навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 5 Август 2014г., изм. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Основни цели на мярката


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за признаване на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3) и при спазване изискванията на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26.10.2012 г.).
(2) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР.


Чл. 3. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", както следва:
1. осигуряване устойчиво развитие на рибарските области (РО);
2. подобряване качеството на живот в РО.


Чл. 4. Устойчивото развитие на РО се осъществява чрез:
1. поддържане на икономически и социален просперитет на РО и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;
2. поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор "Рибарство";
3. подобряване качеството на околната среда в РО;
4. насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в РО.

Раздел II.
Определяне на рибарски области


Чл. 5. (1) Рибарските области трябва да отговарят на следните изисквания:
1. територията на РО да е в рамките на една от седемте потенциални рибарски области, определени в глава 6 на ОПРСР;
2. териториите на РО, разположени в близост до крайбрежието на Черно море или река Дунав, да се намират на разстояние не по-голямо от 15 км от бреговата ивица;
3. минималната територия, покрита от групата, да е 400 кв. км;
4. максималната територия, покрита от групата, да е 5000 кв. км;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) населението на РО да обхваща население между 10 000 и 50 000 жители към датата на подаване на Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство.
(2) Населени места с население над 50 000 жители се изключват от територията на РО.


Чл. 6. При определянето на РО се вземат предвид следните параметри:
1. ниска гъстота на населението;
2. западащи риболовни дейности;
3. степен на зависимост на местните жители от състоянието на сектор "Рибарство" и брой регистрирани стопанства за аквакултура;
4. наличие на малки рибарски общности.

Глава втора.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ"

Раздел I.
Етап на изразяване на интерес


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Представители на управляващия орган на ОПРСР - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), представители на общините, лицата в сектор "Рибарство" на местно ниво и неправителствените организации в РО организират не по-малко от две предварителни срещи с цел стартиране на етапа на изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува покани за подаване на декларации за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в териториалните структури на ИАРА.
(2) Водещият партньор или упълномощено от него лице подписва и подава декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство съгласно приложение № 1 на хартиен носител (в запечатан плик) и на дигитален носител (на диск CD) в Централна администрация (ЦА) на ИАРА.


Чл. 8. В декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство списъкът на партньорите и териториалният обхват на МИРГ е индикативен и може да се допълни след подаване на заявлението за признаване на МИРГ съгласно рамките на потенциалните РО, определени в глава 6 на ОПРСР.


Чл. 9. (1) Декларациите за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство и приложените към тях документи се разглеждат и оценяват от ИАРА.
(2) В рамките на 20 работни дни от подаване на декларацията за изразяване на интерес ИАРА - София, извършва административна проверка, проверка за допустимост и проверка за съответствие с критериите за оценка на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство съгласно приложение № 2, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(3) Проверката за административно съответствие на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство се изразява във:
1. проверка за наличност на оригинал на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство на хартиен и дигитален носител (CD);
2. декларацията за изразяване на интерес да е подадена в сроковете, указани в поканата на ИАРА за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство;
3. декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство да е попълнена съгласно изисквания на ИАРА, съдържащи се в нея;
4. в декларацията за изразяване на интерес да има ясно определени дейности за изграждане на капацитета на МИРГ (обучения на персонала/екипа на бъдещата МИРГ, информационни срещи и семинари за популяризиране на дейността на МИРГ и на местната стратегия за развитие, която ще се прилага от МИРГ след одобрението й от ИАРА).
(4) Проверката за допустимост има за цел да установи спазването на следните изисквания:
1. районът на рибарската група трябва да бъде избран измежду една от седемте РО, заложени в ОПРСР;
2. наличие на работна програма за етапите на изграждане на капацитет на МИРГ и план за действие на потенциалната МИРГ;
3. наличие на партньорство между общините и лицата/сдруженията по чл. 22, ал. 2 и 3;
4. проверка за съответствие с критериите за оценка съгласно приложение № 2.
(5) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти или несъответствие с изискванията на ал. 3 и 4 ИАРА писмено уведомява кандидата. Кандидатът в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти и/или неясноти в декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство и/или приложените към нея документи чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 1.
(6) При неотстраняване на нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 5 или при установяване на недопустимост на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство се уведомява писмено изпълнителния директор на ИАРА, който на базата на писменото становище отхвърля декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство с мотивиран писмен отказ.
(7) В случай че декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство и/или приложените към нея документи не отговарят на критериите за допустимост съгласно ал. 3 и 4, изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирано писмено уведомление за отхвърляне на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство и може да кандидатства отново при последваща покана по реда на тази наредба.
(8) При положителен резултат от извършените по ал. 3 и 4 проверки на декларацията за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство изпълнителният директор на ИАРА уведомява писмено кандидата за одобрението на декларацията за изразяване на интерес и му отправя покана за участие в етапа на изграждане на капацитет.

Раздел II.
Етап на изграждане на капацитет


Чл. 10. (1) Изграждането на капацитет е задължителна част от признаването на МИРГ, за което потенциалната МИРГ може да получи експертна помощ.
(2) Експертната помощ по ал. 1 се реализира само след подаване и одобрение на декларацията за изразяване на интерес и стартирането на етапа на изграждането на капацитет.
(3) Стартирането и приключването на етапа на изграждане на капацитет се обявяват от ИАРА на електронната страница на ОПРСР като максималната продължителност на етапа на изграждане на капацитет е 6 месеца.
(4) Експертната помощ по ал. 1 се предоставя за:
1. изработване на местните стратегии за развитие;
2. организиране на информационни семинари, кампании и срещи за изпълнението и прилагането на Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОПРСР;
3. сформиране на кръгли маси и фокус групи относно основните проблеми и потенциала за развитие на МИРГ;
4. информиране на местното население в МИРГ относно цялостния процес - от създаването на групата до разработването и прилагането на местната стратегия за развитие на МИРГ;
5. попълване на заявление за признаване на МИРГ;
6. други дейности, определени от ИАРА и възникнали вследствие допълнителни нужди на потенциалните МИРГ в процеса на етапа на изграждане на капацитет.
(5) Всяка потенциална МИРГ има право на използване на експертната помощ по ал. 4 еднократно за целия Програмен период 2007 - 2013 г.
(6) Потенциалната МИРГ може да използва експертна помощ за дейностите по ал. 4 за периода по ал. 3.


Чл. 11. (1) Потенциалната МИРГ има право да избере един независим експерт за изпълнение на дейностите по чл. 10, ал. 4, т. 1 и един независим експерт за изпълнение на дейностите по чл. 10, ал. 4, т. 2 до т. 6.
(2) Предварителното финансиране на дейностите по чл. 10, ал. 4 се извършва със средства на потенциалната МИРГ и се възстановява от бюджета на местната стратегия за развитие съгласно условията и реда на раздел III от глава втора на тази наредба.
(3) Договорът за предоставяне на експертна помощ се сключва между водещия партньор и избрания от потенциалната МИРГ експерт съгласно приложимото национално законодателство.
(4) Проектът на договор по ал. 3 се предоставя на ИАРА. В срок до 10 работни дни от неговото получаване ИАРА изпраща на потенциалната МИРГ проекта на договор по ал. 3 с отразени корекции.
(5) Дейностите, реализирани в етапа на изграждане на капацитет, трябва да бъдат подробно описани в местната стратегия за развитие.

Раздел III.
Ред и условия за предоставяне на финансова помощ за изработване на местните стратегии за развитие и изграждането на капацитет на местните инициативни рибарски групи


Чл. 12. (1) Финансовата помощ за дейностите по чл. 10, ал. 4 е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи по дейностите, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за дейността по чл. 10, ал. 4, т. 1 е левовата равностойност на 500 евро на ден за не повече от 40 работни дни.
(3) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за дейностите по чл. 10, ал. 4, т. 2 до т. 6 е левовата равностойност на 200 евро на ден за не повече от 60 работни дни.


Чл. 13. (1) Водещият партньор на МИРГ подписва и подава заявление за предоставяне на експертна помощ съгласно приложение № 3 в ИАРА - София, след официалното признаване на МИРГ от ИАРА.
(2) заявлението за предоставяне на експертна помощ се подава лично от водещия партньор или от упълномощено от него лице, който представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) заявлението за предоставяне на експертна помощ и всички придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 3; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ИАРА - София, в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за предоставяне на експертна помощ документи.
(5) При непълнота на документите заявлението за предоставяне на експертна помощ се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.
(6) В случаите по ал. 5 заявлението за предоставяне на експертна помощ в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за предоставяне на експертна помощ се издава входящ номер на заявлението за предоставяне на експертна помощ.


Чл. 14. (1) В срок до един месец от регистриране на заявлението за предоставяне на експертна помощ ИАРА - София:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за предоставяне на експертна помощ;
2. одобрява или отхвърля заявлението за предоставяне на експертна помощ на база съответствието на заявлението за предоставяне на експертна помощ със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 2, ал. 2.
(2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно приложение № 3, свързани с одобрението на заявлението за предоставяне на експертна помощ.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по дадено заявление за предоставяне на експертна помощ е необходимо експертно становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на кандидата или заявлението за предоставяне на експертна помощ изпълнителният директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана заповед за отказ.
(5) заявленията за предоставяне на експертна помощ, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и дейностите, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(7) Член на ЕКОП не може да взема участие при обсъждане на конкретно заявление за предоставяне на експертна помощ в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за предоставяне на експертна помощ;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за предоставяне на експертна помощ;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за предоставяне на експертна помощ или е консултирал кандидата.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете й подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 - 3.
(9) ЕКОП изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на заявлението за предоставяне на експертна помощ.


Чл. 15. (1) Заявлението за предоставяне на експертна помощ получава пълен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти, установени при проверките по чл. 14, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 14, ал. 1, т. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 14, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 - 4 кандидатът има право да кандидатства отново за предоставянето на експертна помощ по реда на тази наредба.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля заявлението за предоставяне на експертна помощ съгласно разпоредбите на чл. 13, 14 и 17а, за което мотивирано писмено уведомява кандидата.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на заявлението за предоставяне на експертна помощ водещият партньор чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата по ал. 2 в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора и декларациите в определения срок МИРГ губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобреното заявление за предоставяне на експертна помощ и може да кандидатства отново за предоставянето на експертна помощ по реда на тази наредба.


Чл. 17. Безвъзмездната финансова помощ за предоставяне на експертна помощ се изплаща след официалното признаване на МИРГ от ИАРА.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за експертна помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и при спазване условията и реда на приложимото законодателство.
(2) Оригинал от всеки договор с избрания изпълнител по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на кандидатите/участниците се предоставят от водещия партньор на МИРГ на ИАРА към заявлението за предоставяне на експертна помощ по чл. 13, ал. 1.
(3) Контролът за спазването на процедурите по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(4) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 2 и писмено уведомява водещия партньор на МИРГ за подписване на анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за експертна помощ. При открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА има право да наложи финансови корекции, както и да определи окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ за предоставяне на експертна помощ.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по ал. 4 водещият партньор на МИРГ чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за експертна помощ. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Чл. 18. (1) При кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на експертна помощ бенефициентът подава заявка за плащане в Централното управление (ЦУ) на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), като прилага документите съгласно приложение № 4.
(2) Заявката за плащане се подава не по-късно от 15 работни дни след подписване на договора по чл. 16, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се предоставят за преглед от служителите на РА.
(4) Разплащателната агенция извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента или негов пълномощник.
(5) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РА връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист, от който са видни липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 5 бенефициентът има право отново да подаде заявка за плащане.
(7) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.
(8) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.


Чл. 19. (1) В срок от един месец от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. изпълнителният директор на ДФЗ - РА, със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения проект и изпълнените дейности;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
4. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовността, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по проекта е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 20. (1) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 19, ал. 1, т. 1 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършени разходи и дейности;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 19, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) се налага корекция на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане за същите дейности и разходи.

Глава трета.
ПРИЗНАВАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Допустими кандидати и дейности


Чл. 22. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, допустими за финансиране съгласно мерките, посочени в приложение № 5, определени и изпълнявани от местна инициативна рибарска група, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на общественополезна дейност и вписана в Централния регистър на Министерството на правосъдието и призната по реда на тази наредба.
(2) В юридическото лице по ал. 1 могат да участват:
1. физически лица или еднолични търговци, юридически лица, осъществяващи дейността си в сектор "Рибарство" и в други социално-икономически сектори;
2. сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейността си в сектор "Рибарство" и в други социално-икономически сектори.
(3) Участието на общините от територията на съответната МИРГ в сдружението по ал. 1 е задължително за целия период на прилагане на местната стратегия за развитие съгласно решение на общинските съвети.
(4) Местната инициативна рибарска група извършва своята дейност само в рамките на избраната от нея РО и прилежащите водни обекти, като:
1. на територията на една потенциална РО, определена в глава 6 на ОПРСР, може да бъде призната само една МИРГ;
2. на територията на една потенциална РО, определена в глава 6 на ОПРСР, може да се прилага само една местна стратегия за развитие, финансирана от ЕФР по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" на ОПРСР.


Чл. 23. (1) Дейностите, заложени в местните стратегии за развитие на МИРГ, могат да получат финансиране по линия на EФР, националния бюджет, бюджетите на общините, попадащи в обхвата на МИРГ и частно съфинансиране.
(2) Местните инициативни рибарски групи се различават и са независими от местните инициативни групи (МИГ), финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) посредством Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. (ПРСР).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Местните инициативни рибарски групи и МИГ могат да припокриват своя териториален обхват и членове при спазване на следните изисквания:
1. всяка група трябва да разработи поотделно стратегията си, като МИРГ ще разработват стратегиите си съгласно Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОПРСР, а МИГ ще разработват стратегиите си съгласно Приоритетна ос № 4 - ЛИДЕР на ПРСР 2007 - 2013 г. и съответното приложимо законодателство за усвояването на средства по двете програми;
2. при прилагане на стратегиите по т. 1 МИРГ и МИГ трябва да се информират официално за случай на дублиране на проектни предложения и дейности по тях по двете стратегии;
3. да имат отделни органи на управление, комисии за оценка на проекти и отделно счетоводство по реда на Закона за счетоводството за прилагането на всяка една от стратегиите на двата вида групи;
4. да следят за спазване на разграничението на допустимите дейности и разходи в изпълнението на стратегиите на МИРГ и МИГ;
5. при установени случаи по т. 2, както и при установени случаи на двойно финансиране за една дейност да информират официално управляващия орган на ОПРСР и управляващия орган на ПРСР.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата дейност е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от друга/и програма/и на Общността.

Раздел II.
Местна стратегия за развитие


Чл. 24. (1) Местната инициативна рибарска група отговаря за изготвянето и прилагането на ясна местна стратегия за развитие на РО, с която кандидатства пред ИАРА и която е неделима част от заявлението за признаване на МИРГ съгласно приложение № 6 от тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Бюджетът на една местна стратегия за развитие се определя с договора по чл. 34, ал. 1, като 75 на сто от средствата се осигуряват от ЕФР и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Бюджетът по ал. 2 на одобрена местна стратегия за развитие може да бъде променен при спазване на реда и условията на чл. 35а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Актуализацията на местната стратегия за развитие е допустима след изтичане на първата година от нейното одобрение от ИАРА при следните случаи:
1. изменение в допустимите дейности и разходи по съответните мерки;
2. промяна на кръга от бенефициенти, които могат да кандидатстват по мерките от местната стратегия за развитие, съобразена с Приложение II от Регламент на Съвета (ЕО) 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство;
3. промяна на индикаторите по мерките ;
4. промяна на минималните и максималните прагове по мерките;
5. промяна на финансовите параметри чрез прехвърляне на средства от бюджета на една мярка в този на друга;
6. промяна на целите на местната стратегия за развитие и на индикаторите, свързани с изпълнението на целите;
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) по инициатива на ИАРА за промяна на бюджета на местната стратегия за развитие по ал. 3.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) За актуализиране на местната стратегия за развитие в случаите по ал. 3 и ал. 4, т. 6 се прилагат редът и условията на чл. 35.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Актуализирането на местната стратегия за развитие в случаите на ал. 4, т. 1 - 5 се извършва с решение на общото събрание на МИРГ, за което управителят на МИРГ писмено уведомява управляващия орган, като представя решението и мотивите за одобрената промяна.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Допълнителното съфинансиране към бюджета на местната стратегия за развитие е в размер на поне 10 на сто от стойността на стратегията, които средства са извън бюджета по ал. 2 и се осигуряват от дела на частното съфинансиране по проектите, реализирани чрез местната стратегия за развитие.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) В местната стратегия за развитие може да се включват местни проектни предложения по мерки от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство, с изключение на мерките от чл. 23 и 24 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) При кандидатстване по реда на тази наредба с местни проектни предложения по мерки от другите приоритетни оси от ОПРСР реализирането на дейностите по тях имат за цел да допринесат за постигане на целите на местната стратегия за развитие, разработена от МИРГ.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) При кандидатстване по реда на тази наредба с местни проектни предложения по мерки от другите приоритетни оси от ОПРСР се спазват условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и размерът на финансовото участие за проектно предложение от наредбите за съответната мярка, като е необходимо да се предостави обосновано искане за тяхното изпълнение пред ИАРА. Стартирането на изпълнението на проектните предложения по реда на тази алинея започва след получаване на писмено одобрение от ИАРА.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Проектно предложение с получен отказ от ИАРА по мерки от другите приоритетни оси на ОПРСР е недопустимо за финансиране по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области".
(12) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Поне 51 на сто от проектите, финансирани чрез местната стратегия за развитие, трябва да бъдат договорени и изпълнени от представители на частния сектор.
(13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) При кандидатстване с проектно предложение, което е от частен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60 на сто от одобрените и реално извършени разходи.
(14) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) За всяка мярка от местната стратегия за развитие се кандидатства с отделен проект.
(15) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.)
(16) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.


Чл. 25. (1) Местната стратегия за развитие трябва да:
1. е интегрирана и балансирана, основана на взаимодействието между заинтересованите лица и/или представителите от социално-икономическите сектори;
2. е съвместима с нуждите на РО, предимно в социално-икономическата сфера;
3. е насочена към устойчиво развитие на съответната РО;
4. обхваща цялата територия на МИРГ;
5. се допълва с други дейности и стратегии, извършвани в дадената РО;
6. отговаря на целите на ОПРСР;
7. съдържа кратко въвеждащо описание на процеса на нейното разработване.
(2) Структурата на местната стратегия за развитие съдържа:
1. описание на РО и МИРГ (социално-икономически анализ на територията на РО; екологични характеристики; силни и слаби страни на РО; общини в обхвата на МИРГ; карта на РО; организационна структура на МИРГ; механизъм на вземане на решения на МИРГ);
2. описание на процеса на разработване на стратегията (партньори; описание на етапа на изграждане на капацитет; описание на процеса на въвличане на местната общност и партньорите);
3. цели на местната стратегия за развитие и обосновка;
4. механизъм на изпълнение на стратегията (изброяване на мерките, които са включени в стратегията, с подробно описание на всяка мярка поотделно - цели на мярката, техния принос към стратегията, допустими дейности и кандидати; размер на бюджета; размер на безвъзмездната финансова помощ; описание на европейското и националното законодателство за прилагането на дадената мярка; индикатори за измерване изпълнението на ниво мярка);
5. допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и политики, изпълнявани на територията на областта;
6. бюджет (подробно описание на финансовия план на МИРГ; общ бюджет на стратегията и бюджет на всяка мярка поотделно; планирани дейности, които ще се изпълняват, и времеви график на всяка мярка от стратегията и на стратегията като цяло);
7. процедури и изисквания за мониторинг и докладване (процедури за откриване и докладване на нередности; попълване на всички индикатори за наблюдение, изисквани от ИАРА; всички оценки, извършени от външни експерти; описание на всички доклади, които МИРГ ще изпраща до ИАРА - междинни, след приключване на всеки проект и годишни);
8. процедури по прилагане и актуализиране на местната стратегия за развитие;
9. дейности за популяризиране и комуникационни стратегии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Местната стратегия за развитие се разработва и се изпълнява до края на 2015 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) Крайният срок за приемане на проектни предложения от МИРГ по местната стратегия за развитие е 30.06.2014 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Срокът за приемане на проектни предложения от МИРГ по местната стратегия за развитие, чийто бюджет не е увеличен с анекс към договора по чл. 34, е 15.07.2015 г.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2014 г., в сила от 21.11.2014 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Крайният срок за приемане на проектни предложения по ал. 4 от ИАРА по местните стратегии за развитие е 31.07.2015 г.

Раздел III.
Структура на местната инициативна рибарска група


Чл. 26. Местната инициативна рибарска група трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в наименованието си да съдържа обозначението "Местна инициативна рибарска група" или съкратено "МИРГ";
2. да има седалище и адрес на управление на територията на определената за осъществяване на дейностите територия на МИРГ;
3. да има колективен върховен орган, отговорен за прилагане на местната стратегия за развитие;
4. членовете на колективния върховен орган да имат постоянен адрес в определената за осъществяване на дейностите територия на МИРГ;
5. поне 51 на сто от членовете на колективния върховен орган да са представители на частния сектор, на неправителствени организации и на лица предимно от областта на риболова, аквакултурата, маркетинга и преработката на продукти от риболов и аквакултура;
6. изпълнява и е пряко ангажирана с прилагането на местната стратегия за развитие, основана на подхода "от долу на горе", в съгласие с управляващия орган на ОПРСР;
7. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) член е на Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET) и участва директно или косвено в нея чрез лицата, определени да изпълняват дейностите по чл. 53, като изпраща информация за придобития опит и предоставя ноу-хау и детайли по изпълняваните дейности.


Чл. 27. (1) Местната инициативна рибарска група назначава екип от максимум трима души, съставен от управител, координатор и технически сътрудник, заети на пълен работен ден, които да:
1. обработват и извършват административна и техническа оценка на проектните предложения на кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
2. осъществяват дейности по разпространение на информация и популяризиране на местната стратегия за развитие;
3. изготвят доклади до ИАРА за отчитане на дейността на МИРГ;
4. осигуряват ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИРГ.
(2) Лицата по ал. 1 не са служители на общински, областни и държавни администрации.
(3) Дейностите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 могат да бъдат изпълнявани и от водещия партньор за етапа на изграждане на капацитет.
(4) След официалното си признаване от ИАРА МИРГ е длъжна да осигури на екипа по ал. 1:
1. работни помещения за срока на изпълнение на местната стратегия за развитие;
2. офис-оборудване за осъществяване на дейността - компютър за всяко лице от екипа, принтер, интернет връзка, телефон.


Чл. 28. Членовете на МИРГ и на колективния върховен орган на МИРГ, както и кандидатите по проекти от местната стратегия за развитие трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. да нямат изискуеми задължения към ИАРА и ДФЗ;
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) членовете на управителните органи на МИРГ и лицата, представляващи и управляващи кандидатите, да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. да не са в нарушение на изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
6. да не са в производство по ликвидация (с изключение на едноличните търговци (ЕТ);
7. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.) или изискванията на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
(2) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.
(3) Липсата на обстоятелствата по чл. 28 и по ал. 1 и 2 се доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.

Раздел IV.
Процедура по признаване на местната инициативна рибарска група


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Крайната дата за признаването на всички МИРГ от изпълнителния директор на ИАРА е 31 март 2012 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) По реда на тази наредба могат да бъдат признати до шест МИРГ за Програмния период 2007 - 2013 г., следвайки процедурата на конкурентен подбор.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикува покани за подаване на заявления за признаване на МИРГ на електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в териториалните структури на ИАРА. Поканите за подаване на заявления за признаване на МИРГ се публикуват при одобрени декларации за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство на потенциалните МИРГ.


Чл. 31. (1) Приемът на заявления за признаване на МИРГ продължава до 1 месец от публикуването на поканата от ИАРА.
(2) Не се приемат заявления за признаване на МИРГ след изтичане на срока по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Заявлението за признаване на МИРГ съгласно приложение № 6 се подписва от председателя на управителния съвет на МИРГ и се подава от председателя на управителния съвет на МИРГ или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно в ИАРА - София, заедно с местната стратегия за развитие на потенциалната МИРГ, която е неделима част от заявлението за признаване.
(4) Заявлението за признаване на МИРГ и местната стратегия за развитие се предоставят в оригинал на хартиен и дигитален носител, а придружаващите ги документи се предоставят в оригинал или нотариално заверено копие. В случай на представяне на нотариално заверени копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА.
(5) Документите по ал. 3 се предоставят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(6) След подаване на заявлението за признаване на МИРГ ИАРА - София, извършва проверка за окомплектованост на документите и установяване спазването на следните изисквания:
1. заявлението за признаване да е подадено в оригинал на хартиен и дигитален носител;
2. заявлението за признаване да е подадено в сроковете, указани в поканата на ИАРА за набиране на заявления за признаване на МИРГ;
3. всички елементи на заявлението за признаване на МИРГ да са попълнени;
4. заявлението за признаване на МИРГ да съдържа всички изискуеми документи;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) документите да са подадени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от председателя на управителния съвет на МИРГ или от упълномощено от него лице.
(7) При наличие на всички изискуеми документи ИАРА - София, издава входящ номер на заявлението за признаване на МИРГ.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведомява писмено председателя на управителния съвет на МИРГ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 6. При обосновано искане от страна на председателя на управителния съвет на МИРГ срокът може да се удължи с допълнителни до 10 работни дни.
(9) При неотстраняване на нередовностите и/или непълнотите и/или неяснотите в срока по ал. 8 или при получен отказ за удължаване на срока заявлението за признаване и придружаващите го документи се отхвърлят с мотивирана заповед за отказ и потенциалната МИРГ може да кандидатства по реда на тази наредба при последваща покана за набиране на заявления за признаване на МИРГ.


Чл. 32. (1) При положителен резултат от проверката за окомплектованост и при наличие на всички изискуеми документи заявленията за признаване на МИРГ и местните стратегии за развитие се разглеждат от комисия за избор, определена от изпълнителния директор на ИАРА.
(2) Комисията по ал. 1 в срок до 45 работни дни от приключването на проверката за окомплектованост по ал. 6 извършва проверка за допустимост на заявленията за признаване на МИРГ за спазване на следните изисквания:
1. потенциалната МИРГ да е регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ като юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на общественополезна дейност и вписана в Централния регистър на Министерството на правосъдието;
2. потенциалната МИРГ да прилага стратегията си на територията на една от определените от ИАРА РО;
3. членовете на потенциалната МИРГ са описаните в чл. 22, ал. 2 и 3;
4. заявлението за признаване на МИРГ да съдържа местната стратегия за развитие и нейните задължителни елементи съгласно чл. 25, ал. 1 и 2;
5. заявлението за признаване на МИРГ да съдържа устав и вътрешен правилник за дейността на МИРГ;
6. потенциалната МИРГ да има осигурен капацитет съгласно изискванията на чл. 10.
(3) Комисията за избор по ал. 1 извършва оценка на местната стратегия за развитие съгласно критерии за оценка на стратегията, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, съгласно приложение № 7 от наредбата.
(4) В случай че в хода на проверките по ал. 2 е необходимо становище от друг орган или институция и/или е изпратено писмо за отстраняване на нередовност/непълнота/неяснота, срокът по ал. 2 спира да тече до получаване на отговор.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) В случай че при проверките и оценката по ал. 2 и 3 се установи нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти или в случай че са необходими допълнителни документи, комисията за избор уведомява писмено председателя на управителния съвет на МИРГ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо може да отстрани посочените нередовности, непълноти и/или неясноти в заявлението за признаване на МИРГ и местната стратегия за развитие и/или да набави допълнително изискваните от комисията за избор документи. При обосновано искане от страна на председателя на управителния съвет на МИРГ срокът може да се удължи с допълнителни до 10 работни дни.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) В случай че при оценката по ал. 3 се установи необходимост от изменение на стратегията с цел нейното подобрение, комисията за избор може да определи срок не по-дълъг от 2 месеца, за нейното актуализиране и привеждане в съответствие с критериите, за което писмено уведомява председателя на управителния съвет на МИРГ.
(7) При неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 5 или при установяване на недопустимост на заявлението за признаване и местната стратегия за развитие Комисията за избор уведомява писмено изпълнителния директор на ИАРА, който на базата на нейното експертно становище отхвърля заявлението за признаване на МИРГ.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури уведомява писмено председателя на управителния съвет на МИРГ за отхвърляне на заявлението за признаване на МИРГ, като го информира за възможността да кандидатства при условията и по реда на тази наредба при последваща покана за набиране на заявления за признаване на МИРГ.


Чл. 33. (1) След извършване на проверките по чл. 32, ал. 2 и 3 и във връзка с писменото становище на комисията за избор, както и при доказан капацитет от страна на МИРГ за реализация на дейностите по прилагане на местната стратегия за развитие, изпълнителният директор на ИАРА със заповед признава съответната МИРГ.
(2) Всички МИРГ, които са признати със заповед на изпълнителния директор на ИАРА, писмено се уведомяват от ИАРА за признаването на МИРГ и одобрението на местната стратегия за развитие.
(3) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед може да оттегли признаването на МИРГ при:
1. установяване на несъответствие с изискванията по признаването и функционирането на МИРГ;
2. прекратяване на сдружението или обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
3. установяване, че признаването е извършено въз основа на невярна информация;
4. закононарушение, извършено във връзка с признаването на МИРГ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури писмено уведомява председателя на управителния съвет на МИРГ за заповедта по ал. 3.
(5) Отказът за признаване и отмяната на признаването на сдружението подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо за признаване на МИРГ и одобрение на местната стратегия за развитие председателят на управителния съвет на МИРГ като кандидат за финансово подпомагане трябва да се яви в ИАРА - София, за подписване на двустранен договор между него като представител на МИРГ и ИАРА за финансиране изпълнението на местната стратегия за развитие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) При неявяване на председателя на управителния съвет на МИРГ като кандидат в определения по ал. 1 срок МИРГ губи правото си за подпомагане и може да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Не се приемат предложения за изменение и допълнение на договора по чл. 34, които водят до увеличение на срока за прилагане на стратегията, указан в договора по чл. 34.
(2) Искането за изменение и/или допълнение на договора по чл. 34 или искането за промяна по чл. 24, ал. 4, т. 6 се изпраща от председателя на управителния съвет на МИРГ до управляващия орган по ОПРСР.
(3) В срок до един месец от получаване на документите по ал. 2 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано отказва със заповед искането за изменение и допълнение на договора по чл. 34 или искането за актуализация на местната стратегия за развитие, за което МИРГ получава писмено уведомление.
(4) В срок до 10 дни от получаване на писменото уведомление по ал. 3 за одобрение на искането за изменение и допълнение на договора по чл. 34 председателят на управителния съвет на МИРГ трябва да се яви в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 34.
(5) При неявяване на представителя на МИРГ в определения по ал. 4 срок МИРГ губи правото си за подписване на анекса.
(6) В случаите на чл. 24, ал. 4, т. 6 към искането за промяна МИРГ представя следните документи:
1. подробна обосновка за необходимостта от актуализирането на местната стратегия за развитие, одобрена от общото събрание на МИРГ, която трябва да съдържа доказателства за прилагането на механизмите, въз основа на които е констатирана необходимостта от всяка промяна в местната стратегия за развитие на МИРГ (анализ, запитване, анкета, проучване, работни срещи или др.);
2. протокол от общото събрание на МИРГ и решение за одобрение на актуализацията, в случай че същото не е приложено към протокола.
(7) В случаи на непълнота на документите и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява МИРГ, която в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(8) Срокът по ал. 3 спира да тече до получаване на отговор от МИРГ, когато е изпратено писмо от ИАРА по ал. 7.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) (1) Управляващият орган има право да намали бюджета на местната стратегия за развитие след 30.06.2014 г. след извършен анализ за изпълнение на местната стратегия за развитие и анализ за усвояване на бюджета на местната стратегия за развитие.
(2) Анализът по ал. 1 включва следните обстоятелства:
1. договорени и изпълнени (изплатени) проектни предложения по местната стратегия за развитие;
2. планираните, договорените и усвоените финансови средства по местната стратегия за развитие;
3. наличие на неусвоен бюджет на местната стратегия за развитие.
(3) След 30.06.2014 г. Управляващият орган на ОПРСР може да увеличи бюджета на местната стратегия за развитие, като анализира следните обстоятелства:
1. подадени, договорени и изпълнени (изплатени) проектни предложения по местната стратегия за развитие;
2. анализ на планираните, договорените и усвоените финансови средства по местната стратегия за развитие.
(4) Финансовият ресурс по ал. 3 се осигурява от неусвоения бюджет по мярката и/или от намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти по мярката.
(5) За промяната в бюджета на местната стратегия за развитие по ал. 1 или по ал. 3 ИАРА и МИРГ подписват анекс към договора по чл. 34.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Раздел I.
Изпълнение и финансиране на местните стратегии за развитие


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) За изпълнение на местната стратегия за развитие МИРГ изпълнява процедурите и правилата за обработка и оценяване на проектни предложения от стратегията, изготвени и одобрени от ИАРА. Оценката на проектните предложения, наблюдението и контролът по изпълнението и прилагането на стратегията се извършват от ИАРА.
(2) За изпълнение на местната стратегия за развитие МИРГ извършва следните дейности:
1. привлича местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на проектни предложения;
2. работи в тясно сътрудничество с кандидатите и потенциалните кандидати;
3. популяризира възможностите за кандидатстване и разработване на проектни предложения;
4. информира потенциалните кандидати за условията за кандидатстване и предстоящо набиране на заявления за кандидатстване;
5. консултира потенциалните бенефициенти относно процеса на изготвяне на проекти съгласно правилата по ал. 1;
6. подготвя и обявява покани за набиране на проектни предложения;
7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) приема и регистрира проектните предложения, като издава входящ номер на заявлението за кандидатстване;
8. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) извършва оценка за допустимост на кандидата, дейностите и разходите по проектните предложения съобразно приоритетите, заложени в местната стратегия за развитие;
9. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) извършва класиране на проектните предложения в зависимост от степента на принос към местната стратегия за развитие, за което се изготвя протокол от заседанието на компетентния орган на МИРГ;
10. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) предоставя на ИАРА оригиналите на всички постъпили в МИРГ проектни предложения, получили положителна оценка за съответствие с местната стратегия за развитие, ведно с документите за извършените проверки по т. 8 и протокола по т. 9 в срок до 5 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т. 9;
11. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.)
12. подпомага подготовката на заявките за плащане на проектите, подавани до регионалните разплащателни агенции на Разплащателната агенция (РРА - РА);
13. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.)
14. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) участва в подписването на договори между МИРГ, кандидатите за финансово подпомагане и ИАРА и анекси за изменение и допълнение към тях;
15. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) извършва цялостното наблюдение по изпълнението на проекта и местните стратегии за развитие и докладва на ИАРА за изпълнението им чрез подготвянето на годишни доклади;
16. изготвя и предоставя на ИАРА подписани заверени копия на годишните финансови отчети по чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ, годишните доклади по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ, книгите за протоколите от заседанията на колективните органи по чл. 40, ал. 1 ЗЮЛНЦ и други доклади за извършените от МИРГ дейности и за хода на изпълнение на местната стратегия за развитие;
17. предоставя на ИАРА всяка изискана информация, свързана с изпълнението на местната стратегия за развитие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) При провеждане на заседание на компетентния орган за класиране на проектите в зависимост от степента им на принос към местната стратегия за развитие неговите членове подписват декларация за липса на конфликт на интереси.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Членове на МИРГ, участвали в консултиране и/или изготвяне на проектно предложение, нямат право да участват в заседанието по ал. 3, на което се разглежда същото проектно предложение.
(5) Потенциалната МИРГ, която участва в етапа на изграждане на капацитет по чл. 10, както и официално признатата от ИАРА Местна инициативна рибарска група, няма право да отказва участието на кандидат-партньор, отговарящ на изискванията за членство по реда на тази наредба, в структурата на МИРГ.
(6) За изпълнение на дейностите от местната стратегия за развитие ИАРА извършва следното:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) в срок до 2 месеца извършва проверка за административно съответствие на кандидатите, дейностите и разходите, извършва оценка за обосноваността на предложените разходи на проектните предложения, предоставени от МИРГ по реда на чл. 36, ал. 2, т. 10, извършва проверка на място преди одобрението на проектното предложение;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) в случай на необходимост от определяне основателността на предложените разходи в проектното предложение изпълнителният директор на ИАРА може да определи със заповед оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността им; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната област;
3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури има право да изисква от кандидата допълнителни документи, които са свързани с предмета на инвестицията, но не са изрично посочени в Насоките за кандидатстване по местната стратегия за развитие;
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) в случаи на нередовност на документите по т. 1, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) срокът по т. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
а) е изпратено писмо от ИАРА за допълнителна информация по т. 3 и/или за отстраняване на нередовност по т. 4;
б) по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия от ИАРА, като този срок се удължава със срока, определен на оценяващата комисия;
в) в резултат от дейностите по т. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) след извършване на проверките по т. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля проектното предложение с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която се съобщава на МИРГ и на кандидата по реда на АПК;
7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) в 10-дневен срок от уведомяването на страните МИРГ чрез законния си представител, кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явяват за подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
8. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) при подписването на договора кандидатът или законният му представител или упълномощено от него лице предоставя актуални удостоверения за наличие или липса на данъчни задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им; свидетелство за съдимост на кандидата или законния му представител, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата;
9. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) при неявяване или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба;
10. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) когато сумата на безвъзмездна финансова помощ за допустимите разходи, одобрени по проекти, надхвърли определения бюджет по конкретната мярка на МСР, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет, изготвени от МИРГ за всяка мярка от местната стратегия за развитие и одобрени от ИАРА.
11. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) приема и разглежда всички изискуеми документи по чл. 36, ал. 2, т. 15 и 16;
12. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) приема, разглежда и одобрява/отхвърля всички видове доклади на МИРГ за прилагането на местната стратегия за развитие;
13. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) извършва регулярни проверки на МИРГ за оценка на напредъка в прилагането на местната стратегия за развитие и съответствието с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по чл. 34;
14. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) извършва проверки на място;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) изготвя, подписва и предоставя анекси за изменение и допълнение на договори по т. 7.
(7) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства съгласно заявлението за кандидатстване, след извършена проверка на място от служители на ИАРА, с изключение на:
1. разходите за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
2. разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро.
(8) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) Разходите по ал. 7, т. 1 - 2 могат да бъдат извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване в МИРГ или ИАРА. При получаване на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив извършените разходи остават за сметка на кандидата.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта с целите, дейностите и изискванията на местната стратегия за развитие и/или целите, дейностите и изискванията на тази наредба изпълнителният директор на ИАРА отхвърля проектното предложение с мотивирана писмена заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), която се съобщава на МИРГ и на кандидата по реда на АПК.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) (1) Заявлението за кандидатстване получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 36, ал. 6, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 3 и 4 и/или с целите на местната стратегия за развитие;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 36, ал. 6, т. 4;
4. след извършена оценка на икономическата жизнеспособност на проекта (в случаите, в които е приложимо) се установява, че икономическият ефект от инвестицията, измерен към началния момент на инвестиционния период, е по-малък от нула;
5. проектът не се изпълнява на територията на рибарската област на МИРГ;
6. в случаите, когато стойността на исканата безвъзмездна помощ по проекта надвишава максималния размер съгласно местната стратегия за развитие, Управляващият орган има право служебно да намалява размера на помощта до достигане на прага, определен в местната стратегия за развитие;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 28 и чл. 29, ал. 1 и 2;
8. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по предходните алинеи кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) (1) При разходване на средства от бюджета на местната стратегия за развитие се взема предвид следното:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: ЕИК и седалище и адрес на управление на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента;
2. при наемане на изпълнители за доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени, бенефициентът е длъжен да направи избор на доставчик при наличие на най-малко две независими и съпоставими оферти, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: ЕИК и седалище и адрес на управление на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента;
3. бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекти, изпълнявани в рамките на местната стратегия за развитие след сключване на договора по чл. 36, ал. 6, т. 7; процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и при спазване на условията и реда на приложимото законодателство;
4. предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 20а във връзка с чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП;
5. оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на кандидатите/участниците се предоставят от бенефициент, изпълняващ проект в рамките на местната стратегия за развитие, на ИАРА и МИРГ в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя;
6. контролът за спазването на процедурите по т. 3 и 5 се осъществява от ИАРА;
7. в срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по т. 5 и писмено уведомява бенефициента и МИРГ за подписване на анекс към договора по чл. 36, ал. 6, т. 7; при открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА има право да наложи финансови корекции, както и да определи окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ;
8. в срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление по т. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 36, ал. 6, т. 7; в анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
(2) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да отговарят на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от тях дейности по проекта, в това число и на всички регистрационни/разрешителни и/или лицензионни режими.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури може да наложи финансови корекции на бенефициентите във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство в случаите на констатиране на единични или системни нарушения/грешки от Одитния орган по ОПРСР, от Сертифициращия орган по ОПРСР или от ИАРА след сключване на договор/анекс за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(4) Размерът на финансовите корекции по ал. 3 се определя съгласно утвърдени Процедури за контрол на ИАРА и Указания към бенефициентите, публикувани на страницата на ОПРСР.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) По проекти, изпълнявани в рамките на местната стратегия за развитие, се допуска само окончателно плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(11) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(12) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(13) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(14) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При кандидатстване за окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции на РА по място на реализиране на проекта и прилага документи съгласно заявка за плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Заявка за окончателно плащане се подава след реализирането на проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока за изпълнение на проекта, посочен в договора по чл. 36, ал. 6, т. 7.
(3) Заявката за плащане се подава от бенефициента.
(4) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(5) Регионалната разплащателна агенция на РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бенефициента.
(6) Документите по ал. 1 се предоставят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(7) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документите на бенефициента, заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.
(8) След отстраняване на нередовностите бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(9) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.
(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Заявката за окончателно плащане по проектните предложения по чл. 25, ал. 4 може да се подаде само ако разходите, финансирани от ОПРСР, са действително платени от бенефициентите на техните изпълнители до 31 декември 2015 г.


Чл. 42. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи завършения проект, изпълнителният директор на ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. при необходимост назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява с оторизационно писмо или мотивирано отказва със заповед изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения и изпълнения проект;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) изпраща уведомително писмо на бенефициента и на МИРГ за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ЦУ - РА, уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън изискуемите по реда на настоящата наредба.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) Разплащателна агенция отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените дейности/разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и/или пропуските в срока по чл. 42, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими разходи;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) се налага корекция на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане за същия проект.

Раздел II.
Допустимост на текущите разходи за управление на дейността на местните инициативни рибарски групи


Чл. 43. Допустимите за финансиране текущи разходи за управление на дейността на МИРГ са:
1. заплата за управителя на всяка МИРГ в размер до 10 минимални работни заплати на месец за страната, заплата на координатора на всяка МИРГ в размер до 8 минимални работни заплати за страната на месец, заплата на техническия сътрудник на всяка МИРГ в размер до 6 минимални работни заплати за страната на месец, както и хонорари за външни експерти, наети от МИРГ, които не могат да надвишават сумата от 200 лева на ден;
2. заплащания за допълнителен персонал/членове на екип на МИРГ, който може да е нает на половин работен ден, или при необходимост - експертна намеса само в определен брой работни дни;
3. разходи за наем на офиси на МИРГ;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) разходи за наеми и/или закупуване на нова офис техника, друга техника и/или оборудване, необходими за осъществяване и управление на дейностите на МИРГ, включително и разходите за застраховането им;
5. разходи за закупуване на офис-консумативи и канцеларски материали;
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) разходи за закупуване на лек автомобил под 150 к. с. и с до 5+1 места, включително и разходите за застраховането му;
7. разходи за организиране на срещи на органите на МИРГ;
8. разходи за комуникация (телефони, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, отопление, ток, вода, необходими за реализиране и прилагане на местната стратегия за развитие и за извършване на дейността на МИРГ;
9. разходи за преводачески услуги;
10. организационни разходи за провежданите семинари и обучения, работни и партньорски срещи, наем на зали и оборудване, подготовка и разпространение на информационни материали и други дейности по популяризиране на МИРГ;
11. разходи за нощувки и дневни, предвидени в бюджета и изчислени съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.), и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм, бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);
12. разходи за участия в изложения, конференции, срещи, обучения, както и разходи за участия в мероприятия на Националната рибарска мрежа, мероприятия на ФАРНЕТ "Европейска общностна мрежа на Местните инициативни рибарски групи", международни семинари и срещи за обмен на опит, при условие че същите не са финансирани по реда на мярка 4.1.Б. "Помощ за осъществяване на съвместни дейности" от Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОПРСР;
13. разходи, свързани с подготовката на бъдещи съвместни дейности между две или повече МИРГ (срещи между МИРГ за обмен на опит и/или информация, участие след покана в семинари/конференции/кръгли маси, които са организирани от една МИРГ, която е поканила за участие друга/други МИРГ и т.н.), при условие че същите не са финансирани по реда на мярка 4.1.Б. "Помощ за осъществяване на съвместни дейности" от Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОПРСР.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проект в съответствие със ЗОП и при спазване условията и реда на приложимото законодателство.

Раздел III.
Ред и условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за покриване текущите разходи за управление на дейността на местната инициативна рибарска група


Чл. 44. Финансовата помощ, отпускана при условията и по реда на този раздел, представлява част от бюджета на местната стратегия за развитие на МИРГ, предназначена за текущи разходи за управление на дейността на МИРГ.


Чл. 45. (1) Финансова помощ по чл. 44 се предоставя на МИРГ, която:
1. е призната със заповед на изпълнителния директор на ИАРА и е сключила договор по чл. 34;
2. не е извършвала промени в правно-организационната си форма и структура, водещи до несъответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Текущите разходи за управление на дейността на МИРГ се отпускат след официалното признаване на МИРГ и се съхраняват в отделна банкова сметка на регистрираната по реда на чл. 22, ал. 1 МИРГ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Помощта, отпускана за текущите разходи на МИРГ по чл. 44, не може да надхвърля 10 на сто от бюджета на местната стратегия за развитие на МИРГ (от общия публичен бюджет, предоставен на рибарския район) и е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършените разходи по дейности, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Текущите разходи на МИРГ могат да надвишат прага по ал. 3 за всеки конкретен случай, включително когато групите не могат да бъдат създадени на основата на съществуващи организации с опит.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Текущите разходи за управление на дейността на МИРГ трябва да са пропорционално разпределени на годишна база за срока на изпълнение на местната стратегия за развитие.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) За планираните текущи разходи за следващата календарна година МИРГ изготвя проект на годишен бюджет по вид разход, който се представя на ИАРА за одобрение до 1 ноември на текущата календарна година. В проекта на годишен бюджет може да се заложат до 10 % за непредвидени разходи, в рамките на допустимите разходи в раздел II. В случаи на непълнота и/или неяснота на проекта на годишен бюджет ИАРА писмено уведомява МИРГ, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените непълноти и/или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни и/или нови документи. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури одобрява/отхвърля проекта на годишния бюджет до края на текущата календарна година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Текущите разходи за управление на дейността на МИРГ се изплащат до края на 2015 г.
(8) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Промяна на одобрения годишен бюджет на МИРГ се допуска еднократно в срок до 30 юни на съответната година и се одобрява/отхвърля от ИАРА в срок до 31 юли на същата година.
(9) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При избора на изпълнител/и за всички дейности, планираните разходи за които надхвърлят стойностните прагове по Закона за обществените поръчки (ЗОП), МИРГ следва да прилагат реда и условията на ЗОП. В случаите на проведени процедури по реда на ЗОП МИРГ представят оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на кандидатите/участниците от проведените процедури в ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(10) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи по ал. 9 и писмено уведомява МИРГ за констатациите си; при открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА има право да наложи финансови корекции на МИРГ.
(11) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Местната инициативна рибарска група представя в ИАРА и ДФЗ - РА до 10-о число на месеца, следващ изминалото тримесечие, отчет за извършените разходи по образец, придружен с оригинали на разходооправдателни документи, потвърждаващи извършването им за ДФЗ - РА и заверени копия на същите за ИАРА. В срок до 2 месеца от представяне на документите ДФЗ - РА извършва проверка за съответствие на представените документи с одобрения от ИАРА годишен бюджет на МИРГ. В случай на установяване на недопустими разходи с уведомителното писмо ДФЗ - РА изисква от МИРГ представяне на допълнителни документи, доказващи и/или обосноваващи съответните разходи. При липса/непредставяне на такива документи ДФЗ - РА определя разходите като неодобрени. Резултатите от извършената проверка се изпращат в ИАРА. ИАРА съхранява предоставената документация от ДФЗ - РА и МИРГ в архив.
(12) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В срок до 10 работни дни от получаване на отчета с резултатите от извършените проверки на отчетите на МИРГ за извършените разходи за тримесечието от ДФЗ - РА по ал. 11 ИАРА изготвя и изпраща до МИРГ уведомително писмо относно неодобрените разходи. Местната инициативна рибарска група следва да представи в срок от 10 работни дни в ДФЗ - РА и в ИАРА копие от банков документ, удостоверяващ, че сумата на неодобрените разходи е преведена по сметката на ОПРСР.


Чл. 46. Местната инициативна рибарска група има право да финансира единствено текущи разходи, които са:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) съгласно одобрения от ИАРА годишен бюджет;
2. извършени от МИРГ след подписване на договора по чл. 34;
3. извършени по време на реализиране на местната стратегия за развитие;
4. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.)


Чл. 47. Безвъзмездната финансова помощ за текущи разходи се изплаща след официалното признаване на МИРГ от ИАРА.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) При кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи бенефициентът подава заявка за плащане в ДФЗ - РА, като прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 8).
(2) Заявката за плащане се подава не по-късно от 15 работни дни след подписване на договора по чл. 34.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) ДФЗ - РА, извършва преглед на документите в присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РА връща документите на бенефициента, заедно с копие от контролен лист, от който са видни липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните по ал. 4 пропуски бенефициентът има право отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.
(7) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на ДФЗ - РА.


Чл. 49. (1) В срок от един месец от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи;
3. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
4. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ЦУ - РА, уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените съгласно приложение № 8.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в случай че по проекта е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 50. (1) Разплащателна агенция отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 49, ал. 1, т. 1 нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота на заявените данни и посочените факти;
2. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и/или пропуските в срока по чл. 49, ал. 2;
3. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) се налага корекция на финансовата помощ във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 96 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 за Европейския фонд за рибарство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 51. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане за същите дейности.

Раздел IV.
Недопустими разходи


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Недопустими разходи по изпълнение на местната стратегия за развитие са:
1. закупуване на техника или оборудване втора употреба;
2. разходи за застраховки на дълготрайни материални активи (ДМА);
3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни с нормативен акт;
4. дарения;
5. банкови такси за сметки, обслужващи финансови средства от друг източник;
6. закупуване на земя и недвижими имоти;
7. разходи за закупуване на повече от едно МПС;
8. закупуване на инфраструктура за обучение, която възлиза на повече от 10 на сто от общите допустими разходи по даден проект;
9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите на ЗДДС, и на Регламент № 1198/2006 г.;
10. мита, други данъци и такси;
11. лихви по кредити и неустойки и лихви по лизинг;
12. разходи за закупуване на активи на лизинг, дължим извън периода на действие на местната стратегия за развитие и с остатъчна стойност, когато МИРГ не придобива собственост върху актива;
13. разходи за амортизации;
14. разходи за дейности, които се финансират по други програми и/или проекти;
15. разходи за командировки в страната на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната;
16. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
17. плащания в натура.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Недопустими разходи при покриване на текущите разходи на МИРГ са:
1. закупуване на техника или оборудване втора употреба;
2. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни с нормативен акт;
3. дарения;
4. банкови такси за сметки, обслужващи финансови средства от друг източник;
5. закупуване на земя, недвижими имоти и инфраструктура за обучение;
6. разходи за закупуване на повече от едно МПС;
7. данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите на ЗДДС, и на Регламент № 1198/2006 г.;
8. лихви и неустойки;
9. разходи за закупуване на активи на лизинг, дължим извън периода на действие на местната стратегия за развитие и с остатъчна стойност, когато МИРГ не придобива собственост върху актива;
10. разходи за амортизации;
11. разходи за дейности, които се финансират по други програми и/или проекти;
12. разходи за командировки в страната на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
13. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИРГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.);
14. плащания в натура.

Раздел V.
Дейности, извършвани в полза на местните инициативни рибарски групи


Чл. 53. (1) Дейностите, извършвани в полза на МИРГ след тяхното официално признаване, извън предоставянето на експертна помощ по чл. 10, ал. 4, са:
1. анализ, осигуряване и разпространяване на информация за добри практики, опит и знания, приложими в Република България, по различни дейности/мерки, съдържащи се в ОПРСР;
2. поддържане на взаимни връзки между МИРГ в Република България, както и връзки между български МИРГ и такива от другите страни - членки на ЕС, (в т.ч., организиране на срещи и конференции между групите както в Република България, така и между български МИРГ и такива в ЕС, за обмен на опит и практики) и стимулиране на създаването на съвместни проекти между групите на ниво междурегионално и международно сътрудничество съгласно мярка 4.1. Б. "Помощ за осъществяване на съвместни дейности" по Приоритетна ос № 4 от ОПРСР;
3. изграждане на база данни, необходима за местните стратегии за развитие и за тяхното последващо наблюдение и контрол от ИАРА;
4. създаване и поддържане база данни с координатите на всички МИРГ на територията на страната - адреси, телефони, електронна поща и уебстраници на групите;
5. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) взаимодействие с Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET);
6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) предоставяне на Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET) на цялата налична информация по дейностите, изпълнявани от отделните МИРГ на територията на Република България, и постигнатите от тях резултати.
7. други дейности, определени от ИАРА и възникнали вследствие допълнителни нужди на потенциалните МИРГ в процеса на работа на МИРГ.
(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват от ИАРА или от определени от ИАРА изпълнители.

Глава пета.
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ


Чл. 54. (1) В случай че МИРГ не изпълнява своите законови или договорни задължения за времето на осъществяване на местната стратегия за развитие, ИАРА и РА изискват връщането на всички изплатени суми и/или прекратяване на договора, сключен с МИРГ.
(2) В случай че бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие не изпълняват своите законови или договорни задължения, ИАРА и РА могат да поискат връщането на всички изплатени суми и/или прекратяване на договора, сключен с МИРГ и ИАРА.
(3) Сумите по ал. 1, подлежащи на възстановяване по процедурата, залегнала в ал. 1 и 2, са изискуеми от датата на отпускането им ведно с начислената законна лихва.


Чл. 55. (1) За период от 5 години от датата на подписване на договора по чл. 34 с МИРГ и договора по чл. 36, ал. 2, т. 14 с бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие МИРГ и бенефициентите са длъжни:
1. да използват придобитите при изпълнението на одобрения проект и местната стратегия за развитие ДМА по предназначение;
2. да предоставят на ИАРА и РА всяка поискана информация, отнасяща се до осъществяването на дейността по проекта, на местната стратегия за развитие и на МИРГ;
3. да не продават или да не преотстъпват възмездно или безвъзмездно ползването върху придобитите въз основа на одобрения проект, изпълнението на местната стратегия за развитие и функционирането на МИРГ материални активи чрез отдаването им под наем, аренда, договор за съвместна дейност и други;
4. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място на обекта табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; бенефициентът е длъжен да включи в табелата следните елементи:
а) емблемата на ЕС да е в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г. и позоваване на ЕС;
б) позоваване на ЕФР: "Европейски фонд за рибарство";
в) изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст: "Инвестиране в устойчиво рибарство";
г) (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) информацията по букви "а" - "в" трябва да заема най-малко 25 % от табелата;
д) (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) табелата следва да указва вида и наименованието на проекта;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) за проекти, които надвишават левовата равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура и дейности за СМР, да постави на видно място на обекта на извършване на инвестицията временна табела за периода на изпълнение на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът е длъжен да замени временната табела с постоянна съгласно т. 4;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) да изготвят доклади до ИАРА за всеки приключил етап по проект и местната стратегия за развитие, както и един окончателен доклад след окончателното приключване на всеки проект и местната стратегия за развитие;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) да се консултират с партньорите си в хода на изпълнение на проекта и местната стратегия за развитие, да ги информират за напредъка по тях и да им предоставят копия от докладите по проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) В срок до 2020 г. включително МИРГ и бенефициентите по проекти от местната стратегия за развитие са длъжни да съхраняват всички документи, свързани с проектите, местната стратегия за развитие и дейността на МИРГ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни да не прехвърлят собственост върху бизнес съгласно изискванията на член 28, параграф 2 от Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство за периода по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни писмено да съгласуват с МИРГ и ИАРА всяка промяна в правноорганизационната си форма за периода по ал. 1.


Чл. 56. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява текущ и последващ контрол върху целевото изпълнение на местната стратегия за развитие, проектите по нея и функционирането на МИРГ за срока по чл. 55, като има право да извършва проверки както на дейността на МИРГ, така и на бенефициентите по мерките от местната стратегия за развитие.
(2) По време на проверките ИАРА има право да проверява оригинални документи на бенефициентите и МИРГ, както и да изисква специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими за обективната оценка на дейността им в изпълнение на проекта и местната стратегия за развитие.


Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 27.03.2012 г.) Местната инициативна рибарска група и бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни да предоставят всяка поискана информация, свързана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички МИРГ и бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта и/или изпълнението на местната стратегия за развитие.
(2) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, МИРГ и бенефициентите са длъжни да осигурят както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място, целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта и/или МИРГ, изискани преди започването или в процеса на извършване на проверката.
(3) Местната инициативна рибарска група и бенефициентите трябва да оказват пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигурят достъп до местата, където се изпълнява проектът.
(4) Контролът по ал. 1 може да се извършва за период 5 години след датата на сключване на договора за признаване на МИРГ и договора с бенефициента за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 58. Местната инициативна рибарска група и бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като водят отделна аналитична счетоводна сметка за дейностите, за които са получили безвъзмездна помощ от ЕФР за период 5 години, считано от датата на официалното признаване на МИРГ и изплащането на безвъзмездната финансова помощ.


Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.) Местната инициативна рибарска група и бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни да сключат и да поддържат валидна застраховка на материалните активи - предмет на подпомагане в полза на РА, срещу рисковете съгласно приложение № 9 за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 55, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на бенефициента към РА.
(4) При настъпване на частична щета МИРГ и бенефициентите по проектите от местните стратегии за развитие са длъжни да възстановят подпомогнатия актив.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2013 г., в сила от 27.09.2013 г.)


Чл. 60. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнението на разпоредбите по чл. 59.


Чл. 61. При неспазване на условията по чл. 55 - 59 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 62. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на МИРГ и дейностите по проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ


Чл. 63. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всяка МИРГ и всеки проект:
1. име на МИРГ и бенефициента, местната стратегия за развитие и наименование на проектите;
2. приоритетна ос, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за развитие и проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия за развитие и проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Сектор "Рибарство" е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. "Оперативна програма" е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Европейската комисия, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР.
3. "Приоритетна ос" е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.
4. "Мярка" е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. "Сектор" е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка.
6. "Бенефициент" е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
7. "Допустими за финансиране разходи" е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности.
8. "Безвъзмездна финансова помощ" е финансова помощ, предоставяна на кандидатите за финансово подпомагане.
9. "Проект" е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
10. "Нередност" е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.
11. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
12. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) "Независима оферта" е оферта, подадена от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си и с кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
13. "Съпоставими оферти" са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
14. "Рибарска област" е област с морски или езерен бряг, или включващ изкуствени водоеми или речни устия, обхващащ значителен брой лица, заети в сектор "Рибарство".
15. "Административно съответствие" е съответствие с определени изисквания към документите, определени в наредбата, които включват спазване на срокове, окомплектованост на документите и др.
16. "Възстановим ДДС" е ДДС, подлежащ на възстановяване от компетентен орган по приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и представлява недопустим разход по тази наредба.
17. "Дълготрайни материални активи" са установими, нефинансови ресурси (активи) с дълготрайна употреба, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма (земи, сгради, обзавеждане, машини, оборудване и др.).
18. "Конфликт на интереси" за член на Колективния върховен орган към съответната МИРГ при избор на проектни предложения е налице, когато лицето:
а) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
б) е свързано лице с член на управителния орган по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия;
в) е в йерархическа зависимост от кандидат за подпомагане;
г) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;
д) е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан от съответната комисия.
19. "Авансово плащане" е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на предвидените дейности.
20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрените и извършени дейности.
21. "Прилежащи водни обекти" са тази част от попадащите в териториалния обхват на РО язовири, езера и тяхната брегова ивица, които са извън границите на общините, участващи в МИРГ.
22. (нова - ДВ, бр. 64 от 2014 г., в сила от 05.08.2014 г.) "Икономическа жизнеспособност" е определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период.


§ 2. Рибарските райони може да не съвпадат с националните административни райони или със създадените зони, допустими за финансиране в рамките на целите на структурните фондове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.).


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 28 от 2009 г.).


§ 5. (1) Декларациите за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство, подадени и одобрени до влизане в сила на наредбата, запазват своята валидност и правно действие.
(2) Процедурите, които следва да се извършат след одобрение на декларациите за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство, са по реда на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2011 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2012 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)

§ 19. Проектните предложения, по които се извършват проверки за допустимост и/или административни проверки от МИРГ или от ИАРА, се довършват по реда на тази наредба.


§ 20. Проектните предложения, по които са завършили административните проверки от МИРГ и от ИАРА и за които предстои да се вземе решение от колективния върховен орган на МИРГ за одобрение/отхвърляне на проектното предложение, се довършват по реда на досегашните чл. 36, ал. 2, т. 10 и 11.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2014 Г.)

§ 9. За проектните предложения, подадени до влизане в сила на тази наредба, административните проверки от МИРГ или от ИАРА, които още не са приключили, се довършват по реда на тази наредба.


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.1. "РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ", ПОДМЯРКА 4.1.А. "ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОКРИВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ НА РИБАРСКИТЕ ГРУПИ" ПО ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ" ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 9. Плащанията по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени преди влизането в сила на тази наредба, се извършват по досегашния ред.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2