навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 39 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ И КАБИНЕН ЕКИПАЖ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 3 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКИПАЖИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ, И ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПИЛОТИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ИЗВЪН УРЕДЕНИТЕ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2013 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., попр. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., отм. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 39 от 23 април 2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)№ 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях - ДВ, бр. 33 от 8 май 2015 г., в сила от 12.05.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) условията и редът за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал - пилоти на самолети и вертолети;
2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) свидетелствата за комплексни и некомплексни организации за обучение на пилоти на самолети и вертолети и кабинен екипаж;
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелствата за медицинска годност на пилотите на самолети и вертолети.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) С тази наредба се въвеждат общите авиационни изисквания - Лицензиране на летателните екипажи (пилоти на самолети) - JAR-FCL 1, Секция 1 и Секция 2 съгласно приложение № 1, Лицензиране на летателните екипажи (пилоти на вертолети) - JAR-FCL 2, Секция 1 и Секция 2 и Изисквания за медицинска годност към летателните екипажи (пилоти на самолети) - JAR-FCL 3, Секция 1 и Секция 2 съгласно приложение № 2.
(3) С наредбата се определят организацията и изискванията към дейността на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА"), свързани с издаването на свидетелствата на субектите по ал. 1 и контрола върху тях. Навсякъде в текста на приложенията по ал. 2, където са употребени думите "национални въздухоплавателни власти" или "властите", следва да се разбира Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА").
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За постигане на признаване на действията и актовете на ГД "ГВА" от другите държави, членуващи в Европейската агенция за авиационна безопасност - European Aviation Safety Agency (ЕАSА) във връзка със свидетелствата за правоспособност на пилотите на самолети, ГД "ГВА" е обект на стандартизационни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност - European Aviation Safety Agency (ЕАSА).
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Чрез въвеждането и прилагането на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 се цели да се гарантира, че всяка дейност, свързана с обучението, кандидатстването, издаването, продължаването на валидността на свидетелства за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията към тях, признаването и одобренията, се тълкува и изпълнява последователно и непротиворечиво в рамките на Обединените авиационни власти (JAA).
(2) За постигането на целта по ал. 1 ГД "ГВА":
1. отговаря за издаването, подновяването и отнемането на свидетелствата за правоспособност, ограничаването и прекратяването на правата по издадените свидетелства;
2. осигурява и поддържа подходящо квалифициран персонал, надлежно обучен съобразно изискванията на JAR-FCL и процедурите по неговото прилагане.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) С въвеждането на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 се цели:
1. да се избегне дублирането на работа между въздухоплавателните администрации на държавите, членуващи в JAA;
2. да се улесни обменът на продукти, услуги и лица не само между въздухоплавателните администрации на държавите, членуващи в JAA, но и между други организации;
3. да се създаде възможност авиационните оператори да проверяват лесно валидността на притежаваните от пилотите свидетелства;
4. да се подобри безопасността чрез общи и високи стандарти;
5. да се подобрят безопасността, ефективността и ефикасността в резултат на подробен преглед и последователно прилагане на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване в Европа;
6. да се даде възможност на летателните екипажи да намират работа във всички държави, членуващи в JAA, без допълнителни условия във връзка със свидетелствата за правоспособност;
7. да се намалят разходите на летателните екипажи, като се премахне нуждата за потвърждаване на свидетелствата от други държави, членуващи в JAA;
8. да се намалят разходите на индустрията, като се позволи по-свободен обмен на летателни екипажи;
9. да се намалят разходите на националните органи, като се премахнат процедурите по потвърждаването за участващите държави;
10. да се намалят разходите на националните органи чрез използване на централизирани процедури за изпити по теория.

Чл. 3. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води регистър на лицата от авиационния персонал - пилоти, в който вписва и съхранява следните данни на кандидата за свидетелство:
1. запис на издадените свидетелства и класове, включително предишни свидетелства;
2. формуляри от последните тестове на умения и проверки на опита;
3. доказателствени формуляри за преминаване на изпит по теоретични знания;
4. доклади от първоначалния и последния медицински преглед;
5. доказателство за проверения опит за издаване на свидетелство;
6. доказателство за самоличността на притежателя на свидетелство.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа на интернет страницата си актуална информация с данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) организациите за обучение и центровете по авиационна медицина;
2. действащи авиомедицински центрове и специалисти, полетни изпитващи (FE), изпитващи по определяне на тип (TRE) и клас (CRE), изпитващи по определяне квалификационен клас на прибори (IRE) и изпитващи за полетни инструктори (FIE).

Чл. 4. Документите за издаване на свидетелство за правоспособност и за вписване на квалификационни класове в тях се съхраняват в ГД "ГВА" за срок 10 години.Чл. 5. (1) За добавяне на нов квалификационен клас към свидетелство за правоспособност при проведени изпити или проверки в друга държава след преминаване на изпитите или проверките изпитващият изпраща изпитните формуляри до ГД "ГВА" с копие до контролния орган на държавата, където са се провели изпитите или проверките.
(2) Ако притежателят на национално свидетелство премине изискваната практическа проверка в държава, която не е издала свидетелството, притежателят на свидетелството изпраща формуляра от нея до ГД "ГВА".
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" вписва новия квалификационен клас в свидетелството. В случай на проверка на опита за потвърждаване изпитващият от държавата, където се е извършила летателната проверка, посочва това в свидетелството, ако е приложимо. Формулярът от проверката се изпраща до ГД "ГВА" за съхранение.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) На членовете на екипажа се издават свидетелства за правоспособност за следните категории въздухоплавателни средства (ВС) (в скобите е посочена абревиатура на категорията ВС):
1. самолети (A);
2. вертолети (H).
(2) Свидетелствата за правоспособност на пилоти на самолети и вертолети в зависимост от степените на квалификация са: любител пилот, професионален пилот и транспортен пилот.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) За всички вертолети и за самолетите, сертифицирани за експлоатация от екипаж с повече от един пилот (многопилотни), се определят квалификационни класове за тип ВС.
(2) Определят се квалификационни класове за тип ВС и за:
1. еднопилотни самолети с повече от един турбовитлов или турбореактивен двигател;
2. еднодвигателни самолети с турбореактивен двигател.

Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) За самолети, сертифицирани за експлоатация от един пилот (еднопилотни), се определят квалификационни класове за:
1. самолети с един бутален двигател - излитащи и кацащи от земна повърхност;
2. самолети с един бутален двигател - излитащи и кацащи от водна повърхност;
3. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;
4. самолети от един производител с един турбовитлов двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност;
5. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на земна повърхност;
6. самолети с повече от един бутален двигател - излитащи и кацащи на водна повърхност.
(2) Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице могат да определят квалификационен клас за тип ВС, който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 1 и чл. 5б и въз основа на следните критерии:
1. типово удостоверение за летателна годност;
2. характеристики на управляемост, които изискват допълнително летателно обучение или обучение на тренажор;
3. минимален състав на екипажа;
4. равнище на технологията.

Чл. 6. (1) Притежателят на свидетелство за правоспособност, издадено от държава - член на JAA, при прехвърляне в друга държава кандидатства в новата държава и предоставя данни и документи. При уведомяване от новата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" предоставя стандартен информационен формуляр по приложение № 3 за сверяване на приложими данни за притежателя на свидетелството.
(2) Кандидатът представя в новата държава на издаване на свидетелството съществуващото свидетелство, издадено от Република България.
(3) След издаване на новото свидетелство органът по издаването на другата държава го изпраща на ГД "ГВА" за унищожаване.
(4) Кандидатът представя доказателства за приложимия период, както се изисква от новата държава на издаване на свидетелството.
(5) При молба за стандартно прехвърляне на информация оригиналът на заявлението или заверено копие от него се изпраща до ГД "ГВА".
(6) По молба на другата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" прехвърля цялата приложима информация, свързана със свидетелства за правоспособност, които даденият пилот притежава, в т.ч. минали или предстоящи санкции или ограничения. След прехвърляне на изискваната информация на новата държава на издаване на свидетелството ГД "ГВА" запазва оставащите данни.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилот, притежаващ повече от едно свидетелство, издадено в съответствие с изискванията на ЕАSА, е длъжен да прехвърли своите свидетелства за правоспособност и медицинското си свидетелство в една държава и AMS на тази държава съхранява медицинското му досие. Ако не е възможно една държава да издаде всички свидетелства, издадени в съответствие с изискванията на ЕАSА, лицето избира държавата, където се съхранява медицинското му досие, като в едномесечен срок уведомява за това AMS на другите държави.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осигурява интернет връзка към електронната страница на ЕАSА, който следва да съдържа информация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) организации за обучение, одобрени от ГД "ГВА" да предоставят обучение за свидетелства, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 1178/2011) и квалификационни класове:
а) наименованиe и адрес на организацията за обучение;
б) провеждан курс: CPL, ATP, IR, SE, ME и др.;
в) код на организацията за обучение;
2. центрове по авиационна медицина, одобрени от ГД "ГВА":
а) наименование и адрес на AMC;
б) код на AMC съгласно приложение № 4;
3. авиомедицински експерти (AME): име и код на AME съгласно приложение № 4.

Глава втора.
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)


Чл. 8. (1) Издават се следните видове свидетелства за правоспособност (в скобите е дадена абревиатура на свидетелството):
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на любител пилот на самолет (PPL(A) и на вертолет (PPL(Н);
2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A) и на вертолет (CPL(Н);
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на транспортен пилот на самолет (ATPL(A) и на вертолет (ATPL(Н);
4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) свидетелство за правоспособност на пилот в многопилотен екипаж (самолет) - (MPL (A).
(2) Свидетелствата са със срок на валидност 5 години.
(3) Свидетелствата за правоспособност по ал. 1 се издават в 14-дневен срок от подаването на заявлението.
(4) В срока по ал. 3 свидетелствата за правоспособност се преиздават от главния директор на ГД "ГВА" в следните случаи:
1. след първоначално вписване, възстановяване валидността или заличаване на квалификационен клас;
2. при липса на място за нови вписвания;
3. при смяна на имената, гражданството или адреса на притежателя;
4. при смяна на образците на свидетелствата;
5. когато свидетелството за правоспособност е повредено, унищожено, загубено или откраднато.

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелства за правоспособност с вписани в тях квалификационни класове, разрешения, одобрения или удостоверения, издадени от държави - членуващи в JAA, се приемат от ГД "ГВА" за съответстващи на изискванията на JAR-FCL1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3.
(2) Ако лице, организация или служба има свидетелство за правоспособност, квалификационен клас, разрешение, одобрение или удостоверение от въздухоплавателна администрация на държава - член на JAA, съгласно изискванията на JAR-FCL те се признават от ГД "ГВА".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" публикува на интернет страницата си списъка на държавите, членуващи в JAA, които са препоръчани от ЕАSА за взаимно признаване.
(4) Чрез прилагането на JAR-FCL 1.015(a)(1), 2.015(a)(1) и 3.015(a)(1) притежателите на свидетелство, издадено съгласно JAR-FCL, придобиват право да упражняват права по свидетелствата за правоспособност на въздухоплавателни средства, регистрирани в държава - член на JAA.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Притежателите на свидетелства, издадени от държави извън JAA, които искат признаване на това свидетелство от ГД "ГВА", представят доказателства от бордния дневник за предишно потвърждаване от друга държава - член на JAA, съгласно JAR-FCL 1.015(b) и JAR-FCL 2.015(b).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за правоспособност на пилот, издадено в съответствие с Анекс 1 на ИКАО от държава, която не е член на JAA, включително вписани квалификационни класове за инструктор или проверяващ, може да бъде заверено или признато от ГД "ГВА" при определени условия за максимален срок една година с цел разрешаване на полети за демонстриране, опериране, пребазиране или изпитване на самолет, регистриран в Република България. При заверка на свидетелство притежателят на свидетелство, което не е съобразено с изискванията на ЕАSА, може да бъде освободен от изискванията за заверка на свидетелството си, които се съдържат в приложение № 1 към JAR-FCL 1.015, при изпълнение на условията, предвидени в приложение № 3 към JAR-FCL 1.015, съответно приложение 1 към JAR-FCL 2.015 и приложение 3 към JAR-FCL 2.015.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Приравняването на свидетелство за правоспособност, издадено от държава, която не е член на JAA, в свидетелство по JAR-FCL е възможно при условията на двустранно споразумение между ГД "ГВА" и въздухоплавателната администрация на другата държава. Споразумението се сключва при спазване на установената от ЕАSА процедура. Свидетелството, което е приравнено съгласно такова споразумение, съдържа графа, в която се посочва държавата, която не е държава - член на JAA.
(2) Другите държави, членуващи в JAA, не са длъжни да признаят свидетелството по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато ГД "ГВА" издаде свидетелство, което се отклонява от JAR-FCL, върху свидетелството под точка XIII - Забележки, се поставя одобрението "Издадено като отклонение съгласно JAR-FCL 1.015/JAR-FCL 2.015".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За стандартизационни цели информацията и данните на всички издадени медицински отклонения се изпращат до Лицензионния отдел на ЕАSА и се преглеждат от Лицензионния подсекторен екип на ЕАSА (медицински) и трябва да включват:
1. клас на медицинското свидетелство;
2. засегнатата област от медицината (сърдечносъдова, неврологична и др.);
3. параграфа на JAR-FCL, от който има отклонение;
4. наложени ограничения.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В свидетелство, издадено въз основа на обучение, извършено извън държава - член на JAA, освен обучението, извършено в съответствие с JAR-FCL 1.055(а)(1) или приложение 1а към JAR-FCL 2.055, се вписва ограничение на правата до ВС, което е регистрирано в страната на издаване на свидетелството.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При квалификационен клас, вписан въз основа на обучение, извършено извън държава - член на JAA, освен обучението, извършено в съответствие с JAR-FCL 1.055(а)(1) и 2.055 (а)(1), се вписва ограничение на правата до ВС, което е регистрирано в страната на издаване на свидетелството.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност, както и притежателите на свидетелство, които използват радиотелефония, доказват способността си да говорят и разбират езика за водене на радиотелефонни разговори в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.010 и приложение 1 към JAR-FCL 2.010.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилотите, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и JAR-FCL чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.
(3) Български граждани, които придобият PPL или CPL, доказват професионално владеене на български език на експертно ниво (ниво 6) съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация по Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.
(4) Владеенето на български език на експертно ниво се доказва еднократно при полагането на теоретичен изпит в одобрен от ГД "ГВА" езиков център при получаване на първото свидетелство за правоспособност и чрез проверка за отсъствието на говорен дефект или трудно разбираем диалект чрез събеседване.
(5) Чуждестранни граждани се допускат до доказване на професионално владеене на български език на експертно ниво след представяне на документи, доказващи ползването на български език от тяхна страна като първи език. Такива документи могат да бъдат потвърждения за българския им произход, дипломи за завършено образование в Република България или други документи по преценка на директора на одобрения от ГД "ГВА" езиков център.
(6) Чуждестранни граждани, които не отговарят на изискванията по ал. 4, могат да придобият свидетелство за правоспособност за пилот в Република България само след полагане на изпит по английски език в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за CPL(A) и ATPL(A) или квалификационен клас IR(A), MPL(A), съответно CPL(Н) и ATPL(Н) или квалификационен клас IR(Н) или за признаване на тези свидетелства или квалификационен клас доказва способността си да използва английски език съгласно Приложение 1 към JAR-FCL 1.200 и приложение 1 към JAR-FCL 2.200.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Притежателят на IR(A), издаден в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.200 трябва да притежава PPL(A), CPL(A), MPL(A) или ATPL(A), издадени с радиотелефонни права на английски език. Притежателят на IR(Н), издаден в съответствие с приложение 1 към JAR-FCL 2.200, трябва да притежава PPL(Н), CPL(Н) и ATPL(Н), издаден с радиотелефонни права на английски език.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Пилот на държавни ВС, кандидатстващ за издаване на свидетелство за правоспособност и вписване на квалификационен клас по JAR-FCL1, подава заявление до ГД "ГВА" за признаването им в съответствие с JAR-FCL 1.020/2.020 заедно със следните документи:
1. заверено копие от диплом за завършено образование;
2. летателна книжка за пилоти на държавни ВС;
3. документ за внесена държавна такса;
4. оригинал на документ за пролетени летателни часове по типове ВС.
(2) На кандидат за свидетелство за правоспособност на пилот, който е бил пилот на държавни ВС, се признава полетното време за съответните категория и клас/тип ВС, но не повече от 75 на сто от необходимото за издаване на свидетелство за правоспособност или квалификационен клас.
(3) Свидетелство за правоспособност на лицата по ал. 2 се издава след преминаване на обучение по утвърдена програма, съответния теоретичен изпит и летателна проверка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща доклад за признатите свидетелства на това основание до ЕАSА в едномесечен срок от признаването им.

Чл. 14. (1) Кандидатите и притежателите на свидетелство за правоспособност подават в ГД "ГВА" заявление съгласно приложение № 5.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя лицата, които отговарят за разглеждане на подадените заявления от кандидати за свидетелства за правоспособност и квалификационни класове към тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Нередовните заявления не се разглеждат, а кандидатите писмено се уведомяват за несъответствията в срок 5 работни дни след подаване на заявлението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) На кандидатите се дава 7-дневен срок от съобщаването да отстранят допуснатите несъответствия.

Чл. 15. (1) Първоначално издаване на свидетелство за правоспособност се извършва въз основа на заявление от кандидата (чрез съответния АУЦ) по образец съгласно приложение № 5. Към заявлението се прилагат:
1. копие от личната карта;
2. свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
3. копие от диплом за завършено образование;
4. удостоверение за завършено летателно или практическо обучение в АУЦ;
5. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) удостоверение за издържан теоретичен изпит за CPL(A), ATPL(A), IR(A), CPL(Н), ATPL(Н), IR(Н);
6. летателна книжка на член на екипажа на ВС;
7. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок един месец след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит, ако е необходимо, и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от три месеца от датата на подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Срокът на валидност на свидетелство за правоспособност на пилот на вертолет е пет години.

Чл. 16. (1) За преиздаване на свидетелство за правоспособност кандидатът представя в ГД "ГВА" (чрез съответния АУЦ) до три месеца преди изтичане на валидността, но не по-късно от 15 дни преди тази дата, заявление, придружено от:
1. удостоверение за преминат курс, когато е необходимо;
2. свидетелство за медицинска годност за съответния клас;
3. документ за внесена държавна такса.
(2) До датата на изтичане на валидността на свидетелството за правоспособност ГД "ГВА" го преиздава, като вписва в него валидните квалификационни класове. Старото свидетелство за правоспособност се унищожава.

Чл. 17. (1) Кандидатът за вписване на квалификационен клас и/или разрешение към него подава заявление в ГД "ГВА", към което се прилагат:
1. валидно свидетелство за правоспособност;
2. свидетелство за медицинска годност от съответния клас;
3. удостоверение за завършено обучение в АУЦ;
4. удостоверение за издържан теоретичен изпит - за квалификационен клас IR;
5. летателна книжка за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
6. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок 10 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит и летателната или практическата проверка се провеждат до два месеца от датата на заявлението.
(3) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас и обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.
(4) Когато обучението на членове на екипажа за квалификационен клас за клас/тип ВС се извършва в друга държава, освен документите по ал. 1 кандидатът подава в ГД "ГВА" за одобрение:
1. преди започване на обучението:
а) програмите за теоретично и летателно обучение;
б) ръководството за летателна експлоатация в случаите, когато съответният тип ВС не е регистриран в Република България;
в) свидетелство за одобрение на тренажор, ако се използва по време на обучението, издадено от въздухоплавателната администрация по местонахождението му;
г) копие от валидни свидетелства на организациите, провели обучението;
2. след завършване на обучението:
а) протокол за успешно премината летателна проверка;
б) копия от валидни свидетелства за правоспособност на инструкторите и на проверяващите, провели обучението и летателната проверка.
(5) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" вписва в свидетелството за правоспособност съответния квалификационен клас, ако документите по ал. 4 отговарят на изискванията на JAR-FCL.

Чл. 18. (1) Кандидат за потвърждаване на валидността на квалификационен клас и/или разрешение към него подава три месеца преди изтичане срока на валидността заявление в ГД "ГВА", придружено от документ за внесена държавна такса.
(2) В 15-дневен срок ГД "ГВА" насрочва изпита и летателната или практическата проверка на кандидата.
(3) След преминаване на проверката кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членовете на екипаж - и летателна книжка.
(4) Потвърденият квалификационен клас се вписва до три работни дни след успешно преминаване на летателната или практическата проверка, но не по-рано от 15 дни преди изтичане на срока на квалификационния клас.

Чл. 19. (1) Кандидат за възстановяване на квалификационен клас подава в ГД "ГВА" заявление, придружено от:
1. свидетелство за правоспособност;
2. летателна книжка за членове на екипажа;
3. индивидуална програма за възстановяване на квалификационния клас;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението ГД "ГВА" одобрява програмата и определя проверяващ. Кандидатът участва лично при разглеждане на индивидуалната му програма.
(3) След завършване на обучението и летателната или практическата проверка кандидатът представя в ГД "ГВА" свидетелството за правоспособност за вписване на квалификационния клас заедно с протокола от проверката, а за членове на екипаж - и летателна книжка.
(4) След като кандидатът издържи изпитите и премине проверката, ГД "ГВА" вписва в свидетелството за правоспособност възстановения квалификационен клас и обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал.

Чл. 20. (1) За признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, която не е член на JAA, авиационният оператор, с когото притежателят на свидетелството за правоспособност е в правоотношения, подава заявление, придружено от:
1. копие от свидетелството за правоспособност;
2. копие от свидетелството за медицинска годност съобразно JAR-FCL 3;
3. копие от данните в летателната книжка за последните 12 месеца за свидетелства за правоспособност на член на екипажа;
4. копие от документ за самоличност;
5. документ за внесена държавна такса.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В срок до 20 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретични изпити и/или летателна или практическа проверка в съответствие с изискванията по JAR-FCL 1 (Самолети)/JAR-FCL 2 (Вертолети).
(3) След успешно преминаване на изпита и/или проверката ГД "ГВА" издава допълнение към свидетелството на лицето и вписва обстоятелствата в регистъра за свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал. Кандидатът се явява лично в ГД "ГВА" за получаване на допълнението срещу представяне на оригиналните документи по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(4) В случаите, когато се признава чуждо свидетелство за правоспособност за участие в състава на екипажа на ВС, които се експлоатират извън Република България, изпитът и проверката могат да се проведат на място, а допълнението се предава служебно на авиационния оператор.
(5) Разходите по ал. 2, 3 и 4, свързани с признаване на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, са за сметка на авиационния оператор.

Чл. 21. (1) (Изм - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за правоспособност, издадено от държави, членуващи в JAА, се приема от ГД "ГВА" като съответстващо на изискванията на JAR-FCL, при условие че е налице извършена сертификационна визита от ЕАSА.
(2) Ако свидетелство за правоспособност е издадено от въздухоплавателната администрация на държава - член на JAA, съгласно изискванията по JAR-FCL и свързаните процедури, това свидетелство за правоспособност се признава от ГД "ГВА" без допълнителни условия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелства, издадени от държава, която не е член на JAA, могат да бъдат признати от ГД "ГВА" за ВС, регистрирани в Република България в съответствие с Приложение 1 към JAR-FCL 1.015 и приложение 1 към JAR-FCL 2.015.
(4) Признаването на свидетелство за професионален пилот и любител пилот с права за полети по прибори не се допуска да превишава една година от датата на признаване, при условие че основното свидетелство остава валидно.
(5) Изискванията по ал. 3 и 4 не се прилагат, когато ВС, регистрирано в държава - член на JAA, е отдадено под наем на авиационен оператор в страна, която не е член на JAA, при условие че страната на оператора е приела за периода на наемането отговорност за техническото и/или оперативното наблюдение в съответствие с EU-OPS (JAR-OPS 1.165). Свидетелствата на екипажите на оператор от страна, която не е член на JAA, могат да бъдат признати от ГД "ГВА", при условие че правата, давани от признаването на свидетелството, са ограничени за периода на наемането на съответното ВС при посочените операции - без да намесват оператор от държава - член на JAA, пряко или опосредено, чрез мокър лизинг или друго търговско споразумение.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При обстоятелства, когато признаване на правоспособност на пилот, който няма свидетелство, издадено според изискванията на ЕАSА, е необходимо за изпълняване на определени задачи за определен период от време в съответствие с Приложение 3 към JAR-FCL 1.015 или Приложение 1 към JAR-FCL 2.015, ГД "ГВА" може да признае такова свидетелство за тези задачи, без притежателят на свидетелството да отговаря на изискванията по Приложение 1 към JAR-FCL 1.015 или Приложение 1 към JAR-FCL 2.015.

Чл. 22. (1) Подмяна на свидетелство за правоспособност, издадено от друга държава, която не е член на JAA, ако е налице договореност между JAA и тази държава, се извършва въз основа на заявление от кандидата, придружено от:
1. притежавано свидетелство за правоспособност;
2. две цветни фотоснимки с формат 3 х 4 сm;
3. свидетелство за медицинска годност от съответния клас в съответствие на изискванията на JAR-FCL 3;
4. копие от диплом за завършено образование;
5. свидетелство за правоспособност и летателна книжка на член на екипажа;
6. документ за внесена държавна такса.
(2) В срок до 30 дни след подаване на заявлението по ал. 1 ГД "ГВА" насрочва теоретичен изпит и летателна или практическа проверка. Теоретичният изпит се насрочва не по-късно от 3 месеца след подаване на заявлението. Летателната или практическата проверка се провежда до един месец след успешно преминаване на теоретичния изпит.
(3) В срок до 15 дни, след като кандидатът издържи изпитите и проверките, ГД "ГВА" издава свидетелство за правоспособност и вписва обстоятелствата в регистъра по чл. 3.
(4) Ако страната по издаването на свидетелството за медицинска годност е държава - член на JAA, кандидатът преминава през медицинска оценка в център по авиационна медицина, одобрен от ГД "ГВА", включително преглед от специалист - лекар офталмолог. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL за признаване/подновяване.
(5) Ако страната по издаването на медицинското свидетелство не е държава - член на JAA, кандидатът представя документ от извършен преглед от АМС или АМЕ, одобрен от ГД "ГВА".
(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Ако свидетелствата PPL(A), CPL(А), ATPL(А) и PPL(Н), CPL(Н), ATPL(Н) са издадени в съответствие с Анекс 1 на ИКАО, те могат да бъдат преобразувани в свидетелство, съответстващо на JAR-FCL 1 с квалификационни класове за клас/тип за еднопилотни самолети, при изпълнение на изискванията, съдържащи се в Приложение 2 - JAR-FCL1-1.015/приложение 2 JAR-FCL 2.015.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Свидетелство за CPL(А)/(Н) и/или вписан квалификационен клас за полети по правилата за полети по прибори (ППП), издадени от държава, която не е член на JAA, може да бъде преобразувано в свидетелство по JAR-FCL1, при условие че съществува договореност между ЕАSА и държавата на основата на реципрочност на приемането на свидетелствата и е осигурено еквивалентно ниво на безопасност при обучението и изискванията за проверка между ЕАSА и държавата.
(8) Главният директор на ГД "ГВА" насрочва теоретичните изпити със заповед, в която се определят датата, часът, мястото на провеждане, съставът на комисията и въпросникът за теоретичния изпит. За летателна проверка в заповедта се определя инспекторът, който ще извърши проверката.
(9) Ако ГД "ГВА" издаде свидетелство, което се различава от JAR-FCL, се прави отбелязване в част ХIII.
(10) Другите държави, членуващи в JAA, не са длъжни да признаят свидетелството, с което е подменено свидетелство, издадено от държава, която не е член на JAA.

Чл. 23. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" отнема свидетелство за правоспособност или заличава квалификационен клас, когато лицето е:
1. получило свидетелство за правоспособност чрез представяне на подправени документи или неверни данни;
2. упражнявало правата, произтичащи от свидетелството за правоспособност, след употреба на психотропни вещества;
3. виновно не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правата по издаденото свидетелство;
4. с отнето медицинско свидетелство.
(2) Свидетелството за правоспособност се отнема със заповед на главния директор на ГД "ГВА".
(3) Решенията за отнемане на свидетелство за правоспособност се вземат въз основа на доклади от проверки на инспектори по въздухоплаването и/или доклади за нарушения от органите за управление на въздушното движение и/или от органите по гражданското въздухоплаване на други държави или от други органи.
(4) Заповедта на главния директор на ГД "ГВА" по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Издаването на JAR-FCL свидетелство или разрешение въз основа на национални свидетелства или разрешения, издадени в държава - член на JAA, се извършва съобразно изискванията по приложение № 1 към JAR-FCL 1.005 и приложение 1 към JAR-FCL 2.005.
(2) Летателните проверки за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете от екипажа и квалификационни класове към тях се извършват от определени от ГД "ГВА" проверяващи, след като е издържан съответният теоретичен изпит.
(3) Не се допуска проверяващият да е участвал като инструктор при обучението на кандидата.
(4) Кандидатите в интегрирани курсове за обучение могат да преминат с разрешение на ГД "ГВА" летателната проверка преди полагане на теоретичния изпит.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г.) Видът и използването на тренажор при изпълнение на летателни проверки за издаване на свидетелства за правоспособност, както и за издаване, потвърждаване на валидността и възстановяване на квалификационни класове към тях, както и за тренировка и обучение на летателен състав, се одобряват от ГД "ГВА" и са в съответствие с JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и изискванията на Обединените авиационни власти за полетни симулатори - JAR-FSTD съгласно приложение № 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За одобряване на тренажор лицата подават в ГД "ГВА" заявление, придружено с техническата документация от производителя, данни за инсталирането и предназначението на тренажора.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 се извършва инспекторска проверка, завършваща с доклад на проверяващия инспектор. В 7-дневен срок от извършването на инспекторската проверка главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице одобряват или отказват да одобрят тренажора.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Разрешения или квалификационни класове със специални предназначения, свързани със свидетелствата за правоспособност, се издават от ГД "ГВА" за използване единствено във въздушното пространство на Република България. Използването на такова разрешение или квалификационен клас във въздушното пространство на друга държава - член на JAA, изисква предварителното съгласие на страната, освен където съществуват двустранни спогодби съгласно JAR-FCL 1.017/2.017.

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Изискванията за обучаем пилот на самолет са в съответствие с подчаст B на JAR-FCL 1: JAR-FCL 1.085/2.085.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Издаване на свидетелство за правоспособност на любител пилот (самолет) - PPL(A) е при спазване на изискванията на подчаст C на JAR-FCL 1. Свидетелството за правоспособност на любител пилот (вертолет) - PPL(Н) се издава в съответствие с изискванията на подчаст C на JAR-FCL 2.

Чл. 28. (1) При издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот на самолет (CPL(A) се спазват изискванията на подчаст D на JAR-FCL 1.
(2) При издаването на свидетелство за правоспособност за линеен транспортен пилот (самолет) - ATPL(A) се спазват изискванията на подчаст G на JAR-FCL 1.
(3) При издаването на свидетелство за правоспособност за пилот в многопилотен екипаж (самолет) - MPL(A) се спазват изискванията на подчаст К на JAR-FCL 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот на вертолет (CPL(Н) се спазват изискванията на подчаст D на JAR-FCL 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При издаването на свидетелство за правоспособност за линеен транспортен пилот (вертолет) - ATPL(Н) се спазват изискванията на подчаст G на JAR-FCL 2.

Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (самолет) - IR(A) се спазват изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 1. За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (вертолет) - IR(Н) се спазват изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 2.

Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолет трябва да е завършил курс за обучение на съответния клас/тип самолет в съответствие с изискванията по подчаст F на JAR-FCL1. Кандидатът за квалификационен клас за тип вертолет трябва да е завършил курс за обучение на съответния тип вертолет в съответствие с изискванията по подчаст F на JAR-FCL 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолети/тип вертолети трябва да премине успешно летателна проверка до 6 месеца след завършване на курса по ал. 1, както следва:
1. за многопилотни самолети - съгласно JAR-FCL 1.240;
2. за еднопилотни самолети - съгласно JAR-FCL 1.240;
3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) за многопилотен вертолет - съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262;
4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) за еднопилотен вертолет - съгласно JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" определя изискванията за издаване, продължаване срока на валидност или подновяване на валидността на квалификационните класове за:
1. хидроплани;
2. многомоторни самолети с двигатели, разположени по надлъжната ос на самолета;
3. едноместни самолети.

Чл. 31. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас еднодвигателни самолети е две години, считано от датата на вписването му или от датата на изтичане, когато валидността е била потвърдена преди изтичането й.
(2) Валидността на квалификационен клас за клас самолети с един бутален двигател и клас мотопланери се потвърждава, когато за притежателя са налице условията по JAR-FCL 1.240.
(3) Валидността на квалификационен клас за клас самолети с един турбовитлов двигател се потвърждава, при условие че притежателят е преминал успешно летателна проверка до три месеца преди изтичане на валидността и е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за клас самолети.

Чл. 32. (1) Срокът на валидност на квалификационните класове за тип самолет и за клас многодвигателни самолети е една година, считано от датата на вписването му или от датата на изтичане, когато валидността е била потвърдена преди изтичането й.
(2) Срокът на валидност на квалификационен клас за тип самолет и за клас самолети с повече от един двигател се потвърждава, ако за притежателя са налице условията по JAR-FCL 1.240.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(A), преминава летателната проверка за потвърждаване на квалификационен клас за тип/клас самолет по ал. 2, в която е включена летателна проверка за потвърждаване на IR(A).
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Срокът на валидност на квалификационен клас за вертолети е една година от датата на издаването или от датата на изтичане на свидетелството за правоспособност, ако квалификационният клас е потвърден в рамките на периода на валидност на свидетелството за правоспособност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Квалификационен клас за полети по прибори се потвърждава в рамките на трите месеца, предшестващи датата на изтичане валидността му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(Н), преминава летателната проверка за потвърждаване на квалификационен клас за клас вертолет, в която се включва и летателна проверка за потвърждаване на IR(Н).

Чл. 33. (1) Срокът на валидност на квалификационен клас за клас/тип самолет с изтекъл срок се възстановява, при условие че кандидатът е преминал:
1. летателна проверка за клас еднодвигателни самолети съгласно JAR-FCL 1;
2. обучение за клас/тип многодвигателни самолети по индивидуална програма за възстановяване и летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.
(2) Преди летателната проверка кандидатът за възстановяване на квалификационен клас трябва да е показал пред ГД "ГВА" знания, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолет.
(3) Срокът на възстановен квалификационен клас тече от датата на успешно завършване на летателната проверка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За потвърждаване и подновяване на квалификационните класове за вертолети се спазват изискванията на JAR-FCL 2.

Чл. 34. (1) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет, преди да започне обучение, трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.
(2) Кандидат за следващ квалификационен клас за тип многопилотен самолет може да започне обучение, ако има валиден квалификационен клас IR(ME-A).
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за вид клас на многопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262.

Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за първи квалификационен клас за клас еднопилотни многодвигателни самолети трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за вид клас за еднопилотен вертолет трябва да отговаря на изискванията за този вид клас, съдържащи се в JAR-FCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).

Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип самолет или клас вертолет трябва да е преминал теоретично обучение в авиационен учебен център (АУЦ) и да е показал знания, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолет или клас вертолет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Видът курс за клас вертолет, включващ теоретични познания, трябва да бъде завършен в рамките на 6 месеца преди проверката на уменията и да е проведен съгласно JAR-FCL 2.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотен многодвигателен самолет трябва да отговаря на изискванията по JAR-FCL 1.240.

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотни самолети трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за квалификационен клас за клас/тип самолет съгласно JAR-FCL 1.240.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас еднопилотни вертолети трябва да е преминал летателно обучение преди провеждането на летателната проверка за квалификационен клас за клас вертолет съгласно JAR-FCL 2.240.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за тип многопилотен самолет или вертолет трябва да е преминал летателно обучение, съответстващо на летателната проверка за тип самолет, съгласно JAR-FCL 1.240/2.240.
(2) Кандидатът за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет преминава обучение за взаимодействие в многочленен екипаж съгласно JAR-FCL 1.240.
(3) Обучението за взаимодействие в многочленен екипаж може да се провежда с използване на летателен тренажор или FNPT II.
(4) Главна дирекция "ГВА" може да одобри комбиниран курс за първи квалификационен клас за тип многопилотен самолет, който включва и обучение за взаимодействие в многочленен екипаж с използване на летателен тренажор или FTD.

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за клас/тип еднопилотни самолети или еднопилотни вертолети трябва да е преминал успешно летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.240/2.240. По време на летателна проверка кандидатът трябва да е показал, че притежава умения, съответстващи на квалификационния клас за клас/тип самолети по подчаст F на JAR-FCL1 .
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Кандидатът за квалификационен клас за тип многопилотен самолет или многопилотен вертолет трябва да е преминал успешно летателна проверка съгласно JAR-FCL 1.240/2.240. По време на летателната проверка кандидатът трябва да е показал, че притежава умения, съответстващи на квалификационния клас за тип самолет.

Чл. 40. (1) Видовете квалификационни класове за клас и тип са съобразно класификацията по JAR-FCL - подчаст F.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да определя квалификационни класове извън посочените в ал. 1, които имат действие само за територията на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Могат да бъдат вписвани само квалификационни класове за тип ВС само за тези ВС, които са посочени в приложение № 7.

Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Проверяващите пилоти отговарят на изискванията по подчаст I на JAR-FCL 1 - 1.420, 1.425, приложение № 1 към JAR-FCL 1.425/подчаст I на JAR-FCL 2 - 2.420, 2.425 и приложение 1 към JAR-FCL 2.425.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главният директор на ГД "ГВА" определя със заповед проверяващи, които да провеждат от името на ГД "ГВА" практическите и летателните проверки. Разрешението за проверяващ е валидно за срок до три години. Правата на проверяващите се презаверяват по преценка на ГД "ГВА" и в съответствие с приложение № 1 към JAR-FCL 1.425 и приложение 1 към JAR-FCL 2.425.
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява проверяващите за правата и задълженията им в писмена форма.
(4) ГД "ГВА" поддържа на интернет страницата си списък на всички проверяващи, в който е определено в каква област са правата им.
(5) При кандидатстване пред ГД "ГВА" за проверяващи кандидатът подава:
1. заверено копие от диплом за завършено образование;
2. летателна книжка;
3. документ за внесена държавна такса.
(6) При кандидатстване за презаверка лицето подава заявление до ГД "ГВА".
(7) Главният директор на ГД "ГВА" издава заповед, с която назначава изпитващите за провеждането на практическа и/или летателна проверка за издаване на MPL(A) и ATPL(A).
(8) Проверяващият не може да изпитва кандидатите, на които е бил инструктор по време на обучението за издаване на свидетелството за правоспособност или квалификационен клас.

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Инструктор може да бъде лице, което отговаря на изискванията на подчаст Н на JAR-FCL 1.300.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Инструктор на вертолет може да бъде лице, което отговаря на изискванията на подчаст Н на JAR-FCL 2.300.

Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При кандидатстване за вписване на квалификационен клас или разрешение пред ГД "ГВА" лицата представят заявление по образец, одобрен от ГД "ГВА", придружен с доказателства съобразно изискванията по подчаст Н на JAR-FCL 1/подчаст Н на JAR-FCL 2.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При презаверяване или подновяване лицата подават образец на заявление, одобрен от ГД "ГВА", заедно с доказателства, че съответните изисквания по подчаст Н на JAR-FCL 1/подчаст Н на JAR-FCL 2 са изпълнени.

Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Разрешение на инструктори, които не притежават свидетелство по JAR-FCL 1, за обучение в ТRТО извън държави, членуващи в JAА, или частично обучение във FТО извън държави, членуващи в JAА, се издава от ГД "ГВА" при спазване на изискванията на приложение № 1b към JAR-FCL 1.055 /приложение 1b към JAR-FCL 2.055.

Чл. 45. (1) Главна дирекция "ГВА" вписва квалификационни класове и разрешения в случаите, когато за спазване на експлоатационните изисквания е необходима специална подготовка за извършване на определен вид полети с ВС или дейности, при спазване на приложимите изисквания на JAR-FCL 1 и с място на приложение само на територията на страната, което се вписва изрично в свидетелството за правоспособност.
(2) Квалификационни класове се издават за:
1. изпълнение на полети по особените правила за визуални полети (ОПВП)-(S-VFR);
2. изпълнение на полети по правилата за визуални полети през нощта (VFR-Night);
3. изпълнение авиохимически работи (АХР) I и II клас (AGR-I, AGR-II);
4. радиотелефонен оператор (RTO).
(3) Разрешения се издават при:
1. изпълнение на полети в условия на намалена видимост (Cat II, Cat III, LV-TO) за ВС от съответния клас/тип;
2. изпълнение на полети с увеличена продължителност със самолети с два газотурбинни двигателя (ETOPS) и в определени региони на аеронавигационния план на ИКАО (RNP, ICAO-reg.);
3. изпълнение на специализирани авиационни работи:
а) гасене на пожари от въздуха (FF);
б) изпълнения на полети за издигане на безмоторни самолети (TGLD);
в) изпълнения на полети за пускане на парашутисти (PD);
г) изпълнения на полети за летателна проверка на наземните съоръжения за навигация и кацане (F-TNAV);
д) изпълнения на полети за изпитване на ВС (TP-A/H/G/B).
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Квалификационните класове по ал. 2 се издават след натрупване на определен експлоатационен опит и/или преминаване на подготовка по програма, съобразена с експлоатационните изисквания за специфичната дейност. Редът и условията за издаване на класовете и разрешенията по ал. 2 - 3 са съгласно чл. 243 - 271 от Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ, бр. 23 от 2003 г.).
(5) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За издаване на квалификационните класове по ал. 2 и разрешенията по ал. 3 се съобразяват изискванията на JAR-FCL1.017. Квалификационните класове и разрешенията се използват само във въздушното пространство на Република България. Използването им във въздушното пространство на друга държава - член на JAA, се допуска по силата на двустранна спогодба, по която Република България е страна, или с предварителното съгласие на другата държава.

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ НА ПИЛОТИ НА САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2013 Г.)


Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Одобрения на организации за обучение се дават от ГД "ГВА" при постъпило заявление по образец - приложение № 6, от страна на заявителя и след извършване на проверка на представените доказателства за съответствието на кандидата с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Одобрението, издадено на организациите за обучение по ал. 1, е безсрочно.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Главният директор на ГД "ГВА" разпорежда със заповед извършването на проверка в организацията за обучение в 7-дневен срок след постъпването на доклад от отговорните инспектори в ГД "ГВА", че подадените от заявителя документи са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Ако организация за обучение е подписала договори за обучение с други организации за обучение или използва алтернативни базови летища като част от своята обща организация на обучението, тези други организации действат в съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 1178/2011, като отговорността се носи от основната организация. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" извършва проверки в организациите и летищата, където се провежда обучението.

Чл. 47. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Към заявлението по чл. 46, ал. 1 се прилагат следните доказателства за съответствие на организацията за обучение с Регламент (ЕС) № 1178/2011:
1. подробна ръководна структура - имена и документи за квалификацията на ръководния и инструкторския персонал;
2. адекватност на организационната и ръководната структура;
3. списък на учебните самолети и вертолети и свързани с тях документи съгласно приложение № 7;
4. списък на учебните летища и свързани с тях съоръжения;
5. описание на помещенията за настаняване и преподаване на теоретични знания;
6. доказателства за наличие на самолети/учебни уреди, помещения и инструктори;
7. учебни програми за тип/клас, които се провеждат;
8. примерни формуляри за учебно досие и проверка;
9. ръководства за провеждане на полети, за обучение и ръководство и за управление на организацията;
10. доказателства за финансова стабилност.

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) При извършване на проверките и инспекционната дейност от ГД "ГВА" в организациите за обучение се прилагат и съобразяват изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и свързаните с тях процедури. В 7-дневен срок след всяка проверка се изготвя доклад до главния директор на ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Инспекциите в организациите за летателно обучение обхващат проверка на:
1. персонал - адекватност на броя и квалификациите - полетни инструктори - валидност на свидетелства и класове - дневници;
2. тренировъчни самолети - регистрация - свързани документи - записи на техническото обслужване;
3. съоръжения - адекватност спрямо провежданите курсове и броя курсисти;
4. документация - свързани с курсовете документи - система за актуализиране - ръководства за обучение и за провеждане на полети;
5. учебни досиета и формуляри за проверка;
6. полетни инструкции, включващи предполетен брифинг, същински полет и дебрифинг;
7. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)
8. доказателства за финансова стабилност.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Чл. 51. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Инспекторите, отговарящи за организация за обучение, са обучени, квалифицирани и с необходимия практически опит съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Обучението на инспектори включва преподаване на:
1. националните изисквания, които се отнасят до инспекторските им задължения;
2. приложимите анекси към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;
3. ICAO документи, приложими за дейността им;
4. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 1178/2011, Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 296 от 2012 г.);
5. системи за управление на безопасността и управление на съответствието, свързани с организациите за обучение;
6. обучение и проверка за взаимодействие в екипажа (MCC) и човешки фактор, ако са приложими.

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Целта на изпитите по теоретични знания за свидетелства за летателни екипажи и класове прибори, издавани в съответствие с Приложение № 1, Част-FCL на Регламент (ЕС) № 1178/2011, е да отговарят на едни и същи стандарти и при тях да се използват едни и същи основни процедури във всички страни, членуващи в Европейската агенция за авиационна безопасност.
(2) Точките за всеки въпрос се посочват с въпроса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) За изпитите по теоретични знания, които не са за PPL, SPL и BPL, се въвежда и поддържа централна банка с въпроси (ECQB) при ЕАSА.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Издаването на изпитните въпроси от ECQB до ГД "ГВА" не представлява прехвърляне на собствеността или авторските права на тези въпроси, които са на разположение на ГД "ГВА", при спазване поверителността и преводите на CQB само за съставянето на изпитни формуляри.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) За изпитите по теоретични знания, които не са за PPL, SPL и BPL, се представят данни за разпределението на темите, които присъстват в изпитните формуляри, позволеното време и броя въпроси.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) За изпити за PPL, SPL и BPL разпределението на темите в изпитните формуляри, позволеното време и броят въпроси се определят от ГД "ГВА" в съответствие с т. FCL.215 "Изпит по теоретична подготовка" към Раздел 1, Подчаст B на Приложение I, Част-FCL на Регламент (ЕС) № 1178/11. За изпитите за PPL, SPL и BPL ГД "ГВА" може да използва въпроси от ECQB.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Изпитът е компютърно базиран с програми, съобразени с изискванията на Приложение № 1, Част-FCL на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(2) Въпросите от изпита се пазят по начин, гарантиращ тяхната поверителност.
(3) За провеждане на изпита се избира подходяща по размер и среда стая.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Самоличността на кандидата се проверява преди започването на изпита. Изпитваните кандидати се разполагат отделени един от друг, за да не могат да достигат изпитните си формуляри. Те нямат право да говорят с друг освен с квестора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Главният директор на ГД "ГВА" назначава със заповед квестори за провеждане на изпита. Квесторите са независими от кандидатите и от всякакви организации за обучение по Приложение № 1, Част-FCL на Регламент (ЕС) № 1178/2011.
(6) Всички изпитни формуляри, свързани документи и материали, раздадени на кандидатите за изпита, се връщат на квестора в края на изпита.
(7) Кандидатите могат да използват следните устройства по време на изпита:
1. научен, непрограмируем, небуквеноцифров калкулатор без специфични авиационни функции;
2. механична навигационна сметачна линия (DR калкулатор);
3. транспортир;
4. компаси и делители;
5. линия.
(8) С разрешение на ГД "ГВА" кандидатите могат да използват речници.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) Кандидатите нямат право да използват електронни устройства по време на изпита, освен посочените в ал. 7. Само определената документация и инструменти, необходими за изпита и предвидени в Регламент (ЕС) № 1178/2011, трябва да бъдат на разположение на кандидата по време на изпита.
(10) Кандидати, за които е било доказано, че са действали в нарушение на изискванията, нямат право да се явяват на други изпити в рамките на 12 месеца след датата на изпита, на който е установено нарушението.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) След всеки проведен изпит ГД "ГВА" изготвя протокол за изпитните резултати, съдържащ следните данни:
1. вид, ниво и дата на изпита;
2. разпределение по теми на общия брой кандидати;
3. диапазон на резултатите и средния резултат;
4. общ процент кандидати, преминали всяка тема.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) (1) Кандидатът за квалификационен клас/тип и квалификация за полети по прибори - IR, трябва да е завършил курс за обучение на съответния клас/тип въздухоплавателно средство, включително въздухоплавателно средство по букви "а" и "г" от Приложение II на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, което:
1. е вписано в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България;
2. притежава удостоверение за летателна годност.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда в одобрени учебни центрове по реда на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г.; бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.).
(3) Учебният център по ал. 2 разработва и предоставя за одобрение от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице програма за цялостното обучение в съответствие с изискванията на документацията за съответното въздухоплавателно средство.
(4) Тренажорната подготовка и летателното обучение на кандидатите по ал. 1 се осъществяват от авиационен учебен център, одобрен или признат по реда на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове, като изискванията към тази подготовка са в съответствие с документацията за съответното въздухоплавателно средство.
(5) Квалификационните класове по ал. 1 се вписват в свидетелствата за правоспособност на пилоти, издадени по Част-FCL, с ограничение за упражняване на правата до въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на Република България.

Глава четвърта.
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИЛОТИТЕ НА САМОЛЕТИ И ВЕРТОЛЕТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)


Чл. 59. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Авиомедицински отдел (AMS) издава, подновява, признава или отказва издаването на медицинските свидетелства на пилотите на самолети.
(2) В изпълнение на дейностите по ГД "ГВА" Авиомедицински отдел (AMS), Авиомедицински център (AMC) и Авиомедицински експерт (АМЕ) използват образци на документите, подавани до и издавани от ГД "ГВА" (AMS), AMC и АМЕ съобразно вида им в Секция 2 на JAR-FCL 3 (Стандартни документи № 160 - 164; 166-168).
(3) Кандидатът или притежателят на свидетелство за правоспособност не може да упражнява правата си без медицинско свидетелство, издадено в съответствие с условията на наредбата и на правата на свидетелството за правоспособност. Лицата не могат да притежават повече от едно валидно свидетелство за медицинска годност по едно и също време.
(4) Медицинското освидетелстване е задължително за лицата, които кандидатстват за придобиване на свидетелство за правоспособност по реда на тази наредба.

Чл. 60. (1) Установяват се следните класове свидетелства за медицинска годност за пилоти на самолети:
1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) клас 1 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за професионален и транспортен пилот - CPL(A) и ATPL(A) и CPL(Н), и ATPL(Н);
2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) клас 2 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за любител пилот - PPL(A), PPL (Н).
(2) Медицинско свидетелство клас 1 включва правата по тези по клас 2.
(3) Свидетелствата за медицинска годност са със следните срокове на валидност:
1. клас 1 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:
а) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) професионален и транспортен пилот до 40-годишна възраст - CPL(A) и ATPL(A), CPL(Н) и ATPL(Н) - 12 месеца;
б) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) професионален и транспортен пилот над 40-годишна възраст, ако извършва сам полети - CPL(A) и ATPL(A), CPL(Н) и ATPL(Н) - 6 месеца;
в) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) професионален и транспортен пилот от 40- до 59-годишна възраст - CPL(A) и ATPL(A), CPL(Н) и ATPL(Н) - 12 месеца;
г) (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) професионален и транспортен пилот над 60-годишна възраст - CPL(A) и ATPL(A), CPL(Н) и ATPL(Н) - 6 месеца;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) клас 2 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за любители пилоти на самолети е съгласно изискванията в FCL 3.105;
3. (нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) клас 2 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за пилоти на вертолети е съгласно изискванията в FCL 3.105 и IEM FCL 2.025.
(4) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за пилот подлежат на първоначални прегледи, които се извършват:
1. за медицинско свидетелство клас 1 от АМС;
2. за медицинско свидетелство клас 2 от АМС или AME.
(5) Прегледите за подновяване и потвърждаване на медицинските свидетелства на пилотите се извършват от АМС или от АМЕ в зависимост от оправомощаването, предоставено от ГД "ГВА" на съответния АМС или АМЕ.
(6) Условията за подновяване, потвърждаване, намаляване периода на валидност и предпоставките за допълнителен преглед са съгласно JAR-FCL 3.
(7) Изискванията за подновяване или потвърждаване на медицинските свидетелства са като за първоначално издаване.

Чл. 61. (1) Кандидатът за медицинско освидетелстване подава заявление по образец - Стандартен документ № 160, до АМС или АМЕ, придружено от:
1. копие от документ за самоличност;
2. писмена декларация за медицинските данни, свързани с кандидата, и данни за наследствени предразположения;
3. писмена декларация дали е преминал преди това прегледи за издаване на медицинско свидетелство и ако е преминал - при кого и с какъв резултат;
4. декларация за това дали е бил оценяван като негоден и дали е имал медицинско свидетелство, което да е временно прекратено или отнето.
(2) При кандидатстване за потвърждаване или подновяване на медицинското свидетелство кандидатът трябва да представи настоящото си свидетелство пред AMC или AME преди започването на съответните прегледи.
(3) Авиомедицинският отдел издава медицинско свидетелство на кандидата в 7-дневен срок от датата на даването на оценката за медицинска годност, дадена от AМC или АМЕ.
(4) Всеки кандидат, който не отговаря напълно на изискванията или съществува съмнение относно неговата медицинска годност, се оценява от AMS в 14-дневен срок след писменото му уведомяване от АМЕ или АМС.
(5) При отказ да бъде издадено, подновено или признато медицинско свидетелство лицето, на което е отказано, може да обжалва заповедта за отказ на AMS по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 62. При провеждане на медицинските прегледи и преценки AMC и AME създават условие да бъдат разбирани на език, ползван от кандидата, и дават възможност на кандидата да бъде наясно за последиците от предоставянето на непълни, неточни или неверни данни за медицинското му минало.

Чл. 63. (1) След приключването на авиомедицинските прегледи и преценки AMC и AME:
1. уведомяват кандидата дали е годен или не и го насочват към AMS;
2. уведомяват кандидата за всяко ограничение, което може да ограничи летателното обучение или правата от свидетелството за правоспособност;
3. незабавно изпращат писмен доклад заедно с резултатите от оценката и копие от медицинското свидетелство до ГД "ГВА";
4. изпращат медицинска документация в ГД "ГВА, когато пилотът се отнесе към ГД "ГВА" при наложени ограничения;
5. Авиомедицинският център и Авиомедицинският експерт поддържат медицински досиета с подробности от прегледите и оценките, извършени за издаването, подновяването и признаването на медицинските свидетелства и техните резултати.
(2) Когато AME извършва авиомедицински прегледи в AMC, медицинските досиета се съхраняват в съответствие с действащото законодателство и правилника на AMC.
(3) При поискване от ГД "ГВА" AMC и AME изпращат на ГД "ГВА" всички авиомедицински досиета и доклади, както и всяка друга информация, която се изисква за контролната му дейност.

Чл. 64. (1) Притежателите на свидетелства от клас 1 и клас 2 са длъжни да уведомят ГД "ГВА" (AMS) при настъпването на някои от случаите по JAR-FCL 3 3.040.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 свидетелството за медицинска годност се отнема от ГД "ГВА" (AMS). Ново свидетелство за медицинска годност се издава след извършване на преглед от AMC или AME в зависимост от вида на класа на медицинското свидетелство.

Чл. 65. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" временно прекратява или отнема медицинското свидетелство, ако бъде установен риск за безопасността или ако разполага с безспорно доказателство, че лицето е извършвало или е било въвлечено в една или повече от следните дейности:
1. притежава медицинско свидетелство чрез подправка на представено писмено доказателство или чрез деклариране на неверни данни;
2. упражнява правата си по свидетелството за правоспособност в нарушение на изискванията на JAR-FCL 3.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може временно да прекрати действието на медицинското свидетелство, докато трае разследването за всяко от посочените по ал. 1 обстоятелства, когато има обосновано становище за това, че разрешаването на притежателя да продължи да упражнява правата си по свидетелството за правоспособност може да застраши безопасността на полетите.
(3) При временно прекратяване или отнемане на медицинското свидетелство пилотът е длъжен незабавно да го предаде в ГД "ГВА".
(4) При установяване на несъответствие с тази наредба медицинското свидетелството се отнема.
(5) При установено нарушение то се констатира с протокол, който се докладва на главния директор на ГД "ГВА" по реда на ЗАНН.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Ако държавата на издаването на свидетелството е член на JAА, ГД "ГВА" уведомява държавата на издаването и лицензионния отдел на ЕАSА.

Чл. 66. Актовете на главния директор на ГД "ГВА" по чл. 67 могат да се обжалват от освидетелстваното лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 67. (1) Отказите за преиздаване или признаване на медицинско свидетелство, първоначално издадено от държава - член на JAА, се проверяват от АМS до 5 работни дни и се предоставят на АМS на страната по първоначалното издаване при поискване.
(2) Медицинската информация в подкрепа на отказа по ал. 1 не се предоставя без предварителното писмено съгласие на кандидата.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Ако АМS откаже издаването на свидетелство на кандидат, което впоследствие се разгледа за признаване от АМS на страна - член на JAА, окончателната оценка не се дава без консултации между отделите по авиационна медицина на органите на държавите, членуващи в JAА. В случай на несъгласие в ЕАSА се изпращат пълните подробности по случая.

Чл. 69. В случай на медицинска оценка в страна - член на JAА, която не е страната по издаването на свидетелството, АМЕ, АМС или АМS, които издават медицинското свидетелство, изпращат до АМS на държавата, която е издала свидетелството, копие на доклада от прегледа и копие от медицинското свидетелство или известието за отказ с копие до органа на държавата, където е била извършена оценката.

Чл. 70. Всички промени в статуса на годност на пилота на самолет, добавяне или премахване на медицински ограничения и изисквания за медицински изследвания се извършват само със знанието на АМS на страната по издаване на свидетелството.

Чл. 71. (1) При подновяване или признаване на медицинско свидетелство, издадено от държава - член на JAA, АМЕ незабавно изпраща медицинския доклад, включително изследванията, и копие на медицинското свидетелство до удостоверяващия го АМS.
(2) Медицинският доклад на АМЕ се проверява от АМS, след което незабавно се изпраща на АМS на държавата по издаване на свидетелството.
(3) При признаване или подновяване на медицинско свидетелство извън държавата на издаване на свидетелството медицинският доклад се попълва на английски, освен ако има двустранно споразумение относно използвания език.
(4) При обмяна на данни не се заплащат такси.
(5) Авиомедицинският отдел на държавата по издаване на свидетелството уведомява пилота за състоянието му с копие до АМЕ на английски език.
(6) Отговорност за специализираните прегледи при налагане или премахване на ограничение носи органът на държавата по издаване на свидетелството.
(7) Предоставени мнения от други лечебни заведения или отделни специалисти не са задължителни по отношение на медицинската годност, а служат само при диагностичното обсъждане.
(8) Всяка декларация, направена с намерение за измама, се докладва от AMS на държавата, за която е предназначено медицинското свидетелство. При получаване на такава информация AMS отнема медицинското свидетелство и препраща информацията до други компетентни органи на държавите, членуващи в JAA.

Чл. 72. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) В ГД "ГВА" се създава AMS, който се състои от един или повече лекари. Отделът дава задължителни становища по въпросите на авиационната медицина по повод издаването, подновяването, признаването и отказа за издаване на медицински свидетелства въз основа на медицинските доклади, изготвени от АМЕ и/или АМС, отнасящи се до кандидатите - пилоти на самолети и вертолети.
(2) В изпълнение на своите функции AMS:
1. разглежда и оценява документите на AMC и предлага за одобряване или отказ от одобряване;
2. разглежда и оценява документите на кандидатите за АМЕ и предлага за одобряване или отказ на одобряване;
3. одобрява учебните програми на организациите, извършващи обучение на AME;
4. изготвя доклади до главния директор на ГД "ГВА" за определяне на броя и местоположението на АМЕ;
5. дава становища, когато медицинските изисквания, предписани от JAR-FCL 3 за определено свидетелство не са налице в пълна степен за кандидата, както и в случаите на обжалване, след консултации с националните консултанти по съответните медицински специалности;
6. разглежда уведомленията за проведени опреснителни курсове;
7. разглежда документацията, изпращана от AMC и AME;
8. дава методически указания на AMC и AME при необходимост;
9. вписва ограничения в медицинските свидетелства;
10. води регистър и съпътстващата го документация за одобрение и обучение на специалистите от АМС, съотв. АМЕ.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" назначава един от лекарите в AMS за ръководител на AMS и определя длъжностните лица, които имат достъп до медицинските данни в AMS.
(4) Ръководителят на AMS носи еднолична отговорност по отношение на медицинските въпроси и издаването на медицинските свидетелства.

Чл. 73. (1) Главният директор на ГД "ГВА" въвежда мерки за гарантиране на поверителността на устните и писмените доклади и електронно съхраняваната информация по медицинските въпроси на притежателите/кандидатите за свидетелства. До същите имат достъп само AMS, AMC или AME, обработващи документите за извършването на медицинското освидетелстване.
(2) Кандидатът и неговият лекар имат достъп до всякаква такава документация при подаване на заявление до главния директор на ГД "ГВА", което се разглежда и одобрява в тридневен срок от постъпването му.
(3) При необходимост по решение на ръководителя на AMS съответни части от медицинските доклади на даден кандидат могат да бъдат предоставени на трети лица по глава първа, раздел V от Закона за здравето.
(4) С инструкция на главния директор на ГД "ГВА", която се поставя на официалната страница на ГД "ГВА", се определят мерки за ограничаването на достъпа до лична медицинска информация на лекарите на AMS и техния помощен състав.
(5) Персоналът, назначен да помага на лекарите в AMS, получава разрешение от ръководителя на AMS за достъп до личната медицинска информация за издаването на медицински свидетелства.
(6) В ГД "ГВА" се води актуален списък на упълномощения персонал, имащ достъп до медицинските регистри в AMS.

Чл. 74. (1) До АМS се изпращат решения, когато медицинските изисквания, предписани от JAR-FCL 3 (медицинска) за определено свидетелство не са налице в пълна степен за кандидата. Свидетелство не се издава, потвърждава или подновява до произнасянето на АМS.
(2) Ако в JAR-FCL 3 (медицинска) има предписания, че кандидатът при определени обстоятелства в съответствие с приложенията на подчасти В и С би могъл да бъде оценен като годен, АМS може да направи такова заключение.
(3) Авиомедицинският отдел се консултира със специалистите - национални консултанти по съответните медицински специалности, в 7-дневен срок от постъпване на документите в ГД "ГВА" и дава становище в 7-дневен срок след получаване на експертното мнение на националните консултанти.

Чл. 75. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" одобрява авиомедицински центрове (AMС) и авиомедицински експерти (AME), които извършват дейността по медицинското освидетелстване на пилотите на самолети и вертолети.
(2) Медицинската годност се определя въз основа на медицински изисквания съгласно изискванията на JAR-FCL 3.
(3) Кандидатите за медицински свидетелства или притежателите на медицински свидетелства се изисква да бъдат физически и психически годни, за да могат да упражняват безопасно правата по своите свидетелства. Определянето на наличието или отсъствието на тези качества се извършва само от експерти-специалисти лекари, оправомощени от ГД "ГВА" по реда на тази наредба.

Чл. 76. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация":
1. одобрява експертите-специалисти лекари, които ще извършват медицинското освидетелстване на лицата от авиационния персонал;
2. одобрява програмата за обучение на авиационните медицински специалисти;
3. одобрява начина на обмена на данните, свързани с кандидата.
(2) Авиомедицинският отдел в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" съхранява медицинските документи на кандидатите за освидетелстване, на които е отказано медицинско свидетелство, за срок от 30 години.

Чл. 77. Курсовете за обучение по авиационна медицина се одобряват от ГД "ГВА", при условие че:
1. организацията, предоставяща обучението, докаже, че програмата на курса за обучение е подходяща, съответства на изискванията на JAR-FCL-3 и че наетите от нея преподаватели притежават необходимите познания и опит;
2. в учебната програма са предвидени писмени изпити за всички предмети, включени в съдържанието на курса, с изключение на случаите на опреснително обучение;
3. организацията, предоставяща обучението, представи образец за издавано от нея удостоверение за завършване на кандидатите, които успешно са завършили изпита.

Чл. 78. (1) Авиомедицинският център получава одобрение по преценка на ГД "ГВА" за срок до три години.
(2) Броят и разположението на центровете се определя по преценка на ГД "ГВА" в зависимост от числеността и местонахождението на летателния състав.

Чл. 79. (1) При кандидатстване за одобрение пред ГД "ГВА" АМС попълват заявление с оглед изискванията на 3.085, JAR-FCL 3, което включва:
1. организационна структура (имена и квалификации на всички медицински служители и помощни специалисти консултанти);
2. данни за клинични връзки с определени болници или клинични институти;
3. данни за медико-техническите съоръжения, достатъчни за съответствието с изискванията на JAR-FCL-3;
4. документация съгласно JAR-FCL-3 и достатъчна за издаване на свидетелства и поддържане на медицинските досиета на кандидатите;
5. съоръжения за поддържане на подобни медицински досиета съгласно изискванията за медицинска конфиденциалност;
6. съоръжения за комуникация с АМS, даващи възможност за бързо известяване на оценката;
7. данни за правно-организационната форма на АМС.
(2) След предварителна проверка, извършена в едномесечен срок от подаване на заявлението, АMS дава становище относно одобряването или отказ да бъде одобрен АМС, въз основа на който доклад главният директор на ГД "ГВА" одобрява или отказва да одобри центъра. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Одобрението се дава за период до 3 години.

Чл. 80. (1) Специалистите в АМС имат правомощията и задълженията както тези на АМЕ.
(2) Ръководителят на АМС е длъжен да запознае специалистите и другите служители на центъра с правата и задълженията на центъра.
(3) Началникът на АМС подписва докладите и свидетелствата въз основа на оценките, направени от лекарския персонал на АМС.
(4) Всеки член на АМС дава писмено заключение по специалността си след извършване на медицинския преглед и получаване на резултатите от изследванията в съответствие с медицинските изисквания по JAR-FCL 3 и го удостоверява с подписа си.

Чл. 81. (1) Авиомедицинският център уведомява ГД "ГВА", когато:
1. спрямо негов АМЕ е започната дисциплинарна процедура или разследване от медицински регулаторен орган;
2. има промени в условията, при които одобрението е издадено;
3. не е в състояние постоянно и непрекъснато да спазва изискванията за издаването на одобрението;
4. има промяна в местонахождението на практиката или в адреса за кореспонденция.
(2) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 АМС незабавно информира ГД "ГВА", която спира правата, вписани в одобрението, със заповед, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Одобрението за АMС е валидно, докато притежателят му:
1. продължава да изпълнява общите условия, изискуеми за медицинската практика, и поддържа регистрацията на медицинската практика;
2. предприема опреснително обучение на своите специалисти по авиационна медицина на всеки 3 години;
3. ежегодно извършва най-малко 30 авиомедицински прегледа;
4. действа съобразно правата си и в съответствие с тази наредба.

Чл. 82. (1) Авиомедицински експерт (AME) може да бъде лекар с призната специалност, който е преминал курс по авиомедицинска подготовка по JAR-FCL-3 по програма, одобрена от ГД "ГВА". На всеки три години АМЕ преминава опреснително обучение.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава одобрение на AME, в което се вписват правата му да извършва първоначални (за клас 2 медицински свидетелства) и периодични медицински прегледи и оценки (за клас 1 и за клас 2 медицински свидетелства).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) След изтичането на срока на одобрението АME могат да кандидатстват по реда на чл. 83 пред ГД "ГВА" за продължаване на техните права.

Чл. 83. Кандидатите за одобрение за AME предоставят на ГД "ГВА":
1. лични данни и служебен адрес;
2. документи, доказващи, че са квалифицирани и правоспособни да практикуват авиационна медицина, притежават квалификационен клас за обща практика или друга медицинска специалност, относима към авиационната медицина;
3. удостоверение за завършен курс за обучение по авиационна медицина по програми, одобрени от AMS;
4. доказателства за наличие на необходимите уреди и годно оборудване, подходящо за извършване на авиомедицинските прегледи;
5. правилници и условия, които гарантират медицинската конфиденциалност;
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) писмена декларация, че AME ще издава медицинските свидетелства на основание изискванията по тази наредба и съответните приемливи начини за съответствие (acceptable means of compliance AMC). Ако AME избере да действа в съответствие с други приемливи начини за съответствие, подробностите се посочват в декларацията. Подробната информация включва оценка за безопасността, показваща, че другите приемливи начини за съответствие ще постигнат целите, заложени в правилата за прилагане, и същото равнище на сигурност, както е определено в AMC, приети от ЕАSА;
7. данни за местонахождението на практиката на АМЕ, ако извършва авиомедицински прегледи на повече от едно място;
8. доказателства, че АМЕ е посетил най-малко 20 часа опреснително обучение, от които минимум 6 часа са под ръководството на AMS.

Чл. 84. (1) Авиомедицинският експерт (АМЕ):
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) спазва указанията на ГД "ГВА" и инструкциите на ЕАSА в областта на медицинското освидетелстване;
2. при освидетелстване на пилоти на самолети ги преглежда и оценява по JAR-FCL-3, подраздели В и С;
3. уведомява кандидата за всякакви състояния, които могат да ограничат летателното му обучение и/или правата по дадено свидетелство за правоспособност; в случай, че кандидатът не отговаря напълно на изискванията по JAR-FCL-3 или при съмнение се отнася към АМS, като му предоставя документите от прегледите и изследванията на кандидата;
4. изпраща на АМS пълен доклад от медицинския преглед заедно с копие от медицинското свидетелство при издаване или потвърждаване на медицински свидетелства клас 1 и 2;
5. авиомедицинският експерт може да се свърже с АМS за допълнителна информация при отбелязване "RЕV" върху медицинското свидетелство; до приключването на консултациите с АМS кандидатът се счита за временно негоден до определянето на оценката от АМS; за случаите на временна или дългосрочна негодност АМЕ води записи, за които уведомява AMS;
6. съобщава на АМS за допълнителните промени в годността на кандидатите;
7. няма право да променя решенията на АМS;
8. не може да прилага ограничения, освен ако са свързани със срокове на медицинските свидетелства и/или коригиращи лещи.
(2) Одобрението на АМЕ може да бъде отменено или спряно от ГД "ГВА", ако не е дадено в съответствие с изискванията на JAR-FCL-3 или тази наредба.
(3) Всяка промяна в мястото на извършване на дейността на АМЕ води до спиране на правата по одобрението, освен ако е разрешено от ГД "ГВА".

Чл. 85. (1) Авиомедицинският експерт незабавно уведомява ГД "ГВА", когато:
1. спрямо него е започната дисциплинарна процедура или разследване от медицински регулаторен орган;
2. има промени в условията, при които одобрението е издадено;
3. не е в състояние постоянно и непрекъснато да спазва изискванията за издаването на одобрението;
4. има промяна в местонахождението на практиката или в адреса за кореспонденция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При настъпване на някое от събитията по ал. 1 ГД "ГВА" отнема свидетелството в случаите по ал. 1, т. 1 или спира правата, вписани в свидетелството в случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4. Заповедта на ГД "ГВА" подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Одобрението за АME се издава за неограничен срок и е валидно, докато притежателят му:
1. продължава да изпълнява общите условия, изискуеми за медицинската практика, и поддържа регистрацията на медицинската практика;
2. предприема опреснително обучение по авиационна медицина на всеки 3 години;
3. ежегодно извършва най-малко 10 авиомедицински прегледа;
4. действа съобразно правата си и в съответствие с тази наредба.
(4) Лекари с местожителство в държави, които не членуват в JAA, и които желаят да станат AME по смисъла на тази наредба, могат да кандидатстват пред ГД "ГВА".
(5) Главният директор на ГД "ГВА" одобрява или отказва да одобри АМЕ в едномесечен срок след постъпването на доклада от АМS. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 86. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" по всяко време може да отмени всяко одобрение, издадено в съответствие с изискванията на JAR-FCL, ако се установи, че АМС или АМЕ не отговаря на изискванията на JAR-FCL 3:
1. при проверка от страна на AMS, при която е установено несъответствие, се изготвя доклад до главния директор на ГД "ГВА" с предложение за отнемане на даденото одобрение;
2. главният директор на ГД "ГВА" издава заповед за отнемане, която може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 87. (1) Видовете ограничения и начинът на вписването им са съобразно изискванията на JAR-FCL-3 - 3.100(е).
(2) Всяко ограничение, наложено на притежателя на медицинското свидетелство, се вписва в него.

Чл. 88. (1) Кандидатите за медицинско свидетелство по JAR - FCL-3 клас 2, които притежават еквивалентно национално медицинско свидетелство, издадено от държава, член на JAА, се считат за изпълнили изискванията за първоначално медицинско освидетелстване по JAR - FCL-3. При кандидатстване пред ГД "ГВА" те трябва да изпълнят изискванията за признаване или подновяване.
(2) При наличие на издадено медицинско свидетелство в съответствие с JAR - FCL 3 кандидатът преминава преглед пред АМЕ или АМС.
(3) По преценка на AMS могат да бъдат приети резултати от изследвания, правени до 3 месеца преди подаване на заявлението, при условие че е налице клинично и техническо съответствие с изискванията на JAR - FCL 3.

Чл. 89. (1) Признаването на медицинско свидетелство, издадено от държава, която не е член на JAA, за свидетелство по JAR-FCL 3 може да стане, при условие че има двустранно споразумение между Република България и държавата на издаване. В свидетелството се съдържа графа, в която се посочва държавата на издаването.
(2) За приравняването на медицинско свидетелство, издадено от държава, която не е член на JAA, се изисква преди издаването на съответното свидетелство кандидатът да притежава медицинско свидетелство, издадено в съответствие с JAR-FCL 3.
(3) По преценка на AMS могат да бъдат приети резултати от изследвания, правени до 3 месеца преди подаване на заявлението, при условие че е налице клинично съответствие с изискванията на JAR - FCL 3.
(4) Свидетелството по ал. 1 може да не бъде признато от другите държави, членуващи в JAA.

Чл. 90. (1) В случай че национален оправомощен орган на държава - член на JAA, издаде медицинско свидетелство, което се отклонява от JAR-FCL 3, върху свидетелството под графа "Забележки" се поставя одобрението "Издадено като отклонение съгласно JAR-FCL 3".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За стандартизационни цели информацията и данните на всички издадени медицински отклонения се изпращат до лицензионния отдел на ЕАSА и се преглеждат от лицензионния подсекторен екип на ЕАSА (медицински) и включват:
1. класа на медицинското свидетелство;
2. засегнатата област от медицината (сърдечносъдова, неврологична и др.);
3. параграфа на JAR-FCL, от който има отклонение;
4. наложени ограничения.

Чл. 91. (1) Притежателите на национално медицинско свидетелство клас 1, издадено от държава - член на JAA, която кандидатства пред ГД "ГВА", преминават медицински преглед в АМС, включващ преглед от специалист лекар офталмолог, за да се установи, че отговарят на изискванията за признаване или подновяване по JAR-FCL 3.
(2) Ако медицинско свидетелство е издадено от орган (АМS) на държава - член на JAA, съгласно изискванията на JAR-FCL 3, това свидетелство се признава от ГД "ГВА".
(3) Взаимното признаване на медицински свидетелства, издадени съгласно JAR-FCL 3, е възможно, ако е налице положителен резултат от стандартизационна визита на съответната национална въздухоплавателна администрация.

Чл. 92. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" публикува на интернет страницата си списък на държавите, членуващи в JAA, които са били препоръчани от ЕАSА за взаимно признаване.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може по своя преценка да признае медицинско свидетелство, издадено от друга държава - член на JAA, преди включването на тази страна в списъка по ал. 1.

Чл. 93. (1) В случай на направена медицинска оценка в Република България за свидетелство, издадено от друга държава в срока на неговата валидност, AMC и AME, който дава медицинската оценка, изпраща до AMS копие на доклада от прегледа и копие на медицинското свидетелство или известието за отказ. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща документите на АМS на държавата, която е издала свидетелството.
(2) Освен по спешност, свързана с безопасността на полетите, промени в статуса на годност на пилот, добавяне или премахване на медицински ограничения и изисквания за медицински изследвания (освен тези, които се изискват за рутинни сертификационни цели) се извършват само със знанието на AMS на държавата, където е било издадено свидетелството.
(3) Авиомедицинският център или АМЕ изпраща ЕКГ до AMS за препращане до страната на издаване на медицинското свидетелство, освен ако (по преценка на AMS) е докладвана като "нормална" съгласно процедурите, които са в сила за Република България или AME, провеждащ изследването.
(4) Ако оценката се извършва в Република България и не се изпраща в страната на издаване на медицинското свидетелство, на медицинския формуляр се отбелязва, че е оценена като "нормална".
(5) Взаимодействието на AMS на страната на издаване на медицинското свидетелство с чуждестранни AME, в случай че ЕКГ е докладвана като "усложнена", се осъществява, като AMS на страната на издаване на медицинското свидетелство взема решенията и се свързва с пилота пряко с копие до AME на английски език.
(6) Авиомедицинският отдел на страната по издаване на медицинското свидетелство носи отговорност за разширени прегледи или при налагане или премахване на ограничения. Това не се отнася за ограничения, които не изискват участие на AMS.

Чл. 94. При извършване на медицинско освидетелстване на кандидати от държави, които не членуват в JAA, се съобразява следното:
1. за кандидати за медицински свидетелства клас 1:
а) първият медицински преглед на територията на Република България на кандидат, желаещ да получи медицинско свидетелство клас 1, който притежава свидетелство за пилот на търговски въздушен превоз и валидно медицинско свидетелство, издадено от държава, която не е държава - член на JAA, се прави в AMC;
б) процедурата е съобразно първоначалния преглед за клас 1, без да се изисква рентген на гръдния кош, освен ако е клинично посочено;
в) оценката се извършва от AMS на основание това, че кандидатът има съответния летателен опит, както е определено от ГД "ГВА", и че отговаря на изискванията за подновяване/признаване на медицинско свидетелство за клас 1;
2. за кандидати за медицински свидетелства за клас 2:
а) първият медицински преглед на територията на Република България на кандидат, желаещ да получи медицинско свидетелство за клас 2, който притежава свидетелство за любител-пилот и валидно медицинско свидетелство, издадено от държава, която не е член на JAA, се прави в AMC или от AME;
б) процедурата е съобразно първоначалния преглед за клас 2; оценката се извършва въз основа на това, че кандидатът отговаря на изискванията за подновяване/признаване на медицинско свидетелство по клас 2.

Чл. 95. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да приеме за валидно медицинско свидетелство, което не отговаря напълно на изискванията на JAR-FCL 3, при условие че са налице различия в медицинските заключения предвид достиженията на съвременната авиационна медицина.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" не допуска за притежателите на свидетелства изключения или промени на предвиденото в JAR-FCL 3, освен при наличие на условията по ал. 3.
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осъществява проверки за това да се поддържа съответното равнище на безопасност, след дадени изключение или оценка за медицинска годност след процедура за разглеждане. При поискани изключения ГД "ГВА" действа съобразно чл. 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (обн., ОВ L 79 от 2008).
(4) Всички изключения извън JAR-FCL 3 Секция 1 се отбелязват върху свидетелството за правоспособност и подробно в медицинското свидетелство заедно с приложените ограничения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) "Некомплексна организация за обучение" е:
а) организация, предоставяща обучение за придобиване на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL), свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL), свидетелство за правоспособност на пилот на планер (SPL) и свидетелство за правоспособност на пилот на балон (BPL);
б) авиомедицински център (AеMC).
1а. (нова - ДВ, бр. 76 от 2013 г.) "Комплексна организация за обучение" е:
а) организация, в която работят повече от двадесет души, заети на еквивалентно пълно работно време;
б) организация, която е с по-малко от двадесет души, заети на еквивалентно пълно работно време, ако отговаря на фактори, които изискват специфични одобрения (PVN, LVO, ETOPS, HHO, HEMS, NVIS, DG) и използват различни типове въздухоплавателни средства.
2. "Учебен полет" е полет за обучение на пилот по одобрена учебна програма.
3. (отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)
4. "Тренажор" е всяко от следните устройства, с което на земята се имитират условия на полет или се симулира въздушна обстановка за управление на движение:
а) тренажор, имитиращ условията на полета, който осигурява точно възпроизвеждане на кабината на екипажа на конкретен тип ВС и позволява реалистично имитиране на функциите за управление на механичните, електрическите, електронните и други системи на ВС, нормалната работна среда на членовете на летателния екипаж и работните и полетните характеристики на този тип ВС;
б) тренажор за отработване на техниката на пилотиране, който осигурява реалистично възпроизвеждане на обстановката в кабината на екипажа и имитира показанията на приборите, прости функции за управление на механични, електрически, електронни и други системи на ВС и работните и полетните характеристики на ВС от конкретен клас;
в) тренажор за основна подготовка за летене по прибори, който е оборудван със съответните прибори и имитира обстановката в кабината на екипажа във ВС по време на полет в условия на полет по прибори.
5. "Въздухоплавателни средства за обучение и тренировка за курсовете за професионални пилоти" са ВС, които задължително имат:
а) одобрени от ГВА летателно-технически характеристики и характеристики по устойчивост и управляемост в съответствие с международната практика;
б) нормална система за управление, като основните органи на управлението да са дублирани;
в) силова установка с поне 100 к.с. и нормално управление;
г) скорост на излитане и кацане над 90 km/h;
д) крейсерска истинска скорост над 100 възела при пълно зареждане с гориво, а самолетите с два двигателя - 150 възела;
е) добри характеристики на пилотиране при несиметрична тяга;
ж) възможност за поне 3 часа полет с двама пилоти при пълно зареждане с гориво;
з) система за радиовръзка и радиокомпас;
и) пилотажно-навигационно оборудване за изпълнение на полети по правилата за полети по прибори;
к) възможност за превозване на повече от две лица.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Навсякъде в наредбата думите "полетно обучение" се заменят с "летателно обучение".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1б. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Пилоти на самолети, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, упражняват правата по тях не по-късно от изтичане на срока по ал. 3, т. 2.
(2) За пилоти на самолети, които имат свидетелства за правоспособност, издадени по досегашния ред, вписването на нови квалификационни класове, разрешения и ограничения, както и удължаването и възстановяването на валидността на свидетелствата за правоспособност и квалификационните класове, се извършва по реда на тази наредба.
(3) Замяната на свидетелства за правоспособност на пилоти на самолети, издадени по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, със свидетелства по тази наредба се извършва, както следва:
1. лицето, притежаващо свидетелство за правоспособност, издадено по реда на тази наредба, заяви пред ГД "ГВА" в двумесечен срок от влизането в сила на настоящата наредба, че желае свидетелството да бъде преобразувано в свидетелство по JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3, представи необходимите доказателства и внесе държавна такса;
2. в шестмесечен срок след изтичане на срока по ал. 3, т. 1 ГД "ГВА" преиздава служебно свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал - пилоти, издадени по реда на Наредба № 1 от 2003 г., при условие че са представени доказателства за съответствие с изискванията на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и лицето е внесло държавна такса.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) За издаване на свидетелство за правоспособност, съответстващо на изискванията на JAR - FCL 1 и 2 и JAR-FCL 3, лицата подават пред ГД "ГВА" заявление по образеца, съдържащ се в приложение № 5 (за свидетелство за правоспособност) и заявление - станадартен документ № 160 (JAR-FCL 3, Секция 2 - за медицинско свидетелство), като прилагат необходимите доказателства за съответствие с изискванията на JAR-FCL-1 и 2 и JAR-FCL-3.
(5) Изискванията по JAR-FCL се прилагат към всички организационни дейности, създадени за обучение, проверка и заявки за издаване на свидетелства, квалификационни класове, разрешения, одобрения или удостоверения, издавани от ГД "ГВА", считано от датата на влизане в сила на тази наредба.
(6) Обучение, започнато преди датата на влизане в сила на тази наредба, в съответствие с националните изисквания се счита за приемливо за издаването на свидетелства или квалификационни класове според националните изисквания, при условие че обучението и проверките за съответното свидетелство или квалификационен клас са приключени преди датата на влизане в сила на тази наредба.
(7) Свидетелства, квалификационни класове, разрешения, одобрения или медицински свидетелства, издадени в съответствие с националните изисквания преди датата на влизане в сила на тази наредба, ще продължат да бъдат валидни със същите права, квалификационни класове и ограничения, ако има такива, при условие че след датата на влизане в сила на тази наредба всички изисквания за преиздаване или подновяване на такива свидетелства или квалификационни класове, разрешения, одобрения или медицински свидетелства ще бъдат в съответствие с изискванията на JAR-FCL.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Притежателите на свидетелство, издадено по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, могат да подадат документи в ГД "ГВА" за издаване на съответното свидетелство според JAR-FCL 1 (самолети) и JAR-FCL 2 (вертолети), което разширява правата и към други държави, както е описано в JAR-FCL 1.015(а)(1)/JAR-FCL 2.015(а)(1). За издаването на такива свидетелства притежателят трябва да отговаря на изискванията, описани в Приложение 1 към JAR-FCL 1.005.
(9) Притежателите на свидетелство, издадено в съответствие с националните изисквания на държава - член на JAA, които не удовлетворяват напълно изискванията на Секция 1 на JAR-FCL 3 (Medical), имат право да продължат да упражняват правата, произтичащи от притежаваното национално свидетелство, до датата на неговата валидност.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" включва заверка за владеене на език в съответствие с JAR-FCL 1.010(а)(4)/JAR-FCL 2.010(а)(4) във всички нови и преиздадени свидетелства. Пилот може да има одобрение за повече от един език.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Проверяващи инструктори, притежаващи разрешения от преди датата на въвеждане, могат да бъдат одобрени за проверяващи инструктори по JAR-FCL 1 (самолети)/JAR-FCL 2 (вертолети), при условие че покажат съответните познания върху JAR-FCL и EU-OPS пред ГД "ГВА". Разрешението се издава за срок три години. След изтичането на този срок повторното разрешение се дава след изпълнение на изискванията, посочени в JAR-FCL 1.425 (a) и (b)/JAR-FCL 2.425.
(12) Издадените медицински свидетелства по досегашния ред са валидни до изтичане на срока им.
(13) Започналите прегледи и изследвания, които не са завършили с издаване на свидетелство за медицинска годност или с определяне на експертно решение "негоден", както и психологически освидетелствания, приключват по досегашния ред.
(14) Притежателите на свидетелства за учебни центрове, извършващи обучение на пилоти и издадени по досегашния ред, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в тримесечен срок от датата на влизането й в сила.

§ 2. (Попр. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г.; бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 се отменят т. 1, 2 и 3.
2. В чл. 6, ал. 1 думите "т. 1" се заличават.
3. В чл. 9 думите "т. 1" се заличават.
4. В чл. 11 думите "т. 1 " се заличават.
5. В чл. 30, ал. 1 думите "CPL (A)" и "ATPL (A)" се заличават.
6. В чл. 65, ал. 1 думата "ATPL (A)" се заличава.
7. В чл. 70, ал. 1 т. 3 се отменя.
8. В чл. 71, ал. 2 т. 3 и т. 5 се отменят.
9. Членове 85 до 150 се отменят.
10. В приложение № 1 се заличават т. 1, 2 и 3.
11. В приложение № 4 частта "Самолети" се заличава.

§ 3. В Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г.; попр., бр. 44 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите "CPL (A)" и "ATPL (A)" се заличават.
2. В ал. 1, т. 2 буква "а" се заличава.
3. В ал. 2, т. 1 думите "CPL (A)" и "ATPL (A)" се заличават.
4. В ал. 2, т. 2 буква "а" се заличава.
5. В чл. 29, ал. 1 думата "CPL (A)" се заличава.

§ 4. В Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1, раздел 1, т. 1, 3, 5, 16 - 21, 25 - 28 се отменят.
2. В приложение № 2 в списъка на основните курсове за квалификационен клас т. 231 - 237 се отменят.

§ 5. В Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2001 г.; изм., бр. 70 от 2001 г.; доп. бр. 85 от 2001 г.; изм., бр. 65 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, т. I, т.1.3 буква "а" се отменя.
2. В § 1 т. 34 се отменя.

§ 6. Главният директор на ГВА дава указания по прилагане на наредбата.

§ 7. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 33 и 37 във връзка с § 6, ал. 1 от Закона за гражданско въздухоплаване във връзка с JAR-FCL 1 - изменение 7 от 2006 г., JAR-FCL 2 - изменение 6 от 2007 г. и JAR-FCL 3 - изменение 5 от 2006 г., Административен и инструктивен материал, раздел пети: Лицензиране на персонал, част втора: процедури (JAR-FCL) - JIP, Анекс 1 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, JAR-FCL 1 и 2, секции 1 и 2 и приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, JAR-FCL 3, секции 1 и 2 се обнародват като притурка на "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА АВИАЦИОННИ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ОБУЧАВАЩИ ПИЛОТИ, И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА АВИАЦИОНЕН ПЕРСОНАЛ - ПИЛОТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА JAR-FCL 1 И JAR-FCL 3 И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г.)
§ 72. (1) В 2-месечен срок от влизането в сила на наредбата лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност, издадено по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.), имат право да заявят в ГД "ГВА", че желаят свидетелството да бъде преиздадено в свидетелство по JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3, като представят необходимите доказателства и заплатят такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с ПМС № 81 от 2000 г.(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47 и 62 от 2001 г.; доп., бр. 104 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.; изм., бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.).
(2) В 6-месечен срок след изтичане на срока по ал. 1 главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или оправомощено от него лице преиздава служебно свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал - пилоти на вертолети, издадени по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал при условие, че са представени доказателства за съответствие с изискванията на JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и е внесена държавната такса.

§ 73. На лицата, придобили квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO), които не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по JAR-FCL 1.200/2.200 и приложения 1 и 2 към JAR-FCL 1.010/2.010 в срок до 5 март 2011 г., се прекратяват следните права, произтичащи от свидетелствата им за правоспособност:
1. за транспортните пилоти ATPL(А) и ATPL(Н) - прекратяват се всички права, произтичащи от свидетелството за правоспособност, и свидетелството за правоспособност се отнема;
2. за професионалните пилоти CPL(А) и CPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по ППП (IR), и свидетелството за правоспособност се изменя;
3. за любителите пилоти PPL(А) и PPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по особените правила за визуални полети (S-VFR), и свидетелството за правоспособност се изменя.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, JAR-FCL 1 и 2, секции 1 и 2
(Предишно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, JAR-FCL 1, секции 1 и 2, доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, JAR-FCL 3, секции 1 и 2
(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1
Държавата на издаване на свидетелството предоставя следната информация на други държави, членуващи в JAA, при прехвърляне на свидетелства за правоспособност по желание на пилота.
Информационна форма за прехвърляне на свидетелство
№ ICAO
Прил. 1
Описание
1 (i) Държава на издаване на свидетелството
2 (ii) Име на свидетелството
3 (iii) Сериен номер на свидетелството
4 (iv) Имена на притежателя
5 (v) Адрес на притежателя
6 (vi) Дата на раждане
7 (vii) Националност на притежателя
8 (viii) Издаващ орган
9 (x) Дата на издаване
10 (xii) Притежавани класове, валидни до
11 (xiii) Забележки, например специални сигнатури във връзка с ограничения и сигнатури за привилегии
12 Минали или предстоящи правоналагащи действия Да/Не
Подпис и печат на лицензиращия орган, удостоверяващ информацията

Приложение № 4 към чл. 7, т. 2, буква "б" и т. 3, буква "а"
(Изм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)
Система за номериране
• Упълномощени преглеждащи лекари (AME);
• Центрове по авиационна медицина (AMC);
• Полетен изпитващ (FE);
• Изпитващ по определяне на тип (TRE) / Изпитващ по изкуствени полети (SFE);
• Изпитващ по определяне на клас (CRE);
• Изпитващ по определяне клас на прибори (IRE);
• Изпитващ за полетен инструктор (FIE);
• организация за обучение;
• организация за обучение.
Следните буквени кодове се използват като представки в номерирането на свидетелства, изпитващи, организации за обучение и центрове по авиационна медицина от органите. Първо инициалите на органа, както е показано по-долу, следвани от функцията (например A/FE/...), след това номера от системата за номериране, използвана официално за тази цел от органа (например номера на социалната осигуровка или данъчния номер). Всеки орган може да използва само една система за номериране, например A (Австрия)/C(CPL)/xxx име. Използваната система за номериране трябва да се докладва до лицензионния отдел на JAA - център.
Буквените кодове, които трябва да се използват първо, са:
Австрия - A
Белгия - B
България - BG
Кипър - CY
Република Чехия - CZ
Дания - DK
Естония - EST
Финландия - FIN
Бивша Югославска република Македония - FYROM
Франция - F
Германия - D
Гърция - GR
Унгария - H
Исландия - IS
Ирландия - IRL
Италия - I
Латвия - LVA
Люксембург - L
Малта - M
Молдова - MD
Монако - MC
Холандия - NL
Норвегия - N
Полша - PL
Португалия - P
Румъния - R
Република Словакия - SK
Словения - SLO
Испания - E
Швеция - SE
Швейцария - CH
Турция - TR
Обединено Кралство - UK
Ако изпитващият има няколко функции, например FE и CRE, всички функции се отбелязват в списъка (например NL/FE/... - NL/CRE/... - NL/TRE/...).

Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и § 1, ал. 3
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Заявление за издаване/замяна на свидетелство за пилот (самолет) по JAR-FCL въз основа на издадено свидетелство по реда на Наредба № 1
 
Моля да попълните образеца на заявлението с главни букви, като използвате черно или тъмно-синьо мастило, след като прочетете приложеното упътване. Попълнете на кирилица и латиница цялото си име, както е по паспорт, и така то ще бъде записано в свидетелството Ви.
 
1. Лични данни
Номер на свидетелството или личен номер (ако е известен) ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................. .................................
презиме име
.............................. .................................
длъжност дата на раждане
.............................. .................................
националност място и държава на
  раждане
..............................  
постоянен адрес  
..............................  
пощенски код  
............................................................................................................................................................................
адрес за кореспонденция (ако е различен от горния)
.............................. .................................
телефонен номер друг телефонен номер
..............................  
електронен адрес  
 
2. Заявление
Кандидатствам за (подчертавате подхо-
свидетелство за: дящото квадратче)
PPL(А/Н) със или без IR . . . . . . .
CPL (А/Н) със или без IR . . . . . . .
ATPL(А/Н) . . . . . . .
Заличавате, което прецените  
 
3. Реквизити на притежаваното свидетелство
Админи- Притежа- Номер на Дата на
стративен вано сви- свидетел- изтичане на
орган по детелство: ството: валидността:
издаването:      
       
       
 
4. За използване само от ГД "ГВА"
Дата   Приложения:
Квитанция №    
Чек/В брой/Виза/    
Мастъркард/Други    
Дата на   Изпращане/
издаване:   Данни за
    получаване
Издадено от:    
Подписано от:    
Ограничения:    
5. Медицинска    
годност    
Клас на прите- Дата на послед- За използване
жаваното ме- ния медицин- само от ГД
дицинско сви- ски преглед "ГВА"
детелство    
     
 
6. Квалификационни класове за тип/клас (виж бележките в упътването)
А. Посочете датата на най-скорошната проверка на уменията или проверка на опитността или удостоверение за опит за всеки квалификационен клас за тип и/или клас и за всеки инструкторски квалификационен клас (ако притежавате такъв), приложени към вашето свидетелство, издадено по реда на Наредба № 1
Квалифи- Дата на Дата на Име на Изпол-
кационен провер- изтичане изпит- зва се
клас за ин- ката (ако на срока ващия само
структор е прило- на валид-   от ГД
  жимо) ност   "ГВА"
         
         
 
Б. Посочете датата на най-скорошната проверка на уменията по квалификационния клас или на проверката на опитността
Тип/клас Означете Дата на Име на Изпол-
на ВС, из- дали е за изтичане изпит- зва се
ползвани един или на срока ващия само
при про- за много на валид-   от ГД
верката пилоти ност   "ГВА"
  (SP или      
  MP      
         
         
 
7. Показване на знания по JAR-FCL
Само за заявители за професионални свидетелства за правоспособност CPL(А/Н) или ATPL(А/Н).
Удостоверявам, че съм изучил съответните секции от JAR-ОРS и JAR-FCL (самолет - виж АМС - FCL 1.005 и 1.015/2.005 и 2.015) и съм овладял познанията, изисквани за издаването на свидетелство по JAR-FCL, за което кандидатствам.
Подпис: ................. Дата: .......................
Само за заявители за свидетелство за PPL(А/Н):
Удостоверявам, че съм изучил съответните части от изискванията на JAА(PPL(А/Н) - виж АМС-FCL 1.125/2.125) и съм овладял познанията, изисквани за издаването на свидетелство по JAR-FCL PPL, за което кандидатствам.
Подпис: ................. Дата: .......................
 
8. Летателен опит
  Опит като пилот Полет- Заявен Изпол-
    ни ча- опит зва се
    сове (в ча- само
      сове) от ГД
      (само- "ГВА"
      лет)  
1. Като РIС на много-      
  пилотен самолет      
  (виж бележка 8.1      
  от упътването)      
2. Като РIС под наблю-      
  дение (РIС U/S) или      
  втори пилот на мно-      
  гопилотен самолет      
3. Като РIС на еднопи-      
  лотен самолет (виж      
  забележка 8.2 от      
  упътването)      
4. Само за притежа-      
  тели на PPL/IR      
  Полетно време в      
  съответствие с IFR      
5. Само за притежа-      
  тели на PPL      
  Пълното полетно      
  време      
 
9. Начини на плащане
Всички такси се заплащат предварително, в противен случай заявлението може да бъде забавено.
Таксите за свидетелствата за правоспособност, свързаните с тях квалификационни класове и одобрения се съдържат в таблицата за таксите по-долу.
Заплащам чрез (моля, подчертайте подходящото)

...

... ... ...
Мастеркард Виза Чек По друг начин
Чековете следва да бъдат платими на ГД "ГВА".
Ако плащате с кредитна или дебитна карта, моля, попълнете следното с главни букви:
Цялото име на притежателя на картата: .....................................................................................................................................
Сума (в лева): ................................................................................................................................................................
№ на картата: ................................................................................................................................................................
Дата на изтичане на срока на валидност: .....................................................................................................................................
Адрес на притежателя на картата, ако е различен от този на заявителя .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 
10. Декларация
1. Декларирам, че данните, представени с това заявление, са точни. Всяка невярна информация води до последиците, предвидени в чл. 313 НК.
2. Съгласен съм името и адресът ми да бъдат ползвани от ГД "ГВА" и от пощенската служба, която действа от името на ГД "ГВА", за целите на надлежното ми уведомяване.
Моля, заличете, ако не сте съгласни името и адресът Ви да бъдат използвани по този начин.
Име на заявителя: .............................................................................................................................................................
Подпис: ..................................................................................
Дата: ................................................................................
 
11. Упътване за подаването:
Изпратете Вашето попълнено заявление на:
ГД "ГВА", адрес:.............
Заедно със:
1. Валидно медицинско свидетелство по JAR-FCL (валидността трябва да е достатъчна, за да обхване по време предполагаемата дата на издаване на свидетелството).
2. Доказателство за самоличност ( само за PPL).
3. Всички летателни книжки.
Упътване:
Общи указания:
Всички графи на този образец се попълват лично от заявителя.
Графа 6 - Квалификационен клас за тип/клас ВС
Всички квалификационни класове, съдържащи се в свидетелството, издадено по реда на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, се изброяват в таблицата, в т.ч. квалификационен клас за инструктор, ако е налице такъв.
Графа 8 - Летателен опит
1. Многопилотните самолети се определят като самолети с тип, сертифициран в съответствие с JAR - FAR - 25 Транспортна категория, или с JAR - FAR - 23 Категория Commuter или съответстващ код, или еднопилотен самолет, управляван от двама пилоти, съобразно експлоатационните изисквания.
2. Еднопилотните самолети се определят като самолети, сертифицирани за експлоатация само от един пилот. Списъкът на тези самолети може да се намери в JAR-FCL 1.
Графа 11
Моля да имате предвид, че пропускът да се подадат всички изискуеми документи може да доведе до забавяне на Вашето заявление.
- Валидно медицинско свидетелство по JAR-FCL, клас I. Притежателите на медицинско свидетелство по JAR-FCL, клас I, издадено от друга държава - членка на JAА, трябва да се свържат с АМS за подробности по приемливостта и взаимното признаване.
- Валидността трябва да е достатъчна, за да обхване като времетраене датата на предполагаемото издаване на свидетелството.
- Доказателство за самоличност (само за притежателите на PPL).
- Документ за самоличност, паспорт или друго удостоверение.
Всички летателни книжки

Приложение № 6 към чл. 46 и чл. 51, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Заявление за одобрение на организации за обучение
1. Име и вид организация, под която ще се провежда дейността
Адрес, факс, електронен адрес, интернет адрес.
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Предлагани учебни курсове
Теория и/или летателно обучение.
3. Име на началника на обучението
Вид и номер на свидетелството. Щатен/нещатен.
4. Име на главния полетен инструктор
Вид и номер на свидетелството. Щатен/нещатен.
5. Име на главния наземен инструктор
Вид и номер на свидетелството. Щатен/нещатен.
6. Имена на полетните инструктори, където е приложимо
Вид и номер на свидетелството. Щатен/нещатен.
7. Летища, които ще се използват
IFR заходи. Нощно летене. Контрол на въздушното движение.
8. Настаняване за полетни операции
Местоположение. Брой и големина на стаите.
9. Помещения за преподаване на теория
Местоположение. Брой и големина на стаите.
10. Описание на уредите за обучение (както е приложимо)
Полетни симулатори, FNPT I и II, полетни учебни уреди, други.
11. Описание на въздухоплавателните средства
Тип въздухоплавателни средства, регистрации на въздухоплавателните средства, IFR оборудвани.
12. Предложена администрация и ръководства (предайте със заявлението):
(a) курсови програми
(б) учебни регистри
(в) ръководство за провеждане на полети
(г) ръководство за обучение.
13. Данни за предложената система за контрол на качеството
Забележка. Ако отговорът на някой от горните въпроси е непълен, кандидатът трябва отделно да предостави пълни данни за алтернативни мерки.
Аз (име) от името на (име на организацията за обучение) удостоверявам, че всички горепосочени лица са в съответствие с JAR-FCL и че цялата предоставена по-горе информация е пълна и правилна.
(Подпис)

Приложение № 7 към чл. 47, т. 4
(Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
Едно-/мултидвигателни бутални самолети (зeмя/море) - Еднопилотни (SP) (A)
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
  Еднодвигателни бутални (земя)    
  Еднодвигателни бутални (земя) с    
  витла с вариращо въртене (VP)    
  Еднодвигателни бутални (земя) с    
  прибиращ се колесник (RU)    
  Еднодвигателни бутални (земя) с    
  турбо-/подсилени двигатели (Т) (D) SEP (земя)
Всички производители Еднодвигателни бутални (земя) с    
  херметизирана кабина (Р)    
  Еднодвигателни бутални (земя) с    
  опашно колело (TW)    
  Еднодвигателни бутални (море)    
  Еднодвигателни бутални (море) с    
  витла с вариращо въртене (VP)    
  Еднодвигателни бутални (море) с    
  турбо-/подсилени двигатели (Т) (D) SEP (море)
  Еднодвигателни бутални (море) с    
  херметизирана кабина (Р)    
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Всички производители Многодвигателни бутални (земя) (D) МЕР (земя)
  Многодвигателни бутални (море) (D) МЕР (море)
 
Еднодвигателни турбовитлови (земя) - Еднопилотни
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Aerospatiale (Socata) TBM 700 (HPA) AerospatialeSET
Aero Vodochody a.s. Ae 270 (HPA) Aero Vodochody SET
Snow/Rockwell/Ayres S2R turbo thrush   Snow/Ayres SET
Cessna 206 A/T Soloy (D) CessnaSET
  207 A/T Soloy    
  208    
De Havilland (AirTech Canada) DHC-3 Turbo-Otter   DHC3
(Bombardier) DHC-2 Turbo-Beaver   DHC2
Gulfstream Am.G-164D   GulfstreamSET
  PC-6 (manual stabilizer trim) (D) Pilatus PC6
Pilatus PC-6 (electrical stabilizer trim)    
  PC-7   Pilatus PC7
Rhein Flugzeugbau FT 600   Rhein
      FlugzeugbauSET
 
3. Еднодвигателни бутални туристически моторни планери (земя) - Еднопилотни
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Всички производители Всички туристически моторни   TMG
  планери, които имат вътрешно    
  монтиран, неприбиращ се двигател    
  и неприбиращо се витло    
Типове нови самолети - нови сигнатури или модификации
16a.3 Списък на типовете самолети
(Виж JAR-FCL 1.220(c)
Този списък включва самолети, типово сертифицирани в държави - членки на JAA, и не включва:
(i) самолети, които не са типово сертифицирани съгласно FAR/JAR 23, FAR/JAR 23 Категория
  редовно пътуващи, FAR/JAR 25, BCAR или AIR 205;
(ii) самолети, типово сертифицирани в държави - членки на JAA, със специална регистрация като
  военни, бивши военни, експериментални или стари самолети.
  В JAR-FCL свидетелството могат да бъдат включени и самолети, които не са в списъка, но при-
  вилегиите на класификацията се ограничават до самолети в регистъра на държавата на издаване на класификацията.
  За обяснение на таблицата виж JAR-FCL 1.235(c):
a) символът (D) в колона 3 означава, че се изисква обучение за разлики, когато се преминава от
  един вариант самолет на друг или от един тип на друг, които са отделени с линия в колона 2;
b) въпреки че сигнатурата на свидетелството (колона 4) съдържа всички самолети, изброени в
  колона 2, изискваното запознаване или обучение за разлики все пак трябва да се изпълни;
c) конкретният вариант, на който е бил проведен тестът на уменията за типа, се записва съгласно
  JAR-FCL 1.080;
d) символът (HPA) (високотехнологичен самолет) в колона 3 означава, че за този тип самолет се
  изисква допълнително преподаване на знания, ако кандидатът за този тип не притежава ATPL(A) или няма кредит за теоретични знания на ниво ATPL(A);
e) SP* означава еднопилотни, сертифицирани в някои държави - членки на JAA.
  В JAR-FCL свидетелството могат да бъдат включени и самолети, които не са в списъка, но при-
  вилегиите на класификацията се ограничават до самолети в регистъра на държавата на издаване на класификацията.
 
ЕДНОПИЛОТНИ САМОЛЕТИ
 
1. Многодвигателни турбовитлови самолети (земя): еднопилотни (SP) (A)
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Asta GAF Nomad-22B   AstaMET
  -24A    
  90 series    
  99 series (HPA)  
Beechcraft 100 series (D) BE90/99/100/200
  200 series    
  300 series (HPA)  
  1900 series (D) BE300/1900
Cessna/Reims Aviation F406 (HPA) C406/425
  425    
  441 (HPA) C441
De Havilland - Canada DHC6 series   DHC6
(Bombardier)      
Dornier DO 128-6   D128
  DO 228 series   D228
Embraer Bandeirante EMB 110   EMB110
Grumman Tracker S2FT   S2FT
Mitsubishi MU 2B series (HPA) MU2B
Piaggio P166   Piaggio 166
  P180 (HPA) Piaggio 180
  BN2T Turbine Islander    
Pilatus Britten BN2T - 4R MSSA (D) BN2T
  BN2T - 4S Defender    
Piper PA31 series Cheyenne I/II (HPA) PA31/42
  PA42 series Cheyenne III (D)  
Rockwell AC 680T (HPA) Rockwell MET
  AC 690 series    
  AC 900 series    
Short (Bombardier) SC7Skyvan   SC7Skyvan
  226 T    
  226 T(B)    
  226AT    
Swearingen/Fairchild 226TC (HPA) SA226/227
  227TT    
  227 AC (D)  
  227 AT    
  227 BC    
 
2. Еднодвигателни - еднопилотни
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
  PC-7 MkII    
Pilatus PC-9 (HPA) PC9/PC7MkII
  PC-9 (M)    
  PC-12 series (HPA) PC12
  PA-46 Malibu (HPA)  
Piper PA-46 Malibu Turbine (D) РА46
Walter Extra Extra 400 (HPA) Extra 400
 
3. Многодвигателни турбовитлови (море) - еднопилотни
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Canadair (Bombardier) CL215T   CL215T
 
4. Многодвигателни турбореактивни (земя) - еднопилотни (SP)
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
Aerospatiale MS 760 Paris (HPA) S760
  C501/500SP* (HPA) C501/551
Cessna C551/550SP* (D)  
  C525 (HPA) C525
 
МНОГОПИЛОТНИ САМОЛЕТИ
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
  SN601 Corvette   SN601
  SE 210 III    
 

IIIR

   
Aerospatiale/Sud Aviation

VIN

   
  SE 10B3 (D) SE210/10B3/11/12
  SE 11    
  SE 12    
Aerospatiale/BAC Concorde   Concorde
  Nordatlas 2501   ND25
Aerospatiale/Nord Aviation C160 P Transall   ND16
  260A Nord   ND26
  262 A-B-C Nord    
Aero Spaceline 377 SGTF Super Guppy   Super Guppy
  A300-B1    
  -В2 series    
  -В4 series   A300
  -C4-200 series    
  -F4-200 series    
  A300-FFCC   A300FFCC
  A310-200 series    
  -300 series    
  A300-B4 600 series   A310/300-600
  -C4 600 series    
  -F4 600 series    
Airbus A318-100 series    
  A319-100 series    
  A320-100 series    
  -200 series   A320
  A321-100 series    
  -200 series    
  A330-300 series    
  -200 series   A330
  A340-200 series    
  -300 series   A340
  -500 series    
  -600 series    
  A300-600ST/Beluga   A300-600ST
  ATR 42 (not PEC* equipped)    
  ATR 42 (PEC* equipped)    
ATR ATR 72 (not PEC* equipped) (D) ATR42/72
  ATR 72 (PEC* equipped)    
  *Propeller Electronic Control    
Mitsubishi/Beech/Raytheon Beechjet 400 series   Beech400/MU300
  MU 300    
 
* PEC = Електронен контрол на витлото
 
1 2 3 4
Производител Самолети   Сигнатура на
      свидетелството
  B707-100 series (D) B707/720
  -300 series    
  B720    
  B717 series   B717
  B727-100 series    
  -200 series   B727
  B737-100 series   B737 100-200
  -200 series    
  B737-300 series    
  -400 series    
  -500 series    
    (D) B737 300-900
  -600 series    
  -700 series    
  -800 series    
  -900 series    
  B747-100 series    
  -200 series    
Boeing -300 series (D) B747 100-300
  B747-SP    
  B747-400 series   B747 400
  B757-200 series    
  -300 series    
  B767-200 series    
  -300 series (D) B757/767
  B767-400 ER (1)    
  B777-200 series    
  -300 series   B777
Курсът за обучение за разлики е валиден от B757/767 "класически" до B767-400ER за членове на летателен екипаж, които са били квалифицирани преди на "класическите" варианти B757/767. Обучението за разлики от 767-400ER до B757/767 "класически" трябва да се оцени или да се изпълни обучението за целия тип.
 
Bombardier Global Express:   BD700
  1-A-10    
  1-A-11    
  ATP Jetstream 61   BAe/ATP/Jetstream 61
British Aerospace/AVRO AVRO RJ series    
  146-100 series   AVRORJ/Bae146
  -200 series    
  -300 series    
  BAC 1-11-200 series    
British Aerospace/AVRO -400 series   BAC1-11
  -500 series    
  HS125 series    
Hawker Siddeley/Bae/Raytheon Bae 125-800 series (D) HS125
  -1000 series    
  HS748 series   HS748
Hawker Siddeley/Bae Jetstream 3100 series   Jetstream31/32
  3200 series    
Bae/Avro Jetstream 41   Jetstream 41
  CL 30   CL30
  CL 415   CL415
Canadair (Bombardier) (Challenger series)    
  CL 600   CL600/601
  CL 601-1A    
  CL 601-3A    
  (Challenger)   CL604
  CL 604    
  (Regional Jet series)    
  CRJ    
  -100    
  -200 (D) CRJ100
  -700    
  -705    
  -900    
  C212 series   C212
Casa CN-235   CN235
  C 500    
  C 550    
  CS 550 (D) C500/550/560
  CS 550 Bravo    
  C 560 Encore    
  C 560XL   C560XL[XLS]
Cessna [C560XLS]    
  C 650 Citation III   C650
  Citation VI    
  Citation VII    
  C 680 Sovereign   C680
  C 750 Citation X   C750
  CV 240-4    
Consolidated Vultee Aircraft CV 340 (D) CV240/340/440
  CV 440    
  CV 580   CV580
Dassault Falcon 10 (D) Falcon10/100
  Falcon 100    
  Falcon 20 series    
  Falcon 200 (D) Falcon20/200
  Falcon 50    
  Falcon 900 (D) Falcon50/900
  Falcon 900 EX    
  Falcon 900 EX EASy   Falcon900EX EASy
  Falcon 900 DX    
  Falcon 2000    
  Falcon 2000EX (2) (D) Falcon2000/2000EX
  Falcon 2000EX EASy   Falcon2000EX EASy
  DHC7   DHC7
De Havilland - Canada DHC8-100 series    
(Bombardier) -200 series (D) DHC8
  -300 series    
  DHC 8-400 series    
Dornier DO 328-100   DO328-100
  DO 328-300   DO328-300
  Douglas A-26B   DCA26
  Douglas -3A-S1C3G   DC3
McDonnel-Douglas DC4   DC4
  DC6 series   DC6
  DC7C   DC7
McDonnel-Douglas/Boeing DC8-33   DC8
  - 50, 60, 70 series    
  DC9 10-50 series   DC9 10-50
  DC9 80 series    
  MD 88 series (D) DC9 80/MD88/MD90
  MD 90 series    
  DC10 series   DC10
  MD11   MD11
  EMB 120 Brasilia   EMB120
  EMB 145   EMB 135/145
Embraer -135, 145 series    
  ERJ 170-100   EMB170
  ERJ 170-200    
  ERJ 190-100    
  FH227    
  F27A/F/J   F27
  F27 series    
Fokker/Fairchild F28 series   F28
  F50   F50
  F70    
  F100   F70/100
  Grumman G-159   Gulfstream I
  Grumman G-1159 (D) Gulfstream II/III
  Grumman G-1159A    
Grumman Gulfstream Gulfstream 1159C   Gulfstream IV
  Gulfstream IV (G300/G400)    
  Gulfstream V    
  G V-SP (G500/G550) (D) G-V
  GIV-X (G350/G450)    
Handley Page Herald series   Herald
  IAI -1121 Jetcommander    
Israel Aircraft Industry -1123 Commodore Jet   IAI 1121/23/24
  -1124 Westwind    
  IAI -1125 Astra   IAI 1125
Junkers Junkers 52   JU52
Lockheed L188 Electra series A (D) L188 Electra
  L188 Electra series C    
  L382 G (C 130)   Hercules
  L1011 series   L1011
  L1329   Jetstar
  Learjet-20 series (D) Learjet20/30
  -30 series    
Learjet (Bombardier) Learjet-45 series   Learjet45
  Learjet-55 series   Learjet55
  Learjet-60 series   Learjet60
Leteckee L410 UVP   LetL410
  HFB 320   HFB320
MBB VFW 614   VFW-614
PT Industry IPTN CN 235-110   IPTNCN235
Rockwell International NA-265 series   NA265
Saab SAAB SF340 series   SAAB340
  SAAB 2000   SAAB2000
Short Brothers (Bombardier) SD3 -30 (D) SD3-30/60
  -60    
  SC5 Belfast   Belfast
Vickers-Armstrong Vanguard   Vanguard
  Viscount   Viscount
 
Курсът за обучение за разлики е валиден от Falcon 2000 до Falcon 2000ЕХ за членове на екипаж, които са били квалифицирани преди на Falcon 2000. Обучението за разлики от Falcon 2000ЕХ до Falcon 2000 трябва да се оцени или да се изпълни обучението за целия тип.
 
 
"Списък на вертолетите за обучение за квалификационен клас и тип"
1. Производител 2. Вертолет 3. 4. Разрешение в
      свидетелството
Agusta      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен AB139/AW139   A139
Eurocopter      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен AS 355 E AS 355 F AS (D) AS355
  355 F 1 AS 355 F 2    
  AS 355 N    
  AS 355 NP    
Sikorsky      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен S-92 A   SK92
Helicopteres Guimbal      
SE Piston - еднодвигателен бутален Cabri G2   Cabri G2
       
Agusta      
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен A 119 KOALA   A119
- ME Turbine - многодвигателен турбинен A 109 A A 109 (D) A109
  A II A 109 C    
  A 109 K2    
  A 109 E    
  A 109 LUH    
  A 109 S    
Agusta-Bell      
- SE Piston - еднодвигателен бутален Agusta Bell 47G-2   Bell47
  Agusta Bell 47G-2A-1    
  Agusta Bell 47G-3B-1    
  Agusta Bell 47G-4    
  Agusta Bell 47G-4A    
  Agusta Bell 47J    
  Agusta Bell 47J-2    
  Agusta Bell 47J-3    
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Augusta Bell 206 A (D) Bell206
  Augusta Bell 206 B (D) Bell204/205/UH-1D
  Augusta Bell 206 L    
  Augusta Bell 204    
  Augusta Bell 205    
- ME Turbine - многодвигателен турбинен Agusta Bell 212 (D) Bell212/412
  Agusta Bell 412    
  Agusta Bell 412 SP    
Agusta Sikorsky      
- ME Turbine - многодвитателен турбинен Agusta S-61 N 1   SK-61
       
Bell Helicopters      
- SE Piston - еднодвигателен бутален Bell 47 D Bell 47 G   Bell47
  Bell 47 G-1 Bell 47 G-2    
  Bell 47 G-3 B-1 Bell 47 G-4    
  Bell 47 G-4A Bell 47 G-5    
  Bell 47 H-1 Bell 47 J    
  Bell 47 J-2 Bell 47 J-2 A    
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Bell 47 T (D) Bell47T
  Bell 47 TA (D) Bell204/205/UH-1D
  Bell 204   Bell206
  Bell 205 A-1   Bell214
  Bell UH-1D Bell UH-1H   Bell407
  Bell 206 A Bell 206 B    
  Bell 206 B 2 Bell 206 B 3    
  Bell 206 L Bell 206 L-1    
  Bell 206 L-3 Bell 206 L-4    
  Bell 214 B Bell 214 B 1    
  Bell 407    
Bell Helicopters (continued)      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен Bell 206 LT Twinranger (D) Bell206LT
  Bell 212 (D) Bell212/412
  Bell 412 Bell 412 SP Bell   Bell 214ST
  412 HP Bell 412 EP   Bell222/230/430
  Bell 214 ST   Bell427
  Bell 222 Bell 222 A Bell    
  222 B Bell 222 UT Bell    
  222 SP    
  Bell 230    
  Bell 430    
  Bell 427    
Boeing-Vertol      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен Boeing 234 LR   BV234
Bristol Aircraft      
- SE Piston - еднодвигателен бутален B-171-B   Bristol171B
Brantley      
- SE Piston - еднодвигателен бутален B-2 B-2 B   BrantleyB2
Breda Nardi      
- SE Piston - еднодвигателен бутален Breda Nardi 269   HU269
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Breda NArdi 369 1   HU369/
      MD500N/600N
  1 Difference training is   McDonnell
  required tofly   Douglas
  MD500N/MD520N/    
  MD600N    
EH Industries      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен EH101   EH101
  2 3  
Enstrom
- SE Piston - еднодвигателен бутален F 28 A - D F 28 C 2 F 28 F   ENF28
  F 280 C F 280 F F 280 FX    
  F 280 D    
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен F 480   ENF480
Erickson Air-Crane Incorporated      
- ME Turbine - многодвигателен турбинен S 64F   S64F
Eurocopter      
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен AS 350 B AS 350 B 1 AS (D) AS350
  350 B 2 AS 350 D AS 350   EC130B4
  B A AS 350 BB   EC120
  AS 350 B 3   SA341/342
  EC 130 B 4 (D) SA318/SE313
  EC 120   SA316/319/315
  SA 341 G SA 342   SA360
  SA 3180 SA 318 B SA   SO1221
  318 C SA 3130 SA 313 B    
  SE 3160 SE 316 B SE 316 C    
  SA 319 B    
  SA 315 B    
  SA 360    
  SO 1221    
Eurocopter (continued)
- ME Turbine - многодвигателен турбинен AS 332 C AS 332 C 1 AS (D) AS332/EC225
  332 L AS 332 L 1 (D) BO105
  AS 332 L 2 (D) EC135
  EC 225 LP   BK117
  BO 105 A BO 105 C BO    
  105 D BO 105 LS A-1 BO    
  105 LS A-3 BO 105 S BO    
  105 CBS    
  EC 135 T1 CDS EC 135    
  P1 CDS    
  EC 135 T1 CPDS EC 135    
  P1 CPDS EC 135 T2    
  CPDS EC 135 P2 CPDS    
  MBB-BK 117 A-1    
  MBB-BK 117 A-3    
  MBB-BK 117 A-4    
  MBB-BK 117 B-1    
  MBB-BK 117 B-2    
  MBB-BK 117 C-1    
  MBB-BK 117 C-2    
- ME Turbine - многодвигателен турбинен SA 330 F SA 330 G SA (D) SA330
  330 J   SA365/AS365
  SA 365 SA 365 C 1 SA   EC155
  365 C 2 SA 365 C 3    
  SA 365 N SA 365 N 1 SA    
  365 N 2    
  SA 365 N3    
  EC 155 B/B1    
Hiller
- SE Piston - еднодвигателен бутален UH 12 A UH 12 B UH 12 E   UH12
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен UH 12 T   UH 12 T
Hughes/Schweitzer
- SE Piston - еднодвигателен бутален 269 A 269 B 269 C 300 C   HU269
  300 CB 300 CBi    
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен 330 SP 333   SC330
Karman      
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Karman K 1200   K1200
McDonnell Douglas Helicopters      
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Hughes 369 D Hughes (D) HU369/MD500N/600N
  369 E Hughes 369 FF    
  Hughes 369 HE Hughes    
  369 HS    
  MD 500 N (NOTAR) MD    
  520 N    
  MD 600 N    
- ME Turbine - многодвигателен турбинен MD 900 (D) MD900/902
  MD 902    
       
Robinson  
- SE Piston - еднодвигателен бутален R 22 R 22 A R 22 B   R22
  R 44   R44
  R 44 Raven    
  R 44 Raven II    
Silvercraft      
- SE Piston - еднодвигателен бутален SV 4   SV4
Sikorsky      
- SE Piston - еднодвигателен бутален S 55   SK55
  S 58   SK58
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен S 58 T (D) SK58T
  S 76 A S 76 A+ S 76 A++   SK76
  S 76 B   SK61
  S 76 C S 76 C+ S 76 C++    
  S-61 N S-61 S    
Westland      
- SE Piston - еднодвигателен бутален Westland Bell 47 G3 B-1   Bell47
Westland Helicopters      
- SE Piston - еднодвигателен бутален Westland S 55 Series 1 (D) WHS55
- SE Turbine - еднодвигателен турбинен Westland S 55 Series 3    
P.Z.L Swidnik, Poland
- ME Turbine - многодвигателен турбинен MIL Mi-2   Mi2
  PZL KANIA   KANIA
  PZL W-3 (D) W-3SOKOL
  PZL W-3A    

Приложение № 8 към чл. 47, т. 9
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Приложение № 9 към чл. 49, ал. 1 и чл. 52
(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г. - ще бъде обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума