навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АВИООТРЯД 28

В сила от 12.11.2010 г.
Приет с ПМС № 261 от 04.11.2010 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., отм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г.


Отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 84 от 10 април 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28 - ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, функциите и численият състав на Авиоотряд 28, както и взаимоотношенията му с държавни органи, администрации и организации.
Чл. 2. (1) Авиоотряд 28 е авиационен оператор - юридическо лице към Министерския съвет със седалище в София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
(2) Генералният директор на Авиоотряд 28 е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Глава втора.
ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ

Раздел I.
Дейност и функции


Чл. 3. Авиоотряд 28 е авиационен оператор за изпълнение на:
1. полети със специално предназначение;
2. полети за нуждите на министерства и ведомства.

Чл. 4. Авиоотряд 28 осигурява поддържане и повишаване на професионалната квалификация на авиационния персонал, когато това не възпрепятства изпълнението на дейностите по чл. 3.Чл. 5. При осъществяване на своята дейност Авиоотряд 28 осигурява технически изправни въздухоплавателни средства и лицензиран наземен и летателен състав, като:
1. осигурява периодична подготовка и преподготовка на летателните екипажи и инженерно-техническия състав;
2. координира дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на полетите и планирането на летателните задачи;
3. планира и организира периодичното техническо обслужване, ремонта на въздухоплавателните средства и самолетообслужващата техника, снабдяването с резервни части и правилното им съхраняване;
4. организира предполетната подготовка на въздухоплавателните средства и летателните екипажи;
5. осигурява необходимите документи, актуални бази данни за навигация и комуникационни средства за изпълнение на полетите;
6. организира контрол по спазване на нормативните актове от авиационния персонал;
7. извършва изследвания и анализ на грешките в действията на авиационния персонал и отказите на въздухоплавателните средства;
8. подпомага организацията на разследванията и участва в разследване на авиационни инциденти съгласно изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване;
9. осигурява сигурността и пропускателния режим;
10. извършва контрол, анализ и отчет на летателната дейност;
11. следи за съответствието и адекватността на процедурите, изисквани за осигуряване на безопасни експлоатационни практики и летателна годност на самолетите.

Раздел II.
Състав


Чл. 6. (1) Ръководството на Авиоотряд 28 се осъществява от генерален директор, който се назначава и освобождава от министър-председателя и е на негово пряко подчинение.
(2) Функциите на генералния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед директор на дирекция.
(3) В своята дейност генералният директор се подпомага от администрация, организирана в дирекции.
(4) В рамките на утвърдената численост на персонала генералният директор определя и утвърждава структурата на Авиоотряд 28.

Чл. 7. (1) В Авиоотряд 28 работят служители и работници по трудови правоотношения.
(2) Общата численост на персонала на Авиоотряд 28 е 82 щатни бройки, в т. ч. генералният директор.

Чл. 8. (1) Генералният директор на Авиоотряд 28:
1. ръководи и представлява юридическото лице;
2. утвърждава структурата на Авиоотряд 28;
3. утвърждава длъжностното и поименното разписание и длъжностните характеристики на служителите;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
5. определя основните работни заплати на служителите;
6. утвърждава правилник за вътрешния ред;
7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
8. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Авиоотряд 28;
10. командирова служителите в страната и в чужбина;
11. представя ежегоден отчет пред министър-председателя за състоянието и резултатите от дейността на Авиоотряд 28;
12. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) В изпълнение на своите правомощия генералният директор издава заповеди.

Чл. 9. (1) Допълнителното възнаграждение по чл. 64б, ал. 7 от Закона за гражданското въздухоплаване се изплаща ежемесечно на лицата, работещи по трудово правоотношение в Авиоотряд 28, пропорционално на отработеното време. То се включва в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск, обезщетенията по Кодекса на труда и обезщетенията по Кодекса за социално осигуряване.
(2) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение на генералния директор на Авиоотряд 28 се определя от министър-председателя с акта за назначаването му.
(3) Генералният директор определя размерите на допълнителното възнаграждение по длъжности, както и индивидуалните размери на допълнителното възнаграждение на персонала на Авиоотряд 28.
(4) На служителите от Авиоотряд 28 се осигуряват униформено облекло, работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства по списък на длъжностите, утвърден със заповед на генералния директор, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1987 г.; изм., бр. 38 от 1990 г.), и Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.).

Глава трета.
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЕТИ ОТ АВИООТРЯД 28


Чл. 10. Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите по чл. 3 съвместно със съответните звена по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България (НСО).

Чл. 11. (1) Полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства се осъществяват след писмена заявка до Авиоотряд 28 от съответните звена по чл. 10.
(2) Заявките по ал. 1 включват информация за:
1. пътници и товари;
2. летища или площадки за излитане и кацане;
3. разписание на полета;
4. дата, час и отсечка, по която ще се осъществи въздушен ескорт, ако такъв е организиран от посрещащата страна.
(3) Полетите на Авиоотряд 28 за нуждите на министерствата и ведомствата се извършват въз основа на заповед на министър-председателя.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) (1) Полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства се заплащат от бюджетите на съответните администрации, министерства или ведомства, като средствата се превеждат по бюджета на Авиоотряд 28.
(2) Средствата по ал. 1 се отчитат от администрациите, министерствата или ведомствата като предоставени трансфери между бюджетни сметки, а Авиоотряд 28 отчита средствата като получени трансфери между бюджетни сметки.
(3) За извършените разходи по ал. 1 министърът на финансите по предложение на генералния директор на Авиоотряд 28 и на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити одобрява компенсирани промени по съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
(4) Стойността на полетите се определя от направените преки разходи за всеки конкретен полет по справка, изготвена от Авиоотряд 28.
(5) Министерствата и ведомствата заплащат допълнително и средства за непреките разходи по полета, които възлизат на 0,3 на сто на ден от сбора на отчетените за съответното въздухоплавателно средство разходи по бюджета на Авиоотряд 28 от предходната година за текущ ремонт и резервни части, застраховки и разходи за осигуряване на техническата изправност и регулярни прегледи на въздухоплавателните средства и разходи за тренажорна подготовка. При полети със специално предназначение не се заплащат непреки разходи по полета.
(6) Авиоотряд 28 писмено уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за разходите за извършения полет, като към уведомлението се прилага справката по ал. 4 и 5, придружена с копия от първичните счетоводни документи за извършените преки разходи.
(7) Разходите за полет, който се извършва за нуждите на две или повече министерства и/или ведомства, се разпределят между тях до размера на разходите за полета, определен по реда на ал. 4 и 5.
(8) Когато в полета участват представители на небюджетни организации, те заплащат чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити част от стойността на полета, която е не по-малко от пропорционалната част на тези пътници спрямо общия брой на пътниците, участващи в полета, без екипажа, освен ако разходите се поемат от съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, по предложение на който са включени в делегацията или предварително е уговорено друго.

Чл. 13. (1) Подготовката, организацията и изпълнението на полетите със специално предназначение се придружават от специални мерки за сигурност, осъществявани от служителите на НСО, Министерството на вътрешните работи и Авиоотряд 28.
(2) Постовата охрана на въздухоплавателното средство и пропускателният режим се организират и осъществяват от НСО със съдействието на Авиоотряд 28.

Чл. 14. (1) При изпълнение на полетите със специално предназначение решение за излитане и кацане взема командирът на въздухоплавателното средство, който носи отговорност за безопасността на полета.
(2) Решение за изменение на плана на полета и за кацане на друго летище по метеорологични и други причини взема командирът на въздухоплавателното средство, за което уведомява пътуващото лице по чл. 3 и отговорното длъжностно лице от НСО.
(3) Всички указания на командира на въздухоплавателното средство, свързани с безопасността на полетите, са задължителни за пътниците.

Чл. 15. Авиоотряд 28 поддържа на разположение екипаж, обслужващ състав и въздухоплавателно средство за изпълнение на полети със специално предназначение или други неотложни задачи.

Глава четвърта.
ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 16. Приходите по бюджета на Авиоотряд 28 се формират от:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. собствени приходи от дейността;
3. други приходи от дейността.

Чл. 17. Със средствата по бюджета на Авиоотряд 28 се финансират всички разходи на Авиоотряд 28, в т. ч.:
1. за летателната дейност за обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;
2. разходи за заплати, допълнителни възнаграждения и награди, осигуровки, специфични условия на труд, обезщетения, униформено и работно облекло, данъци и такси, застраховки на въздухоплавателните средства и дълготрайните материални активи;
3. разходи за осигуряване техническата изправност на въздухоплавателните средства и регулярните прегледи, обезпечаване с резервни части и текущ ремонт;
4. капиталови разходи;
5. поддържане и застраховане на сградния фонд, обзавеждането, авиационната и самолетообслужващата техника;
6. застраховане на служителите на Авиоотряд 28 и заплащане на таксите при периодичните заверки на документите, лицензиращи летателната дейност;
7. медицинска профилактика на служителите на Авиоотряд 28.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 64б, ал. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване и чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 12 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АВИООТРЯД 28


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2011 Г.)
§ 2. За периода от 1 януари 2011 г. до влизането в сила на постановлението първостепенните разпоредители с бюджетни кредити заплащат на Авиоотряд 28 само преките разходи за полетите, извършени през този период.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума