навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МОНТЬОР НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА"

В сила от 18.01.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2008г., отм. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника" - ДВ, бр. 56 от 23 юни 2020 г., в сила от 23.06.2020 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523040 "Монтьор на електронна техника" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника и автоматизация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 523040 "Монтьор на електронна техника" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5230401 "Промишлена електроника";
2. 5230402 "Микропроцесорна техника";
3. 5230403 "Електронно уредостроене".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на Държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Монтьор на електронна техника".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Монтьори в електроенергетиката, електропромишлеността и електрониката" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"


Професионално направление:
 
523 Електроника и автоматизация
   
Наименование на професията:
 
523040 Монтьор на електронна техника
   

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията "Монтьор на електронна техника" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.V.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.I.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.I.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.IV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.II.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

   

Таблица 1

     
Специалности Степен на Входящо минимално
  професио- образователно равнище
  нална ква- за ученици за лица,
  лификация   навършили 16 г.
5230401 Промишлена втора завършено завършен
  електроника   основно 10 клас
      образование  
5230402 Микропроце- втора завършено завършен
  сорна техника   основно 10 клас
      образование  
5230403 Електронно втора завършено завършен
  уредостроене   основно 10 клас
      образование  
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Монтьор на електронна техника", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.


   

Таблица 2

     
Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
        личностни качества
1 2 3 4 5
 
1. Специалност 5230401 "Промишлена електроника"
 
1. Изработване на Различни видове Изисквания за Спазване на Точност;
електронни издели материали, градивни здравословни и здравословните и Наблюдателност;
  елементи в електрониката безопасни условия на безопасните условия на Сръчност;
  и възли; труд; труд и оценка на риска от Упоритост;
  Инструменти за монтаж и Материали и градивни тяхното неспазване; Съобразителност;
  демонтаж: елементи в електрониката; Извършване на Коректност;
  - отвертки; Принцип на действие на механичен и Отговорност;
  - клещи; използваните електронни електрически монтаж и Комуникативност;
  - пинцети; елементи и тяхното демонтаж; Прецизност;
  - поялник; приложение; Разчитане на техническа Работа в екип.
  - вакуумпомпа и др.; Технология за документация;  
  Измервателна апаратура изработване на обемен и Сравняване на  
  за определяне параметри печатен монтаж; измерените с номинални  
  и характеристики на Взаимозаменяемост на параметри за нормален  
  електронни елементи, ел. електронни елементи; експлоатационен режим;  
  вериги и сигнали: Експлоатационни Използване на  
  - мултицети; параметри; компютърна техника;  
  - тестери; Технология за Анализиране на текущата  
  - осцилоскопи и др.; изработване на информация за  
  Средства за диагностика: електронни устройства състоянието и  
  - изпитвателни стендове;   функционирането на  
  - тестери и др.;   електронното устройство;  
  Каталози на фирми -   Работа със  
  производители и   специализирана  
  доставчици на   измервателна техника.  
  електронни устройства.      
  Техническа и      
  технологична      
  документация на      
  електронните изделия.      
2. Ремонт на Измервателна апаратура Изисквания за Спазване на Аналитично и
дефектирали за определяне параметри здравословни и здравословните и технологично
устройства и възли и характеристики на безопасни условия на безопасни условия на мислене;
в електронно електронни елементи, ел. труд; труд и оценка на риска от Търпение;
изделие. вериги и сигнали: Материали и градивни тяхното неспазване; Упоритост;
  - мултицети; елементи в електрониката Намиране на информация Наблюдателност;
  - тестери; и тяхното приложение; в справочна литература и Отговорност;
  - осцилоскопи и др.; Принцип на действие, каталози; Съобразителност;
  Инструменти: параметри и Използване ресурсите на Инициативност;
  - отвертки; характеристики на интернет за търсене на Точност;
  - клещи; електронните елементи; информация; Сръчност;
  - пинцети; Експлоатационни Сравнителен анализ на Прецизност;
  - поялник; изисквания към технически параметри и Комуникативност.
  - вакуумпомпа и др.; електронните елементи; характеристики на  
  Материали: Методи за търсене на електронни елементи;  
  - електронни елементи; информация в интернет; Вземане на решение за  
  - проводници; Видове справочна избор на аналози;  
  - тинол, колофон и др.; литература и методика за Отстраняване на  
  Справочна литература и използването й. дефектирал електронен  
  каталози с технически Причини за дефектиране елемент или възел.  
  параметри и на елементите в    
  характеристики на електронните изделия.    
  електронни устройства;      
  Интернет достъп до      
  сайтове на      
  производители на      
  електронни елементи,      
  възли и изделия.      
3. Експлоатация и Техническа и Изисквания за Спазване на Точност;
контрол на технологична здравословни и здравословните и Упоритост;
действащи документация; безопасни условия на безопасните условия на Последователност;
електронни Материали: труд; труд и оценка на риска от Аналитично
устройства. - проводници; Материали и градивни тяхното неспазване; мислене;
  - диелектрици; елементи в електрониката; Извършване на Сръчност;
  - електронни компоненти и Принцип на действие на механичен и Вземане на
  възли (елементи и използваните електронни електрически монтаж и решение при
  платки); елементи и тяхното демонтаж; проблемни
  Инструменти: приложение; Отстраняване на ситуации;
  - отвертки; Технология за изработка дефектирал електронен Отговорност;
  - клещи; на електронно изделие; елемент или възел; Търпение;
  - пинцети; Работа с техническа и Разчитане на техническа Съобразителност;
  - поялник; технологична документация; Комуникативност;
  - вакуумпомпа; документация; Сравняване на измерени Работа в екип.
  Измервателна апаратура Експлоатационни с технически параметри  
  за определяне параметри параметри и за нормален  
  и характеристики на характеристики на експлоатационен режим  
  електронни елементи, ел. електронните устройства. на работа на машината с  
  вериги и сигнали:   електронно управление.  
  - мултицети;      
  - тестери;      
  - осцилоскопи.      
4. Документиране Материали: Изисквания за Спазване на Търпение;
на текуща - хартия; здравословни и здравословните и Упоритост;
информация за Инструменти: безопасни условия на безопасните условия на Прецизност;
функциониране на - набор чертожни труд; труд и оценка на риска от Точност;
електронни инструменти; Създаване на условни тяхното неспазване; Систематичност;
устройства. - моливи; графични означения; Изработване на Подреденост;
  - гума; Техническо техническа Творчество;
  Компютърна документиране в документация; Аналитично
  конфигурация с принтер; електрониката; Работа с компютър; мислене;
  Специализиран софтуер Използване на Създаване на чертежи, Вземане на
  за изработване на компютърна система; схеми, спецификации решение;
  техническа документация; Специализиран графичен чрез възможностите на Отговорност;
  Софтуер за електронен редактор в сферата на графичен редактор, Комуникативност;
  анализ на електронни електрониката; текстообработка, Работа в екип.
  устройства. Стандартизация на електронни таблици и  
    техническата база данни;  
    документация. Работа със стандарти;  
      Оформяне на техническа  
      документация.  
5. Работа с клиенти Материали и градивни Изисквания за Спазване на Отговорност;
при избор на елементи в здравословни и здравословните и Сръчност;
електронни електрониката; безопасни условия на безопасни условия на Толерантност;
елементи и Функционални възли и труд; труд и оценка на риска от Работа в екип.
изделия. устройства на електронни Делово общуване; тяхното неспазване; Комуникативност;
  изделия; Актуално състояние на Разчитане на техническа Наблюдателност;
  Измервателна и пазара и възможност за документация; Съобразителност;
  диагностична апаратура; оценката му; Извършване на Дисциплинираност.
  Каталог за асортимент на Технологични особености механичен и  
  предлаганите електронни и показатели на търсените електрически монтаж и  
  изделия; компоненти; демонтаж;  
  Техническа и Съвремените достижения в Използване на  
  технологична областта на компютърна техника;  
  документация; електрониката; Специализирани  
  Справочна и каталожна Приложение на програмни продукти;  
  литература; предлаганите материали, Отчитане на извършената  
  Компютърна система с електронни елементи, работа;  
  достъп до интернет. възли и устройства на Комуникация с клиента с  
    електронни изделия; използване на  
    Методи за измерване на терминология по  
    съответните параметри; професията на английски  
    Методика за използване език.  
    на техническа    
    документация;    
    Възможности за    
    взаимозаменяемост на    
    различните компоненти.    
 
2. Специалност 5230402 "Микропроцесорна техника"
 
1. Монтаж и Различни видове Изисквания за Спазване на Готовност за
демонтаж на материали, градивни здравословните и здравословните и спазване на
компоненти и елементи в електрониката безопасни условия на безопасните условия на инструкции и
функционални и възли; труд; труд и оценка на риска от указания;
възли на Инструменти: Материали и градивни тяхното неспазване; Търпение;
микропроцесорна - отвертки; елементи в електрониката Извършване на монтажни Самоконтрол;
техника. - клещи; и тяхното приложение; и сглобяеми действия Дисциплинираност;
  - пинцети; Принцип на действие, според зададена Прецизност;
  - поялник; параметри и технология; Точност.
  - вакуумпомпа и др.; характеристики на Работа с химични  
  Измервателна апаратура електронните елементи; реактиви, поялници,  
  за определяне параметри Експлоатационни контролно-измервателни  
  и характеристики на изисквания към уреди;  
  електронни елементи, ел. електронните елементи; Разчитане на  
  вериги и сигнали: Технология на технологична и  
  - мултицети; производство на конструктивна  
  - тестери; компоненти и документация;  
  - осцилоскопи и др.; функционални възли на    
  Средства за диагностика: електронни изделия с    
  - изпитвателни стендове; микропроцесори;    
  - тестери и др.; Методи за измерване с    
  Каталози на фирми - електронно-измервателна    
  производители и апаратура на различни    
  доставчици на електрически величини;    
  електронни устройства; Методи за търсене на    
  Техническа и информация в интернет;    
  технологична Видове справочна    
  документация на литература и методика за    
  електронните изделия. използването й.    
2. Ремонт на Измервателна апаратура Изисквания за Спазване на Точност;
дефекти в за определяне параметри здравословни и здравословните и Сръчност;
микропроцесорна и характеристики на безопасни условия на безопасните условия на Прецизност;
техника. електронни елементи, ел. труд; труд и оценка на риска от Търпение;
  вериги и сигнали: Материали и градивни тяхното неспазване; Комуникативност;
  - мултицети; елементи в електрониката Установяване на Аналитично и
  - тестери; и тяхното приложение; дефектиралия елемент техническо
  - цифров анализатор и Принцип на действие, чрез измервателни мислене;
  др.; параметри и уреди; Упоритост;
  Инструменти: характеристики на Сравняване и търсене на Наблюдателност;
  - отвертки; електронните елементи; аналози на компонента в Отговорност;
  - клещи; Експлоатационни справочна литература и Съобразителност;
  - пинцети; изисквания към каталози; Инициативност;
  - поялник; електронните елементи; Търсене на информация в Досетливост;
  - вакуумпомпа и др.; Методи за търсене на интернет; Оригиналност.
  Материали: информация в интернет; Сравнителна оценка след  
  - химически реактиви за Видове справочна изпитания чрез стендове  
  производство на печатни литература и методика за или тестери;  
  платки; използването й; Настройки на технически  
  - електронни елементи; Експлоатационни параметри в съответствие  
  - проводници; показатели на с допустимите  
  - тинол, колофон и др.; устройствата и експлоатационни граници  
  Справочна и каталожна компютърната система; на устройствата;  
  литература за технически Видове и предназначение Измерване със стендове  
  параметри и на микропроцесорите; или опитни установки.  
  характеристики на Методи за измерване със    
  електронни устройства; стендове или опитни    
  Интернет достъп до установки.    
  сайтове на      
  производители на      
  електронни елементи,      
  възли и изделия.      
3. Експлоатация на Елементи от Изисквания за Спазване на Логическо мислене
микропроцесорна компютърната здравословни и здравословните и и комбинативност;
техника. конфигурация; безопасни условия на безопасните условия на Технически усет и
  Сглобяване на различни труд; труд и оценка на риска от способности;
  компютърни Устройство и тяхното неспазване; Готовност за работа
  конфигурации; предназначение на Работа с каталожна в екип;
  Технически показатели и компютърните компоненти; информация; Дисциплинираност
  характеристики, Архитектура на Сглобяване и Упоритост;
  каталожна информация; компютърна система; разглобяване на Отговорност;
  Приложен софтуер. Приложно-програмни елементи от Инициативност.
    продукти; компютърната  
    Действие и приложение на конфигурация;  
    компонентите на Работа с приложен  
    микропроцесорна софтуер.  
    фамилия.    
4. Ремонт на Микропроцесорни Изисквания за Спазване на Логическо мислене
системи за системи, които събират и здравословни и здравословните и и комбинативност;
събиране и обработват информация, безопасни условия на безопасните условия на Технически усет и
обработка на постъпваща от: труд; труд и оценка на риска от способности;
информация чрез - електродомакински Основни закони и свойства тяхното неспазване; Готовност за работа
микропроцесори. уреди; в цифровата Работа с интелигентни в екип;
  - автомобилна схемотехника; управляващи системи в Дисциплинираност
  електроника; Видове системи за реални условия; Упоритост;
  - машини с ЦПУ и др.; управление и контрол; Използване на Отговорност;
  Микроконтролери и Видове микропроцесори и микропроцесорната Инициативност;
  специализирана техника тяхното предназначение; техника в различни Находчивост;
  за контрол на Микроконтролери и управляващи системи; Оригиналност при
  техническите процеси; приложението им за Ремонт на управляващи избор на метод за
  Тестери и специализирано събиране и обработка на системи, изградени с работа.
  програмно осигуряване за информацията; микропроцесорни схеми;  
  контрол на цифрови Програмиране на Работа с тестери и  
  схеми. микроконтролери с специализирани  
    Асемблер; програми за контрол на  
    Използване на тестери; цифрови схеми.  
    Контрол на цифрови схеми    
    чрез използване на    
    специализиран софтуер.    
5. Документиране Материали: Изисквания за Спазване на Търпение;
на текуща - хартия; здравословни и здраво-словните и Упоритост;
информация за Инструменти: безопасни условия на безопасните условия на Прецизност;
функциониране на - набор чертожни труд; труд и оценка на риска от Точност;
електронни инструменти; Създаване на условни тяхното неспазване; Творчество;
устройства. - моливи; графични означения; Изработване на Аналитично
  - гума; Техническо техническа мислене;
  Компютърна документиране в документация; Вземане на
  конфигурация с принтер; електрониката; Събиране, въвеждане, решение;
  Специализиран софтуер Използване на съхраняване, Отговорност;
  за изработване на компютърна система; разпечатване и Комуникативност;
  техническа документация; Специализиран графичен разпространяване на Работа в екип.
  Софтуер за представяне редактор в сферата на техническа информация;  
  на електронни схеми, електрониката; Работа с компютър;  
  симулация и Стандартизация на Създаване на чертежи,  
  документиране на техническата схеми, спецификации  
  електронни процеси. документация; чрез възможностите на  
    Използване на графичен редактор,  
    специализиран софтуер текстообработка,  
    за документиране на електронни таблици и  
    електронни схеми и база данни;  
    симулиране на електронни Работа със стандарти;  
    процеси. Използване на  
      симулационен софтуер  
      за електронни схеми;  
      Работа със справочна  
      литература, с виртуални  
      библиотеки на  
      микропроцесорни схеми;  
      Оформяне на текущата  
      информация.  
6. Работа с клиенти Актуална справочна Изисквания за Спазване на Технически усет и
за продажба на информация за здравословни и здравословните и способности;
микропроцесорни електронните изделия и безопасни условия на безопасни условия на Работа в екип;
изделия и цифрови предлаганите в момента труд; труд и оценка на риска от Импровизации;
схеми. на пазара асортименти; Делово общуване; тяхното неспазване; Убеждаване и
  Каталожни и справочни Актуалното състояние на Консултиране на клиента водене на
  данни; пазара и възможност за спрямо неговите преговори;
  Достъп до ресурсите на оценката му; изисквания и Работа с хора;
  интернет. Технологични особености съвременните технически Инициативност;
    и показатели на търсените решения; Усет за новостите в
    компоненти; Делово общуване; сферата на
    Иновации в областта на Убеждаване и водене на микропроцесорната
    микропроцесорната преговори; техника;
    техника и компютърните Намиране на информация Комуникативност.
    технологии. в техническа  
      документация, каталози  
      и интернет;  
      Комуникация с клиента с  
      използване на  
      терминология по  
      професията на английски  
      език.  
 
3. Специалност 5230403 "Електронно уредостроене"
 
1. Изработване на Различни видове Изисквания за Спазване на Точност;
електронни материали, градивни здравословни и здравословните и Наблюдателност;
функционални елементи в електрониката безопасни условия на безопасни условия на Сръчност;
възли и блокове. и възли; труд; труд и оценка на риска от Упоритост;
  Инструменти за монтаж и Материали и градивни тяхното неспазване; Съобразителност;
  демонтаж: елементи в електрониката; Извършване на Издържливост;
  - отвертки; Принцип на действие на механичен и Технически усет и
  - клещи; използваните електронни електрически монтаж и способности;
  - пинцети; елементи и тяхното демонтаж; Прецизност;
  - поялник; приложение; Разчитане на техническа Работа в екип;
  - вакуум помпа и др.; Технология за документация; Отговорност;
  Измервателна апаратура изработване на обемен и Сравняване на Комуникативност.
  за определяне параметри печатен монтаж; измерените с номинални  
  и характеристики на Взаимозаменяемост на параметри за нормален  
  електронни елементи, ел. електронни елементи; експлоатационен режим;  
  вериги и сигнали: Експлоатационни Използване на  
  - мултицети; параметри; компютърна техника;  
  - тестери; Принципни, Анализиране на текущата  
  - осцилоскопи и др.; функционални, монтажни информация за  
  Средства за диагностика: схеми и технологична състоянието и  
  - изпитвателни стендове; документация; функционирането на  
  - тестери и др.; Технология за електронното устройство;  
  Каталози на фирми - изработване на Работа със  
  производители и електронни устройства; специализирана  
  доставчици на Методи за измерване измервателна техника.  
  електронни устройства. параметрите на    
  Техническа и електрически и механични    
  технологична величини.    
  документация на      
  електронните изделия.      
2. Монтаж и Техническа и Изисквания за Спазване на Готовност за точно
демонтаж на технологична здравословни и здравословните и и прецизно
компоненти и документация; безопасни условия на безопасни условия на спазване на
функционални Справочна и каталожна труд; труд и оценка на риска от инструкции и
възли на литература; Материали и градивни тяхното неспазване; указания;
електронни уреди. Инструменти и компоненти елементи и тяхното Извършване на монтажни Търпение;
  за механична и приложение в и сглобяеми действия Самоконтрол;
  електрическа връзка: електронното според зададена Дисциплинираност.
  - отвертки; уредостроене; технология;  
  - клещи; Принципни, структурни, Работа с химични  
  - пинцети; функционални и монтажни реактиви, поялници,  
  - поялник; схеми; контролно-измервателни  
  - вакуумпомпа и др.; Експлоатационни уреди;  
  - винтове; изисквания към Разчитане на техническа,  
  - гайки; електронните компоненти технологична и  
  - кабели и проводници; и възли на уредите; конструктивна  
  - куплунги; Методи за търсене на документация;  
  - интерфейсни кабели и информация в интернет; Работа със  
  др. Видове справочна специализирана  
  Контролно-измервателна литература и методика за измервателна техника.  
  и тестваща апаратура: използването й;    
  - мултицети; Методи и уреди за    
  - тестери; измерване параметрите на    
  - стендове и др. електронни компоненти и    
    на електрическите вериги.    
3. Ремонт на Компоненти: Изисквания за Спазване на Точност;
дефектирали - електронни устройства; здравословни и здравословните и Сръчност;
устройства и възли - електронни блокове; безопасни условия на безопасни условия на Прецизност;
в електронните - електронни възли; труд; труд и оценка на риска от Комуникативност;
уреди. Материали: Материали и градивни тяхното неспазване; Аналитично
  - електронни елементи; елементи и тяхното Откриване и мислене;
  - проводници; приложение в отстраняване на Технологично
  - тинол, колофон; електронното дефектирал електронен мислене;
  - винтове; уредо-строене; елемент или възел; Търпение;
  - гайки; Принципни, структурни, Извършване на Упоритост;
  - кабели и проводници; функционални и монтажни механичен и Наблюдателност;
  - куплунги; схеми; електрически монтаж и Отговорност;
  - интерфейсни кабели и Технология за демонтаж; Съобразителност;
  др. изработване на обемен и Използване на химични Инициативност.
  Инструменти: печатен монтаж; реактиви, поялници,  
  - отвертки; Причини за дефектиране контролно-измервателни  
  - клещи; на елементите; уреди;  
  - пинцети; Взаимозаменяемост на Разчитане на техническа,  
  - поялник; електронни елементи; технологична и  
  - вакуумпомпа и др.; Експлоатационни конструктивна  
  Контролно-измервателна изисквания към документация;  
  и тестваща апаратура: електронните компоненти Сравняване на  
  - мултицети; и възли на уредите; измерените с номинални  
  - тестери; Методи и уреди за параметри за нормален  
  - стендове и др.; измерване параметрите на експлоатационен режим;  
  Каталози на фирми - електрически и механични Анализиране на текущата  
  производители и величини; информация за  
  доставчици на Видове справочна състоянието и  
  електронни устройства; литература и методика за функционирането на  
  Техническа и използването й; електронния уред;  
  технологична Специфична терминология Работа със  
  документация на по професията на специализирана  
  електронните изделия. английски език. измервателна техника.  
4. Експлоатация и Техническа и Изисквания за Спазване на Точност;
контрол на технологична здравословни и здравословните и Упоритост;
електронни уреди. документация на безопасни условия на безопасни условия на Последователност;
  електронния уред; труд; труд и оценка на риска от Аналитично
  Материали: Материали и градивни тяхното неспазване; мислене;
  - проводници; елементи в електрониката; Извършване на Сръчност;
  - диелектрици; Принцип на действие на механичен и Вземане на
  - тинол, колофон; използваните електронни електрически монтаж и решение при
  - кабели и проводници; елементи и тяхното демонтаж; проблемни
  - куплунги; приложение; Отстраняване на ситуации;
  - интерфейсни кабели; Технология за изработка дефектирал електронен Отговорност;
  - електронни компоненти и на електронно изделие; елемент или възел; Търпение;
  възли (елементи и Работа с техническа и Разчитане на техническа Съобразителност;
  платки); технологична документация; Комуникативност;
  - винтове; документация; Сравняване на измерени Работа в екип.
  - гайки и др. Методи за контрол на с технически параметри  
  Инструменти за монтаж и параметрите на за нормален  
  демонтаж: електронни устройства; експлоатационен режим  
  - отвертки; Експлоатационни на работа на машината с  
  - клещи; параметри и електронно управление.  
  - пинцети; характеристики на    
  - поялник; електронните устройства.    
  - вакуумпомпа;      
  Измервателна апаратура      
  за определяне параметри      
  и характеристики на      
  електронни елементи, ел.      
  вериги и сигнали:      
  - мултицети;      
  - тестери;      
  - стендове и др.      
5. Документиране Материали: Изисквания за Спазване на Търпение;
на текуща - хартия; здравословни и здравословните и Упоритост;
информация за Инструменти: безопасни условия на безопасни условия на Прецизност;
функциониране на - набор чертожни труд; труд и оценка на риска от Точност;
електронни инструменти; Създаване на условни тяхното неспазване; Систематичност;
устройства. - моливи; графични означения; Изработване на Подреденост;
  - гума; Техническо техническа Творчество;
  Компютърна документиране в документация; Аналитично
  конфигурация с принтер; електрониката; Работа с компютър; мислене;
  Специализиран софтуер Използване на Създаване на чертежи, Вземане на
  за изработване на компютърна система; схеми, спецификации решение;
  техническа документация; Специализиран графичен чрез възможностите на Отговорност;
  Софтуер за електронен редактор в сферата на графичен редактор, Комуникативност;
  анализ на електрони електрониката; текстообработка, Работа в екип.
  устройства. Стандартизация на електронни таблици и  
    техническата база данни;  
    документация. Работа със стандарти;  
      Оформяне на техническа  
      документация.  
6. Работа с клиенти Материали и градивни Изисквания за Спазване на Отговорност;
при избор на елементи на здравословни и здравословните и Сръчност;
електронни уреди. електрониката; безопасни условия на безопасни условия на Толерантност;
  Функционални възли и труд; труд и оценка на риска от Работа в екип;
  устройства на електронни Делово общуване; тяхното неспазване; Комуникативност;
  изделия; Актуално състояние на Разчитане на техническа Наблюдателност;
  Измервателна и пазара и възможност за документация; Съобразителност;
  диагностична апаратура; оценката му; Извършване на Дисциплинираност.
  Каталог за асортимент на Технологични особености механичен и  
  предлаганите електронни и показатели на търсените електрически монтаж и  
  уреди; компоненти; демонтаж;  
  Техническа и Съвременни дости-жения в Използване на  
  технологична областта на компютърна техника;  
  документация; електрониката; Специализирани  
  Справочна и каталожна Приложение на програмни продукти;  
  литература; предлаганите материали, Отчитане на извършената  
  Компютърна система с електронни елементи, работа;  
  достъп до интернет. възли и устройства на Комуникация с клиента с  
    електронни изделия; използване на  
    Методи за измерване на терминология по  
    съответните параметри; професията на английски  
    Методика за използване език.  
    на техническа    
    документация;    
    Възможности за    
    взаимозаменяемост на    
    различните компоненти.    
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Професионалното направление "Електроника и автоматизация" през последните години претърпява динамично развитие с оглед внедряването на нови технологии, базирани на електронно и компютърно управление в производствените системи и увеличаване разнообразието на електронната битова техника. Професионалното направление има приоритетни възможности във връзка с развитието на световната икономика. Промените в България през последните години в условията на пазарна икономика очертават необходимостта от обучаване на работници по професията "Монтьор на електронна техника" съобразно изискванията и стандартите, характерни за страните от Европейския съюз, и конкурентноспособността на пазара на труда.
2.3. Възможности за професионална реализация
След завършване на обучението обучаваните могат да работят като оператори на машини с електронно управление, оператори на микропроцесорни системи за обработка на информация, настройчици на микропроцесорна техника, монтажници на електронни изделия и продавач-консултанти на електронни изделия във фирми, чийто предмет на дейност е свързан със:
- поддръжка и ремонт на електронни изделия;
- поддръжка и експлоатация на микропроцесорна техника;
- поддръжка и експлоатация на машини с електронно управление;
- производство на електронни изделия;
- търговия с електронни изделия.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на електронна техника" могат да постъпват и на длъжности, които съответстват на следните професии/длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (2005) в Република България, класифицирани в група 7242 Монтьори на електронно оборудване, както и др., в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията "Монтьор на електронна техника" обучаваният има право да продължи обучението си за:
- придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на електронна техника" и аналогична специалност;
- придобиване на втора степен на професионална квалификация по друга специалност от професия "Монтьор на електронна техника," като му се признава обучението по общата професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация";
- придобиване на степен професионална квалификация по друга професия от професионално направление "Електроника и автоматизация", като му се зачита общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Електроника и автоматизация".
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е усвояване на теоретични знания и формиране на практически умения, гарантиращи професионални компетенции на обучаемите (извършване на монтажни и ремонтни дейности, поддръжка и експлоатация на електронни изделия в сферата на промишлената електроника, микропроцесорните системи и електронното уредостроене) за втора професионална квалификационна степен по професията "Монтьор на електронна техника", както и придобиване на професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност във фирмите, изброени в т. 2.3.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- не замърсява околната среда и да знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, характерни за упражняването на професията на конкретно работно място, както и да използва необходимите лични предпазни средства за дадено работно място;
- има изградени умения за работа в екип и нагласа за осъществяване на ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност;
- умее да планира изпълнението на трудовите дейности и при необходимост да задава въпроси и да формулира проблеми;
- умее да разбира точно трудовите задачи и да прави отчет за извършената работа;
- изпълнява с чувство на отговорност възложените трудови задачи, да съдейства и да търси помощ от членовете на работния екип;
- знае мястото и ролята на отделните лица в йерархията на фирмата, където осъществява трудовата си дейност;
- разбира своята роля в производството на фирмата и да има нагласа за повишаване на квалификацията си;
- знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да знае и да разбира клаузите от договорните отношения между работодател и работник;
- познава пазарните отношения, фирмите и държавните институции;
- познава конвейерната организация на производството и складовите съвременни производствени процеси.
- познава и да умее да използва компютърни информационни технологии, необходими за изпълнение на технически задачи от професионалната област;
- умее да използва чужд език по професията за извършване на рутинни действия при работа с техническа литература и да осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава основните закони и процеси в електротехниката и тяхното приложение в електротехническия анализ на електрически схеми;
- познава основните материали, градивни елементи и тяхното приложение в електронните схеми;
- познава процесите в електрониката;
- познава принципите на действие и функционалните възможности на приложните електронни схеми в аналоговата и цифровата техника;
- изработва и да използва структурни, функционални, принципни и монтажни схеми при изпълнение на конкретни задачи;
- знае и да прилага правилата за електрически и механичен монтаж на електронни елементи, възли и компоненти на електронните изделия;
- организира правилно работното си място и да спазва технологична последователност на извършване на различни видове операции при изпълнение на задачите;
- умее да измерва основните електрически величини и параметрите на възли и устройства в електрониката;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Монтьор на електронна техника" задължителна професионална подготовка.
3.3.1. Специалност 5230401 "Промишлена електроника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност "Промишлена електроника", като:
- познава видовете материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
- познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства: генератори, усилватели, регулатори, стабилизатори, филтри, токозахранващи устройства и др.;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на промишлените електронни устройства и прилага методи за тяхното измерване;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в компоненти, възли и устройства от промишлени електронни изделия;
- документира текущата информация за функциониране на промишлени електронни устройства;
- познава методиката за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет;
- оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.
3.3.2. Специалност 5230402 "Микропроцесорна техника"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност "Микропроцесорна техника", като:
- познава видовете микропроцесори за изграждане на интелигентни управляващи системи;
- познава устройството и принципа на действие на микропроцесорните системи за събиране, обработка на информация и за управление на производствени процеси;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на микропроцесорните системи и прилага методи за тяхното диагностициране, настройване и тестване;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в микропроцесорните системи;
- документира текущата информация за функциониране на микропроцесорни системи;
- познава методиката за търсене на информация за микропроцесорни системи в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет;
- оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.
3.3.3. Специалност 5230403 "Електронно уредостроене"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност "Електронно уредостроене", като:
- познава видовете електрически и физични величини и методите за тяхното измерване чрез електронни уреди;
- познава устройството и принципа на действие на различните електронни уреди за измерване на електрически и неелектрически величини;
- познава основните експлоатационни параметри и характеристики на електронни уреди, техните компоненти и прилага методи за тяхната настройка и калибровка;
- монтира, експлоатира и отстранява повреди в основните блокове и възли от електронните уреди;
- документира текущата информация за функциониране на електронните уреди;
- познава методиката за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет;
- оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя хорариумът часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Монтьор на електронна техника" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3

 
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
 
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
 
1. Да не замърсява околна- Правила и инструкции
та среда и да знае и прилага за безопасна работа;
правилата за здравословни и Противопожарна
безопасни условия на труд, охрана;
характерни за упражняване- Екологична култура;
то на професията на конрект- Долекарска помощ;
но работно място, както и Вредности и професио-
да използва необходимите нални заболявания.
лични предпазни средства  
за дадено работно място.  
2. Има изградени умения за Видове общуване;
работа в екип и нагласа за Принципи на деловото
осъществяване на ефектив- общуване;
на комуникация при изпъл- Правила за водене на де-
нение на трудовата си дей- лова кореспонденция.
ност;  
Умее да планира изпълне-  
нието на трудовите дейнос-  
ти и при необходимост за-  
дава въпроси и формулира  
проблеми;  
Умее да анализира трудови-  
те задачи и прави отчет за  
извършената работа.  
3. С чувство на отговорност Организация на трудо-
изпълнява възложените вия процес;
трудови задачи, съдейства Групова динамика;
и търси помощ от члено- Мотивация и контрол.
вете на работния екип.  
4. Разбира своята роля в Психологическа струк-
производството на фирма- тура на трудовата дей-
та и има нагласа за повиша- ност;
ване на квалификацията си. Потребности и способ-
  ности на личността за
  саморазвитие.
5. Знае мястото и ролята на Трудово и социално-
отделните лица в йерархия- осигурително законо-
та на фирмата, където осъ- дателство;
ществява трудовата си дей- Данъчна система;
ност; Трудови норми;
Знае правата и задължения- Етика на работното
та си като участник в трудо- място;
вия процес съгласно Кодек- Длъжностна характе-
са на труда, знае и разбира ристика.
клаузите от договорните от-  
ношения между работода-  
тел и работник.  
6. Познава пазарните отно- Нормиране на труда;
шения, фирмите и държав- Заплащане на труда;
ните институции. Работна заплата.
7. Познава и умее да изпол- Конфигурация на ком-
зва компютърни информа- пютъра;
ционни технологии, необхо- Устройства за въвежда-
дими за изпълнение на тех- не и съхраняване на
нически задачи от профе- данни;
сионалната област. Намиране и съхранява-
  не на информация;
  Работа с програмни про-
  дукти за създаване на
  елементарни доку-
  менти;
  Работа със специализи-
  ран софтуер по профе-
  сията.
8. Умее да използва чужд Най-често употребява-
език по професията за из- на лексика - четене на
вършване на рутинни дей- текстове (стандарти,
ствия при работа с техни- нормативи, каталози,
ческа литература и да осъ- инструкции, указател-
ществява кратка комуни- ни надписи и др.);
кация на чужд език. Участие в разговор (елементарни изрази и прости изречения със или без съдействието на събеседника);
  Попълване на несложни информационни справки;
  Основни термини и понятия от техническата документация (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, упътвания, параметри, схеми и др.), необходими за изпълнение на задълженията;
  Думи и изрази, свързани с условията за без-опасност и препоръки към използващите съответните електронни уреди и съоръжения.
 
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
 
1. Познава основните зако- Електростатика;
ни и процеси в електротех- Постояннотокови
никата и тяхното приложе- вериги;
ние в електротехническия Магнетизъм, магнитно
анализ на електрически поле, магнитни вели-
схеми. чини;
  Енергия и мощност на електрическа верига;
  Електромагнитна индукция;
  Електрически вериги за постоянен и променлив ток;
  Основни понятия, величини и зависимости от електротехниката, свързани с електрически вериги, и изчисляването им;
  Същност на електромагнитните явления и проявлението им в конкретни технически обекти.
2. Познава основните мате- Видове материали - па-
риали, градивни елементи раметри, характеристи-
и тяхното приложение в ки и приложение;
електронните схеми. Видове градивни еле-
  менти - устройство,
  действие, параметри,
  приложение.
3. Познава процесите в Основни процеси в
електрониката. електронните схеми:
  усилване, генериране,
  модулация и др.
4. Познава принципите на Устройство, действие и
действие и функционални- параметри на усилвате-
те възможности на при- ли, токозахранващи
ложните електронни схе- устройства, генератори,
ми в аналоговата и цифро- модулатори, преобразо-
ва техника. ватели, регистри, мик-
  ропроцесори и др.
5. Изработва и използва Графични означения на
структурни, функционал- механични и електрон-
ни, принципни и монтажни ни елементи;
схеми при изпълнение на Мащаби и размери;
конкретни задачи; Програми за изчислява-
  не на принципни и мон-
  тажни схеми на елек-
  тронни устройства;
  Разчитане на принцип-
  ни и монтажни схеми.
6. Знае и прилага правила- Инструменти за опера-
та за електрически и меха- ции при електрически и
ничен монтаж на електрон- механичен монтаж -
ни елементи, възли и ком- предназначение, при-
поненти на електронните ложение;
изделия. Материали и елементи за електрически и механичен монтаж - свойства, приложение;
  Технология на електрическия и механичен монтаж;
  Защита на електронните елементи и изделия от електростатични заряди и влиянието им върху тяхната работоспособност.
7. Организира правилно ра- Технологичен процес за
ботното си място и спазва изпълнение на основни
технологична последовател- операции;
ност на извършване на раз- Технологична последо-
лични видове операции при вателност на операции-
изпълнение на задачите. те и специфични прави-
  ла за безопасна работа;
  Организация на работ-
  ното място.
8. Умее да измерва основни- Измервателни единици;
те електрически величини Методи за измерване на
и параметрите на възли и електрически величини;
устройства в електрониката. Уреди за измерване на електрически величини - предназначение, начин за експлоатация;
  Грешки при измерванията и начин за намаляването им.
9. Оценява качеството на Регистриране на резул-
извършената работа в съ- татите от измервания;
ответствие с нормативните Сравняване на парамет-
изисквания. рите със зададените в конструктивна и технологична документация, справочници, каталози и др.;
  Преценка за изправността на устройствата.
 
Специфична за професията "Монтьор на електронна техника" задължителна професионална подготовка
 
Специалност 5230401 "Промишлена електроника"
 
1. Познава видовете мате- Видове материали, из-
риали и градивните елемен- ползвани в електрони-
ти в електрониката и тяхно- ката - параметри, ха-
то приложение при изграж- рактеристики и при-
дане на електронни изделия. ложение;
  Видове градивни елементи в електронните изделия - устройство, принцип на действие, параметри и характеристики, приложение в електронната схемотехника.
2. Познава устройството и Устройство, принцип на
принципа на действие на действие и параметри на
различните електронни ус- усилватели, токозахран-
тройства: генератори, усил- ващи устройства, гене-
ватели, регулатори, стаби- ратори, модулатори,
лизатори, филтри, токоза- преобразователи, ста-
хранващи устройства и др. билизатори, филтри,
  токозахранващи уст-
  ройства и др.;
  Методики за проектиране на различните електронни устройства;
  Използване на справочна литература за избор на стандартни стойности на електронните елементи, изграждащи устройствата.
3. Познава основните екс- Видове експлоатацион-
плоатационни параметри и ни параметри и харак-
характеристики на промиш- теристики;
лените електронни устрой- Методи за измерване на
ства и прилага методи за експлоатационни пара-
тяхното измерване. метри;
  Методология за изследване и снемане на характеристики на промишлените електронни устройства.
4. Монтира, експлоатира и Видове операции при
отстранява повреди в ком- електрически и меха-
поненти, възли и устройст- ничен монтаж;
ва от промишлени електрон- Материали и елементи
ни изделия. за електрически и механичен монтаж - свойства, приложение;
  Технология на електрическия и механичен монтаж;
  Нормативни документи за експлоатация на промишлени електронни изделия;
  Видове повреди в електронните компоненти и възли;
  Методи за диагностика и контрол на промишлени електронни устройства.
5. Документира текуща ин- Регистриране и доку-
формация за функционира- ментално оформяне на
не на промишлени елек- резултатите от измер-
тронни устройства. вания и изследвания;
  Сравняване на параметрите със зададените в техническата документация.
6. Познава методиката за Методология за изпол-
търсене на информация в зване на справочна и ка-
справочна, каталожна ли- таложна литература;
тература и чрез ресурсите Работа с машини за тър-
на интернет. сене на информация в
  интернет и специали-
  зирани електронни
  сайтове.
7. Оценява качеството на Технология за оценява-
извършената работа на ба- не на монтажните
зата на предварително за- операции;
дадени критерии и взема Видове критерии за
решение за корекция. оценка качеството на
  извършената работа;
  Преценка за степента на изпълнение според зададените критерии и вземане на решение за нови корекции.
 
Специалност 5230402 "Микропроцесорна техника"
 
1. Познава видовете микро- Фамилии микропроце-
процесори за изграждане сори - специфика и
на интелигентни управля- предназначение;
ващи системи. Видове интелигентни
  управляващи системи;
  Принцип на действие.
2. Познава устройството и Принцип на действие на
принципа на действие на микропроцесора;
микропроцесорните систе- Видове памети;
ми за събиране, обработка Входно-изходни устрой-
на информация и за управ- ства на микропроце-
ление на производствени сорните системи;
процеси. Аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразователи;
  Таймери и броячи в микропроцесорните системи.
3. Познава основните екс- Видове експлоатацион-
плоатационни параметри и ни параметри и харак-
характеристики на микро- теристики;
процесорните системи. Методи за измерване на експлоатационни параметри;
  Методология за изследване и снемане на характеристики на микропроцесорните системи.
4. Монтира, експлоатира и Видове операции при
отстранява повреди в мик- електрически и механи-
ропроцесорните системи. чен монтаж на микропроцесорните системи;
  Технология за програмиране и настройка на микропроцесорни системи;
  Видове повреди и неизправности в микропроцесорните компоненти и възли.
5. Документира текуща ин- Видове тестери, симу-
формация за функционира- латори и тяхното при-
не на микропроцесорни ложение;
системи. Сравняване на параметрите със зададените в техническата и програмна документация.
6. Познава методиката за Методология за използ-
търсене на информация за ване на справочна и ка-
микропроцесорни системи таложна литература;
в справочна, каталожна ли- Търсене на информация
тература и чрез ресурсите в интернет и специа-
на интернет. лизирани електронни сайтове.
7. Оценява качеството на Методи за оценяване
извършената работа на ба- функционалността на
зата на предварително за- микропроцесорните
дадени критерии и може системи;
да прави корекция. Видове критерии за оценка на качеството на извършената работа;
  Преценка за степента на изпълнение според зададените критерии и извършване на корекция.
 
Специалност 5230403 "Електронно уредостроене"
 
1. Познава видовете елек- Основни понятия, пара-
трически и физични вели- метри и зависимости на
чини и методите за тяхно- електрическите и
то измерване чрез елек- физични величини;
тронни уреди. Методи за измерване на
  величините чрез изпол-
  зване на електронни
  уреди.
2. Познава устройството и Методи и средства за
принципа на действие на измерване на електри-
различните електронни уре- чески и неелектрически
ди за измерване на елек- величини и регистрира-
трически и неелектрически не на параметрите им;
величини. Устройство, принцип на действие и параметри на електронните уреди;
  Видове датчици и сензори.
3. Познава основните екс- Видове експлоатацион-
плоатационни параметри и ни параметри и харак-
характеристики на електрон- теристики;
ни уреди и техните ком- Методи за измерване на
поненти и прилага методи експлоатационни па-
за контрол. раметри;
  Методики за диагности-
  циране и тестване на
  електронните уреди.
4. Монтира, експлоатира и Видове операции при
отстранява повреди в ос- електрически и меха-
новните блокове и възли ничен монтаж на елек-
от електронните уреди. тронните уреди;
  Методология за калибровка и настройка на електронните уреди;
  Видове повреди и неизправности в основните блокове и възли на електронните уреди.
5. Документира текуща ин- Регистриране и доку-
формация за функционира- ментално оформяне на
не на електронните уреди. резултатите от измерва-
  ния и изследвания.
  Сравняване на параметрите със зададените в техническата документация.
6. Познава методиката за Методология за изпол-
търсене на информация в зване на справочна и
справочна, каталожна ли- каталожна литература;
тература и чрез ресурсите Търсене на информация
на интернет. в интернет и специали-
  зирани електронни
  сайтове.
7. Оценява качеството на Методи за оценяване
извършената работа на ба- функционалността на
зата на предварително за- електронните уреди;
дадени критерии и може Видове критерии за
да прави корекция. оценка на качеството на
  извършената работа;
  Преценка за степента на изпълнение според зададените критерии и извършване на корекция.
   

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория
Обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки - 2, 3, 4, 5 и 6.
При оценка слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвоените знания.
При оценка среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представя усвоените знания.
При оценка добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
При оценка много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации.
При оценка отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика
Обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки - 2, 3, 4, 5 и 6.
При оценка слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания от обучаващия.
При оценка среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания от обучаващия.
При оценка добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания от обучаващия.
При оценка много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд.
При оценка отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа, да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи, изпълнява поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип:
Предварително се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при които заданието се счита за издържано от обучавания и които гарантират, че е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването (тест, текущо задание, курсова задача или проект);
- задаване на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура, участваща при оформяне на окончателната оценка по модула;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
Окончателната оценка по модула се преобразува на база на утвърдена скала или формула, след като е получен комплексният брой точки от всяка изпитна процедура, взета със съответната й тежест.
Инструменти за оценяване
Инструментариумът за оценяване включва следните изпитни процедури: тест, практическо задание, защита на реферат (проект), курсови задачи, текущи задания и др.
Тези инструменти за оценяване трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата за оценяване и ДОИ за придобиване на втора квалификационна степен по професията "Монтьор на електронна техника".
Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпитите за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника".
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.

   

Таблица 4

     
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Усвоени знания за Описва правилно всички 5
здравословно и без- дейности за опазване на  
опасно упражня- околната среда, свърза-  
ване на изучавана- ни с професионалната  
та професия и опаз- дейност на монтьора на  
ване на околната електронна техника;  
среда. Описва правилно изиск- 5
  ванията за здравословни  
  и безопасни условия на  
  труд при работа с конкрет-  
  но електронно изделие.  
2. Усвоени базисни Обяснява вярно основни- 5
знания в отрасло- те закони и процеси в  
вата задължител- електротехниката;  
на професионална Описва вярно материали- 10
подготовка за на- те, градивните елементи  
правление "Елек- и тяхното приложение в  
троника и автома- електрониката;  
тизация" Обяснява точно принци- 10
  пи на действие и функ-  
  ционални възможности  
  на аналогови и цифрови  
  електронни схеми;  
  Обяснява вярно принцип- 15
  ни, функционални и мон-  
  тажни схеми в електро-  
  никата.  
3. Усвоени специ- Описва правилно устрой- 15
фични знания в за- ството и принципа на  
дължителната про- действие на различни  
фесионална подго- електронни уреди и уст-  
товка на специал- ройства, свързани с кон-  
ностите от профе- кретната специалност;  
сията "Монтьор Обяснява методи за про- 15
на електронна верка и контрол на елек-  
техника" тронни уреди, устройства  
  и микропроцесорни сис-  
  теми;  
  Обяснява методи за из- 10
  мерване на електрически  
  величини и параметри на  
  възли и устройства в  
  електрониката;  
  Сравнява основните екс- 10
  плоатационни параметри  
  и характеристики на функ-  
  ционалните блокове и въз-  
  ли в комуникационните  
  системи, характерни за  
  специалността.  
  Общо 100
     


5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Оценката от изпита по практика се определя от изпълнението на определен брой дейности, зададени чрез критерии и показатели. Тя е комплексна и отразява както изпълнението на всяка конкретна операция, така и съответствието на крайното изделие с изискванията.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.   

Таблица 5

     
Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- Избира и използва необ- Да/Не*
вила за здравослов- ходимите лични предпаз-  
ни и безопасни ус- ни средства;  
ловия на труд и Употребява предметите и  
опазване на окол- средствата на труда по  
ната среда. безопасен начин;  
  Разпознава опасни ситуа-  
  ции, които биха могли да  
  възникнат в процеса на  
  работа, и спазва предпи-  
  сания за своевременна  
  реакция.  
2. Ефективна орга- Организира правилно ра- 10
низация на работ- ботното си място, като  
ното място. подрежда оптимално не-  
  обходимите инструменти,  
  електронни компоненти,  
  материали и измервател-  
  ни уреди, необходими за  
  изпълнение на заданието.  
3. Правилен подбор Избира правилно необ- 15
и проверка изправ- ходимите материали и  
ността на компо- градивни елементи за из-  
нентите и инстру- пълнение на заданието;  
менталната екипи- Подбира необходимите  
ровка. измервателни уреди;  
  Подбира необходимата  
  инструментална екипи-  
  ровка за изпълнение на  
  заданието;  
  Тества изправността на  
  компонентите, уредите  
  и инструменталната еки-  
  пировка.  
4. Спазване на тех- Спазва точно технологич- 15
нологичните изис- ната последователност на  
квания при изпъл- извършване на различни-  
нение на конкрет- те действия за изпълнение  
на операция. на конкретна операция  
  (подбор на компоненти и екипировка, тестване на тяхната работоспособност, работа със справочна литература, монтажни и демонтажни операции, свързване на измервателни уреди към дадено изделие, измерване на величини, изработване на отчетна документация и т.н).  
5. Спазване на тех- Разчита правилно прин- 25
нологичната по- ципни, функционални и  
следователност на монтажни схеми при из-  
операциите при пълнение на конкретно-  
изпълнение на за- то задание;  
данието. Ползва справочна литература или техническа документация по специалността на български и чужд език;  
  Прилага точно правилата за електрически и механичен монтаж при изработване на електронно изделие;  
  Измерва точно величини, параметри и характеристики съобразно конкретното задание;  
  Сравнява измерени величини, параметри и характеристики със зададени експлоатационни параметри;  
  Прави изводи за функционалността на изделието;  
  Създава отчетна документация, свързана с възложената работа на електронно изделие, обединяваща текст, графики и таблици.  
6. Качество на из- Спазва изискванията, по- 20
пълнението на ставени в заданието;  
крайното изделие Обяснява вярно принципа  
или извършената на действие на опитната  
работа. постановка за изследване на параметри или на електронното изделие, което ще се изработва;  
  Използва правилно подбрани, тествани и годни материали, компоненти и инструменти;  
  Сравнява правилно измерените величини, параметри и характеристики със зададените експлоатационни параметри;  
  Изработва функциониращо изделие съобразно заданието или създава достоверно попълнени таблици, графики и изчисления при изследване на електронни изделия;  
  Прави верни изводи за функционалността на изделието;  
  Създава отчетна документация съобразно нормативните изисквания.  
7. Извършване на Открива и отстранява до- 15
самопроверка и пуснати грешки в хода на  
контрол за изпъл- изпълнение на заданието;  
нение на задачите. Използва справочна лите-  
ратура и методи за конт- рол при изпълнение на изискванията в заданието;  
  Оценява коректно извършената работа в съответствие с изискванията в конкретното задание и нормативните изисквания.  
8. Спазване срока Организира правилно Да/Не*
за изпълнение на времето за изпълнение  
заданието. на задачите, поставени  
  в заданието  
  Общо 100
     
(*) Забележка. При неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда изпитът се счита за неиздържан.

5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в специализирани учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници и лаборатории или базови обекти (фирми), с които предварително са сключени договори за интеграционни връзки и провеждане на часовете по практика в реални условия.
Обучението по теория на професията се осъществява в училище с целия клас (максимален брой на обучаемите в паралелката - 26). За част от изучаваните учебни предмети по теория и всички часове по практика от задължителната професионална подготовка паралелката се дели на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп. бр. 49 и 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г.).
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН, Министерството на труда и социалната политика, МВР, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
6.1. Учебни кабинети
В специализиран учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
Специализираният учебен кабинет по теория трябва да разполага със следното обзавеждане и техническо оборудване:
- работно място за всеки обучаван (работна маса и стол);
- работно място на обучаващия (катедра, работна маса и стол);
- учебна дъска (бяла);
- магнитна дъска за окачване на дидактически материали и нагледни пособия;
- компютърна система с мултимедиен проектор и екран;
- шкафове за съхраняване на дидактическите пособия и материали.
6.1.2. Учебни помагала:
- демонстрационни макети и модели;
- реални образци на изучаваните електронни компоненти, възли и устройства;
- онагледяващи табла;
- учебни видеофилми;
- мултимедийни продукти;
- специализиран приложен софтуер.
6.2. Учебна работилница и измервателна лаборатория по практика на специалностите "Промишлена електроника", "Микропроцесорна техника" и "Електронно уредостроене" по професията "Монтьор на електронна техника":
В учебни работилници и измервателни лаборатории се провежда обучението по практика на професията.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Учебните работилници и лаборатории трябва да са оборудвани с подходящи машини, съоръжения, уреди, инструменти и материали за провеждане на обучението по практика на усвояваната професия и специалност. Те трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и едно работно място за обучаващия.
Всички обучаващи институции, провеждащи обучение по професията "Монтьор на електронна техника", трябва да имат: работилница за електрически и механичен монтаж и демонтаж, измервателна лаборатория за изучаване основните принципи на електротехниката и електрониката и компютърна зала с необходимия брой компютри и софтуер за изучаване на информационни технологии.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и методическите изисквания. При изграждането му трябва да са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
В учебната работилница трябва да има:
- специализирани работни маси с токозахранващ блок и излази на постоянно напрежение със следните стойности: ± 5 V; ± 12 V; ± 24 V; регулируемо ± 2 до 36 V и променливо напрежение ~220 V;
- набор от инструменти за запояване и разпояване на електронни елементи, изработване на обемен монтаж (поялници, вакуумпомпи, пинцети, отвертки и др.);
- набор от експериментални платки;
- набор от елементи и градивни материали за изработване на различни възли и електронни устройства.
В измервателната лаборатория трябва да има:
- мултицети, тестери, стендове и осцилоскопи за измерване на параметри и характеристики на електронни изделия;
- макети на функционални блокове, възли и устройства за изследване.
- компютърни конфигурации за емулация на специфични процеси и методи в електрониката.
В компютърната зала трябва да има:
- обособени самостоятелни компютърни работни места;
- подходящ софтуер за усвояване на текстообработка, електронни таблици, бази данни и графичен редактор.
Учебни помагала:
- инструкции за лабораторните упражнения, включени по учебна програма;
- справочници и каталози на фирми;
- техническа документация за опитните постановки и измервателни уреди;
- програмни продукти.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" или "бакалавър" от област "Електроника и автоматизация" по специалност, съответстваща на учебния предмет (модул) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационната степен "магистър" или "бакалавър" или "специалист" от област "Електроника и автоматизация" по специалност, съответстваща на учебния предмет (модул) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване
Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума