навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2010 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1, т. 3 накрая се добавя "или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност".


§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 2 след думите "място на стопанска дейност" се поставя запетая и се добавя "извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност".


§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите "и доходите" се заменят с "или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите".


§ 4. В чл. 12, ал. 1 думите "Печалбата и доходите" се заменят с "Печалбите".


§ 5. В чл. 15 думите "данъчния финансов резултат" и "данъчният финансов резултат" се заменят с "данъчната основа".


§ 6. В чл. 16, ал. 1 навсякъде думите "данъчният финансов резултат" се заменят с "данъчната основа", а думите "който би се получил" се заменят с "която би се получила".


§ 7. В чл. 22 т. 3 се изменя така:
"3. други суми в случаите, предвидени в този закон."


§ 8. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думите "чл. 26" се добавя "т. 3, 4, 5, 8 и 10".


§ 9. В чл. 31, ал. 2 след думите "дарения в" се добавя "общ", а накрая се поставя запетая и се добавя "Център "Фонд за асистирана репродукция" и Център "Фонд за трансплантация".


§ 10. (В сила от 01.01.2009 г.) Създава се чл. 32а:
"Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие
Чл. 32а. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие в резултат на прилагане на метода на пропорционална консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено лице."


§ 11. (В сила от 01.01.2009 г.) В глава девета се създава чл. 47а:
"Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал
Чл. 47а. (1) При определяне на данъчния финансов резултат на акционери или съдружници счетоводният им финансов резултат се намалява с разпределените дивиденти от местни юридически лица или от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал.
(2) При финансовите институции намалението по ал. 1 е с разпределените дивиденти през годината. Намалението се извършва в годината на признаване на разпределените дивиденти в годишния финансов отчет на финансовата институция.
(3) При данъчно задължените лица, които не са финансови институции, намалението по ал. 1 е с разпределените дивиденти за периода от придобиване до отписване на инвестицията. Намалението се извършва в годината на отписване на инвестицията.
(4) Алинеи 1 - 3 не се прилагат за:
1. дивиденти, разпределени от печалби, които са реализирани преди придобиване на инвестицията;
2. дивиденти, разпределени от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
3. дивиденти, представляващи скрито разпределяне на печалба."


§ 12. В глава девета се създава чл. 47б:
"Прехвърляне на място на стопанска дейност
Чл. 47б. (1) При определяне на данъчния финансов резултат на място на стопанска дейност счетоводният му финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност. Данъчните временни разлики, свързани с активите и пасивите на мястото на стопанска дейност, се признават за данъчни цели в годината на прехвърляне на мястото на стопанска дейност по общия ред на закона. При определяне на данъчния финансов резултат на мястото на стопанска дейност се прилага чл. 66, ал. 1 и 2.
(2) Печалбата и загубата за целите на ал. 1 се определя като разлика между продажната цена на мястото на стопанска дейност и счетоводната стойност на активите, намалена със счетоводната стойност на пасивите на мястото на стопанска дейност към датата на прехвърлянето.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато печалбата и загубата от прехвърляне на мястото на стопанска дейност е участвала при формиране на счетоводния финансов резултат на мястото на стопанска дейност."


§ 13. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.
(4) Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия:
1. не са извършвали дейност през годината;
2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство."
2. В ал. 5 думите "годишния си финансов отчет" се заменят с "годишен отчет за дейността".


§ 14. (В сила от 01.01.2009 г.) В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя "и пасиви".
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създава се ал. 2:
"(2) Когато приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви не са били признати за данъчни цели през предходен период, те се признават за данъчни цели по общия ред на закона. По отношение на тези активи и пасиви не се прилага ал. 1, изречение второ."


§ 15. В чл. 161 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването."
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.


§ 16. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 4, се подава на датата на прекратяването."
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.


§ 17. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В случаите по чл. 161, ал. 4 дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на прекратяване. Данъкът е окончателен."
2. Създава се ал. 5:
"(5) Когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, датата на заличаването при несъстоятелността, датата на прекратяването на дейността на място на стопанска дейност или датата на прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 31 март и корпоративният данък за предходната година не е внесен, данъчно задълженото лице внася корпоративния данък за предходната година в сроковете по ал. 1 - 4."


§ 18. Член 179 се отменя.


§ 19. Член 180 се отменя.


§ 20. В чл. 182 се създава ал. 5:
"(5) Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не се прилага по отношение на предприятия в затруднение."


§ 21. В чл. 183 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите "по ал. 1 и 2" се заменят с "по ал. 1".


§ 22. Член 186 се отменя.


§ 23. В чл. 188, ал. 3 думите "и намалението на данъка по чл. 186" се заличават, а думата "натрупват" се заменя с "натрупва".


§ 24. Член 189а се отменя.


§ 25. Създава се чл. 189б:
"Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители
Чл. 189б. (1) Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
(2) Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;
2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации;
4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1.
(3) Преотстъпването не е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в сгради и земеделска техника, които заместват съществуващи.
(4) Корпоративен данък не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи по смисъла на чл. 87, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност, както и минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти за активите по ал. 2, т. 1."


§ 26. В чл. 194, ал. 3, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба".


§ 27. Създава се чл. 202а:
"Преизчисляване на данък при източника
Чл. 202а. (1) Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли данъка при източника за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника, преизчислението се извършва за всички реализирани от него доходи по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 през годината.
(2) Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника за реализираните от него доходи, преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи, ако те са реализирани от местно юридическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите, ако те бяха извършени от местно юридическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.
(3) Когато размерът на внесения данък при източника по чл. 195, ал. 1 превишава размера на преизчисления данък по ал. 2, разликата подлежи на възстановяване до размера на данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък в държавата, където то е местно лице.
(4) Изборът за преизчисляване на данъка при източника се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец. Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, в срок до 31 декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите.
(5) Възстановяването на данък по ал. 3 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.
(6) Алинеи 1 - 5 не се прилагат, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или
2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:
а) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци."


§ 28. В чл. 219 се създава ал. 4:
"(4) Данъчно задължените лица по тази глава подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице."


§ 29. Член 223 се изменя така:
"Данъчна ставка
Чл. 223. Данъчната ставка на данъка върху хазартната дейност по този раздел е 15 на сто."


§ 30. В чл. 226, ал. 1 числото "10" се заменя с "12".


§ 31. Член 230 се изменя така:
"Данъчна ставка
Чл. 230. Данъчната ставка на данъка върху хазартната дейност по този раздел е 15 на сто."


§ 32. Член 238 се изменя така:
"Данъчна ставка
Чл. 238. Данъчната ставка на данъка по този раздел е 15 на сто."


§ 33. В чл. 245 ал. 1 се изменя така:
"(1) Размерите на данъка върху хазартната дейност по този раздел се определят, както следва:
1. за хазартен игрален автомат, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;
2. за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета - 500 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
3. за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
4. за друго игрално съоръжение в казино - 5000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение."


§ 34. В чл. 247, ал. 3 думите "и до контролния орган по хазарта" се заличават.


§ 35. В чл. 252 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) С годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността."


§ 36. В чл. 259 се създава ал. 3:
"(3) С годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността."


§ 37. Член 276 се изменя така:
"Чл. 276. Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв."


§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 буква "а" се изменя така:
"а) сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви "а" и "б";".
2. В т. 8 се създава изречение трето: "Промишлено, търговско или научно оборудване" са всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието използва в стопанската си дейност."
3. Точка 27 се изменя така:
"27. Непреработена растителна и животинска продукция" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност."
4. Създават се т. 56 - 60:
"56. "Годишен отчет за дейността" е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
57. "Счетоводни приходи, счетоводни разходи, счетоводен финансов резултат, активи, пасиви и собствен капитал на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност единствено при условията на свободно предоставяне на услуги" са тези по смисъла на международните счетоводни стандарти, приложими в страната за съответната година.
58. "Счетоводни приходи, счетоводни разходи, счетоводен финансов резултат, активи, пасиви и собствен капитал на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство" за целите на определяне на корпоративния данък по чл. 202а, ал. 2 са тези по смисъла на международните счетоводни стандарти, приложими в страната за съответната година.
59. "Разпореждане с имущество на място на стопанска дейност" е налице и в случаите на прехвърляне на мястото на стопанска дейност самостоятелно или заедно с цялото предприятие.
60. "Земеделска техника" за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 39. Параграфи 13, 28, 35 и 36 от този закон се прилагат и по отношение на годишния отчет за дейността за 2009 г. Годишни финансови отчети за 2009 г. и одиторски доклади към тях не се подават в Националната агенция за приходите.


§ 40. Намалението на корпоративния данък по отменения чл. 186 се натрупва с друга държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за придобитите дълготрайни материални и нематериални активи, до максимално допустимия интензитет на помощта, определен с Карта на националната регионална държавна помощ.


§ 41. Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2011 г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2010 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.


§ 42. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Администратор на държавната помощ по чл. 189б е министърът на земеделието, храните и горите. Министърът на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия по реда и процедурите, установени в Закона за държавните помощи.


§ 43. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.) Данъчното облекчение по реда на чл. 189б може да се ползва до 31 декември 2013 г. включително за корпоративния данък за 2013 г.


§ 44. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 50, 69 и 106 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите "чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства" се заменят с "търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги".
2. В чл. 37а се създават ал. 3 и 4:
"(3) Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, което има само дъщерни предприятия, които са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2, разглеждани едновременно индивидуално и като цяло.
(4) Дъщерно предприятие може да не се включва в консолидирания финансов отчет, когато то е несъществено за целите на чл. 23, ал. 2. Когато две или повече дъщерни предприятия отговарят на изискването на изречение първо, те се включват в консолидирания финансов отчет, ако като цяло не са несъществени за целите на чл. 23, ал. 2."
3. В чл. 37г т. 3 се изменя така:
"3. консолидираният финансов отчет на предприятието майка от третата страна е одитиран от едно или повече лица с правоспособност да одитират финансови отчети, придобита съгласно националното законодателство на предприятието майка от третата страна;".
4. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 6 думите "Международните стандарти за финансови отчети" се заменят с "Международните стандарти за финансово отчитане";
б) в § 1а се създава т. 3:
"3. Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети (ОВ, L 164/42 от 26 юни 2009 г.)."


§ 45. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 3 се създава ал. 4:
"(4) Чуждестранните лица от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ."


§ 46. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) в чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
"(5) Националният статистически институт обработва годишните отчети за дейността на лицата, задължени да ги предоставят съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и предоставя данните от тях за целите на Националната агенция за приходите."
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата "4" се заменя с "5".
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


§ 47. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г. и бр. 42 от 2009 г.) в чл. 20 ал. 5 се изменя така:
"(5) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 - 3 се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по ал. 4 - със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които се обнародват в "Държавен вестник"."


§ 48. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г. и бр. 67 от 2008 г.) в чл. 18, ал. 1, т. 1 думите "Международните стандарти за финансови отчети" се заменят с "Международните стандарти за финансово отчитане".


§ 49. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 24 и 93 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 10 думите "Международните стандарти за финансови отчети" се заменят с "Международните стандарти за финансово отчитане".


§ 50. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 253 ал. 1 се изменя така:
"(1) Приходите на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, както и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано от лица, регистрирани по законодателството на друга държава членка, които могат в съответствие с това законодателство да осъществяват дейност по доброволно пенсионно осигуряване, не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане."
2. В чл. 310 ал. 1 се изменя така:
"(1) Приходите на фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация, както и аналогични приходи, пряко свързани с доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация, осъществявано от лица, регистрирани по законодателството на друга държава членка, които могат в съответствие с това законодателство да осъществяват дейност по доброволно осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация, не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане."


§ 51. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 10, 11 и 14, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV, с изключение на чл. 189б, могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2020 г.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

§ 17. За 2014 г. данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.


§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 12, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума