навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

(Одобрено с Решение № 508 от 16 юли 2010 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 13 ноември 2010 г.)

Издадено от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Министърът на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация (наричани по-долу страните) съгласно член 16 на Договора между Република България и Руската федерация (наричани по-долу договарящи се страни) за социална сигурност, подписан на 27 февруари 2009 г. в Москва (наричан по-долу договорът), с цел осигуряване на прилагането му,

се споразумяха за следното:


Част първа.
Общи положения

Член 1

Термините, използвани в това споразумение, имат същото значение, както в договора.


Член 2

Компетентните институции, посочени в член 17, алинея 1 на договора, са:

в Република България:

- Националната агенция за приходите - относно разпоредбите на част II на договора;

- Националният осигурителен институт и териториалните му поделения - относно пенсиите и обезщетенията, посочени в член 2, алинея 1 на договора, с изключение на семейните помощи за деца;

- Агенцията за социално подпомагане - относно семейните помощи за деца;

в Руската федерация:

- Пенсионният фонд на Руската федерация и неговите териториални органи - относно задължителното пенсионно осигуряване, отпускане и изплащане на пенсии, изплащане на помощи за погребение на починали пенсионери, неработещи към деня на смъртта им, и тяхното финансово осигуряване;

- Фондът за социално осигуряване на Руската федерация и неговите териториални органи - относно обезщетенията при трудова злополука или професионална болест, обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство, помощите за погребение на починали работещи лица и починали непълнолетни членове на семействата на работещите лица.


Член 3

При прилагането на договора и на това споразумение компетентните институции на договарящите се страни използват следните формуляри съгласно приложенията, които съставляват неразделна част от това споразумение:

удостоверение за приложимо законодателство (приложение № 1);

формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсия (приложение № 2);

справка за зачитан (зачетен) осигурителен (трудов) стаж (приложение № 3);

уведомление за отпускане (преизчисляване) или за отказ за отпускане (преизчисляване) на пенсия (приложение № 4);

формуляр за преизчисляване на размера на пенсията по допълнителни документи (приложение № 5);

детайлизирани данни на медицинското освидетелстване (приложение № 6);

платежна ведомост (приложение № 7);

акт за сверяване (приложение № 8);

списък на получателите на пенсии (приложение № 9);

формуляр-заявление за превеждане на отпусната пенсия (приложение № 10);

заявление за отпускане (преизчисляване) на обезщетение за трудова злополука или професионална болест (приложение № 11).


Част втора.
Приложимо законодателство

Член 4

1. С цел реализацията на алинеи 2.1, 2.2, 2.5 на член 6 от договора компетентната институция на договарящата се страна, на законодателството на която е подчинено осигуреното лице, по заявление на осигуреното лице или осигурителя издава Удостоверение за приложимо законодателство (приложение № 1) не по-късно от 30 работни дни от датата на подаване на заявлението.

Копие от посоченото удостоверение, заверено от съответната компетентна институция, се изпраща от нея до компетентната институция на другата договаряща се страна в течение на 10 работни дни от деня на издаването на удостоверението за приложимо законодателство.

2. Издаването на удостоверения за приложимо законодателство се осъществява от Националната агенция за приходите на Република България и от териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската федерация.

Заверени копия на посочените удостоверения, издадени от териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската федерация, се изпращат от тях до Националната агенция за приходите на Република България.

Заверени копия на посочените удостоверения, издадени от Националната агенция за приходите на Република България, се изпращат от нея до Пенсионния фонд на Руската федерация, който ги препраща до съответните си териториални органи.

3. Националната агенция за приходите на Република България и Пенсионният фонд на Руската федерация си разменят списъци на своите териториални поделения (органи) с посочени техни адреси.


Част трета.
Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Член 5

1. Съгласно член 8 на договора за определяне на правото на обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, както и на техния размер компетентната институция на едната договаряща се страна предоставя по искане на компетентната институция на другата договаряща се страна справка за осигурителния (трудовия) стаж на лицето (приложение № 3), в която се посочват периодите на осигурителния (трудовия) стаж съгласно законодателството на договарящата се страна, издаваща справката.

2. Горепосочената справка се издава:

в Република България - от Националния осигурителен институт;

в Руската федерация - от Фонда за социално осигуряване на Руската федерация.


Част четвърта.
Пенсии

Член 6

1. Отпускането, преминаването от вид към вид, преизчисляването и преразглеждането на пенсии (с изключение на социалната пенсия - в Руската федерация, и пенсиите, несвързани с трудова дейност - в Република България) се извършват въз основа на заявление, попълвано по форма, прилагана в страната по местоживеене на лицето, и на необходимите документи, представяни от осигуреното лице в компетентната институция на тази договаряща се страна, на територията на която то има местоживеене.

2. Заявление за отпускане или преразглеждане на пенсия по нормите на договора, подадено съгласно законодателството на едната договаряща се страна в компетентната институция на тази договаряща се страна, се смята същевременно за подадено в компетентната институция на другата договаряща се страна. При това за дата на подаване на заявлението се смята датата на подаване на заявление за отпускане на пенсия в компетентната институция на първата договаряща се страна.

3. В процеса на сътрудничество по въпросите на отпускането, преразглеждането и изплащането на пенсиите компетентните институции на договарящите се страни си обменят съответните формуляри съгласно приложения № 2 - № 10 към това споразумение.

С цел решаването на въпроса за отпускане, преразглеждане и изплащане на пенсия в Република България на лица, имащи местоживеене в Руската федерация, формулярите се изпращат от териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската федерация до Националния осигурителен институт на Република България, който взема съответното решение.

С цел решаването на въпроса за отпускане, преразглеждане и изплащане на пенсии в Руската федерация на лица, имащи местоживеене в Република България, формулярите се изпращат от териториалните поделения на Националния осигурителен институт на Република България до Пенсионния фонд на Руската федерация. С цел приемане на съответното решение въз основа на постъпилите формуляри те се изпращат до последното местоживеене (месторабота) на лицата на територията на Руската федерация в съответните териториални органи на Пенсионния фонд на Руската федерация.

Националният осигурителен институт и Пенсионният фонд на Руската федерация взаимно се информират за наименованията и адресите на своите териториални органи (поделения).

4. Вземането на решение за отпускане на пенсия от компетентната институция по местоживеене на лицето се осъществява в срока, предвиден от законодателството на тази договаряща се страна.

Вземането на решение за отпускане на пенсия от компетентната институция на договарящата се страна, на чиято територия лицето няма местоживеене, се осъществява в срока, предвиден в законодателството на тази договаряща се страна. При това за начало на дадения срок се смята датата на постъпване на необходимите документи в съответната компетентна институция на територията на тази договаряща се страна. Времето на препращане на документите между компетентните институции на договарящите се страни не влиза в срока за вземане на решение за отпускане на пенсия.

5. В случай че не са представени всички необходими за отпускането или преразглеждането на пенсията документи, взаимодействието по тяхното изискване и предоставяне се осъществява между териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската федерация и Националния осигурителен институт (в случай че лицето има местоживеене в Руската федерация) или неговите териториални поделения (в случай че лицето има местоживеене в Република България).

6. В случай на промяна от лицето на гражданството му на едната договаряща се страна на гражданство на трета страна или в случай на загуба на гражданство компетентната институция на договарящата се страна, отпуснала и изплащаща пенсията, отпусната съгласно разпоредбите на договора, прекратява изплащането на пенсията по реда и в сроковете, установени от националното законодателство, и информира лицето за действията, които трябва да предприеме с цел решаване на въпроса за по-нататъшното му пенсионно осигуряване.


Член 7

1. Съгласно членове 10, 11 на договора при подаване от лицето на заявление за отпускане или преразглеждане на пенсия компетентната институция на едната договаряща се страна при наличие на осигурителен стаж на лицето на територията на другата договаряща се страна попълва формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсия съгласно приложение № 2 (с отметка "Отпускане по договора"), който заедно със справката за зачитания (зачетен) в страната по местоживеене на лицето осигурителен (трудов) стаж съгласно приложение № 3, необходима за сумирането на периодите на осигурителен (трудов) стаж с цел определяне на правото на пенсия съгласно законодателството на договарящите се страни и превръщането на пенсионни права съгласно законодателството на Руската федерация, както и с документи, изисквани за отпускане на пенсия, в срок 20 работни дни от деня на приемане на заявлението и всички необходими документи ги изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна.

При това информацията, съдържаща се във формуляра (приложение № 2), не изисква допълнително документално потвърждаване.

По желание на гражданина посоченият формуляр може да не се изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна, ако на лицето му е известно, че не е придобило право на пенсия съгласно законодателството на тази договаряща се страна. В този случай формулярът се изпраща по-късно по заявление на лицето.

Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра за отпускане (преразглеждане) на пенсия, след приемане на решение за отпускане (отказ за отпускане) на пенсията в течение на 10 работни дни изпраща до компетентната институция на договарящата се страна, изпратила формуляра, уведомление за отпускане (преизчисляване) или за отказ за отпускане (преизчисляване) на пенсия съгласно приложение № 4, а също така справка за зачитания (зачетен) осигурителен (трудов) стаж в страната, отпускаща пенсия на лицето съгласно приложение № 3.

2. При необходимост от сумиране на периодите на осигурителен (трудов) стаж с цел определяне на право на пенсия съгласно законодателството на договарящите се страни и конвертирането (превръщането) на пенсионни права съгласно законодателството на Руската федерация компетентната институция на едната договаряща се страна изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна запитване за потвърждаване на периодите на осигурителен (трудов) стаж, придобити в съответствие с нейното законодателство. При това към запитването се прилагат документи относно трудова и друга дейност.

Съответното взаимодействие се осъществява между териториалните органи на Пенсионния фонд на Руската федерация и Националния осигурителен институт (в случай че лицата имат местоживеене на територията на Руската федерация) или неговите териториални поделения (в случай че имат местоживеене на територията на Република България).

Отговорът на запитването се оформя във вид на справка за зачитан (зачетен) осигурителен (трудов) стаж съгласно приложение № 3.


Член 8

Преминаването от един вид пенсия към друг вид, преизчисляването на размера на пенсията, отпусната от компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на лицето, се извършва по реда, определен от законодателството на тази договаряща се страна.

Преминаването от един вид пенсия към друг вид, преизчисляването на размера на пенсията, отпусната съгласно договора от компетентната институция на договарящата се страна, на чиято територия лицето няма местоживеене, се осъществява въз основа на заявление, попълвано по форма, прилагана в страната по местоживеене на лицето, и на необходимите документи, приети от лицето и подадени в компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера. Въз основа на такова заявление компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера попълва формуляр за преизчисляване на размера на пенсията по допълнителни документи (преминаване от вид към вид) съгласно приложение № 5, който заедно с документите, представени за преизчисляване на размера на пенсията, в течение на 20 работни дни изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна, непосредствено осъществила отпускането на пенсия на това лице.

Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра за преизчисляване размера на пенсията по допълнителни документи (преминаване от вид към вид), след приемане на решение за преизчисляване (отказ на преизчисляване) на пенсията (за прехвърляне (отказ на прехвърляне) от вид на вид) в течение на 10 работни дни изпраща на компетентната институция, изпратила формуляра, уведомление по форма съгласно приложение № 4 за неговите резултати, а също справка за зачитания (зачетен) в страната на отпускане на пенсия на лицето осигурителен (трудов) стаж съгласно приложение № 3.

При това информацията, съдържаща се във формуляра (приложение № 5), не изисква допълнително документално потвърждаване.

Взаимодействието между компетентните институции на договарящите се страни се осъществява по реда на член 6, алинея 5 на това споразумение.


Член 9

1. Пенсиите, отпуснати на лица, имащи местоживеене на територията на договарящите се страни, от компетентните институции на тези договарящи се страни до влизането в сила на договора, могат да бъдат преразгледани еднократно в съответствие с разпоредбите на договора въз основа на заявление на лицето. При това изплащането на отпуснатата по-рано пенсия се прекратява, а пенсията в съответствие с разпоредбите на договора се отпуска в срока, предвиден в член 23 на договора. В случай на липса на такова заявление изплащането на пенсията, отпусната до влизането в сила на договора, продължава.

Заявление за отпускане на пенсия, подадено от лице, на което е отпусната пенсия до встъпването в сила на договора според законодателството на една от договарящите се страни, във връзка с придобиване на право на пенсия по законодателството на другата договаряща се страна, едновременно се смята за заявление за преразглеждане на пенсията в съответствие с разпоредбите на договора.

С цел недопускане на намаляване на размера на пенсията въз основа на член 23 на договора в необходимите случаи до вземане на решение за преразглеждане на пенсията компетентните институции на договарящите се страни си разменят съответната информация. При това за осъществяване на изчисляване на размера на пенсията компетентната институция на договарящата се страна, на територията на която лицето има местоживеене, в случай, че за него е налице осигурителен (трудов) стаж на територията на другата договаряща се страна, попълва формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсията съгласно приложение № 2 (с отметка "Предварително изчисляване по договора"), който заедно със справката за зачитания (зачетен) в страната по местоживеене на лицето осигурителен (трудов) стаж съгласно приложение № 3, необходима за възможното сумиране на периодите на осигурителен (трудов) стаж с цел определяне правото на пенсия съгласно законодателството на договарящите се страни и превръщането на пенсионни права съгласно законодателството на Руската федерация и документите, необходими за отпускането на пенсия, в течение на 20 работни дни от датата на приемането им изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна.

Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра за отпускане (преразглеждане) на пенсия, след провеждане на изчисленията информира за резултатите им в течение на 10 работни дни компетентната институция на договарящата се страна, изпратила формуляра, по формата съгласно приложение № 4, а също така изпраща справка за зачитан (зачетен) осигурителен (трудов) стаж съгласно приложение № 3.

В случай на вземане на решение за преразглеждане на размера на пенсията компетентната институция на едната договаряща се страна, в която е подадено съответното заявление и необходимите документи, попълва формуляр за отпускане (преразглеждане) на пенсията съгласно приложение № 2 (с отметка "Преразглеждане по договора"), който в течение на 10 работни дни от деня на вземане на решението за преразглеждане изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна.

Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра за отпускане (преразглеждане) на пенсия, след вземане на решение за отпускане (отказ за отпускане) на пенсия в течение на 10 работни дни изпраща до компетентната институция на договарящата се страна, изпратила формуляра, уведомление за отпускане (преизчисляване) или за отказ на отпускане (преизчисляване) на пенсия съгласно приложение № 4.

При това информацията, съдържаща се във формуляра (приложение № 2), не изисква допълнително документално потвърждение.

Информацията за предварителния размер на пенсията се предоставя от Република България - в левове, от Руската федерация - в рубли. При сравняването на размерите се използва валутният курс, официално публикуван съответно от Българската народна банка и Централната банка на Руската федерация и действащ към датата на подаване на заявлението.

2. До вземането на решение за преразглеждане на пенсията съгласно разпоредбите на договора на лицето, подало такова заявление, пенсията се изплаща по предишния ред и в предишния размер. Изплатените в този случай суми от пенсията се вземат предвид при изплащането на пенсията, отпусната въз основа на член 23 на договора.


Член 10

1. При оформяне на пенсия за инвалидност, както и обезщетения за трудова злополука или професионална болест на лица, които имат местоживеене на територията на едната договаряща се страна, компетентната организация на тази договаряща се страна изпраща в другата договаряща се страна заявление на осигуреното лице и, с негово съгласие, формуляр с детайлизирани данни на медицинското освидетелстване (приложение № 6), въз основа на който може да бъде установена степента на загуба на професионална работоспособност, степента на ограничаване на способността за трудова дейност, групата и причината за инвалидност на заинтересуваното лице.

2. Установяването на степента на загуба на професионална работоспособност, групата, причината и сроковете на инвалидността на заинтересуваното лице, а също така и попълването на формуляра с детайлизирани данни на медицинското освидетелстване се осъществява от институциите (органите) на договарящите се страни, на които са възложени съответните функции, съгласно законодателството на договарящите се страни.


Член 11

1. Сумите на пенсиите, отпуснати въз основа на членове 10, 11 на договора, се изплащат от Националния осигурителен институт (Пенсионния фонд на Руската федерация) на лицата, имащи местоживеене на територията на другата договаряща се страна, чрез превеждането на тези суми от Института (Фонда) всяко тримесечие до 10-о число на последния месец от тримесечието на банковата сметка на компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера (съответно на Националния осигурителен институт или Пенсионния фонд на Руската федерация) въз основа на платежни ведомости (приложение № 7).

Компетентната институция на договарящата се страна по местоживеене на пенсионера осъществява организацията по доставянето на сумите на пенсията по негова сметка в банката (кредитната институция), чиито банкови данни се представят от лицето в тази компетентна институция.

Превеждането на сумите на пенсиите се осъществява към Република България - в левове (евро), към Руската федерация - в рубли.

2. Платежните ведомости се съставят от компетентните институции на договарящите се страни в три екземпляра, два от които се изпращат до компетентната институция на другата договаряща се страна не по-късно от 8-о число на последния месец от тримесечието. За валутния курс, действащ към деня на съставяне на платежната ведомост, официално публикуван съответно от Българската народна банка и от Централната банка на Руската федерация, Националният осигурителен институт и Пенсионният фонд на Руската федерация се информират помежду си.

Един от тези два екземпляра на ведомостите с отметка за изплащане или обосновка на причината за неизплащане на пенсията се връща на съставилата я компетентна институция на договарящата се страна не по-късно от 25-о число на месеца, следващ тримесечието, в което е осъществено изплащането.

Неизплатените суми на пенсиите се отнасят за сметка на средствата за изплащане на пенсиите в следващото тримесечие.

Ежегодно Националният осигурителен институт и Пенсионният фонд на Руската федерация си обменят актове за сверяване на изразходваните суми за изплащането на пенсии (приложение № 8) за миналата година. Актът за сверяване се съставя в два екземпляра и се изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна (съответно до Пенсионния фонд на Руската федерация или до Националния осигурителен институт) не по-късно от 31 януари на годината, следваща отчетната. Един от тези два екземпляра след подписване се връща на Националния осигурителен институт/Пенсионния фонд на Руската федерация не по-късно от 1 март на тази година.

3. Пенсионният фонд на Руската федерация при изплащането (превеждането) на сумите на пенсиите поема разходи, свързани със:

- превеждането по банковата сметка на Националния осигурителен институт на паричните средства, предвидени за изплащането на отпуснатите в Руската федерация пенсии на лицата, имащи местоживеене на територията на Република България;

- изплащането и доставката на пенсиите, отпуснати в Република България, на лицата, имащи местоживеене на територията на Руската федерация.

Националният осигурителен институт при изплащането (превеждането) на сумите на пенсиите поема разходи, свързани със:

- превеждането по банковата сметка на Пенсионния фонд на Руската федерация на паричните средства, предвидени за изплащането на отпуснатите в Република България пенсии на лицата, имащи местоживеене на територията на Руската федерация;

- изплащането и доставката на пенсиите, отпуснати в Руската федерация на лицата, имащи местоживеене на територията на Република България.

Сумите за пенсии, отпуснати от Пенсионния фонд на Руската федерация, преведени в България, се изплащат от Националния осигурителен институт по лични банкови сметки на пенсионерите, разкрити в левове.

4. С цел контрол при изплащането на пенсии на територията на другата договаряща се страна компетентните институции на договарящите се страни си обменят списъци на получателите на пенсии по състояние към 31 декември всяка година съгласно приложение № 9, включващи информация за: фамилията, името и презимето на лицето, неговите дата на раждане, гражданство, адрес на местожителство (местоживеене), факта на извършване на работа или друга дейност.

Компетентните институции на договарящите се страни си обменят списъци на лицата с посочената информация в срок до 20 февруари всяка година.

В случай на отсъствие в посочените списъци на информация за едно или друго лице изплащането на пенсията му, превеждането на която се осъществява на територията на другата договаряща се страна от Националния осигурителен институт/Пенсионния фонд на Руската федерация, се спира (прекратява) по реда, определен в националното законодателство на съответната договаряща се страна.

След представянето на списъците с необходимата информация изплащането на пенсията се възобновява (възстановява) по реда, установен от законодателството на съответната договаряща се страна.

5. Изплащането на сумите на пенсиите, отпуснати от компетентната институция на едната договаряща се страна и изплащани на територията на другата договаряща се страна до влизането в сила на договора, продължава по реда, предвиден съгласно националното законодателство на договарящите се страни до преразглеждането на пенсията съгласно разпоредбите на член 23 на договора.


Член 12

Лицата, имащи право на получаване на суми от пенсията, неполучени от пенсионера във връзка със смъртта му от компетентната институция на договарящата се страна, на територията на която към деня на смъртта си пенсионерът не е имал местоживеене, се обръщат за изплащането им със съответното заявление, попълнено в произволна форма, към компетентната институция на договарящата се страна, на територията на която пенсионерът е имал местоживеене към деня на смъртта му. Тази компетентна институция изпраща приетото заявление и документи за вземане на решение и организиране на изплащането на неполучените суми на пенсията до компетентната институция на другата договаряща се страна.

Компетентната институция на договарящата се страна, получила посоченото заявление и документи, взема решение за изплащане (или за отказ на изплащане) на посочените суми. В случай на вземане на решение за изплащане на неполучените от пенсионера във връзка със смъртта му суми от пенсията тяхното изплащане (превеждане) на лицата, имащи право на получаването им, се осъществява по реда, определен в член 11 на това споразумение.


Член 13

1. При преселването на пенсионера от територията на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна сумите по пенсията, отпусната от компетентната институция на договарящата се страна по предишното му местоживеене, се изплащат (превеждат) на територията на договарящата се страна по новото местоживеене на пенсионера.

Изплащането (превеждането) на сумите по пенсията се осъществява въз основа на формуляр-заявление за превеждане на отпуснатата пенсия (приложение № 10), който се заверява от компетентната институция на договарящата се страна по новото местоживеене на пенсионера. Даденият формуляр в течение на 20 работни дни от деня на приемане на посочения формуляр-заявление се изпраща до компетентната институция на договарящата се страна по предишното местоживеене на пенсионера за организиране на превеждането на сумите на пенсията.

2. При това информацията, съдържаща се във формуляра-заявление (приложение № 10), не изисква допълнително документално потвърждаване.

3. Компетентната институция на договарящата се страна, получила формуляра-заявление за превеждане на отпуснатата пенсия, взема съответното решение въз основа на дадения формуляр-заявление и всички необходими документи.


Част пета.
Помощи за погребение и помощи при смърт

Член 14

Искането за обезщетение за погребение или помощ при смърт, определянето на правото на изплащане на посочените обезщетения и помощи и тяхното изплащане се осъществяват в съответствие със законодателството на тази договаряща се страна, на което е било подчинено лицето в момента на смъртта му, а в случай на смърт на неработещ пенсионер - в съответствие със законодателството на тази договаряща се страна, на която пенсионерът е имал местоживеене към момента на смъртта му.


Част шеста.
Обезщетения в случай на трудова злополука или професионална болест

Член 15

1. Заявлението за отпускане на обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно приложение № 11, както и другите документи, необходими за отпускане на обезщетението съгласно законодателството на договарящата се страна, задължена да осъществява плащанията съгласно част VІІ на договора, се представят от осигуреното лице в компетентната институция на договарящата се страна по местоживеенето му или (по негов избор) в компетентната институция на първата договаряща се страна.

Компетентните институции са:

- в Република България - Националният осигурителен институт;

- в Руската федерация - Фондът за социално осигуряване на Руската федерация.

2. Компетентната институция на едната договаряща се страна, получила заявлението за отпускане на обезщетение във връзка с трудова злополука или професионална болест, изпраща до компетентната институция на другата договаряща се страна екземпляр от това заявление. Приложените към това заявление документи се изпращат до компетентната институция на договарящата се страна, осъществяваща отпускането на обезщетението.

3. При необходимост на компетентната институция, задължена да осъществява изплащането на обезщетението, се изпращат медицинските и други документи, имащи значение за определяне на правото на осигуреното лице.


Член 16

1. Ако трудовата злополука или професионалната болест са установени на територията на договарящата се страна, различна от тази, на чието законодателство е било подчинено осигуреното лице по време на трудовата му дейност, то компетентната институция на първата договаряща се страна информира за това компетентната институция на втората договаряща се страна.

2. В случай че компетентната институция на договарящата се страна, уведомена за професионалната болест съгласно алинея 1 на този член, получи информация за това, че лицето, страдащо от професионална болест, преди установяване на диагнозата е осъществявало трудова дейност, способна да предизвика такова заболяване, а също така и за други обстоятелства, възпрепятстващи получаването на обезщетението, тази компетентна институция информира за това компетентната институция на другата договаряща се страна.


Член 17

1. В случай че при осигуреното лице е настъпило обостряне на професионалната болест или по-нататъшно влошаване на здравословното му състояние в резултат на трудова злополука на територията на едната договаряща се страна, за това се уведомява компетентната институция на другата договаряща се страна, осъществяваща изплащането на обезщетението за трудова злополука или професионална болест.

2. Въпросите по организиране на освидетелстването с цел установяването (изменението) на степента на трайна загуба на професионалната или общата работоспособност на осигуреното лице, имащо местоживеене на територията на едната договаряща се страна, но попадащо под действието на законодателството на другата договаряща се страна, при необходимост се решават по реда, определен в член 10 на това споразумение.


Част седма.
Сътрудничество на договарящите се страни

Член 18

1. Компетентните институции на договарящите се страни могат да се договарят помежду си за общи процедури и предоставяне на информация, необходима за прилагането на договора и това споразумение, включително да издават съвместни документи с организационен характер.

2. Документите, изисквани за реализацията на договора и това споразумение, които се препращат от компетентната институция на едната договаряща се страна на компетентната институция на другата договаряща се страна, могат да бъдат съставени на официалните езици на договарящите се страни и се приемат без превод. При това в случай на неяснота в текста на документите преводът им се осъществява от компетентната институция на договарящата се страна, получила документите.

3. Необходимите документи, копия и преводи на документи, заверени от компетентната институция на едната договаряща се страна, са валидни на територията на другата договаряща се страна без каквото и да е допълнително удостоверяване на тяхната валидност (без легализация).

Превод на печатите на компетентните институции на договарящите се страни не се изисква.

4. Компетентните институции на договарящите се страни безвъзмездно си оказват съдействие за предоставянето на необходимите документи и информация, потвърждаването на факти и действия, от които зависи придобиването, изменението, спирането и прекратяването правото на пенсия или обезщетение.

5. Компетентните институции на договарящите се страни въз основа на член 20 на договора се информират взаимно за открити обстоятелства, имащи важност за отпускането или прекратяването на изплащане на пенсии и обезщетения. В частност това са:

- смърт на лицето;

- установяване на местоживеене в трета държава;

- освобождаване на лицето от гражданство на едната договаряща се страна и придобиване на гражданство на трета държава;

- промяна на адреса;

- загуба на правото на получаване на пенсия и обезщетение;

- изменение на броя на наследниците;

а също така всички други данни, необходими за реализацията на договора.

Изпращането на информация се осъществява в течение на 20 работни дни от деня, когато компетентната институция на договарящата се страна е получила информация за съответния факт.

Други необходими допълнителни сведения се изпращат, при поискване от компетентната институция, в тримесечен срок от деня на постъпване на искането.

6. Компетентните институции на договарящите се страни в рамките на действащото законодателство на договарящите се страни могат да се договарят за взаимно изпращане на платежни ведомости, актове за сверяване, а също така на друга информация, необходима за реализацията на договора и това споразумение, в електронен вид.

7. Кореспонденцията, свързана с реализацията на договора и това споразумение, се води на български и руски език.


Член 19

Получената в рамките на това споразумение информация е поверителна и се използва само с цел изпълнение на договора и това споразумение.


Част осма.
Заключителни разпоредби

Член 20

1. Споразумението влиза в сила на датата на подписването му и прекратява действието си едновременно с прекратяването на действието на договора.

2. Внасянето на изменения и допълнения в това споразумение се извършва чрез подписване на съответните протоколи.

Съставено в София на 13 ноември 2010 г. в два еднообразни екземпляра, всеки от които на български и руски език, като и двата текста имат еднаква сила.


rss
Посети форума