навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОПЕРАТОР В ТЕКСТИЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО"

В сила от 05.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 542030 "Оператор в текстилното производство" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло и кожени изделия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 542030 "Оператор в текстилното производство" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420301 Предачно производство;
2. 5420302 Тъкачно производство;
3. 5420303 Плетачно производство.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в текстилното производство".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Оператор в текстилното производство"определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Оператор в текстилното производство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
"Оператор в текстилното производство"

Професионално направление:
 
542 Производство на текстил, облекло,
  обувки и кожени изделия
 
Наименование на професията:
 
542030 Оператор в текстилното производство
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Оператор в текстилното производство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен Входящо
  на профе- минимално
  сионална образователно
  квалификация равнище
5420301 Предачно Втора Завършено
  производство   основно
      образование
5420302 Тъкачно Втора Завършено
  производство   основно
      образование
5420303 Плетачно Втора Завършено
  производство   основно
      образование
       
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Упражняването на професията "Оператор в текстилното производство" изисква от кандидата за обучение да бъде физически годен и психически здрав, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

   

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 5420301 "Предачно производство"
1. Управлява и контролира Машини: Видове текстилни Извършване на Издръжливост на работа при
машините за първична За памук: влакна и техните основни манипулации еднообразна рутинна
обработка на влакната: влакноотделящи физични и химични при работа с дейност;
памук, вълна, лен и (магани) и свойства; машините за Способност за откриване и
естествена коприна. пухоотделящи Технологична подготовка на разпознаване на дефекти
  (линтер); последователност на влакната за влачене; по влакната и смесите;
  За вълна: процесите за първична Разпознаване на Концентрация на вниманието
  сортировъчна маса, обработка на влакната, видовете влакна и и наблюдателност;
  перални инсталации тяхната цел и същност; определяне вида на Съобразителност;
  (левиатани), сушилни Устройство и действие текстилните влакнести Умение за устно
  апарати, чепкало; на машините за материали и изразяване;
  За ликови влакна: първична обработка на полуфабрикати по Търпение и упоритост;
  корито за отопяване, влакната; органолептичен Готовност за работа в екип;
  очукващи машини Технологична метод; Самоконтрол.
  (швингмашина); документация - видове, Качествено  
  За естествена приложения; извършване на  
  коприна: свилоточна Технологични основните  
  машина; карти - съдържание, манипулации на  
  Материали и условни означения и машините за първична  
  суровини: т.н. обработка на  
  влакна (памук, вълна   влакната;  
  и ликови влакна),   Организиране на  
  ликови стебла,   труда и работното  
  копринени буби;   място;  
  Перилни средства.   Анализиране на  
  Документация:   получени дефекти;  
  технологии,   Разчитане на  
  технологични карти и   технологична  
  стандарти.   документация.  
         
2. Управлява и контролира Машини: Основните текстилни Разпознаване на Издръжливост на работа при
машините за подготовка на За памук: суровини, техните видовете текстилни еднообразна рутинна
влакната за влачене. разтворително-биещ свойства и суровини; дейност;
  агрегат (разтваряне, приложението им; Съставяне на Способност за откриване и
  смесване и Стандартни изисквания предачни смеси; разпознаване на дефекти
  очистване); при проектиране на Приготвяне на по влакната и смесите;
  За вълна: инсталации смеси; предачни емулсии за Концентрация на вниманието
  за смесване на Състав на емулсиите омасляване, и наблюдателност;
  вълнени влакна, съобразно вида на навлажняване и Съобразителност;
  уредби за влакната; омекотяване на Умение за устно
  омасляване; Технологична предачните смеси; изразяване;
  За ликови влакна: последователност на Определяне вида на Търпение и упоритост;
  резачно-късачни процесите за текстилните влакнести Готовност за работа в екип;
  машини за накъсване подготовка на влакната материали и Самоконтрол.
  на дълги ликови за влачене; полуфабрикати по  
  влакна, смесителен Цел и същност на органолептичен  
  агрегат (смесване, процесите; метод;  
  разчепкване, Устройство и действие Качествено  
  почистване и на машините; извършване на  
  емулсиране); Технологична основните  
  камери за документация - видове, манипулации на  
  отлежаване на приложения; машините за  
  влакната; Технологични подготовка на  
  Материали и карти - съдържание, влакната за влачене;  
  суровини: условни означения и Организиране на  
  Влакна: памук, т.н. труда и работното  
  вълна, ликови влакна намаляване и място;  
  и химични влакна; отстраняване; Откриване и  
  Предачна емулсия за Разчитане на анализиране на  
  омасляване на технологична най-често срещаните  
  вълнени влакна и документация. дефекти, причини за  
  емулсии за   възникване и  
  омекотяване и   средства и начини за  
  навлажняване на   тяхното  
  ликови влакна; кани;      
  кантари.      
  Документация:      
  технологии,      
  технологични карти и      
  стандарти.      
         
3. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за подготовка на За памук, вълна, суровини, техните машините за еднообразна рутинна
влакната за предене. ликови и химични свойства и подготовка на дейност;
  влакна: дараци, приложението им; влакната за предене; Способност за откриване и
  изтеглителни и Видове машини в Определяне вида на разпознаване на дефекти;
  дублиращи машини, зависимост от текстилните влакнести Концентрация на вниманието
  решещи машини и преработваната материали и и наблюдателност;
  предпредачни суровина; полуфабрикати по Съобразителност;
  машини; Технологична органолептичен Умение за устно
  За химични влакна: последователност на метод; изразяване;
  конвертерни машини процесите за Качествено Търпение и упоритост;
  за накъсване и подготовка на влакната извършване на Готовност за работа в екип;
  нарязване на кабели; за предене, цел и основните Самоконтрол.
  За вълна: апарати за същност на процесите; манипулации на  
  багрене на лента, Устройство и действие машините за  
  лисьози за на машините от подготовка на  
  облагородяване на технологичния поток; влакната за предене;  
  лентата и меланжози Технологичен режим Организиране на  
  за смесване и при лисирането; труда и работното  
  омасляване на Начини на конвертиране място;  
  лентата. за получаване на ленти Анализиране на  
  Материали и от химични влакна; получени дефекти;  
  суровини: Възможни дефекти и Разчитане на  
  растителни, отпадъци, получавани технологична  
  животински и при всеки един от документация.  
  химични влакна; процесите;    
  багрилни разтвори и Технологични    
  омаслители за изисквания към входящ    
  вълнени влакна; кани и изходящ материал за    
  за лентите; кантари. всеки преход;    
  Документация: Необходими климатични    
  технологии, условия за провеждане    
  технологични карти и на производствения    
  стандарти. процес;    
    Технологична    
    документация - видове,    
    приложения;    
    Технологични    
    карти - съдържание,    
    условни означения.    
4. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за предене. рингови предачни суровини, техните машините за предене; еднообразна рутинна
  машини и свойства и Определяне вида на дейност;
  пневмомеханични приложението им; текстилните влакнести Способност за откриване и
  предачни машини. Цел и същност на материали и разпознаване на дефекти;
  Материали и процеса предене; полуфабрикати по Концентрация на вниманието
  суровини: Видове предачни органолептичен и наблюдателност;
  предпрежда, лента машини, устройство и метод; Съобразителност;
  от естествени и действие; Качествено Умение за устно
  химични влакна и Технологична извършване на изразяване;
  прежди; последователност на основните Търпение и упоритост;
  Кани за лентите, операциите при манипулации при Готовност за работа в екип;
  шпулни цеви, бобини, предене; процеса предене; Самоконтрол.
  кантари. Основни системи на Организация на труда  
  Документация: предене; и работното място;  
  технологии, Технологични Анализиране на  
  технологични карти и показатели на входящ и получени дефекти;  
  стандарти. изходящ продукт; Разчитане на  
    Възможни дефекти и технологична  
    отпадъци, получавани документация.  
    при преденето;    
    Необходими климатични    
    условия за провеждане    
    на производствения    
    процес;    
    Технологична    
    документация - видове,    
    приложения;    
    Технологични    
    карти - съдържание,    
    условни означения.    
5. Управлява и контролира Машини: Цел и същност на Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за дообработка дублирки, пресукала дообработването на машините за еднообразна рутинна
на преждите. и автоклави за преждите; дообработване на дейност;
  фиксиране. Устройство и действие преждите; Способност за откриване и
  Материали и на машините; Определяне вида на разпознаване на дефекти;
  суровини: Предварително текстилните влакнести Концентрация на вниманието
  прежди, бобини, зададените качествени материали и и наблюдателност;
  гранки, шпули. характеристики на полуфабрикати по Съобразителност;
  Документация: входящ и изходящ органолептичен Умение за устно
  технологични карти, продукт; метод; изразяване;
  технологии, Възможни дефекти и Качествено Търпение и упоритост;
  стандарти. отпадъци, получавани извършване на Готовност за работа в екип;
    при процесите на основните Самоконтрол
    дообработване; манипулации при  
    Технологична процесите за  
    документация - видове, дообработване на  
    приложения; преждите;  
    Технологични Организация на труда  
    карти - съдържание, и работното място;  
    условни означения и Анализиране на  
    т.н. получени дефекти;  
      Разчитане на  
      технологична  
      документация.  
6. Извършва складиране на Машини: Видове текстилни Разпознаване на Планиране и организиране
входящ и изходящ продукт, машини от суровини; текстилните на дейността;
разопаковане и зареждане технологичния поток Качество на входящ и материали; Умение за устно
на машините от в предачното изходящ продукт; Подреждане на изразяване;
технологичния процес. производство. Стандартни изисквания материала по партиди Дисциплинираност;
  Материали и за складиране на съобразно Самоконтрол;
  суровини: входяща и изходяща нормативните Умение за работа с хора;
  Прежди; продукция; изисквания; Отговорност.
  Контейнери; Необходими климатични Разопаковане и  
  Палети; условия в складовите проверка състоянието  
  Количка; помещения; на конфекционните  
  Мотокар. Технологична единици;  
  Документация: последователност в Спазване на  
  технологии, тъкачното правилата за  
  постановки, производство. движение на  
  технологични карти,   транспорта в завода  
  стандарти.   при транспортиране на  
      материала до  
      машината за  
      зареждане.  
7. Извършва производствен Уреди и апарати: Основни текстилни Опериране с уреди за Способност за откриване и
(текущ) контрол на микроскоп, суровини, техните изпитване на разпознаване на дефекти;
произвежданата продукция квадрантна везна, свойства и материалите; Умение за вземане на
в предачен цех. технически везни, приложението им; Изпитване и решения;
  аналитични везни, Методи и условия на оценяване на проби от Концентрация на вниманието
  кондиционен апарат, изпитване; образците; и наблюдателност;
  автоматично Вземане и подготовка Анализиране на Умение за устно и писмено
  мотовило, сукомер, на образците за резултатите и изразяване;
  линеен метър, изпитване; откриване на връзка Дисциплинираност;
  ножици. Технологични между свойствата на Отговорност;
  Материали и изисквания към входящ текстилните материали Самоконтрол.
  суровини: и изходящ продукт на и технологичния  
  образци за всяка машина от процес;  
  изпитване: влакна, технологичния процес. Ползване на  
  ленти, пред­прежди   стандартизационна и  
  и прежди.   технико-технологична  
  Документация:   документация.  
  технологии,      
  технологични карти,      
  контролни карти и      
  стандарти.      
8. Изпълнява трудовите Средства за Здравословни и Спазване правилата Лична отговорност;
дейности при спазване на обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
изискванията за работното място; труд в безопасни условия на Спазване на йерархията.
здравословни и безопасни Лични предпазни професионалното труд;  
условия на труд. средства. направление; Поддържане на ред и  
    Видовете лични и хигиена на работното  
    колективни предпазни място;  
    средства и тяхното Спазване на  
    приложение; правилата за пожарна  
    Видове средства за безопасност;  
    обезопасяване на Оказване на  
    работните места и долекарска помощ;  
    тяхното конкретно Подбор и използване  
    приложение; на лични предпазни  
    Възможности за средства;  
    възникване на опасни Адекватно и  
    ситуации и адекватно своевременно  
    реагиране при такива. реагиране при  
      възникнали опасни  
      ситуации.  
2. Специалност 5420302 "Тъкачно производство"
1. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за подготовка на бобинарки, сновилни суровини, техните машините за еднообразна рутинна
основните нишки за тъкане. машини, скробвачни свойства и подготовка на дейност;
  машини, инсталации приложението им; основните нишки за Способност за откриване и
  за приготвяне на Технологични тъкане; разпознаване на дефекти;
  скроб, автоматични изисквания към Разпознаване и Концентрация на вниманието
  вдевачни машини и преждите за основа; правилно съхранение и наблюдателност;
  станоци за ръчно Технологична на преждите за Съобразителност;
  вдяване. последователност на основа; Умение за устно
  Материали и процесите за Качествено изразяване;
  суровини: подготовка на извършване на Търпение и упоритост;
  прежда, предачни основните нишки за основните Готовност за работа в екип;
  шпули, бобини, тъкане; манипулации Самоконтрол.
  основни кросна, Цел и същност на съобразно  
  скробвачни средства, процесите; технологичните  
  нищелков комплект, Устройство и действие изисквания;  
  куки за вдяване. на машините за Организация на труда  
  Документация: подготовка на и работното място;  
  технологии, основните нишки; Откриване и  
  технологични карти, Видове вдявки в анализиране на  
  рецепти за скроб и нищелките; най-често срещаните  
  стандарти. Възможни дефекти и дефекти, причини за  
    отпадъци, получавани възникване и  
    при всеки един от средства и начини за  
    процесите; тяхното намаляване и  
    Производителност на отстраняване;  
    машините; Разчитане на  
    Видове сплитки; технологична  
    Технологична документация.  
    документация - видове,    
    приложения;    
    Технологични    
    карти - съдържание,    
    условни означения    
2. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за подготовка на шпулмашина; суровини, техните машините за еднообразна рутинна
вътъчните нишки за тъкане. апарати за свойства и подготовка на дейност;
  емулгиране на приложението им; вътъчните нишки за Способност за откриване и
  вътъчната прежда; Технологични тъкане; разпознаване на дефекти;
  автоклави. изисквания към Разпознаване и Концентрация на вниманието
  Материали и преждите за вътък; правилно съхранение и наблюдателност;
  суровини: прежда, Технологична на преждите за вътък; Съобразителност;
  предачни шпули, последователност на Качествено Умение за устно
  бобини, гранки, процесите за извършване на изразяване;
  тъкачни шпули. подготовка на основните Търпение и упоритост;
  Документация: вътъчните нишки за манипулации Готовност за работа в екип;
  технологии, тъкане, цел и същност съобразно Самоконтрол.
  технологични карти. на процесите; технологичните  
    Устройство и действие изисквания;  
    на машините за Организация на труда  
    подготовка на и работното място;  
    вътъчните нишки; Откриване и  
    Възможни дефекти и анализиране на  
    отпадъци, получавани най-често срещаните  
    при всеки един от дефекти, причини за  
    процесите; възникване и  
    Производителност на средства и начини за  
    машините; тяхното намаляване и  
    Технологична отстраняване;  
    документация - видове, Разчитане на  
    приложения; технологична  
    Технологични документация.  
    карти - съдържание,    
    условни означения.    
3. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
работата на тъкачния стан. тъкачен стан. суровини, техните тъкачния стан; еднообразна рутинна
  Материали и свойства и Качествено дейност;
  суровини: приложението им; извършване на Способност за откриване и
  основни кросна, Цел и същност на основните разпознаване на дефекти;
  бобини, тъкачни процесите; манипулации Концентрация на вниманието
  шпули, основна и Предназначение и съобразно и наблюдателност;
  вътъчна прежда. класификация на технологичните Съобразителност;
  Документация: основни и спомагателни изисквания; Умение за устно
  технологии, механизми; Работа със изразяване;
  постановки, Устройство и действие специализиран Търпение и упоритост;
  технологични карти. на тъкачен стан; софтуер в Готовност за работа в екип;
    Видове сплитки и съответствие с Самоконтрол.
    структура на тъканта; инструкциите на  
    Начини на вдяване; производителя за  
    Технологични построяване на  
    изисквания към тъканта; тъкачна рисунка;  
    Възможни дефекти, Разпознаване на  
    причини за тяхното сплитка на дадена  
    възникване и отпадъци, мостра;  
    получавани при процеса Организация на труда  
    тъкане; и работното място;  
    Производителност на Откриване и  
    машините; анализиране на  
    Технологична най-често срещаните  
    документация - видове, дефекти, причини за  
    приложения; възникване и  
    Технологични средства и начини за  
    карти - съдържание, тяхното намаляване и  
    условни означения и отстраняване;  
    т.н. Разчитане на  
      технологична  
      документация.  
4. Работи с машини за Машини: Основни текстилни Установяване на Наблюдателност;
окачествяване и прегледни машини суровини, техните дефектите върху Точност;
конфекциониране на тъкани. за окачествяване; свойства и тъканта; Прецизност;
  машини за скатяване, приложението им; Анализиране на Способност за анализ и
  измерване и Видове дефекти във най-често срещаните синтез;
  навиване на външния вид на тъканта дефекти, причини за Умение за вземане на
  платовете. и влиянието им върху възникване и решения;
  Материали и качеството на средства и начини за Концентрация на вниманието
  суровини: продукцията; тяхното намаляване и и наблюдателност;
  плат за Допустими стандартни отстраняване; Умение за устно и писмено
  окачествяване; отклонения на даден Работа със стандарти изразяване;
  текстилни лупи; показател. и тяхното спазване. Дисциплинираност;
  ножици; конци за     Отговорност;
  маркиране на     Самоконтрол.
  дефектите;      
  печат за маркиране      
  дължината и      
  качеството на плата.      
  Документация:      
  технологии,      
  постановки,      
  технологични карти,      
  стандарти.      
5. Извършва производствен Уреди и апарати: Основни текстилни Опериране с уреди за Наблюдателност;
(текущ) контрол на квадрантна везна, суровини, техните изпитване на Умение за вземане на
произвежданата продукция технически везни, свойства и материалите; решения;
на технологичния поток в аналитични везни, приложението им; Изпитване и Концентрация на вниманието
тъкачното производство. кондиционен апарат, Методи и условия на оценяване на проби от и наблюдателност;
  автоматично изпитване; образците; Умение за устно и писмено
  мотовило, сукомер, Вземане и подготовка Анализиране на изразяване;
  текстилна лупа, на образците за резултатите и Дисциплинираност;
  ролетка, ножици. изпитване; откриване на връзка Отговорност;
  Материали и Технологични между свойствата на Самоконтрол.
  суровини: изисквания към входящ текстилните материали  
  образци за и изходящ продукт на и технологичния  
  изпитване - прежди всяка машина от процес;  
  и тъкани. технологичния процес; Установяване на  
  Документи: Видове сплитки и дефектите върху  
  стандарти, начини на вдяване; тъканта;  
  технологии, Видове дефекти във Откриване и  
  постановки, външния вид на тъканта анализиране на  
  технологични и и влиянието им върху най-често срещаните  
  контролни карти. качеството на дефекти, причини за  
    продукцията; възникване и  
    Допустими стандартни средства и начини за  
    отклонения на даден тяхното намаляване и  
    показател. отстраняване;  
      Ползване на  
      стандартизационна и  
      технико-технологична  
      документация.  
6. Складира входящ и Машини: Видове текстилни Разпознаване на Планиране и организиране
изходящ продукт, машини от суровини; текстилните на дейността;
разопакова и зарежда технологичния поток Качество на входящ и материали; Умение за устно
машините. в тъкачното изходящ продукт; Подреждане на изразяване;
  производство. Стандартни изисквания материала по партиди Дисциплинираност;
  Материали и за складиране на съобразно Самоконтрол;
  суровини: входяща и изходяща нормативните Готовност за работа в екип;
  прежди и тъкани; продукция; изисквания; Отговорност.
  контейнери; Необходими климатични Разопаковане и  
  палети; условия в складовите проверка състоянието  
  количка; помещения; на конфекционните  
  мотокар. Технологична единици;  
  Документация: последователност в Спазване на  
  технологии, тъкачното изискванията за  
  постановки, производство. осъществяване на  
  технологични карти,   вътрешнозаводския  
  стандарти.   транспорт при  
      транспортиране на  
      материала до  
      машината за  
      зареждане.  
7. Изпълнява трудовите Средства за Здравословни и Спазване правилата Умение за вземане на
дейности при спазване на обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и решения;
изискванията за всяко работно място; труд в безопасни условия на Концентрация на вниманието
здравословни и безопасни Лични предпазни професионалното труд; и наблюдателност;
условия на труд. средства. направление; Поддържане на ред и Дисциплинираност;
    Видове лични и хигиена на работното Отговорност;
    колективни предпазни място; Самоконтрол.
    средства и тяхното Спазване правилата  
    приложение; за пожарна  
    Видове средства за безопасност;  
    обезопасяване на Оказване на  
    работните места и долекарска помощ;  
    тяхното конкретно Подбор и използване  
    приложение; на лични предпазни  
    Възможности за средства;  
    възникване на опасни Адекватно и  
    ситуации и адекватно своевременно  
    реагиране при реагиране при  
    такива. възникнали опасни  
      ситуации.  
3. Специалност 5420303 "Плетачно производство"
1. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Издръжливост на работа при
машините за подготовка на сновилни машини; суровини, техните машините за еднообразна рутинна
преждите за плетене. бобиниращи машини. свойства и подготовка на дейност;
  Материали и приложението им; нишките за плетене; Сръчност;
  суровини: Технологични Разпознаване и Концентрация на вниманието
  бобини с прежди и изисквания към правилно съхранение и наблюдателност;
  нишки; преждите за плетене; на преждите за Съобразителност;
  основно кросно. Технологична плетене; Умение за устно
  Документация: последователност на Качествено изразяване;
  технологии, процесите за извършване на Търпение и упоритост;
  постановки, подготовка на нишките основните Готовност за работа в екип;
  технологични карти, за плетене, цел и манипулации Самоконтрол.
  стандарти. същност на процесите; съобразно  
    Устройство и действие технологичните  
    на машините за изисквания;  
    подготовка на преждите Организация на труда  
    за плетене; и работното място;  
    Възможни дефекти и Откриване и  
    отпадъци, получавани анализиране на  
    при всеки един от най-често срещаните  
    процесите; дефекти, причини за  
    Производителност на възникване и  
    машините; средства и начини за  
    Технологична тяхното намаляване и  
    документация - видове, отстраняване;  
    приложения; Разчитане на  
    Технологични технологична  
    карти - съдържание, документация.  
    условни означения.    
2. Управлява и контролира Машини: Текстилни материали, Обслужване на Издръжливост на работа при
плетачна машина. плоскоплетачни използвани в плетачните машини; еднообразна рутинна
  машини; плетачното Разпознаване дейност;
  кръглоплетачни производство; видовете плетки; Логическо мислене;
  машини; Устройство и действие Изобразяване и Въображение и
  основоплетачни на видовете плетачни проектиране на комбинативност;
  машини. машини; видовете плетки; Концентрация на вниманието
  Материали и Конструктивни Създаване на и наблюдателност;
  суровини: особености на видовете плетачна рисунка Съобразителност;
  прежди с различна плетачни машини; чрез използване на Търпение и упоритост;
  линейна плътност, Взаимно разположение специализиран Готовност за работа в екип;
  състав и цвят; на бримкообразуващите софтуер; Самоконтрол.
  спомагателни елементи и тяхното Предотвратяване на  
  материали. предназначение; дефекти по плетивата;  
  Документация: Структурни елементи на Откриване и  
  технологии, плетивото; анализиране на  
  постановки, Видове плетки; най-често срещаните  
  технологични карти, Възможни дефекти и дефекти, причини за  
  стандарти. причини за появата им; възникване и  
    Производителност на средства и начини за  
    плетачната машина; тяхното намаляване и  
    Технологична отстраняване;  
    документация - видове, Разчитане на  
    приложения; технологична  
    Технологични документация.  
    карти - съдържание,    
    условни    
    означения.    
3. Управлява и контролира Машини: Основни текстилни Обслужване на Сръчност;
машините за оверлог; суровини, техните машините за Отговорност;
конфекциониране на кетел машина; свойства и конфекциониране на Прецизност;
плетените изделия. покривни шевни приложението им; плетените изделия. Комуникативност;
  машини. Технологична   Пространствена представа и
  Материали и последователност на   въображение;
  суровини: процесите за   Умение за вземане на
  разкроени детайли; конфекциониране на   решение;
  шевни конци; плетените изделия;   Наблюдателност;
  помощни материали. Устройство, принцип на   Самоконтрол.
  Документация: действие и приложение    
  технологии, на видовете шевни    
  постановки, машини за    
  технологични карти, конфекциониране на    
  стандарти. плетените изделия;    
    Възможни дефекти и    
    отпадъци, получавани    
    при всеки един от    
    процесите;    
    Технологична    
    документация - видове,    
    приложения;    
    Технологични    
    карти - съдържание,    
    условни означения.    
4. Извършва заключителни Материали и Възможни дефекти, Използване на Сръчност;
процеси (окачествяване, суровини: получавани при всеки приспособления и Отговорност;
маркиране, пакетиране и конфекционирани един от процесите; инструменти при Прецизност;
сортиране). изделия; Устройство, принцип на окачествяване, Наблюдателност;
  ножици; действие и приложение пакетиране, Самоконтрол.
  сантиметър; на видовете машини за етикетиране на  
  пистолет за гладене, етикетиране и плетените изделия;  
  поставяне на етикети; пакетиране при Използване на  
  опаковки за конфекциониране на видовете машини за  
  пакетиране в плетените изделия; гладене, етикетиране  
  зависимост от начина Изисквания при и пакетиране при  
  на опаковане. окачествяване, конфекциониране на  
  Документация: пакетиране, плетените изделия.  
  стандарти. етикетиране на    
    плетените изделия.    
5. Извършва контрол на Уреди и апарати: Методи и условия на Опериране с уреди за Умение за вземане на
произвежданата продукция кондиционен апарат, изпитване; изпитване на решения;
през технологичния поток в квадрантна везна, Вземане и подготовка материалите; Концентрация на вниманието
плетачното технически везни, на образците за Изпитване и и наблюдателност;
производство. аналитични везни, изпитване; оценяване на проби от Умение за устно и писмено
  автоматично Технологични образците; изразяване;
  мотовило, сукомер, изисквания към входящ Анализиране на Дисциплинираност;
  текстилна лупа, и изходящ продукт на резултатите и Отговорност;
  ролетка, ножици. всяка машина от откриване на връзка Самоконтрол.
  Материали и технологичния процес; между свойствата на  
  суровини: Видове плетки; текстилните материали  
  образци за Допустими стандартни и технологичния  
  изпитване. отклонения на даден процес;  
  Документи: показател; Установяване на  
  стандарти, Видове дефекти във дефектите върху  
  технологии, външния вид на плетивото;  
  постановки, плетивото и влиянието Откриване и  
  технологични и им върху качеството на анализиране на  
  контролни карти. продукцията; най-често срещаните  
    Технологични дефекти, причини за  
    изисквания. възникване и  
      средства и начини за  
      тяхното намаляване и  
      отстраняване;  
      Ползване на  
      стандартизационна и  
      технико-технологична  
      документация.  
6. Изпълнява трудовите Средства за Здравословни и Спазване правилата Лична отговорност;
дейности при спазване на обезопасяване на безопасни условия на за здравословни и Самоконтрол;
изискванията за всяко работно място; труд в безопасни условия на Спазване на
здравословни и безопасни Лични предпазни професионалното труд; йерархията.
условия на труд. средства. направление; Поддържане на ред и  
    Видове лични и хигиена на работното  
    колективни предпазни място;  
    средства и тяхното Спазване на  
    приложение; правилата за пожарна  
    Видове средства за безопасност;  
    обезопасяване на Оказване на  
    работните места и долекарска помощ;  
    тяхното конкретно Подбор и използване  
    приложение; на лични предпазни  
    Възможности за средства;  
    възникване на опасни Адекватно и  
    ситуации и адекватно своевременно  
    реагиране. реагиране при  
      възникнали опасни  
      ситуации.  
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на текстил и облекло ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия, укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в текстилното производство" могат да работят във фирмите за производство на текстил на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (2005 г.) от единични групи: 7431 Подготвители на нишки/влакна, 7432 Тъкачи, плетачи и сродни на тях, 8261 Машинни оператори в предачното производство, 8262 Машинни оператори в тъкачното производство и други, в това число допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по една от специалностите на професията "Оператор в текстилното производство" може да се обучава по друга специалност от същата професия или по друга професия от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по задължителната професионална подготовка, отрасловата професионална подготовка, както и част от специфичната професионална подготовка, се зачита след сравнение на държавните образователни изисквания по съответните професии.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията "Оператор в текстилното производство" обучаваният може да повиши квалификацията си чрез:
- участие в работни срещи и други прояви в професионалната област;
- обучение в курсове и семинари, организирани от висши училища, обучаващи организации и фирми - производителки на материали, машини и други средства на труда, свързани с професията.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Оператор в текстилното производство" - втора степен на професионална квалификация, е качествена подготовка за придобиване на професионални компетенции, които да гарантират на обучавания успешна реализация на пазара на труда.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- познава и използва личните предпазни средства, знае възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност, реагира правилно и своевременно на проблема, като не застрашава живота и здравето - своите и на околните;
- умее да формулира проблеми и задачи; анализира и прави оценка на извършената работа; умее да води професионален разговор; умее да формулира писмено информация, засягаща професионалната област;
- участва в разпределянето на задачите между членовете на екипа; разбира своята роля в производството; отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на възложената задача; съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях; разбира договорните отношения между работодател и работещ;
- намира и съхранява информация в компютъра; умее да ползва програмни продукти, свързани с професионалните му задачи;
- осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в производството на текстил;
- познава специфичната терминология в текстилното производство;
- използва правилно основните текстилни суровини, познава техните свойства и приложението им в производството на текстил и облекло;
- познава и спазва технологичната последователност на процесите в производството на текстил, тяхната цел и същност;
- знае технологичните изисквания към произвеждания продукт;
- познава основните машини от технологичния процес в текстилното производство;
- знае правилата за транспорт и съхранение на суровини и готова продукция;
- притежава знания и умения за изпитване, оценка и контрол на качеството на продукцията съгласно действащите стандарти;
- познава видовете дефекти и причини за тях.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Оператор в текстилното производство" задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5420301 "Предачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Предачно производство" обучаваният трябва да умее да управлява машините, включени в производствения процес в предачното производство, и да контролира качеството на произвеждания продукт, като:
- разпознава основните текстилни суровини, знае техните свойства и приложението им;
- познава процесите за първична обработка на влакната;
- познава основните системи на предене и последователността на технологичните процеси;
- съставя предачни смеси и предачни планове;
- обяснява принципното устройство и действие на машините, включени в производствения процес;
- работи на машините, включени в производствения процес за първична обработка на влакната и подготовката им за предене и дообработка на преждите;
- умее да извършва качествено основните манипулации при обслужване на машините за първична обработка на влакната в предачното производство;
- разчита технологична документация;
- оперира с уреди и апарати за извършване на качествен контрол, изпитване и оценка във всеки етап от производството на прежди в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания за правилна организация на труда и работното място.
3.3.2. Специалност 5420302 "Тъкачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Тъкачно производство" обучаваният трябва да умее да управлява машините, включени в производствения процес в тъкачното производство, и да контролира качеството на произвеждания продукт, като:
- разпознава основните текстилни суровини, знае техните свойства и приложението им в тъкачното производство;
- знае технологичната последователност на процесите за подготовка на основните и вътъчните нишки за тъкане, тяхната цел и същност;
- обяснява принципното устройство и действие на машините, включени в производствения процес;
- работи на машините за подготовка на нишките за тъкане, машините за тъкане и машините за окачествяване на готовата тъкан;
- познава видовете сплитки, елементите на технологичната рисунка, структурата на тъканта и начините на вдяване в бърдото и нищелките;
- разчита технологична документация;
- оперира с уреди и апарати за извършване на качествен контрол, изпитване и оценка във всеки етап от производството на тъкани в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания за правилна организация на труда и работното място.
3.3.3. Специалност 5420303 "Плетачно производство"
След завършване на обучението по специалността "Плетачно производство" обучаваният трябва да умее да управлява машините, включени в производствения процес в плетачното производство, и да контролира качеството на произвеждания продукт, като:
- разпознава основните текстилни суровини, знае техните свойства и приложението им в плетачното производство;
- знае технологичната последователност на процесите за подготовка на нишки за плетене, тяхната цел и същност;
- знае технологичните изисквания при изпълнение на операциите при всеки процес;
- обяснява принципното устройство и действие на машините, включени в производствения процес;
- работи на машините за подготовка на нишките за плетене, машините за плетене и машините за конфекциониране на плетеното изделие;
- познава видовете плетки, строежа на плетивата, техните свойства и приложението им;
- разчита технологична документация;
- оперира с уреди и апарати за извършване на качествен контрол, изпитване и оценка във всеки етап от производството на плетени изделия в съответствие с нормативните изисквания;
- прилага усвоените знания за правилна организация на труда и работното място.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика по професията, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Оператор в текстилното производство" - втора степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията "Оператор в текстилното производство" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основните Правила и инструкции за
правила за безопасна работа безопасна работа;
на работното място, не за- Противопожарна охрана;
мърсява с работата си окол- Екологична култура;
ната среда. Долекарска помощ;
  Вредности и професио-
  нални заболявания.
2. Осъществява ефективни Видове общуване;
комуникации при изпълне- Принципи на деловото
ние на трудовата си дей- общуване;
ност в работен екип, умее Правила за водене на
да формулира проблеми, да делова кореспонденция.
задава въпроси, да прави  
отчет за извършената  
работа.  
3. Съдейства и търси помощ Индивидуално трудово
от членовете на екипа, отна- поведение;
ся се с чувство за отговор- Групово трудово пове-
ност при изпълнението на дение;
задачата, която му е въз- Мотивация.
ложена;  
Разбира своята роля в про-  
изводството и съзнава необ-  
ходимостта от повишаване  
на квалификацията си.  
4. Познава пазарните отно- Обекти и субекти на
шения, мястото и ролята на пазара;
отделните лица в тях, фир- Икономически процеси,
мите, институциите и дър- явления и отношения;
жавата. Стопанско устройство на
  обществото;
  Документи и документо-
  оборот.
5. Познава правата и задъл- Трудов договор и трудо-
женията си като участник воправни отношения;
в трудовия процес съгласно Работно време, почивка,
Кодекса на труда, разбира отпуски;
договорните отношения Нормиране на труда;
между работодател и Права и задължения;
работник. Трудови спорове и реша-
  ването им;
  Социално осигуряване и
  лично застраховане.
6. Намира и съхранява Конфигурация на ком-
информация в компютър пютъра;
и умее да ползва програм- Устройства за въвеж-
ни продукти. дане и съхраняване на
  данни;
  Съхраняване и намиране
  на информация;
  Работа с програмни про-
  дукти за създаване на
  документи.
7. Справя се с предвидими и Най-често употребявана
рутинни задачи на работното лексика - четене и раз-
място, като осъществява биране на текстове
кратка комуникация на чужд (стандарти, инструкции,
език (нива А1 - А2 според указателни надписи и
общата европейска рамка за др.).
владеене на чужди езици).  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното
направление
8. Познава организацията на Нормативни документи
предприятието и правомо- в производството;
щията на длъжностните Организация на работ-
лица. ното място.
9. Познава и спазва техно- Видове технологични
логичната дисциплина при процеси;
изпълнение на технологич- Видове машини, апарати
ните операции. и съоръжения;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
10. Умее да разчита техно- Условни означения в
логична документация. технологичните
  документи;
  Видове техническа и
  технологична докумен-
  тация.
11. Познава основните про- Основни процеси при
цеси, машини, апарати, съо- производството на текс-
ръжения и инсталации в тил;
производството на текстил- Устройство на машини,
ни изделия. апарати, съоръжения и
  инсталации в производ-
  ството на текстилни
  изделия.
Специфична за професията "Оператор в текстилното производство" задължителна професионална подготовка
Специалност 5420301 "Предачно производство"
12. Познава основните текс- Класификация на текс-
тилни суровини, техните тилните материали;
свойства и приложението Структура, свойства и
им в предачното производ- състав на текстилните
ство. влакна.
13. Умее да съставя смеси Изисквания при съста-
и проектира предачни пла- вяне на смеси в предач-
нове. ното производство;
  Начини на смесване на
  текстилни влакнести
  материали;
  Изчисления - методи;
  Съставяне на техноло-
  гии за получаване на
  прежди по различните
  системи на предене;
  Технологични изиск-
  вания към входящ и
  изходящ продукт.
14. Познава основните сис- Класификация на систе-
теми на предене и техноло- мите за предене в зави-
гичната последователност симост от преработвания
на процесите при всяка от материал;
тях. Технологични процеси
  при различните системи
  на предене;
  Технологични изиск-
  вания към входящ и
  изходящ продукт.
15. Обяснява принципното Устройство, действие и
устройство и действие на технологични показатели
машините от технологич- на машините в предач-
ния процес в предачното ното производство;
производство. Класификация на маши-
  ните в зависимост от
  преработваната суро-
  вина;
  Конструктивни особе-
  ности на машините;
  Отпадъци и дефекти;
  Производителност на
  машините.
16. Да умее да управлява Основни и спомагателни
и контролира машините, механизми - конструк-
включени в производстве- тивни особености;
ния процес, за получаване Последователност на
на нишковидни изделия технологичните опера-
  ции при обслужване на
  машината;
  Качествено изпълнение
  на манипулациите при
  обслужване на машината;
  Дефекти и причини за
  получаването им.
17. Да извършва качествен Методи за вземане на
контрол при производството проби;
на прежди според техноло- Методи и условия на
гичните изисквания изпитване;
  Изпитване и оценяване на пробите;
  Лабораторни уреди;
  Видове дефекти и влиянието им върху качеството на готовата прежда;
  Стандартизационни документи; технологични карти; контролни карти.
Специалност: 5420302 "Тъкачно производство"
18. Познава основните тек- Класификация на тек-
стилни суровини, техните стилните материали;
свойства и приложението Структура, свойства и
им в тъкачното производ- състав на текстилните
ство. влакна;
  Технологични изисквания към преждите, предназначени за основа и вътък.
19. Познава видовете сплит- Характеристика, еле-
ки, елементите на техноло- менти и параметри на
гичната рисунка, структу- сплитките;
рата на тъканта и начините Начини на изобразяване
за вдяване в бърдото и на сплитките и съставяне
нищелките. на пълна тъкачна
  рисунка;
  Зависимост между сплитка и физико-механичните свойства на тъканите.
20. Обяснява принципното Цел и същност на про-
устройство и действие на цесите;
машините от технологич- Класификация на маши-
ния процес в тъкачното ните;
производство. Принципно устройство и
  действие на машините;
  Конструктивни особености на машините;
  Отпадъци и дефекти, получавани при всеки един от процесите;
  Производителност на машините.
21. Умее да управлява и Основни и спомагателни
контролира машините, механизми - конструк-
включени в производстве- тивни особености;
ния процес за получаване Последователност на
на тъкани. технологичните опера-
  ции при обслужване на
  машината;
  Качествено изпълнение на манипулациите при обслужване на машината;
  Дефекти и причини за получаването им;
  Организация на труда и работното място.
22. Извършва качествен Методи за вземане на
контрол и оценка при проби;
производството на тъкани. Методи и условия на
  изпитване;
  Изпитване и оценяване на пробите;
  Лабораторни уреди;
  Видове дефекти и влиянието им върху качеството на тъканта;
  Стандартизационни документи; технологични карти; контролни карти.
Специалност: 5420303 "Плетачно производство"
23. Познава основните тек- Класификация на тек-
стилни суровини, техните стилните материали;
свойства и приложението Структура, свойства и
им в плетачното производ- състав на текстилните
ство. влакна;
  Технологични изисквания към преждите; предназначени за плетачното производство.
24. Познава видовете плетки, Характеристика и строеж
строежа на плетивата, тех- на плетивата;
ните свойства и предназна- Начини на получаване
чението им. на плетивата;
  Начини за изобразяване на плетивата;
  Свойства и приложение на плетивата.
25. Обяснява принципното Цел и същност на про-
устройство и действие на цесите;
машините от технологичния Класификация на маши-
процес в плетачното произ- ните;
водство. Принципно устройство и
  действие на машините;
  Конструктивни особености на машините;
  Отпадъци и дефекти, получавани при всеки един от процесите;
  Производителност на машините.
26. Умее да управлява и Основни и спомагателни
контролира машините, механизми - конструк-
включени в производстве- тивни особености;
ния процес за получаване Последователност на
на плетено изделие. технологичните опера-
  ции при обслужване на
  машината;
  Качествено изпълнение на манипулациите при обслужване на машината;
  Дефекти и причини за получаването им;
  Организация на труда и работното място.
27. Извършва качествен Методи за вземане на
контрол и оценка при проби;
производството на тъкани. Методи и условия на
  изпитване;
  Изпитване и оценяване на пробите;
  Лабораторни уреди;
  Видове дефекти и влиянието им върху качеството на тъканта;
  Стандартизационни документи;
  Технологични карти, контролни карти.
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г., в сила от 22.04.2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г., в сила от 28.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаваният не е осмислил основните понятия, не умее да ги дефинира, не е усвоил основни факти, процеси, явления, закони и зависимости.
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости.
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости.
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическото задание по предварително дадени указания.
Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително зададени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
•описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
•определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
•определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
•въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
•задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и други. Разработват се в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в точка 3 на "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Оператор в текстилното производство".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

Таблица 4
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за общите Познава основните тек- 80
и специфичните стилни суровини, техните  
дейности при про- свойства и приложението  
изводството на тек- им;  
стил. Знае технологичната  
  последователност на процесите, тяхната цел и същност;  
  Познава основните и спомагателните средства, използвани в технологичния процес;  
  Обяснява принципното устройство и действие на машини, апарати и съоръжения;  
  Знания и умения за изработка на тъкачна рисунка и предачен план на линейни и площни текстилни изделия;  
  Познава методите за извършване на качествен контрол във всички етапи на производството на продукта;  
  Познава видовете дефекти и причините за тяхното получаване.  
2. Икономически Познава общите принципи 5
и трудовоправни на трудовото законодател-  
знания и умения. ство;  
  Познава основните фор-  
  ми и системи на запла-  
  щане на труда.  
3. Знания за здраво- Познава изискванията за 15
словни и безопасни предпазване на живота и  
условия на труд и здравето - своя и на окол-  
опазване на околна- ните;  
та среда. Познава правилата за  
  безопасна работа на работното място;  
  Разпознава опасни ситуции в процеса на работа и своевременно реагира;  
  Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал от авария;  
  Познава изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна задача;  
  Познава правилата за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали и изделия.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.

Таблица 5
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на изиск- Не застрашава живота и 10
ванията за безопас- здравето - своя и на окол-  
ност, охрана на труда ните, при изпълнение на  
и организация на изпитното задание;  
работното място. Избира и ползва правил-  
  но лични предпазни сред-  
  ства;  
  Умее безопасно да работи с машини в производствения цех и на работното място;  
  Разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписания за своевременна реакция;  
  Описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място.  
2. Организация на Подрежда целесъобразно 10
работното място и материалите, за да оси-  
правилен подбор на гури удобство и точно  
предмети и средства спазване на технологията;  
на труда, съобразно Избира небходимите:  
изпитното задание. суровини и материали,  
  машини и съоръжения, инструменти за обслужване на машините;  
  Употребява материалите целесъобразно;  
  Работи с равномерен темп в определеното време.  
3. Спазване на тех- Определя самостоятелно 10
нологичната после- технологичната последо-  
дователност на опе- вателност на операциите;  
рациите - според Спазва технологичната  
изпитното задание. последователност в  
  процеса на работа.  
4. Качество на изпъл- Правилно използва 60
нение на изпитното основните и спомагател-  
задание. ните материали според  
  предназначението им;  
  Правилно използва инструментите за обслужване на машините;  
  Правилно извършва операциите при производство на текстилното изделие, в съответствие с изискванията на съответната технология;  
  Осигурява съответствие на крайното изделие с предварително зададените технологични параметри;  
  Изпълнява задачата в поставения срок.  
5. Самоконтрол и Осъществява качествен 10
самопроверка на контрол на изделието през  
изпълнението на всички етапи от неговото  
изпитното задание. производство;  
  Отстранява грешки в процеса на производство и прави оценка на готовото изделие съобразно предварително зададените технологични изисквания.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съответните български стандарти.
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
6.1. Учебни кабинети
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Работно място за всеки обучаван (учебна маса и стол), работно място на обучаващия (учебна маса и стол), учебна дъска, шкафове, платно за прожектиране, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър и др.).
6.1.2. Учебни помагала
Демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, макети и модели, реални образци, учебни видеофилми, каталози, програмни продукти, справочници, наредби, правилници и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание.
6.1.3. Помощно оборудване
Тебешир, гъба за изтриване, чертожни инструменти, пердета или щори за прозорците, кошче за отпадъци
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагане на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията "Оператор в текстилното производство", е задължително да имат учебни работилници по практика на специалността и лабораторна практика.
Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, онагледяващи табла, демонстрационни макети и реални образци съобразно формирането на практически умения у обучаваните.
Необходимото обзавеждане за всяка специалност (основни материали, инструменти и машини) следва да бъде съобразено с отразеното в т.2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда",
6.3. Материална база
Тя трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от областта "Технически науки" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика имат лица с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от областта "Технически науки" по специалности и учители по практика по съответната специалност, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е обучаващите да участват в курсове за повишаване не квалификацията.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията "Оператор в текстилно производство"
- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума