навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 7 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ"

В сила от 16.02.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840070 "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" от област на образование "Транспорт" и професионално направление "Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 840070 "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" съгласно приложението определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалност 8400701 "Експлоатация на автомобилния транспорт".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 840070 "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"


Професионално направление:
 
840 Транспортни услуги
   
Наименование на професията:
 
840070 Организатор по експлоатация на автомобилния
  транспорт
   
Специалност: Степен на професионална квалификация
   
8400701 Експлоатация на Трета
  автомобилния  
  транспорт  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт", по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции:
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на трудовите Предмети и средства на труда Професионални компетенции
дейности (задачи)   знания за: умения за: професионално-личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност: 8400701 "Експлоатация на автомобилния транспорт"
1. Да използва техническа, компютър и софтуерни продукти; основни конструкционни материали - разчитане на технологични схеми и отговорност;
технологична и офис техника; приложения, маркиране и карти, технически чертежи, каталози, изпълнителност;
икономическа документация материали, средства и обработването им; инструкции и друга специфична стриктност;
- наредби, правилници, специализирана литература на основни експлоатационни материали техническа документация; психическа устойчивост;
инструкции, закони, чужд език; и работни флуиди - приложение, обработване на първична отчетна съобразителност;
каталози и др. касов апарат; свойства, съхранение и документация по експлоатацията на дисциплинираност;
  формуляри, книжни образци, транспортиране, преработка, автомобилите; сръчност и прецизност;
  фактури, бланки и др.; рециклиране или унищожаването изготвяне на графици, наряди, инициативност;
  нормативни документи; им; инструкции за работа; способност за вземане на самостоятелни
  статистически, финансови, методи на изобразяване на наблюдение, регистрация, отчет и решения;
  планови, отчетни и счетоводни машинни детайли, скици и чертежи контрол на промените в отчетните самоконтрол и упражняване на контрол
  документи; на несложни детайли, разчитане на стопански обекти; върху дейността на други хора
  кодекси, устави, споразумения, сборни чертежи; работа с информационни системи при  
  договори, директиви, спогодби; основни видове двигатели с намиране, регистриране и  
  Закон за автомобилните вътрешно горене (ДВГ); съхраняване на информация;  
  превози, понятия и принципи в работа и изготвяне на документи:  
  Закон за пътищата, термодинамиката; удостоверение за професионална  
  Закон за движението по основни механизми и системи и компетентност за международен  
  пътищата (ЗДП); предназначението им; автомобилен превоз, удостоверение  
  номенклатури на използваните техника и технологии на за годност на превозните средства,  
  материали; Справочник на транспортно-манипулационни протокол за преглед за транспортна  
  товарите, Транспортен процеси; годност, разрешително за превози;  
  енциклопедичен речник; изчисляване на работа с документи по издаване  
  нормативни документи, технико-икономически показатели, лицензии и молби относно превози на  
  уреждащи взаимоотношенията събиране и групиране на пътници и товари;  
  при превоз на товари и пътници; икономическа информация; правилен подбор и прилагане на  
  Наредба № 2 от 2001 г. на документиране на стопанската инструкциите по безопасност на  
  министъра на регионалното дейност и осигуряване на контрол движението при превози на пътници и  
  развитие и благоустройството за при съхранение и опазване на товари  
  сигнализация на пътищата с имуществото на предприятието;    
  пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от международен регламентационен    
  2001 г.); режим за превози: митнически    
  Наредба № 11 от 2002 г. на процедури, режими за труд и    
  министъра на транспорта и почивка на екипажите, дигитални    
  съобщенията за международен тахографи и др.;    
  автомобилен превоз на пътници изисквания за оформяне на    
  и товари (ДВ, бр. 108 от 2002 г.); документи за превози, транспортни    
  техническа документация на средства и водачи;    
  автомобила, типови ред и условия за утвърждаване на    
  технологични карти за транспортни схеми за    
  обслужване и ремонт на осъществяване на обществени    
  автомобила; превози на пътници с автобуси, леки    
  работни и сборни машинни автомобили и превози на товари;    
  чертежи на детайли и възли; ред и условия за издаване на    
  Наредба № 11 от 2001 г. на свидетелства за управление на    
  министъра на регионалното МПС, отчет на водачи;    
  развитие и благоустройството за изисквания към специалната    
  движение на извънгабаритни подготовка и личностните качества    
  и/или тежки пътни превозни на водачите на МПС по смисъла на    
  средства (ДВ, бр. 65 от 2001 г.); чл. 150а от Закона за движението    
  Наредба № 12 от 2007 г. на по пътищата    
  министъра на транспорта и      
  председателя на Държавната      
  агенция за метрологичен и      
  технически надзор за      
  изискванията за задължителна      
  употреба на контролните уреди      
  за регистриране на данните за      
  движението на автомобилите и      
  работата на екипажите, както и      
  функционалните и техническите      
  изисквания към тях (ДВ, бр. 6 от      
  2007 г.);      
  Наредба № 12 на министъра на      
  труда и социалната политика и      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за осигуряване на      
  здравословни и безопасни      
  условия на труд при работа с      
  автомобили (ДВ, бр. 6 от 2005 г.);      
  Наредба № 13 от 2004 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за изискванията за      
  задължителната употреба на      
  устройства за ограничаване на      
  скоростта, монтирани в МПС (ДВ,      
  бр. 51 от 2004 г.);      
  Наредба № 17 от 2001 г. на      
  министъра на регионалното      
  развитие и благоустройството за      
  регулиране на движението по      
  пътищата със светлинни сигнали      
  (ДВ, бр. 72 от 2001 г.);      
  Наредба № 18 от 2001 г. на      
  министъра на регионалното      
  развитие и благоустройството за      
  сигнализация по пътищата с      
  пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001      
  г.);      
  Наредба № 32 от 1999 г. на      
  министъра на транспорта за      
  периодичните прегледи за      
  проверка на техническата      
  изправност на пътните превозни      
  средства (ДВ, бр. 74 от 1999 г.);      
  Наредба № 33 от 1999 г. на      
  министъра на транспорта за      
  обществен превоз на пътници и      
  товари на територията на      
  Република България (ДВ, бр. 101      
  от 1999 г);      
  Наредба № 36 от 2006 г. на      
  министъра на транспорта за      
  изискванията за психологическа      
  годност и условията и реда за      
  провеждане на      
  психологическите изследвания      
  на кандидати за придобиване на      
  правоспособност за управление      
  на МПС, на водачи на МПС и на      
  председатели на изпитни      
  комисии (ДВ, бр. 46 от 2006 г.);      
  Наредба № 39 от 2004 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за изискванията      
  към водачите на МПС от      
  различни категории и      
  подкатегории (ДВ, бр. 17 от 2004      
  г.);      
  Наредба № 40 от 2004 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията, министъра на      
  вътрешните работи и министъра      
  на околната среда и водите за      
  условията и реда за извършване      
  на автомобилен превоз на      
  опасни товари (ДВ, бр. 15 от      
  2004 г.);      
  Наредба № 41 от 2008 г. на      
  министъра на транспорта за      
  условията и реда за провеждане      
  на обучение на водачите на      
  автомобили за превоз на      
  пътници и товари и за условията      
  и реда за провеждане на      
  изпитите за придобиване на      
  начална квалификация (ДВ, бр.      
  73 от 2008 г.);      
  Наредба № 53 от 2003 г. на      
  министъра на транспорта и      
  съобщенията за комбиниран      
  превоз на товари (ДВ, бр. 18 от      
  2003 г.);      
  Наредба № Н-8 от 2008 г. на      
  министъра на транспорта за      
  условията и реда за извършване      
  на превоз на пътници и товари      
  за собствена сметка (ДВ, бр. 63      
  от 2008 г.);      
  Наредба № I-45 от 2000 г. на      
  министъра на вътрешните работи      
  за регистрацията и отчета на      
  моторните превозни средства и      
  на ремаркетата, теглени от тях      
  (ДВ, бр. 31 от 2000 г.);      
  Наредба от 2004 г., приета с ПМС      
  № 57 от 2004 г., за условията и      
  реда за събиране на винетни      
  такси за платено ползване на      
  определени републикански      
  пътища за определен срок (ДВ,      
  бр. 24 от 2004 г.);      
  Регламент № 561 от 2006 г. на      
  Европейския парламент и на      
  Съвета за хармонизиране на      
  някои разпоредби от социалното      
  законодателство, свързани с      
  автомобилния транспорт, за      
  изменение на регламенти №      
  3821/85 и № 2135/98 на Съвета и      
  за отмяна на Регламент №      
  3820/85 на Съвета;      
  Митническа конвенция относно      
  международния превоз на стоки      
  под прикритието на карнети ТИР,      
  Европейска спогодба за      
  международен превоз на опасни      
  товари по шосе (ADR); Спогодба      
  за приемане на еднакви      
  предписания за периодичните      
  технически прегледи на пътните      
  превозни средства и за      
  взаимното признаване на тези      
  прегледи; Европейска спогодба      
  за работа на екипажите на      
  превозните средства,      
  извършващи международни      
  автомобилни превози и др.      
2. Да организира приспособления и инструменти основни видове двигатели с спазване на технологичната физическа издръжливост и
монтажно-демонтажни за извършване на дейности по вътрешно горене (ДВГ); последователност и на технологията работоспособност;
операции и ремонт на монтиране и демонтиране; понятия и принципи в за извършване на адекватност на действията в конкретна
детайли, възли и агрегати комплексни, универсални и термодинамиката; демонтажно-монтажни операции; ситуация;
на автотранспортна техника. специализирани инструменти за основни механизми и системи и работа за привеждане в изправно бърза и точна преценка и реакция;
  монтаж и демонтаж при ремонт и предназначението им; техническо състояние на агрегатите, отговорност;
  техническо обслужване предназначение, устройство и системите и възлите в автомобилите; изпълнителност;
  (отвертки, гаечни ключове, действие на различни видове спазване на технологичната стриктност;
  динамометри, универсални и горивни, охладителни и мазилни последователност и технологията за самоконтрол и упражняване на контрол
  специални клещи и др.). системи в ДВГ; извършване на видовете техническо върху дейността на други хора.
    предназначение, устройство и обслужване.  
    действие на запалителни системи -    
    електромеханична и    
    електростартерна;    
    предназначение, устройство и    
    действие на механизмите за силово    
    предаване в автотранспортната    
    техника;    
    предназначение, устройство,    
    действие, видове и изисквания към    
    ходовата част, кабината,    
    каросерията, преден и заден мост,    
    окачване, рама, колела и гуми;    
    предназначение, устройство,    
    действие, видове и изисквания към    
    спирачната и кормилната система за    
    управление;    
    предназначение, устройство,    
    действие, видове източници на ток,    
    електрообзавеждане и    
    електрооборудване на автомобила;    
    технологична последователност и    
    технология за извършване на    
    демонтажно-монтажни операции,    
    както и последици от неспазването    
    им;    
    отговорности, свързани с    
    осигуряване на здравословни и    
    безопасни условия на труд;    
    технико-икономически показатели за    
    ефективна работа и норми за    
    отклонение;    
    методи за диагностика и    
    поддържане на техническо    
    изправно състояние на    
    автотранспортна техника;    
    технико-експлоатационни    
    показатели, норми и стандарти за    
    оценяване качеството на    
    обслужващата и ремонтната    
    дейност.    
3. Да участва в компютър и софтуерни продукти; технико-икономически показатели за планиране и организиране на самоконтрол и упражняване на контрол
планирането, да организира офис техника; работа на автомобилите; графиците по техническото върху дейността на други хора;
дейностите по безопасна материали, средства и организация на превозния процес в обслужване и ремонтите на инициативност;
експлоатация на специализирана литература на транспортното автомобилите; способност за вземане на самостоятелни
автотранспортната техника. чужд език; предприятие; планиране и организиране на решения;
  контролни прибори за отчитане законови изисквания, инструкции, дейностите по поддържане на съобразителност.
  алкохол у водачите; правила и споразумения при техническа готовност на гаражното  
  касов апарат; извършване на превозна дейност; оборудване, спомагателната техника,  
  формуляри, транспортно-манипулационни инструментите и приспособленията;  
  книжни образци, фактури, системи и технически средства за разработване на  
  бланки и др.; транспортно-манипулационните организационно-технически  
  нормативни документи; процеси; мероприятия за намаляване на  
  статистически, финансови, изисквания за съхранение, престоите по време на ремонт и  
  планови, отчетни и счетоводни превозване и манипулиране на обслужване на автомобилите;  
  документи; товарите. използване на информационни  
  кодекси, устави, споразумения,   материали на български и на чужд  
  договори;   език;  
  маркировка и опаковка на   планиране на превозите по  
  товарите;   количествени и качествени  
  документи, съпътстващи   показатели;  
  товарите, превозните средства и   координиране работата на  
  водачите.   товаро-разтоварните пунктове, депа и  
      терминали;  
      изработване на разписания и графици  
      за работа на автомобилите в  
      товарните и пътническите превози.  
4. Да организира дейности компютър и софтуерни продукти; основни икономически проблеми; организиране на ефективно комуникативност и умения за
по използване на офис техника; организация на производствената използване на материални и работа в екип;
материални и финансови материали, средства и дейност в предприятието; финансови ресурси; лоялност;
ресурси. специализирана литература на използване на дълготрайни и планиране на разходите на етичност и коректност;
  чужд език; краткотрайни активи на материали, суровини, енергия; планиране и организиране на дейността;
  касов апарат; предприятието; работа с номенклатурата на умения за пренагласа.
  формуляри, образци, фактури, данъчно законодателство; използваните материали;  
  бланки и др.; парично-кредитна политика; работа с националните счетоводни  
  нормативни документи; тенденции в развитието на стандарти, националния сметкоплан и  
  статистически, финансови, международната търговия и сметкоплана на предприятието;  
  планови, отчетни и счетоводни икономическата интеграция; планиране и организация на  
  материали и документи. лизингово финансиране.    
    показатели за отчитане на    
    стопанската дейност;    
    събиране и систематизиране на    
    икономическа информация;    
    маркетингови дейности на дейностите по снабдяване със  
    автотранспортното предприятие; суровини и материали в  
    проучване на пазара, проучване на предприятието;  
    конкуренцията, организация на планиране на превозите по  
    пласмента, организация на количествени и качествени  
    рекламната дейност, управление на показатели в пътническия и товарния  
    продажбите, комуникации с фирми, превоз;  
    институции и клиенти. работа с отчетни счетоводни,  
      статистически, банкови и финансови  
      документи, регистриране и  
      систематизиране на  
      информацията  
      за извършените операции;  
      отчитане на приходите посредством  
      съответните документи;  
      отчитане на производствените  
      разходи и предлагане на решения за  
      оптимизирането им.  
5. Организира Търговски закон; законодателство в сферата на прилагане на правилата и дисциплинираност;
транспортно-спедиторското договори; транспортиране на товари в изискванията за приемане, отговорност;
обслужване на товарите. кореспонденции; общностното и международното стифиране, съхраняване и опазване умения за справяне в критични ситуации;
  транспортни тарифи; съобщение; на товарите; самоконтрол;
  документи, необходими за транспортни и спедиторски работа със складови документи; комуникативност.
  осъществяване на товари: пътен документи; извършване подбор на  
  лист, товарителница в организиране и извършване на подемно-транспортни машини за  
  общностното и международното товаро-разтоварни дейности; товаро-разтоварни дейности;  
  съобщение, застрахователни организация и устройство на работа с нормативни транспортни  
  полици, разрешителни за превоз логистични пунктове, складови документи и типови технологични  
  и сертификати. стопанства и терминали; карти на български и на чужд език;  
    мултимодални транспортни координиране на дейности по  
    технологии за извършване на автотранспортно спедиторско  
    комбинирани превози; обслужване на товарите;  
    лицензиране на превозваческата организиране получаването на  
    дейност. разрешителни;  
      подготвяне на необходимите  
      документи за участие в конкурси за  
      възлагане на обслужването на  
      автолинии;  
      изработване на договори за превоз  
      на товари и пътници.  
6. Да осъществява компютър и софтуерни продукти; организация и заплащане на труда спазване на изискванията по комуникативност;
оперативна дейност по офис техника; в предприятието; организация на труда и работната умения за работа в екип;
организиране на човешките материали, средства и структура и съдържание на заплата и развитие на човешките лоялност;
ресурси в предприятието. специализирана литература на длъжностните характеристики за ресурси; етичност и коректност;
  чужд език; различните длъжности; организиране на работните места, планиране и организиране на дейността;
  касов апарат; организиране на работното място; създаване на условия за работа в умения за пренагласа.
  формуляри, книжни образци, набиране, подбор, приемане на екип, стимулиране на трудовата и  
  фактури, бланки и др. работа и адаптиране на работниците личностната реализация;  
  нормативни документи; към изискванията на работното работа по набирането, подбора и  
  статистически, финансови, място, стимули за повишаване на адаптирането на работниците към  
  планови, отчетни и счетоводни трудовата активност; изискванията на конкретните работни  
  материали и документи; делегиране на права и места;  
  договори; отговорности; отчитане на извършената работа и на  
  Кодекс на труда стимули за повишаване на съответстващото възнаграждение за  
    квалификацията на работниците и вложения труд;  
    служителите; извършване на текущ контрол по  
    форми и системи за заплащане на изпълнение на дейностите.  
    труда в автомобилния транспорт;    
    контрол и отчитане изпълнението на    
    трудовите дейности.    

2.2. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.ХII.2005 г., Заповед № 884 от 7.ХI.2006 г., Заповед № 969 от 28.ХII.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от 30.ХII.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт", могат да заемат длъжностите управител транспорт 1316-3004, управител на складово стопанство 1316-3002, инспектор, безопасността на автомобилния транспорт 3159-3002, консултант пътнически транспорт 3414-3001, организатор пътнически транспорт 3414-3002, диспечер, транспортни средства 4133-2001, инспектор, транспортна служба 4133-3005, контрольор, автомобилен транспорт 4133-3006, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.3. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Обучаваният по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В" при спазване на изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт", могат да се обучават по друга професия от професионалното направление "Транспортни услуги" или "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни апарати", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и от отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление, се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация при отчитане на спецификата на всяка професия. Тя включва теоретично обучение и практическо обучение.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" е придобиване на професионални компетенции за организиране на дейността на малки и средни транспортни, складови и търговски предприятия в сферата на автотранспортните услуги, планиране и координиране на дейностите на предприятието, осъществяване на преговори с доставчици и клиенти и с други организации, планиране и организиране на използването на ресурсите и наемане на работници, организиране на ежедневните дейности и организиране предоставянето на автотранспортни услуги за туристически и бизнес пътувания.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
- спазва основните правила за безопасна работа в автотранспорта и не допуска в процеса на работа замърсяване на околната среда;
- познава и разбира съществуващите пазарни отношения, процеси и явления;
- познава управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите между членовете на екипа (отдел, звено), умее да осъществява комуникация с колеги и клиенти;
- разбира своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на трудовите си задачи, познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и в изпълнение на сключения трудов договор;
- организира собствен бизнес в автомобилния транспорт, проявява инициатива при използване на производствените ресурси, умее да оценява рисковете;
- предлага варианти за инвестиране и иновации в предприятието;
- намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна поща и др.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Транспортни услуги"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да:
- осъществява комуникация на чужд език с контрагентите и клиентите на предприятието;
- попълва документи за превоз на товари и пътници;
- разчита и използва техническа документация (технологични схеми и карти, чертежи, каталози, инструкции, фирмени ръководства за ремонт и експлоатация, технически паспорти, стандарти и др.), както и справочна литература;
- изготвя справки и отчети, попълва бланки, съставя протоколи, договори, молби, заявления и др.;
- познава, подбира и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали и резервни части по вид и количество.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и описва предназначението, устройството и действието на основните конструкции в автотранспортна техника, гаражни и товаро-разтоварни съоръжения;
- организира диагностиката и техническото обслужване на автотранспортна техника (АТТ);
- организира демонтаж, ремонт и монтаж на агрегати и възли на автотранспортна техника;
- разработва и прилага технологията на превозите в автотранспортната дейност;
- познава и описва транспортната система, организацията и контрола на автотранспортните средства;
- организира ежедневната дейност, разрешава възникнали проблеми в процеса на трудовата дейност;
- контролира качеството на извършената работа, анализира и оценява постигнатите резултати;
- познава съвременните тенденции в развитието на автотранспортния пазар в Европейския съюз и ги прилага в превозите на товари и пътници.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителна професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт".
Съдържанието на обучението по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Съдържание на обучението
Професионални компетенции Тематични области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални
направления
1. Да познава и използва личните здравословни и безопасни условия на труд;
предпазни средства, да знае и колективни и лични предпазни средства;
прилага основните правила за пожарна безопасност и защита на населението;
безопасна работа при долекарска помощ;
експлоатацията, техническото опазване на околната среда;
обслужване и ремонта на безопасност на движението по пътищата
автотранспортна техника и на  
работното място, да не замърсява  
околната среда.  
2. Да познава пазарните основни икономически проблеми;
отношения, мястото и ролята на пазар и пазарни механизми;
фирмата, институциите и измерители в икономиката;
държавата. държавата и публичните блага;
  международна търговия и интеграционни
  общности
3. Да познава статута на икономически субекти в бизнеса;
предприятието, формите на управленска структура;
организация на бизнеса и принципи на деловото обслужване;
видовете управленски структури, видове общуване
да умее да формулира проблеми,  
да възлага задачи, да прави  
отчет за извършената работа.  
4. Да познава правата и трудовоправно законодателство;
задълженията си като участник в трудовоправни отношения;
трудовия процес съгласно нормиране на труда;
Кодекса на труда, да разбира заплащане на труда
договорните отношения между  
работник и работодател, да  
съблюдава за тяхното  
изпълнение.  
5. Да познава ролята и функциите предприемачество;
на предприемача. роля на предприемача за развитие на
  икономиката и личните качества на
  предприемача;
  оценка на риска
6. Да знае общите правила за конфигурация на компютъра;
работа с компютър и да умее да съхраняване и намиране на информация;
ползва програмни продукти. работа с програмни продукти за създаване на
  документи;
  работа със специфични програмни продукти
7. Да умее да разпределя организация на трудовия процес;
задачите между членовете на принципи, методи и функции на управление
екипа и групата, да им съдейства  
и да търси помощ от тях.  
8. Да осъществява комуникация с бизнес комуникации и обслужване;
колеги и клиенти. писмени комуникации;
  правила за водене на делова кореспонденция:
  молба, CV, писма, отчети, заявки, описи, работна
  документация;
  осъществяване на писмени комуникации чрез
  технически средства: телекс, факс, компютър
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии
от професионалното направление "Транспортни услуги"
9. Да умее да осъществява видове товари и организация на превоза;
комуникация на чужд език в съоръжения и средства за манипулиране на
рамките на професионалните товарите;
задължения. документи, използвани в автотранспортната
  дейност;
  кандидатстване за работа, участие в интервю
10. Да разчита и използва конструктивна и технологична документация -
техническа документация. схеми, чертежи, основни принципи за
  съставянето им, означения и разчитане на готови
  схеми и чертежи;
  нормативни документи - български и на
  Европейския съюз, регламентиращи дейностите
  при упражняване на професията
11. Да познава и да умее да материални ресурси - видове, качества,
подбира материалните ресурси и приложение;
ефективно да използва конструктивни материали - видове, качества,
необходимите технологични процеси и приложение;
конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали - видове, качества,
експлоатационни материали приложение, правила за транспорт и съхранение
и/или резерви части на горива, смазочни материали и работни
по вид и количество. флуиди;
  основни закономерности, понятия, мерни единици
  (дължина, площ, обем, маса, налягане,
  вискозитет, скорост, мощност, температура и др.)
  и средства за измерването им в техническата
  механика, електротехниката и електрониката,
  автоматизацията, хидравликата и пневматиката;
  основи на металообработването - техника и
  технология
Специфична за професията 840070 "Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт" задължителна професионална подготовка
Специалност: 8400701 "Експлоатация на автомобилния транспорт"
12. Да организира предназначение и устройство на основните
експлоатацията, техническото видове автотранспортна техника;
обслужване и ремонта на материали и основни технологични операции за
автотранспортна техника. изработване на детайли в автотранспортната
  техника;
  технологична последователност на основните
  диагностични операции и причини за повреди;
  монтажно-демонтажни операции при техническо
  обслужване и ремонт;
  предназначение, функции и начини за безопасна
  работа с експлоатационни материали,
  инструменти, измервателни уреди, помощен
  инвентар и машини;
  правилно и безопасно управление на моторни
  превозни средства;
  технологични схеми и карти, технически чертежи,
  каталози, справочници и друга специфична
  техническа и икономическа документация;
  експлоатация на автотранспортна техника;
  организация на превозите и диспечерския
  контрол;
  обща теория на пазарното стопанство, място на
  автотранспортното предприятие на пазара на
  транспортната дейност;
  изисквания на Европейския съюз;
  обща теория на счетоводната отчетност и
  счетоводството на предприятието;
  икономика на автотранспортното предприятие,
  експлоатационни разходи, организация и
  заплащане на труда, контрол на качеството на
  извършената работа;
  управление на автотранспортното предприятие:
  цели, принципи, функции и структура на
  управление;
  спедиционна дейност, организация на
  логистичните пунктове и терминали, транспортни
  и складови дейности, машини
  (товаро-разтоварни), съоръжения, гаражно и
  складово оборудване;
  търговско и транспортно право, прилагане на
  договора като регулатор на стопанските и
  трудовоправните отношения;
  транспортна статистика, обработка и прилагане
  на статистически данни за предприятието;
  организация на работното място;
  структура и правомощия на длъжностните лица в
  предприятието и взаимоотношения с други
  фирми и институции

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е осмислил основни понятия, не умее да дефинира и не познава основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 - Обучаваният познава основната терминология, свързана с експлоатацията на автомобилния транспорт, умее да възпроизвежда усвоените знания.
Добър 4 - Обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация; умее да планира изпълнението на поставените задачи; подбира методи за анализ в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане.
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нова ситуация, умее да планира и аргументира изпълнението на поставените задачи; подбира и обосновава методите за анализ и контрол в зависимост от изследвания обект и условията за провеждане; оценява и интерпретира резултатите съобразно предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да изпълнява безопасно отделни операции.
Среден 3 - Обучаваният изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; прави грешки в работата си.
Добър 4 - Обучаваният изпълнява самостоятелно поставена практическа задача по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд; допуска малки грешки в работата си.
Много добър 5 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; обосновава начина и последователността на анализа; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача в непозната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; съставя план за работа, обосновава начина и последователността на анализа; оценява резултатите и качеството на работата - своята и на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение на практически задания с разработени критерии за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент за тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани по предмети и модули), изпитни практически задания и др. се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3. Цели на обучението.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест, %
1 2 3
1. Автотранспортна Разпознава и разчита техническа 30
техника - документация (технологични схеми, карти,  
предназначение, чертежи, каталози, инструкции, фирмени  
устройство и ръководства за ремонт и експлоатация,  
действие, паспорти, стандарти и др.) и справочна  
диагностика и литература.  
техническо Познава, подбира и използва ефективно  
обслужване. енергийните ресурси и необходимите  
  конструкционно-ремонтни и  
  експлоатационни материали и резервни  
  части по вид и количество.  
  Познава и описва предназначението,  
  устройството и действието на основните  
  конструкции автотранспортна техника.  
  Познава и описва технологичната  
  последователност при извършване на  
  диагностични операции и техническо  
  обслужване на автотранспортна техника.  
  Познава и описва начини за извършване  
  на демонтаж и монтаж на агрегати и възли  
  на автотранспортна техника.  
2. Икономически и Познава основните икономически закони, 30
трудовоправни особености на пазара и факторите,  
знания и умения. влияещи върху елементите му.  
  Познава основите на трудовото,  
  транспортното и търговското право и  
  подпомага управлението на  
  автотранспортно предприятие.  
  Познава основите на счетоводството и  
  транспортната статистика и работи с  
  икономическа документация.  
  Описва, разпознава и сравнява  
  икономически процеси и управленски  
  структури по съществени белези.  
  Анализира таблици, графики и текстове,  
  внася корекции, формулира изводи,  
  моделира процеси и явления, предлага  
  решения на задачи и казуси.  
3. Знания и Описва и обяснява същността на 30
умения по спедиторската дейност, видовете  
организация и операции, форми и транспортни системи.  
използване на Описва съдържанието и обяснява  
автотранспортна спецификата на спедиторския договор.  
техника, Описва видовете тарифи, обяснява  
товаро-разтоварни същността им по елементи и основанието  
машини и за формиране на превозни цени.  
съоръжения.    
4. Знания за Описва личните предпазни средства и 5
здравословни и тяхното приложение.  
безопасни Познава основните правила за безопасна  
условия на труд и работа при експлоатация, техническо  
опазване на обслужване и ремонт на автотранспортна  
околната среда. техника.  
  Описва изискванията за опазване на  
  околната среда при изпълнение на  
  конкретни дейности.  
  Разпознава и описва опасни ситуации,  
  които могат да възникнат в процеса на  
  работа.  
  Описва начините за оказване на  
  долекарска помощ на пострадал при  
  авария и пътно-транспортно  
  произшествие.  
5. Знания и Използва програмни продукти за 5
умения за създаване, съхранение и редактиране на  
информационна документ, съдържащ текст и таблица.  
техника и    
технологии.    
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на целите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви, предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест, %
1 2 3
1. Спазване на Избира и използва правилно лични 10
правилата за предпазни средства.  
здравословни и Употребява правилно предметите и  
безопасни усло- средствата на труда, като прилага  
вия на труд. изискванията за безопасност.  
  Разпознава опасни ситуации, които  
  биха могли да възникнат в процеса на  
  работа.  
  Дефинира и спазва предписания за  
  своевременна реакция при възникване  
  на опасна ситуация.  
  Описва дейностите за опазване на  
  околната среда, свързани с изпитната  
  му работа.  
2. Ефективна Избира необходимата техническа и 10
организация на икономическа документация,  
работното място и инструкции, правилници, национални  
правилен подбор на стандарти, конвенции и съглашения,  
техническа и законови и подзаконови актове.  
икономическа Избира и подрежда формуляри,  
документация, таблици, инструменти, уреди, агрегати,  
материали, инструменти, машини, съоръжения, апаратура и др.,  
изделия осигурява удобство за работа и  
и машини съобразно спазване технологията на работа.  
конкретното задание. Преценява типа и вида на  
  необходимите конструктивни и  
  експлоатационни материали и/или  
  резерви части по вид и количество.  
  Целесъобразно употребява  
  материалите и опазва използваните  
  предмети и средства на труда.  
  Поддържа хигиена на работното място.  
3. Качество на Правилно разчита и използва 80
изпълнение на из- техническа и икономическа  
питното задание документация.  
(крайното изделие, Правилно извършва операции по  
извършената работа, диагностика, оценка на техническото и  
последователност- икономическото състояние на обекта  
та на дейностите на заданието.  
и операциите). Взема правилно решение за  
  техническото обслужване и/или  
  ремонт.  
  Самостоятелно определя и спазва  
  технологичната последователност на  
  операциите.  
  Правилно извършва контрол на  
  техническите и икономическите  
  показатели.  
  Оценява съответствието на крайното  
  изпълнение на заданието с входните  
  параметри.  
  Контролира спазването на  
  технологичната последователност на  
  операциите и процесите и организира  
  изпълнението им.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията. Учебно-материалната база трябва да обхваща методически, дидактически, технически и материални средства, необходими за качествено и пълноценно провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане - работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол, компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, компютър и др.), други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, каталози, справочници, инструкции, наредби, правилници, технически паспорти и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание, фирмени материали за автотранспортна техника.
6.2. Учебни работилници.
6.2.1. За правилно и безопасно протичане на учебния процес по учебна практика по управление на МПС е необходимо да се осигурят лицензирани МПС и учебна площадка (учебен полигон) от съответната категория.
6.2.2. Инструменти, съоръжения, стендове, включени в т. 2. Профил на професията, графа "Предмети и средства на труда", които не могат да бъдат инсталирани в учебните работилници, трябва да се изучават в производствени условия (индустриални предприятия, сервизи, малки фирми и др.).
6.3. Компютърен кабинет - оборудван с работни места с компютърна техника със софтуер за създаване на текст и таблица за всеки обучаван и за обучаващия.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" по специалности от професионално направление "Транспорт, корабоплаване и авиация" от област на висше образование "Технически науки" и от професионално направление "Икономика" от област на висше образование "Социални, стопански и правни науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума