навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТОВЕ И ДЕЙСТВИЯ, С КОИТО Е УРЕДЕНА СОБСТВЕНОСТТА И НАЧИНЪТ НА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ В СТУДЕНТСКИ ГРАД В СОФИЯ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София
РЕШИ:
1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.
2. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за собственост за всички имоти, предмет на нищожни актове на поземлени комисии по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване на собствеността и за всички имоти, за които са съставени актове за общинска собственост, като противоречащи на закона и засягащи целостта на територията на м. "Студентски град" - София.
3. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за прогласяване нищожността на сделки с недвижими имоти в м. "Студентски град" - София, апортирани в капитала на общинските търговски дружества и продадени от тях на трети лица в нарушение на закона.
4. Предлага на Областния управител да проведе административна процедура по чл. 80 от Закона за държавната собственост по изземване на неправомерно заети имоти - държавна собственост, на територията на м. "Студентски град" - София.
5. Предлага на Областния управител да предприеме действия за издаване на актове за публична държавна собственост за терените, върху които са изградени общежитията и са отредени за база на висшите училища.
6. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти, за които не е възможно провеждане на искове за собственост и които са необходими за публични нужди, съгласно § 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 17 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община на територията на м. "Студентски град" - София.
7. Предлага на Министерството на образованието и науката да създаде ведомствен кадастър за територията на "Студентски град" - София. Предлага на Областния управител да създаде регистър на имотите публична държавна собственост и частна държавна собственост за територията на "Студентски град" - София. Създаването на регистрите да се предшества от пълна инвентаризация на имотите - държавна собственост.
8. (обявена за противоконституционна с РКС № 6 от 2014 г. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м. "Студентски град" - София, до изясняване на собствеността им.
9. Предлага на Министерския съвет да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон за уреждане статута и начина на ползване на държавните имоти в студентските градчета или за изменения в законодателството, с които да се постигне резултат, отговарящ на обществения интерес.
10. Копие от доклада да се изпрати на Сметната палата, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция "Национална сигурност", Прокуратурата на Република България и Инспектората към Висшия съдебен съвет за извършване на проверки за законосъобразността на действията на всички органи, длъжностни лица и граждани, предмет на доклада.
-------------------------
Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
rss
Посети форума