навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

В сила от 05.02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 541 "Производство на храни и напитки" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалността 5410501 "Хранително-вкусова промишленост".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация и необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Оператори в биотехнологичното и хранително-вкусовото производство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"

Професионално направление:
 
541 Производство на храни
  и напитки
 
Наименование на професията:
 
541050 Работник в хранително-
  вкусовата промишленост
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 е представена специалността, включена в професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен Входящо
  на профе- минимално
  сионална образователно
  квалификация равнище
5410501 Хранително- Първа Шести клас
  вкусова    
  промиш-    
  леност    
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав, за да упражнява професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.

Таблица 2
Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите и средства     професионално-
дейности на труда знания за: умения за: личностни
(задачи)       качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 5410501 "Работник в хранително-вкусовата промишленост"
1. Спазва Инструменти, машини, Трудово Прилагане на правилата за Трудова
инструкциите за оборудване и др.; законодателство; здравословни и безопасни дисциплина;
здравословни и Материали, суровини и др.; Вредно въздействие условия на труд; Отговорност;
безопасни условия Документация - техническа, на факторите на Правилна употреба на лични и Съобразителност.
на труд; използва правилници и др.; производствената колективни предпазни  
лични предпазни Работно облекло, лични среда (вода, пара, средства;  
средства. предпазни средства и т.н.; газове, химични Идентифициране и  
  Правилници и инструкции средства- миещи и предпазване от възможни  
  за здравословни и дезинфекционни опасности при изпълнение на  
  безопасни условия на труд; вещества, запалими трудови дейности;  
  Лични предпазни средства и взриво­опасни, Оказване първа помощ при  
  и работно облекло; отровни вещества и злополука.  
  Инструкции за действие в др.);    
  аварийна ситуация. Съдове под    
    налягане, устройство    
    и действие на    
    личните предпазни    
    средства;    
    Правила за    
    оказване на първа    
    помощ при    
    злополука.    
2. Спазва Системи за контрол на Санитарно-хигиенни Поддържане на лична хигиена Трудова
изискванията за хигиената и безопасността изисквания към и хигиена на работното място; дисциплина;
лична хигиена и на храните; ISO 22000, помещения; Осигуряване безопасност на Отговорност;
инструкциите и ДПП, ДХП; Технологично храните и напитките. Прецизност;
процедурите за Правилници, инструкции, оборудване;   Самоконтрол;
поддържане на работно облекло, Действие и употреба   Съобразителност.
хигиенни условия и предпазни средства. на миещи и    
безопасност на   дезинфекционни    
храните в   средства;    
производствения   Ред и процедури на    
процес.   ДХП в    
    производствения    
    процес.    
3. Извършва ръчно или Складови, производствени Санитарно-хигиенни Работа с инструменти и уреди Трудова
полумеханизирано помещения, технологично изисквания към за почистване, миене и дисциплина;
почистване, миене оборудване, миещи и помещения, дезинфекция; Отговорност;
и дезинфекция на дезинфекционни средства, технологично Приготвяне и използване на Прецизност;
машини, апарати и инструменти за почистване, оборудване; миещи и дезинфекционни Самоконтрол;
съоръжения. миене и дезинфекция; Действие и употреба разтвори; Съобразителност.
  Инструкции за работа. на миещи и Оценка на качеството на  
    дезинфекционни измиване, почистване и  
    средства; дезинфекция.  
    Ред и процедури на    
    ДХП в    
    производствения    
    процес;    
    Устройство и    
    действие на уреди и    
    съоръжения за    
    почистване, миене и    
    дезинфекция.    
         
4. Извършва ръчно Съоръжения и инструменти Инструкции и Работа с ръчни инструменти и Прецизност;
или за товаро-разтоварни правила за уреди при складови и Съобразителност;
полумеханизирано операции. организация на транспортни операции; Дисциплинираност.
товаро-разтоварни   складови и Ръчно или полумеханизирано  
операции при   транспортни подреждане, стифиране,  
транспортни и   дейности. палетизиране на суровини,  
складови     материали, полуфабрикати и  
дейности.     готова продукция.  
         
5. Извършва ръчни Уреди, съоръжения и Свойствата на Работа с уреди, инструменти и Прецизност;
или инструменти за обработка суровини, съоръжения за Точност;
полумеханизирани на суровини, материали, полумеханизирана обработка Съобразителност;
операции, полуфабрикати и полуфабрикати; на суровини, материали и Дисциплинираност;
свързани с материали; Устройство и полуфабрикати; Отговорност.
обработка на Суровини, полуфабрикати и действие на уреди, Оценка на качеството на  
суровини, материали; Инструкции за инструменти и извършваните операции;  
материали и извършване на операциите. съоръжения за Установяване на отклонения от  
полуфабрикати.   полумеханизирана качеството и коригиращи  
    обработка на действия.  
    суровини,    
    материали,    
    полуфабрикати;    
    Цел, същност и    
    начини на    
    извършване на    
    операциите:    
    измиване,    
    сортиране,    
    почистване,    
    нарязване и др.    
6. Извършва ръчно Опаковки и опаковъчни Същност на Работа с уреди, инструменти и Прецизност;
или материали; операциите технически средства за Точност;
полумеханизирано Уреди за дозиране, опаковане и дозиране, разфасоване и Съобразителност;
разфасоване и инструкции за работа с разфасоване и опаковане; Дисциплинираност;
опаковане на уреди; методите за Оценка на качеството на Отговорност.
полуфабрикати и Инструменти и технически провеждането им; извършените операции;  
готова продукция. средства за дозиране, Устройство и Установяване на отклоненията  
  разфасоване и опаковане. действие на уреди, от качеството и коригиращи  
    инструменти и действия.  
    технически средства    
    за дозиране,    
    разфасоване и    
    опаковане;    
    Качествени    
    характеристики на    
    полуфабрикатите и    
    готовата продукция    
    при дозиране,    
    разфасоване и    
    опаковане и    
    отклоненията от тях.    
7. Извършва ръчни Хартиени, картонени и Видовете опаковки Извършване на ръчни Прецизност;
операции при други опаковки; за полуфабрикати и операции в производствен Съобразителност;
изработване на Уреди за маркировка, готова продукция, участък за подготовка на Дисциплинираност;
опаковки за готова инструкции за употребата им и опаковки; Отговорност;
продукция. работа. изискванията към Организация на трудовите Точност;
    тях; дейности на работното място. Самоконтрол.
    Последователност    
    на ръчните операции    
    при изготвяне на    
    опаковки;    
    Организация на    
    трудовите дейности    
    в производствен    
    участък за    
    подготовка на    
    опаковки.    
8. Извършва Уреди, съоръжения и Видовете и Безопасно и екологично Прецизност;
разделно инструменти за обработка свойствата на извършване на работни Съобразителност;
сортиране и на вторични суровини и вторичните суровини операции, свързани с Дисциплинираност;
събиране на отпадъчни материали; и отпадъчните обработката на вторични Отговорност;
вторични суровини Инструкции за извършване материали и суровини и отпадъчни Точност;
и отпадъчни на операциите: сортиране, направленията за материали - събиране, Самоконтрол.
материали. събиране, опаковане, тяхното сортиране, опаковане,  
  транспортиране и оползотворяване транспортиране и съхранение;  
  съхранение; или безвредно Работа с инструменти, уреди и  
  Преработка на вторични отвеждане като съоръжения за обработка на  
  суровини и отпадъци. отпадък; вторични суровини и отпадъчни  
    Организация на материали;  
    трудовите дейности, Правилно сортиране, събиране,  
    свързани с опаковане, транспортиране,  
    обработка на съхранение, преработка.  
    вторични суровини и    
    отпадъчни    
    материали;    
    Изисквания за    
    опазване на    
    околната среда при    
    работа с отпадъци;    
    Устройство и    
    действие на    
    инструменти и    
    съоръжения за    
    манипулиране на    
    вторични суровини и    
    отпадъци.    
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Предстоящото преструктуриране на хранително-вкусовата индустрия съобразно директивите и изискванията на ЕС предполага усъвършенстване на техниката, технологията на производство на храни и напитки и внедряването на надеждни и действени системи за контрол и управление на качеството, хигиената и хранителната безопасност. Наличието на подготвени специалисти с различна степен на квалификация е важна предпоставка за гарантиране на високо качество и добри икономически резултати в производствения процес.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" - първа степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) (2006 г.), включени в единична група 9322 Пакетировачи (ръчно) и други работници в промишлеността, например: 9322-0001 Балировач-пакетировач; 9322-0002 Брояч, промишлено производство; 9322-0003 Етикетировач (ръчно); 9322-0004 Зареждач, промишлено производство (ръчно); 9322-0005 Зареждач, материали и полуфабрикати; 9322-0006 Ковач, щайги и други опаковки (ръчно); 9322-0011 Насипвач, пълнач в чували (ръчно); 9322-0015 Опаковач; 9322-0016 Пакетировач; 9322-0019 Работник, консервна фабрика; 9322-0020 Работник, производство на вино; 9322-0022 Разопаковач; 9322-0023 Разпределител, материали и полуфабрикати; 9322-0026 Сортировач, бутилки; включени в единична група 9333 Товарачи, разтоварачи и сродни на тях, например: 9333-0002 Носач - товарач стоки; 9333-0003 Пласьор, безалкохолни напитки; 9333-0004 Преносвач (ръчно); 9333-0008 Товарач, както и други, в това число допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по специалността могат да се обучават за придобиване на квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" - втора степен на професионална квалификация, и "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" - трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление "Производство на храни и напитки" се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" е придобиване на професионална компетентност при изпълнение на трудови операции и процеси в производството на храни и напитки.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- изпълнява трудови дейности в съответствие с основните правила за безопасна работа, като не замърсява околната среда; да познава и използва лични и колективни предпазни средства;
- познава управленската структура на фирмата, да работи в екип, като осъществява адекватна комуникация;
- умее да попълва формуляри, да изготвя справки, CV, молба и др.;
- познава правата и да спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля в дейността на фирмата, предприятието или институцията, да повишава квалификацията си;
- реагира адекватно при възникнала производствена ситуация по време на трудовата дейност и да оказва първа помощ на пострадал при авария в производствения участък.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на храни и напитки":
- знае и прилага изискванията и правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за безопасност на храните и напитките в хранително-вкусовата промишленост;
- познава свойствата на обработваните суровини и материали в производството, технологичното им предназначение и начини на съхранение;
- знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини, храни и напитки;
- познава технологиите за производство на храни и напитки;
- познава организацията на фирмата, правомощията на длъжностните лица, отговорностите и задълженията си.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията задължителна професионална подготовка:
- знае целите и същността на технологичните операции и начините за изпълнението им;
- познава устройството, действието и начините за безопасна работа с уреди, инструменти и технически средства при обработка и транспортиране на суровини и материали, полуфабрикати и готова продукция;
- оценява качеството на извършената технологична работа в съответствие с инструкциите и нормативните изисквания;
- планира и организира трудовите операции съобразно изискванията на технологичния процес при оптимизиран разход на материални и енергийни ресурси;
- знае организацията и методите за екологично третиране на отпадъците и спазва инструкциите.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" - първа степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" - първа степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Планира и организира Икономика и организация
трудовите операции съоб- на производството в
разно изискванията на тех- хранително-вкусовата
нологичния процес при опти- промишленост.
мизиран разход на материал-  
ни и енергийни ресурси.  
2. Познава целите и същ- Технологии за производ-
ността на технологичните ство на храни и напитки.
операции и начините за из-  
пълнението им; познава и  
прилага технологиите за  
производство на храни и  
напитки.  
3. Спазва правилата за здра- Правила и инструкции за
вословни и безопасни усло- безопасна работа;
вия на труд и опазва окол- Противопожарна охрана;
ната среда. Екологична култура;
  Вредности и професио-
  нални заболявания.
4. Умее да осъществява адек- Видове общуване;
ватна комуникация при Принципи на деловото
работа в екип. общуване.
5. Участва при разпределяне Индивидуално трудово
на задачите между членовете поведение;
на екипа, съдейства им и Групово трудово поведение.
търси помощ от тях.  
6. Разбира своята роля в про- Мотивация и мотивацион-
изводството и съзнава необ- ни процеси.
ходимостта от повишаване  
на квалификацията си.  
7. Познава и прилага сани- ДПП/ДХП, НАССР
тарно-хигиенните изисква-  
ния и изискванията за без-  
опасност на храните в хра-  
нително-вкусовата промиш-  
леност.  
8. Познава свойствата на Видове суровини за храни-
обработваните суровини и телно-вкусовата промиш-
материали в производство- леност;
то и технологичното им Технологични свойства на
предназначение. суровините и материалите.
9. Познава и прилага пра- Съхранение на суровини и
вилата и инструкциите при материали;
транспорт и съхранение на Складово стопанство -
суровини и готови продукти организация, обслужване;
за хранително-вкусовата Транспортни средства и
промишленост. съоръжения - обслужване.
10. Познава устройството, Технологично обзавеж-
действието и начините за дане в хранително-вкусо-
безопасна работа с уреди, вата промишленост.
инструменти и технически  
средства при обработка на  
суровини и материали,  
полуфабрикати и готова  
продукция.  
11. Оценява качеството на Контрол на качеството
извършената работа в съот- при производство на
ветствие с инструкциите и храни и напитки.
нормативните изисквания.  
12. Познава организацията Видове отпадъци от пре-
и методите за екологично работката на суровини
третиране на отпадъците и за производство на храни
спазва инструкциите. и напитки;
  Оползотворяване на отпа-
  дъци от производството;
  Обезвреждане на отпадъ-
  ци в производство на хра-
  ни и напитки.
13. Познава правата и задъл- Трудов договор и трудови
женията си като участник в правоотношения;
трудовия процес; познава Работно време, почивки,
системите за нормиране и отпуски;
заплащане на труда Права и задължения;
  Трудови спорове и разре-
  шаването им;
  Социално осигуряване и
  лично застраховане;
  Заплащане.
14. Познава организацията Организация на произ-
на фирмата, правомощията водството в хранително-
на длъжностните лица, от- вкусовата промишленост;
говорностите и задълже- Длъжностни характерис-
нията си. тики.
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г.; в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания.
Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, зависимости.
Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява факти, методи, схеми, зависимости и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави сравнения на процеси и технологии по предварително зададени критерии.
Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави оценки и сравнения на процеси и технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд.
Среден 3 - обучаемият изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Добър 4 - обучаемият изпълнява практическо задание в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
Много добър 5 - обучаемият самостоятелно изпълнява практическо задание, спазвайки правилата за безопасен труд.
Отличен 6 - обучаемият самостоятелно извършва практическо задание и обосновава факторите за оптималното му изпълнение, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други, които се разработват в съответствие с научните изисквания.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" - първа степен на професионална квалификация.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 4.

Таблица 4
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за техноло- Знае целта, същността 50
гичните процеси и и последователността  
технологичното обо- на технологичните опе-  
рудване при произ- рации и процеси, пред-  
водството на храни и назначенията на техно-  
напитки. логичното оборудване,  
  технологичните изис-  
  квания.  
2. Знания за органи- Познава методите и фор- 20
зацията и контрола мите на организация на  
на производството производството и труда;  
на храни и напитки. Познава видовете, мето-  
  дите и средствата за  
  технологичен контрол  
  на производствените  
  процеси.  
3. Икономически Познава трудовото зако- 10
и трудовоправни нодателство, правата и  
знания. задълженията на участ-  
  ниците в трудовия про-  
  цес, договорните отно-  
  шения между работода-  
  тел и работник, систе-  
  мите за заплащане на  
  труда и др.;  
  Отчита материални и  
  енергийни ресурси.  
4. Знания за здраво- Познава правилата за 20
словни и безопасни производство на без-  
условия на труд и опасни храни;  
безопасност на Познава начините за  
храните. предпазване живота и  
  здравето - своите и на  
  околните;  
  Разпознава опасни ситуации в процеса на работа и своевременно реагира;  
  Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал при авария;  
  Описва правилата за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;  
  Познава правилата за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали и изделия.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

Таблица 5
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазва правилата Правилен избор на лич- 5
за здравословни и ни предпазни средства;  
безопасни условия Разпознаване на опасни  
на труд и опазване ситуации, които биха  
на околната среда. могли да възникнат в  
  процеса на работа, и де-  
  финиране и спазване на  
  предписанията за ко-  
  ригиращи въздействия;  
  Описване на дейностите  
  за опазване на околна-  
  та среда, свързани с  
  изпитната работа.  
2. Правилно органи- Подреждане на инстру- 10
зира работното менти и материали в  
място. съответствие с последо-  
  вателността на техно-  
  логичните операции;  
  Целесъобразна употреба на материалите;  
  Почистване и подреждане на работното място;  
  Планирано разпределяне на времето.  
3. Спазва изисква- Отчитане на извърше- 10
нията на правилни- ната работа при спаз-  
ците, наредбите и ване на йерархията;  
предписанията. Спазване на изисква-  
  нията на правилни-  
  ците, наредбите и  
  предписанията, свър-  
  зани с изпитното  
  задание по отноше-  
  ние на материали,  
  инструменти, лични  
  предпазни средства.  
4. Подбира материа- Преценка на типа и 10
ли, инструменти и вида на материалите,  
изделия съобразно изделията и инстру-  
конкретното задание. ментите, необходими  
  според изпитното  
  задание.  
5. Спазва технологич- Спазване на техноло- 10
ната последовател- гичната последовател-  
ност на операциите ност в процеса на  
според изпитното работата.  
задание.    
6. Качество на изпъл- Съответствие на всяка 50
нението на изпитното завършена операция с  
задание. изискванията на при-  
  ложената технология;  
  Съответствие на крайното изделие със зададените технически параметри.  
7. Самоконтрол и Изпълнение на задача- 5
самопроверка на та в поставения срок;  
изпълнението на Контрол при избора на  
изпитното задание. материали, изделия и  
  инструменти и при из-  
  пълнението на конкрет-  
  ни дейности;  
  Контрол на качествени показатели;  
  Оценка на резултатите, вземане на решение и отстраняване на грешки;  
  Оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание;  
  Отчитане на извършената работа.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на нормативните актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика. На основание на ЗПОО практическото обучение за професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на обучението по практика са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, предприятия на физически или юридически лица, учебно-производствени бази към предприятията. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Учебните работилници се оборудват с машини и съоръжения, използвани при производство на храни и напитки, както и със съответни помагала. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
За правилното и безопасно протичане на учебно-производствения процес са необходими: индивидуално работно място, инструменти, съоръжения и технологично оборудване за обработка на суровини, материали и полуфабрикати за производство на храни и напитки; техническа документация (инструкционни карти и др.).
Към работилницата трябва да има битови помещения - съблекални за момчета и отделно за момичета, санитарен възел за момчета и за момичета, складови помещения.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Да притежават висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "магистър-инженер по технология на храните, напитките и ароматно-вкусовите и биотехнологичните продукти" или "бакалавър" с професионална квалификация "инженер по технология на храните, напитките и ароматно-вкусовите и биотехнологичните продукти".
7.2. По практика:
Да притежават висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "инженер по технология на храните, напитките, ароматно-вкусовите продукти и биотехнологичните продукти", "магистър" с професионална квалификация "магистър-инженер по технология на храните, напитките, ароматно-вкусовите продукти и биотехнологичните продукти" или учител - специалист по практика.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните им знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума