навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2010 Г.)

Приет с ПМС № 287 от 03.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., отм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г.


Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 11 март 2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит" - ДВ, бр. 24 от 18 март 2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и съставът на Изпълнителна агенция "Медицински одит" към министъра на здравеопазването, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Агенцията осъществява контрол върху медицинското обслужване на гражданите и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Агенцията незабавно уведомява работодателя, органите по безопасност на труда, държавния здравен контрол, Българската агенция по безопасност на храните и органите по опазване на околната среда за вземане на необходимите мерки в случаите, когато се установят условия на труд и други вредни фактори на околната среда, които заплашват здравето на гражданите.

Чл. 3. (1) Агенцията е администрация към министъра на здравеопазването.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище София.
(3) Дейността на агенцията се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

Глава втора.
СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 4. (1) Общата численост на персонала в агенцията е 50 щатни бройки.
(2) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация, организирана в 4 дирекции, и служител по сигурността на информацията.
(3) Структурата на дирекциите се определя с писмена заповед на изпълнителния директор по предложение на директорите на дирекции.
(4) Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена в приложението.

Раздел II.
Изпълнителен директор


Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за контрол на медицинското обслужване на гражданите и на дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.
(3) Изпълнителен директор на агенцията е лице със:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина;
2. квалификация по здравен мениджмънт - магистър или специалност;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) пет години професионален опит в областта на управлението или контрола на здравеопазването.
(4) Трудовият договор с изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването съгласувано с министър-председателя.
(5) Изпълнителният директор:
1. ръководи, координира, контролира и представлява агенцията;
2. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на агенцията;
3. носи отговорност за управлението на финансовите средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване;
4. налага принудителни административни мерки и издава наказателни постановления в случаите, предвидени със закон;
5. дава указания и задължителни предписания на лечебните заведения, свързани с медицинското обслужване, вътрешния ред и организацията на дейността им;
6. изпълнява функциите на възложител на обществени поръчки;
7. изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията;
8. определя и организира провеждането на информационна политика; утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, вътрешните правила за работната заплата, както и стандартните процедури и инструкции за работа на агенцията;
9. утвърждава методиките и правилата за осъществяване на контролната дейност на агенцията;
10. изпълнява функциите на орган по назначаване/работодател на служителите в агенцията; осигурява условия за повишаване професионалната квалификация на служителите в агенцията;
11. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
12. при необходимост създава комисии със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта на медицинското обслужване на гражданите, както и участват с експертни становища в извършваните проверки на лечебни заведения;
13. издава заповеди за определяне на комисии за осъществяване на контролната дейност на агенцията;
14. утвърждава план за извършване на проверки;
15. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) ръководи и отговаря за разглеждането на предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
16. (нова - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) осъществява и други дейности по управлението на агенцията, възложени му с нормативен акт или от министъра на здравеопазването.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Правомощията на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-директора.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Правомощията на изпълнителния директор се осъществяват от заместник-директора и когато длъжността е свободна до назначаването на изпълнителен директор, но за не повече от 30 дни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Заместник-директорът на агенцията е служител по трудово правоотношение, който се назначава и освобождава от директора.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Директорът на агенцията делегира със заповед правомощия на заместник-директора и определя неговите функции.

Раздел III.
Главен секретар


Чл. 7. Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, като:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена;
2. организира разпределението на задачите между административните звена на агенцията и осъществява общ контрол по изпълнението им;
3. координира и контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията;
4. упражнява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в архива на агенцията;
5. организира и ръководи информационното осигуряване;
6. организира и ръководи процеса на взаимодействие и координация с органите на изпълнителната власт;
7. (нова - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) организира работата с предложения и сигнали по реда на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) изготвя ежегодно доклад до изпълнителния директор за състоянието на административната дейност в агенцията;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) изпълнява други задачи, възложени му от изпълнителния директор.

Раздел IV.
Служител по сигурността на информацията


Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на информацията:
1. организира, контролира и изпълнява задачи, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства, както и план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение.

Раздел V.
Обща администрация


Чл. 9. (1) Общата администрация подпомага изпълнителния директор на агенцията при осъществяване на неговите правомощия като ръководител на агенцията и осигурява дейността на звената от специализираната администрация.
(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно, правно, стопанско и информационно обслужване".

Чл. 10. Дирекция "Административно, правно, стопанско и информационно обслужване":
1. организира и координира документооборота, деловодната и архивната дейност;
2. осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, поддържа и съхранява трудовите и служебните досиета на работещите в агенцията;
3. оказва правна помощ, изготвя и дава становища по законосъобразността на проекти на административни актове и договори, по които агенцията е страна;
4. осъществява процесуално представителство;
5. организира и координира провеждането на обществени поръчки;
6. изготвя бюджетна прогноза и проект на бюджет за приходите и разходите на агенцията;
7. организира и осъществява управлението на активите и материално-техническото снабдяване;
8. осъществява протоколната дейност, връзките с обществеността и с медиите;
9. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
10. планира, въвежда и поддържа информационната система в агенцията;
11. осигурява автоматизирана обработка на информацията при събиране, обобщаване и отчитане на резултатите от дейността на агенцията;
12. планира, организира и координира вътрешната и външната информационна политика на агенцията, поддържа и актуализира интернет страницата;
13. организира обучението на служителите в агенцията в областта на информационните технологии;
14. организира и осигурява охранителния и пропускателния режим и транспортното обслужване.

Раздел VI.
Специализирана администрация


Чл. 11. Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) дирекция "Методология на контрола и анализи ";
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) дирекция "Контрол на медицинските дейности";
3. дирекция "Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените продукти в лечебните заведения".

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) Дирекция "Методология на контрола и анализи ":
1. изработва методически ръководства и инструкции за осъществяване на медицински контрол;
2. изработва набор от спецификации, справки, таблици и инструменти за осъществяване контрол на лечебните заведения;
3. участва съвместно със съсловните организации и научните дружества в изработването на медицински стандарти, правила за добра медицинска практика и индикатори за оценка на качеството на медицинската дейност;
4. текущо изразява становища по документи и актове, отразяващи резултатите от инспекционната дейност;
5. предлага на изпълнителния директор на агенцията или на упълномощени от него длъжностни лица последващи мерки за реализация на резултатите от инспекционната дейност;
6. регистрира в информационната система на агенцията резултатите от всяка конкретна проверка;
7. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина, установени при медицинския контрол, и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;
8. извършва мониторинг и организира събирането на данни, на базата на които изработва анализи и предложения, свързани със системата за управление на качеството;
9. организира събирането и обработката на месечните справки от контролната дейност от дирекциите на агенцията;
10. изготвя анализи на базата на събраната и обобщената информация, отнасяща се до дейността на лечебните заведения и контролната дейност, както и оценка на въздействието на прилагането на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
11. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) изготвя анализи и становища по материали, получени от дирекциите на агенцията, регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса/районните здравноосигурителни каси, свързани с осъществяването на медицинския контрол на изпълнителите на медицинска и дентална помощ;
12. разработва система и методическо ръководство за оценка на качеството на предоставената медицинска помощ от лечебните заведения и рейтинг на лечебните заведения;
13. разработва система за периодична оценка на ефективността на медицинския контрол по отношение на идентифициране на проблеми от контролиращите екипи и резултатите от контролната дейност;
14. прави предложения по програми за обучения на лицата, които участват в извършването на проверките;
15. (нова - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) организира и провежда обучение в областта на качеството и медицинския одит;
16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) дава становища по докладите от извършения медицински контрол и участва в производството по реализиране на имуществена и административно-наказателна отговорност;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) участва в събирането и анализирането на информация за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението, потребностите от кадрови ресурси в областта на здравеопазването и други въпроси, свързани с него;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
19. (нова - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) участва в международни инициативи, програми и проекти в областта на качеството и медицинския одит.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Дирекция "Контрол на медицинските дейности":
1. извършва проверки:
а) за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по прилагането им;
б) за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения;
в) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) за спазването на медицинските стандарти и осигуряване качество на медицинското обслужване в лечебните заведения;
г) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по молби на граждани и юридически лица, свързани с медицинското обслужване и здравното осигуряване;
д) за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от републиканския бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето;
2. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по чл. 116б, т. 9 от Закона за здравето - за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;
б) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по чл. 116б, т. 10 от Закона за здравето - за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват медицинските стандарти;
в) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по чл. 116б, т. 11 от Закона за здравето - за прекратяване на договора на управителя или изпълнителния директор на лечебното заведение по чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;
г) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по чл. 116б, т. 12 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
д) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) по чл. 116б, т. 13 от Закона за здравето - за налагане на дисциплинарни наказания на медицински специалисти;
е) съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) осъществява непосредствения медицински контрол върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване, по реда на глава четвърта от Закона за здравното осигуряване, като:
а) извършва проверки във връзка с предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и във връзка с предоставянето на здравните дейности, гарантирани от дружествата за доброволно здравно осигуряване;
б) в случаите по чл. 101, т. 3 от Закона за здравното осигуряване подготвя за предоставяне информацията за физическите лица, за юридическите лица и за лечебните и здравните заведения, които извършват дейност по доброволно здравно осигуряване без лицензия;
в) изготвя проекти на становища по съдържанието и изпълнимостта на здравноосигурителните пакети, предлагани от здравноосигурителните дружества в случаите по чл. 101, т. 4 от Закона за здравното осигуряване;
г) изготвя проект на годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и цялостната дейност по здравното осигуряване;
д) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) изисква и проверява договори между районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ; здравноосигурителни дружества и изпълнители на медицинска помощ;
е) изисква от Националната здравноосигурителна каса и от дружествата за доброволно здравно осигуряване 6-месечна справка по образец, съдържаща данни за броя на обслужените лица, вида и обема на предоставените услуги по договори с районните здравноосигурителни каси и дружества за доброволно здравно осигуряване;
4. участва в проверки за установяване на административни нарушения;
5. участва в подготовката на проекти на наказателни постановления;
6. осъществява други дейности, възложени от изпълнителния директор.

Чл. 14. Дирекция "Контрол върху снабдяването и потреблението на лекарствени продукти в лечебните заведения":
1. извършва проверки:
а) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) в лечебните заведения за болнична помощ и в комплексните онкологични центрове за начина на разходване на лекарствените продукти и медицинските изделия, доставени по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.), и на национални здравни програми;
б) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) в лечебните заведения за болнична помощ и в комплексните онкологични центрове за спазване изискванията на раздели II и III от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
в) по реда на глава четвърта от Закона за здравното осигуряване, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
г) по молби на граждани и юридически лица, свързани с правомощията по букви "а", "б" и "в";
2. подготвя проекти на мотивирани предложения:
а) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) до регионалните здравни инспекции за заличаване от регистъра на лечебните заведения, които нарушават правата на пациента, свързани със снабдяването и потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
б) до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения, които нарушават правата на пациента, свързани със снабдяването и потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
в) до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
г) до ръководителите на лечебните заведения за налагане на дисциплинарни наказания на медицинските специалисти;
д) за прекратяване на договора на управителя или изпълнителния директор на лечебното заведение по реда на чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;
3. участва в проверки за установяване на административни нарушения, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
4. участва в подготовката на наказателни постановления, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в рамките на компетентността на агенцията;
5. осъществява други дейности, възложени от изпълнителния директор, свързани с контрола върху снабдяването и потреблението на лекарствени продукти в лечебните заведения;
6. съставя констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения от извършените проверки в случаите, предвидени със закон;
7. осъществява дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в лечебните заведения, свързани с лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В АГЕНЦИЯТА


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на работещите в агенцията е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
(2) Изпълнителният директор със заповед създава организация за въвеждане на работното време с променливи граници и за отчитане работното време на служителите.
(3) Изпълнителният директор със заповед определя работното време и организацията на работата в звената, които имат непрекъснат режим на работа.

Чл. 16. (1) Изпълнителният директор определя приемното време за граждани.
(2) Външни лица се допускат в сградата на агенцията след издаване на пропуск.

Чл. 17. (1) Документите, изпратени до агенцията, се завеждат в дирекция "Административно, правно, стопанско и информационно обслужване" във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на служебните преписки се определя с вътрешни правила, изготвени от главния секретар и утвърдени от изпълнителния директор.

Чл. 18. (1) Дейността на администрацията на агенцията се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
(2) Работното време на служителите в администрацията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.)
(3) Награждаването на служителите в администрацията се извършва със заповед на изпълнителния директор.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г.)

Глава четвърта.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ (НОВА - ДВ, бр. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)


Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Устни предложения и сигнали могат да се правят на телефон, обявен на видно място в агенцията, и в приемното време на агенцията.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, като се отбелязва видът, в който те са подадени.
(2) Регистърът се води от дирекция "Административно, правно, стопанско и информационно обслужване".

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Решение по предложението или сигнала се взема от директора на агенцията.

Раздел II.
Производство по предложенията (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Предложенията за усъвършенстване на организацията и осъществяване дейността на агенцията или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността й се правят до директора на агенцията.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Разглеждането на предложенията се възлага на комисия, определена със заповед на директора на агенцията.
(2) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост.
(3) Когато се установи, че предложението е допустимо, се преценява основателността му.
(4) За изясняване на случая може да се изисква от подателя на предложението да предостави необходими документи, сведения или обяснения.
(5) Когато случаят е изяснен от фактическа и правна страна, комисията подготвя становище до директора с предложение за решение.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) (1) Решението се постановява от директора в сроковете, определени в чл. 118, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и трябва да съдържа данни за подателя, естеството на предложението, фактическата обстановка по случая, решение на случая и мотивите за това.
(2) За решението се уведомява подателят на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението, в срока по чл. 118, ал. 1 АПК.

Раздел III.
Производство по сигналите (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)


Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Сигналите за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се подават до директора на агенцията.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Разглеждането на сигнала се възлага на комисия, определена от директора на агенцията, и се извършва по реда на чл. 25, ал. 2 - 5.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) Решението се постановява от директора в сроковете по чл. 121 АПК и се съобщава на подателя на сигнала и на лицата, чиито права или законни интереси се засягат, в сроковете по чл. 123, ал. 1 АПК.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г.) Правилникът се приема на основание чл. 116а, ал. 4 и чл. 116е, т. 4 от Закона за здравето и чл. 55 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 6 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2010 Г.)
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)
§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 2 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 7, която влиза в сила от 15 март 2012 г.

Приложение към чл. 4, ал. 4
(Предишно Приложение към чл. 4, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 28 от 2010 г., в сила от 13.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.)
Изпълнителен директор 1
Заместник-директор 1
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация 13
в т.ч.:  
дирекция "Административно, правно, стопанско и информационно обслужване" 13
Специализирана администрация 33
в т.ч.:  
дирекция "Методология на контрола и анализи" 11
дирекция "Контрол на медицинските дейности" 11
дирекция "Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените продукти в лечебните заведения" 11

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума