навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г.)

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Лицата по ал. 1 получават безплатно една годишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Годишната винетка е с валидност за срок една година считано от датата на валидизирането и.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна годишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по настоящия си адрес.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Заявление-декларация може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в дирекция "Социално подпомагане";
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) копие на пълномощното по ал. 3, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) копие от свидетелството за регистрация, с което се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;
4. (отм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС в частта относно израза "на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и" - ДВ, бр. 29 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка);
5. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1, 2 и 3 лично, по пощата с обратна разписка или по електронен път съгласно Закона за електронното управление.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) При подаване на заявлението-декларация заявителят представя за справка оригинала на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК по ал. 4, т. 1 и оригинал на свидетелство за регистрация "(част I - лице и гръб)" на лекия автомобил.
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) За удостоверяване на обстоятелствата, при наличието на които лицето има право на предоставяне на безплатен винетен стикер, служителите на дирекции "Социално подпомагане" извършват справка по служебен път в Национална база данни "Население" и "Гаранционен фонд" за наличието на сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) В случаите на подаване на заявление-декларация по пощата с обратна разписка или по електронен път оригиналите на документите по ал. 4, т. 1 и 4 и оригинал на свидетелството за регистрация "(част I - лице и гръб)" на лекия автомобил за справка се представят в деня на получаване на винетните стикери.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" месечна заявка по образец (приложение № 2) за получаване на безплатни годишни винетки. Месечната заявка се изпраща до 30-о число на месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) В срок до 10-о число на следващия месец регионалните дирекции за социално подпомагане изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" копие на регистрационния дневник по чл. 6 (приложение № 3) на хартиен носител. В срок до 20-о число на следващия месец Агенцията за социално подпомагане изпраща на Агенция "Пътна инфраструктура" обобщена информация на национално ниво на електронен носител.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" предоставят на дирекциите "Социално подпомагане" заявения брой годишни винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят на лицата по ал. 2 годишните винетки веднага след приемането и обработването на документите, ако същите отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция "Социално подпомагане" дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Непредоставените годишни винетки от дирекциите "Социално подпомагане" се връщат за унищожаване с приемателно-предавателен протокол по образец (приложение № 4) в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" в срок до 20 януари на следващата година.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) (1) Валидизацията на годишните винетки се извършва от служител на дирекция "Социално подпомагане", съобразявайки се с посочения в заявлението-декларация период на валидност на винетката.
(2) Валидизацията на годишната винетка представлява маркировка, направена с механично устройство на предвидените за това места, в съответствие с месеца и датата, от които стартира валидността на винетката.
(3) Механичните устройства за валидизиране на винетните стикери се предоставят по заявка на дирекции "Социално подпомагане" от областните пътни управления чрез Агенция "Пътна инфраструктура" веднъж годишно.
(4) Заявките по ал. 3 се изпълняват в срок до 3 месеца след постъпването им, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които е посочен броят на предоставените механични устройства и годината, за която се предоставят.


Чл. 6. Дирекциите "Социално подпомагане" водят регистрационен дневник, който съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) трите имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на лицата по чл. 2, ал. 2;
2. номер на предоставената на лицето винетка;
3. име на лицето, получило винетката, единен граждански номер и подпис;
4. (нова - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) регистрационен номер на моторното превозно средство, обем на двигателя и мощност;
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) начална дата на валидност на винетката.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" съхраняват предоставените от дирекции "Социално подпомагане" месечни заявки (приложение № 2), копие на регистрационния дневник по чл. 6 (приложение № 3), екземпляр от приемателно-предавателните протоколи по чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2 (приложение № 4) за неполучени винетни стикери и заявки (приложение № 5) за получаване на механични устройства за валидизиране на безплатни годишни винетки, както и приемателно-предавателни протоколи, в които е посочен броят на предоставените механични устройства и годината, за която се предоставят.

Глава трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от Председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощени от него длъжностни лица.


Чл. 9. (1) Ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и съдържа всички реквизити за графичното и оформяне.


Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на републикански пътища или техни участъци се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (В сила от 01.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Заявления-декларации за получаване на годишни безплатни винетки се подават ежегодно в дирекциите "Социално подпомагане" по реда, предвиден в чл. 2.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).


§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 1. В заглавието и навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, след думите "намалена работоспособност" се добавя "или вид и степен на увреждане".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата "ТЕЛК" се изписва абревиатурата "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 11. (В сила от 01.12.2009 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември 2009 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2014 г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2014 г., с изключение на § 1, т. 2, в частта за подаване на заявление-декларация и документи по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2018 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)


                                                                                                  ДО

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ                                               ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

                                                                                                  "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

                                                                                                 .............................................................

От

...........................................................................

 

 

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (трите имена и ЕГН на декларатора)

с постоянен адрес:

община: гр./с. ж.к. (кв.) п.к.

ул. № бл. вх. ап. тел.

с настоящ адрес:

община: гр./с. ж.к. (кв.) п.к.

ул. № бл. вх. ап. тел.

Л.к.(л.п.) №.................................., изд. от ....................................... на .................................................,

в качеството си на собственик/лице или семейство, отглеждащо дете с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст/правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност (пълномощник по силата на пълномощно

№ .................................... от ...................................................................................................... година)

на ..................................................................................................................., ЕГН: ..............................

             (трите имена и ЕГН на упълномощителя)

с постоянен адрес:

община: гр./с. ж.к. (кв.) п.к.

ул. № бл. вх. ап. тел.

с настоящ адрес:

община: гр./с. ж.к. (кв.) п.к.

ул. № бл. вх. ап. тел.

Желая да ми бъде издадена безплатна годишна винетка за ползване на републикански пътища с начална дата на валидност ............................................................... г. (изписва се начална дата на валидност на винетния стикер)

Декларирам:

лек автомобил с ДК №

марка:

модел:

№ на рама:

№ на двигател:

година на производство:

работен обем на двигателя, куб. см:

мощност: (kW /к.с. )

e:

Собственост съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на:

............................................................................................................, ЕГН: ............................................

             (записват се трите имена и ЕГН)

съпружеска имуществена общност:

.................................................................................................................., ЕГН: .......................................

         (трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)

Имам сключена застраховка "Гражданска отговорност" от дата ...................................................... г.

Декларирам, че към датата на подаване на декларацията съм:

0 родител, 0 ?член на семейство на роднини и близки, 0 приемен родител на детето с трайно увреждане.

(вярното се отбелязва)

на ................................................................................................., ЕГН: ...................................................

      (собствено име, презиме и фамилия на детето и ЕГН)

№ ..................../................... на акта за раждане, издаден от: ................................................................

№ ................./........... на Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" - ..................

..................., или Решение ..................................... на ....................... съд за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Декларирам, че е записано като ученик/ученичка в .................................. град/село .........................

(в случаите, когато детето е навършило 18 години, до навършване на 20 години, че е записано като ученик/ученичка)

Уведомен съм, че в случаите на подаване на заявление-декларация по пощата с обратна разписка или по електронен път трябва да представя експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, лична карта и свидетелство за регистрация (част I - лице и гръб) в оригинал за справка в деня на получаване на винетния стикер.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Прилагам следните документи:

1. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в дирекция "Социално подпомагане", и оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

№ ................................................................................................ от ................................ г. - за справка.

2. Копие на пълномощно № ..................................................................... от ..................................... г.

Упълномощеното лице вписва "Вярно с оригинала" и се подписва на копието.

3. Копие от свидетелството за регистрация и оригинал на свидетелство за регистрация (част I - лице и гръб) на моторното превозно средство серия ................ № .............................. - за справка.

 

Дата:

 

Декларатор:

                                              (подпис)

Заявление-декларацията е приета и проверена от:

                                                                                                 (име, фамилия и длъжност)

Дата:

Длъжностно лице:

                                               (подпис)Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)


ЗАЯВКА

за получаване на безплатни годишни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата за месец:          /        г.

Дата:

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" -

Община:

Област:

Брой:

Словом:

Година:

Директор на дирекция "Социално подпомагане":

.....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)


РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК

за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, които са получили една безплатна годишна винетка на основание чл. 10в от Закона за пътищата

за месец:        /       г.

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" -

Община:

Област:

Име, презиме, фамилия на собственика (правоимащия съпруг, когато е съпружеска имуществена общност) на МПС

 

Име, презиме, фамилия на упълномощеното лице, родител, член на семейството на роднини и близки, приемен родител на детето с трайно

увреждане

ЕГН

Рег. №
ППС

Обем на двигателя

Мощност на двигателя

Седемцифрен номер на предоставената винетка

Начална дата на валидност на винетката

Подпис на лицето

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за непредоставените годишни винетни стикери на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата за ............ година

Дата:

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" -

Община:

Област:

 

Общ брой:

...........................................................................

(словом)

Година:

Номер на винетния стикер

 

Изписва се всеки номер

1.

 

2.

 

3.

 

.........................................................................

 

 

 

.........................................................................

ПРИЕЛ:

(трите имена, длъжност и подпис)

 

ПРЕДАЛ:

(трите имена, длъжност и подпис)

Приложение № 5 към чл. 5а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.)

ЗАЯВКА

за получаване на механични устройства за валидизиране на безплатни годишни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата за ......................... г.

Дата:

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" -

Община:

Област:

Брой:

Словом:

Година:

Директор на дирекция "Социално подпомагане":

.....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)Новини


 
 
 
rss
Посети форума