навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 147 ПО ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 22.03.2012 Г.)


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриета с Решение № 458 на СОС по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., влиза в сила от 01.09.2008 г.; изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г.; изм. с Решение № 176 по Протокол № 26 от 26.03.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г. изм. и доп. с Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., влиза в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., в сила от 13.08.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които транспортните оператори за обществен транспорт на територията на Столична община (СО) извършват превоз на пътници с трамваен, тролейбусен, автобусен транспорт и метрополитен, както и цените за ползване на специализираните паркинги на метростанциите.

Чл. 2. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Наредбата е единна и се прилага от всички транспортни оператори за обществения транспорт на територията на СО, извършващи превоз по основни линии от общинската транспортна схема.


Чл. 3. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Наредбата урежда реда и условията за пътуване с превозните средства на обществения транспорт, както и реда на компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) "Център за градска мобилност" ЕООД на основание Договор със СО осъществява реализация на приходите, организацията, управлението, контрола, отчитането и окачествяването на пътническите превози по обществения транспорт като интегриран превозен процес, възложени от СО на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на икономическата рамка.

Глава втора.
ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ


Чл. 5. (1) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Превоз на пътници с обществения транспорт се извършва срещу редовен превозен документ, по установен образец, посочен в Приложение № 1.
(2) Редовният превозен документ представлява договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.


Чл. 6. (1) Билетът е превозен документ и съгласно утвърдените образци по Приложение № 1 бива:
- билет за еднократно пътуване;
- билет за еднократно пътуване, продаван от водача;
- билет за еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите;
- (ново - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) билет за еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД - за метро;
- (отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) билет с талони за 10 еднократни пътувания за един пътник (всеки от тях важи в комплект с талон № 10);
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) електронен билет за 10 еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронната карта (ЕК) - в тролейбусите и трамваите;
- (ново - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) електронен билет за 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;
- (ново - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) билет за еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат;
- (ново - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) комбиниран билет за паркиране и пътуване с метро, издаван от автомат на специализираните паркинги на метростанциите;
- (предишно тире 9, изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците;
- (изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., предишно тире 10, изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи.
(2) Билетът е редовен превозен документ след:
- перфориране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените перфоратори;
- (отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)
- издаване от Билетния автомат в трамваите и тролейбусите. Той се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
- (ново - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) издаване от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му;
- (изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от "Център за градска мобилност" ЕООД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;
- (ново - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от "Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото;
- (ново - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) издаване от стационарен Билетен автомат. Той се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
- (ново - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) издаване от автомат на входовете на паркингите на метростанциите. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото.
(3) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Билетът, продаван от контрольор по редовността на пътниците, се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.
(4) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Билетът за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите се издава и валидира от контрольорите на "Център за градска мобилност" ЕООД.


Чл. 7. (1) Абонаментната карта е превозен документ за пътуване в определен период от време, съгласно утвърдените образци по Приложение № 1. Абонаментните карти биват:
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Абонаментни карти по редовна тарифа (персонализирани или неперсонализирани): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК);
- абонаментни карти за преференциални пътувания (именни): на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК).
- (отм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
- (ново - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., в сила от 01.09.2008 г., отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)
(2) Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.
(3) Абонаментна карта на електронен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност само след таксуване в превозното средство.
(4) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Абонаментна карта на електронен носител (ЕК) се таксува на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Валидаторите таксуват само ЕК с валиден маршрут и период.


Чл. 8. (1) Превозните документи на хартиен носител са ценни образци, отпечатани съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
(2) Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците където имат един и същи маршрут и общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.
(3) (Нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Абонаментните карти от пакета "ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител" задължително се зареждат с един и същи период на валидност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., изм. - Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., в сила от 01.02.2013 г.) Цените на билетите и абонаментните карти за превоз на пътници са посочени в Приложение № 2, а цените и условията за ползване на специализираните паркинги на метростанциите са посочени в Приложение № 5 от настоящата наредба.


Чл. 9. (1) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно ръчен багаж с размери в сантиметри до 60/40/40. Установяването се извършва с измервателен уред. Багаж с по-големи размери от посочените се таксува за всеки отделен пакет с:
- билет за еднократно пътуване (предварително закупен, закупен от водача или от Билетен автомат в трамваите и тролейбусите);
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) талон от Билет с талони за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.
(2) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва безплатно детска количка.
(3) (Нова - Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните условия:
- в делнични дни - след 21 часа;
- в почивни и/или празнични дни - целодневно;
- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
- след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД.
(4) (Нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Пътник с редовен превозен документ, собственик на куче - домашен любимец, има право да го превозва с превозните средства на обществения транспорт при следните условия:
- кучето да е регистрирано, съгласно изискванията на чл. 4 от "Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на Столична община";
- собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето или електронната карта, посочени в чл. 11, т. 7 от горецитираната наредба;
- след закупуване и валидиране за кучето - домашен любимец на отделен билет за еднократно пътуване или валидиране на талон от Билет с талони 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.
(5) (Нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) В обществения транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно кучета - водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.
6. (Нова - Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., в сила от 01.02.2013 г.) Пътник, притежаващ редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна персонализирана абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт, има право да ползва специализираните паркинги на метростанциите за един автомобил, при условията посочени в Приложение № 5 от настоящата наредба.


Чл. 10. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на СО. Изключение правят превозните документи по чл. 20.


Чл. 11. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Лицата, имащи право на преференциални пътувания с редовните линии на обществения транспорт, както и условията, при които ползват това право, са посочени в раздел IV.


Чл. 12. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) При пътуване с обществения транспорт пътниците са длъжни:
1. да притежават редовен превозен документ до слизането си на спирката;
2. да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите при преференциални условия да показват и личната си карта (личен паспорт);
3. да се качват от първа врата когато закупуват билет за еднократно пътуване от водача или от билетния автомат.
4. да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установените спирки;
5. (изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) при констатирано нарушение и отказ за закупуване на билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да показват на контролните органи лична карта (личен паспорт);
6. (нова - Решение № 508 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г.) при превозване на велосипед при условията на чл. 9, ал. З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метро влаковете;
7. (нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) при пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да го води на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета - водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;
8. (нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) при пътуване със средствата на обществения транспорт собственикът на куче - домашен любимец е длъжен да предоставя при поискване от длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците регистрационните му документи или електронна карта, изброени в чл. 11, т. 7 от "Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на Столична община".


Чл. 13. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) В превозните средства на обществения транспорт не се допускат за превоз:
1. лица, които представляват опасност за сигурността на пътниците или реда в превозното средство;
2. лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
3. лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
4. вещи, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
5. запалителни, избухливи, отровни вещества и други вещи и предмети, представляващи опасност за пътниците и персонала;
6. предмети, превозът на които е забранен със закон;
7. предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците.
8. (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) живи животни и птици. Изключение се прави за полицейски кучета, кучета - водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора, и кучета - домашни любимци.


Чл. 14. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) На пътниците в превозните средства на обществения транспорт се забранява:
1. да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на затварянето на вратите;
2. да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин по време на движение;
3. да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
4. да замърсяват и повреждат превозните средства и апаратите за таксуване,"
5. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
6. да извършват търговска, рекламна и религиозна дейност;
7. да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
8. Да преотстъпват превозния си документ на други лица.

Глава трета.
ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 15. (1) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) "Център за градска мобилност" ЕООД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване по обществения транспорт в СО чрез:
- бюра за абонаментни карти и билети;
- билетни каси;
- билетни автомати в трамваите и тролейбусите;
- разпространители в търговската мрежа по комисионен договор;
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) водачи в превозните средства на обществения транспорт, които задължително трябва да притежават билети за еднократно пътуване.
(2) Водачите продават билети при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.


Чл. 16. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) "Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава следните превозни документи за пътуване в метрото:
- билети за еднократно пътуване в метрото;
- (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) електронни билети и/или карти за 10 еднократни пътувания в метрото.


Чл. 17. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) (1) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Персонализирани електронни карти (ЕК) по редовна тарифа се издават и персонифицират след попълване на "Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществен транспорт в София" по образец. Регистрационния номер на картата, актуална снимка и трите имена се отпечатват на повърхността на картата. Зареждат в бюрата за абонаментни карти на "Център за градска мобилност" ЕООД.
(2) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) По искане на лицето, неперсонализирана електронна карта по редовна тарифа се издава без "Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с обществения транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.
(3) Гражданските електронни карти се зареждат за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно Приложение № 2.
(4) Гражданските електронни карти позволяват многократно зареждане при различни, избрани от пътника редовни тарифи.


Чл. 18. (1) Електронни карти (ЕК) за преференциални пътувания задължително се персонифицират при издаването им, след попълване на заявление по образец.
- вътрешна персонификация - личните данни на правоимащия (трите имена, ЕГН, постоянен адрес) и видът на преференцията се записват в паметта на картата.
- (доп. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) външна персонификация - регистрационния номер на картата, актуална снимка, трите имена и вид преференция се отпечатват на повърхността на картата. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на придружител, на повърхността на картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия.
(2) Картата се зарежда с избрана от пътника преференциална тарифа, съобразно вида на преференцията, съгласно Приложение № 2.
(3) Картата позволява многократно зареждане при различни тарифи в зависимост от преференцията.

Глава четвърта.
КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИЯ. УСЛОВИЯ И ВИДОВЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ


Чл. 19. Право на пътуване със служебна карта по образец имат:
1. Народни представители;
2. Органите за контрол по Закона за движение по пътищата.


Чл. 20. Право на пътуване с именни карти по образец единен за цялата страна, утвърден от Министерство на транспорта имат:
1. ветераните от войните;
2. (изм. - Решение № 176 по Протокол № 26 от 26.03.2009 г.) военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
3. държавните служители в Министерство на вътрешните работи;
4. държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието и в Специализираната куриерска служба към министъра на държавната администрация и административната реформа;
5. държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност".


Чл. 21. (1) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Право на пътуване с преференциална персонализирана карта по образец, утвърден от СО на електронен носител имат:
1. (доп. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
2. (доп. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) всички хора с увреждания до 18-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
3. (доп. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
4. (доп. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) всички инвалиди с диагноза "ГЛУХОТА",с постоянен адрес на територията на Столична община;
5. лицата получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на СО;
6. (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на СО.
7. спасители на Планинската контролно-спасителна служба - до 120 души;
8. всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО, включително дипломантите до първа дипломна сесия;
8а. (нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
9. всички ученици в СО до 20-годишна възраст включително, в училищата на територията на Столична община, фигуриращи в списъка на МОН;
10. членовете на семействата на работещите в системата на градски транспорт -съпруг, съпруга;
11. (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община;
11а. (нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община;
12. докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО;
13. (отм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., в сила от 01.09.2008 г.)
14. (нова - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София".
(2) (Отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)
(3) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) За целите на настоящата Наредба срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
(4) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.т. 1, 2 и 3, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.
(5) Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на СО.
(6) (Отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)
(7) Право на пътуване с преференциални карти имат прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в системата на градски транспорт в СО и пенсионирали се в нея. (Приложение № 3).


Чл. 21а. (Нов - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Право на пътуване с преференциални персонализирани абонаментни карти на електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации - в дейност 122 "Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 "Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 "Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 "Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 "Друга дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности.


Чл. 22. Правото на преференциално пътуване и срокът на валидност на преференцията, както и личните данни на правоимащия се записват в паметта на ЕК.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Преференциалните карти на електронен или хартиен носител се издават/зареждат от "Център за градска мобилност" ЕООД, както следва:
1. по чл. 20. т.т. 1 и 2:
а) по т. 1 - целогодишно за календарната година, срещу удостоверение, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на СО;
б) (изм. - Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., доп. - Решение № 176 по Протокол № 26 от 26.03.2009 г.) по т. 2 - срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община;
в) (нова - Решение № 176 по Протокол № 26 от 26.03.2009 г.) до организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 20, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:
- за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от КСО или копие от разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
- за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият.
2. по чл. 20, т.т. 3, 4 и 5:
Целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на правосъдието и Министерство на държавната администрация и административната реформа.
3. (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) по чл. 21. ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4:
по списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане - за деца до 14 г.).
Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.
4. (изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) по чл. 21. ал. 1:
а) по т. 5 - срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
б) по т. 6 - срещу личен паспорт или лична карта;
в) по т. 7 - за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
г) по т. 8 - срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;
д) по т. 8a - срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
е) по т. 9 - срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта;
ж) по т. 11 - по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция "Социални дейности" при Столична община;
з) по т. 11а - срещу лична карта и служебна бележка, издадена от  дирекция "Социални дейности" при Столична община;
и) по т. 12 - по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище и лична карта;
й) по т. 14 - срещу документ за званието "Почетен гражданин на София" и лична карта;
к) ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна карта персонализирана за всички линии по редовна тарифа /за родител, настойник, попечител/ - срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство и при условията на т. "е".
5. по чл. 21а: (нова - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., в сила от 01.09.2008 г.)
- по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта.


Чл. 24. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.


Чл. 25. Всички документи, въз основа на които се издават карти на хартиен или електронен носител се съхраняват в съответните служби, в срок съгласно действащото законодателство.

Глава пета.
РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ


Чл. 26. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 19 и чл. 20 се осъществява от държавния бюджет чрез СО, ежемесечно на база редовната тарифа за граждани за 1 месец всички линии, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.


Чл. 27. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 7, т. 8а, т. 11а, т. 14 и чл. 21а се осъществява от бюджета на СО, ежемесечно до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.


Чл. 28. (Изм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8, т. 9, т. 11 и т. 12 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на СО до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, съобразно периода на валидност, ежемесечно, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.


Чл. 29. (Изм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 1, т. 10 се осъществява от съответните дружества ежемесечно до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕООД.


Чл. 30. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 21, ал. 7 е еднократно и се извършва изцяло в годината и от дружеството, в което лицето се е пенсионирало.


Чл. 31. (Отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)


Чл. 32. На изпълнителя на транспортната задача не може да се възлага извършване на безплатни или по намалени цени превози, без да са предвидени компенсации за това.

Глава шеста.
НЕРЕДОВНИ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ


Чл. 33. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) Превозни документи, които не съответстват на пътуването (валидностен период или маршрутна линия), преференциална персонализирана карта или абонаментна карта персонализирана по редовна тарифа на друго лице, билет с различна маркировка, талон от билет с талони за 10 пътувания без да бъде представен талон № 10, нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт, отсъствие на придружаващи документи или документ, нецитиран в настоящата Наредба, се считат за нередовни и притежателят им се санкционира по реда на раздел VIІ от Наредбата.


Чл. 34. Върху превозен документ на хартиен носител не се допускат поправки, зачертавания, надебелявания и изтривания. В противен случай документът се счита за нередовен, а притежателят му се санкционира по реда на раздел VII от Наредбата, и носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НПК.

Глава седма.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 35. (1) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Столичния общински съвет възлага на Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД да определят длъжностните лица от двете дружества, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, се легитимират със служебни документи по образци, утвърдени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД или съответно от Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД.
(2) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.
(3) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща билет за нетаксуван пътник с Електронна карта на стойност съответстваща на цената на билета за еднократно пътуване.
(4) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) При ползване на нередовен превозен документ по чл. 33 и чл. 34 пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.
(5) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) За всяка единица подлежаща на таксуване, но нетаксуван багаж, пътникът закупува билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.


Чл. 36. (1) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) При отказ на пътника да закупи билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), за което се заставя от длъжностното лице да слезе на първата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира до заплащане стойността на билет, продаван от контрольор по редовността на пътниците.
(2) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД.
(3) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Управителя на "Център за градска мобилност" ЕООД и Изпълнителния директор на "Метрополитен" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази Наредба правомощия.
(4) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата кметът на СО или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления.
(5) Образуването на административно-наказателни производства, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
(6) Глобата по наказателното постановление се определя в размер на:
1. за нарушенията посочени в чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата - 70,00 лв.;
2. за нарушенията посочени в чл. 36, ал. 2 от Наредбата - 100,00 лв.;
3. за нарушенията по чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Наредбата -10,00 лв.


Чл. 37. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(2) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.


Чл. 38. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Управителят на "Център за градска мобилност" ЕООД и изпълнителният директор на "Метрополитен" ЕАД имат право да наемат на договорни начала от Столична дирекция "Полиция" полицейски служители от сержантския състав за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.


Чл. 39. (1) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) За неспазване на реда в превозните средства, установен с настоящата Наредба, нарушителите закупуват билет за еднократно пътуване , продаван от контрольор по редовността на пътниците на стойност двадесет пъти по-висока от цената на билета за еднократно пътуване. Билетът се валидира от контрольора.
(2) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) За повреди на превозните средства и съоръжения, констатирани от контролните органи на превозвача, на "Център за градска мобилност" ЕООД, на "Метрополитен" ЕАД, на СО, на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на транспорта, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на повредата, вида на повредата, мястото, деня и часа на извършването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.
(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.
(4) Възмездяването на стойността на повредата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.


Чл. 40. (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Служителите на дирекция "Транспорт" при СО, "Център за градска мобилност" ЕООД и общинските транспортни дружества (Приложение № 4) осъществяват контрол във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения транспорт, като се легитимират с личния си служебен пропуск.

Глава осма.
НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 41. Длъжностни лица, които дават неверни данни, въз основа на които са издадени карти за преференциално пътуване, се наказват дисциплинарно, ако не подлежат на друго наказание, съгласно Наказателния кодекс.


Чл. 42. Длъжностните лица, оторизирани да издават преференциални карти, отговарят дисциплинарно по разпоредбите на Кодекса на труда и наказателно по разпоредбите на Наказателния кодекс, ако са налице условия за това, в случаите, когато не спазват настоящата Наредба.


Чл. 43. (1) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Превозните документи за преференциални пътувания с обществения транспорт са лични. Лицата, преотстъпили превозните си документи, губят правото на преференциално пътуване до края на календарната година, като превозния документ се изземва.
(2) (Отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)

Глава девета.
ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ


Чл. 44. В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или за по-малък размер на върнатата при закупуването сума (ресто).


Чл. 45. (1) Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за преференциално пътуване може да се върне в случаите на:
1. промяна на местоживеенето или местоработата (местоученето) на правоимащия;
2. при заболяване на правоимащия в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;
3. смърт на правоимащия;
4. изменение на маршрута на линията за повече от 5 работни дни или закриването.
(2) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван превозен документ в случаите на ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 следва да бъде подкрепено със съответен документ, доказващ събитието (по т. 3 и удостоверение за наследници), като задължително се прилага и превозният документ.
(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане и до изтичане на валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без случаите, посочени в ал. 1, т.т. 3 и 4.
(4) За случаите по ал. 1, т. 2 превозния документ предварително се депозира в службата, която го е издала.


Чл. 45а. (Нов - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)


Чл. 46. (1) Превозен документ издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута или по друга обективна причина. Подмяната се извършва в съответната служба на издателя.
(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена/заредена картата, и без да е налице друга обективна причина, лицето заплаща за услугата 5,00 лв.


Чл. 46а. (Нов - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Абонаментна карта по редовна тарифа на електронен носител, издадена по реда на чл. 17, ал. 1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искана на лицето, на чието име е издадена, след попълване на "Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ. Електронната карта на хора с увреждания с право на придружител може да бъде блокирана и от всеки от двамата придружители, в случай на кражба или унищожаване, след попълване на "Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ на придружителя и правоимащия.


Чл. 47. (1) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава, освен в случай на повреда с възможност за установяване валидностния му период, като за услугата лицето заплаща 5,00 лв.
(2) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 10 дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв.
(3) (Нова - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.) Дубликат на Абонаментна карта по редовна тарифа, издадена по реда на чл. 17, ал. 1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът, зареден в блокираната карта, се зарежда в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на "Заявление за блокиране на електронна карта". За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение № 2 към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл. 36, ал. 1, до заплащане на глобата.
(4) (Отм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)

Глава десета.
ЗАСТРАХОВКИ


Чл. 48. (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт.


Чл. 49. В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор.

Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Настоящата Наредба се изменя и допълва с решение на Столичен общински съвет.
(2) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.) Цените за превоз на пътници са приложение към Наредбата и се променят съгласно "Правила за образуване на цените на превозните документи за обществения транспорт на територията на Столична община" след одобрение от Столичен общински съвет.
(3) (Изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.) На лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др., сключили договор с "Център за градска мобилност" ЕООД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии, "Център за градска мобилност" ЕООД предоставя безвъзмездно 2 последователни месечни абонамента за всички линии за всяка карта. На лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и др., сключили договор с "Център за градска мобилност ЕООД за зареждане от 25 до 49 вкл. персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии, "Център за градска мобилност" ЕООД предоставя безвъзмездно 1 месечен  абонамент за всички линии за всяка карта.
(4) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) При издаване/зареждане на граждански карти за фирми и ведомства, изплатени по банков път се прави отстъпка:
- над 50 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 2 % от сумата.
- над 150 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 3 % от сумата.
- над 1000 абонаментни карти на хартиен или електронен носител - 10 % от сумата.


§ 2. Настоящата Наредба отменя "Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община", приета с решение № 36 от 14.03.2000 г. по Протокол № 8 от 14 03.2000 г.


§ 3. (Нов - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.) Навсякъде в наредбата думите "СКГТ - София" ЕООД" се заменят с "Център за градска мобилност" ЕООД".


§ 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 458 от 24.07.2000 на Столичен общински съвет, от Протокол № 17 от 24.07.2000 и влиза в сила от 01.09.2008 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2011 г.)

§ 55. Навсякъде в Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, думите "гражданска абонаментна карта" и "абонаментна карта гражданска" се заменят с "абонаментна карта по редовна тарифа".


§ 56. Навсякъде в Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, думите "възрастни граждани" се заменят с думата "лица".


§ 57. Навсякъде в Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, думите "масов градски транспорт", "масовия градски транспорт" и "МГТ" се заменят с "обществен транспорт" и "обществения транспорт".


§ 58. Параграфи 15, 27, 28, 29, 45 и 54 от настоящата Наредба влизат в сила от 01.05.2012 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., в сила от 01.02.2013 г.)

§ 4. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с обществен транспорт на територията на Столична община влиза в сила от 1 февруари 2013 г.
Приложение № 1

(Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)


ОБРАЗЦИ
НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 
ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ НОСИТЕЛ ЦВЯТ НА ШРИФТА СЪДЪРЖАНИЕ
1. БИЛЕТИ
1.1 За еднократно пътуване хартиен различен с отпечатана цена
1.2 За еднократно пътуване, продаван от водача хартиен син  
1.3 За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите хартиен различен  
1.4 За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД - за метро хартиен различен  
1.5 За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат хартиен различен  
1.6 Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник хартиен различен  
1.7 Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси електронна карта различен електронната карта се зарежда със съответен брой пътувания
1.8 Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро електронна карта различен  
1.9 За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците хартиен червен с отпечатана цена
1.10 За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи хартиен оранжев  
2. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА /ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ, НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ/
2.1 Еднодневна - за всички линии хартиена/ електронна различен/ различен на хартиената карта срокът се обозначава чрез перфориране/ електронната карта се валидира за период
2.2 Месечна - за една линия наземен транспорт електронна карта различен електронната карта се валидира за период
2.3 Месечна - за метро електронна карта различен електронната карта се валидира за период
2.4 Месечна - за всички линии електронна карта различен електронната карта се валидира за период
2.5 Тримесечна - за всички линии електронна карта различен електронната карта се валидира за период
2.6 Шестмесечна - за всички линии електронна карта различен електронната карта се валидира за период
2.7 Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ
3.1 Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.2 Студенти електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.3 Докторанти електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.4 Ученици електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.5 Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл. 21, ал. 1, т. 11 от наредбата електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.6 Спасители на ПКСС електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.7 Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.8 Хора с увреждания с намалена работоспособност:      
  от 50% до 70,99% електронна карта различен електронната карта се валидира за период
  от 71% до 90% електронна карта различен електронната карта се валидира за период
  над 90% без право на чужда помощ електронна карта различен електронната карта се валидира за период
  над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/ електронна карта различен електронната карта се валидира за период
  над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/ електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.9 Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.10 Приемни родители по чл. 21, ал. 1, т. 11а от наредбата електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.11 Лица над 68 години електронна карта различен електронната карта се валидира за период
3.12 Лица по чл. 21а от наредбата електронна карта различен електронната карта се валидира за период
4. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГОДИШНИ - ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1 Ветерани от войните хартиен/електронен жълта мрежа със син шрифт/ различен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ електронната карта се валидира за период
4.2 Военноинвалиди и военнопострадали хартиен/електронен жълта мрежа със син шрифт/ различен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ електронната карта се валидира за период
4.3 Държавни служители по чл. 209 от ЗМВР хартиен/електронен зелена мрежа с черен шрифт/ различен на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ електронната карта се валидира за период
4.4 Държавни служители по чл. 80 от ЗДА "НС" хартиен/ електронен зелена мрежа с черен шрифт на хартиената карта срокът се обозначава с мокър печат/ електронната карта се валидира за период
4.5 Пенсионери на ГТ електронна карта различен електронната карта се валидира за период
4.6 Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София" електронна карта жълт електронната карта се валидира за период
 
т. 2 от настоящото приложение влиза в сила от 01.05.2012 г.
 


Приложение № 2

(Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г., изм. - Решение № 767 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г.)


Ц Е Н И
НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 
ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ ЦЕНА /лв./
1. БИЛЕТИ  
1.1 За еднократно пътуване 1,00
1.2 За еднократно пътуване, продаван от водача 1,00
1.3 За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите 1,00
1.4 За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на "Метрополитен" ЕАД - за метро 1,00
1.5 За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат 1,00
1.6 Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник 8,00
1.7 Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси 8,00
1.8 Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро 8,00
1.9 За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците 20,00
1.10 За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи 1,00
2. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА Персонализирани Неперсонилизирани
2.1 Еднодневна - за всички линии 4,00  
2.2 Месечна - за една линия наземен транспорт 23,00 28,00
2.3 Месечна - за метро (до 31.08.2012 г.) 23,00 28,00
2.4 Месечна - за метро (от 01.09.2012 г.) 35,00 42,00
2.5 Месечна - за всички линии 50,00 60,00
2.6 Тримесечна - за всички линии 130,00 156,00
2.7 Шестмесечна - за всички линии 255,00 306,00
2.8 Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии 500,00 600,00
3. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ Един месец всички линии Един месец една линия /от наземен транспорт или от метро/
3.1 Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс 26,00 11,00
3.2 Студенти 21,50 9,00
3.3 Докторанти 35,00 16,00
3.4 Ученици    
  ученическа карта 20,00 9,00
  ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител 10,00 -
3.5 Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл. 21, ал. 1, т. 11 от наредбата 5,00 -
3.6 Спасители на ПКСС 21,00 -
3.7 Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ 26,00 -
3.8 Хора с увреждания с намалена работоспособност:    
  от 50% до 70,99% 20,00 -
  от 71% до 90% 6,00 -
  над 90% без право на чужда помощ 6,00 -
  над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/ 8,00 -
  над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/ 6,00 -
3.9 Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане 6,00 -
3.10 Приемен родител по чл.21, ал.1, т.11а от наредбата 6,00 -
3.11 Лица над 68 години 8,00 -
3.12 Лица по чл.21а от наредбата 0,00 -
4. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ - ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1 Ветерани от войните 0,00
4.2 Военноинвалиди и военнопострадали 0,00
4.3 Държавни служители по чл.209 от ЗМВР 0,00
4.4 Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС" 0,00
4.5 Пенсионери на ГТ 280,00
4.6 Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София" 0,00
 
Електронен носител - 2.00лв.
 
т. 2 от настоящото приложение (с изключение на т. 2.4) влиза в сила от 01.05.2012 г.
т. 2.3 Месечната карта за метро по редовна тарифа е в сила до 31.08.2012 г.
т. 2.4 Месечната карта за метро по редовна тарифа влиза в сила от 01.09.2012 г.
 


Приложение № 3

(Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.)

За прослужено време в система градски транспорт се зачита тази част от трудовия стаж, изработен във фирмите: "Пътна сигнализация", "Паркинги и гаражи", "Градски транспорт", "Лифтинженеринг", "Трамкар", "Въжени линии", "Софтакси" и "Такси експрес", "СКГТ - София" ЕООД и "Център за градска мобилност" ЕООД, през което същите са били в системата на градски транспорт и Дирекция "Транспорт" при Столична община.


Приложение № 4

(Изм. - Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.)

Общински транспортни дружества са: "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД.


Приложение № 5

(Ново - Решение № 147 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., доп. - Решение № 638 по Протокол № 32 от 20.12.2012 г., в сила от 01.02.2013 г.)


Комбиниран билет за паркиране и пътуване с метро Цена за паркиране, лв.
Първите два часа безплатно
Всеки следващ час до края на работното време на метрото 0,50 лв.на час
   
Цена за паркиране без пътуване с метро 1.00 лв. на час
   
За притежателя на редовна месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна персонализирана абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспорт за един автомобил Цена за паркиране в лева
В рамките на работното време на метрото безплатно
Всеки следваш час след края на работното време на метрото 0,50 лв. на час
   
Цената за паркиране се определя на започнат час.  


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума