навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"

В сила от 11.05.2007 г.
Приет с ПМС № 99 от 03.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 6 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.


Отменен с § 8, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 150 от 10 юни 2014 г. за закриване на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" към министъра на младежта и спорта - ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С правилника се уреждат структурата, организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", наричан по-нататък "центъра".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Центърът насърчава, консултира, организира и координира участието на български младежки организации и институции в европейските и международните младежки програми и инициативи.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта, със седалище София и с адрес бул. Цариградско шосе 125, блок 5.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Финансирането на центъра се извършва със средства от държавния бюджет и приходи от собствена дейност.
(2) Приходите от собствена дейност се набират от:
1. финансирания по програми на Европейския съюз и от други международни организации;
2. участия в международни програми, проекти и споразумения;
3. дарения;
4. други източници.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 Г.)


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Центърът се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнителният директор на центъра се назначава и освобождава от министъра на младежта и спорта след съгласуване с министър-председателя.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на центъра;
2. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява административното ръководство на дейността на служителите в изпълнение на нормативните актове;
3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в центъра;
4. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
5. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) осъществява взаимодействие с органите на Европейската комисия за реализиране на дейности по програма "Младежта в действие" и по други програми и младежки програми на Европейския съюз;
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) предлага на министъра на младежта и спорта проекти на национални програми за младежки дейности и координира тяхното изпълнение;
7. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) сключва договори с Европейската комисия и с други международни организации и институции за осъществяване на дейности по програми, свързани с младите хора;
8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
9. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) взаимодейства и сътрудничи с органите на централната власт, с органите на местното самоуправление и с младежките организации в страната за реализирането на младежки програми и проекти;
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) упълномощава процесуален представител;
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра;
12. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) утвърждава вътрешни правила за работа на центъра;
13. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на центъра;
14. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите на центъра;
15. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) сключва и прекратява гражданските договори с лица и организации за предоставяне на услуги и за извършване на дейности в изпълнение функциите на центъра;
16. (предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) определя селекционни комисии и комисии за приемане на междинни и крайни отчети по одобрените за реализиране младежки проекти;
17. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) създава работни групи и комисии за изпълнение на задачите на центъра;
18. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) сключва договори с одобрените за финансиране организации след запознаване с писмените становища на селекционните комисии, финансовите експерти и оценители;
19. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) осъществява непосредствено управление на средствата, постъпващи по програмата на Европейския съюз "Младежта в действие" и по други програми, и следи за стриктното и ефективното прилагане на правилата за администрирането им;
20. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) утвърждава вътрешни правила за администриране на програма "Младежта в действие" и на други международни програми, когато е необходимо;
21. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) ежегодно до 31 март представя на министъра на младежта и спорта доклад за дейността на центъра;
22. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) изпълнява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнителният директор съгласувано с министъра на младежта и спорта създава необходимата структура за администриране на международни програми в съответствие с изискванията на Европейската комисия.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.

Глава трета.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ЦЕНТЪРА


Чл. 6. Функции на центъра:
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) изпълнява договори с Европейската комисия, с договарящите органи по оперативните програми съгласно чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.) и с други международни организации и институции;
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) администрира проекти по програма "Младежта в действие", проекти по оперативните програми, както и по други национални и международни програми, финансирани от държавния бюджет, от Европейския съюз или от други международни организации;
3. взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление във връзка с реализирането на одобрените проекти;
4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) събира и предоставя информация относно изпълнението на проектите за младежки дейности, финансирани от държавния бюджет, европейските фондове и от оперативните програми;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) популяризира дейностите по програма "Младежта в действие", както и по други младежки програми, финансирани от държавния бюджет, европейските и оперативните програми.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Центърът подпомага министъра на младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежките дейности в Република България, като:
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) разработва становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове, отнасящи се до участието на Република България в международни младежки програми, тяхното насърчаване и подкрепа;
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) участва в изготвянето на годишен доклад за младежта, като предоставя данни и информация относно реализираните проекти и дейности, финансирани по програма "Младежта в действие", програма "Евродеск" и по други национални и международни младежки програми.

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Центърът взаимодейства с органите на изпълнителната власт, с органите на местното самоуправление, с неправителствени организации и с международни организации в областта на подпомагане дейността на младежките организации, кандидатстващи по проекти за младежки дейности, финансирани от държавния бюджет, европейските и оперативните програми, като:
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) поддържа контакти и сътрудничи с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление при осъществяване на информационно и административно обслужване на младежките организации;
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) поддържа контакти и сътрудничи с Европейската комисия, с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на проекти за младежки дейности.

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Центърът осъществява функциите си по насърчаване, привличане и подпомагане дейността на младежките организации, кандидатстващи с проекти, като:
1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) организира и подпомага участието на младежи в семинари, обучения и младежки форуми в страната и в чужбина;
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) съдейства на младежките организации, като разработва и издава информационни материали за програмите, ръководства за кандидатстване по програми и други материали;
3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) консултира млади хора и младежки организации за реда и начина на кандидатстване по програма "Младежта в действие" и по други национални и международни програми;
4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) изготвя становища и оценки по представените проекти за младежки дейности;
5. организира срещи и кампании, включително с международно участие.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) Центърът предоставя информация относно възможностите за кандидатстване по програма "Младежта в действие" и по други национални и международни програми, като за целта:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) води и поддържа за статистически цели информационна система, в която се събират данни за младежки проекти по програма "Младежта в действие", и по други национални и международни оперативни програми, както и за статута и дейността на младежките организации;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) набира и съхранява информация за европейски програми в областта на образованието, обучението, спорта и свободното време на младежта;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) набира данни и информация за институциите и организациите, осъществяващи дейности в областите по т. 2;
4. предоставя достъп до бази данни, свързани с политиките на Европейския съюз, по съществуващи програми в рамките на Европейския съюз и по всички теми, свързани с младежта;
5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) предоставя информация от информационната система на държавните органи и на други заинтересувани лица, направили мотивирано писмено искане до изпълнителния директор в нормативно установените срокове;
6. изготвя справки и анализира резултатите от изпълнението на проектите в страната;
7. поддържа връзки с обществеността.

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 11. (1) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Центърът е структуриран в две дирекции, финансов контрольор и звено за вътрешен одит.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Според разпределението на функциите администрацията на центъра е обща и специализирана.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване".
(4) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми".

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Общата численост на персонала в центъра е 29 щатни бройки.
(2) Числеността на административните звена в организационната структура на центъра е посочена в приложението.

Раздел I.
"а" Финансов контрольор (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансова дейност на центъра.
(3) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.

Раздел II.
Звено за вътрешен одит (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на изпълнителния директор и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в центъра в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) изготвя и представя на изпълнителния директор и на министъра на младежта и спорта годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел III.
Обща администрация


Чл. 14. Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване":
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подпомага изпълнителния директор и административните звена за осъществяване на правно-нормативната дейност на центъра;
2. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) следи за спазването на нормативните актове, вътрешните правила и трудовата дисциплина;
3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между самите административни звена в центъра;
4. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) ръководи, координира и контролира работата с документите, съхраняването и опазването им;
5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) организира дейността, свързана с предложенията и сигналите, в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс;
6. (предишна т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) оказва експертна помощ по правните аспекти на администрирането на програма "Младежта в действие", на проекти по оперативните програми и на други национални и международни програми;
7. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) разяснява нормативната уредба във връзка с кандидатстване по проекти, финансирани от държавния бюджет, Европейския съюз и от други международни институции;
8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява процесуално представителство пред съдилищата;
9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) изготвя и съгласува проекти на договори, по които центърът е страна, както и други документи, свързани с дейността на центъра;
10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подготвя актовете във връзка с възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите в центъра;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) подготвя длъжностното и поименното разписание на администрацията;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) организира провеждането на конкурсните процедури за свободни длъжности в администрацията и атестирането на служителите в центъра;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) приема, регистрира и обработва входящата и изходящата кореспонденция и поддържа архив на центъра;
14. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) координира и отговаря за финансово-стопанската и счетоводната дейност в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство, както и за материално-техническото осигуряване на центъра;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) разработва методология на финансовата отчетност и изпълнява финансовата политика на центъра;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) отговаря за отчетността на начислена основа по сметките от Сметкоплана на бюджетните предприятия и отчетността на касова основа в съответствие с Единната бюджетна класификация;
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) разработва проекта на годишен бюджет на центъра;
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2009 г., в сила от 05.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) подготвя предложения до министъра на младежта и спорта за бюджета на центъра;
19. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) съставя тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на центъра за предоставяне на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности и собствеността на центъра;
22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) поддържа система за финансова отчетност във връзка с всички плащания, извършени или получени от центъра;
23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) отговаря за информационното осигуряване на центъра;
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) обслужва деловодната дейност на центъра;
25. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
26. (нова - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) осъществява проверки и изразява мнение по предложенията за поемане на задължения или за извършване на разходи.

Раздел IV.
Специализирана администрация


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Дирекция "Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми":
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) изпълнява договори с Европейската комисия и с други международни организации, както и с договарящите органи по оперативните програми съгласно чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и други донорски програми;
2. администрира проекти по програма "Младежта в действие", както и по други програми, финансирани от Европейския съюз или от други международни организации;
3. разяснява условията и реда за кандидатстване по проекти, финансирани от Европейския съюз и от други международни институции;
4. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) поддържа и актуализира информационната система на сключените договори по администрираните от центъра младежки програми и проекти и отчетността по тях;
5. изготвя справки и анализи, експертни оценки и становища по подадените проекти;
6. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) съдейства на младежките организации за реализиране на одобрените проекти;
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осъществява контрол по изпълнението на проектите;
8. изготвя отчети и анализи за изпълнението на проектите по програмата "Младежта в действие" и по други международни програми;
9. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализиране на младежки проекти;
10. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г.) организира семинари, обучения и други прояви на младежи на национално и международно ниво, свързани с осъществяването на младежки дейности;
11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) координира работата и оказва методическа помощ на младежките организации в процеса на подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми и други донорски програми, както и прилага и следи за спазването на правилата при изпълнението им;
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) разработва проекти на национални програми за младежки дейности, осъществява и координира тяхното изпълнение;
13. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) приема, оценява и координира изпълнението на проектите по програмите за младежки дейности;
14. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по текущите договори, както и на получените средства от Европейската комисия;
15. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) дава указания на крайни бенефициенти за изпълнение на дейности по проектите;
16. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осъществява координация със заинтересуваните институции.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

Раздел V.
Организация на работата в центъра


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Организацията на работата на администрацията се осъществява съгласно правилника и утвърдената от изпълнителния директор инструкция за вътрешния документооборот.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.

Чл. 17. (1) Документите, изпратени до центъра от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички приложения, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Резолюцията на изпълнителния директор по ал. 1 съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.
(4) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в центъра.
(5) На молби и жалби, които засягат въпроси от дейността на центъра, се изготвя отговор най-късно в срок 30 дни от получаването им, ако в закон не е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но с не повече от 15 дни, ако се налага да бъде извършена допълнителна проверка.

Чл. 19. Изходящите материали се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в центъра е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.
(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал. 1.
(4) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Приемното време на изпълнителния директор за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в центъра.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в центъра могат да бъдат награждавани с отличия от изпълнителния директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Награждаването на служителите по ал. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор, в която се определя видът отличие.
(3) Предложения за награждаване могат да правят директорите на дирекции до изпълнителния директор.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) (1) Навсякъде в текста, с изключение на наименованието на Националния център и на наименованието на дирекция "Управление на проекти по европейски и международни младежки програми", след думите "младежки" и "младежките" се добавят съответно "и спортни" и "и спортните".
(2) Навсякъде в текста думите "директор", "директора" и "директорът" се заменят съответно с "изпълнителен директор", "изпълнителния директор" и "изпълнителният директор".

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Правилникът се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 24 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 6 АВГУСТ 2009 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2009 Г.)
§ 5. В Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", приет с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2008 г.), навсякъде думите "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят с "министъра на образованието, младежта и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Постановлението влиза в сила от 5 август 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2009 Г.)
§ 4. В Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", приет с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2008 г. и бр. 64 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Навсякъде в правилника думите "и спортни" и "и спортните" се заличават.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)
§ 7. В Устройствения правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи", приет с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2008 г., бр. 64 и 79 от 2009 г., бр. 51 от 2010 г. и бр. 22 и 94 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят с "министъра на младежта и спорта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Приложение към чл. 12, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
Численост на персонала на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" - 29 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Финансов контрольор 1
Звено за вътрешен одит 2
Обща администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване" 8
Специализирана администрация 17
в т.ч.  
дирекция "Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми" 17

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума