навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане съгласно приложението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се списъкът на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 102 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за експортното застраховане.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2020 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2021 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към член единствен

(Доп. - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2020 г., в сила от 02.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2021 г., в сила от 06.04.2021 г.)

Списък
на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане

Австралия; Австрия; Белгия; Обединеното кралство; Германия; Гърция; Дания; Естония; Исландия; Испания; Ирландия; Италия; Канада; Кипър; Латвия; Литва; Люксембург; Малта; Нова Зеландия; Норвегия; Полша; Португалия; Румъния; Словакия; Словения; Съединени американски щати; Унгария; Франция; Финландия; Нидерландия; Чехия; Швейцария; Швеция; Япония; Хърватия.

Забележка. Всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени по-горе, се разглеждат като временно непазарни в периода 27 март 2020 г. - 31 декември 2021 г. във връзка със Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (ОВ, C 101 от 28 март 2020 г., изменено).

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума