навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕКОЛОГ"

В сила от 12.03.2010 г.
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2010г., отм. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 92 от 22 ноември 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" - ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 851010 "Еколог" от област на образование "Опазване на околната среда" и професионално направление 851 "Технологии за опазване на околната среда" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 851010 "Еколог" съгласно приложението определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8510101 "Екология и опазване на околната среда".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 851010 "Еколог".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Еколог" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Еколог"
Професионално направление:
851 Технологии за опазване на околната среда
Наименование на професията:
851010 Еколог
Специалност: Степен на професионална квалификация:
8510101 Екология и трета
  опазване на  
  околната среда  
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Еколог" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Еколог" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г., е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията "Еколог" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават по-ниска степен на професионална квалификация по професии от професионално направление "Технологии за опазване на околната среда" или професионален опит.
Ако за обучение по професията "Еколог" с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение по други професии от професионални направления "Технология и опазване на околната среда" или "Химични продукти и технологии", обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии.
За лица с професионален опит се организира обучение по професията "Еколог" с придобиване на трета степен на професионална квалификация, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ, които кандидатът за обучение не притежава.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Еколог" могат да изпълняват следните основни трудови дейности:
· установяване степента и вида на замърсяванията на компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води и почви;
· анализиране на антропогенното въздействие върху околната среда и осъществяване на контрол на факторите, които я увреждат;
· екологичен мониторинг на околната среда - осъществяване на контрол върху състоянието на околната среда и на източниците на замърсяване;
· екологичен контрол - контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които увреждат околната среда.
Установяване степента и вида на замърсяванията на атмосферния въздух, водите (повърхностни и подземни) и почвите е една от основните дейности на еколога, свързана с професионалните му задължения да съдейства за опазване чистотата на природата за предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда и нейното съхранение.
Екологът в своята професионална дейност анализира въздействието на антропогенните вещества и процеси върху околната среда, резултат от стопанската дейност на човека.
Екологичният мониторинг е друга ключова дейност на еколога. Тя включва освен проследяване състоянието и ползването на компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане, така и контрол, оценка и анализ на качеството й. В зависимост от заеманата от еколога длъжност и съответните правомощия той може да взема управленско решение с цел корекция и подобряване състоянието на околната среда.
Дейността екологичен контрол включва:
· анализ и оценка на факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
· вземане на проби от компонентите на околната среда;
· извършване на анализи на взетите проби;
• изготвяне на анализ и изводи от получените резултати според екологичните норми и стандарти в националното законодателство.
Важна част от дейността на еколога е участието в прилагането и спазването на основни принципи при опазването на околната среда, залегнали в екологичното законодателство:
• устойчиво развитие;
• предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
• предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;
• прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
• информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
• източникът на замърсяване заплаща за причинените вреди;
• възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените райони;
• предотвратяване на замърсяването и увреждането на чистите райони;
• достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.
Екологът поема отговорност за работата на малък екип, изпълняващ конкретни дейности по екологичен одит, мониторинг и контрол; за изготвянето на анализи, изводи и предложения за отстраняване или намаляване вредното въздействие на човешка дейност върху околната среда. В своята дейност екологът подготвя анализи и информации и се консултира с по-висшестоящи лица, отговорни за съответното производство - съхранение и транспорт на суровини и материали, отпадъчни води, газове и твърди вещества.
За успешно упражняване на професията екологът трябва да бъде прецизен и отговорен за качеството на своята работа и тази на екипа. С чувство на отговорност да изпълнява задълженията си за анализ и контрол на факторите, влияещи върху замърсяването на околната среда, последователно и професионално да прилага екологичното законодателство с цел предотвратяване замърсяването на въздуха, водите и почвите.
Екологът осъществява своята дейност в условията на конкретни производства, в пречиствателни станции или в организации в областта на екологията.
Той работи с машини, уреди и апарати в производствени условия, подготвя проби за химични и микробиологични анализи. По време на своята работа екологът следи параметрите на технологичния режим и тези на отпадните вещества с оглед недопускане замърсяването на околната среда.
Използването на компютри, съвременни програмни пакети и модерно лабораторно или производствено оборудване са ключови компетентности, необходими за успешното упражняване на професията.
Умението за работа в екип е важно изискване за успешната дейност на еколога в условията на работна среда, свързана с рискови фактори - високи температури, токсични вещества, високо налягане и др. Като част от работния екип той трябва да създава добри работни взаимоотношения, да бъде коректен и лоялен.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Еколог", могат да продължат обучението си за надграждане на професионалните компетентности в конкретни ключови области от професионално направление "Технологии за опазване на околната среда".
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Еколог", могат да заемат длъжността 3211-3008 Техник, екология, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението обучаваният трябва да:
• спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
• използва информационни и комуникационни технологии;
• работи в екип и да поема отговорност за неговата работа;
• реализира предприемачески идеи, подходи и умения;
• притежава общи икономически знания;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• владее един или два чужди езика на ниво, позволяващо му да ползва техническа и технологична документация, свързана с упражняваната професия;
• разбира своята роля в дейността на фирмата/предприятието;
• притежава необходимите личностни качества за успешна професионална реализация;
• притежава необходимите знания от областта на професионалната етика и да има етично поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Технологии за опазване на околната среда"
След завършване на обучението обучаваният трябва да:
• познава и прилага ефективна организация на труда на работното място в химичните производства и пречиствателните станции;
• идентифицира основните закономерности в екологията и опазването на околната среда;
• познава физикохимичната природа на технологичните процеси и свързаните с тях опасности от замърсяване на околната среда;
• участва в прилагането на технологии и техники за управление на околната среда;
• познава оборудването за реализацията на технологичните процеси и потенциалните опасности от замърсяване на въздуха, водите и почвата;
• анализира и обобщава резултатите от проведените анализи;
• познава същността на етапите на технологичния контрол;
• използва стандарти, техническа и технологична информация, свързана с работата на еколога;
• участва в решаване на екологични проблеми;
• познава и прилага в своята работа действащото екологично законодателство.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Еколог" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението, обучаваният трябва да:
• описва състава и свойствата на екологичните системи;
• познава и прилага съвременни методи за извършване на физични, химични и микробиологични анализи на замърсителите на водата, почвата и атмосферния въздух;
• описва естествената регенерация на околната среда;
• разбира същността на основните понятия - качество на вода, въздух и почва;
• изследва и анализира компонентите на околната среда и факторите, които я увреждат;
• обобщава резултати от анализи на замърсителите на околната среда и да предлага решения за подобряване на нейното качество;
• познава методите на работа с лабораторното оборудване, да работи с необходимата точност с оборудването и го поддържа съобразно изискванията;
• подготвя и систематизира информация от лабораторните изследвания и анализи и да изготвя отчети;
• участва в мониторинговия контрол на състоянието на околната среда;
• разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат в процеса на работа, и да спазва предписанията за своевременна реакция;
• осъществява самоконтрол на дейността си и да поема отговорност за работата на екипа;
• избира и използва правилно лични предпазни средства;
• работи самостоятелно, точно и прецизно при изпълнение на конкретна задача, спазвайки технологичната последователност на отделните операции;
• осъществява комуникация с преките си ръководители, с колеги от екипа при спазване принципите на лоялност към фирмата.
4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
  Обучаваният трябва да:
1 2
Общи за професията "Еколог"
I. Опазва околната среда, спазвайки правилата за здравословен и безопасен труд
1. Прилага превантивни и 1.1. обяснява и спазва правилата за безопасност в случай
коригиращи мерки за на пожар;
безопасна работа. 1.2. оказва долекарска помощ при нужда;
  1.3. обяснява и спазва санитарно-хигиенните стандарти в
  работата;
  1.4. инициира прилагането на коригиращи и превантивни
  действия за осигуряване на безопасна работа;
  1.5. обяснява и дава инструкции на членовете на екипа за
  безопасна работа с уредите и апаратурата, използвани
  при екологичната дейност.
2. Организира и 2.1. използва различни методи за осъществяване на
координира работата на комуникация с членовете на екипа;
група или екип. 2.2. поема отговорност за работата на групата или екипа;
  2.3. поддържа коректни междуличностни отношения;
  2.4. прилага съвременни ИКТ за улесняване на
  комуникацията и организацията на работа;
  2.5. изготвя отчети за изпълнението на възложените
  задачи на екипа, като използва компютърни
  конфигурации, база данни, програми, електронни таблици,
  схеми и диаграми.
3. Изпълнява 3.1. описва основните задължения и отговорности на
задълженията на еколога, еколога;
регламентирани в 3.2. прави самооценка на своята работа и оценява работата
длъжностната на членовете на екипа;
характеристика. 3.3. работи със съвременни методи за статистическа
  обработка и обобщаване на резултатите от анализите;
  3.4. обяснява международните стандарти от серията ISO
  14000 за управление на околната среда;
  3.5. участва в обучение за повишаване на квалификацията,
  за усвояване на нови техники и технологии;
  3.6. осъществява комуникация и да разчита информация на
  чужд език за нова техника и технологии.
II. Идентифицира основите на екологията и защитата на околната среда
4. Съдейства за 4.1. описва естественото възстановяване на околната
реализиране на среда и начините за осигуряване на екологични условия на
политиката за защита на живот;
околната среда. 4.2. идентифицира дейности на човека, които са източник
  на замърсяване на околната среда;
  4.3. проучва и предлага добри практики за осъществяване
  на производствена дейност без замърсяване на въздух,
  води и почви.
5. Изпълнява преките си 5.1. познава нормативната уредба, свързана с опазване на
задължения при спазване околната среда;
на действащото 5.2. познава правните основи за защита от замърсяване на
екологично води, почви и въздух;
законодателство. 5.3. се позовава на нормативната уредба при решаване на
  конкретен екологичен проблем;
  5.4. познава основните елементи на националното и
  европейското законодателство, като отчита различните
  сектори на екологията и околната среда (биоразнообразие,
  Рио, Natura 2000, международни конвенции и др.);
  5.5. спазва международните стандарти от серията ISO
  14000 за управление на околната среда.
III. Прилага технологии и техники на управление на околната среда
6. Участва в дейности за 6.1. описва водните ресурси - видове води, състав на
защита на водните водата, физични, химични, бактериологични и биологични
ресурси чрез прилагане свойства на водата;
на коригиращи или 6.2. описва водните ресурси - състояние, чистота на водата
превантивни мерки. и на водните източници;
  6.3. прави категоризация на водата и да описва нормите за
  водоползване;
  6.4. контролира спазването на санитарните изисквания към
  качеството на водата;
  6.5. описва методи за екологичен контрол на питейни и
  природни води;
  6.6. описва методи за екологичен контрол на отпадъчни
  води;
  6.7. определя основните замърсители - азотни съединения,
  феноли, фенолни съединения, повърхностно активни
  вещества (ПАВ);
  6.8. участва в провеждането на дейности за запазване
  чистотата на водите;
  6.9. обяснява законодателството, което се прилага в
  областта на защита на водите;
  6.10. информира отговорните лица и да предлага решения,
  свързани с предотвратяване замърсяването на водите.
7. Участва в дейности за 7.1. описва основните физични свойства на почвата - цвят,
защитата на почвите чрез температура, относителна плътност, влажност, воден и
прилагане на коригиращи солен извлек, активна реакция;
или превантивни мерки. 7.2. описва различните компоненти на почвите и
  взаимовръзката между тях;
  7.3. характеризира различните типове почви;
  7.4. описва видовете замърсявания на почвата - с
  отпадъчни води, с отпадъци, пренасяни по въздуха, от
  транспорта, от селското стопанство, с битови и градски
  отпадъци, микроелементи и тежки метали, радиоактивни
  елементи, химични средства за растителна защита;
  7.5. описва основните физични и химични показатели на
  почвите, които характеризират чистотата им;
  7.6. прави оценка на санитарно-хигиенното състояние на
  почвите;
  7.7. инициира прилагането на превантивни и коригиращи
  действия за защита на почвите;
  7.8. обяснява и прилага законодателството за защита на
  почвите;
  7.9. констатира нарушения на законодателството и да
  предлага съответни действия.
8. Участва в дейности за 8.1. прави обща физикохимична оценка на атмосферния
опазване чистотата на въздух;
въздуха чрез прилагане 8.2. характеризира основните източници на замърсяване на
на коригиращи или атмосферата - производство на енергия, транспорт,
превантивни мерки. промишленост, производство на горива,
  нефтопреработване, производство на киселини, торове и
  метали;
  8.3. описва състоянието на атмосферния въздух -
  проследява изменението на газовия състав;
  8.4. описва методи за изчисляване концентрацията на
  вредни вещества във въздуха;
  8.5. определя съдържанието на серни и азотни съединения
  във въздуха;
  8.6. инициира прилагането на превантивни и коригиращи
  действия за защита на атмосферата;
  8.7. обяснява и прилага законодателството за защита на
  атмосферата;
  8.8. констатира нарушения на законодателството и
  предлага съответни действия.
9. Участва в дейности за 9.1. описва различните видове отпадъци - твърди
управление на промишлени и битови отпадъци, опасни отпадъци;
отпадъците. 9.2. описва начините за събиране и разделяне на
  различните видове отпадъци;
  9.3. характеризира отпадъците по състав, химични и
  биологични свойства;
  9.4. прави анализ на отпадъци - определяне съдържанието
  на органични и минерални вещества, общ фосфор,
  сулфати, хлориди, киселинност;
  9.5. описва начини за оползотворяване и обезвреждане на
  отпадъците, рециклиране, компостиране и др.;
  9.6. инициира превантивни и коригиращи действия за
  управлението на отпадъците;
  9.7. обяснява и прилага законодателството за
  управлението на отпадъците;
  9.8. констатира нарушения на законодателството и
  предлага съответни действия.
IV. Изследва и анализира компонентите на околната среда и факторите, които я
увреждат
10. Взема проби от 10.1. описва същността на основните понятия за качеството
основните компоненти на на вода, въздух и почва;
околната среда и ги 10.2. прилага основни техники за регистриране на
подготвя за анализ. факторите на замърсяване на околната среда;
  10.3. взема проби от компонентите на околната среда и
  установява факторите, които я замърсяват и увреждат;
  10.4. осъществява контрол за спазване изискванията при
  вземане на проби за анализи;
  10.5. поема отговорност за консервиране, съхранение и
  транспортиране на пробите до лабораторията.
11. Анализира пробите от 11.1. характеризира съвременните методи за анализ и
компонентите на околната контрол на води, почви и въздух;
среда и факторите, които 11.2. прави/възлага извършването на количествен и
я замърсяват или качествен анализ на компонентите на околната среда и
увреждат, води отчет на факторите, които я замърсяват или увреждат;
резултатите. 11.3. обобщава и прави изводи на база на резултатите от
  проведените анализи;
  11.4. изготвя отчет за проведените анализи с предложения
  за действия;
  11.5. предлага мерки за предотвратяване замърсяването
  на околната среда;
  11.6. работи с нови лабораторни програми, техники и
  технологии за извършване на различните видове анализи;
  11.7. съхранява резултатите от направените анализи,
  отчети и предложения за действия.
12. Използва по 12.1. спазва изискванията за безопасна работа със
предназначение специфичното лабораторно оборудване;
специфично лабораторно 12.2. контролира поддържането на ред и чистота в
оборудване и го прилага лабораторията;
според 12.3. съхранява реактивите, с които работи, в
предназначението му. предназначените за целта помещения/шкафове и
  съобразно изискванията за безопасност;
  12.4. контролира работата на екипа, осъществяващ
  лабораторни анализи;
  12.5. осъществява контрол на технологичните процеси,
  използването на суровините и съхранението на крайните
  продукти с цел предотвратяване замърсяването на
  околната среда.
13. Обслужва машини, 13.1. разчита технологичните схеми на съоръженията в
апарати и съоръжения в пречиствателните станции;
пречиствателни станции. 13.2. обяснява принципа на действие на машини, апарати и
  съоръжения за пречистване на води;
  13.3. контролира работата на екипа, поддържащ машините,
  апаратите и съоръженията в пречиствателните станции;
  13.4. анализира и контролира нормите на пределно
  допустими концентрации (ПДК) на замърсителите;
  13.5. реагира адекватно при отклонения от нормалния
  режим на работа на съоръженията в пречиствателните
  станции.
14. Установява 14.1. описва антропогенните източници, въздействащи
причинно-следствените върху околната среда - веществата и процесите, продукт
връзки между опазването от стопанската дейност на човека;
на въздуха, водите, 14.2. описва антропогенните изменения и основните форми
почвите и въздействието на тяхната проява;
на антропогенните  
източници върху околната 14.3. идентифицира етапите на въздействие на
среда. антропогенните фактори върху въздуха, водите и почвите
  и пораженията от това въздействие;
  14.4. анализира възможностите за намаляване
  въздействието от стопанската дейност на човека върху
  околната среда и предлага решения.
V. Участва в оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
15. Участва в мониторинга 15.1. описва основни видове производствени процеси от
на производствените гледна точка на въздействието им върху околната среда;
процеси с цел опазване 15.2. описва характеристиките на параметрите на
на околната среда. производствените процеси с цел ООС;
  15.3. участва в избор на подходящи суровини и параметри
  за оптимално протичане на технологичните процеси с
  оглед намаляване на замърсяванията на околната среда;
  15.4. систематизира информация за източниците на
  замърсяване на околната среда и я представя в табличен и
  графичен вид;
  15.5. прави анализи и изводи от обработената информация
  за отделните компоненти на околната среда;
  15.6. изработва отчети за ситуацията на производствените
  процеси, предложения и препоръки за мониторинг с цел
  ООС;
  15.7. информира отговорните лица, предлага решения и
  провежда консултации преди предприемането на
  действия.
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, осигуряващи места за обучение, а по учебна и лабораторна практика - в лаборатории по химия, аналитична химия с инструментални методи, микробиология, биохимия, в лаборатории в предприятия, фирми, пречиствателни станции и др.
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва работно място на обучаващия (работна маса и стол), работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване на табла, екран за прожектиране, дъска за писане и други средства за обучение и дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговарят на необходимите педагогически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставки за успешно усвояване на знанията, уменията и формиране на професионално-личностни качества на обучаваните. Кабинетите се оборудват със съответните дидактически средства, осигуряващи условия за самостоятелна учебна дейност на всеки учащ.
5.2. Учебни лаборатории
Предназначението на учебните лаборатории е провеждане на обучение по практика за формиране на знания, умения и професионални компетенции у обучаваните. Планирането, разположението и оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната работа, с целите и задачите на обучението по професията, със санитарно-хигиенните изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва работни места за обучаваните и за обучаващия, водна и електрическа инсталация и инсталация за обратните води. Работните места е целесъобразно да бъдат разположени успоредно или шахматно на общ плот в единия край на помещението, облицовани с подходящ материал. Под плота се монтират шкафове за съхранение на приборите и съдовете, необходими за лабораторни упражнения. Върху плота на стелажи се подреждат необходимите съдове и реактиви. В лабораториите следва да има технически и инсталационни съоръжения с общо предназначение - автоматично включване и изключване на вентилационната и електрическата инсталация, на осветлението, на завесите, на екрана и др. В лабораториите трябва да има аптечка, средства за гасене на пожар, лични предпазни средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите трябва да има следните помещения - тегловно, апаратно, подготвително и хранилище за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва да има стая за материали, стая за апаратурата, стая за подготовка и склад за реактивите. Съхранението на реактивите следва да бъде под контрола на преподавателя, а условията и редът за достъп до тях се регламентират със заповед на директора.
5.2.1. Учебна лаборатория по неорганична химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения по неорганична химия и по органична химия. Оборудването включва компютри, демонстрационна маса, периодична система, дестилатор, сушилни, електрически котлони, предпазни мрежи, пещи за накаляване, камина, водни, пясъчни и маслени бани, вани, филтри, центрофуги, технически и аналитични везни, pH-метри, статив с комплект от реактиви, лабораторни съдове, макети, модели и схеми, прибори и пособия и др. съобразно действащите нормативи.
5.2.2. Учебна лаборатория по аналитична химия и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални методи. Оборудването включва компютри, демонстрационна маса, дестилатор, сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични везни, pH-метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив с комплект от реактиви за качествен анализ, лабораторни съдове, прибори и пособия и др. съобразно действащите нормативи.
5.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Предназначена е за провеждане на упражнения по микробиология. Оборудването включва стерилен бокс с бактерицидни лампи, манипулационна (подготвително помещение с мивка с топла вода, дестилатор, автоклави, термостати, апарати за стерилизация и пастьоризация, сушилни), хладилник за съхраняване на колекция микроорганизми, микроскопи, везни, клатачен апарат, лабораторни съдове, прибори, пособия, материали и реактиви.
5.2.4. Учебна лаборатория по екологичен контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения по екологичен контрол. Оборудването следва да осигурява провеждането на учебния процес, свързан със съвременните методи за анализ и контрол на води, почви и въздух; оптични методи на анализ; електрохимични методи на анализ; газова хроматография и газометричен анализ. Освен необходимата апаратура за осъществяване на посочените анализи оборудването включва компютри, демонстрационна маса, дестилатор, сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични везни, pH-метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, дебеломер, статив с комплект от реактиви за качествен анализ, лабораторни съдове, прибори и пособия и др., съобразно действащите нормативи.
6. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Право да преподават теория и практика по професията "Еколог" - трета степен на професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от професионални направления "Химични технологии" и "Биотехнологии" от областта на висше образование "Технически науки" от "Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления" (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания и умения.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума