навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 4 АПРИЛ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице.

Чл. 2. (1) Вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице може да се извърши, когато:
1. лицето е с установена самоличност;
2. смъртта е установена съгласно Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.);
3. в здравноосигурителната книжка на лицето не е вписано несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след неговата смърт, в случаите, когато има издадена такава;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) името на лицето не е вписано в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" по чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
5. задължително е съобщено за предстоящото вземане на органи, тъкани или клетки и липсва представен писмен отказ в разумно кратък срок от негови:
а) съпруг или родител;
б) дете;
в) брат или сестра.
(2) Когато трупът е на лице под 18 години или на лице, което е било поставено под запрещение, съгласието за вземане на органи, тъкани или клетки се удостоверява писмено от неговите родители, настойник или попечител чрез попълване на декларация по образец съгласно приложение № 1.
(3) Когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза, възможността за вземане на органи, тъкани и клетки се удостоверява с разрешение от съдебномедицински експерт по образец съгласно приложение № 2.


Чл. 3. Обстоятелствата по чл. 2 се установяват от лекар, участвал в медицинското обслужване на починалото лице.


Чл. 4. Установяване на самоличността и възрастта на починалото лице се извършва от лекар, участвал в медицинското му обслужване, който полага подпис върху копие от документа му за самоличност.
Чл. 5. Смъртта на лицето се удостоверява със "Съобщение за смърт" по образец ЕСГРАОН-ТДС № 3.


Чл. 6. Наличието на изразено приживе несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки се удостоверява чрез:
1. копие на здравноосигурителната книжка на починалото лице, когато има издадена такава, подписано от лекаря по чл. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) попълнена справка по образец съгласно приложение № 3 за проверка в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" на лицата, изразили несъгласие за даряване на органи, тъкани и клетки след смъртта.


Чл. 7. (1) Лекарят по чл. 3 съобщава на съпруг или родител, дете, брат или сестра на починалото лице за предстоящото вземане на органи, тъкани или клетки и определя разумно кратък срок, в който тези лица могат да представят писмен отказ за вземане на органи, тъкани или клетки, като срокът се отразява предварително в протокола по ал. 2.
(2) Удостоверяването на обстоятелството, че е съобщено на съпруг или родител, дете, брат или сестра на починалото лице, за предстоящото вземане на органи, тъкани или клетки се осъществява чрез попълване на протокол по образец съгласно приложение № 4.


Чл. 8. (1) Документите по чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 4, 6 и чл. 7, ал. 2 се съхраняват в лечебното заведение, извършило вземането на органи, тъкани или клетки, за срок от 30 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) Отговорното лице по чл. 15г от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки изпраща копие от документите по ал. 1 в Изпълнителната агенция "Медицински надзор" в срок до 7 дни след извършеното вземане на органи, тъкани или клетки за регистриране на процедурите.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 16 от 2004 г. за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ВПИСВАТ В РЕГИСТРИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РЕДЪТ ЗА ВПИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2019 Г.)

§ 23. В Наредба № 12 от 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице (ДВ, бр. 33 от 2007 г.) навсякъде думите "Изпълнителната агенция по трансплантация" се заменят с "Изпълнителната агенция "Медицински надзор".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)
Приложение № 3 към чл. 6, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.)

Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума