навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И Сума
  (в хил.лв.)
1 2
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 243 719,1
1. Осигурителни приходи 6 523 461,4
1.1. Осигурителни вноски 4 042 687,7
1.1.1. Вноски за работници и служители 2 363 630,6
от работодатели за държавното  
обществено осигуряване  
1.1.2. Вноски от работници и служители 1 418 185,0
(лична вноска)  
1.1.3. Вноски от самонаети лица 223 402,1
(самоосигуряващи се лица)  
1.1.4. Главница по ревизионни актове 10 620,0
за начет в приход на държавното  
обществено осигуряване от  
Националната агенция за приходите  
1.1.5. Приходи от професионалните  
пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от  
Кодекса за социално осигуряване и § 4, 26 850,0
ал. 4 от преходните и заключителните  
разпоредби на Кодекса за социално  
осигуряване  
1.2. Трансфери от републиканския  
бюджет в размер 12 на сто върху сбора 2 480 773,7
на осигурителните доходи на всички  
осигурени лица за календарната година  
2. Неданъчни приходи 25 553,6
2.1. Приходи и доходи от собственост 4 865,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 20 450,0
2.2.1. Лихви по ревизионни актове за  
начет в приход на държавното 9 195,0
обществено осигуряване от  
Националната агенция за приходите  
2.2.2. Начети и лихви по ревизионни  
актове за начет, съставени от 4 000,0
Националния осигурителен институт след  
31 декември 2005 г.  
2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки 7 255,0
2.3. Други неданъчни приходи 238,5
3. Внесени ДДС и други данъци върху (796,6)
продажбите  
4. Получени трансфери от централния 305 199,4
бюджет за държавното обществено  
осигуряване  
5. Получени допълнителни субсидии от  
централния/републиканския бюджет за 1 390 301,3
покриване на недостига от средства  

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 240 706,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 240 706,8
1. Разходи 8 233 556,8
1.1. Пенсии 7 078 423,1
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното 6 669 842,7
обществено осигуряване  
1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския 302 191,7
бюджет  
1.1.3. Пенсии по международни спогодби 60 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и 46 388,7
други финансови услуги)  
1.2. Социални помощи и обезщетения 1 070 911,9
1.3. Програми, дейности и служби по 82 703,9
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта  
1.3.1. Заплати и възнаграждения за 41 822,0
персонала, нает по трудови правоотношения  
1.3.2. Други възнаграждения и плащания 4 526,7
за персонала  
1.3.3. Задължителни осигурителни 8 022,6
вноски от работодатели  
1.3.4. Издръжка 19 946,3
1.3.5. Разходи за членски внос и участие 90,5
в нетърговски организации и дейности  
1.3.6. Капиталови разходи 8 295,8
1.4. Отбрана и сигурност 1 120,5
1.5. Разходи за лихви 397,4
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от 396,4
международни организации и  
институции (Световната банка)  
1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица 1,0
2. Предоставени трансфери 7 150,0
2.1. На Министерството на труда и  
социалната политика за Агенцията за 3 150,0
социално подпомагане съгласно чл. 11,  
ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и  
чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване  
2.2. На Министерството на труда и 4 000,0
социалната политика за фонд "Условия  
на труд"  
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване  
на трудовите злополуки и 3 000,0
професионалните болести съгласно чл.  
24, т. 3 от Кодекса за социално  
осигуряване  
2.2.2. За диагностика на 1 000,0
професионалните болести съгласно чл.  
24, т. 4 от Кодекса за социално  
осигуряване  

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 3 012,3
ФИНАНСИРАНЕ (3 012,3)
Погашения по заеми от Световната банка -  
№ 4081 от Международната банка за (3 012,3)
възстановяване и развитие (-)  
Наличност в края на периода -

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 563 906,3 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 563 906,3
1. Осигурителни приходи 5 563 356,3
1.1. Осигурителни вноски 3 082 582,6
1.1.1. Вноски за работници и служители 1 733 178,4
от работодатели за държавното  
обществено осигуряване  
1.1.2. Вноски от работници и служители 1 111 114,3
(лична вноска)  
1.1.3. Вноски от самонаети лица 200 819,9
(самоосигуряващи се лица)  
1.1.4. Главница по ревизионни актове за  
начет в приход на държавното 10 620,0
обществено осигуряване от  
Националната агенция за приходите  
1.1.5. Приходи от професионалните  
пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от  
Кодекса за социално осигуряване и § 4, 26 850,0
ал. 4 от преходните и заключителните  
разпоредби на Кодекса за социално  
осигуряване  
1.2. Трансфери от републиканския  
бюджет в размер 12 на сто върху сбора 2 480 773,7
на осигурителните доходи на всички  
осигурени лица за календарната година  
4. Получени трансфери от централния 550,0
бюджет за държавното обществено  
осигуряване  

(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 729 571,0 хил.лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 6 729 571,0
1. Разходи 6 729 571,0
1.1. Пенсии 6 728 952,6
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното 6 625 018,7
обществено осигуряване  
1.1.3. Пенсии по международни спогодби 60 000,0
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и 43 933,9
други финансови услуги)  
1.2. Социални помощи и обезщетения 618,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) (1 165 664,7)


Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 304 349,4 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 304 349,4
4. Получени трансфери от централния 304 349,4
бюджет за държавното обществено  
осигуряване  

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 304 360,7 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 304 360,7
1. Разходи 304 360,7
1.1. Пенсии 304 349,4
1.1.2. Пенсии за сметка на 302 191,7
републиканския бюджет  
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС) 2 157,7
1.2. Социални помощи и обезщетения 11,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) (11,3)


Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 122 596,9 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 122 596,9
1. Осигурителни приходи 122 596,9
1.1. Осигурителни вноски 122 596,9
1.1.1. Вноски за работници и служители 122 596,9
от работодатели за държавното обществено  
осигуряване  

(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 56 994,4 хил.лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 56 994,4
1. Разходи 52 644,4
1.1. Пенсии 45 121,1
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното 44 824,0
обществено осигуряване  
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС) 297,1
1.2. Социални помощи и обезщетения 7 523,3
2. Предоставени трансфери 4 350,0
2.1. На Министерството на труда и  
социалната политика за Агенцията за 350,0
социално подпомагане съгласно чл. 24, т.  
5 от Кодекса за социално осигуряване  
2.2. На Министерството на труда и 4 000,0
социалната политика за фонд "Условия  
на труд"  
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване  
на трудовите злополуки и професионалните 3 000,0
болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за  
социално осигуряване  
2.2.2. За диагностика на професионалните 1 000,0
болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса  
за социално осигуряване  

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 65 602,5


Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 656 660,6 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 656 660,6
1. Осигурителни приходи 656 660,6
1.1 Осигурителни вноски 656 660,6
1.1.1. Вноски за работници и служители 395 146,8
от работодатели за държавното обществено осигуряване  
1.1.2. Вноски от работници и служители 238 931,6
(лична вноска)  
1.1.3. Вноски от самонаети лица 22 582,2
(самоосигуряващи се лица)  

(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 736 835,6 хил.лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 736 835,6
1. Разходи 734 035,6
1.2. Социални помощи и обезщетения 734 035,6
2. Предоставени трансфери 2 800,0
2.1. На Министерството на труда и  
социалната политика за Агенцията за 2 800,0
социално подпомагане съгласно чл. 26, т.  
4 от Кодекса за социално осигуряване  

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) (80 175,0)


Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 181 147,6 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 181 147,6
1. Осигурителни приходи 180 847,6
1.1. Осигурителни вноски 180 847,6
1.1.1. Вноски за работници и служители 112 708,5
от работодатели за държавното обществено осигуряване  
1.1.2. Вноски от работници и служители 68 139,1
(лична вноска)  
4. Получени трансфери от централния 300,0
бюджет за държавното обществено  
осигуряване  

(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 328 723,3 хил.лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 328 723,3
1. Разходи 328 723,3
1.2. Социални помощи и обезщетения 328 723,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) (147 575,7)


Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 415 058,3 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 415 058,3
2. Неданъчни приходи 25 553,6
2.1. Приходи и доходи от собственост 4 865,1
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 20 450,0
2.2.1. Лихви по ревизионни актове за  
начет в приход на държавното обществено 9 195,0
осигуряване от Националната агенция за приходите  
2.2.2. Начети и лихви по ревизионни  
актове за начет, съставени от Националния 4 000,0
осигурителен институт след 31 декември 2005 г.  
2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки 7 255,0
2.3. Други неданъчни приходи 238,5
3. Внесени ДДС и други данъци върху (796,6)
продажбите  
5. Получени допълнителни субсидии от  
централния/републиканския бюджет за 1 390 301,3
покриване на недостига от средства  

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 221,8 хил.лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 84 221,8
1. Разходи 84 221,8
1.3. Програми, дейности и служби по 82 703,9
социалното осигуряване, подпомагане и  
заетостта  
1.3.1. Заплати и възнаграждения за 41 822,0
персонала, нает по трудови правоотношения  
1.3.2. Други възнаграждения и плащания 4 526,7
за персонала  
1.3.3. Задължителни осигурителни вноски 8 022,6
от работодатели  
1.3.4. Издръжка 19 946,3
1.3.5. Разходи за членски внос и участие 90,5
в нетърговски организации и дейности  
1.3.6. Капиталови разходи 8 295,8
1.4. Отбрана и сигурност 1 120,5
1.5. Разходи за лихви 397,4
1.5.1. Разходи за лихви по заеми от 396,4
международни организации и институции (Световната банка)  
1.5.2. Други разходи за лихви към 1,0
местни лица  

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 1 330 836,5
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ (1 330 836,5)
Погашения по заеми от Световната банка - (3 012,3)
№ 4081 от Международната банка за  
възстановяване и развитие  
Наличност в края на периода 1 327 824,2


Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.


Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.


Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.


Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.


Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.


Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.
(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.


Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет и за разходите, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета му.


§ 2. За 2011 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд "Пенсии", а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г. - като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход на бюджета на НОИ.


§ 3. За 2011 г. за всяко действително наето лице по програмите за подкрепа на майчинството от фонд "Общо заболяване и майчинство" се превеждат необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.


§ 4. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на Националната агенция за приходите.
(2) Средствата по ал. 1 се превеждат периодично по съответната сметка в Българската народна банка.


§ 5. За 2011 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.


§ 6. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2011 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.


§ 7. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4а, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
"1. 17,8 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 20,8 на сто;
2. 12,8 на сто за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 15,8 на сто;".
2. В чл. 6:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите "шестнадесет на сто" се заменят със "17,8 на сто", а думите "19 на сто" се заменят с "20,8 на сто";
бб) в т. 2 думите "единадесет на сто" се заменят с "12,8 на сто", а думите "14 на сто" се заменят с "15,8 на сто";
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
"2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;"
в) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1, в изречение първо думите "по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8" се заменят с "по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9", а в изречение второ думите "по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8" се заменят с "по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9";
бб) точка 8 се изменя така:
"8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:
а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 17,8 на сто;
б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 12,9 на сто;"
вв) точка 9 се изменя така:
"9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:
а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 12,8 на сто;
б) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 10,1 на сто."
3. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите "12 календарни месеца" се заменят с "18 календарни месеца".
4. В чл. 54б, ал. 1 думите "9 календарни месеца" се заменят с "18 календарни месеца".
5. В § 22о от преходните и заключителните разпоредби:
а) в текста преди т. 1 думите "31 декември 2010 г." се заменят с "31 декември 2011 г.";
б) точки 2 и 3 се отменят.


§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.) в § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите "31 декември 2010 г." се заменят с "31 декември 2011 г."


§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.


§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2011 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 01.04.2011 г.)


Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
 
Пореден Икономически Икономически Наименование на Ръководители Специалисти Техници и Помощен Персонал, Квалифицирани Квалифицирани Машинни Професии,
номер дейности дейности (код икономическа дейност     приложни админис- зает с услуга работници в работници и оператори и неизискващи
  (ном. А31) по НКИД )       специалисти тративен за населе- селското, сродни на тях монтажници специална
              персонал нието, тър- горското, занаятчии   квалификация
                говията и ловното и      
                охраната рибното      
                  стопанство      
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, 652 466 412 400 336 370 392 457 284
      животновъдство и лов,                  
      спомагателни дейности; Рибно стопанство                  
2. А 02 Горско стопанство 655 466 412 400 336 370 411 457 283
3. А 1,49 Отглеждане на други 920 715 665 460 310 240 430 480 307
      животни (пчеларство)                  
4. В 05 Добив на въглища 768 628 597 427 370 253 597 541 398
5. В 06 Добив на нефт и природен газ 712 570 556 370 370 253 513 471 370
6. В 07 Добив на метални руди 754 626 554 398 344 253 549 474 356
7. В 08,09 Добив на неметални 597 470 427 370 370 253 511 470 370
      материали и суровини;                  
      Спомагателни дейности в                  
      добива                  
8. В 08.12 Добив на трошен камък, 754 626 541 398 370 253 497 497 370
      чакъл и пясък; добив на                  
      глина и каолин                  
9. C 10.1 без 10.12, Производство и преработка 789 582 478 353 333 253 374 394 333
    10.2 на месо; производство на                  
      месни продукти, без готови                  
      ястия; Преработка и                  
      консервиране на риба и                  
      други водни животни, без                  
      готови ястия                  
10. C 10.12 Производство и преработка 929 718 581 433 348 348 370 475 348
      на месо от домашни птици                  
11. C 10.3 Преработка и консервиране 751 560 437 383 307 301 355 410 307
      на плодове и зеленчуци,                  
      без готови ястия                  
12. C 10.4 Производство на 863 755 561 453 421 253 421 421 324
      растителни и животински                  
      масла и мазнини                  
13. C 10.5 Производство на мляко и 956 629 506 348 321 253 348 396 307
      млечни продукти                  
14. C 10.6 Производство на 972 871 739 391 338 253 480 581 338
      мелничарски продукти,                  
      нишесте и нишестени                  
      продукти                  
15. C 10.7 и 10.8 без Производство на хлебни и 800 550 550 420 350 340 440 490 390
    10.81 и 10.82 тестени изделия;                  
      Производство на други                  
      хранителни продукти                  
16. C 10.81 и 10.82 Производство на захар; 971 755 702 486 324 253 453 507 324
      Производство на какао,                  
      шоколадови и захарни                  
      изделия                  
17. C 10.9 Производство на готови 929 803 697 528 338 253 539 517 338
      храни за животни                  
18. C 11 без 11.05, Производство на напитки 748 582 499 307 307 253 307 394 307
    11.06 и 11.07                    
19. C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и 739 665 581 433 407 253 475 454 401
      малц                  
20. C 11.07 Производство на 885 755 680 475 324 253 437 453 324
      безалкохолни напитки,                  
      минерални и други                  
      бутилирани води                  
21. C 12 Производство на тютюневи 852 830 582 458 374 253 394 458 307
      изделия                  
22. C 13 Производство на текстил и 771 549 528 422 313 253 343 343 313
      изделия от текстил, без                  
      облекло                  
23. C 14 без 14.3 Производство на облекло 620 450 430 330 320 255 330 325 320
24. C 14,3 Производство на други 700 500 450 400 305 240 325 325 305
      трикотажни изделия                  
25. C 15 Обработка на кожи; 700 475 460 400 310 280 315 310 283
      Производство на обувки и                  
      други изделия от                  
      обработени кожи без косъм                  
26. C 16 Производство на дървен 490 380 350 285 250 240 270 270 240
      материал и изделия от                  
      дървен материал и корк,                  
      без мебели; производство                  
      на изделия от слама и                  
      материали за плетене                  
27. C 17 Производство на хартия, 700 500 420 330 280 240 400 330 260
      картон и изделия от хартия                  
      и картон                  
28. C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и 415 374 353 307 307 253 333 307 307
      възпроизвеждане на                  
      записани носители;                  
      Издателска дейност;                  
      Производство на филми и                  
      телевизионни предавания,                  
      звукозаписване и                  
      издаване на музика                  
29. C 19 Производство на кокс и 1453 1079 852 623 727 253 789 797 458
      рафинирани нефтопродукти                  
30. C 20 Производство на химични 717 560 410 328 301 253 403 389 301
      продукти                  
31. C 21 Производство на лекарстве- 717 560 410 328 301 253 403 389 301
      ни вещества и продукти                  
32. C 22 Производство на изделия 506 355 335 314 301 253 355 314 301
      от каучук и пластмаси                  
33. C 23 Производство на изделия 597 470 427 370 334 253 470 431 339
      от други неметални                  
      минерални суровини                  
34. C 24 без 24.5 Производство на основни 697 475 433 317 275 253 422 422 296
      метали                  
35. C 24.5 Леене на метали 670 440 420 300 240 240 370 390 240
36. C 25 без 25.4 Производство на метални 570 385 365 280 240 240 335 335 240
      изделия, без машини и                  
      оборудване                  
37. C 26, 27 Производство на 634 528 454 317 264 253 412 401 253
      компютърна и                  
      комуникационна техника,                  
      електронни и оптични                  
      продукти; Производство на                  
      електрически съоръжения                  
38. C 28 без 28.11; Производство на машини и 700 460 410 300 240 240 410 410 240
    25.4 оборудване с общо и спе-                  
      циално предназначение;                  
      Производство на                  
      въоръжение и боеприпаси                  
39. C 28.11 Производство на турбини и 780 510 510 410 240 240 440 440 240
      двигатели, без авиационни,                  
      автомобилни и мотоци-                  
      клетни                  
40. C 29, 30 Производство на 770 520 470 300 240 240 500 400 240
      автомобили, ремаркета и                  
      полуремаркета;                  
      Производство на превозни                  
      средства, без автомобили                  
41. C 31 Производство на мебели 470 375 320 250 240 240 265 270 240
42. C 32 без 32.5,33 Производство, 582 394 374 307 307 253 318 333 307
      некласифицирано другаде;                  
      Ремонт и инсталиране на                  
      машини и оборудване                  
43. C 32.5 Производство на 750 520 330 260 240 240 240 240 260
      медицински и зъболекарски                  
      инструменти и средства                  
      (дейности в зъботехнически                  
      лаборатории)                  
44. D 35.1 Производство, пренос и 840 680 630 360 315 240 525 490 315
      разпределение на                  
      електрическа енергия                  
45. D 35.2; 49.5 Производство и 1204 830 789 478 415 253 577 635 415
      разпределение на                  
      газообразни горива по                  
      газоразпределителните                  
      мрежи; Тръбопроводен                  
      транспорт                  
46. D 35.3 Производство и 780 580 540 340 315 240 400 460 315
      разпределение на                  
      топлинна енергия                  
47. Е 36, 37 Събиране, пречистване и 633 576 518 374 345 288 432 374 316
      доставяне на води;                  
      Събиране, отвеждане и                  
      пречистване на отпадъчни                  
      води                  
48. E 38 без 38.12 и Събиране и обезвреждане 685 415 403 307 307 253 365 333 307
    38.22; 39 на отпадъци; Рециклиране                  
      на материали;                  
      Възстановяване и други                  
      услуги по управление на                  
      отпадъци                  
49. E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни 840 690 630 490 470 240 525 490 480
      отпадъци; Обработване и                  
      обезвреждане на опасни                  
      отпадъци                  
50. F 41, 42 без Строителство на сгради; 700 580 550 350 280 330 530 530 310
    42.11 и 42.22, Строителство на                  
    43 съоръжения; Специализи-                  
      рани строителни дейности                  
51. F 42.11 Строителство на 800 630 575 400 290 330 575 575 310
      автомагистрали, пътища и                  
      самолетни писти                  
52. F 42.22 Строителство на преносни и 570 480 450 315 300 240 340 380 300
      разпределителни                  
      електрически и                  
      далекосъобщителни мрежи                  
53. G 45, 46, 47 без Търговия на едро и дребно 850 750 670 440 400 360 440 460 360
    46.46, 47.73, с автомобили и                  
    47.74 мотоциклети, техническо                  
      обслужване и ремонт;                  
      Търговия на едро, без                  
      търговията с автомобили и                  
      мотоциклети; Търговия на                  
      дребно, без търговията с                  
      автомобили и мотоциклети                  
54. G 46.46, 47.73, Търговия на едро с 760 482 403 318 307 253 307 376 318
    47.74 фармацевтични стоки,                  
      медицинска техника и                  
      апаратура; Търговия на                  
      дребно с лекарства и други                  
      фармацевтични стоки;                  
      Търговия на дребно с                  
      медицински и ортопедични                  
      стоки                  
55. I 55, 56, 79 Хотелиерство; 800 720 550 410 380 240 450 450 320
      Ресторантьорство;                  
      Туристическа агентска и                  
      операторска дейност; други                  
      дейности, свързани с                  
      пътувания и резервации                  
56. H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен 746 662 544 348 348 279 383 453 348
      транспорт, междуселищен;                  
      Товарен железопътен                  
      транспорт                  
57. H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен 662 536 475 317 317 279 396 396 317
      транспорт; Товарен                  
      автомобилен транспорт и                  
      услуги по преместване                  
58. H 50 Воден транспорт 793 724 619 393 348 279 401 446 348
59. H 51 Въздушен транспорт 826 758 619 385 393 279 401 446 348
60. H 52 Складиране на товари и 798 748 602 367 367 279 425 367 367
      спомагателни дейности в                  
      транспорта                  
61. H 53 Пощенски и куриерски 420 390 350 320 300 240 330 320 300
      дейности                  
62. J 60, 61 Радио- и телевизионна 768 673 577 442 442 253 482 482 384
      дейност; Далекосъобщения                  
63. K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И 1308 830 623 458 333 253 374 478 307
      ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ                  
      ДЕЙНОСТИ                  
64. J, L, M, N 62, 63, 68, 69, Дейности в областта на 830 540 435 307 307 253 333 353 307
    70, 71, 73, 74, информационните                  
    77, 78, 81, 82 технологии;                  
      Информационни услуги;                  
      ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ                  
      ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ                  
      ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ                  
      ИЗСЛЕДВАНИЯ;                  
      АДМИНИСТРАТИВНИ И                  
      СПОМАГАТЕЛНИ                  
      ДЕЙНОСТИ                  
65. N 80 Дейности по охрана и 647 453 375 285 285 240 311 311 285
      разследване                  
66. M 72 Научноизследователска и 555 398 355 333 307 253 309 309 307
      развойна дейност                  
67. O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 410 307 307 307 307 253 307 307 307
68. P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 565 475 398 307 307 253 307 307 307
69. Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО 820 550 330 300 260 300 300 330 240
      ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И                  
      СОЦИАЛНА РАБОТА                  
      (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите);                  
      Ветеринарномедицинска                  
      дейност                  
70. Q 86,1 Дейност на болници 1100 780 540 400 340 360 400 400 320
      (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)                  
71. Q 87, 88 Медико-социални грижи с 314 307 307 307 307 253 307 307 307
      настаняване; Социална                  
      работа без настаняване                  
72. R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И 543 374 307 307 307 253 326 307 307
      РАЗВЛЕЧЕНИЯ                  
73. S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна 446 364 321 307 307 253 364 321 307
      техника, на лични и                  
      домакински вещи; Други                  
      персонални услуги;                  
      ДЕЙНОСТИ НА                  
      ДОМАКИНСТВА КАТО                  
      РАБОТОДАТЕЛИ                  
74. S, U 94,99 Дейности на организации с 738 519 384 307 307 253 355 318 307
      нестопанска цел (без енорийски свещеник); Дейности                  
      на екстериториални                  
      организации и служби                  
75. S,U 9312 Дейност на професионални 0 755 486 0 0 0 0 0 0
      организации                  
76.     Централен кооперативен 550 470 420 345 330 320 340 350 270
      съюз                  
77. Q 86 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 500 440 330            
    без И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за                  
    86.1 медицинска сестра, акушерка,                  
      рехабилитатор и лаборант)                  
  Q 86.1 Дейност на болници (само за 800                
78.     началник-клиника/отделение)                  
79. Q 86.1 Дейност на болници (само за 580 540 540            
      медицинска сестра, акушерка,                  
      рехабилитатор и лаборант)                  
  S 94.91 Дейност на религиозни   307              
80.     организации (само за                  
      енорийски свещеник)                  

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.


Приложение № 2 към чл. 12


ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 г.
 
Код Наименование на икономическа дейност Осигурителна
КИД КИД 2008 вноска (в %)
2008    
1 2 3
05 Добив на въглища 1,1
07 Добив на метални руди 1,1
09 Спомагателни дейности в добива 1,1
16 Производство на дървен материал и 1,1
  изделия от дървен материал и корк, без  
  мебели; производство на изделия от  
  слама и материали за плетене  
22 Производство на изделия от каучук и 1,1
  пластмаси  
24 Производство на основни метали 1,1
28 Производство на машини и оборудване с 1,1
  общо и специално предназначение  
30 Производство на превозни средства, без 1,1
  автомобили  
50 Воден транспорт 1,1
08 Добив на неметални материали и 0,9
  суровини  
13 Производство на текстил и изделия от 0,9
  текстил, без облекло  
17 Производство на хартия, картон и изделия 0,9
  от хартия и картон  
20 Производство на химични продукти 0,9
21 Производство на лекарствени вещества и 0,9
  продукти  
23 Производство на изделия от други 0,9
  неметални минерални суровини  
33 Ремонт и инсталиране на машини и 0,9
  оборудване  
35 Производство и разпределение на 0,9
  електрическа и топлинна енергия и на  
  газообразни горива  
42 Строителство на съоръжения 0,9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; 0,7
  спомагателни дейности  
02 Горско стопанство 0,7
06 Добив на нефт и природен газ 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на 0,7
  записани носители  
19 Производство на кокс и рафинирани 0,7
  нефтопродукти  
25 Производство на метални изделия, без 0,7
  машини и оборудване  
27 Производство на електрически 0,7
  съоръжения  
29 Производство на автомобили, ремаркета и 0,7
  полуремаркета  
31 Производство на мебели 0,7
36 Събиране, пречистване и доставяне на 0,7
  води  
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; 0,7
  рециклиране на материали  
39 Възстановяване и други услуги по 0,7
  управление на отпадъци  
41 Строителство на сгради 0,7
43 Специализирани строителни дейности 0,7
49 Сухопътен транспорт 0,7
51 Въздушен транспорт 0,7
52 Складиране на товари и спомагателни 0,7
  дейности в транспорта  
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,7
81 Дейности по обслужване на сгради и 0,7
  озеленяване  
84 Държавно управление 0,7
15 Обработка на кожи; производство на 0,5
  обувки и други изделия от обработени  
  кожи без косъм  
32 Производство, некласифицирано другаде 0,5
37 Събиране, отвеждане и пречистване на 0,5
  отпадъчни води  
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и 0,5
  мотоциклети, техническо обслужване и  
  ремонт  
46 Търговия на едро, без търговията с 0,5
  автомобили и мотоциклети  
58 Издателска дейност 0,5
68 Операции с недвижими имоти 0,5
70 Дейност на централни офиси; 0,5
  консултантски дейности в областта на  
  управлението  
71 Архитектурни и инженерни дейности; 0,5
  технически изпитвания и анализи  
72 Научноизследователска и развойна 0,5
  дейност  
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на 0,5
  работна сила  
79 Туристическа агентска и операторска 0,5
  дейност; други дейности, свързани с  
  пътувания и резервации  
82 Административни офис дейности и друго 0,5
  спомагателно обслужване на стопанската  
  дейност  
86 Хуманно здравеопазване 0,5
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
88 Социална работа без настаняване 0,5
90 Артистична и творческа дейност 0,5
96 Други персонални услуги 0,5
03 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
26 Производство на компютърна и 0,4
  комуникационна техника, електронни и  
  оптични продукти  
47 Търговия на дребно, без търговията с 0,4
  автомобили и мотоциклети  
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
59 Производство на филми и телевизионни 0,4
  предавания, звукозаписване и издаване  
  на музика  
60 Радио- и телевизионна дейност 0,4
62 Дейности в областта на информационните 0,4
  технологии  
63 Информационни услуги 0,4
64 Предоставяне на финансови услуги, без 0,4
  застраховане и допълнително пенсионно  
  осигуряване  
65 Застраховане, презастраховане и 0,4
  допълнително пенсионно осигуряване  
66 Спомагателни дейности във финансовите 0,4
  услуги и застраховането  
69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
80 Дейности по охрана и разследване 0,4
85 Образование 0,4
91 Други дейности в областта на културата 0,4
92 Организиране на хазартни игри 0,4
93 Спортни и други дейности, свързани с 0,4
  развлечения и отдих  
94 Дейности на организации с нестопанска 0,4
  цел  
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и 0,4
  домакински вещи  
97 Дейности на домакинства като 0,4
  работодатели на домашен персонал  
98 Недиференцирани дейности на 0,4
  домакинства по производство на стоки и  
  услуги за собствено потребление  
99 Дейности на екстериториални 0,4
  организации и служби  


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3


ПЛАН-СМЕТКА
на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за 2011 г.
 
П О К А З А Т Е Л И СУМА
  (в хил.лв.)
1 2
РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ 8 026,1
Вноски от работодатели за работници и служители 0,0
- Вноски от работодатели за работници и служители 0,0
за фонд "ГВРС"  
Приходи и доходи от собственост 7 850,8
- приходи от лихви 7 850,8
Глоби, санкции и наказателни лихви 175,3
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви 175,3
РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ 1 722,7
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 25,4
трудови и по служебни правоотношения  
- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 25,4
трудови правоотношения  
Други възнаграждения и плащания за персонала 23,5
- Възнаграждения и плащания за персонала по 23,5
извънтрудови правоотношения  
Осигурителни вноски от работодатели 245,5
- Осигурителни вноски от работодатели за 146,5
държавното обществено осигуряване (ДОО)  
- Здравноосигурителни вноски от работодатели 69,3
- Вноски за допълнително задължително 29,7
осигуряване от работодатели  
Издръжка 32,5
- учебни и научноизследователски разходи и книги 5,4
за библиотеките  
- разходи за външни услуги 5,4
- командировки в страната 9,4
- представителни разходи 10,3
- канцеларски материали 2,0
Обезщетения и помощи за домакинствата 1 395,8
- плащания от фонд "ГВРС" на гарантирани 1 395,8
вземания на работници и служители от предприятия  
в несъстоятелност  
РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ  
РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І - ІІ + ІІІ) 6 303,4
РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ -6 303,4
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни  
книжа от бюджетни предприятия - нето (+/-)  
Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -6 303,4
Депозити и сметки от предходния период (+) (§ 96-01 – 96-03) 20 612,1
Депозити и сметки в края на периода (-) (§ 96-07 – 96-09) -26 915,5

rss
Посети форума