навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 26 ОТ 23 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) редът и необходимите документи за вписване и заличаване на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) в/от регистъра на Българската народна банка (БНБ);
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) изискванията към капитала, дейността на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ, към лицата, които ги управляват и представляват, и лицата, които притежават квалифицирано дялово участие или са действителни собственици, и;
3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) предоставяните от регистрираните финансови институции финансови отчети и друга информация в БНБ.


Изискване за регистрация
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Лице с търговска регистрация на територията на Република България, което възнамерява да извършва по занятие дейности по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, ако те са съществени, трябва да отговаря на изискванията по чл. 3а, ал. 2 ЗКИ и да бъде вписано в регистъра по чл. 3а ЗКИ (регистъра), преди да започне извършване на тези дейности.
(2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра при наличие на условията на чл. 24 и 27 ЗКИ.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Изискването за регистрация не се отнася за финансовите институции, чиято съществена дейност е извършване на дейности по чл. 2, ал. 2, т. 6 и 7 и по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ със свързани лица.


Освобождаване от регистрация

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Финансовите институции, чиято дейност по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ се извършва със средства, предоставени за изпълнение на целеви проекти и програми на Европейския съюз, могат да бъдат освободени от задължението за вписване в регистъра въз основа на писмено заявление и документи, доказващи наличието на условията за освобождаване. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", преценява основателността на искането и издава съгласие за освобождаване или отказ.


Регистър

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Българската народна банка води регистър на финансовите институции по чл. 3а ЗКИ.
(2) В регистъра по ал. 1 се посочват следните данни за финансовите институции:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) регистрационен номер на вписване на финансовата институция, номер и дата на заповедта на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", за вписването;
2. единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице;
3. наименование и правно-организационна форма на юридическото лице;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция и лицата за кореспонденция;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, извършвани по занятие;
6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) номер и дата на заповедта на подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", за заличаване от регистъра и основанието за това;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) друга информация относно финансовата институция.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Регистърът е публичен, достъпен по електронен път и се актуализира посредством единна автоматизирана система въз основа на предоставените от вписаните лица данни.


Капитал

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) (1) Минимално необходимият внесен капитал за вписване в регистъра е 1 000 000 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Вноските до минимално необходимия капитал по ал. 1 трябва да са парични и да са направени със собствени средства. При изчисляване на собствените средства се прилага чл. 13, ал. 3 ЗКИ.
(3) Произходът на средствата, с които са направени вноските в капитала, трябва да е ясен и законен.
(4) За вписване в регистъра дружество, което не е новоучредено, трябва да разполага както с внесен, така и със собствен капитал, размерът на всеки от които е не по-малък от посочения в ал. 1.
(5) Регистрираната финансова институция е длъжна по всяко време да поддържа собствен капитал в размер не по-малък от посочения в ал. 1. Размерът на собствения капитал се установява съгласно отчетите по чл. 15, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Собствен капитал е сумата на регистрирания и внесен капитал, резервите на дружеството, формирани съгласно чл. 246 от Търговския закон, неразпределената печалба за минали години и текущата печалба към съответния отчетен период, като сумата се намалява със загубата от предходни години и с текущата загуба към съответния отчетен период. При наличие на обратно изкупени акции/дялове собственият капитал на дружеството се намалява с размера на изкупените акции/дялове.


Изисквания към управляващите лица и собствениците (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Лице, което управлява и представлява финансова институция, включително по силата на упълномощаване, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. има висше образование;
2. има най-малко 3 години опит в областта на икономиката, правото, финансите, информатиката;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано;
4. не е било през последните 2 години член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
6. не е включено в списъка по чл. 5, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение неговата квалификация, професионален опит и репутация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Физическите лица, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие в капитала на финансова институция, както и действителните собственици трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 3 - 6 и да не са налице обстоятелства, поставящи под съмнение тяхната надеждност, финансова стабилност и репутация, а за юридическите лица - тяхната финансова стабилност и репутация.
(3) Изискванията по ал. 2 се прилагат и за лицата, които по закон представляват юридическите лица, притежаващи пряко или косвено квалифицирано дялово участие в капитала на финансова институция.

Глава втора.
РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА. ОТКАЗ И ЗАЛИЧАВАНЕ


Документи за вписване в регистъра

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) За да бъде вписано в регистъра, лице с търговска регистрация на територията на Република България, което възнамерява да извършва дейност като финансова институция по чл. 3а ЗКИ, подава до БНБ писмено заявление и регистрационен формуляр по образец на БНБ. Документите за регистрация се представят на хартиен носител, а регистрационният формуляр и информацията по чл. 6, ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 7 - и в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Заявлението по ал. 1 съдържа фирмата, единен идентификационен код (ЕИК), седалището и адреса на управление на заявителя и посочване на дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, които възнамерява да извършва. Към заявлението се прилагат следните документи относно заявителя:
1. заверен препис от устава или дружествения договор;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) доказателства, че е внесен изискуемият капитал по чл. 4;
3. (зал. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) списък на акционерите/съдружниците, броят и относителният дял на притежаваните от тях акции/дялове в капитала на заявителя;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) списък на акционерите/съдружниците, които притежават косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя;
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) списък на действителните собственици по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
7. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) списък на управителите (членовете на управителните органи) на дружеството, както и на лицата, които са упълномощени да управляват и представляват дружеството;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) финансови отчети - баланси, отчети за доходите, доклади на одиторите (когато е приложимо) за последните две години дейност на юридическото лице;
9. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) документ за платена надзорна такса по чл. 17, т. 1;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) списък с адресите, където възнамерява да извършва дейност като финансова институция.
(3) За лицата, които управляват и представляват заявителя, към заявлението се прилагат следните данни и документи:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) имена и лични данни по документ за самоличност, гражданство, постоянен и настоящ адрес, както и заверено копие на документ за самоличност;
2. попълнен въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и репутация по образец на БНБ;
3. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ в случай, че физическото лице не е български гражданин;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование;
5. декларация, удостоверяваща спазването на изискванията по чл. 5, ал. 1, т. 4 - 6;
6. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) За всяко физическо лице, което пряко притежава квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, към заявлението се прилагат:
1. данните, документите и декларациите по ал. 3, т. 1, 3, 5 и 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) попълнен въпросник - декларация за надеждност, финансова стабилност и репутация по образец на БНБ;
3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) декларация за произхода на средствата, с които са направени вноските в капитала, съответно са придобити акциите или дяловете в капитала, както и документи, доказващи този произход (например годишна данъчна декларация; служебна бележка за трудови доходи; копие от нотариален акт или договор за продажба на актив и др.);
4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) документи относно разполагаемите парични средства на лицето, актуални към датата на извършване на вноската (например справка от банка за наличие на парични средства по сметки; платежен документ за получени средства от продажба на актив и др.);
5. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) декларация относно вида и размера на получените заеми на лицето с актуални данни към датата на извършване на вноската;
6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) платежни документи, удостоверяващи заплащането на притежаваните акции/дялове от капитала;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) други документи по преценка на заявителя или БНБ, от които е видно, че вноските в капитала са направени със собствени средства и произходът на средствата е ясен и законен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) За всяко юридическо лице, което притежава пряко квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, към заявлението се представят следните данни и документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) удостоверение за актуално състояние;
2. заверен препис от устава/дружествения договор и други документи по учредяването на дружеството;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) финансови отчети - баланси, отчети за доходите, доклади на одиторите (когато е приложимо) за последните две години дейност на юридическото лице, както и за отчетната година, предхождаща тази, в която е извършена вноската или е осъществено придобиването;
4. удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
5. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) декларация и документи за произхода на средствата, с които са придобити акциите, съответно дяловете или направени вноските в капитала;
6. данните, документите и декларациите по ал. 3, т. 1, 3, 5 и 6 за лицата, които по закон представляват юридическото лице;
7. попълнен въпросник-декларация по ал. 4, т. 2 с данни за юридическото лице;
8. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) документи, удостоверяващи разполагаемите парични средства на лицето към датата на извършване на вноската в капитала на заявителя;
9. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) други документи по преценка на заявителя или БНБ, от които е видно, че вноските в капитала са направени със собствени средства и произходът на средствата е ясен и законен.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) За всяко физическо лице, което косвено притежава квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, и за действителните собственици на заявителя към заявлението се представят данните и документите по ал. 4, т. 1 и 2 и декларация за произхода на средствата. За всяко юридическо лице, което притежава косвено квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя, към заявлението се представят данните и документите по ал. 5, т. 1 - 4, 6 и 7 и декларация за произхода на средствата.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Българската народна банка може да изисква представянето и на допълнителни документи, необходими за удостоверяване на изискванията по закона и по тази наредба.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Ако представените документи са нередовни или е необходима допълнителна информация, БНБ уведомява заявителя, като определя срок за отстраняване на нередовностите и/или за предоставянето на допълнителна информация.


Регистрация (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Българската народна банка вписва финансовата институция в регистъра в 30-дневен срок от получаване на заявлението и необходимите документи, удостоверяващи спазване на изискванията по чл. 4 - 6.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Българската народна банка вписва в регистъра по чл. 3а ЗКИ чуждестранна финансова институция, за която е била уведомена от компетентния орган на изпращащата държава, че възнамерява да извършва дейност чрез клон или директно на територията на Република България и за която е приложено удостоверение по чл. 24 ЗКИ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)


Отказ за регистрация

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Българската народна банка отказва вписване в регистъра на лице, което възнамерява да извършва дейност по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ като финансова институция, когато:
1. капиталът на заявителя не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. лицата, които управляват и представляват заявителя, не отговарят на изискванията на тази наредба;
3. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в капитала на заявителя или действителните собственици, не отговарят на изискванията на тази наредба;
4. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) заявителят не е представил в определения срок необходимите данни и документи или представените съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
5. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) произходът на средствата, с които са направени вноски в капитала, не е ясен и законен или вноските не са направени със собствени средства;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) не са изпълнени други изисквания на тази наредба.
(2) Отказът за вписване в регистъра се мотивира писмено.


Заличаване на регистрация

Чл. 9. (1) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра по нейно искане, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) е взето решение за прекратяване на дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ;
2. е взето решение за прекратяване на юридическото лице;
3. е налице намаляване на съотношението по чл. 13, ал. 1;
4. са налице други обстоятелства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 финансовата институция прилага съответни документи за наличието на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Българската народна банка заличава финансовата институция от регистъра, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) в срок 6 месеца от вписване в регистъра не започне да извършва дейността, за която е регистрирана при БНБ или е преустановила извършването на дейността за срок повече от 6 месеца;
2. престане да отговаря на изискванията за вписването в регистъра или не изпълнява други изисквания на тази наредба;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) регистрацията и промените по нея са извършени въз основа на данни и документи, които съдържат непълна, противоречива или невярна информация;
4. не изпълнява задълженията си по ЗКИ или актовете по прилагането му или други нормативноустановени изисквания за осъществяване на дейността;
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява свои задължения, свързани с Централния кредитен регистър или нарушава правилата за неговото ползване;
6. извършва сделки и операции, свързани с изпиране на пари или в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) не изпълнява изискванията на чл. 4, ал. 3 и 5 и в определения от БНБ срок нарушението не е отстранено;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) при извършване на проверки по чл. 10, ал. 3 и чл. 16 не предоставя исканите документи и не оказва съдействие на органите на БНБ;
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) представените финансови отчети по чл. 15 съдържат невярна и/или противоречива информация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Лице, което е заличено от регистъра, не може да извършва дейност по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ. То може да подаде ново заявление за вписване не по-рано от 6 месеца от заличаването му от регистъра.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)


Уведомяване за промени след вписване в регистъра

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) (1) Лице, вписано в регистъра, уведомява в 15-дневен срок БНБ за всяка промяна в дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, в информацията и документите, представени във връзка с вписването в регистъра, като прилага и заверени копия от документите, удостоверяващи промяната.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Регистрационният формуляр и въпросниците - декларации за управляващите и представляващите и за лицата, притежаващи пряко квалифицирано дялово участие, съдържащи нови обстоятелства, се представят в електронен вид.
(3) Уведомяването се счита за приключено след проверка на данните и документите по ал. 1 и 2 и одобряване от БНБ на въведената от финансовата институция в електронните формуляри посредством единната автоматизирана система актуализирана информация.


Съхранение на данните

Чл. 11. Българската народна банка съхранява всички документи, представени на хартиен носител и в електронен вид от финансовите институции за вписването им в регистъра и за заявените промени, в срок 5 години от датата на заличаване от регистъра на съответната финансова институция.

Глава трета.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Издаване на удостоверение по чл. 25 ЗКИ

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 2 ЗКИ финансовата институция със седалище в Република България подава писмено заявление до подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", към което прилага документите, удостоверяващи спазването на условията по чл. 25, ал. 1 ЗКИ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Когато за установяване наличието на условията за издаване на удостоверение или отказ е необходима допълнителна информация, БНБ може да поиска представянето й от заявителя, от банката-майка или от всяка от банките, които съвместно притежават финансовата институция, като определи срок за представяне.
(3) Българската народна банка разглежда документите и се произнася по заявлението по ал. 1 в едномесечен срок.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Българската народна банка издава исканото удостоверение при едновременното наличие на условията по чл. 25, ал. 1 ЗКИ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Когато не са спазени изискванията по чл. 25, ал. 1 ЗКИ, БНБ отказва издаването на удостоверение.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Удостоверението се изпраща на компетентния орган на държавата членка, където финансовата институция ще извършва дейност чрез клон или директно. Българската народна банка изпраща и информация за размера и структурата на собствения капитал на финансовата институция, както и за стойността на общата рискова експозиция на банката майка, изчислена съгласно чл. 92, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.). Екземпляр от удостоверението или от отказа да се издаде удостоверение се изпраща на заявителя.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ


Критерии за съществена дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Съществена дейност на финансова институция е налице, когато относителният дял на дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, изчислен по който и да е от двата начина по ал. 2, е не по-малко от 30 на сто от общата дейност на юридическото лице съгласно финансовите отчети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) Съотношението по ал. 1 се изчислява на база нетни приходи от съществена дейност спрямо приходи от общия обем дейност или балансовата стойност на актива, съответстващ на съществената дейност, спрямо общата сума на активите. При изчисляване на съотношението не се отчитат инвестициите, свързани с участия в дружества, различни от кредитни и финансови институции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) За новоучредено дружество и за дружество, което за първи път възнамерява да извършва дейностите по чл. 3а, ал. 1 ЗКИ, съотношението по ал. 2 се изчислява въз основа на данни от финансовите отчети по чл. 15 след първите два тримесечни отчетни периода, следващи датата на регистрация в БНБ като финансова институция.
(4) При намаляване на съотношението по ал. 1 финансовата институция уведомява БНБ за това обстоятелство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Ако обстоятелството по ал. 1 не е налице повече от една година, БНБ заличава финансовата институция от регистъра по своя инициатива, освен ако заличаването вече не е било поискано от финансовата институция.


Изисквания за правила и информация

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) (1) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила за управление на дейността си, които включват:
1. ясна организационна структура и разпределение на отговорностите;
2. ефективни процедури за организация и управление по видове дейност;
3. подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури.
(2) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, представя в БНБ правилата по ал. 1 в 30-дневен срок от вписването й в регистъра, съответно от тяхната промяна.
(3) Финансовата институция, вписана в регистъра по чл. 3а ЗКИ, която е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари, представя в БНБ копие от утвърдените от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в 30-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно от утвърждаването на приети промени в тях.


Изисквания за отчетност

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Всяка финансова институция изготвя и представя в БНБ тримесечни и годишни финансови отчети по форма и съдържание, определени от БНБ, до 20-о число на месеца, следващ отчетния период.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Финансовите институции, които подлежат на задължителен независим финансов одит, представят при поискване от БНБ годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността, годишен консолидиран финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността, изготвени съгласно Закона за счетоводството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.)
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 58 от 2010 г. , предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Финансовите институции, вписани в регистъра по чл. 3а ЗКИ, съхраняват най-малко 5 години цялата счетоводна и друга информация и документи относно осъществяваната от тях дейност, включително по сключените договори. Срокът за съхранение на документите, свързани със сключените договори, тече от датата на прекратяване на отношенията по тези договори.

Глава пета.
КОНТРОЛ


Проверки за верността на данните

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Органите за банков надзор при БНБ могат да извършват проверки, включително на място, за верността на съставяните и представяни в БНБ отчети, правила, както и проверки на всяка друга информация по тази наредба и ЗКИ.
(2) Българската народна банка може да изисква от финансовите институции сведения и документи цел да бъдат установени всички обстоятелства от значение за отчетността пред БНБ или друга информация от значение за осъществявания от БНБ контрол за прилагането на тази наредба.
(3) При извършване на проверките на място на финансовите институции органите за банков надзор при БНБ разполагат с правомощията по чл. 80 ЗКИ.
(4) Лицата, оправомощени от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", могат за целите на контрола по ал. 1 - 3 да изискват допълнителни сведения относно правния статут и дейността на финансовите институции.


Такси

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Българската народна банка събира такса за административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията:
1. за вписване в регистъра - 3000 лв.;
2. за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 2 ЗКИ - 1500 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) за промяна на обстоятелствата по чл. 4 и/или 5 - 500 лв.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от Министерството на външните работи, от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа или от лице, сключило договор за преводи с Министерството на външните работи, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2014 г.) При първоначална регистрация и промени формулярите се попълват на български език, а в електронен вид се подписват с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 3а, ал. 3 и § 13 от Закона за кредитните институции. Наредбата е приета с Решение № 53 от 23.IV.2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 26 от 2006 г. за финансовите къщи (ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм и доп., бр. 19 от 2007 г.).


§ 3. Заварените при влизане в сила на тази наредба финансови къщи, лицензирани от БНБ, подават заявление пред БНБ и документите по чл. 6, ал. 1, ал. 3, т. 2, ал. 4, т. 2, ал. 5, т. 7, за да бъдат вписани в регистъра.


§ 4. Учредените по реда на закона за Българската банка за развитие Фонд за капиталови инвестиции и Национален гаранционен фонд се вписват в регистъра служебно.


§ 5. Заварените финансови институции подават заявление за регистрация до 30.IХ.2009 г.


§ 6. Заварените при влизане в сила на тази наредба кооперации по § 12 ЗКИ се вписват в регистъра въз основа на удостоверение от министъра на земеделието или оправомощено от него лице за съответствие с изискванията на Постановление № 343 от 30 декември 2008 г. на Министерския съвет и продължават дейността си по реда, установен от Министерския съвет.


§ 7. Финансовите институции, регистрирани до 31.V.2009 г., представят първите отчети по чл. 16, ал. 1, т. 1 към 30.VI.2009 г.


§ 8. Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", може да издава указания по прилагането на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г.)

§ 17. Вписаните в регистъра на Българската народна банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции финансови институции, чийто собствен капитал не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3, са длъжни в срок до 31 декември 2012 г. да приведат собствения си капитал в съответствие с разпоредбите на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 26 ОТ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г.)

§ 19. Лицата по § 4 и 6 от преходните и заключителните разпоредби връщат удостоверенията си за регистрация в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.) и се пререгистрират служебно.


§ 20. (1) Вписаните в регистъра финансови институции, които ще извършват дейност по чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните институции, подават в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.) заявление за пререгистрация, към което прилагат:
1. удостоверението за регистрация;
2. документи, които доказват спазването на изискванията по чл. 4, ал. 1 - 3 и 5;
3. документите по чл. 6, ал. 3 за лицата, които управляват и представляват финансовата институция по силата на упълномощаване;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г.) списък на действителните собственици и документите по чл. 6, ал. 7 за тях, в случай че не са представени в БНБ;
5. други документи, необходими за удостоверяване на изискванията на наредбата.
(2) Българската народна банка вписва финансовата институция в тримесечен срок от получаване на заявлението и представяне на всички необходими документи, удостоверяващи спазване на изискванията на наредбата.
(3) Българската народна банка отказва пререгистрация на финансовата институция, когато не отговаря на изискванията на наредбата.


§ 21. Дружество, което е подало заявление за регистрация като финансова институция преди влизане в сила на наредбата, се вписва в регистъра, ако отговаря на изискванията на тази наредба.


§ 22. Вписаните в регистъра финансови институции, които не са подали заявление за пререгистрация в срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), и тези, на които е отказана пререгистрация, се заличават от регистъра.


§ 23. Издадените удостоверения за регистрация по тази наредба загубват валидност с изтичане на срока по § 80, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 27 от 2014 г.), а за пререгистрираните преди този срок финансови институции - от датата на пререгистрацията.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума