- Социални Култура Иконом.
  от държавата админи-   ние опазване грижи   дейности
  дейности страция           и услуги
  за 2010 г.              
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД              
Банско 3 625.7 477.5 61.7 1 966.1 133.8 761.0 225.6  
Белица 3 061.2 489.2 59.6 2 356.5 92.4   63.5  
Благоевград 19 420.9 1 572.7 176.6 13 635.3 1 545.6 1 569.6 921.1  
Гоце Делчев 8 733.3 805.6 78.9 6 305.0 486.0 873.8 184.0  
Гърмен 4 433.3 632.3 57.2 3 355.0 139.3 168.6 80.9  
Кресна 1 689.6 348.7 64.5 1 009.2 232.5   34.7  
Петрич 12 871.2 1 607.5 80.8 9 519.3 880.1 558.2 225.3  
Разлог 5 749.8 616.9 62.6 3 681.6 266.6 937.3 184.8  
Сандански 10 734.6 1 102.6 87.9 7 554.0 700.4 1 000.3 289.4  
Сатовча 5 010.5 653.1 60.1 3 777.2 427.7   92.4  
Симитли 3 883.3 573.8 59.9 2 642.7 152.7 361.8 92.4  
Струмяни 2 081.0 455.0 67.1 823.7 36.0 629.9 69.3  
Хаджидимово 3 192.9 521.9 63.6 2 213.8 140.0 190.1 63.5  
Якоруда 2 892.4 464.8 60.8 1 857.7 62.7 394.4 52.0  
ОБЛАСТ БУРГАС              
Айтос 6 512.0 883.3 79.0 4 839.2 169.9 407.8 132.8  
Бургас 54 139.2 3 724.2 249.5 44 728.2 2 851.7 1 554.1 1 031.5  
Камено 3 696.6 542.4 84.3 1 976.7 54.3 917.6 121.3  
Карнобат 7 307.7 922.8 95.0 5 029.0 228.4 818.8 213.7  
Малко 1 695.3 345.5 66.7 585.0 26.1 620.0 52.0  
Търново                
Несебър 5 812.0 650.7 99.0 4 382.4 303.6 278.1 98.2  
Поморие 6 943.1 794.9 74.2 4 717.8 212.4 941.6 202.2  
Приморско 2 096.9 366.2 79.2 1 221.8 49.5 316.7 63.5  
Руен 6 915.5 1 182.9 64.6 5 495.5 74.3   98.2  
Созопол 2 861.5 544.0 100.6 1 979.1 84.9   152.9  
Средец 4 577.3 677.9 69.9 2 607.7 159.4 901.5 160.9  
Сунгурларе 4 005.8 672.0 67.1 2 413.3 79.9 617.5 156.0  
Царево 2 352.6 444.5 69.3 1 660.3 86.1   92.4  
ОБЛАСТ ВАРНА              
Аврен 2 254.5 495.9 58.5 1 581.0 38.2   80.9  
Аксаково 4 581.7 700.3 70.1 3 405.4 170.0 108.8 127.1  
Белослав 4 221.2 416.4 63.2 2 319.8 165.1   75.1 1 181.6
Бяла 1 466.6 320.6 62.1 706.8 37.2 293.7 46.2  
Варна 75 303.9 6 464.2 717.5 55 626.2 6 634.3 3 904.1 1 957.6  
Ветрино 1 391.5 401.6 67.6 742.1 28.3 53.7 98.2  
Вълчи дол 3 356.9 609.1 60.1 1 904.4 42.0 620.0 121.3  
Девня 2 790.3 373.7 71.4 1 946.2 86.0 209.8 103.2  
Долни 5 862.7 689.6 72.5 3 856.1 115.2 967.6 161.7  
чифлик                
Дългопол 3 665.0 609.6 68.5 2 766.6 64.4   155.9  
Провадия 7 092.5 839.9 70.1 4 631.2 163.9 1 121.1 266.3  
Суворово 2 364.4 391.1 60.5 1 683.1 63.8 119.7 46.2  
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Велико 22 978.6 1 746.8 148.4 13 657.9 1 551.7 3 933.6 1 940.2  
Търново                
Горна 10 749.9 1 101.3 87.7 6 993.7 584.5 1 636.1 346.6  
Оряховица                
Елена 3 414.2 529.8 65.4 1 915.3 131.1 618.3 154.3  
Златарица 1 460.6 374.8 59.6 754.0 21.1 204.9 46.2  
Лясковец 2 867.5 486.2 58.7 1 891.2 269.3 46.6 115.5  
Павликени 5 886.9 825.2 62.2 3 712.2 208.8 747.3 331.2  
Полски 3 890.7 620.7 70.5 2 571.1 57.7 437.9 132.8  
Тръмбеш                
Свищов 8 417.3 937.2 81.5 5 427.0 307.9 1 321.0 342.7  
Стражица 5 111.3 657.2 70.0 3 144.5 127.1 968.1 144.4  
Сухиндол 1 453.5 316.0 57.9 555.8 45.2 426.6 52.0  
ОБЛАСТ ВИДИН              
Белоградчик 2 920.5 432.9 62.9 1 247.7 48.3 927.6 201.1  
Бойница 1 059.1 317.2 58.0 222.3 5.8 409.6 46.2  
Брегово 3 032.7 387.7 66.0 825.9 63.0 1 597.7 92.4  
Видин 15 948.3 1 623.8 155.4 11 341.3 847.3 1 324.8 655.7  
Грамада 659.3 321.3 57.9 213.6 26.1   40.4  
Димово 2 369.9 497.0 66.1 1 163.6 68.3 465.2 109.7  
Кула 2 031.2 360.8 60.4 639.3 37.3 846.8 86.6  
Макреш 684.4 331.1 58.1 226.6 5.1   63.5  
Ново село 1 212.7 327.1 57.7 378.5 18.0 367.9 63.5  
Ружинци 1 580.1 380.4 68.1 935.1 32.6 123.5 40.4  
Чупрене 771.2 349.9 59.3 249.8 7.0 59.0 46.2  
ОБЛАСТ ВРАЦА              
Борован 2 051.4 347.4 59.9 1 124.9 66.3 383.6 69.3  
Бяла 6 808.5 779.7 69.0 4 645.8 340.9 759.4 213.7  
Слатина                
Враца 21 354.2 1 617.3 168.4 15 465.3 1 588.2 1 508.2 1 006.8  
Козлодуй 7 012.3 575.1 96.7 4 515.5 325.0 1 396.0 104.0  
Криводол 2 622.1 518.1 58.4 1 611.1 80.6 244.2 109.7  
Мездра 6 077.6 850.6 83.5 3 951.2 347.4 637.0 207.9  
