навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ"

В сила от 13.01.2009 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 622010 "Техник-озеленител" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 622 "Озеленяване и цветарство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 622010 "Техник-озеленител" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 6220101 "Цветарство";
2. 6220102 "Парково строителство и озеленяване".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 622010 "Техник-озеленител".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-озеленител" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготвка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 година, включително по специалности и професии от професионално направление "Горско стопанство и дървообработваща промишленост" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-озеленител"


Професионално направление:
622 Озеленяване и цветарство
Наименование на професията:
622010 Техник-озеленител
Специалности: Степен на
  професионална
  квалификация:
6220101 "Цветарство" трета
6220102 "Парково строителство  
и озеленяване" трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За обучение по професията "Техник-озеленител" с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище за ученици е завършен седми клас или основно образование, а за лица над 16 г. е завършено средно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За лица, завършили професионално обучение по професиите "Озеленител", "Техник-растениевъд", "Растениевъд" и др. от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-413 от 12.V.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.IХ.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.VI.2007 г., Заповед № РД 09-1891 от 30.ХI.2007 г.), както и за лица с професионален опит по тази професия е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава до този момент. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Техник-озеленителят участва в разработването на техническа и технологична документация в цветопроизводственото стопанство и парковото строителство. Организира засаждането и грижите за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, подготвя посадъчен материал и извършва размножаване на растенията, разработва проекти и аранжира и поддържа цветя в различни обекти. Техник-озеленителят участва в проектирането, изграждането и поддържането на паркова архитектура.
Техник-озеленителят има възможност да работи в държавните и общинските предприятия, учредени или преобразувани като търговски дружества - еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества, кооперации, кооперативни предприятия и междукооперативни предприятия, с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми, в предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура).
В своята работа техник-озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за: предварителна подготовка на площите; почвообработка; бране и добиване на семена, плодове и резници; изваждане и садене на фиданки; сеене; оформяне и поддържане на зелени площи; напояване и др.
При изпълнение на някои дейности техник-озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др.
За дейностите, свързани с разработване на проекти и чертежи, техник-озеленителят трябва да умее да работи с компютър със софтуер за създаване на графични изображения, текст, таблици.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни. Умението за генериране на идеи и нестандартни решения, както и художественият вкус са важни за работата на техник-озеленителя при изпълнението и проектирането на интериорно и екстериорно озеленяване.
Работното време на озеленителя е стандартно, възможна е сезонност в работата, понякога се налага да се работи и в почивните дни.
За работа с машини и съоръжения лицата с трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-озеленител" трябва да притежават Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника съгласно Наредба № 8 от 2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника на министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 20 от 2004 г.).
За управление на трактор и други селскостопански машини обучаваните трябва да положат изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС категории "Ткт", "Твк" и "В" според изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм., бр. 42 и 96 от 2004 г., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-озеленител" обучаваният може да продължи обучението си по другата специалност от професията "Техник-озеленител" или по друга професия с възможност за придобиване на трета или четвърта степен на професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)
Лицата с трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-озеленител" могат да постъпват на работа на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД), утвърдена със Заповед на министъра на труда и социалната политика № 742 от 27.ХII.2005 г., № 416 от 8.VI.2006 г., № 884 от 7.ХI.2006 г., № 969 от 28.ХII.2007 г.: 3212-3002 Техник, агрохимия и растителна защита, 3212-3004 Техник, градинарство, 3212-3006 Техник, изследване на посевите, 3212-3007 Техник, напояване, 6113-1003 Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник, отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, 5220-2005 Продавач-консултант в цветарски магазин и др.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
· предпазва околната среда от замърсяване;
· познава съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с производството на цветя и декоративни растения в страната;
· познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
· разпределя работата между членовете на екипа, оценява ги; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
· осъществява ефективни комуникации с колеги и клиенти;
· разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма, както и с програма за създаване на графични изображения;
· ползва техническа и технологична документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Озеленяване и цветарство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в цветопроизводственото стопанство и в парковото строителство;
· познава и прилага технологиите и методите в цветопроизводството и парковото строителство;
· познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с инструментите, уредите, машините и съоръженията, използвани при разсадниковите и цветопроизводствени дейности и парковото строителство;
· познава екологичните и биологичните особености и изисквания на дървесните, храстовите, цветните и тревистите видове;
· познава и прилага основните методи и средства за защита на парковата растителност;
· полага грижи за зелените площи и парковата архитектура.
3.3. Цели на обучението по специфичната за професията "Техник-озеленител" задължителна професионална подготовка
· разчита, намира информация и участва в разработването на техническа и технологична документация;
· познава принципите за създаване, организация и управление на фирма по озеленяване.
3.3.1. Специалност "Цветарство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
· познава и прилага технологиите за създаване на цветопроизводствено стопанство;
· познава и прилага методите за създаване и оформяне на цветни лехи;
· познава и прилага технологиите за украса и интериорно озеленяване;
· познава и прилага техники на аранжиране и композиция на букети, венци и гирлянди.
3.3.2. Специалност "Парково строителство и озеленяване"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава и прилага методите на проучване и проектиране на новото зелено строителство;
· познава и прилага технологиите за създаване на декоративен разсадник;
· познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;
· познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка;
· познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
· познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
· познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;
· познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
4. Резултати от ученето

Компетенция Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
1 2
1. Организира спазва- 1.1. Описва вредното въздейст-
нето на правилата за вие на средства за растителна
здравословни и без- защита, торове и други хими-
опасни условия на труд чески вещества върху човешкия
и опазване на околна- организъм.
та среда в предприя- 1.2. Оказва долекарска помощ
тието при инциденти в резултат на
  работа с машини или при отра-
  вяния
  1.3. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, машини и съоръжения.
  1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа.
  1.5. Работи правилно и безопасно с машини и съоръжения.
  1.6. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка.
  1.7. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с пожарите.
  1.8. Използва по предназначение средства за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.).
  1.9. Организира събирането и изхвърлянето на отпадните продукти на определените за целта места при спазване на изискванията за опазване на околната среда.
  1.10. Подготвя и съгласува с прекия ръководител инструктажа за безопасни условия на труд.
  1.11. Извършва инструктаж и контролира работниците относно спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
Организира засаждането и полагането на грижи за дървесна, храстова и цветна растителност
2. Подготвя почвата за 2.1. Разпознава основните поч-
засаждане вени типове.
  2.2. Описва целта и последователността за извършване на основните видове обработка на почвата.
  2.3. Познава устройството и принципа на работа на машини, съоръжения и инструменти за предварителна подготовка на площите и почвообработка.
  2.4. Почиства, подравнява, профилира и окопава почвата ръчно и с малогабаритна градинска техника.
  2.5. Прави дренаж по схема.
  2.6. Контролира почистването и съхраняването на машините и съоръженията в съответствие с изискванията към всяка машина.
  2.7. Разпознава видовете торове и описва тяхното въздействие.
  2.8. Описва правилата за разхвърляне на торовете.
  2.9. Наторява почвата при спазване на инструкция, дадена от специалист.
  2.10. Обработва почвата с хербициди по указания на специалист по растителна защита.
3. Засажда и поддържа 3.1. Разпознава основните дър-
дървесна, храстова и весни, храстови, цветни и тре-
цветна растителност висти видове.
  3.2. Описва факторите, от които зависи растежът, развитието и възпроизводството на дървесната, храстовата, цветната и тревната растителност.
  3.3. Описва периодите на цъфтеж, семеносене и плодоносене.
  3.4. Затревява и поддържа тревни площи - поливане, плевене, валиране, грапене, коситба.
  3.5. Описва посадъчните материали.
  3.6. Засажда дървета и храсти.
  3.7. Засажда и поддържа цветя в паркове и градини.
  3.8. Полива новосъздадена и съществуваща дървесна, храстова, цветна и тревна растителност - ръчно, с машини и инсталации.
  3.9. Познава устройството и принципа на работа, съхранява и борави с машини и съоръжения за: бране и добиване на семена, плодове и резници; изваждане и садене на фиданки; сеитба, садене и разсаждане.
  3.10. Описва технологията за вегетативно и за семенно размножаване.
  3.11. Събира репродуктивни материали.
4. Извършва размно- 4.1. Разпознава основните дър-
жаване на растенията весни, храстови, цветни и тре-
  висти видове, назовава българските и латинските им имена, описва техните органи - стебло, клони, листа, плодове, шишарки и др.
  4.2. Описва различните начини за размножаване на растенията.
  4.3. Описва техниката за семенно размножаване.
  4.4. Демонстрира размножаване чрез семена.
  4.5. Прави подбор на семена и тяхното окачествяване.
  4.6. Подготвя семената за посев - събира, почиства, разпределя.
  4.7. Познава и прилага методите и нормите за засяване на семената (в цветарник, парник, на открито, на постоянно място).
  4.8. Извършва вегетативно размножаване.
  4.9. Подготвя посадъчен материал за клиенти, вкл. почистване, сортиране, опаковане, етикетиране, съхраняване.
5. Провежда растител- 5.1. Описва повредите, болести-
нозащитни мероприя- те и вредителите по парковата
тия на парковата рас- растителност.
тителност 5.2. Изброява начините за бор-
  ба с болестите и вредителите по
  растенията и за отстраняване на повреди.
  5.3. Познава препаратите за растителна защита и тяхното въздействие.
  5.4. Съхранява и борави с машини и апарати за растителна защита.
  5.5. Приготвя препарати и ги ползва под ръководството на специалист по растителна защита.
6. Полага грижи за 6.1. Описва организацията на
растения в декоративни работа в декоративните разсад-
разсадници ници.
  6.2. Изброява схемите за засаждане.
  6.3. Засажда и се грижи за растенията в разсадниците.
7. Участва в разработва- 7.1. Разпознава и използва ус-
нето на техническа и ловните означения в зеленото
технологична докумен- строителство.
тация, намира инфор- 7.2. Разчита, разработва и при-
мация, необходима за лага проекти, технологични
изграждане и поддър- планове, карти и схеми за раз-
жане на цветопроизвод- личните цветопроизводствени и
ственото стопанство и разсадникови дейности и за зе-
парковото строителство леното строителство.
  7.3. Нанася граници на терена и обозначения на карта.
  7.4. Измерва количеството на извършената работа.
  7.5. Подготвя отчети за извършената работа - на ръка и с компютър.
  7.6. Намира актуална информация, свързана със съвременни тенденции, нови технологии, препарати, машини и инструменти в цветопроизводството и в парковото строителство в специализирани издания, Интернет сайтове, чрез посещения на изложения, обучения и др. както на български, така и на чужд език.
8. Участва в управле- 8.1. Познава и спазва норматив-
нието на фирма за ните документи, регламентира-
озеленяване щи дейностите в цветопроиз-
  водственото стопанство и в парковото строителство.
  8.2. Проучва предлагането и търсенето на пазара и участва в изготвянето на план за развитие на предприятието.
  8.3. Участва в изготвянето на проектосметна документация, като използва компютър със софтуер за създаване на текст, таблица, графика.
  8.4. Ръководи техническото изпълнение на обекти от зеленото строителство.
  8.5. Ползва и спазва трудовите норми при изпълнение на озеленителни работи в строителството.
  8.6. Подпомага новоназначените работници.
  8.7. Разпределя работата между членовете на звеното/екипа.
  8.8. Оценява работата на всеки от екипа.
  8.9. Прави предложения пред прекия си ръководител за награди или за повишаване на квалификацията на работниците.
  8.10. Взема участие при приемане и предаване на обекти, като подготвя част от документацията.
  8.11. Извършва инвентаризация и паспортизация на различни елементи от зелените площи, разсадниците и цветопроизводствените стопанства.
  8.12. Организира и ръководи ефективното използване на материално-техническата база.
Специфични компетенции за специалност "Цветарство"
Отглежда цветя на открито и в оранжерии
9. Организира отглеж- 9.1. Разпознава листно-декора-
дането на цветя на от- тивните и цъфтящите растител-
крито или в оранжерии ни видове.
  9.2. Обяснява основните екологични изисквания при отглеждане на цветните култури.
  9.3. Полага грижи за цветята, вкл. посеви, поници и разсади.
  9.4. Извършва торене според нормите за отделните култури при отчитане на почвените запаси от хранителни вещества.
  9.5. Спазва сроковете и технологията при подхранване с органични и минерални торове.
  9.6. Разпознава основните групи рози.
  9.7. Полага грижи за розите (резитби, зазимяване, откриване и др.).
  9.8. Отглежда цветен разсад, като спазва изискванията при извършване на отделните операции.
  9.9. Разпознава и описва инвентара в оранжериите.
  9.10. Описва видовете и особеностите в устройството на парници и оранжерии.
  9.11. Поддържа оптимален микроклимат при отглеждане на цветя в оранжериите.
  9.12. Описва основните компоненти за изготвяне на почвени смески.
  9.13. Изготвя почвени смески по инструкция.
  9.14. Извършва агротехнически мероприятия и транспорт с помощта на трактор.
10. Подготвя рязан 10.1. Реже/бере цветовете в рам-
цвят за клиенти ките на определения за берит-
  бата период при спазване на технологичните изисквания.
  10.2. Съхранява рязания цвят при спазване на изискванията в зависимост от вида на растението.
11. Създава, оформя и 11.1. Познава и описва различ-
поддържа цветни лехи ните видове цветя, използвани
  в озеленяването - латинско и
  българско наименование, форма, големина и окраска на цветовете, листата и стеблото им, времето на цъфтеж и др.
  11.2. Зацветява с едногодишни, двугодишни, многогодишни цветя.
  11.3. Извършва прашене (разрохкване) на цветни лехи.
  11.4. Оформя цветен кът на определено място в съчетание с тревна площ, алея, съществуваща дървесно-храстова растителност.
  11.5. Извършва торене на цветни лехи.
  11.6. Организира и провежда борба с болести и вредители по цветята.
12. Оформя и поддържа 12.1. Групира цветята за вът-
цветя за украса и инте- решна украса по качества, вре-
риорно озеленяване ме на цъфтеж, изисквания към
  светлина, почвена и въздушна
  влажност, топлина и др. фактори.
  12.2. Описва характеристиките на основните видове цветя за интериорно озеленяване - цъфтящи, листно-декоративни, саксийни, рязан цвят и сухи цветя.
  12.3. Подрежда саксийна растителност в обществени обекти по даден проект.
  12.4. Полага грижи за саксийна растителност (почиства, полива, наторява и др.).
  12.5. Разработва проект, аранжира и поддържа цветя в обществени обекти.
13. Познава и прилага 13.1. Познава и спазва основни-
технологиите за създа- те изисквания при избор на
ване на цветопроизвод- място за цветопроизводствено
ствено стопанство стопанство.
  13.2. Разработва и прилага технологична схема за изграждане на ветрозащитни пояси, като описва подходящите дървесни и храстови видове.
  13.3. Познава устройството и определя размера на откритите, закритите и спомагателните площи.
  13.4. Познава, разработва и прилага технологични схеми за изграждане на парници.
  13.5. Разработва проект за създаване на цветопроизводствено стопанство.
Организира работата в цветарски магазин
14. Полага грижи за 14.1. Познава инвентара в цве-
цветята в цветарски тарски магазин.
магазин 14.2. Описва изискванията при
  съхраняването на цветя в цве-
  тарския магазин (температура, влажност, вода и др.).
  14.3. Осигурява подходящи условия за запазване на цветята в добро състояние.
15. Аранжира букети, 15.1. Описва основните прави-
венци, гирлянди, цветя ла при композиране на букети,
във ваза венци и аранжировки от зеле-
  нина и цветя и от сухи цветове.
  15.2. Познава различните видове съдове, помощни материали и инструменти, използвани при оформяне на цветни композиции.
  15.3. Демонстрира различни техники за изпълнение на икебана.
  15.4. Осъществява фитодизайн с рязан цвят.
  15.5. Изработва гирлянди от клонки.
  15.6. Избира и комбинира цветя според очакваната издръжливост на всяко цвете, дължина, форма и др.
  15.7. Оформя букети и венци с различно предназначение, като се съобразява с изискванията на клиента.
  15.8. Аранжира композиции от сухи цветя, хартия, копринени или изкуствени цветя и плодове и др. материали и изделия.
  15.9. Описва изискванията при декориране на църкви и различни видове зали за специални събития по предварителен проект - за концерти, тържества и др.
  15.10. Изпълнява декорации по различни поводи както на открито, така и в помещения.
16. Консултира клиен- 16.1. Обяснява предназначени-
тите относно грижите, ето и начина на употреба на
които трябва да пола- препаратите за торене и борба
гат за отглеждане на с вредителите.
цветята 16.2. Описва условията, при
  които трябва да се отглеждат
  цветята в домашни условия - светлина, влажност, температура, поливане.
  16.3. Консултира клиентите при закупуване на цветя/букети - съобразно повода, цената и др.
  16.4. Издава (попълва) документи за покупки - фактури/касови бележки.
  16.5. Приема плащания в брой, с кредитни, дебитни карти и др.
Специфични компетенции за специалност "Парково строителство и озеленяване"
Участва в създаването и поддръжката на декоративен разсадник
17. Познава и прилага 17.1. Познава и спазва основни-
технологиите за създа- те изисквания при избор на
ване на декоративен място за декоративен разсадник.
разсадник и дейностите 17.2. Разработва и прилага тех-
в него нологична схема за изгражда-
  не на ветрозащитни пояси, като
  описва подходящите дървесни и храстови видове.
  17.3. Познава устройството и определя размера на откритите, закритите и спомагателните площи.
  17.4. Познава и прилага схемите за школуване на фиданките.
  17.5. Познава и прилага технологията за контейнерно производство на дървета и храсти.
  17.6. Познава и прилага технологията за засаждане на дървета и храсти, за тяхното изваждане и подготовка за транспортиране.
  17.7. Разработва проект за декоративен разсадник.
Прави предварителни проучвания, участва в проектирането, засажда, отглежда и поддържа растенията в паркове и градини
18. Познава и прилага 18.1. Познава историческото
методите на проучване развитие на градинско-парко-
и проектиране на ново- вото изкуство.
то зелено строителство 18.2. Познава различните видо-
  ве градини и паркове.
  18.3. Описва композиционните принципи и стилове при изграждане на парка - фактори, средства, закони, мотиви, форми и стилове.
  18.4. Познава изискванията към различните видове зелени площи - за широко и за ограничено обществено ползване.
  18.5. Познава и прилага методите за предварителни проучвания на обекти, почвени условия и съществуваща растителност.
  18.6. Извършва заснемане на данни за изработване на проекти за ново зелено строителство.
  18.7. Разработва и прилага проекти по вертикално планиране; идейни, дендрологични и посадъчни проекти; чертежи на детайли и др.
19. Засажда и отглежда 19.1. Разпознава основните дър-
различни иглолистни и весни и храстови видове, назо-
широколистни дървесни вава българските и латинските
и храстови видове им наименования, описва тех-
  ните органи - стебло, клони, листа, плодове, шишарки и др.
  19.2. Познава хабитуса на растенията, динамиката на растеж и максималната височина.
  19.3. Познава факторите, които влияят върху растежа и развитието на растителността.
  19.4. Описва технологията за засаждане и отглеждане на дървета и храсти.
  19.5. Знае и спазва периодите и нормите на засаждане на дървета и храсти.
  19.6. Описва технологията за контейнерно отглеждане на растения.
  19.7. Засажда храсти - единично, в групи и за живи плетове.
  19.8. Засажда дървета на алеи, поединично или на групи.
  19.9. Извършва различни видове резитба - според вида на растението, според сезона, според предназначението на резитбата.
  19.10. Поддържа формата на живи плетове.
  19.11. Полага грижи за растенията - според сезона и спецификата на растението.
20. Засажда и поддържа 20.1. Разпознава видовото раз-
рози нообразие и знае характерните
  особености на отделните групи рози.
  20.2. Зазимява и отзимява розите.
  20.3. Извършва различните видове резитби.
  20.4. Окопава, разрохква поч-
  вата и води борба с плевелите.
  20.5. Знае и прилага технологията за поливане и торене на рози.
  20.6. Извършва основна подмяна и подсаждане.
21. Познава и прилага 21.1. Познава и прилага техно-
технологията за създа- логията за изграждане на трев-
ване и поддържане на ни площи.
тревни площи 21.2. Познава и спазва етапите
  на затревяване и презатревя-
  ване.
  21.3. Познава и използва тревни смески от различни видове, торове за изграждане на тревни площи, чимове.
  21.4. Познава особеностите на ръчното и машинното изграждане на тревни площи.
  21.5. Познава и прилага методите на почвообработка и почвоподготовка при различните видове затревяване.
  21.6. Познава и прилага технологията на поддържане на тревните площи (спазва нормите за поливане, торене с минерални и органични торове, косене, аериране и др.).
22. Създава и поддържа 22.1. Описва основните компо-
вертикално озеленяване зиционни принципи при верти-
на сгради, архитектурни калното озеленяване.
съоръжения, балкони и 22.2. Изброява различните ви-
тераси дове конструкции за поддържа-
  не на вертикално озеленяване -
  в зелени площи, на фасади, балкони и тераси.
  22.3. Разпознава най-често използваните за вертикално озеленяване растения.
  22.4. Засажда и полага грижи за поддържане на растителността при вертикално озеленяване.
  22.5. Разработва проект за вертикално озеленяване.
Изгражда и поддържа паркова архитектура
23. Оформя терена и го 23.1. Описва предназначението
подготвя за предстоя- и принципа на работа на геоде-
що засаждане на расте- зични измервателни и помощ-
ния или за изграждане ни инструменти - нивелир, ла-
на паркова архитектура. та, ролетка, жалони и др.
  23.2. Обяснява реда на работа при трасиране.
  23.3. Измерва дължини.
  23.4. Изчислява площи.
  23.5. Извършва измервания с нивелир.
  23.6. Разчита планове на части от земната повърхност.
  23.7. Нанася проекта върху терена.
24. Изгражда и поддър- 24.1. Разпознава различните
жа декоративни нас- видове декоративни настилки и
тилки строителните материали за тях-
  ното изграждане.
  24.2. Ръководи подготвянето на земната основа за настилка и изпълнение на дренажен пласт.
  24.3. Организира изпълнението на различни видове настилки - бетонни плочи, павета, плочи от естествени материали, насипни материали и др.
  24.4. Разпределя и отчита работата на екипа, който ръководи, при изпълнение на настилки.
25. Изгражда и поддър- 25.1. Описва предназначението,
жа паркова архитектура нормативните показатели,
в кътове за отдих изискванията за избор на мяс-
  то и обзавеждането на различните видове площадки/алеи за отдих - детски, спортни и др.
  25.2. Разчита и участва в разработването на проекти за озеленяване и паркоустрояване.
  25.3. Разработва работни чертежи на паркова архитектура.
  25.4. Разпознава строителните материали, използвани за изграждане на парково обзавеждане.
  25.5. Обяснява технологичната последователност, както и необходимите машини, инструменти и приспособления при изпълнение на строителни работи - изкопи, насипи, кофраж, армировка, полагане и грижи за бетона, замазки и др.
  25.6. Извършва вертикална планировка на терена.
  25.7. Упражнява техническо ръководство при изпълнението и участва в монтажа на паркова архитектура за обзавеждане на площадките за отдих по предварителен проект (схема) - скулптури, декоративни вази, пейки, трейажки, перголи, подпорни стени и др.
  25.8. Изгражда, поддържа и ремонтира съоръжения за детски и спортни площадки.
26. Изгражда и поддър- 26.1. Описва основните изиск-
жа скални кътове, алпи- вания за съчетаване на расте-
неуми и водни площи ния, за избор на място и за из-
  граждане на скални кътове, алпинеуми, водни потоци, водопадчета и езерца в зелените площи.
  26.2. Познава и спазва композиционни принципи при подреждането на декоративната цветна и храстова растителност.
  26.3. Разпознава основните и спомагателните материали за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
  26.4. Познава принципите за подбор и композиране на скални материали.
  26.5. Определя подходящото място, изгражда и поддържа скални кътове, алпинеуми и водни площи.

5. Изисквания към материалната база
Обучаващата институция трябва да осигури:
· сбирки от различни материали - дървесно-храстови, цветни и тревни видове, почви, семена;
· специализирани кабинети за обучение по геодезия, оборудвани с нивелир, лата и др.;
· кабинет за компютърно обучение, оборудван с компютър за всеки обучаван със софтуер за текст, таблица, графика;
· трактор със съответния набор технологично оборудване за обучението за управление на трактор и работа с прикачна техника (или да сключи договор с институция, която притежава).
Практическото обучение се провежда в оранжерия, градински център, цветарски магазин, ботаническа градина, декоративен разсадник, горско стопанство, на зелените площи на училището или общината, в частни или държавни (общински) паркове и градини.
6. Изисквания към обучаващите по теория и практика
Преподавателите по теория и практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности: Горско стопанство, Агрономство, Селекция и семепроизводство на културните растения, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Биология, Агроинженерство, "магистър" по специалност Ландшафтна архитектура и др. от професионалните направления Биологически науки, Архитектура, строителство и геодезия, Растениевъдство, Растителна защита, Горско стопанство на областите на висшето образование Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума