навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

В сила от 01.01.2010 г.

Обн. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.84 от 26 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., попр. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.33 от 27 Април 2012г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., доп. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 19 Март 2019г., доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., попр. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 2. Приема:
1. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на председателите на държавни агенции и областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 и 27 от 2013 г.), съгласно приложение № 4.
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) Размерите на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите се определят, както следва:
1. на началника на кабинета на министър-председателя - 90 на сто от основната месечна заплата на министър;
2. на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на заместник министър-председателите - 85 на сто от основната месечна заплата на министър;
3. на началниците на кабинетите на министрите - 80 на сто от основната месечна заплата на министър.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2019 г., в сила от 19.03.2019 г.) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините утвърждават разходите за заплати през съответната бюджетна година за делегираните от държавата дейности без институциите от системата на предучилищното и училищното образование, които прилагат системата на делегираните бюджети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2019 г., в сила от 19.03.2019 г.) Директорите на институции от системата на предучилищното и училищното образование, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят средствата за заплати съобразно утвърдените им разходи.
(3) Общинските съвети по предложение на кметовете на общините в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждават разходите за заплати за работещите в местните дейности.
(4) Разходите за заплати за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Икономията на средствата за заплати може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение, с изключение на лицата по чл. 107а КТ, се договарят и определят с индивидуалните трудови договори в рамките на утвърдените разходи за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:
1. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
3. на персонала в здравните и лечебните заведения - бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството - по ред и начин, утвърдени с отраслово (браншово) споразумение и/или с колективни трудови договори, и/или с вътрешни правила за работна заплата;
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) за останалия персонал, необхванат в т. 3 - по ред и начин, включително по длъжностни наименования и размери на началните основни месечни заплати, утвърдени с отраслови (браншови) споразумения и/или с колективни трудови договори, и/или с вътрешни правила за работната заплата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните размери на основните месечни заплати при пълно работно време не могат да бъдат по-ниски от минималните или началните основни месечни заплати за заеманата длъжност. Индивидуалните основни месечни заплати на заемащите длъжности по приложение № 4 не могат да бъдат по-високи от максималната основна месечна заплата за заеманата длъжност. Индивидуалните размери на основните месечни заплати на служителите при непълно работно време се определят съобразно заеманата длъжност и пропорционално на законоустановеното работно време.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(9) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)
(10) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", на директора и заместник - директорите на Агенция "Митници" и на заместник изпълнителните директори на Националната агенция за приходите се определят от министъра на финансите.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата на изпълнителния директор и на заместник изпълнителните директори на Държавен фонд "Земеделие" се определя от министъра на земеделието, храните и горите.
(13) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на председателя и членовете на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(14) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" се определят от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(15) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретният размер на индивидуалната основна месечна заплата на главния държавен здравен инспектор се определя от министъра на здравеопазването.
(16) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони се определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината/района, а на кметските наместници - в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината.
(17) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на членовете на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, на председателите на постоянни комисии по области на висшето образование и на председателя на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол се определят от министъра на образованието и науката.
(18) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Извън случаите на ал. 10, 12, 13 и 14, ако друго не е определено в закон, размерите на основните месечни заплати на председателите на държавни агенции и на държавни комисии, на изпълнителните директори на изпълнителни агенции, на областните управители, на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, се одобряват от Съвета за административната реформа по предложение на ресорните членове на Министерския съвет, отчитайки числеността на съответната администрация, нейния бюджет и функциите и.
(19) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на заместниците на лицата по ал. 18 се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на съответните ръководители. Индивидуалните основни месечни заплати на заместник-председателите на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт се определят от Съвета за административна реформа.
(20) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на членовете на държавна комисия се определят в размер 80 на сто от основната месечна заплата на председателя на държавната комисия.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" за изпълнение на функциите на ръководител на Одитния орган по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на 25 % от основната месечна заплата.
(2) (В сила от 01.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., в сила от 01.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., нова - ДВ, бр. 68 от 2016 г., в сила от 30.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" за изпълнение на функциите му на ръководител на Сертифициращия орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се изплаща месечно допълнително възнаграждение в размер на 25 % от основната месечна заплата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(11) (Предишна ал. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) Когато основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения се изплащат за сметка на техническата помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съответно за сметка на Оперативна програма "Техническа помощ", по отношение на тях Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.) не се прилага.
(12) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) В случаите по ал. 11:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) заплатите и възнагражденията могат да се изплащат първоначално от съответния бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган се възстановяват от техническата помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз или съответно от Европейския фонд по рибарство, или от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) заплатите и възнагражденията, финансирани от Оперативна програма "Техническа помощ", могат да се изплащат първоначално от съответния бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган се възстановяват от оперативната програма;
3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) управляващите органи получават финансиране за изплащане на заплатите и възнагражденията по т. 1 и 2 съгласно установените процедури при условията и по реда за предоставяне на безвъзмездна помощ според приложимите правила, действащи за оперативните програми, под формата на авансови, междинни и/или окончателни плащания;
4. след верифициране от управляващите органи разходите се сертифицират по общия ред.
(13) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) Когато допълнителните възнаграждения се изплащат за сметка на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., се спазва редът за предоставяне на финансова помощ, установен с Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 1 и 50 от 2009 г. и бр. 10 и 44 от 2010 г.).


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложение № 4, се определят до максималните размери по длъжности в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на съответната административна структура.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности по чл. 5, ал. 10 и 12 - 20 се определят в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната административна структура.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Длъжностните разписания на администрациите на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и на другите бюджетни организации и дейности се разработват по образец съгласно приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, и се утвърждава от ръководителя на съответната администрация. Числеността на персонала в длъжностното разписание не трябва да надвишава утвърдената обща численост на персонала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Заемането на длъжностите по трудово или по служебно правоотношение се извършва в съответствие с длъжностните разписания по ал. 1 и се отразява в поименните разписания на длъжностите по образец съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2019 г., в сила от 19.03.2019 г.) За незаетите длъжности в администрацията, без общинската администрация, се резервират средства за основни заплати в размер, не по-малък от 70 на сто от средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Резервирането на средствата се осъществява в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната администрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2019 г., в сила от 19.03.2019 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага в случаите, в които разходите за персонал на съответната администрация се финансират за сметка на централния бюджет на база на фактически извършени разходи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2019 г., в сила от 19.03.2019 г.) При компенсирани промени на числеността на персонала между разпоредители с бюджет се прехвърлят и съответните средства за персонал, както и необходимите средства за издръжка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Отменя се Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 18 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36, 64, 81, 85, 89, 90 и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.).


§ 3. За месеците януари, февруари, март и април 2010 г. допълнителното възнаграждение по чл. 6 се изплаща и на лицата, които са имали право на такова възнаграждение по чл. 6 и по приложение № 8 към чл. 6, ал. 3 от отмененото Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.


§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г.) За периода 1 януари - 23 април 2010 г. включително основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на служителите от дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ" съгласно пореден № 2, т. 6 от приложение № 8 към чл. 6, ал. 3 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм., ДВ, бр. 32 от 2010 г.), включително разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези заплати и възнаграждения, се финансират от Оперативна програма "Техническа помощ".


§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 107а, ал. 7 и 8 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител и § 60, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, която влиза в сила от 1 май 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 2 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на разпоредбата на чл. 6, ал. 2, която влиза в сила от 1 май 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР, ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА МУ И ЦЕЛЕВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА НЕГОВОТО ФИНАНСИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2010 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г.)

§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г.)

§ 5. (1) Редът по чл. 6, ал. 8 - 10 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности се прилага и когато основанието за промяната е възникнало преди влизането в сила на това постановление.
(2) Съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, а за администрацията на Министерския съвет - главният секретар, изпращат промените в списъците по ал. 1 на министъра на финансите и на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. Промените в списъците се считат за утвърдени, ако министърът на финансите или министърът по управление на средствата от Европейския съюз не възразят в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.12.2010 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.01.2011 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 24 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 7. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и от собствени приходи на общините.

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 15 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2011 Г.)

§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 септември 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 28 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2011 Г.)

§ 5. Параграф 4 влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.12.2011 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 13 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2012 Г.)

§ 6. Разпоредбите на § 2, т. 2 и 3 и § 5 влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2012 Г.)

§ 2. Средствата за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения (разходи за персонал), утвърдени с приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. (ДВ, бр. 106 от 2011 г.).

§ 3. Постановлението влиза в сила от 8 февруари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 23 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2012 Г.)

§ 5. (1) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, чиито функции преминават към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(2) Извън случаите по ал. 1 за постигане на определената в § 2, т. 8 численост на персонала в администрацията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия трудовите и служебните правоотношенията със служителите на агенцията се уреждат от изпълнителния директор при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.
(3) Активите, пасивите, правата и задълженията и архивът, свързан с дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия като Звено за изпълнение на проекти по програма ФАР и Междинно звено по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, както и тези, придобити със средства по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" или със средства по програма ФАР, преминават към Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Резултатите от услуги, придобити със средства по договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Конкурентоспособност" или със средства по програма ФАР, се предоставят на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които сключването на договор е делегирано на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, се довършват от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството и на междинно звено по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(7) Процедурите за възлагане на обществени поръчки или обособени позиции от тях и процедурите по събиране на три оферти, обявени в изпълнение само на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Конкурентоспособност" се прекратяват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, съответно чл. 24, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; отм., бр. 17 от 2012 г.), във връзка с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 38 на Министерския съвет от 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 17 от 2012 г.).
(8) Правата и задълженията на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по договори за възлагане на обществени поръчки в изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-5.0.01-0005-C0005 "Развитие на капацитета на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност", чието изпълнение не е приключило, се поемат от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 6. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, енергетиката и туризма:
1. Да назначи комисии, които да предприемат необходимите дейности за изпълнение на § 5, ал. 3 - 6 и 8.
2. Да измени Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 май 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2013 Г.)

§ 6. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 25 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2016 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 31 МАЙ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2017 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2017 Г.)

§ 6. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на утвърдените средства за разходи за персонал по бюджетите на съответните бюджетни организации.

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 10 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 14 МАРТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2019 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2019 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 11 - 13 и § 3, т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2020 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 20 ОТ 2020 Г.)

§ 2. (Попр. - ДВ, бр. 20 от 2020 г.) В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г., бр. 44 и 85 от 2017 г. и бр. 5, 23 и 93 от 2019 г.), в чл. 5, ал. 19 се създава изречение второ: "Индивидуалните основни месечни заплати на заместник-председателите на Националния борд за разследване на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт се определят от Съвета за административна реформа."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2020 г..


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2010 г., в сила от 23.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2010 г., в сила от 19.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 2 към чл. 2, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 3 към чл. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 4 към чл. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Таблица
на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на председателите на държавни агенции и областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

 

 

№ по ред Длъжностни наименования Ниво и степен на минималната основна месечна заплата Ниво и степен на максималната основна месечна заплата
1 2 3 4
1. (Зал. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)    
2. (Зал. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)    
3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) Говорител на Министерския съвет, парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя Ниво 3, степен 2 Ниво 3, степен 2
4. Съветник към кабинета на министър-председателя; парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председател Ниво 4, степен 2 Ниво 4, степен 2
5. Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник към кабинета на заместник министър-председател; парламентарен секретар в кабинета на министър; говорител на Министерството на външните работи Ниво 10, степен 2 Ниво 10, степен 2
6. (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Експерт към кабинета на заместник министър-председател; съветник към кабинета на министър; експерт за връзки с обществеността към кабинета на председател на държавна агенция Ниво 11, степен 1 Ниво 11, степен 2
7. Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки с обществеността към кабинета на областен управител Ниво 14, степен 1 Ниво 14, степен 2
8. Технически сътрудник към кабинета на министър-председателя; технически сътрудник към кабинета на заместник министър-председател Ниво 23, степен 1 Ниво 23, степен 3
9. Технически сътрудник към кабинета на министър Ниво 25, степен 1 Ниво 25, степен 3


Приложение № 5 към чл. 2, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 02.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Приложение № 6 към чл. 2, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 08.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 7 към чл. 2, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 7a към чл. 2, т. 7

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Приложение № 8 към чл. 6, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г., попр. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2012 г., в сила от 05.06.2012 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума