навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА АРБИТРАЖНИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., отм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменен с § 50 от заключителните разпоредби на Постановление № 44 от 25 февруари 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България - ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С правилника се урежда обжалването пред Арбитражния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на приключили процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност във висшите училища и научните организации, дейността на Арбитражния съвет към НАОА за разглеждане и постановяване на решения по спорове във връзка с постъпилите жалби, дължимите разноски за арбитражните процедури и административно-техническата организация за провеждането им.


Чл. 2. (1) Приключилите процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност могат да се обжалват пред Арбитражния съвет към НАОА, наричан по нататък "Арбитражния съвет", само при допуснати съществени нарушения. Съществени са тези процедурни нарушения, които са повлияли или наличието на които би повлияло върху крайния резултат от обжалваната процедура за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност.

(2) Арбитражният съвет функционира към НАОА и е със седалище в гр. София, като се съставя за всеки разглеждан спор.


Раздел II.
Състав на Арбитражния съвет

Чл. 3. (1) Съставът на Арбитражния съвет за всеки разглеждан спор включва председател и четирима членове, избрани от Националната листа на журита по научни области. Задължително условие е те да не са участвали в друго качество в съответната процедура - предмет на обжалването.

(2) Засегнатата страна (жалбоподателят), висшето училище или научната организация, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и НАОА определят по един арбитър, а определените арбитри избират председател. При определянето на Арбитражен съвет всяка от страните представя по един резервен член.

(3) За председател на Арбитражния съвет се избира юрист с най-малко 10-годишен юридически стаж, включен в националната листа по ал. 1.


Чл. 4. (1) След определянето на състава му Арбитражният съвет се назначава със заповед на председателя на НАОА за всеки разглеждан спор.

(2) Председателят на Арбитражния съвет определя един от членовете за секретар.

(3) При невъзможност на някой от членовете да участва в състава на Арбитражния съвет за разглеждане на конкретния спор председателят на Арбитражния съвет предлага на председателя на НАОА да назначи със заповед резервния член, представен от съответната страна по реда на чл. 3, ал. 2.


Раздел III.
Производство пред Арбитражния съвет

Чл. 5. (1) Производството пред Арбитражния съвет започва по жалба на лице, което е участвало в оспорваната процедура като кандидат за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност.

(2) Право да подадат жалба имат и други заинтересувани страни, които не са участвали в обжалваната процедура, като кандидати за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност, чиито права и законни интереси са били засегнати от крайния резултат на приключилата процедура - предмет на обжалването.

(3) Жалбата се подава чрез висшето училище или научната организация в 14-дневен срок от датата, на която засегнатата страна (жалбоподателят) е била уведомена писмено за крайния резултат от проведената процедура за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност.

(4) В изключителни случаи при нарушаване на обществен интерес жалба може да подаде министърът на образованието, младежта и науката или председателят на НАОА в двумесечен срок от обявлението на интернет страницата на МОМН за приключване на процедурата.


Чл. 6. (1) Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация, може сам да отмени постановеното решение, с което е приключила оспорваната процедура, след като получи становище по жалбата от факултетния, съответно научния съвет. Ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация, писмено уведомява за отмяната на решението по ал. 1 жалбоподателя, заинтересуваната страна, министъра на образованието, младежта и науката и председателя на НАОА.

(2) В случай че ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация, не отмени постановеното решение, с което е приключила оспорваната процедура, в 14-дневен срок от получаване на жалбата той я изпраща до НАОА заедно с цялата документация и свое становище по случая, както и с препис до МОМН.

(3) Министерството на образованието, младежта и науката дава становище само по процедурни въпроси.


Чл. 7. (1) Производството пред Арбитражния съвет се провежда и приключва по реда на чл. 34, ал. 1 - 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

(2) Страните участват в заседанията на Арбитражния съвет лично или чрез изрично упълномощен представител. Отсъствието на някоя от страните не е пречка за провеждане на заседанията.

(3) За всяко заседание на съвета се изготвя протокол, в който се описват датата и мястото на провеждане на заседанието, съставът на съвета, страните по производството и взетите решения. Протоколът се подписва от всички членове на Арбитражния съвет.

(4) Заверен препис от протокола по т. 1 се предоставя на страните при поискване.

(5) В случай че някоя от страните не е присъствала и не е била представлявана на заключителното заседание, Арбитражният съвет изпраща съобщение до тази страна за постановеното решение в 14-дневен срок от датата на обявяването му. За дата на обявяването се счита датата, на която е проведено заключителното заседание на Арбитражния съвет, посочена в съставения протокол за провеждането му.

(6) Арбитражният съвет уведомява писмено МОМН за постановеното решение в срока по ал. 5.


Чл. 8. (1) Дължимите разноски във връзка с производството пред Арбитражния съвет се заплащат от жалбоподателя. В случай че Арбитражният съвет отмени решението на висшето училище, съответно на научната организация, заплатените от жалбоподателя разноски му се възстановяват от висшето училище, съответно от научната организация.

(2) Размерите на дължимите разноски се определят със заповед на председателя на НАОА.


Раздел IV.
Административно-техническо осигуряване

Чл. 9. Националната агенция за оценяване и акредитация осигурява необходимия персонал, помещения и съответното техническо оборудване за осъществяване на дейността на Арбитражния съвет.


Чл. 10. (1) За нуждите на Арбитражния съвет се водят следните книги:

1. входящ и изходящ регистър;

2. описна книга за образуваните производства.

(2) Всички книги се номерират, подпечатват се с печата на НАОА и се заверяват с подписа на председателя на НАОА.


Чл. 11. (1) Във входящия регистър се вписват постъпилите жалби по реда на постъпването им заедно със свързаната с тях документация, а в изходящия регистър се вписват всички книжа, които се издават от Арбитражния съвет.

(2) Образуваните производства се вписват в описна книга, снабдена с азбучник. Описната книга съдържа:

1. входящ номер и дата на постъпване на жалбата;

2. името (наименованието) и адреса на подателя;

3. наименование на лицето, срещу което е адресирано възражението;

4. номер на образуваното производство;

5. брой проведени по производство заседания;

6. резултата от заключителното заседание.

(3) Книжата по образуваните производства се поставят в папки. В тези папки по хронологичен ред се подреждат и протоколите от заседанията на съвета по съответното производство.


Чл. 12. (1) Когато преписката по производство се изнася от помещението, където се съхранява, секретарят отбелязва във водения от него дневник на кого е дадена.

(2) Преписки по производства могат да се дават само на членове на Арбитражния съвет.

(3) Не се допуска да се правят бележки, знаци и подчертавания в книжата по арбитражните производства.


Чл. 13. (1) Приключените през текущата година преписки по арбитражни производства се предават в архива на НАОА най-късно до края на януари следващата година.

(2) При внасяне в архива на всяка преписка по арбитражно производство се слага архивен номер. В описната книга се отбелязва номерът, с който е архивирана съответната преписка.


Чл. 14. Преписките от приключилите арбитражни производства се съхраняват 5 години считано от края на годината, през която съответното производство е приключило.


Чл. 15. На интернет страницата на НАОА се публикува информация за дейността на Арбитражния съвет по всяко отделно производство.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България.Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума