навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-26 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

В сила от 13.11.2010 г.
Издадена от Министерството на отбраната

Обн. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., отм. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 12 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-5 от 11 март 2013 г.за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия - ДВ, бр. 29 от 22 март 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за ползване и заплащане на медицински дейности - лечение, рехабилитация и профилактика, извършвани в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинска академия (приложение № 1).

Чл. 2. В БДПЛР се приемат лица, нуждаещи се от долекуване, продължително лечение и рехабилитация чрез лекарствена и физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение.


Чл. 3. Престоят в БДПЛР и заплащането на дейностите се определят от осигурителния статус на постъпващите за лечение, както и от правата на лицата, определени в чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА


Чл. 4. В БДПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация и профилактика следните категории лица:
1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както следва:
а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 1, буква "а" и по т. 2;
в) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 2;
г) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б" и "в", които не ползват правата по т. 2;
д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);
3. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.


Чл. 5. (1) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР е от 10 до 15 дни.
(2) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР за военноинвалидите и военнопострадалите е до 30 дни веднъж годишно.
(3) На военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства се предоставя допълнително лечение, рехабилитация и профилактика в БДПЛР с продължителност 7 дни еднократно след приключване на мисията.
(4) При наличие на свободен леглови фонд в БДПЛР могат да се приемат пациенти за профилактика и краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни.


Чл. 6. (1) Началникът на БДПЛР по предложение на лекуващия лекар може да удължава срока на лечение, профилактика и рехабилитация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право за издаване на болничен лист за временна неработоспособност.
(2) Болничен лист за дните по предходната алинея се издава по преценка на съответната лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента.
(3) Лечението и рехабилитацията на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провежда за сметка на друг законоустановен отпуск.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА


Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 се записват в лист за чакащи на съответната БДПЛР на адресите или по телефоните, посочени в приложение № 1, като им се определя дата за прием.
(2) Датата за прием се определя до три месеца от деня на записването по избор на лицето.
(3) На военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се определя дата за прием до 15-ия ден от датата на записването.


Чл. 8. Записването в листа за чакащи и ползването на местата за лечение, рехабилитация и профилактика се извършва в следната последователност:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
2. военнослужещите, които не ползват правата по чл. 4, т. 1, буква "а", и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
3. членовете на семействата на лицата по т. 2;
4. лицата по чл. 4, т. 1, букви "д", "е" и "ж";
5. лицата по чл. 4, т. 2;
6. лицата по чл. 4, т. 3.


Чл. 9. (1) Военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства се записват в листата за чакащи въз основа на списък-заявка по образец съгласно приложение № 2, изготвен от командващия Съвместното оперативно командване.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в два екземпляра и се изпращат чрез началника на ВМА до съответната БДПЛР преди приключване на мисията.
(3) Началниците на БДПЛР попълват графата с предложение на месец за прием на всеки военнослужещ и семейството му и изпращат един екземпляр от списъка чрез началника на ВМА до командващия Съвместното оперативно командване.


Чл. 10. (1) Военнослужещите, определени като хронично болни по време на годишния профилактичен медицински преглед, се записват в листа за чакащи след заявка от командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура и по план на съответния началник на БДПЛР.
(2) Командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури изготвят списък-заявка по образец съгласно приложение № 3 до началниците на БДПЛР въз основа на отдадената заповед по частта за хронично болните военнослужещи. Списъкът се изготвя в два екземпляра и се изпраща до съответните БДПЛР в срок до 15 януари.
(3) Началниците на БДПЛР обобщават заявките по ал. 2, изготвят годишен план за приемането на хронично болни военнослужещи по образец съгласно приложение № 4 и в срок до 10 февруари изпращат по един екземпляр от плана до началника на ВМА и директора на Дирекция "Логистика" към Щаба на отбраната.
(4) Началниците на БДПЛР попълват месеца за прием на лицата в списъка-заявка съобразно годишния план по ал. 3 и изпращат един екземпляр от заявката до командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура.


Чл. 11. Записването в листа за чакащи на ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите се извършва лично или чрез централните им съюзи и техните структури в страната.


Чл. 12. (1) Лицата по чл. 4 потвърждават определената им дата за прием не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването им в съответната БДПЛР.
(2) Лицата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1 потвърждават по телефона (факс) планирания месец за прием не по-късно от 10-о число на предходния месец и получават информация за датата на постъпването си в съответната БДПЛР.


Чл. 13. (1) При постъпването в БДПЛР лицата по чл. 4 представят медицинско направление бл. МЗ № 119/98, издадено от общопрактикуващите лекари, с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване.
(2) Към направлението по ал. 1 лицата прилагат и документи, както следва:
1. военнослужещите:
а) писмо от командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура, удостоверяващо че са включени в заповедта по чл. 10, ал. 2 - за военнослужещи, освидетелствани като хронично болни;
б) писмо от началника на лечебното заведение за болнична помощ с копие до командира (началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура на частта и епикриза - при непосредствено следболнично (реконвалесцентно) лечение;
в) здравна книжка (лична амбулаторна карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация;
г) лична карта;
2. цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия:
а) служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5 или служебна карта (ксерокопие);
б) здравна книжка (лична амбулаторна карта) или епикриза, която да отразява заболяването и необходимостта от лечение и рехабилитация;
в) лична карта;
3. членовете на семействата на военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1:
а) служебна бележка от местоработата по образец съгласно приложение № 5;
б) епикриза от последното проведено болнично лечение;
в) лична карта;
4. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
в) копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и военноотчетна книжка; за членовете на семействата - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от 1 месец до постъпване за лечение, и копие на разпореждане за пенсионирането на съпруга (съпругата);
5. ветераните от войните и членовете на техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
в) удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет; за членовете на семействата - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от удостоверението за ветеран от войната;
6. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
в) книжка за военноинвалид или военнопострадал; за членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал;
7. лицата по чл. 4, т. 2 - посочените документи в Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация и в договора между НОИ и ВМА;
8. лицата по чл. 4, т. 3:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец).

Глава четвърта.
РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ


Чл. 14. Заплащането на медицинските дейности се извършва във финансовата служба на съответната БДПЛР в деня на постъпването.


Чл. 15. За сметка на бюджета на Министерството на отбраната са разходите за лечение, рехабилитация и профилактика на:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 3;
2. ветераните от войните.


Чл. 16. Лицата по чл. 4, т. 1 и 3 заплащат медицинските дейности на база "цена за леглоден" по приложенията към тази наредба, както следва:
1. по приложение № 6:
а) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 1;
б) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
в) членовете на семействата на лицата по т. 1 и 2;
г) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
д) членовете на семействата на ветераните от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите;
2. по приложение № 7 - военноинвалидите и военнопострадалите;
3. по приложение № 8 - българските граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденците, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.


Чл. 17. (1) Назначените функционални и лабораторни изследвания, допълнителните процедури по желание на пациента, както и други дейности се заплащат по ценоразпис съгласно приложение № 9.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" не заплащат лабораторните и функционалните изследвания, назначени от лекуващия им лекар в БДПЛР. Същите заплащат 50 на сто от цената на дейностите по приложение № 9, раздел 5 "Други дейности".
(3) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността на лабораторните и функционалните изследвания, посочена в приложение № 9.


Чл. 18. Всички категории лица, които желаят да провеждат амбулаторно лечение в БДПЛР, заплащат медицинските дейности по приложение № 9.


Чл. 19. (1) Лицата по чл. 16, т. 1 имат право на лечение, рехабилитация и профилактика за срока по чл. 5, ал. 1 веднъж годишно.
(2) Лицата по ал. 1 могат повторно да постъпят за лечение и рехабилитация през същата календарна година по предписание на специализирана ЛКК по профила на заболяването от болниците за активно лечение към ВМА. В този случай медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика се заплащат по приложение № 6.
(3) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1 заплащат медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика по приложение № 8.


Чл. 20. (1) Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лечение, рехабилитация и профилактика веднъж в годината в една БДПЛР при условията и по реда на чл. 15, чл. 16, т. 2 и чл. 17, ал. 3.
(2) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1 заплащат медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика съгласно приложение № 8.


Чл. 21. Лицата по чл. 4, т. 2 заплащат разликата между стойността на извършените дейности в БДПЛР и договорените между ВМА и НОИ цени, когато това изискване е посочено в договора.


Чл. 22. (1) Храненето на всички категории лица, приети в съответната болница, се осъществява по диети по ред, определен с акт на министъра на отбраната, или по меню по избор.
(2) Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 на сто от стойността на храната.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "членове на семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.


§ 2. В БДПЛР се приемат пълнолетни граждани при съответните медицински показания.


§ 3. При настаняване в стая с две легла, ако пациентът желае да ползва стаята самостоятелно, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната категория.


§ 4. Цената за леглоден включва разходите за нощувка, медицинско обслужване и лечебни процедури, назначени от лекар.


§ 5. Цените за леглоден в апартаментите включват разходите за целия апартамент, а не за едно легло.


§ 6. (1) Цените за леглоден в стаи, в които не е извършван основен ремонт през последните 10 години, са с 20 на сто намаление от посочените в съответното приложение.
(2) Ежегодно в началото на годината началниците на БДПЛР обявяват списък на стаите, в които е извършван основен ремонт. При настъпили промени списъкът се актуализира своевременно.


§ 7. Членовете на семействата на пенсионираните военнослужещи не заплащат цената на леглоденя, когато постъпват на лечение заедно със съпруг/а си при настаняване в стая с 2 легла.


§ 8. (1) При първо постъпване за календарна година за лечение, рехабилитация и профилактика в БДПЛР - Банкя, лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" заплащат само стойността на храната.
(2) При удължаване на срока по чл. 5, ал. 1 леглоденят се заплаща съгласно съответното приложение.
(3) В БДПЛР - Банкя, могат да се изписват лекарства по допълнително лекарско назначение на лицата по чл. 4, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д". Лекарствата се отпускат от болничната аптека.


§ 9. Цените по приложения № 6, 7, 8 и 9 подлежат на актуализация ежегодно.

Заключителни разпоредби


§ 10. Тази наредба се издава на основание чл. 226г, ал. 1 и чл. 226ж, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и § 154, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.).


§ 11. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № Н-8 от 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на Военномедицинска академия.


Приложение № 1 към чл. 1 и чл. 7, ал. 1

Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинска академия

БДПЛР - ХИСАР
("Калероя")
гр. Хисаря 4180, ул. Парилките № 1
тел.: 0337/6-02-00; 6-02-11
факс: 0337/6-02-01
GSM 0888253266
e-mail - kaleroya@abv.bg

БДПЛР - ПОМОРИЕ
("Св. Георги Победоносец")
гр. Поморие 8200, ул. Академик П. Стоянов № 5
тел.: 0596/2-20-55; 2-31-45
факс: 0596/2-31-45
GSM 0888253244
e-mail - kalolechenie@pomo.net

БДПЛР - БАНКЯ
гр. Банкя 1320, ул. Иван Вазов № 5
тел.: 02/997/71-94; 812-79-20
факс: 02/997/71-49
GSM 0887203472
e-mail - bbbankia@abv.bg


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


С П И С Ъ К - З А Я В К А
 
на военнослужещи от поделение .............................,
участвали в мисия ............................................................................................................................,
които желаят да ползват правото си по чл. 202а, ал. 1 ЗОВСРБ
 
№ по Звание, име, презиме и фамилия Месторабота Трите имена на съпруга Трите имена и възраст на Предпочитание за: Предложение от БДПЛР
ред на военнослужещия   (съпруг) децата БДПЛР месец  
1 2 3 4 5 6 7 8
1.              
...              
 

Командващ СОК:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

..........................
(дата)
 


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2


С П И С Ъ К - З А Я В К А
 
на военнослужещи от поделение .............................,
определени като хронично болни съгласно Заповед № ...................,
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
 
№ по Звание, име, презиме, фамилия Диагноза Месец за прием
ред     предложена по плана на БДПЛР
1 2 3 4 5
... .................... .................... ....................
......................................
... .................... .................... ....................
......................................
 
Командир (началник) на поделение: ................................................................................................
..............................................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
Началник на БДПЛР: ..................................................................................................................
..............................................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
 


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3


Г О Д И Ш Е Н П Л А Н
 
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
на военнослужещи, определени като хронично болни
 
Месец Звание, име, презиме, фамилия Месторабота
1 2 3
.... ................................... ...........................
.... ................................... ...........................
.... ................................... ...........................
.... ................................... ...........................
.... ................................... ...........................
.... ................................... ...........................
 
Началник на БДПЛР ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
 


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2, т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а"С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А
 
Настоящата се издава в уверение на това, че лицето .................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................, ЕГН .................................................................................................................................................................................................................
- работи в ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
- е член на семейството на ................................................................................................................, който работи в
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Издава се да послужи пред БДПЛР - .......................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Началник (ръководител) на структурата

по управление на човешките ресурси

(по личния състав):

.......................................................

(звание, подпис, име и фамилия, печат)

 
Изх. № ..................../....................... г.
Отпечатано в ......... екз.
 


Приложение № 6 към чл. 16, т. 1


ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
 
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства
4) членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите
 
№ по ред Леглоден във: Цена, лв.
1 Апартамент - лукс (за целия апартамент) 30,00
2 Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 22,00
3 Стая с едно легло 11,00
4 Стая с две легла 8,00
5 Стая с три легла 5,00
6 Стая с повече от три легла 4,00
7 Стая без санитарен възел 4,00
     


Приложение № 7 към чл. 16, т. 2


ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
 
военноинвалиди и военнопострадали
 
№ по ред Леглоден във: Цена, лв.
1 Апартамент - лукс (за целия апартамент) 15,00
2 Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 11,00
3 Стая с едно легло 5,50
4 Стая с две легла 4,00
5 Стая с три легла 2,50
6 Стая с повече от три легла 2,00
7 Стая без санитарен възел 2,00
     


Приложение № 8 към чл. 16, т. 3


ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
 
1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
 
№ по ред Леглоден във: Цена, лв.
1 Апартамент - лукс (за целия апартамент) 60,00
2 Апартамент - стая и хол (за целия апартамент) 44,00
3 Стая с едно легло 22,00
4 Стая с две легла 16,00
5 Стая с три легла 10,00
6 Стая с повече от три легла 8,00
7 Стая без санитарен възел 8,00
     


Приложение № 9 към чл. 17 и 18


Цени на медицински прегледи, лечебни процедури, лабораторни и функционални изследвания и други дейности
 
№ по ред Вид Цена, лв.
І. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ  
1. Преглед от квалифициран специалист 11,00
2. Мускулна инжекция 4,50
3. Подкожна инжекция 4,50
4. Венозна инжекция 6,50
5. Венозна инфузия 11,00
6. Ректални вливания 4,50
7. Превръзки 4,50
8. Издаване на копие на медицински документ 3,50
ІІ. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
1. ЕКГ с 12 отвеждания 6,50
2. Ехокардиография 16,00
3. Проби с физическо натоварване 22,00
  (велоергометрия; бягаща пътека)  
4. ХОЛТЕР - ЕКГ 27,00
5. Ректоскопия 27,00
6. Фиброгастроскопия 54,00
7. Ехография на коремни органи 22,00
ІІІ. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
  ИНХАЛАЦИИ  
1. Индивидуални инхалации с различни генератори 2,50
  КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  
2. Групова лечебна гимнастика 2,20
  ИНДИВИДУАЛНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  
3. Общо укрепваща гимнастика 2,20
4. Аналитична гимнастика 3,20
5. Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК 3,20
6. Екстензионна терапия 4,30
7. Подводна екстензия 4,30
8. Подводна гимнастика 4,30
9. Автогенна тренировка 1,00
10. Масаж (мануален) на цялото тяло 16,00
11. Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.) 6,50
12. Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия 6,50
13. Подводен масаж (водно-струев, четков и др.) 7,50
14. Апаратен масаж 3,20
15. Вакуумен масаж (с вендузи; баночен) 3,20
16. Лимфодренаж 6,50
17. Криотерапия 3,20
  ХИДРОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, ТОПЛОЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ  
18. Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти) 4,30
19. Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе) Вихр. вани с хидромасаж 4,00
20. Хидрогалванична вана 4,30
21. Хидроаеромасажна вана 5,50
22. Перлена вана 5,50
23. Водолечение в открит или закрит басейн с хидроаеромасаж 4,30
24. Минерален басейн 3,20
25. Подводно-чревна вана 6,50
26. Лечебен душ по (Шарко, Шотландски и пр.) 3,20
27. Душ хидромасажор 3,20
28. Кална апликация на цяло тяло 5,40
29. Частична кална апликация 3,20
30. Вътрекухинни апликации (влагалищни или ректални тамп.) 4,00
31. Парафинолечебни процедури на апликация 3,20
32. Луголечебни процедури на апликация 3,20
  ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ  
33. Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на едно поле - радар, магн. терапия, УВЧ 3,20
34. Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на повече полета - на всяко следващо по 1,00
35. Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза 3,20
36. Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични мускули 4,30
37. Процедури с токове на Дарсонвал 3,20
38. Ултразвук на едно поле 3,20
39. Ултразвук на повече полета - на всяко следващо поле по 2,00
40. Ултразвук под вода 3,20
41. Криоелектрофореза 3,50
  СВЕТЛИННОЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ  
42. Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ обл. и др. 2,20
43. ДТС - бягаща вълна 3,20
44. Солариум 8,50
45. Стил 3,20
46. Снемане и отчитане на биодоза 2,00
47. Лазертерапия на кожни повърхности 5,40
  РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  
48. Класическа акупунктура 9,00
49. Акупунктура с мокса или лазер 11,00
50. Електроакупунктура 9,00
51. Микроиглотерапия 9,00
ІV. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ  
1. Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 3,00
2. Вземане на капилярна кръв 1,00
3. Диференциално броене - Leuc и морфология - Er в периф. кръв 4,30
4. Кръвна картина - автомат.: Hb, Er, Ht, Leuc, Thr и др. пок. 6,50
5. Кръвна картина за всеки показател - автомат. 2,00
6. Кръвна картина с диф. броене на Leuc автомат. 3,00
7. СУЕ 3,00
8. Броене на клетки в ставна, гръбн. мозъчна течност и др. 4,30
9. Осмотична резистентност на еритроцитите 4,30
10. Време на кървене, време на съсирване 2,20
11. Пресяващ тест - проторомбиново време (РТ) 4,30
12. Пресяващ тест - парциално тромбопластиново време АРТТ 6,60
13. Пресяващ тест - тромбиново време 5,40
14. Фибриноген 4,30
15. Тромбоцити (камерно броене) 3,20
16. Агрегация на тромбоцити с индуктор адреналин 41,00
17. Агрегация на тромбоцити с индуктор АДФ 41,00
18. Агрегация на тромбоцити с индуктор колаген 41,00
19. Агрегация на тромбоцити с индуктор ристоцетин 16,00
20. Тромбин коагулазно време 17,00
21. Фибрин - разградни продукти 17,00
22. Специфичен тест антитромбин ІІІ 16,00
23. Специфичен тест протеин С 32,00
24. Специфичен тест протеин S 37,00
25. Специфичен тест Д-диметри 13,00
26. Индивидуално фактори - за всеки по 19,00
27. Калий и натрий комплексно 4,30
28. Хлориди 4,30
29. Калций 3,20
30. Неорганичен фосфор 3,20
31. Магнезий 5,40
32. Желязо 5,40
33. Общ ЖСК 5,40
34. Глюкоза 3,20
35. Креатинин 3,20
36. Урея 3,20
37. Общ билирубин 3,20
38. Директен билирубин 3,20
39. Тимолова проба 3,20
40. Пикочна киселина 3,20
41. Холестерол 3,20
42. Триглицериди 3,20
43. HDL холестерол 4,30
44. LDL холестерол 4,30
45. VLDL холестерол 3,20
46. АСАТ 3,20
47. АЛАТ 3,20
48. ЛДХ 3,20
49. ХБДХ 3,20
50. ГГТ 3,20
51. КК 3,20
52. АФ 3,20
53. Алфа амилаза 3,20
54. КК-МВ 5,40
55. Кисела фосфатаза 5,40
56. Простатен изоензим на кисела фосфатаза 5,40
57. Общ белтък 3,20
58. Албумини 3,20
59. Анализ на конкременти 16,00
60. Функционално изследване с орално натоварване на глюкоза 6,50
61. Определяне на ретикулоцити 4,30
62. Гликиран Нв 21,50
  ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА  
63. Сухи тестове - комплексно 4,30
64. Сухи тестове за всеки показател по 2,00
65. Седимент - ориентировъчно изследване 4,30
V. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  
1. Фитнес 5,40
2. Плувен басейн - на вход по 4,30
3. Спортни игри:  
3.1. Тенис на корт - за всеки час по 6,50
3.2. Тенис на маса - за всеки час по 3,20
4. Сауна 6,50
5. Парна баня 5,50
     

rss
Посети форума