Мизия 2 092.6 382.6 71.0 1 256.9 130.7 187.9 63.5  
Оряхово 2 745.9 482.3 64.4 1 958.7 159.6   80.9  
Роман 2 638.6 428.5 66.4 1 197.1 84.1 764.3 98.2  
Хайредин 1 779.7 346.8 62.8 729.9 46.3 530.4 63.5  
ОБЛАСТ ГАБРОВО              
Габрово 13 237.3 1 498.2 147.2 8 259.8 895.5 1 016.6 1 420.0  
Дряново 4 350.3 450.1 66.4 1 790.2 161.9 1 635.8 245.9  
Севлиево 9 630.7 1 139.3 98.0 5 599.4 321.8 2 084.6 387.6  
Трявна 2 933.0 440.0 64.6 1 611.4 77.7 412.8 326.5  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ              
Балчик 5 811.4 753.0 73.2 4 438.0 141.8 134.2 271.2  
Генерал 3 832.3 793.3 67.7 2 595.7 110.7   264.9  
Тошево                
Добрич 22 669.7 1 535.7 149.9 16 245.3 1 611.0 2 325.2 802.6  
(Тх)                
Добрич 6 084.9 1 283.6 76.1 3 814.0 106.8 538.7 265.7  
Каварна 4 806.1 629.9 83.3 2 902.5 222.2 744.0 224.2  
Крушари 2 663.2 490.6 62.4 1 065.5 29.5 934.3 80.9  
Тервел 4 856.9 872.6 66.5 3 510.4 239.9   167.5  
Шабла 1 616.1 401.4 60.3 882.0 92.9 69.8 109.7  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ              
Ардино 3 668.0 944.8 61.9 2 148.2 70.8 292.1 150.2  
Джебел 2 563.9 851.9 63.5 1 466.4 83.9   98.2  
Кирково 6 114.0 1 386.4 63.8 4 397.0 99.9 62.9 104.0  
Крумовград 5 781.0 1 436.0 63.1 3 577.4 97.8 537.4 69.3  
Кърджали 18 494.7 2 261.5 141.2 14 520.5 602.0 318.4 651.1  
Момчилград 4 647.8 1 095.5 66.1 3 044.8 263.5 125.9 52.0  
Черноочене 2 685.4 700.1 58.1 1 778.2 38.3 47.2 63.5  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ              
Бобов дол 2 014.1 516.9 62.0 1 037.3 67.5 203.3 127.1  
Бобошево 721.7 355.4 59.9 212.4 6.5 41.3 46.2  
Дупница 9 964.2 1 107.6 84.4 7 241.7 802.0 514.8 213.7  
Кочериново 1 532.0 379.8 60.0 620.8 37.8 375.8 57.8  
Кюстендил 14 779.8 1 748.2 134.7 9 607.1 591.2 1 661.1 1 037.5  
Невестино 791.0 414.7 58.7 259.8 5.8   52.0  
Рила 1 264.5 308.6 62.5 289.6 23.9 539.5 40.4  
Сапарева 1 604.3 364.9 59.7 992.0 153.0   34.7  
баня                
Трекляно 533.6 354.8 57.6 86.1 0.4   34.7  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ              
Априлци 1 244.0 303.4 61.2 631.2 12.0 161.1 75.1  
Летница 1 699.2 320.8 59.9 907.0 45.4 291.0 75.1  
Ловеч 14 152.6 1 368.5 138.2 9 572.0 857.9 1 397.7 818.3  
Луковит 4 912.2 637.6 74.2 3 224.3 204.4 644.6 127.1  
Тетевен 5 330.4 686.9 71.8 3 778.1 255.8 381.9 155.9  
Троян 7 627.0 932.5 72.0 5 597.5 502.8 173.1 349.1  
Угърчин 2 135.3 422.0 57.5 1 225.5 66.4 288.8 75.1  
Ябланица 2 063.9 393.8 57.6 1 467.3 64.3   80.9  
ОБЛАСТ МОНТАНА              
Берковица 6 422.8 665.7 66.2 3 073.2 272.6 2 252.7 92.4  
Бойчиновци 2 526.4 491.7 63.9 1 473.9 103.0 289.9 104.0  
Брусарци 1 463.9 381.7 58.1 909.6 45.2   69.3  
Вълчедръм 2 856.7 484.5 60.4 1 887.0 82.3 261.6 80.9  
Вършец 2 545.8 420.7 59.7 1 952.4 55.2   57.8  
Георги 1 576.5 388.4 61.5 195.8 5.2 862.1 63.5  
Дамяново                
Лом 7 944.6 769.1 90.8 4 755.4 323.9 1 826.3 179.1  
Медковец 1 291.7 324.5 62.2 785.5 40.0 27.5 52.0  
Монтана 13 483.2 1 327.3 143.6 9 658.0 811.3 877.3 665.7  
Чипровци 897.0 370.1 58.4 322.5 19.2   126.8  
Якимово 1 028.4 319.8 64.5 570.6 21.5   52.0  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК              
Батак 2 243.2 339.4 62.1 998.2 57.6 605.7 180.2  
Белово 2 025.7 448.9 69.4 1 347.8 49.9   109.7  
Брацигово 3 187.8 433.8 59.5 1 731.0 91.2 791.4 80.9  
Велинград 10 398.0 1 030.6 70.0 7 884.4 256.9 881.3 274.8  
Лесичово 1 732.9 365.6 62.3 714.2 11.2 504.5 75.1  
Пазарджик 26 570.8 2 145.6 153.3 19 695.7 801.0 2 769.7 1 005.5  
Панагюрище 5 615.9 695.9 82.1 3 990.1 187.6 383.5 276.7  
Пещера 4 579.1 569.0 79.7 3 219.9 165.5 464.1 80.9  
Ракитово 4 226.5 473.0 62.5 3 097.0 157.5 361.4 75.1  
Септември 5 672.4 762.1 70.9 4 202.7 160.8 310.0 165.9  
Стрелча 1 186.5 335.1 63.3 736.3 17.1   34.7  
ОБЛАСТ ПЕРНИК              
Брезник 1 522.2 452.8 67.0 841.9 18.9 55.0 86.6  
Земен 732.7 373.3 58.0 233.2 22.0   46.2  
Ковачевци 541.1 349.1 59.0 56.2 1.7   75.1  
Перник 17 597.8 1 762.2 148.6 13 277.0 919.6 794.7 695.7  
Радомир 5 311.5 777.9 81.1 2 958.4 100.3 1 226.3 167.5  
Трън 1 532.5 409.9 62.9 596.0 28.7 336.8 98.2  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН              
Белене 2 255.1 434.1 63.3 1 497.0 156.7   104.0  
Гулянци 2 469.9 552.8 58.1 1 654.7 106.1   98.2  
Долна 4 134.6 714.6 76.8 2 940.2 133.9 107.4 161.7  
Митрополия                
Долни 2 688.5 508.8 72.8 1 955.6 70.4   80.9  
Дъбник                
Искър 1 626.2 363.2 61.0 1 098.4 34.3   69.3  
Левски 4 217.6 684.7 82.7 2 963.6 284.4   202.2  
Никопол 2 206.7 532.6 68.6 1 411.8 37.8   155.9  
Плевен 30 481.8 2 308.8 163.2 22 849.7 2 508.3 1 263.9 1 387.9  
Пордим 2 583.9 388.8 57.6 1 213.6 40.3 825.8 57.8  
Червен бряг 6 029.9 831.1 80.6 4 520.0 304.8 125.9 167.5  
Кнежа 3 297.1 469.1 62.6 2 402.3 276.5   86.6  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ              
Асеновград 13 587.8 1 458.0 92.4 9 915.3 650.2 1 254.0 217.9  
Брезово 2 033.6 472.3 57.6 1 130.6 23.9 262.6 86.6  
Калояново 2 755.9 555.6 59.0 1 553.2 76.2 454.1 57.8  
Карлово 11 339.1 1 334.5 118.0 8 091.2 478.0 1 005.7 311.7  
Кричим 2 263.5 344.7 65.2 1 613.9 91.5 125.1 23.1  
Лъки 1 140.6 344.1 61.3 417.0 29.8 248.0 40.4  
Марица 6 123.0 877.1 74.3 4 691.8 141.8 55.0 283.0  
Перущица 1 330.1 287.2 59.7 832.2 78.9   72.1  
Пловдив 80 021.2 6 686.7 810.6 57 735.5 5 700.2 6 528.0 2 560.2  
Първомай 5 365.7 817.8 70.1 3 771.6 159.2 356.4 190.6  
Раковски 5 214.6 675.0 65.5 4 025.4 221.5 146.3 80.9  
Родопи 5 366.0 884.2 80.0 3 933.6 306.5   161.7  
Садово 3 305.1 575.4 57.6 2 443.4 76.6 77.0 75.1  
Стамболийски 4 146.9 585.5 68.8 3 120.4 279.8   92.4  
Съединение 1 876.5 471.9 59.3 1 050.6 145.2 51.3 98.2  
Хисаря 3 000.6 539.8 60.7 1 828.8 66.8 338.6 165.9  
Куклен 1 404.4 352.1 57.4 875.6 73.1   46.2  
Сопот 2 960.5 388.9 78.5 1 912.7 165.5 339.2 75.7  
ОБЛАСТ РАЗГРАД              
Завет 2 913.9 503.0 64.7 2 144.0 69.4   132.8  
Исперих 7 170.3 962.9 66.3 4 818.0 170.2 728.4 424.5  
Кубрат 5 042.6 765.6 62.6 3 194.7 314.9 479.5 225.3  
Лозница 2 806.3 594.7 58.2 1 776.9 49.5 217.3 109.7  
Разград 15 290.2 1 409.1 143.0 10 663.0 741.3 1 534.9 798.9  
Самуил 3 116.1 542.7 61.5 1 361.6 32.9 1 036.5 80.9  
Цар 1 668.2 356.7 58.4 1 144.4 50.9   57.8  
Калоян                
ОБЛАСТ РУСЕ              
Борово 2 111.5 387.0 58.8 799.9 29.7 749.5 86.6  
Бяла 3 583.2 562.1 68.7 2 300.3 96.6 446.6 108.9  
Вятово 3 144.8 505.0 68.3 2 327.9 136.7   106.9  
Две 2 183.4 496.3 60.0 1 289.8 77.1 167.8 92.4  
могили                
Иваново 1 623.9 488.5 59.8 913.2 29.6   132.8  
Русе 37 293.8 2 886.1 198.6 25 221.2 2 535.6 5 222.5 1 229.8  
Сливо 2 529.7 526.6 60.7 1 666.2 85.0 81.5 109.7  
поле                
Ценово 1 228.2 407.6 60.0 641.5 15.1   104.0  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА              
Алфатар 1 199.9 337.6 58.6 389.5 10.7 334.2 69.3  
Главиница 3 669.3 693.4 60.2 1 994.4 48.7 710.9 161.7  
Дулово 7 857.3 1 046.8 70.5 5 856.6 190.7 444.3 248.4  
Кайнарджа 1 957.7 407.6 58.1 1 091.4 25.6 317.2 57.8  
Силистра 14 336.4 1 277.5 178.0 8 285.6 942.7 2 898.0 754.6  
Ситово 1 454.0 420.6 61.0 878.7 24.4   69.3  
Тутракан 4 054.7 626.5 71.7 2 765.0 100.5 214.8 276.2  
ОБЛАСТ СЛИВЕН              
Котел 4 999.2 815.8 68.2 3 345.4 62.2 402.8 304.8  
Нова 10 878.4 1 183.3 92.8 7 927.6 349.8 869.7 455.2  
Загора                
Сливен 30 664.8 2 422.5 171.2 21 882.7 1 638.5 3 286.1 1 263.8  
Твърдица 5 469.9 542.5 65.2 3 228.0 105.6 1 436.2 92.4  
ОБЛАСТ СМОЛЯН              
Баните 1 301.6 416.1 60.4 745.4 16.2   63.5  
Борино 1 039.2 324.5 59.9 593.1 15.5   46.2  
Девин 2 921.4 569.5 67.3 2 071.6 103.3   109.7  
Доспат 2 375.9 448.5 61.3 1 773.2 40.9   52.0  
Златоград 3 319.7 491.1 64.9 2 271.0 202.3 198.0 92.4  
Мадан 2 881.0 651.5 63.5 1 975.9 68.3 69.8 52.0  
Неделино 1 978.4 487.9 71.6 1 287.6 79.3   52.0  
Рудозем 2 914.7 520.4 75.5 2 184.9 64.6   69.3  
Смолян 13 253.5 1 221.7 144.5 7 986.2 448.5 2 587.8 864.8  
Чепеларе 2 119.9 430.4 64.4 1 336.8 76.9 136.3 75.1  
СТОЛИЧНА 236 014.1 19 829.1 3 198.7 177 750.3 17 536.4 12 427.8 5 271.8  
ОБЩИНА                
ОБЛАСТ СОФИЙСКА              
Антон 631.9 272.2 60.1 274.0 8.3   17.3  
Божурище 2 150.7 380.9 69.2 1 470.2 96.3 59.0 75.1  
Ботевград 7 673.8 816.2 70.0 5 502.1 859.7 183.2 242.6  
Годеч 1 359.1 363.6 60.2 856.4 38.5   40.4  
Горна 1 726.5 445.9 58.1 1 100.0 47.4   75.1  
Малина                
Долна баня 1 575.9 281.5 60.2 770.6 73.4 361.3 28.9  
Драгоман 1 481.6 437.8 59.1 677.0 72.1 160.5 75.1  
Елин Пелин 5 214.0 720.5 69.0 3 615.9 171.5 429.2 207.9  
Етрополе 4 390.2 473.8 70.9 3 395.4 196.4 118.1 135.6  
Златица 1 631.5 335.5 63.1 1 118.3 56.8   57.8  
Ихтиман 4 840.0 622.6 65.6 3 665.4 134.0 265.8 86.6  
Копривщица 1 041.5 274.7 67.3 471.5 12.0   216.0  
Костенец 3 065.7 475.0 68.5 2 256.9 144.0   121.3  
Костинброд 3 392.6 548.3 62.5 2 391.1 148.5 155.6 86.6  
Мирково 752.9 313.3 58.6 314.8 25.8   40.4  
Пирдоп 2 517.5 353.1 68.3 1 718.5 80.4 256.8 40.4  
Правец 4 304.6 436.9 65.8 2 247.9 118.9 1 282.2 152.9  
Самоков 9 836.6 1 043.4 97.7 7 260.4 231.3 877.0 326.8  
Своге 4 585.2 821.2 65.8 2 757.9 119.8 670.3 150.2  
Сливница 1 965.1 407.9 63.0 1 378.6 57.8   57.8  
Чавдар 509.1 271.0 58.4 164.7 3.5   11.5  
Челопеч 673.3 271.9 56.3 278.6 31.8   34.7  
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА              
Братя 1 854.3 549.2 58.3 1 059.2 34.4 55.0 98.2  
Даскалови                
Гурково 1 545.6 337.5 60.3 1 064.5 37.1   46.2  
Гълъбово 3 476.2 530.8 59.4 2 276.6 97.8 419.2 92.4  
Казанлък 17 677.6 1 566.7 105.8 12 425.0 1 172.5 1 762.8 644.8  
Мъглиж 2 672.9 494.5 68.1 1 889.5 92.9 41.3 86.6  
Николаево 1 673.8 320.8 59.4 1 187.2 48.6   57.8  
Опан 867.1 401.2 59.1 328.9 8.6   69.3  
Павел 4 014.3 609.6 64.9 2 853.5 233.6 148.7 104.0  
баня                
Раднево 4 943.7 728.1 76.5 3 541.0 201.6 234.2 162.3  
Стара 39 342.3 3 010.1 189.1 25 799.7 2 625.7 6 519.3 1 198.4  
Загора                
Чирпан 4 858.4 741.5 78.8 3 463.4 218.5 154.0 202.2  
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ              
Антоново 1 895.8 580.7 59.3 1 130.0 21.8   104.0  
Омуртаг 6 699.0 1 136.9 59.5 4 644.7 257.2 346.6 254.1  
Опака 2 020.4 387.1 59.1 1 179.8 31.9 322.1 40.4  
Попово 7 505.1 1 037.7 77.7 4 930.2 173.0 912.7 373.8  
Търговище 15 420.1 1 833.7 130.6 11 060.7 927.3 761.2 706.6  
ОБЛАСТ ХАСКОВО              
Димитровград 10 963.7 1 390.7 95.1 8 178.1 397.6 653.8 248.4  
Ивайловград 2 149.9 517.6 60.5 1 261.8 41.1 222.7 46.2  
Любимец 2 624.8 460.1 58.3 1 845.5 214.7   46.2  
Маджарово 706.6 354.4 57.7 273.3 3.9   17.3  
Минерални 1 972.5 468.9 58.4 1 371.9 27.1   46.2  
бани                
Свиленград 5 608.0 747.3 85.7 3 666.2 346.7 658.1 104.0  
Симеоновград 2 481.2 442.4 61.3 1 605.8 122.0 157.3 92.4  
Стамболово 2 020.7 724.0 68.1 1 147.5 23.3   57.8  
Тополовград 3 080.3 576.8 67.0 1 669.4 55.2 596.4 115.5  
Харманли 5 428.5 862.5 75.7 3 983.4 160.1 214.8 132.0  
Хасково 23 652.6 2 014.8 165.7 17 136.7 1 053.0 2 386.1 896.3  
ОБЛАСТ ШУМЕН              
Велики 3 563.5 573.9 74.6 2 085.4 142.9 458.9 227.8  
Преслав                
Венец 2 166.1 559.3 55.6 1 433.9 36.4   80.9  
Върбица 3 200.6 608.2 60.1 2 419.0 61.3   52.0  
Каолиново 3 719.8 692.9 59.5 2 848.4 67.0   52.0  
Каспичан 2 714.5 443.3 65.4 1 564.4 61.7 493.1 86.6  
Никола 2 185.5 451.0 60.7 1 552.0 40.9   80.9  
Козлево                
Нови 5 460.2 702.1 70.4 3 824.9 207.8 510.6 144.4  
пазар                
Смядово 2 540.2 404.7 63.4 1 177.6 44.2 775.2 75.1  
Хитрино 1 771.7 635.0 59.2 967.1 23.8   86.6  
Шумен 24 977.3 1 874.4 146.9 16 412.0 2 141.6 2 867.2 1 535.2  
ОБЛАСТ ЯМБОЛ              
Болярово 2 157.7 451.2 65.0 640.9 14.2 905.5 80.9  
Елхово 3 873.0 665.8 71.7 2 652.9 103.8 202.8 176.0  
Стралджа 3 856.9 641.9 66.4 2 291.7 126.1 551.7 179.1  
Тунджа 4 319.2 1 080.2 81.4 2 561.5 93.3 202.4 300.4  
Ямбол 19 212.6 1 339.5 143.7 13 506.4 1 445.6 2 107.6 669.8  
ВСИЧКО 1 791 646.3 217 200.0 24 461.8 1 231 516.1 93 979.2 159 949.4 63 358.2 1 181.6
                 


Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2

II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2011 г.


Общини Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални Култура
          грижи  
  Численост Население Числе- Брой Брой Брой Брой Брой Брой Субси-
  Кметове Кметове Кмето- Кметски по по- ност ученици деца в уч-ци деца в ученици места дирана
  на на ве на намест- стоян.   в детски в детски в учили- в ЗСУ числе-
  общини райони насел. ници адрес   училища градини обсл. ясли ща   ност
      места           звена ЦДГ и      
                    ОДЗ      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 1   4 3 13 533   810 478   478 1 372 173 31
Белица 1   9 2 10 370   1 081 278 30 278 1 081   11
Благоевград 1   12 10 91 256 8 7 033 2 757 166 3 699 9 136 311 119
Гоце Делчев 1   8 2 35 865   3 148 1 352   1 544 4 467 198 30
Гърмен 1   13 2 16 892   1 525 600   600 1 525 40 14
Кресна 1   3 2 5 917   427 186   280 427   6
Петрич 1   31 17 64 815   4 662 2 102   2 522 5 565 92 39
Разлог 1   7   22 540   1 683 805 24 805 2 478 198 32
Сандански 1   21 4 45 663   3 316 1 469 145 1 701 4 195 161 47
Сатовча 1   13   19 011   1 727 640   782 1 727   16
Симитли 1   8 5 15 732   1 133 536   536 1 133 69 16
Струмяни 1   7 10 6 146   355 164   164 355 100 12
Хаджидимово 1   9 5 11 119   945 433   469 945 48 11
Якоруда 1   7   11 270   878 281   281 1 075 61 9
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 1   15 1 35 732   2 516 870   1 020 2 888 77 23
Бургас 1   11 2 231 772 9 23 933 7 873 70 9 609 25 352 342 141
Камено 1   12   12 549   900 351   381 900 148 21
Карнобат 1   20 10 29 317 2 2 522 830   950 2 976 138 37
Малко 1   2 6 3 741 1 270 87   122 270 105 9
Търново                          
Несебър 1   8 3 22 641 2 1 995 1 016   1 191 1 995 40 17
Поморие 1   14 2 28 779 3 2 277 1 037   1 217 2 277 184 35
Приморско 1   4 1 6 718 3 566 221   396 566 51 11
Руен 1   38   36 180   2 851 543   543 2 851   17
Созопол 1   10 2 13 184 2 911 441   441 911   24
Средец 1   9 20 14 828   1 100 615 42 615 1 361 167 26
Сунгурларе 1   16 8 14 051 2.5 1 098 431   431 1 098 114 27
Царево 1   6 3 9 650 1 789 316   516 789   16
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 1   12 3 7 820   734 256   256 734   14
Аксаково 1   11 11 19 091   1 587 804   864 1 587 15 22
Белослав 1   3   11 599   1 042 494   574 1 042   13
Бяла 1   3 1 3 268   309 137   157 309 54 8
Варна 1 5 5   366 102 11.5 29 009 10 739 202 15 314 35 301 991 251.5
Ветрино 1   7 2 6 127   308 142   142 308 10 17
Вълчи дол 1   16 5 11 244   897 268   268 1 093 100 21
Девня 1   2   9 758   926 344   344 926 40 16
Долни 1   13 3 20 550   1 882 737   737 1 994 189 28
чифлик                          
Дългопол 1   11 3 16 568   1 408 446   486 1 408   27
Провадия 1   19 5 26 005   2 343 763   803 2 851 191 43
Суворово 1   3 5 7 389   882 271   301 1 084 20 8
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико 1   24 12 92 666 6 7 129 2 457 92 3 322 9 244 735 244
Търново                          
Горна 1   11 2 55 080   3 457 1 387 23 1 648 4 977 288 60
Оряховица                          
Елена 1   5 14 10 782   899 270 17 312 899 99 23
Златарица 1   4 6 4 726   302 149 17 149 387 35 8
Лясковец 1   5   14 690   924 398   524 924 20 20
Павликени 1   19   27 411   1 812 637   770 2 108 144 53
Полски 1   14   16 120   1 310 353   393 1 310 92 23
Тръмбеш                          
Свищов 1   15   40 595   2 523 1 183   1 263 3 366 250 55
Стражица 1   15 6 15 054   1 447 595   625 1 640 168 25
Сухиндол 1   1 4 2 700   288 58   74 288 60 9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 1   4 9 7 675   594 184 15 184 594 152 28
Бойница 1   2 3 1 325   106 39   39 106 60 8
Брегово 1   7 1 5 869   307 198 18 214 428 258 16
Видин 1   19 14 80 402 10 5 694 2 018 150 2 394 7 311 277 87
Грамада 1   1 5 2 035   84 66   66 84   7
Димово 1   7 14 6 877   548 200   200 548 133 19
Кула 1   4 4 5 115   310 116   116 310 145 15
Макреш 1   3 3 1 580   84 36 29 36 84   11
Ново село 1   4   3 063   161 76   76 161 67 11
Ружинци 1   8   4 630   453 137   137 453 23 7
Чупрене 1   5 2 2 111   103 50   50 103 10 8
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 1   4   5 969   504 245   300 706 60 12
Бяла 1   14   28 791   2 254 819   938 2 895 125 37
Слатина                          
Враца 1   20 2 90 794 8.5 7 806 2 743 256 3 443 9 165 286 146
Козлодуй 1   4   22 364   2 378 838   931 2 743 265 18
Криводол 1   13 1 9 536   720 281   281 720 40 19
Мездра 1   23 4 23 683   1 746 853 19 923 1 966 98 36
Мизия 1   4 1 8 196   533 332   354 605 35 11
Оряхово 1   6   13 590   986 331   391 986   14
Роман 1   8 3 6 727   566 217   217 699 120 17
Хайредин 1   4 1 5 426   364 123   123 364 98 11
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 1   10 18 75 270 6 4 000 1 783   2 227 6 435 247 167
Дряново 1   3 7 10 476   894 212 59 298 976 302 37
Севлиево 1   25 9 41 785   2 618 1 150   1 250 3 528 369 64
Трявна 1   1 4 13 355   840 281   281 1 165 100 46
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 1   17 2 22 768   1 824 795   890 1 920 25 42
Генерал 1   20 10 18 447   1 087 480 83 509 1 292   44
Тошево                          
Добрич 1       112 485 6 8 854 2 733 182 3 745 11 037 465 102
Добричка 1   43 24 26 215   1 608 774   774 1 608 80 46
Каварна 1   8 11 16 987   1 399 545   645 1 680 120 32
Крушари 1   12 3 7 667   456 210   210 456 145 14
Тервел 1   20 3 28 298   1 534 744   820 1 766   29
Шабла 1   4 9 5 454   441 139   189 441 30 19
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 1   25 2 29 652   960 347 44 347 960 80 26
Джебел 1   22   26 675   572 330   330 932   17
Кирково 1   45 1 45 008   1 807 666 20 666 1 946 12 18
Крумовград 1   48 3 45 145   1 648 448 57 493 1 979 100 12
Кърджали 1   48   122 219 6 7 025 2 398 417 2 398 8 794 60 85
Момчилград 1   30   37 838   1 252 537 64 621 1 474 24 9
Черноочене 1   19 3 15 667   754 261   261 754 8 11
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 1   9 7 9 929   487 211   211 601 45 22
Бобошево 1   3 6 2 928   80 48   48 80 30 8
Дупница 1   12 4 54 224   3 749 1 368   1 738 4 867 109 37
Кочериново 1   5 5 4 365   254 132   132 347 70 10
Кюстендил 1   25 26 75 082 6 4 532 1 830 136 2 070 6 070 294 134.5
Невестино 1   5 11 2 607   113 39   39 113   9
Рила 1   2 1 3 338   112 76   76 112 100 7
Сапарева 1   3   8 064   403 205   245 554   6
баня                          
Трекляно 1     12 519   36   20   36   6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1   1 2 3 284   299 73 43 73 299 30 13
Летница 1   2 1 5 456   412 167   167 412 45 13
Ловеч 1   22 12 59 430 5 4 606 1 496 388 2 156 5 726 259 112.5
Луковит 1   10 1 20 462   1 591 517 20 612 1 919 99 22
Тетевен 1   11 1 23 619   1 817 703 27 838 2 416 68 27
Троян 1   17 4 35 995   2 675 994 80 1 274 3 124 41 53
Угърчин 1   8 2 6 847   561 223   223 561 80 13
Ябланица 1   6 2 6 439   737 242   260 737   14
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 1   7 9 21 669   1 442 591   796 1 672 361 16
Бойчиновци 1   10 2 9 750   680 299   299 829 54 18
Брусарци 1   7 1 5 376   402 191   191 402   12
Вълчедръм 1   8 2 10 551   899 323   332 899 48 14
Вършец 1   5 3 8 978   987 183 86 183 1 179   10
Георги 1   5 7 2 725   80 27   27 178 135 11
Дамяново                          
Лом 1   8 1 33 810   2 676 708   883 3 537 396 31
Медковец 1   3 1 4 268   386 110   120 386 20 9
Монтана 1   20 3 62 747 7 5 016 1 667 125 2 249 6 703 217 89
Чипровци 1   5 4 4 195   136 57   74 136   17
Якимово 1   3   4 440   237 133   133 237   9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 1   2   7 130   440 224   244 557 116 25
Белово 1   7   10 104   624 208   208 624   19
Брацигово 1   5 1 10 263   808 292 18 292 808 140 14
Велинград 1   17 1 45 526   4 065 1 227   1 227 5 179 173 42
Лесичово 1   6   5 461   368 85   85 368 85 13
Пазарджик 1   31   131 837 6 10 965 3 503 380 3 503 13 864 607 135
Панагюрище 1   8   28 168   1 901 741   841 2 739 94 38
Пещера 1   2   24 136   1 716 623   703 1 979 84 14
Ракитово 1   2   16 480   1 493 567   687 1 778 104 13
Септември 1   12 1 28 509   2 169 679 55 779 2 320 50 25
Стрелча 1   4   5 319   389 92   92 389   6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1   5 12 6 880   415 109   109 527 40 15
Земен 1   1 12 2 733   103 44   44 103   8
Ковачевци 1   4 4 1 463   20 13   13 20   13
Перник 1   19 6 105 856 7 7 089 2 670 46 3 080 9 342 202 95.5
Радомир 1   14 13 21 683   1 433 508 39 508 1 821 238 29
Трън 1   1 17 4 270   292 88   88 292 60 17
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 1   5   11 181   643 396   481 853   18
Гулянци 1   11   14 129   768 323   355 768   17
Долна 1   15   21 954   1 413 571   571 1 515 20 28
Митрополия                          
Долни 1   6   15 306   979 326 24 326 1 478   14
Дъбник                          
Искър 1   3   7 946   582 161   161 582   12
Левски 1   10 2 23 686   1 384 590   720 1 808   35
Никопол 1   11 2 11 534   609 265   265 609   27
Плевен 1   21 3 158 336 8 12 079 4 393 393 6 363 15 939 285 187.5
Пордим 1   6 1 6 517   551 185 39 185 668 126 10
Червен 1   13   33 810   2 257 807   877 3 160 24 29
бряг                          
Кнежа 1   3   15 449   1 168 496   602 1 639   15
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 1   16 5 73 243   5 189 1 971   2 483 6 114 252 34
Брезово 1   10 5 6 947   540 141   141 637 43 15
Калояново 1   14   11 659   691 326   326 691 80 10
Карлово 1   24 2 59 296 2 4 072 1 355   1 501 4 885 161 49
Кричим 1       9 436   841 367   367 841 65 4
Лъки 1   2 6 3 262   188 79   79 188 40 7
Марица 1   19   30 772   2 226 976   1 051 2 226 40 49
Перущица 1       5 385   348 249   249 497   10
Пловдив 1 6     381 498 10 31 142 10 380 1 018 14 690 40 360 1 307 305
Първомай 1   15 1 30 168   1 826 717   717 2 158 75 33
Раковски 1   6   28 456   2 064 818   818 2 248 57 14
Родопи 1   14 6 32 988   1 600 1 003   1 093 1 600   28
Садово 1   11   15 411   1 177 488   488 1 389 30 13
Стамболийски 1   4   23 058   1 633 631   779 1 633   16
Съединение 1   9   10 298   478 231   285 478 20 17
Хисаря 1   10 1 13 697   831 308   308 920 136 25
Куклен 1     5 7 435   407 215   265 607   8
Сопот 1   1   11 445 1 954 343   437 1 745 80 10
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 1   6   14 804   1 085 338   338 1 152   23
Исперих 1   22 1 34 676   2 258 877   927 2 648 123 58
Кубрат 1   16   25 510   1 396 655 51 801 1 717 90 39
Лозница 1   15   13 401   766 323   323 1 055 35 19
Разград 1   19 2 68 643 6 4 863 2 078 446 2 730 7 062 296 110.5
Самуил 1   12 1 11 904   607 223   223 607 168 14
Цар Калоян 1   2   8 349   513 253   253 513   10
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 1   6   6 966   407 125   125 505 178 15
Бяла 1   9 1 16 223   1 154 402   437 1 208 75 17
Ветово 1   5   15 996   1 082 451   496 1 082   18.5
Две могили 1   9 2 10 817   598 211   231 751 25 16
Иваново 1   8 4 9 946   383 217   217 383   23
Русе 1   13   191 945 8 13 079 4 928 418 6 518 17 985 1 005 158.5
Сливо поле 1   9 1 13 327   760 299   299 760 35 19
Ценово 1   8   6 630   326 97   97 326   18
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1   3 3 3 516   166 76   76 166 53 12
Главиница 1   21 1 14 513   848 344   344 848 130 28
Дулово 1   25 1 38 101   2 594 1 032 84 1 032 2 890 69 43
Кайнарджа 1   8 2 5 835   496 215   215 592 90 10
Силистра 1   10 8 64 882 7 4 079 1 377 284 1 981 5 712 534 100
Ситово 1   6 5 6 854   382 165   165 455   12
Тутракан 1   9 4 19 214   1 369 474   494 1 429 40 41
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 1   17 4 26 199   1 715 433   433 1 926 82 41
Нова 1   31   44 547   3 852 1 162 162 1 311 4 390 147 72
Загора                          
Сливен 1   38 6 146 530 8 12 278 3 714 95 4 676 15 230 630 173
Твърдица 1   7 1 16 354   1 553 509   509 1 553 255 16
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1   9 2 5 498   307 109 17 109 307   11
Борино 1   3 1 4 292   274 106   106 274   8
Девин 1   11 2 14 382   908 375 60 375 1 182   19
Доспат 1   7   10 081   841 278 26 278 841   9
Златоград 1   4 4 13 924   1 101 334 21 394 1 101 60 16
Мадан 1   17 5 13 674   908 281   303 1 117 30 9
Неделино 1   11 4 7 975 1 527 271 35 271 527   9
Рудозем 1   11 1 11 091   990 314   314 990   12
Смолян 1   24 17 45 311 7 3 689 1 505 290 1 915 4 947 444 113
Чепеларе 1   6 4 8 079   555 267   267 700 35 13
СТОЛИЧНА 1 24 32 2 1 375 543 46 90 041 42 072 102 50 638 112 608 2 752 823
ОБЩИНА                          
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 1       1 640   126 59   59 126   3
Божурище 1   5 1 6 963   630 355   355 630 10 13
Ботевград 1   7 5 36 051 1 2 667 1 235 57 1 665 3 591 30 42
Годеч 1   2 7 5 516   404 153   153 468   7
Горна 1   12 1 5 594   504 167   167 504   13
Малина                          
Долна баня 1       4 928   388 171   370 513 80 5
Драгоман 1   3 16 5 279   310 118   143 310 48 13
Елин Пелин 1   13 5 21 923   1 624 746   746 1 765 90 36
Етрополе 1   5 1 13 635   1 598 369 361 469 1 598 22 21
Златица 1   3   6 205   521 207   207 720   10
Ихтиман 1   7 8 18 845   1 906 608   608 2 134 66 15
Копривщица 1       2 529 2 217 82 28 82 217   25
Костенец 1   4 2 13 869   1 057 418   418 1 280   21
Костинброд 1   7 3 16 098   1 173 566   566 1 432 26 15
Мирково 1   2 2 2 474   135 74   74 135   7
Пирдоп 1   1   9 094   839 310   310 1 342 63 7
Правец 1   8 2 7 899   1 093 260 125 290 1 093 199 24
Самоков 1   22 2 41 200 1 3 565 1 064 77 1 064 4 198 186 51
Своге 1   17 12 22 153   1 332 441   441 1 949 106 26
Сливница 1   1 7 9 430   639 266 5 266 777   10
Чавдар 1       1 231   82 33   33 82   2
Челопеч 1       1 553   115 80   80 115   6
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя 1   13 9 7 693   525 179   179 525 40 17
Даскалови                          
Гурково 1   2 3 5 623   555 152   152 555   8
Гълъбово 1   8 2 14 302   1 125 361   456 1 125 78 16
Казанлък 1   19   86 279 3 6 445 2 407   3 113 7 807 328 98
Мъглиж 1   7 2 12 323   881 342   342 1 097 30 15
Николаево 1   3   5 031   556 212   212 556   10
Опан 1   8 4 2 608   133 61   61 133   12
Павел баня 1   11 1 17 466   1 318 481   557 1 318 50 18
Раднево 1   12 9 21 617   1 624 710   779 1 974 61 25
Стара 1   33 17 180 625 6.5 14 204 4 501 125 6 291 18 192 1 082 172
Загора                          
Чирпан 1   11 8 24 499   1 870 488   846 2 151 60 35
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1   11 18 7 388   497 138 25 138 497   18
Омуртаг 1   38 2 32 362   2 067 810 50 930 2 328 80 44
Опака 1   5   7 765   555 232   232 847 60 7
Попово 1   23 11 34 198   2 257 947   947 2 596 180 61
Търговище 1   45 6 73 253 5.5 5 273 2 005 84 2 505 7 483 192 93
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 1   22 4 64 436   4 185 1 469   1 603 4 738 124 43
Ивайловград 1   10 8 8 842   577 196 34 196 577 42 8
Любимец 1   6 3 10 617   932 273   393 932   8
Маджарово 1   4 4 3 302   104 23   23 104   3
Минерални 1   12   7 503   577 187 59 187 577   8
бани                          
Свиленград 1   12 7 24 564   1 814 646   982 2 277 109 18
Симеоновград 1   7 1 9 794   849 206   276 849 30 16
Стамболово 1   24 1 14 222   530 161   161 530   10
Тополовград 1   12 4 12 824   849 247   247 849 125 20
Харманли 1   18 5 29 223   1 991 690   690 2 431 40 21
Хасково 1   33 2 116 578 6 8 489 3 478 674 3 478 11 706 440 118
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики 1   10 1 16 120 3 967 368   458 1 562 70 32
Преслав                          
Венец 1   12   13 343   624 251   251 624   14
Върбица 1   14 1 14 536   1 043 424   424 1 043   9
Каолиново 1   13 1 21 666   1 293 458   458 1 293   9
Каспичан 1   8   9 215   763 283   308 763 85 15
Никола 1   8 2 8 745   745 245   245 745   14
Козлево                          
Нови пазар 1   12 3 23 104   1 688 588   718 2 008 128 25
Смядово 1   4 5 7 490   520 210   210 520 126 13
Хитрино 1   19 1 12 517   412 164   164 412   15
Шумен 1   23 1 116 194 3 8 549 3 086 245 4 266 11 597 582 203
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 1   7 12 3 994   296 93   93 296 167 14
Елхово 1   12 6 18 435   1 317 425   475 1 754 57 28
Стралджа 1   16 5 13 863   1 083 395   425 1 137 129 31
Тунджа 1   39 5 24 412   1 101 509   509 1 101 60 52
Ямбол 1       89 851 6 7 476 2 395 40 3 363 9 830 423 87
ВСИЧКО 264 35 2 914 948 8 501 065 259.5 614 412 233 900 9 258 281 329 750 704 31 357 9 451


Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1

Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2011 г.


(хил. лв.)
Наименование и местонахождение на обекта Години на Разходи
  строителство за 2011 г.
1 2 3
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД    
Община Гоце Делчев    
Реконструкция, модернизация и разширение на депо за 2010 - 2011 1 066,0
неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев - изграждане на втора    
клетка, ретензионен басейн, модулно пречиствателно    
съоръжение, трансформаторен пост и електропроводни    
линии    
Община Сандански    
Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално 2011 - 2012 2 000,0
депо за неопасни отпадъци - Сандански    
Община Враца    
Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално 2010 - 2011 2 000,0
депо за ТБО на общини Враца и Мездра    
Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди 2010 - 2011 2 083,0
битови отпадъци на общини Враца и Мездра    
ОБЛАСТ МОНТАНА    
Община Монтана    
Сепарираща инсталация за битови отпадъци гр. Монтана 2010 - 2011 2 000,0
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ    
Община Асеновград    
Регионален център за обезвреждане на битови отпадъци за 2011 - 2012 2 000,0
общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки -    
първа клетка    
ОБЛАСТ СИЛИСТРА    
Община Силистра    
Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци - 2010 - 2012 2 000,0
Силистра    
ОБЛАСТ СМОЛЯН    
Община Смолян    
Реконструкция и модернизация на Регионално депо за ТБО - 2010 - 2012 2 000,0
Смолян    
ОБЛАСТ ХАСКОВО    
Община Харманли    
Сепарираща инсталация за битови отпадъци на Регионално 2010 - 2011 2 000,0
депо за ТБО - Харманли    
ОБЛАСТ ШУМЕН    
Община Шумен    
Регионално депо за неопасни битови отпадъци - втори етап, 2010 - 2012 2 851,0
кв. Дивдядово, гр. Шумен    
ВСИЧКО:   20 000,0


Приложение № 8 към чл. 17, ал. 1


Наименование Сума
    (в хил.лв.)
1 2 3
  І. Разпоредители по републиканския бюджет 520 862,0
1. Администрация на президентството 50,0
2. Министерски съвет 2 000,0
3. Конституционен съд 6,0
4. Сметна палата 100,0
5. Министерство на финансите 4 500,0
6. Министерство на външните работи 5 000,0
7. Министерство на отбраната 100 000,0
8. Министерство на вътрешните работи 30 000,0
9. Министерство на правосъдието 8 000,0
10. Министерство на труда и социалната политика 8 300,0
11. Министерство на здравеопазването 33 000,0
12. Министерство на образованието, младежта и науката 1 700,0
13. Министерство на културата 4 450,0
14. Министерство на околната среда и водите 7 500,0
15. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 5 900,0
16. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 176 000,0
17. Министерство на земеделието и храните 15 000,0
18. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 117 000,0
19. Министерство на физическото възпитание и спорта 200,0
20. Държавна агенция "Национална сигурност" 250,0
21. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на 15,0
  принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и  
  разузнавателни служби на Българската народна армия  
22. Комисия за защита от дискриминация 13,0
23. Комисия за защита на личните данни 7,0
24. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 32,0
25. Национална служба за охрана 250,0
26. Национална разузнавателна служба 50,0
27. Омбудсман 15,0
28. Национален статистически институт 170,0
29. Комисия за защита на конкуренцията 500,0
30. Комисия за регулиране на съобщенията 75,0
31. Съвет за електронни медии 7,0
32. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 200,0
33. Агенция за ядрено регулиране 14,0
34. Комисия за финансов надзор 50,0
35. Държавна комисия по сигурността на информацията 8,0
36. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 500,0
  ІІ. Други разпоредители по държавния бюджет 2 250,0
37. Народно събрание 250,0
38. Висш съдебен съвет 2 000,0
  ІІІ. Държавни висши училища и БАН 22 320,0
39. А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на 18 420,0
  образованието, младежта и науката  
39.1. Софийски университет "Климент Охридски" - София 8 500,0
39.2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив 280,0
39.3. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 200,0
39.4. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново 150,0
39.5. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 250,0
39.6. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен 370,0
39.7. Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе 150,0
39.8. Технически университет - София 1 000,0
39.9. Технически университет - Варна 130,0
39.10. Технически университет - Габрово 70,0
39.11. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 240,0
39.12. Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София 300,0
39.13. Лесотехнически университет - София 340,0
39.14. Химико-технологичен и металургичен университет - София 170,0
39.15. Университет по хранителни технологии - Пловдив 400,0
39.16. Аграрен университет - Пловдив 130,0
39.17. Тракийски университет - Стара Загора 600,0
39.18. Медицински университет - София 1 700,0
39.19. Медицински университет - Пловдив 700,0
39.20. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 130,0
39.21. Медицински университет - Плевен 70,0
39.22. Университет за национално и световно стопанство - София 700,0
39.23. Икономически университет - Варна 500,0
39.24. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов 200,0
39.25. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 40,0
39.26. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София 60,0
39.27. Национална художествена академия - София 40,0
39.28. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 35,0
39.29. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 300,0
39.30. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 400,0
39.31. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 200,0
39.32. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 35,0
39.33. Колеж по телекомуникации и пощи - София 30,0
40. Б) Държавни висши военни училища, финансирани от 1 200,0
  Министерството на отбраната  
40.1. Военна академия "Г. С. Раковски" - София 80,0
40.2. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 800,0
40.3. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 320,0
41. В) Българска академия на науките 2 700,0
  ІV. Други разпоредители с автономни бюджети 11 000,0
42. Българска национална телевизия 7 000,0
43. Българско национално радио 4 000,0
  Всичко: 556 432,0


Приложение № 9 към § 17, ал. 1

Списък на държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции по външни кредитни споразумения през 2011 г.


Банка Кредито- Форма Размер на Размер Наименование
кредитор получател на заема на на проекта
    заема (в еврова заема  
      равностойност) (в левова  
        равностойност)  
Международна Агенция "Пътна Държавен 45 000 000.00 88 012 350.00 План за действие
банка за инфраструктура", заем     за ремонт и
възстановяване Министерство на       реконструкция на
и развитие регионалното       мостове - България
(МБВР) развитие и       2011
  благоустройството        
  (МРРБ)        


Приложение № 10 към § 33

Списък на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2011 г.

1. Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
2. Държавен фонд "Земеделие" - Закон за подпомагане на земеделските производители.
3. Извънбюджетна сметка на Националния фонд към министъра на финансите.
4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от приватизация на общински предприятия - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
6. Специален фонд към съответните общински съвети за инвестиции и дълготрайни активи - Закон за приватизация и следприватизационен контрол.
7. Учителски пенсионен фонд - Кодекс за социално осигуряване.
8. Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици - Закон за опазване на околната среда.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума