навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 619 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение № 1.
2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения № 2 - 27.
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г.) Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.), Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 1.08.2008 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 271 от 16.10.2007 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 93 от 4.04.2008 г.), Регламент (ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 93 от 7.04.2009 г.) и Регламент (ЕО) № 213/2011 на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 59 от 4.03.2011 г.), Регламент (ЕС) № 623/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 180 от 12.07.2012 г.), Съобщение на Комисията - Уведомление за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение I), (ОВ, бр. С 182 от 23.06.2011 г.), Съобщения на Комисията - Уведомления за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение V), (ОВ, бр. С 279 от 19.11.2009 г., ОВ, бр. С 129 от 19.05.2010 г., ОВ, бр. С 183 от 24.06.2011 г., ОВ, бр. C 337 от 14.12.2010 г., ОВ, бр. С 367 от 16.12.2011 г., ОВ, бр. C 244 от 14.08.2012 г., ОВ, бр. C 396 от 21.12.2012 г. и ОВ, бр. C 183 от 28.06.2013 г.), Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, бр. L 158 от 10.06.2013 г.), Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ("Регламент за ИСВП") (ОВ, бр. L 354 от 28.12.2013 г.), Делегирано решение на Комисията от 13.01.2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение C (2016) 1 final и Поправка на Делегирано решение на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C (2016) 1 final) и Делегирано решение (ЕС) 2017/2113 на Комисията от 11 септември 2017 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (ОВ, L 317 от 1.12.2017 г.).
4. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
6. Списъците по приложения № 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.
7. Списъците по приложения № 8 - 23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.
8. Списъкът по приложение № 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.
9. Списъкът по приложение № 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.
10. Списъците по приложение № 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).
11. Образецът по приложение № 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.


Приложение № 1 към т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.)


СПИСЪК

на регулираните професии в Република България

№ по ред

Наименование на

професията

Нормативен акт, който определя

условията и реда за

даване/признаване на право за

упражняване на съответната

професия

Орган, компетентен да

взема решения по

даване/признаване на

право за упражняване

на съответната

професия

1

2

3

4

 

СЕКТОР I

Професии в областта на

здравеопазването

   

1.

Лекар

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

2.

Лекар по дентална

медицина

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

3.

Фармацевт

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

4.

Медицинска сестра

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

5.

Акушерка

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

6.

Медицински лаборант

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

7.

Рентгенов лаборант

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

8.

Рехабилитатор

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

9.

Инспектор по обществено

здраве

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

10.

Фелдшер

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

11.

Ортопедичен техник

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

12.

Масажист (за лица с увредено зрение)

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

13.

Зъботехник

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

14.

Помощник-фармацевт

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

15.

Преподавател по практика

по специалностите от

професионално

направление "Здравни

грижи"

Закон за здравето;

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве", приета с Постановление № 215 на Министерския съвет (МС) от 2006 г.

министърът на

здравеопазването

16.

Кинезитерапевт

Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 78 на МС от 1999 г., Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Кинезитерапия", издадена от министъра на здравеопазването

министърът на

здравеопазването

17.

Лекарски асистент

Закон за здравето

Министърът на здравеопазването

 

СЕКТОР II

Професии в областта на

юридическите и

счетоводните дейности

 

 

18.

Адвокат

Закон за адвокатурата

Висшият адвокатски

съвет

19.

Регистриран одитор

Закон за независимия финансов одит

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители

20.

Вътрешен одитор в

публичния сектор

Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина на организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издадена от министъра на финансите

министърът на

финансите

21.

Финансов инспектор

Закон за държавната финансова инспекция

Агенцията за държавна

финансова инспекция

22.

Одитор по смисъла на

Закона за Сметната палата

Закон за Сметната палата

Сметната палата

 

СЕКТОР III

Професии в областта на

образованието

   
 

СЕКТОР IV

Професии в областта на

социалните дейности и

туризма

   

23.

Екскурзовод

Закон за туризма; Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод", издадена от министъра на туризма (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.); Наредба № 8 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод", издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 22 от 2019 г.).

Министърът на туризма

24.

Планински водач

Закон за туризма; Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач", издадена от министъра на туризма (обн., ДВ, бр. 21 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2019 г.); Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Планински водач", издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 12 от 2007 г.).

Министърът на туризма

 

СЕКТОР V

Професии в областта на

икономиката, енергетиката и

търговията

   
 

СЕКТОР VI

Професии в областта на

техниката и технологиите

   

25.

Машинист на мостови и

козлови кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

Държавна агенция за

метрологичен и

технически надзор

(ДАМТН)

26.

Машинист на портални

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

27.

Машинист на кулокранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

28.

Машинист на кранове

стрелови тип, монтирани на

автомобили, самоходни или

несамоходни шасита

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

29.

Машинист на багери,

предназначени за работа с

кука, грайфер или

електромагнит

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

30.

Машинист на кабелни

кранове, дерик кранове и

други кранове със

специална конструкция

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

31.

Машинист на железопътни

кранове и други

повдигателни съоръжения,

монтирани на железопътни

машини

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

32.

Машинист на щабелни

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

33.

Машинист на велосипедни

кранове

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

34.

Заварчик

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

председателят на

Българския съюз по

заваряване

35.

Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор-съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

органът за сертификация на

заваръчен персонал, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"

36.

Машинист на котли с ниско

налягане

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

37.

Машинист на котли с високо налягане III, II и

I степен

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

38.

Машинист на енергийни

котли

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

39.

Оператор на енергиен блок

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

40.

Монтьор по монтиране,

поддържане и ремонтиране

на асансьори

Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

 

СЕКТОР VII

Професии в областта на

транспорта

   

41.

Професионален пилот на

самолет (CPL(A)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

42.

Транспортен пилот на

самолет (ATPL(A)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

43.

Професионален пилот на

вертолет (CPL(H)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

44.

Транспортен пилот на

вертолет (ATPL(H)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

45.

Борден инженер (F/EL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

46.

Щурман (борден навигатор)

(F/NL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

47.

Борден радиооператор

(F/ROL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

48.

Борден оператор (F/OL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

49.

Стюард/стюардеса (C/AL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

50.

Борден съпроводител

(F/CL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

51.

Ръководител полети (ATCL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

52.

Лица, извършващи

техническо обслужване на

ВС (AML)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

53.

Полетен диспечер

(сътрудник по осигуряване

на полетите) (FDL)

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

54.

Инструктор за обучение

на водачи на моторни

превозни средства

Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

министърът на

образованието и

науката

55.

Корабоводител

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

56.

Корабен механик

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

57.

Корабен електромеханик

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

58.

Корабен радиоспециалист

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

  

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

59.

Корабен рулеви

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

60.

Корабен моторист

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

61.

Корабен електротехник

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

62.

Ръководител-движение

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

63.

Постови стрелочник

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

64.

Маневрист

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

65.

Маневрен стрелочник

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

66.

Началник-влак

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

67.

Ревизор-вагони

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

68.

ЖП кантонер

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

69.

Прелезопазач

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

70.

Механик на

осигурителна техника

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

71.

Механик на контактна

мрежа

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

72.

Локомотивен машинист

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

73.

Консултант по превоз на

опасни товари с

железопътен транспорт

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 46 от 2001 г. за превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията; Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите за лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

СЕКТОР VIII

Професии в областта на

спорта, артистичните и

религиозните дейности

   
 

СЕКТОР IX

Професии в областта на

сигурността

   

74.

Офицер за тактическо

ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

75.

Офицер за оперативно

ниво на управление

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с

Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

76.

Офицер за стратегическо

ръководство на отбраната и

въоръжените сили

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г., Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

 

СЕКТОР X

Професии в областта на

селското, горското и рибното

стопанство

   
 

СЕКТОР XI

Професии в областта на

ветеринарната медицина

   

77.

Ветеринарен лекар

Закон за ветеринарномедицинската дейност

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

78.

Ветеринарен техник

Закон за ветеринарномедицинската дейност

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

 

СЕКТОР XII

Професии в областта на

публичната администрация

   

79.

Архивист

Закон за Националния архивен фонд

Държавна агенция "Архиви"

 

СЕКТОР XIII

Професии в областта на

околната среда

   
 

СЕКТОР XIV

Професии в областта на

архитектурата и

строителството

   

80.

Архитект

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

архитектите

81.

Инженер в

инвестиционното

проектиране

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

инженерите в

инвестиционното

проектиране

82.

Инженер в геодезията,

картографията и кадастъра

Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията и Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена

от министъра на регионалното

развитие и благоустройството

Агенцията по геодезия,

картография и кадастърПриложение № 2

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ, ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕ НА КОИТО СЕ СЧИТА ЗА РЕГУЛИРАНА

ИРЛАНДИЯ(1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland Единствено за проверка на сметки(2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland(2)
3. The Association of Certified Accountants(2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
_______________
(1) Гражданите на Ирландия са също членове на следните сдружения и организации в Обединеното кралство:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Единствено за проверка на сметки.


Приложение № 3

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 4

(Отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 5

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 1
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/427/ЕИО от 7 юли 1964 г., установяваща подробни правила относно преходните мерки по отношение на дейности на самонаети лица в манифактурната и производствената промишленост, попадащи в Главни групи 23 - 40 "Промишленост и малки предприятия" на Международната стандартна икономическа класификация (МСИК) на ООН (ISIC) (ОВ, L 117 от 23.07.1964 г.), изменена с Директива 69/77/ЕИО от 4 март 1969 г. (ОВ, L 59 от 10.03.1969 г.), и от Директива на Съвета 68/366/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща детайлни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в производството на храни и напитки в Главни групи 20 - 21 на МСИК (OВ, L 260 от 22.10.1968 г.), и Директива на Съвета 82/489/ЕИО от 19 юли 1982 г., установяваща мерки за улеснение на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги във фризьорството (OВ, L 218 от 27.07.1982 г.):

1. Производство на текстилни продукти
Производство и обработка на текстилни материали с машини за вълна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за памук
Производство и обработка на текстилни материали с машини за коприна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за лен и коноп
Други производства на въжета от текстилни влакна (юта, твърди влакна и т.н.)
Производство на трикотажни и плетени продукти
Апретура на текстилни продукти
Други текстилни производства
2. Производство на обувки, дрехи и постелки
Машинно производство на обувки (с изключение на гумени и дървени обувки)
Ръчно производство и поправка на обувки
Производство на дрехи (с изключение на кожи)
Производство на дюшеци и постелки
Кожарско производство
3. Производство на дървени и коркови продукти с изключение на мебели
Рязане на трупи и промишлена подготовка на дървесина
Производство на дървени полуфабрикати
Серийно производство на дървени строителни елементи, включително подови настилки
Производство на дървени контейнери
Производство на други дървени продукти (с изключение на мебели)
Производство на сламени, коркови, ракитови, кошничарски и ратанови продукти; производство на четки
4. Производство на дървени мебели
5. Производство на хартия и хартиени продукти
Производство на полуцелулоза, хартия и картон
Преработка на хартия и картон и производство на продукти от полуцелулоза
6. Печатарска, издателска и други свързани с тях промишлености
7. Кожарска промишленост
Предприятия за щавене и апретура на кожи
Производство на кожени продукти
8. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Преработка на гума и азбест
Преработка на пластмаси
Производство на изкуствени влакна
9. Химическа промишленост
Производство на основни химикали и по-нататъшна преработка на тези химикали
Специализирано производство на химически продукти главно за промишлени и селскостопански цели (включително производство за промишлена употреба на мазнини и масла от растителен и животински произход от група 312 по МСИК)
Специализирано производство на химически продукти главно за битова употреба (с изключение на производството на медицински и фармацевтични продукти)
10. Нефтопреработвателна промишленост
11. Производство на неметални минерални продукти
Производство на конструкционни глинени продукти
Производство на стъкло и стъклени продукти
Производство на керамични продукти, включително огнеупорни продукти
Производство на цимент, варовик и хоросан
Производство на конструкционни материали в бетон, цимент и хоросан
Каменоделство и производство на други неметални минерални продукти
12. Производство и първична преработка на черни и цветни метали
Производство на чугун и стомана (по смисъла на Договора за ЕОВС, включително обединените коксови заводи към стоманолеярните)
Производство на стоманени тръби
Изтегляне на проводници, студено изтегляне, студено валцоване на ламарина, студено формоване
Производство и първична преработка на цветни метали
Леярни за черни и цветни метали
13. Производство на метални продукти (с изключение на машини и транспортна техника)
Ковашко производство, тежко щанцоване и тежко пресоване
Вторично преобразуване и повърхностна обработка
Метални конструкции
Казанджийство, производство на кухи продукти
Производство на инструменти, инвентар и крайни метални продукти (с изключение на електрическо оборудване)
Спомагателни машинно-инженерни дейности
14. Производство на машини с изключение на електротехнически продукти
Производство на селскостопански машини и трактори
Производство на канцеларска техника
Производство на металообработващи машини и други инструменти и инсталации и принадлежности за тях и за други уреди с електрозахранване
Производство на текстилни машини и принадлежности, производство на шевни машини
Производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост и за химическата промишленост и свързаните с нея производства
Производство на техника и съоръжения за мини, за леярни за чугун и стомана и за строителната промишленост; производство на техника за механична обработка
Производство на трансмисионна техника
Производство на машини за други специфични промишлени нужди
Производство на други неелектрически машини и съоръжения
15. Електротехника
Производство на електрически проводници и кабели
Производство на мотори, генератори, трансформатори, трафопостове и друга подобна техника за електроснабдяване
Производство на електротехнически продукти за пряка търговска употреба
Производство на далекосъобщителна техника, електромери, други измервателни уреди и медицинска електротехника
Производство на електронна техника, радио- и телевизионни апарати, звукова техника
Производство на домакински електроуреди
Производство на лампи и осветителна техника
Производство на батерии и акумулатори
Ремонт, монтаж и специализирана инсталация на електрическо оборудване
16. Производство на транспортна техника
Производство на моторни превозни средства и части за тях
Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и велосипеди
Производство на мотоциклети, велосипеди и части за тях
Производство на транспортна техника, която не е класифицирана другаде
17. Други промишлени производства
Производство на точни уреди, измервателни и контролни инструменти
Производство на медицински хирургически инструменти и оборудване и ортопедични уреди (с изключение на ортопедични обувки)
Производство на фотографска и оптична техника
Производство и ремонт на ръчни, настолни и стенни часовници
Бижутерство и производство на ценни метали
Производство и ремонт на музикални инструменти
Производство на игри, играчки и спортни стоки
Други производства
18. Строителство
Строителство (неспециализирано), разрушителни работи
Строителство на сгради (жилищни и други)
Гражданско строителство; изграждане на пътища, мостове, железопътни линии и т.н.
Монтажни работи
Украса и довършителни работи
19. Производство на животински и растителни мазнини и масла
20. Хранително-вкусова промишленост (с изключение на производството на напитки)
Клане на животни, заготовка и съхраняване на месо
Млечна промишленост
Консервиране на плодове и зеленчуци
Консервиране на риба и други морски храни
Мелничарска промишленост
Производство на хляб и хлебни продукти, включително сухари и бисквити
Захарна промишленост
Производство на какаови, шоколадови и захарни продукти
Производство на други хранителни продукти
21. Производство на напитки
Производство на етилов алкохол чрез ферментация, производство на дрожди и спирт
Производство на вино и други алкохолни напитки без малц
Производство на бира и малц
Производство на безалкохолни напитки и газирана вода
22. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Производство на нишестени продукти
23. Заведения за фризьорство (с изключение на педикюристи и училища за обучение по козметика)


Приложение № 6

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 2
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 75/368/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги по отношение на различни дейности (бивши раздели от 01 до 85 на МСИК) и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.), Директива на Съвета 75/369/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване на ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги с оглед амбулантни дейности и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица в определени услуги подобни на транспорт и пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.):

1. Рибарство
Рибарство във вътрешни води
2. Производство на транспортна техника
Корабостроене и кораборемонт
Производство на железопътна техника
Самолетостроене (включително космическа техника)
3. Дейности, свързани с транспорта, и дейности извън транспорта в следните групи
Услуги в спални вагони и вагон-ресторанти; поддръжка на вагонния парк в ремонтни депа; почистване на вагони
Поддръжка на парка на градския, подземния и междуградския пътнически транспорт
Поддръжка на парка на други видове пътнически наземен транспорт (например леки автомобили, автобуси, таксита)
Експлоатация и поддръжка на спомагателни услуги за автомобилния транспорт (например пътища, тунели и мостове с пътна такса, депа за стоки, паркинги, автобусни и трамвайни депа)
Дейности, свързани с вътрешния воден транспорт (например експлоатация и поддръжка на водните пътища, пристанищата и останалите съоръжения за вътрешния воден транспорт; буксирни и лоцмански услуги в пристанища, поставяне на буйове, товарене и разтоварване на съдове и други подобни дейности, като например изваждане на потънали съдове, теглене на буксир и експлоатация на пристани).
4. Съобщения: пощенски услуги и далекосъобщения
5. Лични услуги
Перални и перални услуги, химическо чистене и боядисване
Фотографски ателиета: портретна и търговска фотография, с изключение на фотожурналистика
Лични услуги, които не са класифицирани другаде (поддръжка и почистване на сгради или само на жилища).
6. Покупко-продажба на стоки
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612)
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
- организиране, предлагане за покупка или продажба пряко или на консигнация на единични или колективни предмети (транспорт, пансион, настаняване, екскурзии и т.н.) при пътуване или пребиваване независимо от причините за него;
- посредническа дейност между изпълнители за различни видове транспорт и лица, които изпращат или получават стоки, и извършване на свързани с нея дейности:
а) чрез сключване на договори с транспортни изпълнители за сметка на възложители;
б) чрез избор на вида транспорт, фирмата и маршрута, които се смятат за най-изгодни за възложителя;
в) чрез организиране на техническата страна на транспортната операция (например необходимата за превоза опаковка); чрез извършване на различни операции, свързани със съответния транспорт (например доставка на лед за хладилни вагони);
г) чрез извършване на формалностите във връзка с транспорта, като например попълване на товарителници; чрез групаж или разделяне на пратките;
д) чрез координиране на различните етапи на превоза, като се осигуряват транзит, пренасочване, претоварване и други крайни операции;
е) чрез осигуряване на товари и превозвачи и транспортни средства за изпращачите или получателите на стоки:
- оценка на транспортните разходи и проверка на подробните сметки;
- предприемане на определени временни или постоянни мерки от името и за сметка на корабособственика или превозвача по море (с пристанищните власти, търговците, които снабдяват корабите с провизии, и др.).


Приложение № 7

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 3
Други дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/222/ЕИО от 25 февруари 1964 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности в търговията на едро и дейности на търговски посредници, промишленост и малки предприятия (ОВ, L 56 от 4.04.1964 г.), Директива на Съвета 68/364/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в продажбата на дребно (МСИК бивша Група 612) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 68/368/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в сектора на персоналните услуги (МСИК бивша Главна група 85: 1. Ресторанти, кафенета, таверни и други питейни заведения и заведения за хранене (МСИК Група 852), 2. Хотели, къщи под наем, лагери и други заведения за настаняване (МСИК Група 853) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 75/368/ЕИО, Директива на Съвета 75/369/ЕИО, Директива на Съвета 70/523/ЕИО от 30 ноември 1970 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в областта на търговията на едро с въглища и по отношение на дейности на посредници в търговията с въглища (МСИК бивша Група 6112) (ОВ, L 267 от 10.12.1970 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица по определени транспортни услуги и на пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.).

1. Професионални дейности на посредник
Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с изключение на търговия на едро с медицински и фармацевтични продукти, токсични продукти и патогени, и въглища;
Професионални дейности на посредник, който е оправомощен и инструктиран от едно или повече лица да води преговори или да сключва търговски сделки от името и за сметка на тези лица;
Професионални дейности на посредник, който, без да е постоянно инструктиран в тази връзка, свързва лица, желаещи да се договарят пряко помежду си, или организира търговските им сделки и подпомага тяхното изпълнение;
Професионални дейности на посредник, който сключва търговски сделки от свое име и за сметка на други лица;
Професионални дейности на посредник, който извършва търговия на едро чрез търг за чужда сметка;
Професионални дейности на посредник, който обикаля от врата на врата в търсене на поръчки;
Предоставяне на услуги чрез професионални дейности на посредник, нает от едно или повече търговски, промишлени или занаятчийски предприятия.
2. Търговия на дребно - изключени дейности
Отдаване под наем на селскостопански машини;
Недвижими имоти, отдаване на имоти под наем;
Отдаване под наем на автомобили, файтони и коне;
Отдаване под наем на железопътни локомотиви и вагони;
Отдаване под наем на машини на търговски предприятия;
Резервация на места в киносалони и отдаване под наем на кинематографски филми;
Резервация на места в театрални салони и отдаване под наем на театрално оборудване;
Отдаване под наем на лодки, велосипеди, игрални автомати с монети за игри на щастието или на основата на умения;
Отдаване под наем на мебелирани стаи;
Отдаване под наем на изпрано спално бельо;
Отдаване под наем на дрехи.
3. Бивша главна група 85 по МСИК
Ресторанти, кафенета, таверни и други места за обществено хранене;
Хотели, квартири, къмпинги и други места за настаняване.
4. Банки и други финансови институции
Закупуване на патенти и лицензиране на дружества.
5. Транспорт
Пътнически шосеен транспорт с изключение на транспорта с моторни превозни средства;
Транспортиране по тръбопроводи на течни въглеводороди и други течни химически продукти.
6. Обществени услуги
Библиотеки, музеи, ботанически и зоологически градини.
7. Развлекателни услуги
Услуги, свързани с отдиха, които не са класифицирани другаде:
- спортни дейности (спортни игрища, организиране на спортни съоръжения и т.н.) с изключение на дейността на спортни инструктори;
- игри (състезателни конюшни, зони за игри, хиподруми и т.н.);
- други развлекателни дейности (циркове, увеселителни паркове и други забавления).
8. Лични услуги
Домашни услуги;
Козметични салони и услуги на маникюристи с изключение на педикюристи и училища за подготовка на професионални козметици и фризьори;
Лични услуги, които не са класифицирани другаде, с изключение на спортни и медицински масажисти и планински водачи, разделени в следните групи:
- дезинфекциране и борба с вредители;
- отдаване на дрехи под наем и складова дейност;
- бюра за организиране на сватби и подобни услуги;
- астрология, гадателство и подобни;
- санитарни услуги и свързани с тях дейности;
- погребални услуги и поддръжка на гробища;
- куриери и преводач-екскурзоводи.
9. Пътнически търговски дейности
а) покупко-продажба на стоки:
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612);
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
б) дейности, обхванати от вече приети преходни мерки, които изрично изключват или не посочват пътническото търговско извършване на такива дейности.
10. Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с въглища и професионални дейности на посредници в търговията с въглища
11. Други дейности
- наемане на железопътни вагони за превоз на хора или стоки;
- посредническа дейност при покупко-продажбата или наемането на кораби;
- организиране, договаряне и сключване на договори за превоз на емигранти;
- получаване на всякакви депозирани предмети и стоки за сметка на депозанта под митнически контрол или извън него в складове, универсални магазини, мебелни депа, хладилни складове, силози и т.н.;
- предоставяне на депозанта на разписка за депозираните предмети или стоки;
- предоставяне на помещения за гледане, фураж и огради при продажба на временно настанен добитък в очакване на продажба или при транзитно прехвърляне от или до пазара;
- извършване на проверка или технически преглед на моторни превозни средства;
- измерване, претегляне и еталониране на стоки.


Приложение № 8

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г.)

Удостоверения за професионална квалификация за базово обучение по медицинаПриложение № 9

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г.)

Удостоверения за професионална квалификация на лекари специалистиПриложение № 10

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г.)

Наименования на курсовете на обучение по специализирана медицина