навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2011 - 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2012 - 2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2013 - 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2014 - 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2015 - 2016 Г.)

В сила от 10.09.2010 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 2012г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 2015г., отм. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с параграф единствен, т. 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 219 от 5 септември 2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование - ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г., в сила от 14.10.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., относно размера на допълнителните средства, в сила от 01.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2015 г., в сила от 06.11.2015 г.) На държавните и общинските училища се предоставят допълнителни средства за обхванатите ученици от І до VІ клас в целодневната организация на учебния ден в размер 544 лв. за едно дете за бюджетната година, в това число за поевтиняване на обедното хранене.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят по бюджетите на училищата средствата по ал. 1 в зависимост от броя на учениците от І до VІ клас, обхванати в целодневната организация на учебния ден.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При осигурено финансиране от европейски фондове и програми за целодневна организация на учебния ден в средищните училища средствата по ал. 1 не се осигуряват от държавния бюджет.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.) Директорите на държавните и общинските училища осигуряват целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІ клас в съответствие с чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 87 и 94 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.) Целодневната организация на учебния ден за учениците от VI клас по ал. 1 се осъществява след осигуряване на такава за учениците от I до V клас и при наличие на необходимата материална база.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2011 г., в сила от учебната 2011 - 2012 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2012 г., в сила от учебната 2012 - 2013 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., в сила от учебната 2015 - 2016 г.) Постановлението не се прилага за учениците от І до VІ клас от средищните училища по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби


§ 1. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката извършва налагащите се корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2010 г.


§ 2. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. назначава държавните служители и сключва трудовите договори с работниците и служителите в центъра, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения;".
2. В чл. 25 думите "лицата, работещи по трудово правоотношение" се заменят със "служителите".


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.


§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за народната просвета.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 19 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2011 - 2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от учебната 2011 - 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2012 - 2013 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от учебната 2012 - 2013 г. с изключение на § 1, т. 2, буква "а" относно размера на допълнителните средства и § 2, които влизат в сила от 1 април 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2012/2013 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. съгласно акта по чл. 93, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета с изключение на § 13 и § 14, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

§ 4. (1) Стипендиите, отпуснати на ученици само с един родител преди влизането в сила на постановлението, продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.
(2) Учениците по ал. 1 могат да кандидатстват за стипендия по чл. 4, ал. 2 при условията и по реда на Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, ако това е по-благоприятно за тях.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от учебната 2013 - 2014 г.
2. Параграф 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2014 - 2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от учебната 2014/2015 година.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 5 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от учебната 2015/2016 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума