навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПИНГОВ КОНТРОЛ ПРИ ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

В сила от 22.10.2010 г.
Приета с ПМС № 235 от 15.10.2010 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат организацията и контролът за предотвратяване употребата на допинг вещества и методи от спортисти и спортно-технически лица, установяването на допинг нарушенията и налаганите санкции.

(2) Наредбата се прилага спрямо спортните организации и техните членове, спортисти и спрямо всички лица, които участват в спортно-състезателната и тренировъчната дейност.

(3) Употребата на допинг е забранена за всички спортисти по време на тренировки и състезания, провеждани и организирани на територията на Република България.


Чл. 2. (1) Орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта е Антидопинговият център към министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Антидопинговият център извършва дейността си въз основа на годишен план, утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Министерският съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта приема правилник за организацията на дейността на Антидопинговия център.


Чл. 3. Лицата, участващи в дейността по осъществяване на допингов контрол, са длъжни да пазят и да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка и по повод на тяхната работа, освен в случаите, посочени в наредбата.


Чл. 4. (1) На допингов контрол подлежат:

1. спортистите по време на подготовка, по време на състезания или след приключване на състезания, включени в държавния спортен календар на територията на Република България;

2. спортистите от страните, подписали Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, съставен на 12 септември 2002 г. във Варшава (ДВ, бр. 82 от 2005 г.), ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 17 от 2005 г.), когато те осъществяват състезателна и тренировъчна спортна дейност на територията на Република България;

3. спортистите, участващи в международни състезания на територията на Република България, по искане от международните спортни организации.

(2) Допинговият контрол се извършва въз основа на годишния план за дейността на Антидопинговия център.

(3) Извън случаите по ал. 2 допингов контрол може да бъде извършен и по искане на:

1. международна спортна организация;

2. лицензирана спортна организация или нейни членове;

3. спортна организация от страна, подписала Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа, осъществяваща състезателна и тренировъчна спортна дейност на територията на Република България;

(4) Искания от организация за допинговия контрол по ал. 3 могат да бъдат отправяни само по администрирания от нея спорт и се заплащат съгласно тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на физическото възпитание и спорта.


Чл. 5. Спортните организации са длъжни да уведомят незабавно Министерството на физическото възпитание и спорта, Антидопинговия център и Българския олимпийски комитет при установяване на допинг нарушения от друг контролен орган.


Чл. 6. (1) Допинг нарушенията противоречат на спортната и медицинската етика и се изразяват във:

1. наличие на забранено вещество, негови метаболити или маркери в допинг проба на спортист;

2. употреба на забранено вещество или метод от спортист;

3. отказ за участие или неучастие на спортист без уважителна причина в процедура по вземане на допинг проби;

4. нарушаване на изискванията, свързани със задължението на спортиста да е на разположение за извънсъстезателен допингов контрол;

5. незаконна намеса в която и да е част от процедурата по допингов контрол от:

а) спортист;

б) спортно-техническо лице;

6. притежание на забранено вещество или метод от:

а) спортист;

б) спортно-техническо лице;

7. трафик на забранени вещества или методи от:

а) спортист;

б) спортно-техническо лице;

8. предписание и/или прилагане на забранено вещество или метод върху спортист по време на състезание от спортно-техническо лице или лице от медицинския екип на спортиста.

(2) Допингът е проява на едно или повече от допинг нарушенията по ал. 1.


Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПИНГОВИЯ КОНТРОЛ

Раздел I.
Задължения и отговорности на спортистите, спортно-техническите и медицинските лица

Чл. 7. Всеки спортист е длъжен да не позволява постъпването на забранени вещества в организма.


Чл. 8. (1) Всеки спортист, определен за допингов контрол, е длъжен да се яви пред антидопинговите екипи, дори и при отказ от участие в състезанието или тренировката.

(2) Определен за допингов контрол спортист се освобождава от председателя на антидопинговия екип и дежурния лекар, когато спортистът е прекратил участието си в срещата или тренировката по медицински показания и е транспортиран до лечебно заведение. Председателят на антидопинговия екип и дежурният лекар изпращат писмен доклад за това до изпълнителния директор на Антидопинговия център.

(3) В случаите, когато спортист е прекратил участието си в състезанието по медицински показания, на допингов контрол подлежи предварително изтеглената резерва.


Чл. 9. (1) Спортист - участник в състезание, е длъжен след приключването му и преди напускане на спортния обект да провери при антидопинговия екип дали е определен за допингов контрол.

(2) Спортист, определен за допингов контрол извън състезание, е длъжен да се яви за вземане на проба от антидопинговия екип в определения в уведомлението по чл. 28 срок.


Чл. 10. (1) Спортистите са длъжни да предоставят точна и актуална информация за местонахождението си на лицензираната спортна организация, в която са картотекирани.

(2) Информацията по ал. 1 се изпраща на всеки 3 месеца от съответната лицензирана спортна организация до Антидопинговия център, а при всяка настъпила промяна информацията се предоставя незабавно.

(3) Информацията може да се използва само за планиране, координиране и провеждане на допинг контрол при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(4) Антидопинговият център може по всяко време да изисква допълнителна информация от съответната лицензирана спортна организация за местонахождението на отделни спортисти.

(5) Спортист с наложено наказание спиране или лишаване от състезателни права подлежи на периодичен извънсъстезателен допингов контрол и е длъжен при поискване да предоставя на Антидопинговия център информация за местонахождението си по време на срока на наказанието.


Чл. 11. (1) Спортистите носят отговорност за всяко забранено вещество или негов метаболит или маркер, открити в техните допинг проби, както и за притежанието на ресурс за прилагане на забранен метод.

(2) Спортистите не носят отговорността по ал. 1, ако:

1. се установи, че забраненото вещество е образувано ендогенно;

2. забраненото вещество, неговият метаболит или маркер не надвишава граничното ниво, определено в Забранителния списък на Световната антидопингова агенция или в Международния стандарт за лаборатории;

3. са получили разрешение за терапевтична употреба на откритите забранени вещества или методи и концентрацията им не надвишава съществено терапевтично определената доза;

4. употребата на откритото забранено вещество или метод е следствие от предприети спешни медицински мерки, възпрепятстващи тежки увреждания на спортиста.

(3) Спортистите са длъжни да информират лекуващите ги лекари за отговорността си по ал. 1.


Чл. 12. Лицензираните спортни организации приемат с решение на управителния си орган антидопингови правила, съобразени с изискванията на Световния антидопингов кодекс и наредбата.


Чл. 13. (1) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти са длъжни:

1. да не препоръчват, предписват или дават лекарства, съдържащи забранени вещества, ако те могат да бъдат заменени с други, които не съдържат такива вещества;

2. да не препоръчват, предписват или предлагат използването на забранени методи, ако те могат да бъдат заменени с други, които не са забранени.

(2) Медицинските лица, работещи в областта на спорта, при лечение на спортисти може да не спазят правилата по ал. 1 при условие на спешност и липса на продукти, субстанции или налични методи, като информират спортиста, за да се изиска разрешение за терапевтична употреба в съответствие с Международните стандарти за терапевтична употреба на Световната антидопингова агенция.


Раздел II.
Забранителен списък и Разрешение за терапевтична употреба

Чл. 14. (1) Световната антидопингова агенция ежегодно изготвя Забранителен списък, в който изчерпателно се изброяват забранените вещества и методи.

(2) Забранителният списък се разпространява от Антидопинговия център до всички лицензирани спортни организации и Българския олимпийски комитет и се публикува на интернет страницата на Антидопинговия център и на Министерството на физическото възпитание и спорта.

(3) Забранителният списък се прилага към антидопинговите правила, приети от всяка лицензирана спортна организация.


Чл. 15. (1) Разрешение за терапевтична употреба се издава от:

1. изпълнителния директор на Антодопинговия център - когато спортистът се подготвя за или му предстои участие в състезание, включено в държавния спортен календар;

2. международна спортна организация - когато спортистът се подготвя за или му предстои участие в международно спортно състезание.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 изпълнителният директор на Антидопинговия център в срок до два дни от получаване на молбата със заповед издава или отказва издаване на разрешение за терапевтична употреба. Заповедта на изпълнителния директор подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет.

(3) Антидопинговият център предоставя информация на Световната антидопингова агенция и на съответната лицензирана спортна организация за решенията на изпълнителния директор по ал. 2.

(4) Световната антидопингова агенция има право да преразгледа заповедта за издаване или отказ за издаване на разрешение за терапевтична употреба, както и да я отмени, в случай че установи, че не е спазен международният стандарт за издаване на разрешение за терапевтична употреба.


Раздел III.
Антидопингови екипи

Чл. 16. (1) Процедурата по вземане, съхраняване, транспортиране и предаване на проби за допингов контрол се осъществява от антидопингови екипи при спазване правилата на Международния стандарт за допингов контрол.

(2) Списъкът на лицата, които имат право да участват в антидопингови екипи, се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Антидопинговия център.

(3) Съставът на всеки антидопингов екип е от поне двама членове, един от които е председател, и се определя със заповед на изпълнителния директор на Антидопинговия център. Със заповедта изпълнителният директор може да определи служител от Антидопинговия център, който да упражнява контрол върху дейността на екипа.

(4) В състава на антидопинговите екипи не могат да бъдат включвани лица, които:

1. са наказвани за допинг нарушения;

2. работят в Лабораторията за допингов контрол;

3. работят по трудово правоотношение или на граждански договор към спортна организация;

4. представляват или са членове на ръководен орган на спортна организация.

(5) Възнагражденията на антидопинговите екипи за осъществяваната от тях дейност по ал. 1 са за сметка на бюджета на Антидопинговия център.


Чл. 17. Антидопинговият екип:

1. взема проби от биологичен материал от спортистите, подлежащи на допингов контрол;

2. констатира допинг нарушения в дейността на спортисти и длъжностни лица от спортно-техническия или медицинския екип на спортист или отбор;

3. попълва документацията, свързана с вземане на допинг проби и констатиране на нарушения, и носи отговорност за правилното отразяване на всички данни;

4. отговаря за правилното вземане, съхраняване, транспортиране и своевременното предаване на пробите в Лабораторията за допингов контрол.


Чл. 18. (1) Във връзка с констатиране на допинг нарушения по чл. 6, ал. 1 членовете на антидопинговия екип имат право да извършват проверка на личния багаж и вещи на спортистите, треньорите и всички други лица от спортно-техническия и медицинския екип на спортист или отбор.

(2) При откриване на вещество при проверката по ал. 1, за което има съмнение, че е включено в Забранителния списък, членовете на антидопинговия екип имат право да изземат за анализ проба от веществото.

(3) За иззетата проба по ал. 2 се попълва формуляр по образеца, посочен в чл. 35, ал. 1, и пробата се изпраща за анализ в Лабораторията за допингов контрол по реда на чл. 36.


Чл. 19. Организаторите на състезания са длъжни да осигурят условия за работа на антидопинговите екипи.


Чл. 20. Лабораторният анализ на допинг пробите, взети от антидопинговите екипи, се извършва от акредитирани или одобрени от Световната антидопингова агенция лаборатории.


Глава трета.
ПРОЦЕДУРИ ПО ДОПИНГОВ КОНТРОЛ

Раздел I.
Подбор на спортисти за допингов контрол

Чл. 21. (1) На допингов контрол подлежат:

1. по време на състезание:

а) при индивидуалните спортове - класиралите се на първите три места и други спортисти по жребий;

б) при колективните спортове - чрез жребий се определят по двама спортисти и един - за резерва, от всеки отбор от заявените за участие в срещата;

в) всеки спортист, поставил световен, европейски или национален рекорд;

г) спортисти, определени от председателя на Антидопинговия екип;

2. извън състезание - спортисти, участващи в тренировъчен процес, включително спортисти, изтърпяващи наказания за употреба на допинг вещества.

(2) Когато при извършен по реда на ал. 1 допингов контрол бъдат установени допинг нарушения от двама или повече спортисти от един и същ отбор, се извършва разширен допингов контрол, който може да обхване всички спортисти от отбора.


Чл. 22. (1) Тегленето на жребий за определяне на спортисти за допингов контрол при индивидуалните спортове се извършва от председателя на антидопинговия екип съвместно с главния съдия на състезанието, а при колективните спортове - и с по един представител на отборите.

(2) Тегленето на жребий при индивидуалните спортове се извършва преди започване на състезанието - за определяне на дисциплините и/или категориите, и в края на състезанието - за определяне на спортистите.

(3) Тегленето на жребий при колективните спортове се извършва:

1. за футболни срещи - по време на редовната почивка между полувремената;

2. за останалите колективни спортове - в последната почивка преди края на състезанието.


Чл. 23. При определяне на спортистите, подлежащи на допингов контрол по време на състезание, могат да присъстват представители на Антидопинговия център, съответните спортни организации и организационните комитети на състезанието.


Раздел II.
Вземане на допинг проби

Чл. 24. Процедурата по вземане на допинг проби се осъществява по начин, който гарантира целостта, сигурността и идентичността на пробата, при зачитане на личната свобода и достойнство на спортиста и в съответствие с Международния стандарт на Световната антидопингова агенция.


Чл. 25. (1) Вземането на допинг пробите се извършва в специално оборудвано за целта място, наричано допинг станция.

(2) Допинг станцията трябва да осигурява уединено даване на допинг пробата от спортиста и възможност за контрол от членовете на антидопинговите екипи с цел недопускане на нейното манипулиране.


Чл. 26. При уведомяване за допингов контрол и вземане на допинг проби членовете на антидопинговите екипи са длъжни да се легитимират с официален документ, издаден от изпълнителния директор на Антидопинговия център.


Чл. 27. (1) По време на състезание определените за допингов контрол спортисти се уведомяват писмено непосредствено след приключване на участието им в спортната дисциплина.

(2) Оригиналът на уведомлението за допингов контрол се прилага към протокола за взетата допинг проба.

(3) Формулярите за уведомление за допингов контрол, както и протоколът за вземане на допинг проба трябва да съответстват на Международния стандарт за допингов контрол.


Чл. 28. (1) При провеждане на допингов контрол извън състезание антидопинговите екипи установяват местонахождението на определения спортист и го уведомяват за допинговия контрол, като посочват мястото и времето, определени за даване на допинг пробата.

(2) Уведомяването по ал. 1 за допингов контрол трябва да е направено писмено или по телефон, имейл, факс или по друг подходящ начин.


Чл. 29. (1) Спортистите, определени за допингов контрол по време на състезание, се явяват в допинг станцията за контрол незабавно след връчване на уведомлението.

(2) Спортистите, определени за допингов контрол, които имат непосредствено участие и в друго състезание или дисциплина, се явяват в допинг станцията незабавно след завършване на последното си участие в състезание или дисциплина.

(3) Спортистите, определени за допингов контрол извън състезание, се явяват в допинг станцията за контрол в срока, определен с уведомлението.


Чл. 30. (1) Всеки спортист, определен за допингов контрол, има право да се яви в допинг станцията с придружител - лекар, треньор или служебно лице, а при международни състезания се допуска и преводач.

(2) Спортист, ненавършил 18-годишна възраст, има право да бъде придружен в допинг станцията освен от лицата по ал. 1 и от един от законните си представители.

(3) Спортист с увреждания има право да бъде придружен в допинг станцията освен от лицата по ал. 1 и от лице, посочено от него.

(4) Лицата, придружаващи спортиста, могат да присъстват при процедурата по вземане на пробата освен при физиологичните действия на спортиста по даване на уринна проба.


Чл. 31. (1) Спортистът удостоверява самоличността си с лична карта, военна книжка, шофьорска книжка, задграничен паспорт или с акредитационна карта за спортно състезание със снимка.

(2) Спортистът няма право да напуска допинг станцията без разрешение от председателя на антидопинговия екип. В случай че получи разрешение за временно напускане на допинг станцията, спортистът задължително се придружава от член на антидопинговия екип за времето на отсъствието му.


Чл. 32. Председателят или член на антидопинговия екип е длъжен да обясни на спортиста и на неговите придружители последователността на действията при процедурата за вземане на пробата.


Чл. 33. (1) Използваните от антидопинговия екип комплекти технически пособия за вземане на допинг проби трябва да отговарят на Международните стандарти на Световната антидопингова агенция.

(2) Всеки комплект технически пособия за вземане на допинг проба трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има уникален номер;

2. системата на запечатване на пробите да осигурява невъзможност за тяхното манипулиране;

3. да осигурява анонимност на спортистите, дали пробите;

4. да гарантира стерилност и еднократната им употреба.


Чл. 34. (1) Процедурите за вземане на кръвни допинг проби трябва да отговарят на международно признатите стандартни предпазни мерки.

(2) Кръвната проба се взема от член на антидопинговия екип с медицинска квалификация.

(3) Взетото количество кръв трябва да отговаря на изискванията за анализ на пробата. Запечатаните кръвни проби се съхраняват в съответствие с Международния стандарт за вземане на кръвни проби.


Чл. 35. (1) За взетата допинг проба се попълва формуляр по образец, утвърден от Световната антидопингова агенция, съгласно приложението.

(2) В протокола за взетата допинг проба се записват възраженията за нарушения на процедурата за вземане на пробите.

(3) Възражения за нарушения могат да правят лицата по чл. 30.

(4) Екземпляр от протокола със записаните в него възражения за нарушение на процедурата за вземане на проба се представя на Контролно-медицинската комисия при Антидопинговия център от председателя на антидопинговия екип не по-късно от 24 часа след приключване на процедурата.


Чл. 36. (1) След даването на последната допинг проба от спортистите, определени за допинг контрол, антидопинговият екип осигурява транспортиране на пробите, гарантиращо тяхната цялост, идентичност и годност до предаването им на лаборатория за допингов контрол.

(2) Допинг пробите се транспортират за анализ в лаборатория за допингов контрол в специални запечатани транспортни контейнери, съпроводени с всички необходими документи.

(3) Транспортирането на допинг пробите се осъществява от член на антидопинговия екип, който доставя транспортните контейнери в лаборатория за допингов контрол по най-бързия и сигурен начин.

(4) В празнични и почивни дни, както и при извънредни обстоятелства, които не позволяват предаването на допинг пробите в лаборатория за допингов контрол, транспортните контейнери се предават на изпълнителния директор на Антидопинговия център или на упълномощено от него длъжностно лице за съхраняване в централната допинг станция. Контейнерите с уринни проби се съхраняват при температура, не по-висока от -15°С, в хладилна камера, която се заключва и се запечатва от изпълнителния директор на Антидопинговия център или от упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 37. (1) Членът на антидопинговия екип, който е транспортирал допинг пробите или ги е предал за съхраняване в централната допинг станция, ги предава в лаборатория за допингов контрол заедно с предназначената за лабораторията документация. Предаването се извършва с предавателно-приемателен протокол, който се изготвя в два екземпляра - един за лабораторията за допингов контрол и един за Антидопинговия център.

(2) Членът на антидопинговите екипи предава на председателя на Контролно-медицинската комисия документацията от взетите допинг проби, която не е предназначена за лабораторията за допингов контрол, заедно с екземпляра от протокола по ал. 1.


Раздел III.
Анализ на допинг проби и процедури по разглеждане на резултатите

Чл. 38. (1) Допинг пробите се приемат за анализ от служител на лабораторията за допингов контрол, който проверява целостта на пломбите на транспортния контейнер, целостта на пробите, както и документите, съпътстващи пробите.

(2) Допинг пробите се приемат от лабораторията за допингов контрол в специално закодирани бутилки с уникален номер, осигуряващи анонимността на спортиста.

(3) Предадените допинг проби се изследват, ако няма причини за отказ от страна на лабораторията за допингов контрол.

(4) Лабораторията за допингов контрол отказва изследване на проба в следните случаи:

1. липсва или е нарушена целостта на пломбата върху транспортния контейнер или върху допинг пробата;

2. нарушена е целостта на бутилката с допинг пробата;

3. представена е допинг проба без съпътстващи документи;

4. в документите, съпровождащи пробите, или върху самите проби е отбелязано името, поставен е подпис, инициали или друг знак, който би могъл да разкрие самоличността на спортиста;

5. съществуват различия между кодовите номера на пробите и номерата, записани в съпроводителните документи към тях;

6. съществуват видими разлики между уринните проби "А" и "Б" - цвят, мътност, наличие на утайка;

7. количеството и рН на уринната проба са различни от изискванията на Международните стандарти за лабораториите;

8. уринните проби са с относително тегло, равно или по-малко от 1,005, измерено с рефрактометър в лабораторията след отварянето на проба "А".

(5) Отказът за изследване на пробата или пробите се вписва в протокола по чл. 37, ал. 1, който се подписва от члена на антидопинговия екип и от приемащия служител от лабораторията за допингов контрол.

(6) Пробите, за които е отказано изследване, се съхраняват при подходящи условия от лабораторията за допингов контрол за срок 3 месеца считано от датата на предаване на протокола с резултата на Антидопинговия център.


Чл. 39. В своята работа лабораторията за допингов контрол използва:

1. унифицирани методи и научни разработки, одобрени от Световната антидопингова агенция, за откриване на допинг вещества;

2. собствена референтна колекция от биологични проби и референтни субстанции за доказване наличието или липсата на забранени вещества и методи, включени в Забранителния списък, удостоверяващи еднозначно верността на получените резултати от допинг пробите.


Чл. 40. (1) За резултатите от изследваните допинг проби се съставя протокол в 3 екземпляра, който се подписва от ръководителите на екипите, извършили анализите, и от ръководителя на лабораторията.

(2) Ръководителят на лабораторията предава екземпляр от протокола от аналитичните изследвания на изпълнителния директор на Антидопинговия център и на председателя на Контролно-медицинската комисия. Един екземпляр от протокола остава на съхранение в лабораторията за допингов контрол.


Чл. 41. (1) При отрицателен резултат от изследването на проба "А" изпълнителният директор на Антидопинговия център или упълномощено от него длъжностно лице писмено уведомява спортиста чрез съответната спортна организация.

(2) Документацията за допинг проби с отрицателен резултат се съхранява от Антидопинговия център и от лабораторията за допингов контрол за срок две години считано от датата на вземане на допинг пробите. Пробите се съхраняват от лабораторията за допингов контрол за срок 3 месеца считано от датата на предаване на протокола с резултата на Антидопинговия център при условия, гарантиращи запазването на химическия им състав.


Чл. 42. (1) При констатиране на неблагоприятен резултат от изследването на проба "А" протоколът от анализа и цялата документация, свързана с вземането на допинг пробата, се внасят за разглеждане от Контролно-медицинската комисия при Антидопинговия център.

(2) Контролно-медицинската комисия извършва предварителна проверка за правилността на проведените процедури по вземане, съхраняване, транспортиране и предаване на допинг пробата. При проверката комисията събира и обсъжда всички обстоятелства по случая, включително чрез изслушване на спортиста и на лицата, участвали във вземането, транспортирането и предаването на пробата, както и на ръководителя на лабораторията във връзка с анализа на пробата.


Чл. 43. (1) Контролно-медицинската комисия не провежда изслушване и обявява резултата за невалиден, когато:

1. е констатирано съществено нарушение на процедурите за вземане, съхраняване, транспортиране, предаване и анализ на допинг пробата;

2. спортистът има валидно разрешение за терапевтична употреба на забраненото вещество или метод, открити в допинг пробата, и тяхната концентрация не надвишава съществено допустимите терапевтични граници.

(2) При съмнение, че неблагоприятният резултат се дължи на физиологично или патологично състояние на спортиста, Контролно-медицинската комисия назначава допълнителни медицински изследвания и не провежда изслушване до тяхното приключване.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 Контролно-медицинската комисия чрез изпълнителния директор на Антидопинговия център писмено уведомява спортиста и съответната спортна организация за взетите решения.


Чл. 44. (1) Когато не са налице условията по чл. 43, Контролно-медицинската комисия насрочва провеждане на изслушване на заинтересуваните лица. Лицата се уведомяват писмено за изслушването чрез съответната спортна организация по начин, който не допуска установяване от трети лица на самоличността на спортиста, дал неблагоприятен резултат.

(2) Ако Контролно-медицинската комисия след приключване на изслушването и обсъждането на всички обстоятелства по случая установи, че не са налице основания за анулиране на резултатите от допинг пробата, тя уведомява спортната организация чрез изпълнителния директор на Антидопинговия център за предприемане на действия за временно спиране на състезателните права на спортиста. В уведомлението се разяснява и правото на спортиста да поиска извършване на контролен анализ на проба "Б".

(3) Спортната организация уведомява спортиста за резултата от проба "А" и за своето решение относно временно спиране на състезателните му права. Спортната организация няма право да разгласява самоличността на спортиста пред трети лица до окончателното потвърждаване на неблагоприятния резултат.

(4) Спортистът има право да подаде писмена молба до изпълнителния директор на Антидопинговия център за извършване на контролен анализ на проба "Б" в 5-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3. Ако спортистът не подаде молба в определения срок, резултатът от изследването на проба "А" се счита за окончателен.


Чл. 45. (1) Контролният анализ се извършва от лаборатория за допингов контрол и се насрочва не по-късно от 7 дни след получаване на молбата на спортиста.

(2) Спортистът и съответната спортна организация се уведомяват за деня и часа на провеждане на контролния анализ. Провеждането на контролния анализ може да бъде отложено по писмено взаимно споразумение между спортиста, Антидопинговия център и лабораторията за допингов контрол.

(3) Контролният анализ се извършва от екип, който не е участвал при анализа на проба "А".


Чл. 46. (1) По искане на спортиста контролният анализ може да бъде извършен от друга антидопингова лаборатория.

(2) В случаите по ал. 1 редът за извършване на контролния анализ се определя съобразно правилата на съответната лаборатория, като всички разноски са за сметка на спортиста.


Чл. 47. (1) При отваряне на проба "Б" за провеждане на контролен анализ могат да присъстват:

1. спортистът или нотариално упълномощено от него лице;

2. представител на спортната организация, към която е картотекиран спортистът;

3. изпълнителният директор на Антидопинговия център и член на Контролно-медицинската комисия;

4. ръководителят на лабораторията за допингов контрол.

(2) Екипът от лабораторията за допингов контрол, който извършва контролния анализ, отваря пробата "Б" и попълва протокол за потвърждаване на нейната идентичност, който се подписва от лицата по ал. 1.

(3) Спортистът или упълномощеното от него лице има право да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична процедура, при условие че не възпрепятства и не влияе върху процеса на извършването й.

(4) Ако спортистът или упълномощеното от него лице не се яви в лабораторията за допингов контрол в определения ден и час, представителят на Антидопинговия център разрешава извършването на анализа в тяхно отсъствие, като определя независимо лице, което да присъства в лабораторията в продължение на цялата аналитична процедура.


Чл. 48. (1) Резултатът от контролния анализ е окончателен, като протоколът от него се предава от ръководителя на лабораторията за допингов контрол на изпълнителния директор на Антидопинговия център.

(2) Ако контролният анализ не потвърждава резултата от анализа на проба "А", резултатът от допинговия контрол се обявява за отрицателен и процедурата се приключва. В този случай изпълнителният директор на Антидопинговия център незабавно уведомява съответната спортна организация.

(3) Ако резултатът от контролния анализ потвърждава неблагоприятния резултат от анализа на проба "А", изпълнителният директор на Антидопинговия център незабавно уведомява спортиста чрез съответната спортна организация, съответната международна организация и Световната антидопингова агенция и изпраща със съпроводително писмо цялата документация по извършения допинг контрол на Дисциплинарната комисия.

(4) В случая по ал. 3 стойността на контролния анализ се заплаща от спортиста и/или от съответната спортна организация.

(5) Всички лица, участвали или присъствали при провеждането на контролния анализ, са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна във връзка и по повод на процедурата, до официалното удостоверяване с протокол на резултата от анализа на проба "Б".

(6) Спортистът или упълномощеното от него лице има право да получи при поискване копие от цялата документация по извършените анализи на проба "А" и проба "Б".


Чл. 49. Документите, свързани с допинг проби с неблагоприятен резултат, се съхраняват от Антидопинговия център и от лабораторията за допингов контрол за срок 8 години считано от датата на вземане на допинг пробите. Пробите се съхраняват от лабораторията за допингов контрол при условия, гарантиращи запазването на химическия им състав, за срок 6 месеца считано от датата на предаване на протокола с резултата на Антидопинговия център.


Чл. 50. Правилата по глава трета, раздели ІІ и ІІІ се прилагат и в случаите по чл. 18.


Глава четвърта.
ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Раздел I.
Дисциплинарна комисия

Чл. 51. (1) Към Българския олимпийски комитет се създава Дисциплинарна комисия.

(2) Дисциплинарната комисия е в състав 9 души: председател и двама заместник-председатели - юристи, с не по-малко от 5 години професионален стаж; шестима членове, от които трима лекари с не по-малко от 5 години професионален стаж, и трима допълнителни членове - всеки от които притежава не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на физическото възпитание и/или спорта.

(3) Съставът на Дисциплинарната комисия се определя от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет по предложение на председателя му след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта.

(4) Всеки от членовете на Дисциплинарната комисия е с мандат 4 години и може да бъде преизбиран само веднъж.

(5) Мандатът на член на Дисциплинарната комисия може да се прекрати предсрочно при:

1. смърт;

2. подаване на оставка;

3. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

4. по решение на органа по назначаването.

(6) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Дисциплинарната комисия на негово място се назначава нов за остатъка от мандата.


Чл. 52. (1) Дисциплинарната комисия:

1. взема решения по всички въпроси, свързани с допинг нарушенията;

2. определя вида и размера на наказанията за извършените допинг нарушения.

(2) За осъществяване на правомощията си Дисциплинарната комисия има право да привлича външни експерти - специалисти в определена област, когато за разрешаване на конкретен въпрос са необходими специални знания и умения, които членовете на комисията не притежават.

(3) За всеки отделен случай Дисциплинарната комисия се произнася с мотивирано решение в срок до 30 дни от сезирането й.

(4) Дисциплинарната комисия действа справедливо и безпристрастно при изпълнението на своите функции.

(5) Българският олимпийски комитет утвърждава процедурни правила за работа на Дисциплинарната комисия.


Чл. 53. (1) Право да отнесат за разглеждане и разрешаване до Дисциплинарната комисия на въпроси, свързани с допинг нарушенията, имат:

1. спортистът или упълномощено от него лице;

2. съответната спортна организация;

3. всяко лице, за което е установено, че е извършило допинг нарушение;

4. изпълнителният директор на Антидопинговия център;

5. Световната aнтидопингова aгенция.

(2) Въпросите се отнасят за решаване до Дисциплинарната комисия в срок 7 дни от датата на:

1. издаване на решението на изпълнителния директор на Антидопинговия център - за изпълнителния директор на Антидопинговия център;

2. получаване на уведомление за издаденото решение на изпълнителния директор на Антидопинговия център - за лицата по ал. 1, т. 1 - 3 и 5.

(3) Подаването на жалба не отменя наложеното временно спиране на състезателните права.


Чл. 54. (1) Председателят на Дисциплинарната комисия или при отсъствие - негов заместник, определя трима членове от състава на комисията за разглеждането и решаването на всеки отделен случай. Всеки разглеждащ състав се председателства от председателя на Дисциплинарната комисия или от негов заместник и включва един от членуващите в Дисциплинарната комисия лекари и един от членуващите в Дисциплинарната комисия спортни деятели.

(2) За член на състава по ал. 1 не може да бъде назначавано лице:

1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързаното с него правоотношение;

2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;

3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;

4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;

5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;

6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

(3) Член на състава е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 2, т. 1 - 5, а когато не приеме отвода по ал. 2, т. 6, да обяви обстоятелствата.

(4) За липсата на обстоятелствата по ал. 2 членовете на състава попълват декларация.

(5) Съставът заседава при открити врати, освен ако някоя от страните не поиска спорът да се разгледа при закрити врати.


Чл. 55. Лицата по чл. 53, ал. 1, т. 1 и 3 могат да направят писмен отказ от разглеждане на спора и да признаят извършеното нарушение на антидопинговите правила, като приемат предвидените за него санкции.


Раздел II.
Заседания. Решения. Обжалване

Чл. 56. (1) За насрочването на първото заседание страните се уведомяват писмено в срок до 3 дни преди датата на разглеждане.

(2) За следващите заседания страните се информират сами.

(3) При разглеждането на случая всяка от страните има право да бъде представлявана за собствена сметка.

(4) При разглеждането на случая всяка от страните има право на преводач, ако разглеждащият състав счете за необходимо ползването на услугите на преводач. Разглеждащият състав определя самоличността на преводача, както и кой поема отговорността за заплащане на неговите услуги.

(5) Всяка от страните в производството има правото да представя писмени и устни доказателства, в т. ч. да призовава и разпитва свидетели, както и да взема становища по представените от другата страна доводи и доказателства.

(6) Фактите, свързани с допинг нарушения, могат да бъдат установени посредством всякакви надеждни доказателствени средства, включително самопризнания.

(7) В дисциплинарното производство тежестта на доказване се разпределя, както следва:

1. Антидопинговият център трябва по несъмнен начин да докаже извършване на допинг нарушение;

2. лицето, уличено в извършване на допинг нарушение, трябва да докаже наличието на обстоятелства, които пораждат основателно съмнение във вината му или във валидността на проведените процедури за установяване на допинг нарушението;

3. Антидопинговият център трябва да докаже, че наличието на обстоятелствата по т. 2 не опорочава процедурата по установяване на нарушението и не влияе върху констатациите от нея.

(8) Разглеждащият състав може по молба на една от страните в производството да изиска другата страна да представи намиращ се у нея документ, като искащата страна обоснове значението му за спора.

(9) За заседанията на състава на Дисциплинарната комисия се води писмен протокол. При поискване страните могат да получат копие от протокола.

(10) Решенията на състава се вземат с мнозинство. Решението е писмено и съдържа: дата, подпис/и и мотиви. Преписи от решението се изпращат на: страните в производството; Антидопинговия център, ако не е страна; Световната антидопингова агенция; съответната спортна организация и съответната международна федерация.

(11) Решенията на Дисциплинарната комисия могат да се обжалват в 14-дневен срок от получаването им пред Българския спортен арбитраж - като апелативна инстанция.

(12) Българският спортен арбитраж се произнася с решение в срок до 3 месеца от приключване на изслушването. Решението подлежи на обжалване пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария.

(13) Решенията по ал. 10 - 12 могат да се обжалват от:

1. лице с определено от Дисциплинарната комисия наказание, което не е влязло в сила;

2. съответната спортна организация;

3. Антидопинговия център;

4. Световната антидопингова агенция.


Раздел III.
Взаимно признаване

Чл. 57. При осъществяване на процедурите за вземане на допинг проби, издаването на разрешителни за терапевтична употреба, изслушванията и окончателните решения по тази глава Антидопинговият център признава и взема под внимание действията и решенията на подписалите Световния антидопингов кодекс държави, както и на неподписалите кодекса, но чиито вътрешни разпоредби са приведени в съответствие с кодекса, доколкото тези действия и решения не противоречат на българското законодателство.


Глава пета.
НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА СПОРТИСТИ, СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА ЗА ДОПИНГ НАРУШЕНИЯ

Чл. 58. Санкциите на спортисти, спортно-технически и медицински лица по наредбата се налагат независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава се предвижда в друг нормативен акт.


Чл. 59. (1) Допинг нарушение, извършено от спортист по време на състезание или във връзка с него, води до анулиране на индивидуалните му резултати, постигнати на това състезание, включително отнемане на медали, точки и награди от ръководния орган на проявата.

(2) В случай че се установи липса на вина във връзка с нарушението и констатираното нарушение не е оказало влияние върху резултатите, постигнати преди неговото извършване, те се запазват. В този случай се вземат под внимание резултатите от предишни допинг проби, взети от спортиста по време на същото състезание.


Чл. 60. (1) Спортист, извършил първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6, се наказва с лишаване от състезателни права за срок две години.

(2) За извършено първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 и 6, когато се установи по безспорен начин как дадено уточнено вещество е постъпило в организма на спортиста или е станало негово притежание, без да е било предназначено за повишаване на спортните му постижения, или за прикриване употребата на вещество за повишаване на спортните му постижения, размерът на наказанието е лишаване от състезателни права за срок до две години или порицание при изключителни и/или многобройни смекчаващи обстоятелства.

(3) При доказване липса на вина от страна на спортиста извършеното не се счита за допинг нарушение и не се налага наказание.

(4) При наличие на утежняващи вината обстоятелства във връзка с нарушение по ал. 1 срокът на наказанието може да бъде увеличен до 4 години.

(5) Спортист, извършил първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 4, се наказва с лишаване от състезателни права за срок от една до две години.

(6) Спортист, извършил първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7, се наказва с лишаване от състезателни права за срок 4 години до окончателно лишаване от състезателни права без право на възстановяването им.


Чл. 61. (1) Спортно-техническо лице, извършило първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 5 и 6, се наказва с лишаване от право да упражнява професията или дейността си в областта на спорта за срок две години.

(2) Спортно-техническо лице, извършило първо нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се наказва с лишаване от право да упражнява професията или дейността си за срок 4 години до окончателно лишаване от права без право на възстановяването им.


Чл. 62. (1) Спортист, извършил второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6, се наказва с лишаване от състезателни права за срок две до 8 години.

(2) Спортист, извършил второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7, се наказва с лишаване от състезателни права за срок 8 години до окончателно лишаване от състезателни права без право на възстановяването им.


Чл. 63. (1) Спортно-техническо лице, извършило второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 5 и 6, се наказва с лишаване от права за срок от две до 8 години.

(2) Спортно-техническо лице, извършило второ нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 7 и 8, се наказва с лишаване от права за срок 8 години до окончателно лишаване от права без право на възстановяването им.


Чл. 64. За трето нарушение по чл. 6, ал. 1 наказанието е окончателно лишаване от състезателни права без право на възстановяването им - за спортист, а за спортно-техническо лице - окончателно лишаване от права без право на възстановяването им.


Чл. 65. (1) Лице, извършило допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 8, се наказва с лишаване от права да упражнява професията или дейността си в областта на спорта за срок 4 години.

(2) Лице, извършило допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 8 спрямо малолетен или непълнолетен спортист, се наказва с окончателно лишаване от права да упражнява професията или дейността си в областта на спорта без право на възстановяването им.


Чл. 66. Не могат да бъдат санкционирани лица за нарушенията по чл. 6, ал. 1 след изтичане на 8 години от констатиране на нарушението.


Чл. 67. Лице с две последователни нарушения, като второто е извършено от него, преди да бъде уведомено за първото, се наказва със санкцията, предвидена за по-тежкото нарушение.


Чл. 68. (1) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства извън случите по чл. 60, ал. 2 и 3 размерът на санкциите по този раздел може да бъде намален, както следва:

1. при лишаване от права или от състезателни права за определен срок санкцията се намалява наполовина;

2. при окончателно лишаване от права санкцията се намалява на 8 години.

(2) По реда на ал. 1 се намалява санкцията на спортист, който е оказал съдействие на органите за допингов контрол при разкриване или доказване на нарушения по чл. 6, ал. 1, т. 5 - 8.

(3) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства при допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, т. 1 наложеното на спортиста наказание може да бъде отменено.


Чл. 69. Срокът за лишаване от състезателни права започва да тече от датата на влизане в сила на решението на Дисциплинарната комисия, като от него се приспада срокът на временното им спиране.


Чл. 70. Спортист, наказан с лишаване от състезателни права за повече от 4 години, може след изтичане на 4-годишния период да участва в регионални прояви по спорт, различен от спорта, в който той се е състезавал по време на извършване на нарушението, ако проявата не е етап от държавно или международно първенство.


Чл. 71. (1) При установени по време на състезание допинг нарушения от двама или повече спортисти от един и същ отбор по колективен вид спорт се уведомява спортната организация, за да анулира постигнатия от отбора резултат и да наложи санкция.

(2) В рамките на състезанието по ал. 1 се вземат допинг проби и от останалите състезатели от отбора.

(3) При нарушения от двама или повече спортисти от един и същ отбор по спорт, който не е колективен, изпълнителният директор на Антидопинговия център уведомява съответната спортна организация за налагане санкция на отбора.


Чл. 72. (1) Срокът за спиране или лишаване от състезателни права на спортиста спира да тече, ако той заяви, че прекратява спортната си дейност. В този случай спортистът не подлежи на допингов контрол.

(2) Ако спортистът писмено поиска отново да бъде картотекиран, остатъкът от срока на санкцията продължава да тече от датата на възстановяване на правата му.

(3) Ако спортист заяви, че прекратява спортната си кариера по време на започнала процедура по разглеждане на резултати, Антидопинговият център има правото да довърши започнатата процедура.

(4) При констатиране на неблагоприятен резултат от процедура по ал. 3 той не съставлява допинг нарушение, но е основание на спортиста да бъде отказано членство в спортна организация, при заявено от негова страна искане да бъде картотекиран отново.


Чл. 73. Спортната организация взема решение за налагане на определеното от Дисциплинарната комисия наказание. Решението се взема в 7-дневен срок, като препис от него се изпраща на Антидопинговия център, министъра на физическото възпитание и спорта, Световната антидопингова агенция и на съответната международна организация.


Чл. 74. Лицензираните български спортни организации са органите, изпълняващи влезлите в сила решения за налагане санкции на лица, извършили допинг нарушения.


Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 75. (1) На спортна организация се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв., ако на картотекиран от нея спортист или спортно-техническо лице в администрирания от нея спорт е наложено наказание за допинг нарушение по чл. 6, ал. 1.

(2) На спортната организация се налага имуществена санкция в размер 20 000 лв., ако до две години от налагане на санкцията по ал. 1 на картотекиран от нея спортист или спортно-техническо лице в администрирания от нея спорт е наложено наказание за допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, което за организацията се явява второ.

(3) На спортната организация се налага имуществена санкция в размер 30 000 лв., ако до две години от налагане на санкцията по ал. 1 на картотекиран от нея спортист или спортно-техническо лице в администрирания от нея спорт е наложено наказание за допинг нарушение по чл. 6, ал. 1, което за организацията се явява трето или следващо.

(4) В случая по ал. 3 министърът на физическото възпитание и спорта може да отнеме лицензията на спортната организация.


Чл. 76. Актовете за установяване на административните нарушения по чл. 75 се съставят от определени от изпълнителния директор на Антидопинговия център длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Антидопинговия център.


Чл. 77. Изпълнителният директор на Антидопинговия център предлага на министъра на физическото възпитание и спорта спиране за срок до 6 месеца или прекратяване финансирането на спортна организация, когато:

1. не представи информация по чл. 10, ал. 2;

2. не изпълни влязло в сила решение за наказване на спортист или спортно-техническо лице по реда на наредбата;

3. не предприема мерки срещу употребата на допинг и това е довело до нарушения от картотекирани от нея спортисти или спортно-технически лица в администрирания от нея спорт;

4. спортната организация не спазва антидопинговите правила или не представи при поискване от изпълнителния директор на Антидопинговия център приети свои антидопингови правила по чл. 12.


Чл. 78. Длъжностно лице от състава на Антидопинговия център и антидопинговите екипи, което не изпълни свое задължение, произтичащо от наредбата, носи административнонаказателна отговорност съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 79. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 78 се съставят от изпълнителния директор на Антидопинговия център, а наказателните постановления се издават от министъра на физическото възпитание и спорта.

(2) Актове за установяване на нарушения, извършени от изпълнителния директор на Антидопинговия център, се съставят от ръководителя на Инспектората на Министерството на физическото възпитание и спорта, а наказателните постановления се издават от министъра на физическото възпитание и спорта.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления по наредбата се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Индивидуален спорт" е всеки спорт, който не е колективен.

2. "Колективен спорт" е спорт, в чиито състезания е позволена смяната на играчи.

3. "Спортист" за целите на допинговия контрол е всяко лице, занимаващо се със спорт на международно или национално равнище, както и всяко друго лице, занимаващо се със спорт или участващо в спортни мероприятия, получило състезателни права от спортна организация.

4. "Спортно-технически лица" са длъжностни лица от спортна организация, придружаващи спортисти, както и треньори, лекари или други лица от спортно-техническия или медицинския екип на определен спортист или отбор.

5. "Спортна организация" е организация, регистрирала и картотекирала състезателните права на спортистите.

6. "Състезание" е единична надпревара, двубой, мач или единично спортно съревнование.

7. "Допинг в спорта" е проява на едно или повече от допинг нарушенията, посочени в чл. 6, ал. 1.

8. "Допингов контрол" са всички действия и процедури от изготвянето на плана за разпределение на проверките до крайния изход от всяко обжалване, в т.ч. всички междувременни действия и процедури, като предоставяне на информация за местонахождение, вземане и съхраняване на допинг проби, извършване на лабораторен анализ, издаване на разрешителни за терапевтична употреба, управление на резултати и провеждане на разглеждания.

9. "Състезателен допинг контрол" е допинг контролът, който се извършва в периода от 12 часа преди началото на дадено състезание, в което спортистът е записан за участие, и приключва с края на това състезание.

10. "Извънсъстезателен допингов контрол" е всеки допинг контрол, който не е състезателен.

11. "Биологичен материал" са продукти - урина и кръв от човешки организъм, взети за анализ за целите на допинговия контрол.

12. "Проба" е биологичен материал, събран за целите на допинговия контрол, който се разделя на две части, маркирани като проба "А" и проба "Б".

13. "Проба "А" е биологичен материал, взет от спортист за първоначален лабораторен допинг анализ.

14. "Проба "Б" е биологичен материал, взет от спортист за контролен лабораторен допинг анализ.

15. "Забранителен списък" е списъкът на Световната антидопингова агенция, в който са идентифицирани забранените вещества и забранените методи.

16. "Забранено вещество или метод" е вещество или метод, включени в Забранителния списък, приет от Световната антидопингова агенция.

17. "Метаболит" е всяка субстанция, произведена от организма на спортист чрез процес на биотрансформация на забранено вещество или метод.

18. "Маркер" е наличие на определени вещества или отклонение от биологичните параметри на организма на спортиста, което е индикация за употребата на забранено вещество или метод.

19. "Референтен материал" е материал или субстанция, достатъчно хомогенни и стабилни, за да бъдат използвани за калибровка на апаратите и оценка при измервателни методи.

20. "Референтна колекция от биологични проби" е колекция от биологични проби с познат произход, използвана при идентифициране на непозната субстанция.

21. "Притежание" е действителното физическо притежание или действие, което може да бъде изтълкувано като притежание на забранено вещество или метод.

22. "Трафик на забранени вещества или методи" е продаването, даването, транспортирането, изпращането, доставянето или разпространяването по какъвто и да е начин на забранени вещества или методи от спортисти или спортно-технически лица.

23. "Неблагоприятен аналитичен резултат" е идентифицирано в допинг проба наличие на забранено вещество, негов метаболит, маркер или доказателства за употреба на забранен метод, удостоверено с протокол на лаборатория за допингов контрол в съответствие с международния стандарт за лаборатории и техническите документи към него.

24. "Лишаване от права" е забрана за длъжностно лице от спортна организация, треньор, лекар или друго лице от спортно-техническия или медицинския екип на определен спортист или отбор - да упражнява дейности, свързани с управлението или подпомагането на тренировъчния и състезателния процес на спортистите.

25. "Лишаване от състезателни права" е забрана за спортист да участва в състезания от държавния и международния спортен календар или в други спортни прояви.

26. "Второ нарушение" е нарушение на антидопинговите правила, извършено от едно лице за втори път преди изтичането на 8 години от установяване на първото нарушение, като второто нарушение е същото или различно от първото.

27. "Трето нарушение" е нарушение на антидопинговите правила, извършено от едно лице за трети път и преди изтичането на 8 години от установяване на първото нарушение, като третото нарушение е същото или различно от първото и второто.

28. "Свързано лице" е всяко лице, участващо в процеса на допинговия контрол, върху което подлежащото на допингов контрол лице може да упражни пряко или непряко определящо влияние:

а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

б) лицата, едно от които участва в управлението на спортната организация, която е регистрирала състезателните права на другото лице или то е неин състезател;

в) лицата, едно от които е прехвърлило трансферните си права или други права, произтичащи от качеството му на спортист, на другото лице;

г) лицата, едно от които е направило дарение или спонсорство в полза на другото или на спортната организация, която е регистрирала или е носител на състезателните права на другото лице;

д) лицата, едно от които е направило реклама в полза на другото или на спортната организация, която е регистрирала или е носител на състезателните права на другото лице.

29. "Международен стандарт" е стандарт, приет от Световната антидопингова агенция в подкрепа на Световния антидопингов кодекс и включва издадените съобразно с него технически документи.

30. "Световен антидопингов кодекс" е кодексът, приет на 5 март 2003 г. в Копенхаген от Световната антидопингова агенция и включен в Приложение № 1 към Международната конвенция за борба с употребата на допинг в спорта, ратифицирана със закон от Народното събрание на 13 декември 2006 г. (ДВ, бр. 105 от 2006 г.), в сила за Република България от 1 март 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата всяка лицензирана спортна организация представя на изпълнителния директор на Антидопинговия център антидопингови правила, приети в съответствие с изискванията на наредбата и на Световния антидопингов кодекс.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с разпоредбите на Световния антидопингов кодекс при спазване на принципите за неговото тълкуване и прилагане. При непълноти или противоречие на наредбата със Световния антидопингов кодекс се прилагат нормите на Световния антидопингов кодекс.


§ 4. Започнатите процедури от Националната комисия за допингов контрол по реда на отменената Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност се довършват от Антидопинговия център.


Приложение към чл. 35, ал. 1
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума