навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ"

В сила от 19.02.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840080 "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" от област на образование "Транспорт" и професионално направление "Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 840080 "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8400801 "Търговска експлоатация на железопътния транспорт".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 840080 "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"


Професионално направление:
 
840 Транспортни услуги
   
Наименование на професията:
 
840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт
   
Специалност: Степен на професионална квалификация
   
8400801 Търговска експлоатация на Трета
  железопътния транспорт  

Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413/12.V.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04/8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34/22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255/9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274/18.II.2005 г., Заповед № РД-09-1690/29.IХ.2006 г., Заповед № РД-09-828/29.VI.2007 г., Заповед № РД-09-1891/30.ХI.2007 г., Заповед № РД-09-298/19.II.2009 г., Заповед № РД-09-1803/29.Х.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 1.

Таблица 1

Описание на трудовите Предмети и средства на труда По професионални компетенции
дейности (задачи)   знания за: умения за: професионално-личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 8400801 "Търговска експлоатация на железопътния транспорт"
1. Спазва и изпълнява Устав на железниците дейността на предприятието; прилагане на нормативната уредба, издръжливост на работа при
нормативните до- Закон за железопътния транспорт; организационно-управленската регламентираща дейността по еднообразна рутинна дейност;
кументи, регламентиращи инструкции, правилници; структура на предприятието; извършване на жп превози; интелектуални способности;
превоза на пътници, Единни правила за договора за дейности и функции на отделните попълване, обработване, концентрация на вниманието;
багажи, колетни пратки и международните жп превози на звена; използване, сортиране и наблюдателност;
товари по железопътния товари; Правилник за нормативна уредба, регламентираща съхранение на водената добра памет;
транспорт. международните жп превози на дейността на предприятието; документация; логическо мислене и
  опасни товари; практическото прилагане на познаване и прилагане на комбинативност;
  Споразумение за обмен и нормативните документи относно специфична транспортна и съобразителност;
  използване на товарни вагони извършване цялостната дейност по железопътна терминология търпение и упоритост;
  между жп предприятия; информиране, тарифиране, отчетност   умение за поемане на риск;
  Съглашение за международно жп и статистика при превоз на пътници и   отговорност;
  товарно съобщение (СМГС); вагонни пратки;   умения за вземане на решения;
  Закон за митниците в частта, транспортни и търговски документи;   бързина и точност на
  засягаща жп превози; правила за обработване, сортиране,   сетивно-моторната реакция;
  Наредба № 58 от 2006 г. на съхранение на използваните   емоционална стабилност;
  министъра на транспорта за документи;   способност за откриване,
  правилата за техническата транспортната и железопътната   разпознаване, запомняне на
  експлоатация, движението по терминология;   обекти и специфични сигнали в
  влаковете и сигнализацията в процедурите за извършване на   трудовата дейност
  железопътния транспорт (обн., вътрешен и външен контрол    
  ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88      
  от 2007 г.);      
  Наредба № 13 от 2005 г. на      
  министъра на труда и социалната      
  политика и министъра на      
  транспорта за осигуряване на      
  здравословни и безопасни      
  условия на труд в железопътния      
  транспорт (ДВ, бр. 12 от 2006 г.);      
  правилници за безопасна работа,      
  противопожарна охрана и      
  опазване на околната среда;      
  Наредба № 41 от 2001 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за достъп и      
  използване на жп      
  инфраструктура (ДВ, бр. 64 от      
  2001 г.);      
  Наредба № 42 от 2001 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за лицензиране на      
  жп предприятия      
  за превоз на пътници и/или товари      
  и на лица, издаващи сертификат      
  за безопасност (ДВ, бр. 67 от      
  2001 г);      
  Наредба на министъра на      
  транспорта за категоризация на      
  жп линии в Република България,      
  включени в жп инфраструктура и      
  закриване на отделни линии или      
  участъци от линии (ДВ, бр. 112 от      
  2001 г.);      
  Наредба на министъра на      
  транспорта за възлагане и      
  изпълнение на задълженията за      
  извършване на обществени      
  превозни услуги в жп транспорт      
  (ДВ, бр. 2 от 2002 г.);      
  Тарифа за инфраструктурните      
  такси, събирани от управителя на      
  железопътна инфраструктура      
  (ДВ, бр. 1 от 2002 г.); стандартни      
  документи и формуляри;      
  магазинни книги; товарителница;      
  констативен протокол; отчети;      
  международни сметки;      
  формуляри;      
  стандартизирани платежни      
  документи; форми; таблици;      
  договори; справочници; наръчни-      
  ци и др.      
2. Получава и съхранява Наредба № 43 от 2003 г. на методи за изчисляване на билети за изчисляване цената за превоз на интелектуални способности; памет;
билети и ценни образци, министъра на транспорта и превоз на пътници, товари, багажи и пътници, товари, логическо
издава билети и карти за съобщенията за железопътен колетни пратки; багажи и колетни пратки; мислене;
пътуване по железопътния превоз на пътници, багажи и създаване и попълване на правилно прилагане на концентрация на вниманието;
транспорт, колетни пратки (ДВ, бр. 86 от 2001 статистически таблици, технологията за изготвяне на съобразителност и гъвкавост;
отчита приходите от про- г.); сведения, заявки, попълване на превозни планиране и прогнозиране на
дажба на билети, кари, палети, въжета, площадки, данни; документи; дейността;
абонаментни карти, рафтове; информационни технологии и използване на приложния софтуер издръжливост в напрегната работа
багажи и колетни пратки; правилник за вътрешен транспорт; програмни продукти; при обработката и отчетността на и стрес;
приема, обработва и инструкции за транспорт, технология за изготвяне на заявки, превозните документи; готовност за работа в екип;
съхранява багажи и складиране и съхранение на попълване на превозни документи; практическо прилагане на всички дисциплинираност;
колетни пратки; извършва товарите; документооборот в предприятието; нормативни изисквания за умение за работа
маркиране и етикетиране телекс; факс, телефон; финансова отговорност; правилно и точно тарифиране и с хора;
на пратките, информационни системи в транспортни средства, съоръжения и изготвяне на всички ценни образци умение за поемане на риск;
превозвани по областта на железопътните приспособления за транспорт, и сметководни отчети; отговорност; коректност; лоялност;
железопътния превози; подреждане и съхранение на попълване на унифицирани, самоконтрол; гъвкавост;
транспорт. персонален компютър; товарите; стандартни форми и документи; инициативност;
  копирна техника; касови апарати; здравословни и безопасни условия работа в екип; обноски;
  офис мебели и канцеларски на труд; спазване на финансовата и външен вид;
  материали; стандартни и правила за товаро-разтоварни трудовата дисциплина; умения за вземане на решения;
  унифицирани документи и работи; работа с офис техника и ползване бързина и точност на
  формуляри; правила за подреждане и на предпазни средства при работа сетивно-моторната реакция;
  студо- и водозащитна шуба или съхранение при складиране на с нея; емоционална
  грейка; товари и материали; работа с персонален компютър; стабилност
  студо- и водозащитни обувки; правила и изисквания, свързани с прилагане на нови програмни  
  прахозащитна манта (престилка); организацията на работното място, продукти, информационни  
  студозащитна шапка; работното време и времето технологии и системи;  
  екранизиращи очила; за почивки; поддържане на ред и чистота на  
  други. психология и етика на деловото работното място;  
    общуване; консултиране и общуване с колеги;  
    Закон за защита на лични- обобщаване, анализиране и  
    те данни; Наредба № 43 от 2001 г. на оценяване изпълнението на  
    министъра на транспорта и извършената работа;  
    съобщенията за железопътен превоз осъществяване на комуникация на  
    на пътници, багажи и колетни пратки; чужд език  
    Наредба № 45 от 2001 г. на министъра    
    на транспорта и съобщенията за    
    правилата за номериране на    
    международните и вътрешните    
    пътнически и товарни влакове (ДВ,    
    бр. 107 от 2001 г.);    
    Закона за железопътния    
    транспорт,    
    Кодекса на труда,    
    Закона за здравословни и безопасни    
    условия на труд (ЗБУТ)    
    и всички действащи правилници и    
    наредби, отнасящи се до безопасност    
    на труда;    
    възможност за комуникация на чужд    
    език    
3. Дава информация на Устав на железниците в Бизнес комуникации; прилагане на нормативната уредба, интелектуални способности; памет;
товародателите и Република България; възможност за комуникация на чужд регламентираща дейността по логическо мислене;
товарополучателите; Закон за железопътния транспорт; език; извършване на железопътни концентрация на вниманието;
Приема заявки Наредба № 44 от 10 октомври йерархична структура на превози на товари; съобразителност и гъвкавост;
от товародатели за вагони 2001 г. на министъра на предприятието и съподчиненост на попълване, обработване, планиране и прогнозиране на
за натоварване. транспорта и съобщенията за персонала; използване, сортиране и дейността;
Таксува и калкулира превоз на товари с железопътен устава на железниците, съхранение на водената издръжливост в напрегната работа
вагонните пратки. транспорт (ДВ, бр. 92 от 2001 г.); Закона за защита на личните данни; документация; и стрес;
Води първична отчетна Наредба № 45 от 2001 г. на Наредба № 44 за превоз на товари с познаване и прилагане на готовност за работа в екип;
документация по министъра на транспорта и железопътен транспорт; специфична транспортна и дисциплинираност;
търговската експлоатация, съобщенията за правилата за Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътна терминология; умение за работа с хора;
събира ежед- номериране на международните и железопътен превоз на опасни правилно прилагане на умение за поемане на риск;
невно приходите и ги на вътрешните пътнически и товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г., в сила технологията за изготвяне на отговорност; коректност; лоялност;
отчита. товарни влакове; от 01.01.2002 г.); заявки, попълване на превозни самоконтрол; инициативност;
  Наредба № 48 от 28.12.2001 г. на Наредба № 48 от 2001 г. на министъра документи; обноски;
  министъра на транспорта и на транспорта и съобщенията за използване на приложния софтуер външен вид;
  съобщенията за железопътен превоз на специфични товари, товари при обработката и отчетността на умения за вземане на решения;
  превоз на специфични товари, без опаковка и на товари, изискващи превозните документи; бързина и точност на
  товари без опаковка и на товари, особена опаковка; практическо прилагане на всички сетивно-моторната реакция;
  изискващи особена опаковка (ДВ, Наредба № 45 от 2001 г. на министъра нормативни изисквания за емоционална стабилност.
  бр. 4 от 2002 г.); на транспорта и съобщенията за правилно и точно тарифиране и  
  Наредба № 46 от 2001 г. на правилата за номериране на изготвяне на всички ценни образци  
  министъра на транспорта и международните и на вътрешните и сметководни отчети;  
  съобщенията за железопътен пътнически и товарни влакове; попълване на унифицирани,  
  превоз на опасни товари; Закона за железопътния транспорт, стандартни форми и документи;  
  инструкции и правилници на Кодекса на труда, Закона за работа в екип;  
  железопътния превозвач; здравословни и безопасни условия спазване на финансовата и  
  телекс, факс, на труд и всички правилници и трудовата дисциплина;  
  телефон; информационни системи наредби, отнасящи се до безопасност работа с офис техника и ползване  
  в областта на железопътните на труда на предпазни средства при работа  
  превози;   с нея;  
  персонален компютър; копирна   работа с персонален компютър;  
  техника; касови апарати; офис   прилагане на нови програмни  
  оборудване и канцеларски   продукти, информационни  
  материали;   технологии и системи;  
  стандартни документи и   поддържане на ред и чистота на  
  формуляри;   работното място;  
  прахозащитна манта (престилка);   консултиране и общуване с колеги;  
  екранизиращи очила и други.   обобщаване, анализиране и  
      оценяване изпълнението на  
      извършената работа;  
      осъществяване на комуникация на  
      чужд език  
4. Заявява и получава правила, нормативни разпоредби, бизнес комуникации; правилно прилагане на отговорност;
вагони за превоз на инструкции и др. за заявка и ред и начин за заявяване и технологията за изготвяне на изпълнителност; стриктност;
товари по железопътния получаване на вагони; получаване на вагоните; заявки, попълване на превозни дисциплинираност;
транспорт; Устав на железниците в комуникация на чужд език; документи; сръчност и прецизност; лоялност;
Зачислява и отчислява Република България; йерархична структура на попълване на стандартни форми и честност; безпристрастност;
вагоните на товародателя Закон за железопътния транспорт; предприятието и съподчиненост на документи; комуникативност; концентрация на
(товарополучателя) в Наредба № 44 от 2001 г. на персонала; спазване на финансовата и вниманието;
клонове и на общи министъра на транспорта и Устава на железниците в Република трудовата дисциплина; организираност;
разтоварища. съобщенията за превоз на товари България, работа с персонален компютър; взискателност;
  с железопътен транспорт; Закона за защита на личните данни; поддържане на ред и чистота на оперативност;
  Наредба № 45 от 2001 г. за Закона за железопътния транспорт, работното място; съобразителност;
  правилата за номериране на Кодекса на труда, Закона за консултиране и общуване с колеги; емоционална стабилност;
  международните и на вътрешните здравословни и безопасни условия обобщаване, анализиране и способност за откриване,
  пътнически и товарни влакове; на труд и всички правилници и оценяване разпознаване, запомняне на
  Наредба № 46 от 2001 г. на наредби, отнасящи се до безопасност изпълнението на извършената обекти
  министъра на транспорта и на труда; работа и специфични сигнали в трудовата
  съобщенията за железопътен Наредба № 44 от 2001 г. на   дейност;
  превоз на опасни товари; министъра на транспорта и   наблюдателност
  Наредба № 48 от 2001 г. за съобщенията за превоз на товари с    
  железопътенпревоз на железопътен транспорт; Наредба №    
  специфични товари, товари без 45 от 2001 г. на министъра на    
  опаковка и на товари, изискващи транспорта и съобщенията за    
  особена опаковка; правилата за номериране на    
  телефон; информационни системи международните и на вътрешните    
  в областта на железопътните пътнически и товарни влакове;    
  превози; Наредба № 46 от 2001 г. на министъра    
  персонален компютър; на транспорта и съобщенията за    
  копирна техника; касови апарати; железопътен превоз на опасни    
  офис оборудване и канцеларски товари;    
  материали; стандартни и Наредба № 48 от 2001 г. наминистъра    
  унифицирани документи и на транспорта и съобщенията за    
  формуляри; железопътен превоз на специфични    
  прахозащитна манта (престилка); товари, товари без опаковка и на    
  екранизиращи очила и други. товари, изискващи особена опаковка    
5. Следи за изправността правила и инструкции за технология за натоварване, превоз и проверка на изправността на отговорност;
на вагоните, подадени за изправността и правилното предаване на вагоните; технология вагоните и на правилното им изпълнителност и стриктност;
натоварване. натоварване на вагоните; на мерене и пломбиране на вагоните; натоварване; съставяне на заявка дисциплинираност;
Следи стандартни документи и правила за приемане и съхранение на за извършване на маневра; сръчност и прецизност;
за правилното формуляри; телекс; факс; вагонните мушами; пломбиране и мерене на вагоните с лоялност;
натоварване на вагоните. телефон; информационни системи правила за работа с офис техника; вагонна везна; честност;
Съставя писмена заявка за в областта на железопътните правила за обработване, съхранение съставяне на ежедневни отчети безпристрастност;
извършване на маневра. превози; и подреждане на отчетна   комуникативност; концентрация на
Пломбира и мери вагони с персонален компютър; документация   вниманието;
вагонна везна; копирна техника; касови апарати;     организираност;
Приема и изпраща по офис оборудване и канцеларски     взискателност,
предназначение вагонни материали;     оперативност;
мушами.Съставя актове за стандартни и унифицирани     съобразителност;
констатирани нередности документи и формуляри;     емоционална стабилност;
по вагоните и пуска студо- и водозащитна шуба или     способност за откриване,
телеграми. грейка;     разпознаване, запомняне на
Изготвя констативни студо- и водозащитни обувки;     обекти и специфични сигнали в
протоколи за липси и прахозащитна манта (престилка);     трудовата дейност;
повреди на товарите. студозащитна шапка;     наблюдателност
Води ежедневни отчети. екранизиращи очила; други      
6. Приема Устав на железниците в характеристиките на подвижния проверка на изправността на отговорност;
и проверява Република България; железопътен състав; организация на вагоните; изпълнителност и стриктност;
пристигащите и Закон за железопътния транспорт; маневрената и влаковата работа във проверка на дисциплинираност;
заминаващите влакове Наредба № 44 от 2001 г. на влакообразуващите гари; правилното им натоварване; сръчност и прецизност;
  министъра на транспорта и правила за подреждане, съхранение попълване на стандартни концентрация на вниманието;
  съобщенията за превоз на товари и складиране на товари и материали; форми и документи; организираност;
  с железопътен транспорт; Закона за здравословни и безопасни познаване и прилагане на взискателност;
  Наредба № 45 от 2001 г. на условия на труд, правилници и специфична транспортна и оперативност;
  министъра на транспорта и наредби, отнасящи се до безопасност железопътна терминология; съобразителност;
  съобщенията за правилата за на труда прилагане на изискванията на умения за работа в екип
  номериране на международните и   нормативните документи при  
  на вътрешните пътнически и   приемане и проверяване на  
  товарни влакове; Наредба № 46   пристигащите и заминаващите  
  от 2001 г. на министъра на   влакове;  
  транспорта и съобщенията за   консултиране и общуване с колеги и  
  железопътен превоз на опасни   ръководители.  
  товари;      
  Наредба № 48 от 2001 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за      
  железопътенпревоз на      
  специфични товари, товари без      
  опаковка и на товари, изискващи      
  особена опаковка; магазинни      
  книги; товарителница;      
  констативен протокол;      
  отчети; международни сметки;      
  формуляри;      
  стандартни и унифицирани      
  документи и формуляри;      
  студо- и водозащитна шуба или      
  грейка и обувки; прахозащитна      
  манта (престилка);      
  студозащитна шапка      
7. Описва вагоните от Устав на железниците в характеристиките на подвижния проверка на изправността на отговорност;
пристигащите влакове и Република България; железопътен състав; вагоните; проверка на правилното изпълнителност и стриктност;
вагоните от частична Закон за железопътния транспорт характеристиките на им натоварване; дисциплинираност;
обработка на (ЗЖПТ); товаро-разтоварните машини; попълване на стандартни форми и сръчност и прецизност;
преминаващите влакове, Наредба № 44 от 2001 г. на транспортно-манипулационните документи; концентрация на вниманието;
както и подадените за министъра на транспорта и характеристики на товарите; познаване и прилагане на организираност;
натоварване или съобщенията за превоз на товари спецификата на товаро-разтоварните специфична транспортна и взискателност;
разтоварване на с железопътен транспорт; площадки; железопътна терминология; оперативност;
товаро-разтоварните Наредба № 45 от 2001 г. на съоръженията и приспособленията за прилагане на нормативните съобразителност;
места в гарата и приемно- министъра на транспорта и подреждане и съхранение на изисквания при описване на умения за работа в екип
предавателните площадки съобщенията за правилата за товарите; вагоните  
на индустриалните номериране на международните и правила за товаро-разтоварни    
клонове. на вътрешните пътнически и работи;    
  товарни влакове; правила за подреждане и    
  Наредба № 46 от 2001 г. на съхранение при складиране на    
  министъра на транспорта и товари и материали    
  съобщенията за железопътен      
  превоз на опасни товари;      
  Наредба № 48 от 2001 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за железопътен      
  превоз на специфични товари,      
  товари без опаковка и на товари,      
  изискващи особена опаковка;      
  Правилник за международни жп      
  превози на опасни товари      
  (Regulations concerning the      
  Internetional Carriage of Dangerous      
  Goods by Rail-RID);      
  магазинни книги; товарителница;      
  стандартни и унифицирани      
  документи и формуляри;      
  студо- и водозащитна шуба или      
  грейка и обувки; прахозащитна      
  манта (престилка);      
  студозащитна шапка.      
8. Обслужва телекси, като средства за комуникация - правила за работа с офис техника; правилно използване на офис отговорност;
приема и предава телефон, факс, телекс, интернет и правила за приемане, обработване, техниката; правилно приемане, изпълнителност и стриктност;
съставите на пристигащи и др.; съхранение, подреждане и обработване, съхранение, дисциплинираност;
заминаващи влакове и офис оборудване; канцеларски предаване на съобщения и подреждане и предаване на сръчност и прецизност;
изходящи и входящи материали и консумативи документация информация лоялност;
телеграми.       честност;
        безпристрастност;
        комуникативност;
        концентрация на вниманието;
        организираност;
        взискателност;
        оперативност;
        съобразителност
9. Спазва и следи за средства за пожарна и аварийна химическа природа на горенето; боравене с пожарогасителна дисциплинираност;
спазване на правилата за безопасност и средства за гасене системи за пожарогасене; техника; готовност за точно и прецизно
безопасна работа и на пожари; действия, които трябва да се оказване на долекарска помощ на спазване на инструкции, указания,
хигиена на здравето и за средства за оказване на предприемат в случай на пожари, пострадал при възникнали аварии, изисквания;
противо-пожарна долекарска помощ на пострадал бедствия и аварии; бедствия, катастрофи отговорност;
безопасност. при аварии и катастрофи; характер и тежест на травмите или   умения за справяне с критични
  средства за осигуряване и заболяванията.   ситуации;
  поддържане на здравословни и     самоконтрол
  безопасни условия на труд      

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Очакваното повишаване на стандарта на живот предопределя нарастването на транспортните потоци, модернизирането и оптимизирането на железопътната мрежа. Необходимостта от кадри по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" се очаква да нараства поради:
- утвърждаване на железопътния транспорт като основен вид транспорт в обслужването на товаро-пътническия поток;
- разширяване спектъра на прилагане на теоретичните знания и практическите умения на организатора по търговска експлоатация в съответствие с националните и международните стандарти;
- хармонизиране на нормативната база с тази на Европейския съюз;
- използване на нови технически средства, компютърни мрежи, системи и програмни продукти, свързани с организацията на транспортната дейност и максималното улесняване обслужването на физически и юридически лица, клиенти на железопътния транспорт;
- повишаване на изискванията за професионална и езикова подготовка, подходящи за международното икономическо сътрудничество в процеса на навлизане на чужди инвестиции в Република България.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" могат да заемат длъжностите 1316-3004 Управител, транспорт; 3414-3001 Консултант, пътнически транспорт; 3414-3002 Организатор, пътнически транспорт; 4221-2001 Служител, издаване на пътнически билети; 4221-2002 Служител, информация за пътувания; 4221-2003 Служител, пътническа агенция/бюро; 4221-2004 Служител, резервации; 4131-2001 Вагоноописвач; 4131-2002 Експедитор, стоки и товари; 4131-2004 Железопътен посредник; 4131-2012 Организатор, експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност; 4131-2014 Отчетник, насочване на товари; 4131-2015 Получател, товари; 4131-2017 Ръководител, търговска експлоатация; 4131-2020 Спедиционен посредник; 4131-2024 Тарифьор; 4131-2025 Управител, склад; 4131-2011 Оператор, определяне на маршрута на товарите и други; 2009 Хидрометеорологичен (агрометеорологичен) наблюдател; 7451-2010 Хидронаблюдател, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" могат да се обучават и по друга професия от професионално направление "Транспортни услуги", като обучението им по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, е придобиване на професионални компетенции за бързо, точно и компетентно обслужване на клиенти при превоз на пътници, багажи, колетни и товарни пратки.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" обучаваният трябва да:
- упражнява професията, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
- познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- умее да работи в екип, съдейства на членовете от екипа за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава основните правила за работа с компютър, като създава документи, текстове и таблици;
- осъществява комуникация на чужд език, разбира и чете стандартна икономическа документация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Транспортни услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разбира важността на процесите за осигуряване на безопасно организиране на търговската експлоатация на железопътния транспорт, за опазване на човешкия живот и опазване на околната среда;
- осъществява всички дейности в съответствие с изискванията с цел осигуряване на икономически ефективна търговска експлоатация на железопътния транспорт;
- предотвратява и овладява възникнали критични и аварийни ситуации;
- съхранява и поддържа в съответствие с изискванията използваните материални ресурси и отчетна документация;
- разчита, извлича и използва информация от тарифи, справочници, таблици и стандартна и специфична документация.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности при организиране на търговската експлоатация на железопътния транспорт, като:
- познава и прилага нормативната уредба за организиране на търговската експлоатация на железопътния транспорт;
- прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва нормативните документи, организацията и особеностите на предприятието;
- установява и поддържа делови отношения, съобразени с културата и особеностите на партньорите;
- явява се на инструктажи и обучения по здравословни и безопасни условия на труд;
- умее бързо, точно и вярно да таксува пътниците и вагонните пратки, предоставени от товародателите за превоз;
- зачислява и отчислява вагонни пратки;
- своевременно и вярно изготвя превозни документи;
- води правилно отчетна документация;
- събира ежедневно приходите от извършените услуги и организира отчитането им;
- съставя констативни протоколи за установени липси, повреди и кражби;
- планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с изпълнение на трудовата дейност.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт".
Съдържанието на обучението по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални
направления
1. Да знае и използва лични предпазни правила и инструкции за безопасна работа;
средства, да прилага основните правила за противопожарна охрана;
безопасна работа, да пази ред и чистота екологична култура;
на работното си място, да опазва околната вредности и професионални заболявания
среда.  
2. Да разбира своята роля при изпълнение психологична структура на трудовата дейност;
на трудовата дейност и да съзнава потребности и способности на личността за
необходимостта от повишаване на саморазвитие
квалификацията си, да умее да анализира  
поведението на хората, с които общува при  
осъществяване на трудовите си  
задължения.  
3. Да умее да формулира проблеми, да видове общуване;
задава въпроси, да прави отчет за принципи на деловото общуване
извършената работа.  
4. Да разбира целите и задачите на работа в екип;
работата в екип, да осъзнава мястото си в бизнес етика
екипа, да разбира и съдейства за  
разрешаване на възникнали конфликти.  
5. Да познава пазарните отношения, обекти и субекти на пазара;
мястото и ролята на отделните лица, икономически процеси, явления и отношения;
фирмите, институциите и държавата в тях. стопанско устройство на обществото
6. Да познава правата и задълженията си трудовоправно законодателство;
като участник в трудовия процес съгласно трудовоправни отношения в предприятието
Кодекса на труда, да разбира договорните  
отношения между работодател и работник.  
7. Да знае основните правила за работа с конфигурация на компютъра;
компютър и да умее да ползва програмни устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
продукти, да ползва съвременни съхраняване и намиране на информация;
технологии при изпълнение на задачи от работа с програмни продукти за създаване на
професионалната му област. документи;
  работа с локални и глобални мрежи;
  работа със специфични програмни продукти
8. Да се справя със задачи на работното комуникативна компетентност при използването на
място, като осъществява комуникации на думи и изрази, свързани с професионалните
чужд език. задачи - говоримо и писмено.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от
професионалното направление "Транспортни услуги"
9. Да познава материалите, използвани в материалознание;
машиностроенето, да познава основните техническо чертане
принципи на техническото проектиране, да  
разчита чертежи и схеми.  
10. Да познава основните закони на Основни закони на електротехниката.
електротехниката  
Специфична за професията 840080 "Организатор по търговска експлоатация в железопътния
транспорт" задължителна професионална подготовка
Специалност 8400801 "Търговска експлоатация на железопътния транспорт"
11. Да познава транспортната техника, железопътни вагони и влакови спирачки;
използвана в железопътния транспорт: дизелови локомотиви;
пътнически и товарни вагони, номериране, електрически локомотиви;
конструктивни особености, сфера на устройство на железен път, железопътни стрелки,
приложение; вагоноизхвъргачки;
влакови спирачки; устройства за обслужване на пътници и товари;
дизелови и електрически локомотиви; устройства за извършване на маневрена работа;
гарови съоръжения; транспортно-манипулационни характеристики на
устройства за обслужване на пътници и товарите;
товари; товаро-разтоварни машини, използвани в
устройства за извършване на маневрена железопътния транспорт, и технология на работа с
работа в гари; тях
товаро-разтоварни машини, области на  
приложение.  
12. Да познава и прилага изискванията при обща теория на счетоводната отчетност;
осъществяване на счетоводни дейности, да изготвяне, оформяне, водене, класиране,
изготвя и попълва счетоводни документи. сортиране и съхранение на финансово-счетоводна
  документация
13. Да познава организацията на дейността икономика и организация на транспорта;
в железопътния транспорт и правомощията управление на транспорта;
на длъжностните лица, методите на транспортно и търговско право;
управление и ръководство, правния статут Закон за железопътния транспорт;
на предприятието и законовата уредба на устав на железниците;
организацията на товарните и пътническите нормативи за железопътен транспорт;
превози, да може да я прилага при наредби за превоз на пътници и товари по
осъществяване на трудовата си дейност. железопътния транспорт
14. Да използва начините за статистическо обща теория на статистиката;
отчитане на пътническите и товарните транспортна статистика.
превози и на икономическите разходи в  
транспорта.  
15. Да познава транспортно-спедиторското основни спедиторски операции; организационни
обслужване във вътрешното и форми на спедиторската дейност;
международното съобщение. спедиторски документи;
  технологични системи за превоз на стоки;
  международни конвенции за транспорт;
  организационни форми за международна
  транспортно-спедиторска дейност съгласно
  нормативната уредба за видовете транспорт.
16. Да познава организацията на обща теория на маневрената работа; методи за
маневрената и влаковата работа в гарите. извършване на маневра;
  план-график за извършване на маневрена
  дейност;
  обща теория на влаковата работа;
  график за движение на влаковете;
  преработвателна и пропускателна способност на
  гарите и междугаровите пространства
17. Да познава и прилага тарифите и тарифи на железопътните превозвачи за
тарифните спогодби за вътрешни и пътнически и товарни превози; международни
международни пътнически и товарни тарифи за железопътен транспорт за превоз на
превози на железопътния превозвач. товари, пътници, багажи и колетни пратки.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - Обучаваният познава основната терминология, свързана с експлоатацията на пристанищата и флота, умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - Обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира изпълнението на поставените задачи; подбира методи за анализ в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане.
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи; подбира и обосновава методите за анализ и контрол в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане; оценява и интерпретира резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - Обучаваният не умее да изпълнява безопасно отделни операции.
Среден 3 - Обучаваният изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; прави грешки в работата си.
Добър 4 - Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава начина и последователността на анализа; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава начина и последователността на анализа; оценява резултатите и качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение на практически задания с разработени критерии за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани по предмети и модули), изпитни практически задания и др., разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. Цели на обучението.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Теоретични знания в Разпознава и разчита необходимата 60
съответствие с документация - наредби, правилници,  
нормативните изисквания тарифи и др.  
за професията Описва технологичните операции при  
  таксуване на пътническите и товарните  
  превози.  
  Разпознава, избира и вярно попълва  
  превозните документи.  
  Разпознава, избира и води първична  
  отчетна документация.  
  Сравнява и анализира набраната  
  информация.  
  Синтезира усвоените знания.  
2. Икономически и Познава общите принципи на трудовото 5
трудовоправни знания и законодателство.  
умения Познава основните принципи на  
  счетоводството.  
3. Професионално- Знае правилата за осъществяване на 10
личностни ефективна комуникация.  
качества Познава правилата за работа в екип.  
  Отнася се с чувство на отговорност към  
  извършената работа.  
  Притежава позитивно отношение към  
  опазването на околната среда.  
  Проявява прецизност при изпълнение на  
  възложената работа.  
  Знае правилата за спазване на трудовата  
  и технологичната дисциплина.  
4. Знания за Познава компютърната конфигурация и 5
информационна техника и периферните устройства.  
технологии Знае как да намира и използва  
  информация в компютърната система.  
  Познава основни програмни продукти за  
  създаване на стандартни и специфични  
  документи.  
5. Чуждоезикови знания и Владее определен набор езикови 10
умения средства, свързани с изпълнение на  
  професионалните задачи.  
  Разбира основната идея в кратък текст на  
  чужд език, свързан с професионалната  
  дейност.  
  Води служебна комуникация на чужд език.  
6. Знания за здравословно Знае правата и задълженията на 10
и безопасно упражняване работодател и работник за осигуряване на  
на професията и опазване здравословни и безопасни условия на  
на околната среда труд.  
  Познава необходимата маркировка за  
  осигуряване на безопасни и здравословни  
  условия на труд.  
  Знае правилата за опазване на живота и  
  здравето - своя и на околните.  
  Знае изискванията за безопасно  
  организиране на работното място.  
  Разпознава опасни ситуации в процеса на  
  работата и своевременно реагира.  
  Знае правилата за оказване на  
  долекарска помощ на пострадал при  
  бедствия, катастрофи и аварии на  
  работното си място.  
  Знае правилата за съхраняване и  
  опазване на материали, техника и  
  документи, с които работи.  
  Знае правилата за опазване на околната  
  среда при изпълнение на конкретни  
  дейности.  
  Общо: 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Спазване на Избира и използва правилно лични 10
правилата за предпазни средства.  
здравословни и Употребява предметите и средствата на  
безопасни труда по безопасен начин.  
условия на труд и Разпознава опасни ситуации, които биха  
опазване на могли да възникнат в процеса на работа.  
околната среда Дефинира и спазва предписанията за  
  действия при бедствия, катастрофи и  
  аварии на работното място.  
  Спазва изискванията за опазване на  
  околната среда, свързани с изпитната му  
  работа, включително почистване на  
  работното място.  
2. Ефективна Избира и подрежда необходимите 10
организация на материали и документи, за да осигури  
работното място и удобство и точно спазване на  
работното време технологичните изисквания.  
  Целесъобразно употребява необходимите  
  за изпитната задача материали и  
  документи.  
  Умее правилно да разпределя и планира  
  необходимото време за изпълнение на  
  изпитната задача.  
3. Качествено Избира и правилно прилага необходимите 70
изпълнение на нормативни документи за изпълнение на  
изпитното изпитната задача.  
задание Умее да взема решения при изпълнение на  
  изпитната задача в зависимост от  
  конкретните условия.  
  Спазва технологичната последователност  
  в процеса на работа.  
  Изпълнява задачата в поставения срок.  
4. Самоконтрол и Умее да осъществява контрол при 10
самопроверка на изпълнение на дейностите в зависимост от  
изпълнението на изпитната задача.  
изпитното Оценява резултатите, взема решения и  
задание отстранява евентуални грешки.  
  Прави оптимален разчет на времето за  
  изпълнение на изпитното задание.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация в железопътния транспорт" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация в железопътния транспорт" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни кабинети или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Учебно-материалната база трябва да обхваща методически, дидактически, технически и материални средства за качествено и пълноценно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане - работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол, компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, компютър и др.), други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, каталози, справочници, инструкции, наредби, правилници и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание.
6.2. Учебни работилници
Учебните работилници се оборудват с компютърна техника и софтуер съобразно усвояваната професия. Те трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.
За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места трябва да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите материали, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Имайки предвид спецификата на необходимото оборудване, провеждането на учебна и производствена практика по професията по възможност трябва да се извършва в жп поделения.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" от област на висше образование "Технически науки" и от професионално направление "Икономика" от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума