навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ И ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки.

Чл. 2. Министерството на здравеопазването информира на разбираем език и по достъпен начин българските граждани за условията и реда за вземането и присаждането на органи, тъкани и клетки.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция "Медицински надзор" информират българските граждани по темите:
1. условия и нормативни изисквания за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки;
2. организационни и медицински аспекти на трансплантацията;
3. морално-етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки;
4. промоция на доброволното и безвъзмездно даряване на органи, тъкани и клетки.
(2) Информацията се предоставя чрез електронни и печатни медии, като се използват следните форми:
1. пресконференции за средствата за масово осведомяване;
2. излъчване и публикации на информационни материали, дискусии и коментари;
3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) публикации в интернет страницата на Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция "Медицински надзор";
4. издаване на информационни материали на хартиен носител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Информационните материали по ал. 2, т. 4 се разпространяват от регионалните здравни инспекции и се предоставят на лечебните заведения за информиране на гражданите.


Чл. 4. Разходите по информиране на българските граждани за вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки по реда на тази наредба са за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание § 27, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума