навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. (1) За финансиране на диагностиката на професионалните болести се разходват средствата, определени като целева ежегодна субсидия от бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване по бюджета на фонда.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се разходват за финансиране на други дейности по програмата на фонда.


Чл. 3. (1) Средствата за диагностика на професионалните болести се предоставят за:
1. медицински прегледи за диагностика на професионалната болест;
2. консултации със специалисти във връзка с диагностицирането на професионалната болест;
3. медицински изследвания:
а) лабораторни;
б) образни;
в) микробиологични;
г) биохимични;
д) имунологични;
е) функционални;
ж) други, необходими за точно диагностициране на болестта;
4. групови медицински прегледи на работници и служители в предприятията за ранно откриване на професионални болести.
(2) Финансирането на дейностите по предходната алинея се извършва по цени, утвърдени в ценоразписи за диагностика на болести със съмнение за професионален характер, съгласно приложения № 1 и .

Раздел II.
Условия за финансиране


Чл. 4. (1) Право да кандидатстват за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести по чл. 3, ал. 1 имат само лечебни заведения за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, които са:
1. с издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването по реда на чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
2. многопрофилна болница за активно лечение и имат обособено структурно звено (клиника и/или отделение) за диагностика и лечение на професионални болести;
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)
(2) Лечебните заведения по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:
1. в състава на структурното звено по ал. 1, т. 2 да има назначени минимум двама лекари, притежаващи призната специалност "професионални болести" и най-малко три години стаж по тази специалност;
2. да разполагат с необходимите лаборатории и медицинска апаратура за осъществяване на методиките за диагностика на професионалните болести или да имат сключени договори с други лечебни заведения за осъществяване на дейностите съгласно приложение № 2.
Чл. 5. Нямат право да кандидатстват за финансиране на дейностите по диагностика на професионалните болести лечебни заведения, които:
1. са обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) са обявени в ликвидация;
3. имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)
5. са получили цялостно или частично финансиране за изпълнение на същите дейности от други източници на финансиране.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Изпълнението на изискванията по чл. 4 и 5 се удостоверяват с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган, или се събират по служебен път.


Чл. 7. При промяна на обстоятелства по чл. 4 и 5 лечебните заведения в 7-дневен срок от настъпването им писмено уведомяват фонда, като прилагат документи, удостоверяващи промяната.


Чл. 8. Фондът не предоставя средства за финансиране на:
1. банкови такси и разходи;
2. разходи, направени преди одобрението на кандидата за финансиране на дейностите по чл. 3;
3. други разходи, несвързани пряко с диагностиката на професионалните болести.


Чл. 9. (1) Фондът финансира диагностиката на професионалните болести чрез възстановяване на действително извършени разходи по цени, утвърдени с ценоразписите от приложение № 1а към чл. 3, ал. 2.
(2) Възстановяването на действително извършените разходи се извършва след представяне на финансовите отчетни документи съгласно приложения № 3 и , както и фактура за направените разходи в съответствие с общия финансов отчет.
(3) Не се възстановяват разходи, извършени или отчетени след крайната дата, посочена в договора по чл. 20, ал. 1.

Раздел III.
Ред за финансиране на диагностиката на професионалните болести


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) В 14-дневен срок от утвърждаване на бюджета на фонда от министъра на труда и социалната политика управителният съвет взема решение за откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностиката на професионалните болести, с което одобрява документацията за участие в процедурата.
(2) В 7-дневен срок от решението по ал. 1 управителят на фонда издава заповед за набиране на предложения за финансиране на дейности по диагностиката на професионалните болести, в която се определят мястото и срокът за подаване на предложенията.


Чл. 11. (1) Набирането на предложения за финансиране на диагностиката на професионалните болести се обявява чрез публикуване на покана в най-малко един национален ежедневник.
(2) Поканата по ал. 1 съдържа:
1. дейности за финансиране;
2. място за получаване на документацията;
3. място за подаване на предложенията;
4. срок за подаване на предложенията;
5. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)
6. изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за финансиране;
7. адрес и телефон за контакти.


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)


Чл. 13. Предложенията на кандидатите за финансиране съдържат:
1. изчерпателно изброяване на болестите по нозологични единици/групи болести, за чиято диагностика кандидатстват, съгласно приложение № 1;
2. надлежно попълнена документация и приложения.


Чл. 14. (1) Предложенията за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда.
(2) За предложенията по ал. 1 се води входящ регистър, в който задължително се записват входящ номер, дата и час на постъпване.


Чл. 15. (1) Предложенията за финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести се оценяват от комисия в състав до 7 членове.
(2) Съставът на комисията се определя от управителния съвет на фонда, като задължително се включват трима лекари, един юрист и един финансист.
(3) Не може да бъде член на комисията лице, което е "свързано лице" по смисъла на § 1 от Търговския закон.
(4) За отсъствие на обстоятелствата по ал. 3 членовете на комисията подписват декларация преди първото заседание за оценка на предложенията.
(5) При наличие на обстоятелства по ал. 3 и/или при самоотвод на член на комисията управителният съвет определя друг член на комисията.
(6) Членовете на комисията получават възнаграждение в размер, определен от управителния съвет на фонда.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват членовете по чл. 15, ал 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Оценката на предложенията се извършва на два етапа:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) проверка за наличието на документите по чл. 4 и 5;
2. оценка за съответствието на предложението на кандидата и декларираните от него възможности с изискванията на наредбата.
(3) При непълнота и при нередовност на документите по чл. 4 и 5 комисията определя срок не по-кратък от 7 дни за отстраняването им. Ако в определения срок констатираните непълноти и нередовност не се отстранят, предложението не подлежи на оценка по ал. 2, т. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) В 14-дневен срок от първото заседание на комисията или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовност комисията изготвя протокол с мотиви за разгледаните и оценени предложения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Протоколът по ал. 4 се приема с мнозинство. В случай, че член на комисията е против направените оценки, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.


Чл. 17. (1) За заседанията на комисията по чл. 15 се води протокол от служител на фонда, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на разгледаните предложения;
3. резултатите от оценката и класиране на предложенията;
4. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) В 14-дневен срок от представянето на протокола по чл. 17 управителният съвет взема решение за финансиране на предложенията.


Чл. 19. Управителят на фонда в 14-дневен срок от заседанието на управителния съвет уведомява писмено всички кандидати за решението по чл. 18.

Раздел IV.
Сключване на договори


Чл. 20. (1) Договорите за финансиране на одобрените от управителния съвет предложения се подписват от управителя на фонда, от една страна, и от ръководителя на лечебното заведение заедно с лицето, ръководещо структурното звено по професионални болести, от друга страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Договорът за финансиране се сключва за срок не по-дълъг от една календарна година.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)

Раздел V.
Контрол по изпълнението на договорите


Чл. 21. (1) Управителният съвет на фонда осъществява цялостен контрол по изпълнението на договорите за финансиране на диагностиката на професионалните болести.
(2) При изпълнение на функциите си по ал. 1 управителният съвет определя комисия, която да направи оценка по изпълнението на договорите, включваща юрист, финансист и лекар. Комисията се назначава от управителя на фонда.
(3) За извършената работа комисията по ал. 2 изготвя доклад.
(4) Членовете на комисията по ал. 2 получават възнаграждение в размер, определен от управителния съвет на фонда.


Чл. 22. При констатиране на нарушения по изпълнението на договора, свързани с представяне на неверни данни и финансови нарушения, управителният съвет може да вземе решение за уведомяване на прокуратурата и други компетентни органи. В тези случаи управителният съвет взема решение за прекратяване на договора и търсене на отговорност за нанесени вреди на фонда.

Раздел VI.
Отчет за изпълнението на договорите


Чл. 23. (1) Изпълнителите на договори за финансиране на диагностиката на професионалните болести отчитат ежемесечно финансовите средства по чл. 9, ал. 2 със:
1. общ финансов отчет;
2. финансови отчетни документи за извършени диагностични дейности;
3. фактура за направените разходи по общия финансов отчет.
(2) Месечните отчети по ал. 1 се представят във фонда до 10-о число на месеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) След представяне на отчетите по ал. 1 управителят на фонда издава заповед, с която определя комисия за извършване на проверка, в състава на която задължително се включват най-малко един лекар и един финансист. Комисията извършва проверка на:
1. документите по ал. 1;
2. съответствието на извършените дейности по диагностика на професионалните болести с изискванията на договора по чл. 20, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.) Проверката по ал. 3 се извършва в 14-дневен срок от издаването на заповедта и приключва с изготвяне на доклад с констатации, който се представя на управителния съвет на фонда.
(5) В срок до 25-о число на месеца управителният съвет на фонда взема решение за възстановяване на приетите разходи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "диагностика на професионалните болести" включва всички дейности, свързани със:
1. клиничното уточняване на диагнозата на заболяването със съмнение за професионален характер;
2. проследяването на динамиката (прогресия или регресия) в клиничното развитие на призната професионална болест.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

Обобщен ценоразпис за диагностика на болести със съмнение за професионален характер

Нозологични единици/ Цена
  групи болести (в лв.)
1 2 3
  Професионални белодробни болести  
1. Диагностика на силикоза, друга  
  силикатоза и усложненията им 1100,00
2. Диагностика на професионален  
  хроничен бронхит 1100,00
3. Диагностика на професионална  
  бронхиална астма 1100,00
4. Диагностика на азбестоза, сме-  
  сена пневмокониоза от прах, съдържащ азбест и азбест обусловени бенигнени плеврални болести 1100,00
5. Диагностика на гранична  
  пневмокониоза (контрола "Z"  
  и "L"), предпоставка за мани-  
  фестна пневмокониоза 950,00
6. Диагностика на контрола за  
  лъчево въздействие или профе-  
  сионален белодробен карцином  
  от лъчево въздействие 1100,00
7. Диагностика на пневмокониози  
  от метал, съдържащ прах, и  
  професионален хиперсензитивен  
  пневмонит 1100,00
8. Диагностика на силикотубер-  
  кулоза 1100,00
9. Диагностика на азбестов про-  
  фесионален белодробен карци-  
  ном и мезотелиом с плеврална,  
  перитонеална или перикардна  
  локализация 1100,00
10. Диагностика на професионална  
  токсична белодробна фиброза или  
  професионална злокачествена  
  белодробна болест от химически  
  агенти 1100,00
Хронични професионални интоксикации
11. Диагностика на отравяне от ме-  
  тали и съединенията им 1000,00
12. Диагностика на отравяне от орга-  
  нични разтворители 950,00
13. Диагностика на отравяне от пес-  
  тициди 950,00
14. Диагностика на отравяне от моно-  
  мери на смоли и пластмаси 950,00
УНГ и отоневрологични професионални болести
15. Диагностика на професионален  
  ринит и ринофарингит 600,00
16. Диагностика на професионален  
  слухов неврит 700,00
17. Диагностика на професионален  
  ларингит 600,00
Професионални болести на нервната система и костно-мускулно-сухожилния апарат
18. Диагностика на професионално  
  увреждане на централната нервна  
  система от химични или други  
  фактори на работната среда и  
  трудовия процес 950,00
19. Диагностика на професионално  
  увреждане на автономната нервна  
  система (вегетативна полиневро-  
  патия на горните крайници) или  
  вибрационна болест 1050,00
20. Диагностика на професионални пе-  
  риферни невропатии (радикулопа-  
  тия, полирадикулопатия, плексопа-  
  тия, мононевропатия, множествена  
  мононевропатия, радикулоневропа-  
  тия, полиневропатия, тунелна нев-  
  ропатия) 1050,00
21. Диагностика на професионални  
  болести на мускулно-скелетната  
  система 950,00
     


Приложение № 1а към чл. 3, ал. 2

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за силикоза, друга силикатоза и усложненията им

Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за праха в работната  
  среда и анамнеза на болестта 20,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
4. Обзорна белодробна рентгеногра-  
  фия с твърда техника, по прецен-  
  ка - двустранна томография на  
  бели дробове 18,00
5. Белодробна HRCT - при начални  
  форми, гранични пневмокониози  
  и трудни диагностични случаи 69,00
6. Функционално изследване на ди-  
  шането (ФИД), включващо вита-  
  лен капацитет (VC), форсиран ви-  
  тален капацитет (FVC), форсиран  
  експираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на FVC  
  (FEF75 %) 15,00
7. Хематологични изследвания:  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
8. Морфология на еритроцити 6,00
9. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o MB 8,00
10. Урина - общо изследване 5,00
11. Урина - бактериологично изследване 7,50
12. КАТ към стандартни и професио-  
  нални алергени 120,00
13. Бронхопровокационен тест с метахолин 50,00
14. Бронходилататорен тест 20,00
15. ЕКГ 5,00
16. ЕхоКг 26,00
17. КГА с АКР - при клинични данни  
  за дихателна недостатъчност и труд-  
  ни диагностични случаи - включи-  
  телно силикотуберкулози 10,00
18. Кардиологична консултация 30,00
19. Други изследвания и консултации 130,50
20. Обсъждане в специализиран коле-  
  гиум по професионални болести 180,00
21. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумагиви и нова апаратура  
  (5 дни x 65 лв.) 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за професионален хроничен бронхит
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредните фактори в  
  работната среда (иританти и алер-  
  гени под формата на прах, токсич-  
  ни аерозоли, пари, дим, пушеци  
  и др.) и на болестта 20,00
2. Обща анамнеза с акцент върху бели  
  дробове и хронични възпалителни  
  заболявания на ГДП и вредни  
  навици 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
4. Обзорна рентгенография на бели  
  дробове 18,00
5. Белодробна HRCT - при гранични,  
  съмнителни за начална пневмо-  
  кониоза случаи 69,00
6. Функционално изследване на ди-  
  шането (ФИД), включващо вита-  
  лен капацитет (VC), форсиран ви-  
  тален капацитет (FVC), форсиран  
  експираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на  
  FVC (FEF75 %) 15,00
7. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
8. Морфология на еритроцити 6,00
9. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o MB 8,00
10. Урина - общо изследване 5,00
11. Урина - бактериологично изследване 7,50
12. КГА с АКР - при клинични данни за  
  дихателна недостатъчност 10,00
13. КАТ с алергени (по преценка) 120,00
14. Бронхопровокационен тест с медиа-  
  тори и алергени (по преценка) 150,00
15. ЕКГ 5,00
16. ЕхоКг 26,00
17. Кардиологична консултация (по  
  преценка) 30,00
18. Консултация с УНГ специалист и  
  други специалисти (по преценка) 30,00
19. Бронходилататорен тест 20,00
20. Други изследвания и консултации 0,50
21. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
22. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионална бронхиална астма
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредностите в работ-  
  ната среда, включително - продъл-  
  жителност на производствена  
  експозиция (в години) 10,00
2. Подробна анамнеза за тютюнопу-  
  шене и минали белодробни  
  заболявания 10,00
3. Обща анамнеза с акцент върху бели  
  дробове 10,00
4. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
5. Обзорна белодробна рентгенография 18,00
6. Белодробна HRCT - при съмнение  
  за екзогенен алвеолит 69,00
7. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на FVC  
  (FEF75 %) 15,00
8. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
9. Морфология на еритроцити 6,00
10. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
11. Урина - общо изследване 5,00
12. КАТ към стандартни и професио-  
  нални алергени 120,00
13. Бронхопровокационен тест с мета-  
  холин 50,00
14. Бронхопровокационен тест със  
  стандартни алергени 50,00
15. Бронхопровокационен тест с про-  
  фесионални алергени 100,00
16. Бронходилататорен тест 20,00
17. ЕКГ 7,00
18. Консултация със специалист по  
  УНГ болести 30,00
19. Кардиологична консултация 30,00
20. Други изследвания и консултации  
21. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
22. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура  
  (5 дни x 65 лв.) 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за азбестоза, смесена пневмокониоза от прах, съдържащ азбест и азбест обусловени бенигнени плеврални болести
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредностите в работ-  
  ната среда, включително - продъл-  
  жителност на производствена екс-  
  позиция (в години) 10,00
2. Подробна анамнеза за тютюнопу-  
  шене и минали белодробни  
  заболявания 10,00
3. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
4. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
5. Обзорна белодробна рентгено-  
  графия 18,00
6. Рентгенография в първо косо  
  положение 18,00
7. Белодробна HRCT и СТ 69,00
8. Функционално изследване на ди-  
  шането (ФИД), включващо вита-  
  лен капацитет (VC), форсиран ви-  
  тален капацитет (FVC), форсиран  
  експираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на  
  FVC (FEF50 %), върхов експирато-  
  рен дебит (PEF), максимален екс-  
  пираторен дебит 75 % от кривата  
  на FVC (FEF75 %) 15,00
9. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
  o Морфология на еритроцити 6,00
10. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
11. Урина - общо изследване 5,00
12. Урина - бактериологично изследване 7,50
13. КГА с АКР - при клинични данни за  
  дихателна недостатъчност 10,00
14. ЕКГ 5,00
15. ЕхоКг 26,00
16. Кардиологична консултация 30,00
17. При съмнение за добавен белодробен карцином:  
  o Храчка за туморни клетки 13,00
  o ФБС с ТБББ 45,00
  o Цитологично изследване 13,00
  o Хистология 18,20
  o Пункционна биопсия 52,00
  o Цитология на биопсичния  
  материал 13,00
  o Хистология на биопсичния материал 18,20
18. Други изследвания и консултации  
  (БАЛ за азбестови телца, дифузио-  
  нен капацитет (DLco), включител-  
  но (Dm) - мембранна компонента,  
  храчка за бактериална флора, урина  
  за бактериологично изследване  
  и други 130,10
19. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
20. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски  
  разходи, разходи за храна),  
  амортизация на апаратурата,  
  закупуване на консумативи и нова  
  апаратура (5 дни x 65 лв.) 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен с гранична пневмокониоза (контрола "Z" и "L"), предпоставка за манифестна пневмокониоза
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за праха в работната  
  среда и анамнеза на болестта 20,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
4. Обзорна белодробна рентгеногра-  
  фия с твърда техника 18,00
5. Белодробна HRCT - при гранични  
  случаи, съмнителни за начална  
  пневмокониоза случаи 69,00
6. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на  
  FVC (FEF75 %) 15,00
7. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
8. Морфология на еритроцити 6,00
9. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
10. Урина - общо изследване 5,00
11. Урина - бактериологично изследване 7,50
12. КГ с АКР - при клинични данни за  
  дихателна недостатъчност 10,00
13. ЕКГ 5,00
14. ЕхоКг 26,00
15. Кардиологична консултация 30,00
16. Други изследвания и консултации  
  (БАЛ, дифузионен капацитет  
  (DLco), включително (Dm, храчка  
  за бактериална флора и др.) 170,50
17. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
18. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура 325,00
  Общо 950,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен с контрола за лъчево въздействие или професионален белодробен карцином от лъчево въздействие
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредностите в работ-  
  ната среда, включително - продъл-  
  жителност на производствена екс-  
  позиция (в години) 10,00
2. Подробна анамнеза за тютюнопу-  
  шене и минали белодробни  
  заболявания 10,00
3. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
4. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
5. Обзорна белодробна рентгенография 18,00
6. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет за секунда (FEV1), макси-  
  мален експираторен дебит 25 % от  
  кривата на FVC (FEF25 %), макси-  
  мален експираторен дебит 50 % от  
  кривата на FVC (FEF50 %), върхов  
  експираторен дебит (PEF), макси-  
  мален експираторен дебит 75 % от  
  кривата на FVC (FEF75 %) 15,00
7. Белодробна СТ или HRCT 69,00
8. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
  o Морфология на еритроцити 6,00
9. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
10. Урина - общо изследване 5,00
11. Урина - бактериологично изследване 7,50
12. КГА с АКР - при клинични данни  
  за дихателна недостатъчност 10,00
13. ЕКГ 5,00
14. ЕхоКг 26,00
15. Кардиологична консултация 30,00
16. При съмнение за добавен белодро-  
  бен карцином:  
  o Храчка за туморни клетки 13,00
  o ФБС с ТБББ 45,00
  o Цитологично изследване 13,00
  o Хистология 18,20
  o Пункционна биопсия 52,00
  o Цитология на биопсичния  
  материал 13,00
  o Хистология на биопсичния  
  материал 18,20
17. Други изследвания и консултации  
  (БАЛ, храчка за бактериална флора,  
  урина за бактериологично  
  изследване и др.) 148,10
18. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
19. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски  
  разходи, разходи за храна),  
  амортизация на апаратурата,  
  закупуване на консумативи и нова апаратура 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за пневмокониози от метал, съдържащ прах, и професионален хиперсензитивен пневмонит
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредностите в работ-  
  ната среда, включително - продъл-  
  жителност на производствена екс-  
  позиция (в години) 10,00
2. Подробна анамнеза за тютюнопу-  
  шене и минали белодробни  
  заболявания 10,00
3. Обща анамнеза с акцент върху бели  
  дробове 10,00
4. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
5. Обзорна белодробна рентгенография 18,00
6. Белодробна HRCT 69,00
7. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VС), форсиран витален  
  капацитет (FVС), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на  
  FVC (FEF75 %) 15,00
8. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроци-  
  тометрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
9. Морфология на еритроцити 6,00
10. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 6,00
11. Урина - общо изследване 5,00
12. КАТ към стандартни и професио-  
  нални алергени 120,00
13. Бронхопровокационен тест с мета-  
  холин 50,00
14. Бронхопровокационен тест със  
  стандартни алергени 50,00
15. Бронхопровокационен тест с про-  
  фесионални алергени 100,00
16. Бронходилататорен тест 20,00
17. ЕКГ 5,00
18. ЕхоКг 26,00
19. Кардиологична консултация 30,00
20. Други изследвания и консултации  
  (специфични антитела към профе-  
  сионални алергени, БАЛ за имуно-  
  логия, спектрофотометрия за ме-  
  тали, цитология, микробиология и др.)  
21. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
22. Дневни разходи за материални  
  консумативи за болния (хотелски  
  разходи, разходи за храна), аморти-  
  зация на апаратурата, закупуване  
  на консумативи и нова апаратура  
  (5 дни x 65 лв.) 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за силикотуберкулоза
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за праха в работната  
  среда и анамнеза на болестта 20,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
4. Обзорна белодробна рентгено-  
  графия 18,00
5. Двустранна томография на бели  
  дробове 30,00
6. HRCT на бели дробове - при на-  
  чална диагностика на болестта,  
  особено при трудни диагностични  
  случаи - с оглед добро разграни-  
  чаване на находките 69,00
7. Функционално изследване на ди-  
  шането (ФИД), включващо вита-  
  лен капацитет (VC), форсиран ви-  
  тален капацитет (FVC), форсиран  
  експираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на  
  FVC (FEF50 %), върхов експирато-  
  рен дебит (PEF), максимален екс-  
  пираторен дебит 75 % от кривата  
  на FVC (FEF75 %) 15,00
8. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
  o Морфология на еритроцити 6,00
9. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
10. Урина - общо изследване 5,00
11. Урина - бактериологично изследване 7,50
12. Манту 5 ТЕ 7,00
13. Три последователни храчки за ди-  
  ректна бактериоскопия и посявка  
  за Mycobacterium tuberculosis 28,50
14. АДА (аденозиндеаминаза) 13,00
15. Бластна трансформация на лим-  
  фоцитите 14,00
16. КГА с АКР - при клинични данни  
  за дихателна недостатъчност 10,00
17. ЕКГ 5,00
18. ЕхоКг 26,00
19. Кардиологична консултация 30,00
20. ФБС с ТБББ 45,00
  o Цитологично изследване 13,00
  o Хистология 18,20
21. Други изследвания и консултации  
  (други тестове за туберкулоза, ин-  
  фекция, квантиферонов тест, за  
  изследване на аеробни, анаеробни  
  бактерии) и други 161,80
22. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
23. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за азбестов професионален белодробен карцином и мезотелиом с плеврална, перитонеална или перикардна локализация
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредностите в работ-  
  ната среда, включително - продъл-  
  жителност на производствена екс-  
  позиция (в години) 10,00
2. Подробна анамнеза за тютюнопу-  
  шене и минали белодробни  
  заболявания 10,00
3. Обща анамнеза с акцент върху бели  
  дробове 10,00
4. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
5. Обзорна белодробна рентгеногра-  
  фия с твърда техника 18,00
6. Белодробна HRCT - при начална  
  диагностика (преди ФБС) на  
  съмнителни случаи 69,00
7. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експирато-  
  рен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на  
  FVC (FEF75 %) 15,00
8. КГА с АКР - при клинични данни  
  за дихателна недостатъчност 10,00
9. ЕКГ 5,00
10. Кардиологична консултация 30,00
11. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
  o Морфология на еритроцити 6,00
12. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
13. Урина - общо изследване 5,00
14. Урина - бактериологично изследване 7,50
15. ЕхоКг 26,00
16. При съмнение за добавен белодро-  
  бен карцином или мезотелиум  
  o Храчка за туморни клетки 13,00
  o ФБС с ТБББ 45,00
  o Цитологично изследване 13,00
  o Хистология 18,20
  o Пункционна биопсия 52,00
  o Цитология на биопсичния  
  материал 13,00
  o Хистология на биопсичния  
  материал 18,20
17. Други изследвания и консултации 148,10
18. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
19. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура  
  (65 лв. x 5) 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионална токсична белодробна фиброза или професионална злокачествена белодробна болест от химически агенти
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за химическите фактори  
  в работната среда и на болестта 20,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  бели дробове 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху бели дробове 10,00
4. Обзорна белодробна рентгеногра-  
  фия с твърда техника, по прецен-  
  ка - двустранна томография на  
  бели дробове 18,00
5. Белодробна CT или HRCT - при  
  начални форми, гранични пнев-  
  мокониози и трудни диагностични  
  случаи 69,00
6. Функционално изследване на  
  дишането (ФИД), включващо  
  витален капацитет (VC), форси-  
  ран витален капацитет (FVC),  
  форсиран експираторен обем за  
  една секунда (FEV1), максимален  
  експираторен дебит 25 % от кри-  
  вата на FVC (FEF25 %), максима-  
  лен експираторен дебит 50 % от  
  кривата на FVC (FEF50 %), върхов  
  експираторен дебит (PEF), макси-  
  мален експираторен дебит 75 % от  
  кривата на FVC (FEF75 %) 15,00
7. Храчка за туморни клетки 13,00
8. ПБ с хистологично изследване  
  или ФБС с ТБББ 252,00
9. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
10. Морфология на еритроцити 6,00
11. Биохимични изследвания  
  o Общ белтък 2,50
  o Албумини 2,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o CK 2,50
  o МВ 8,00
12. Урина - общо изследване 5,00
13. Урина - бактериологично изследване 7,50
14. КГА с АКР - при клинични данни  
  за дихателна недостатъчност и  
  трудни диагностични случаи -  
  включително силикотуберкулози 10,00
15. ЕКГ 5,00
16. ЕхоКг 26,00
17. Кардиологична консултация - по  
  преценка 30,00
18. Други изследвания и консултации 55,50
19. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 180,00
20. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура 325,00
  Общо 1100,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално отравяне от метали и съединенията им
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за химични вещества в  
  раб. среда и други съпътстващи  
  рискови фактори 10,00
2. Обща анамнеза с акцент върху кри-  
  тичните органи на токсично  
  въздействие 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху критичните органи 10,00
4. Неврологичен статус - при необхо-  
  димост 10,00
5. СУЕ 1,50
6. Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
7. ДКК 3,50
8. Mорфология на еритроцити 2,00
9. Ретикулоцити 2,00
10. Базофилно-пунктирани еритроцити 3,00
11. Биохимични изследвания  
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
  o Урея 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  Билирубин (общ, директен)  
  o Електролити (Nа, К, Сl) 3,50
  o Fe в кръв 4,00
  o Fe в урина 2,00
  o Са 2,50
  o Р 2,50
12. Урина - общо изследване и седимент 5,00
13. Токсико-химични и др. специфични  
  изследвания  
  o Олово в кръв 19,00
  o Олово в урина 13,40
  o Кадмий в кръв 15,90
  o Кадмий в урина 11,30
  o Арсен в урина 8,70
  o Никел в кръв 10,40
  o Никел в урина 9,80
  o Манган в кръв 10,40
  o Манган в урина 9,80
  o Селен в кръв 12,20
  o Селен в урина 9,80
  o Живак в кръв 11,70
  o Живак в урина 11,80
  o Алуминий в кръв 11,80
  o Мед в кръв 7,80
  o Мед в урина 7,80
  o Цинк в кръв 5,20
  o Цинк в урина 4,00
  Показатели на порфиринова обмяна  
  o Свободен протопорфирин в  
  еритроцити 15,00
  o Скринингово изследване на про-  
  фирини в урина 5,00
  o 5АЛК в урина 9,80
  o Други специфични показатели -  
  NAG в урина 30,00
14. Имунологични изследвания, в т.ч.  
  маркери за вирусен хепатит  
  o Анти-HCV 20,00
  o Hbs антиген 20,00
15. ЕКГ 5,00
16. Ехография на коремни органи 20,00
  o Доплерова сонография 20,00
17. Обзорна белодробна рентгеногра-  
  фия или др. образно изследване 18,00
18. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран екс-  
  пираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на  
  FVC (FEF50 %), върхов експира-  
  торен дебит (PEF), максимален  
  експираторен дебит 75 % от крива-  
  та на FVC (FEF75 %) 15,00
19. Аудиометрия 15,00
20. Олфактометрия 15,00
21. Вестибуларни тестове - при необ-  
  ходимост 20,00
22. Вегетологични проби - при необ-  
  ходимост 20,00
23. Психологично изследване 20,00
24. Други изследвания и консултации  
25. Консултация със съответните кон-  
  султанти при необходимост и из-  
  искани от тях допълнителни пара-  
  клинични изследвания -  
  по преценка 30,00
26. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 90,00
27. Дневни разходи за консумативи за  
  болния (хотелски разходи, разходи  
  за храна), амортизация на апара-  
  турата, закупуване на консумативи  
  и нова апаратура 325,00
  Общо 1000,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално отравяне от органични разтворители
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за химичните вещества  
  в раб. среда и други съпътстващи  
  рискови фактори 10,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  критичните органи на токсично  
  въздействие 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху критичните органи 10,00
4. Неврологичен статус 10,00
5. УНГ статус - при необходимост 10,00
6. Токсико-химични и др. специфич-  
  ни изследвания:  
  o Съдържание на органични раз-  
  творители и метаболити в кръв  
  и урина (биомаркери за експози-  
  ция), вкл. венепункция 32,50
7. Изследване на когнитивния статус 20,00
8. СУЕ 1,50
9. ПКК, Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритро-  
  цитометрични показатели 5,00
10. ДКК 3,00
11. Mорфология на еритроцити 3,50
12. Биохимични изследвания:  
  o Показатели на липидната обмяна  
  (холестерол, триглицериди и др.) 7,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  Билирубин  
  o Общ 2,50
  o Директен 2,50
  Електролити (Nа, К, Сl) 3,50
  Fe 4,00
  ЖСК 4,50
13. Урина - общо изследване и  
  седимент 5,00
14. Имунологични изследвания,  
  в т. ч. маркери за вирусен хепатит -  
  при чернодробна патология  
  o Анти-HCV 20,00
  o Hbs антиген 20,00
15. ЕКГ  
16. Ехография на коремни органи 20,00
  o Доплерова сонография 20,00
17. КАТ - гл. мозък 70,00
18. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на  
  FVC (FEF50 %), върхов експирато-  
  рен дебит (PEF), максимален екс-  
  пираторен дебит 75 % от кривата  
  на FVC (FEF75 %) 15,00
19. Олфактометрия 15,00
20. Вестибуларни тестове - при необ-  
  ходимост 20,00
21. Вегетологични проби 20,00
22. ЕМГ - при необходимост 65,00
23. ЕЕГ - при необходимост 65,00
24. Други изследвания и консултации 22,50
25. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 90,00
26. Дневни разходи за консумативи за  
  болния (хотелски разходи, разходи  
  за храна), амортизация на апарату-  
  рата, закупуване на консумативи  
  и нова апаратура 325,00
  Общо 950,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално отравяне с пестициди
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за пестициди в работна-  
  та среда и други съпътстващи рис-  
  кови фактори 10,00
2. Обща анамнеза с акцент върху кри-  
  тичните органи на токсично въз-  
  действие 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху критичните органи 10,00
4. Неврологичен статус - при необхо-  
  димост 10,00
5. СУЕ 1,50
6. ПКК (Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритро-  
  цитометрични показатели) 5,00
7. ДКК 6,00
8. Mорфология на еритроцити 3,00
9. Клинико-химични изследвания:  
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  Ензими:  
  o ХЕ 2,50
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o Билирубин (общ, директен) 2,50
  o Показатели на липидната обмяна  
  (холестерол, триглицериди) 7,50
10. Урина - общо изследване и седимент 5,00
11. Имунологични изследвания, в т.ч.  
  маркери за вирусен хепатит  
  Анти-HCV 20,00
12. Hbs антиген 20,00
13. Токсико-химични изследвания  
  o Определяне на метаболити на  
  ФОС в урина 80,00
  o Кръвно-газов анализ 10,00
  o ЕКГ 5,00
14. Ехография на коремни органи 20,00
  o Доплерова сонография -  
  по преценка 20,00
15. Обзорна белодробна рентгенография 18,00
16. Двустранна томография на бели  
  дробове 30,00
17. Функционално изследване на диша-  
  нето (ФИД), включващо витален  
  капацитет (VC), форсиран витален  
  капацитет (FVC), форсиран експи-  
  раторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експирато-  
  рен дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на FVC  
  (FEF50 %), върхов експираторен  
  дебит (PEF), максимален експира-  
  торен дебит 75 % от кривата на  
  FVC (FEF75 %) 15,00
18. Олфактометрия 15,00
19. Вестибуларни тестове 20,00
20. Вегетологични проби 20,00
21. ЕМГ и треморография 65,00
22. Психологично изследване 20,00
23. HRCT на бели дробове 69,00
24. Други консултации и изследвания  
25. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 90,00
26. Дневни разходи за консумативи  
  за болния (хотелски разходи, раз-  
  ходи за храна), амортизация на  
  апаратурата, закупуване на консу-  
  мативи и нова апаратура 325,00
  Общо 950,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално отравяне от мономери на смоли и пластмаси
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за химичните вещества  
  в раб. среда и други съпътстващи  
  рискови фактори 10,00
2. Обща анамнеза с акцент върху  
  критичните органи на токсично  
  въздействие 10,00
3. Пълен физикален статус с акцент  
  върху критичните органи 10,00
4. Неврологичен статус 10,00
5. УНГ статус - при необходимост 10,00
6. Токсико-химични и др. специ-  
  фични изследвания:  
  o Съдържание на токсичното ве-  
  щество и метаболити в кръв  
  и урина (биомаркери за експози-  
  ция), вкл. венепункция 32,50
7. Изследване на когнитивен статус 29,00
8. СУЕ 1,50
9. ПКК, Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, ери-  
  троцитометрични показатели 5,00
10. ДКК 3,00
11. Mорфология на еритроцити 3,50
12. Биохимични изследвания:  
  o Показатели на липидната  
  обмяна (холестерол, тригли-  
  цериди и др.) 7,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  Билирубин  
  o Общ 2,50
  o Директен 2,50
  Електролити (Nа, К, Сl) 3,50
  o Fe 4,00
  o ЖСК 4,50
13. Урина - общо изследване и седимент 5,00
14. Имунологични изследвания,  
  в т. ч. маркери за вирусен хепатит -  
  при чернодробна патология  
  o Анти-HCV 20,00
  o Hbs антиген 20,00
15. ЕКГ  
16. Ехография на коремни органи 20,00
  o Доплерова сонография 20,00
17. Пункционна чернодробна биопсия с  
  хистологично изследване - при  
  необходимост 70,00
18. Рентгеново изследване на кости -  
  при необходимост 14,00
19. Рентгеново изследване на бели  
  дробове 18,00
20. Функционално изследване на ди-  
  шането (ФИД), включващо вита-  
  лен капацитет (VC), форсиран ви-  
  тален капацитет (FVC), форсиран  
  експираторен обем за една секунда  
  (FEV1), максимален експираторен  
  дебит 25 % от кривата на FVC  
  (FEF25 %), максимален експира-  
  торен дебит 50 % от кривата на  
  FVC (FEF50 %), върхов експира-  
  торен дебит (PEF), максимален  
  експираторен дебит 75 % от крива-  
  та на FVC (FEF75 %) 15,00
21. Олфактометрия 15,00
22. Вестибуларни тестове - при необ-  
  ходимост 20,00
23. Вегетологични проби 20,00
24. ЕМГ - при необходимост 65,00
25. Други изследвания и консултации 46,50
26. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум по професионални  
  болести 90,00
27. Дневни разходи за консумативи за  
  болния (хотелски разходи, разходи  
  за храна), амортизация на апарату-  
  рата, закупуване на консумативи  
  и нова апаратура 325,00
  Общо 950,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за професионален ринит и ринофарингит
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за инхалируеми агенти в  
  работната среда 10,00
2. Обща и професионална анамнеза 10,00
3. Пълен ЛОР-статус с акцент горни  
  дихателни пътища 10,00
4. Ринометрия, назален провокацио-  
  нен тест с алергени 50,00
5. Олфактометрия 15,00
6. Густометрия 15,00
7. Ехография на синусите -  
  СИНУЗОН (по преценка) 15,00
8. Образни изследвания (по преценка)  
  o Рентгенография на череп в полу-  
  аксиална проекция 20,00
  o КАТ на глава 70,00
9. Изследване на гласа - фонетогра-  
  фия (по преценка) 20,00
10. Консултации с други специалисти  
  (по преценка)  
  o Пулмолог 30,00
  o Алерголог 30,00
11. Лабораторни изследвания - ПКК  
  и биохимия (по преценка) 40,00
12. Алергологични тестувания - КАП,  
  IgE и др. (по преценка) 30,00
13. Други изследвания и консултации
.......................................
14. Дневни разходи за хотелски услу-  
  ги, материални консумативи, хра-  
  на, амортизация и др. 195,00
15. Обсъждане на специализиран ко-  
  легиум в клиниката 40,00
  Общо 600,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за професионален слухов неврит
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за шумовите нива в  
  работната среда 10,00
2. Обща и професионална анамнеза 10,00
3. Пълен ЛОР-статус 10,00
4. Тонална прагова аудиометрия 15,00
5. Тонална надпрагова аудиометрия 10,00
6. Говорна аудиометрия 25,00
7. Импедансметрия (по преценка)  
  ССЕП (по преценка) 70,00
8. Отоневрологични изследвания (по  
  преценка) 50,00
9. Образни изследвания (по преценка)  
  o Рентгенографии специални центражи 30,00
  o КАТ на глава 70,00
10. Изследване на гласа - фонетогра-  
  фия (по преценка) 20,00
11. Консултации с други специалисти  
  (по преценка)  
  o Невролог 30,00
  o Интернист 30,00
12. Други изследвания и консултации 50,00
13. Обсъждане на случая на специали-  
  зиран колегиум 75,00
14. Дневни разходи за хотелски услуги,  
  материални консумативи, храна,  
  амортизация и др. 195,00
  Общо 700,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за професионален ларингит
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1. Анамнеза за инхалируеми агенти  
  в работната среда 10,00
2. Обща и професионална анамнеза 10,00
3. Пълен ЛОР-статус с акцент горни  
  дихателни пътища 10,00
4. Индиректна ларингоскопия 20,00
5. Изследване на гласа - фонето-  
  графия 20,00
6. Ларингостробоскопия 20,00
7. Ехография на синусите - СИНУЗОН  
  (по преценка) 15,00
8. Образни изследвания (по преценка)  
  o КАТ 70,00
9. Консултации с други специалисти  
  o Пулмолог 30,00
  o Алерголог (по преценка) 30,00
10. Лабораторни изследвания - ПКК и  
  биохимия (по преценка) 40,00
11. Алергологични тестувания - КАП,  
  IgE и др. (по преценка) 40,00
12. Други изследвания и консултации  
13. Дневни разходи за хотелски услуги,  
  материални консумативи, храна,  
  амортизация и др. (3 х 65 лв.) 195,00
14. Обсъждане на колегиум в  
  клиниката 90,00
  Общо 600,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално увреждане на централната нервна система от химични или други фактори на работната среда и трудовия процес (Церебрастенен синдром, Психо-органичен синдром, Вторичен паркинсонизъм, Епилепсия, Малкомозъчни синдроми, Миелопатия, Енцефалопатия, Фокални дистонии)
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Насочена анамнеза (общ трудов  
  стаж, последна изпълнявана про-  
  фесия, действащи рискови факто-  
  ри в последната изпълнявана про-  
  фесия и клинична анамнеза с на-  
  соченост към нервната система) 10,00
2. Физикален статус и пълен невро-  
  логичен статус 10,00
3. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроци-  
  тометрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
  o Mорфология на еритроцити 6,00
4. Биохимични изследвания  
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
  o Холестерол , вкл. фракции  
  (LDL,HDL,VLDl), триглицериди и др. 15,00
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 2,50
  o GGT 2,50
  o ЛДХ 2,50
  o CK 2,50
  o MB 8,00
5. Урина - общо изследване 5,00
6. Кардио-циркулаторни тестове  
  o Ортостатичен тест 7,00
  o Клиностатичен тест 7,00
  o Тест на Валсалва 7,00
  o Тест с дълбоко дишане 7,00
  o Тест с инспираторен арест 7,00
  o Тест на реактивна хиперемия 7,00
  o Аритметичен стрес тест 7,00
7. Рентгенография на:  
  o глава - фас, профил, други проек-  
  ции (по Стенверс, Шулер и др.) 20,00
  o шийни прешлени - профил, фас,  
  коси проекции  
8. Очни дъна, периметри; при необ-  
  ходимост - консултация с офтал-  
  молог 30,00
9. Доплерова сонография на магист-  
  рални мозъчни съдове 40,00
10. ЕЕГ 55,00
11. ЕМГ 45,00
12. Компютърна томография на гла-  
  вен и/или гръбначен мозък 50,00
13. Магнитнорезонансна томография 100,00
14. Психологично изследване 20,00
15. ЕКГ 5,00
16. Кардиологична консултация - по  
  преценка 30,00
17. Други изследвания и консултации 18,75
18. Дневни разходи за материални  
  консумативи за болния (хотелски  
  разходи, разходи за храна), аморти-  
  зация на апаратурата, закупуване  
  на консумативи и нова апаратура  
  (5 x 65 лв.) 325,00
19. Обсъждане на лекарски колегиум 90,00
  Общо 950,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионално увреждане на автономната нервна система (вегетативна полиневропатия на горните крайници) или вибрационна болест
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Насочена анамнеза (общ трудов  
  стаж, последна изпълнявана про-  
  фесия, действащи рискови факто-  
  ри в последната изпълнявана про-  
  фесия; установяване на достатъчна  
  среднодневна експозиция на вибра-  
  ции или двигателна монотония) и  
  клинична анамнеза с насоченост  
  към нервната система 10,00
2. Физикален статус и пълен невро-  
  логичен статус 10,00
3. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
4. Биохимични изследвания  
  o Холестерол , вкл. фракции  
  (LDL,HDL,VLDl), триглице-  
  риди и др. 15,00
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
5. Урина - общо изследване 2,00
6. Имунологично и серологично из-  
  следване: ИгМ,ИгА, С3, С4, RF,  
  CRP, криоглобулини, АГМА, анти-  
  кардиолипинови антитела 54,00
7. Образни изследвания  
  o Рентгеново изследване на шийна-  
  та част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на гръд-  
  ната част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на лумбо-  
  сакралната част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на рамо,  
  мишница, лакът или предмишница 14,00
  o Компютърна томография 50,00
  o Магнитнорезонансна томография 100,00
8. Термисторна термография на горни  
  крайници 10,00
9. Термисторна термография на долни  
  крайници 10,00
10. Капиляроскопия 40,00
11. Студов провокационен тест на  
  горни крайници 10,00
12. Студов провокационен тест на  
  долни крайници 10,00
13. Топлинен тест 10,00
14. Ортостатичен тест 7,00
15. Клиностатичен тест 7,00
16. Тест с изометрично мускулно  
  съкращение 7,00
17. Тест на Валсалва 7,00
18. Тест с дълбоко дишане 7,00
19. Тест на реактивна хиперемия 7,00
20. Вено-артериоларен тест 7,00
21. Сонографски тест на Adson 7,00
22. Сонографски хиперабдукционен тест 7,00
23. Сонографски корако-брахиален тест 10,00
24. Сонографски тест на Ален 10,00
25. ЕМГ 65,00
26. Алтернираща динамометрия 7,00
27. ЕКГ 5,00
28. Консултация с ортопед/ревматолог 30,00
29. Други изследвания и консултации 10,00
30. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата, закупуване на  
  консумативи и нова апаратура 325,00
31. Обсъждане на лекарски колегиум 117,50
  Общо 1050,00
     

Ценоразпис за заплащане на диагностичната дейност при болен със съмнение за професионални периферни невропатии (радикулопатия, полирадикулопатия, плексопатия, мононевропатия, множествена мононевропатия, радикулоневропатия, полиневропатия, тунелна невропатия)
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Анамнеза за вредните фактори в  
  работната среда (токсични нокси,  
  биомеханично динамично натовар-  
  ване, вибрации, студово въздей-  
  ствие и др.) 10,00
2. Анамнеза за заболяването и при-  
  дружаващи и минали заболявания,  
  фамилна анамнеза и вредни навици 10,00
  o Физикален статус с акцент върху  
  неврологичния статус 10,00
3. Рентгеново изследване на:  
  o шийната част на гръбнака 15,00
  o гръдната част на гръбнака 15,00
  o лумбо-сакралната част на гръбнака 15,00
  o рамо, мишница, лакът или пред-  
  мишница 14,00
  o китка и длани 10,00
  o долен крайник 14,00
4. КТ на гръбначен стълб (шиен, то-  
  ракален или лумбален/лумбосакра-  
  лен отдел) 50,00
5. МРТ на гръбначен стълб (шиен,  
  торакален или лумбален/лумбо-  
  сакрален отдел) 100,00
6. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,00
  o Морфология на еритроцити 6,00
7. Биохимични изследвания:  
  o Показатели на липидната обмяна  
  (холестерол, триглицериди и др.). 7,50
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
  Ензими  
  o ASAT 2,50
  o ALAT 2,50
  o AP 3,00
  o GGT 2,50
8. Урина - общо изследване 8,00
9. Имунологични изследвания (RF,  
  ANA, ASR, криоглобулини) 23,00
10. ЕМГ 45,00
11. Палестезиометрия 8,00
12. Алтернираща динамометрия 7,00
13. Капиляроскопия 20,00
14. Доплерова сонография 20,00
15. Лазерна доплерова флоуметрия 39,00
16. Термисторна термометрия на:  
  o горни крайници 10,00
  o долни крайници 10,00
  o скапуларна област 10,00
  o фронтална област 5,00
17. Студов тест 10,00
18. Топлинен тест 10,00
19. Тест с изометрично мускулно  
  съкращение 7,00
20. Тест на реактивна хиперемия 7,00
21. Вено-артериоларен тест 7,00
22. Сонографски тест на Adson 7,00
23. Сонографски хиперабдукционен тест 7,00
24. Сонографски корако-брахиален тест 7,00
25. Консултация с ортопед, ревматолог  
  (по преценка) 30,00
26. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (разход за ста-  
  ционар, храна), амортизация на апа-  
  ратурата, закупуване на консумати-  
  ви и нова апаратура 325,00
27. Други изследвания 10,00
28. Обсъждане в лекарски колегиум 120,00
  Общо 1050,00
     

Ценоразпис за заплащане диагностичната дейност при болен със съмнение за професионални болести на мускулно-скелетната система (тендомиози на предмишницата; м. дьо кервен; стенозиращ тендовагинит на фрексорите на пръстите на ръцете; радиален епикондилит; раменен периартрит; кубитална артроза; артроза на пръстите на ръцете; омартроза; гонартроза; спондилоза и остеохондроза и други)
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
1. Насочена анамнеза (общ трудов  
  стаж, последна изпълнявана про-  
  фесия, действащи рискови фактори  
  в последната изпълнявана профе-  
  сия; установяване на достатъчна  
  среднодневна експозиция на дина-  
  мично или статично натоварване,  
  неблагоприятен микроклимат,  
  токсични нокси) и клинична  
  анамнеза с насоченост към мус-  
  кулно-скелетната и нервната  
  система 10,00
2. Физикален статус и пълен  
  неврологичен статус 10,00
3. Хематологични изследвания  
  o СУЕ 1,50
  o Нв, Еr, Нt, Leuc, Thr, еритроцито-  
  метрични показатели 5,00
  o ДКК 3,50
4. Биохимични изследвания  
  o Холестерол , вкл. фракции (LDL,  
  HDL, VLDl) и триглицериди 15,00
  o Кръвна захар 2,50
  o Креатинин 2,50
  o Пикочна киселина 2,50
5. Урина - общо изследване 2,50
6. Имунологично и серологично из-  
  следване: ИгМ,ИгА, С3, С4, RF,  
  CRP, криоглобулини, АГМА, анти-  
  кардиолипинови антитела 34,00
7. Образни изследвания  
  o Рентгеново изследване на шийна-  
  та част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на гръд-  
  ната част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на лумбо-  
  сакралната част на гръбнака 15,00
  o Рентгеново изследване на рамо,  
  мишница, лакът или предмишница 14,00
  o Компютърна томография 50,00
  o Магнитнорезонансна томо-  
  графия 100,00
8. Термисторна термография на  
  горни крайници 10,00
9. Термисторна термография на  
  долни крайници 10,00
10. Капиляроскопия 40,00
11. Студов провокационен тест на  
  горни крайници 10,00
12. Студов провокационен тест на  
  долни крайници 10,00
13. Тест с изометрично мускулно  
  съкращение 7,00
14. Тест на реактивна хиперемия 7,00
15. Вено-артериоларен тест 7,00
16. Сонографски тест на Adson 7,00
17. Сонографски хиперабдукционен тест 7,00
18. Сонографски тест на Ален 10,00
19. ЕМГ 45,00
20. Алтернираща динамометрия 7,00
21. ЕКГ 5,00
22. Консултация с ортопед, ревматолог 30,00
23. Други изследвания и консултации  
24. Дневни разходи за материални кон-  
  сумативи за болния (хотелски раз-  
  ходи, разходи за храна), амортиза-  
  ция на апаратурата 325,00
25. Обсъждане на лекарски колегиум 120,00
  Общо 950,00
     


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 2

Необходими звена и методики, участващи в диагностиката на професионалните болести

1. Клинична лаборатория.
2. Отделение по образна диагностика.
3. Лаборатории/кабинети за функционална диагностика:
- спирометрия;
- електрокардиография;
- кръвно-газов анализ;
- алергологични кожни и бронхопровокационни тестове и алергични провокационни тестове за горни дихателни пътища;
- електроенцефалограма;
- електромиография;
- вегетологични изследвания;
- капиляроскопия;
- студов провокационен тест;
- доплерова сонография;
- термисторна термометрия;
- алтернираща динамометрия;
- аудиометрия - прагова и надпрагова тонална аудиометрия, слухови стволови евокирани потенциали (ССЕП);
- импедансметрия;
- отоневрологични изследвания;
- олфактометрия;
- густрометрия;
- други.

Допълнителни звена, необходими за диагностиката на професионалните болести, осигурявани чрез сключени договори с други лечебни заведения
1. Лаборатория за изследване на метали и метаболитите им в биологични среди
2. Имунологична лаборатория
3. Микробиологична лаборатория
4. Отделение по образна диагностика с възможности за осъществяване на компютъртомография и магнитнорезонансна томография
5. Отделение/кабинет за инвазивни изследвания на бели дробове, плевра, черен дроб, стомах и други с последващи цитологични (хистологични), имунологични, цитохимични и други изследвания и тъканни проби


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г.)

ОБЩ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Данни на лечебното заведение
Наименование:
Адрес:
Ръководител на лечебното заведение:
ЕИК:
Отчетен период: от .............................................................................................................................................

(ден, месец, година)

до .............................................................................................................................................................

(ден, месец, година)

Нозологични единици/групи Брой Цена
  болести пациенти (цена x
    (общо) пациенти)
1 2 3 4
Професионални белодробни болести
1. Диагностика на силикоза, друга силикатоза и усложненията им    
2. Диагностика на професионален хроничен бронхит    
3. Диагностика на професионална бронхиална астма    
4. Диагностика на азбестоза, смесена пневмокониоза от прах, съдържащ азбест, и азбест обусловени бенигнени плеврални болести    
5. Диагностика на гранична пневмокониоза (контрола "Z" и "L"), предпоставка за манифестна пневмокониоза    
6. Диагностика на контрола за лъчево въздействие или професионален белодробен карцином от лъчево въздействие    
7. Диагностика на пневмокониози от метал, съдържащ прах, и професионален хиперсензитивен пневмонит    
8. Диагностика на силикотуберкулоза    
9. Диагностика на азбестов професионален белодробен карцином и мезотелиом с плеврална, перитонеална или перикардна локализация    
10. Диагностика на професионална токсична белодробна фиброза или професионална злокачествена белодробна болест от химически агенти    
Хронични професионални интоксикации
11. Диагностика на отравяне от метали и съединенията им    
12. Диагностика на отравяне от органични разтворители    
13. Диагностика на отравяне от пестициди    
14. Диагностика на отравяне от мономери на смоли и пластмаси    
УНГ и отоневрологични професионални болести
15. Диагностика на професионален ринит и ринофарингит    
16. Диагностика на професионален слухов неврит    
17. Диагностика на професионален ларингит    
Професионални болести на нервната система и костно-мускулно-сухожилния апарат
18. Диагностика на професионално увреждане на централната нервна система от химични или други фактори на работната среда и трудовия процес    
19. Диагностика на професионално увреждане на автономната нервна система (вегетативна полиневропатия на горните крайници) или вибрационна болест    
20. Диагностика на професионални периферни невропатии (радикулопатия, полирадикулопатия, плексопатия, мононевропатия, множествена мононевропатия, радикулоневропатия, полиневропатия, тунелна невропатия)    
21. Диагностика на професионални болести на мускулно-скелетната система    
ОБЩО:
   
Утвърдили:  
   
Ръководител   
на лечебното заведение:  
  (име, фамилия, подпис)
Началник на клиника/  
отделение:  
  (име, фамилия, подпис)
Счетоводител:  
  (име, фамилия, подпис)
   


Приложение № 3а към чл. 9, ал. 3


ФИНАНСОВ ОТЧЕТЕН ДОКУМЕНТ
ЗА ИЗВЪРШЕНА ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ПРИ БОЛЕН
СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
 
Лечебно заведение:
Име, презиме, фамилия на пациента
ЕГН 0000000000 Месторождение:
Постоянен адрес: (гр./с., област, п.к., ул. № / ж.к., бл., вх., ет., ап.)
Месторабота, длъжност, професия:
Рискова производствена експозиция (в трудова книжка или други документи)
Приемна диагноза:
Окончателна диагноза:
Изх. №
Дата на приемане:
Дата на изписване:
Диагностична процедура Цена
    (в лв.)
1 2 3
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    
38.    
39.    
40.    
41.    
42.    
43.    
44.    
45.    
46.    
47.    
48.    
49.    
50.    
51.    
  Общо:  
     
Обща цена на извършените диагностични процедури
С цифри ...........................................................................................................................................................................
С думи ..............................................................................................................................................................................
 
Пациент: Лекуващ лекар:
   
(име, фамилия, (име, фамилия,
подпис) подпис)
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума