навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Приета с ПМС № 75 от 31.03.2009 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 7 Април 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на конкурси за проекти в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Чл. 2. (1) Целта на провеждането на конкурс за проект е възложителят да придобие идея за най-доброто решение на определената с конкурсната програма задача чрез конкуренция на визуално представени различни идеи.
(2) Обект на конкурсите за проекти са:
1. устройствена концепция за изработване на устройствена схема и/или устройствен план - при устройственото планиране;
2. предпроектни проучвания, обемно-пространствена концепция и частичен или цялостен идеен проект за строеж - при инвестиционно проектиране.
(3) При провеждане на конкурс за проект за преустройство, реконструкция или модернизация на съществуващи сгради и съоръжения задължително се кани за участие носителят на авторското право по Закона за авторското право и сродните му права.
(4) Резултатът от конкурса за проект е основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление за последващите фази на проектиране на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).


Чл. 3. (1) Възложители на конкурс за проект са лицата по чл. 7 ЗОП.
(2) Конкурс за проект при условията и по реда на наредбата могат да провеждат и възложители - физически и юридически лица, които осигуряват необходимите средства за провеждането на конкурса.
(3) Когато възложителите са повече от един, те могат да определят един от тях да провежда конкурса за проект, което обстоятелство се посочва изрично в конкурсната програма.


Чл. 4. При организирането и провеждането на конкурси за проект възложителите могат да взаимодействат със Съюза на архитектите в България, с Камарата на архитектите в България, с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и с други професионални или браншови организации, имащи отношение към определената с конкурсната програма задача.

Глава втора.
ВИДОВЕ КОНКУРСИ, ПРОЦЕДУРИ И УЧАСТНИЦИ

Раздел I.
Видове конкурси


Чл. 5. Конкурсите за проект са:
1. тайни (анонимни) - провеждат се при запазване анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от журито;
2. явни - провеждат се при оповестяване имената на кандидатите при приемане на заявления за участие или проектите им.


Чл. 6. (1) Според начина на провеждането им конкурсите могат да бъдат:
1. едноетапни;
2. двуетапни.
(2) Конкурсът може да се проведе като двуетапен, ако е обявен като такъв с конкурсна програма.
(3) В първия етап на конкурса по ал. 2 се номинират не по-малко от петима кандидати, без да се класират. На следващите по ред конкурсни работи извън номинираните журито разпределя определената по чл. 10, ал. 3, т. 1 част от наградния фонд, когато е обявен такъв.
(4) Във втория етап на конкурса по ал. 2 участват само номинираните кандидати. Допуснатите до втория етап конкурсни работи се класират от журито, което разпределя между тях определената по чл. 10, ал. 3, т. 2 част от наградния фонд, като задължително определя еднозначно първа награда.

Раздел II.
Участници


Чл. 7. (1) Право на участие в конкурс за проект имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения.
(2) Възложителят може да изисква определена професионална квалификация и правоспособност на участниците, когато задачата на конкурса изисква това.


Чл. 8. (1) Не могат да участват в конкурс за проект:
1. лицата, взели участие в изготвянето на конкурсната програма;
2. членовете на техническата комисия, на журито, резервните членове на журито, както и свързаните с тях лица съгласно Търговския закон и/или Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. лицата, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито;
4. лицата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП;
5. лицата, лишени от проектантска правоспособност.
(2) Отстраняват се незабавно от участие в конкурса лицата:
1. за които обстоятелствата по ал. 1 са станали известни или са възникнали по времето на провеждането на конкурса;
2. допуснали при таен конкурс информация, подсказваща авторството им.

Раздел III.
Разходи, награди и възнаграждения


Чл. 9. Средствата, необходими за подготовката и провеждането на конкурса за проект, се осигуряват от възложителя и включват:
1. разходите за обявяване на конкурса и изготвяне на конкурсни материали;
2. наградния фонд, когато такъв е предвиден;
3. възнаграждения на техническата комисия, журито и привлечените от него със съгласието на възложителя експерти;
4. разходите за публикуване на обяви, за командировки, за организиране на изложби и публично обсъждане, за документиране и архивиране на конкурсните материали, за изплащане на обезщетения, когато има такива, както и други свързани с конкурса разходи.


Чл. 10. (1) Наградният фонд се определя в зависимост от значимостта и обема на задачата, нейната сложност и от обема специализиран труд, който трябва да се вложи в нейното решаване.
(2) При едноетапен конкурс наградният фонд се разпределя, както следва:
1. за първа награда - най-малко 30 на сто;
2. за други награди - до 50 на сто;
3. за поощрения - до 20 на сто.
(3) При двуетапен конкурс наградният фонд в конкурсната програма се разпределя, както следва:
1. за първия етап - до 25 на сто;
2. за втория етап - най-малко 75 на сто, които се разпределят съгласно ал. 2.


Чл. 11. (1) Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса.
(2) Ако след журирането се установи, че участник с награден проект трябва да бъде отстранен от конкурса на основание чл. 8, ал. 2, предвидената за него награда не му се изплаща.


Чл. 12. Възнаграждението на членовете на техническата комисия, на журито и на привлечените експерти се формира най-малко на 10 на сто от наградния фонд.

Глава трета.
ПОДГОТОВКА НА КОНКУРСА

Раздел I.
Подготовка и организация на конкурса


Чл. 13. Възложителят взема решение за провеждането на конкурс за проект и одобрява конкурсната документация.


Чл. 14. Техническото задание от конкурсната програма може да се съгласува със съответната организация по чл. 4, която в срок 14 дни от получаването изразява писмено становище.


Чл. 15. Конкурсната документация съдържа:
1. решението за провеждане на конкурса за проект;
2. обявлението за конкурса за проект;
3. конкурсната програма;
4. заявлението за участие.
5. проект на договор.


Чл. 16. (1) Обявлението за конкурс за проект съдържа:
1. наименованието, адреса, телефона, факса или електронния адрес на възложителя;
2. предмета на конкурса;
3. вида на конкурса;
4. срока и мястото за получаване на конкурсната документация;
5. крайния срок за регистрация на участниците;
6. срока и мястото за представяне на проекти;
7. изискванията за определена професионална квалификация и/или проектантска правоспособност на участниците, когато такива са необходими;
8. броя и размера на наградите и плащанията на участниците;
9. критериите, по които ще се извърши подборът на участниците при ограничен конкурс;
10. минималния брой проекти, които трябва да постъпят, за да се проведе конкурсът.
(2) Обявлението по ал. 1 трябва да съдържа до 650 думи и да е изготвено съгласно съответния образец, утвърден по реда на чл. 19, ал. 7 ЗОП.


Чл. 17. (1) Конкурсната програма насочва и подпомага участниците при решаване на конкурсната задача и съдържа:
1. техническо задание за проучване и проектиране, съдържащо всички технически данни и указания, необходими за изпълнението на проектната задача;
2. необходимите изходни графични материали в подходящ мащаб;
3. опис на придружаващите текста материали;
4. условията, осигуряващи анонимността на участниците при таен конкурс;
5. показателите, относителната им тежест и методиката за комплексната оценка на конкурсните проекти;
6. адресите и сроковете за задаване на въпроси, сроковете и начините за получаване на отговори, службите и лицата за контакти;
7. обхвата, мащаба и начина на представяне на конкурсните проекти;
8. състава на журито като представители на отделни институции;
9. състава на техническата комисия.
(2) Методиката за оценяване на конкурсните проекти съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател на комплексната оценка на конкурсните проекти, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на най-доброто решение. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.
(3) При оценката на конкурсните проекти се използват критерии, като функционални изисквания, обемно-пространствено решение, архитектурен образ, достъпност на средата, качествени изисквания (строителен стандарт), екологичност, енергоефективност, шумозащита, рентабилност, етапи на реализацията, стойност на инвестициите и други.
(4) Възложителите нямат право да включват като показатели за комплексната оценка на конкурсните проекти критерии за подбор на участниците в конкурса за проект, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация.


Чл. 18. (1) Обявлението за провеждане на конкурс за проект се изпраща от възложителя едновременно до "Държавен вестник" за обнародване на електронната му страница, до Агенцията за обществени поръчки - за вписване в Регистъра на обществените поръчки, и до едно от специализираните издания на съответната организация по чл. 4 за публикуване.
(2) Обявлението за конкурс за проект се изпраща, както следва:
1. при едноетапен конкурс - най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти;
2. при двуетапен конкурс - най-малко 37 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
(3) В случаите по чл. 3, ал. 2 обявлението за провеждане на конкурс за проект се изпраща от възложителя за публикуване поне в един национален ежедневник и най-малко в едно от специализираните издания на съответната организация по чл. 4.


Чл. 19. Конкурсите по чл. 6, ал. 1, т. 1 се провеждат при получени повече от едно заявления.


Чл. 20. (1) Двуетапните конкурси по чл. 6, ал. 1, т. 2 се провеждат между участници, подали заявление за участие и определени след подбор за участие във втория етап.
(2) Възложителят извършва подбор между подалите заявления кандидати по ясни и недискриминационни критерии, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите (творческите) му възможности и квалификация по предложение на комисията, назначена от него.
(3) В комисията по ал. 2 може да се включват като членове представители на съответната организация по чл. 4.
(4) За работата и решенията на комисията се съставя протокол, който се одобрява от възложителя.
(5) При недостатъчен за провеждането на подбора брой кандидати възложителят може да удължи срока за подаване на заявления с не повече от 30 дни.
(6) Избраните кандидати по ал. 2 трябва да са най-малко 5.


Чл. 21. При провеждане на втория етап на двуетапен конкурс възложителят изпраща покани за участие в конкурса на класираните от първи етап кандидати.


Чл. 22. (1) При тайните конкурси конкурсните проекти се обозначават с мото, представляващо шестцифрено число. При чертежите мотото е с височина 1,5 см и с дължина 6 см и се поставя в горния десен ъгъл на всеки чертеж на разстояние от двата ръба на 2 см. При текстов материал мотото е с височина 1 см и с широчина 4 см и се поставя в горния десен ъгъл на всяка страница.
(2) В отделен непрозрачен плик, предоставен от възложителя, се поставят документите по чл. 23, включително декларация от участника дали желае или не да запази анонимността си, в случай че не спечели наградата от конкурса. Пликът се запечатва и върху него се изписва мотото с размерите и по начина, определени за текстов материал.


Чл. 23. При явните конкурси към конкурсния проект се представят документите със следните данни за участниците:
1. име на ръководителя на колектива; данни и доказателства за неговата специалност, квалификация и правоспособност, когато такава се изисква от националното му законодателство;
2. списък с имената на авторите (членовете на проектантския колектив); данни и доказателства за тяхната специалност, квалификация и правоспособност, когато такава се изисква от националното им законодателство;
3. декларация, подписана от всички членове на колектива, че се съгласяват ръководителят да ги представлява при всички случаи на подписване на документи и договори, както и при уреждане на финансовите въпроси;
4. адрес, телефон, факс и електронен адрес за контакти.

Раздел II.
Прекратяване на конкурса


Чл. 24. (1) Възложителят с решение прекратява процедурата по провеждане на конкурса, когато:
1. не е подадено нито едно заявление за участие или няма допуснат нито един участник;
2. всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;
4. отпадне необходимостта от провеждането на конкурса за проект вследствие на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.
(2) Възложителят е длъжен да уведоми кандидатите или участниците в 3-дневен срок от решението за прекратяване на процедурата за провеждане на конкурса за проект, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки.
(3) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението в случаите по ал. 1 възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на конкурсната документация.


Чл. 25. Възложителят може да обяви нов конкурс със същата задача само когато решението за прекратяване на първоначално обявената процедура е влязло в сила.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Раздел I.
Предаване и приемане на конкурсните проекти


Чл. 26. (1) Възложителят определя длъжностно лице, което да приема конкурсните проекти.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да пази в тайна обстоятелствата, станали му известни във връзка с конкурсните проекти, за което представя писмена декларация.


Чл. 27. (1) Конкурсните проекти се предават в срока и на мястото, определени в обявлението.
(2) Мястото на предаване на конкурсните проекти може да бъде променено от възложителя, но не по-късно от изтичането на една трета от времето между датата на обявяване на конкурса и датата за представяне на конкурсните проекти. Възложителят е длъжен в същия срок да уведоми писмено всички участници в конкурса за промяната.
(3) Конкурсните проекти се предават лично, от упълномощеното лице, по пощата с обратна разписка или чрез куриерски услуги на адреса, посочен от възложителя.
(4) При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба важи датата на пощенско клеймо на изпращача.


Чл. 28. При явните конкурси приетите конкурсни проекти се номерират по реда на тяхното постъпване, като се съставя списък на участниците, съответстващ на номерата на постъпването на проектите им. Списъкът се съхранява от възложителя.


Чл. 29. При тайните конкурси конкурсните проекти се приемат, като се съставя списък с номера, срещу които се маркира мотото. Списъкът се поставя в непрозрачен плик, който се запечатва и се съхранява от възложителя.


Чл. 30. Всеки регистриран участник може да предаде само един конкурсен проект.


Чл. 31. Приемането на конкурсните проекти се удостоверява със служебна бележка, издадена от длъжностното лице по чл. 26, която съдържа:
1. входящия номер, с който е приет конкурсният проект, датата, часа и мястото на приемането;
2. името на длъжностното лице, приело конкурсните проекти;
3. името или мотото на участника - в зависимост от вида на конкурса;
4. вида, броя и състоянието на конкурсните проекти;
5. подписа на длъжностното лице, приело конкурсните проекти.


Чл. 32. Когато при таен конкурс длъжностното лице по чл. 26 установи, че конкурсният проект се предава във вид, който позволява да се наруши анонимността, проектът се връща на участника за привеждането му в съответствие с изискванията на конкурсната документация. Спазването на срока за получаване на конкурсната разработка е отговорност на кандидата.


Чл. 33. След приемане на конкурсните проекти отговорността за тяхното съхраняване е на възложителя. Възложителят ги съхранява по начин, който гарантира целостта на проектите и анонимността на автора им.

Раздел II.
Техническа комисия


Чл. 34. (1) Техническата комисия се определя от възложителя и започва работа най-късно 5 дни след изтичането на срока за приемане на конкурсните проекти.
(2) Членовете на техническата комисия не могат да са по-малко от трима, а съставът й се определя в зависимост от сложността на конкурса. В състава на техническата комисия задължително трябва да бъде включен правоспособен юрист. Определят се и резервни членове. Членовете на техническата комисия, включително резервните, подписват декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 43, ал. 1.
(3) Техническата комисия се състои от председател и членове. Комисията се подпомага от техническо лице - секретар, който организира и документира работата на комисията, без да участва в пряката й дейност.
(4) Заседанията на комисията се провеждат, ако присъстват най-малко две трети от членовете й, и се протоколират. Протоколите се подписват от всички присъствали членове.
(5) Ако още при първото заседание на комисията се установи, че определен член не може да присъства на заседанията й, той се замества от подходящ резервен член.


Чл. 35. (1) Техническата комисия:
1. извършва предварителен преглед на постъпилите конкурсни проекти;
2. отваря външната опаковка на конкурсните проекти и прави списък на постъпилите проекти, който се съхранява до завършване на журирането - при явните конкурси;
3. закрива мотото с нов знак върху него, прави работен списък с новите знаци и съответстващото мото и заедно с пликовете, съдържащи данните за участниците, го предава на възложителя за съхраняване до завършване на журирането - при тайните конкурси;
4. проверява дали проектите отговарят на изискванията на конкурсната програма като комплектуваност и съдържание;
5. нанася резултатите от проверката в индивидуален формуляр за всеки проект.
(2) Формулярът по ал. 1, т. 5 съдържа:
1. името на участника, а при тайните конкурси - новия знак, съответстващ на мотото;
2. материалите, с които е комплектуван проектът, състоянието им и отговарят ли на изискванията на конкурсната програма (вид и брой);
3. материалите, които позволяват нарушаване на анонимността на авторите (вид, брой и описание на признаците) - при тайните конкурси;
4. материалите, които липсват съгласно конкурсната програма (вид и брой);
5. материалите, които не се изискват от конкурсната програма (вид и брой);
6. обстоятелствата, които сочат, че проектът не отговаря на изискванията на наредбата (описание) и на конкурсната програма;
7. датата, имената и подписите на членовете на техническата комисия.


Чл. 36. Техническата комисия прави отделен опис на получените конкурсни проекти, като описва добавените материали, които не се изискват от конкурсната програма, като прилага техните индивидуални формуляри - при тайните конкурси.


Чл. 37. (1) Техническата комисия прави писмено предложение до журито да отпаднат от разглеждане проектите, които не отговарят на конкурсната програма, а при тайните конкурси - и при данни за неспазване на анонимността по вина на участника, като прилага техните индивидуални формуляри.
(2) Техническата комисия изготвя доклад и сравнителна таблица за техническите и другите показатели на конкурсните проекти и за съответствието им с тези на конкурсната програма.
(3) Докладът на комисията се подписва от всички нейни членове. Особените мнения се представят писмено.


Чл. 38. Техническата комисия подрежда конкурсните проекти на определено от възложителя място по начин, който осигурява възможност на журито да ги разглежда и оценява.

Раздел III.
Жури. Оценяване на конкурсните проекти


Чл. 39. (1) За разглеждане и оценяване на конкурсните проекти възложителят определя жури, в което включва представители на съответните институции съгласно конкурсната програма. В състава му задължително трябва да бъде включен правоспособен юрист.
(2) Броят на членовете на журито се определя в зависимост от вида, обхвата и конкретните изисквания на конкурсната програма. Той трябва да е нечетен и да не е по-малко от трима души. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, повече от половината от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност.
(3) В състава на журито като членове могат да се включват номинираните от съответните организации по чл. 4.
(4) Едновременно с членовете на журито се определят и резервни членове. Техният брой трябва да е не по-малко от една трета от броя на редовните членове на журито и да е достатъчен за изпълнение на изискването на ал. 2 и за случаите по чл. 40, ал. 3 и 4.


Чл. 40. (1) Най-малко 14 дни преди крайния срок за предаване на конкурсните проекти възложителят обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове.
(2) Първото заседание на журито се свиква от възложителя най-късно 3 дни след приключване работата на техническата комисия.
(3) В периода от поименното обявяване на лицата по ал. 1 до изтичане на крайния срок за предаване на конкурсните проекти регистрираните участници в конкурса за проект могат да подават до възложителя писмено мотивирани възражения срещу член на журито или резервен член за наличие на някое от обстоятелствата по чл. 43, ал. 1.
(4) Ако възраженията са подадени в срока по ал. 3 и са основателни, възложителят заменя съответния член на журито с резервен член или отстранява съответния резервен член, когато възраженията са срещу него. Възложителят уведомява писмено всички регистрирани участници за предприетите от него действия.


Чл. 41. В 7-дневен срок от изтичането на крайния срок за предаване на конкурсните проекти възложителят определя окончателния поименен състав на журито и резервните членове.


Чл. 42. (1) Журито:
1. се запознава с изискванията на конкурсната програма и с критериите за оценка на конкурсните проекти;
2. изслушва доклада на техническата комисия и се произнася по предложението й за отстраняване на конкурсните проекти, като предлага обосновано писмено отстраняването им от конкурса или допускането им до журиране;
3. разглежда и класира конкурсните проекти по техните качества съгласно показателите за оценка;
4. предлага присъждането на най-добрите проекти по т. 3 с определените в конкурсната програма награди и плащания.
(2) С необходимата обосновка журито има право да предложи неприсъждането на част от наградния фонд по чл. 10, ал. 2, когато проектите не отговарят на поставените с конкурсната програма задачи.
(3) Журито е длъжно да направи писмени препоръки на възложителя за процедурата за възлагане разработването на проекта.


Чл. 43. (1) Членовете на журито декларират писмено, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на проекта на определен кандидат или участник;
2. не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси и Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
(2) На журито не могат да се дават указания.
(3) Решенията на журито по всички професионални въпроси, както и оценките му са независими и окончателни.


Чл. 44. (1) На първото си заседание журито, ръководено от възложителя или от упълномощено от него лице, избира от състава си председател и заместник-председател. На първото заседание трябва да присъстват най-малко три четвърти, но не по-малко от трима членове на журито.
(2) Председателят открива, ръководи и закрива заседанията на журито, дава думата, подлага направените предложения за гласуване и установява резултатите от него. Председателят е отговорен за начина на работа на журито в съответствие с изискванията на наредбата и на конкурсната програма.
(3) Ако председателят отсъства по някаква причина, неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.
(4) Ако по здравословни причини член на журито продължително време не може да участва в заседанията, той се замества от подходящ резервен член на журито.
(5) Ако член на журито декларира, че има интерес от възлагането на проекта на определен участник, той напуска журито. В този случай се прилага редът по ал. 4.
(6) Право на предложения и гласуване имат само членове на журито и заместилите ги по реда на ал. 4 и 5 резервни членове.


Чл. 45. (1) Ако от състава на журито след конституирането му отпаднат толкова членове на журито и резервни членове, че възникне обективна невъзможност за журиране, процедурата за назначаване на жури се повтаря.
(2) В случаите по ал. 1 журито се разпуска от възложителя, а взетите от него решения не са задължителни за новото жури.
(3) Срокът за определяне на новото жури не може да е по-дълъг от 7 дни от разпускането на старото жури.


Чл. 46. Журито взема решения по оценка на проектите, когато присъстват най-малко три четвърти, но не по-малко от трима членове на журито. Присъствието на председателя или заместник-председателя е задължително.


Чл. 47. (1) Журито взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Когато е необходимо, журито предлага на възложителя да изисква и/или да възлага експертизи, изготвени от външни лица - експерти.
(3) По преценка на журито при явен конкурс авторите представят проекта си.


Чл. 48. Заседанията на журито се провеждат по определен от председателя дневен ред. По всяко време на заседанието са допустими предложения за промени в него, които се приемат след гласуване.


Чл. 49. Заседанията на журито са закрити. Всички лица, участвали в заседанията, са длъжни да пазят тайна по отношение на процесите и решенията, свързани с конкурса.


Чл. 50. (1) За заседанията на журито се съставя протокол, който се подписва от членовете, присъствали на заседанието.
(2) След приключване на журирането и за оповестяване на резултатите от конкурса се съставя заключителен протокол, който се подписва от всички членове и е общественодостъпен.
(3) Заключителният протокол съдържа:
1. мястото, времето, продължителността и прекъсванията на заседанията, както и външните огледи, ако такива са правени;
2. пълен списък на присъстващите и на отсъстващите членове на журито с отбелязване на причините за отсъствие, ако са известни;
3. прилагания метод за оценка във всичките му фази;
4. приетите решения и броя на гласувалите за всяко от тях;
5. текстовата оценка на проектите и обосновките за решенията на журито;
6. особените мнения на членовете на журито, ако има такива;
7. имената на всички участници и техните сътрудници;
8. класираните и предложените за награждаване участници;
9. препоръките на журито към възложителя;
10. протокола на техническата комисия.


Чл. 51. (1) При тайните конкурси след класирането журито открива мотото и отваря пликовете с имената на авторите само на наградените проекти.
(2) Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на откриване на мотото. При откриването на мотото имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
(3) Анонимността на останалите участници се запазва, освен ако са декларирали предварително съгласието си имената им да бъдат обявени.


Чл. 52. Заключителният протокол на журито и цялата документация на конкурса се предават на възложителя. С това работата на журито приключва, а то остава на разположение на възложителя за провеждане на изложбата и на обсъжданията.

Раздел IV.
Приключване на конкурса


Чл. 53. В 7-дневен срок от получаване на заключителния протокол на журито възложителят обявява с решение класирането на проектите и изпраща писмени съобщения до всички участници в конкурса. В 7-дневен срок от решението възложителят изпраща до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс. Информацията се попълва по съответния образец, утвърден по реда на чл. 19, ал. 7 ЗОП.


Чл. 54. (1) В 14-дневен срок от датата на оповестяване на резултатите възложителят може да организира изложба на конкурсните проекти.
(2) Изложбата завършва с обсъждане, в което задължително участват председателят на журито или неговият заместник, членове на журито и представители на възложителя.


Чл. 55. Възложителят връща на участниците ненаградените конкурсни проекти в 7-дневен срок след приключване на изложбата.


Чл. 56. Когато по вина на възложителя конкурсен проект бъде повреден или изгубен и по тази причина не може да участва в конкурса, възложителят дължи на участника обезщетение в размер на плащането, определено за първа награда.


Чл. 57. Всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата по провеждане на конкурс на проект до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност при условията и по реда на глава единадесета от ЗОП.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "Награден фонд" е общата стойност на наградите и другите плащания на участниците в конкурса.


§ 2. Всички понятия в наредбата, свързани с обема, обхвата и съдържанието, представянето и етапите, съответно фазите на проектите, се употребяват и прилагат съгласно установените понятия в Закона за устройство на територията, Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г.; Решение № 8787 на Върховния административен съд от 2008 г. - бр. 66 от 2008 г.) и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 94, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.


§ 4. Обявените до влизането в сила на наредбата конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране се провеждат при условията и по реда на ЗОП и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г. и бр. 3 от 2009 г.).


§ 5. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума