навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

В сила от 02.03.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите и Държавната агенция за младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012г., отм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г.


Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 8 май 2014г. за финансово подпомагане на спортни дейности и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения - ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., в сила от 13.05.2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на дейности на лицензирани спортни организации и техни членове за олимпийска подготовка, развитието на спорта за високи постижения, спорта за учащи, спорта за всички, спорта за хора с увреждания и деца в риск и на дейности за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм, както и редът за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта ежегодно утвърждава размера на финансовите средства за всяка от дейностите по чл. 1.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) (1) Министърът на физическото възпитание и спорта предоставя средства за дейности на спортни организации по утвърдени от него програми.
(2) Министърът на физическото възпитание и спорта предоставя средства за дейности на спортни организации в съответствие с основните задачи на Националната програма за развитието на физическото възпитание и спорта.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на физическото възпитание и спорта разработва, финансира, координира и контролира изпълнението на програми за:
1. олимпийска подготовка;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) развитие на спорта за високи постижения:
а) (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) за олимпийски спортове;
б) (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) за неолимпийски спортове.
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) развитие на спорта за учащи;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) развитие на спорта за всички;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) развитие на спорта за хора с увреждания и деца в риск.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта подпомага с финансови средства:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) изпълнение на програми и проекти на лицензирани спортни организации и техни членове за развитие на спорта за учащи и спорта за всички;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) провеждане на спортни или спортно-туристически прояви за ученици, които са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието, младежта и науката и са съгласувани с министъра на физическото възпитание и спорта.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта подпомага с финансови средства проекти за:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) дейности за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм с национално значение, както и на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм - държавна и общинска собственост;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) дейности в изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) провеждане на домакинства на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 7. (1) Право да бъдат финансово подпомагани за дейностите по тази наредба имат спортните организации, които отговарят на следните условия:
1. спортни федерации, които:
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
б) притежават спортна лицензия;
в) имат валидно членство в съответната международна спортна федерация, ако има такава;
г) нямат финансови задължения към държавата и общините;
д) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) са изпълнили задълженията си към Министерството на физическото възпитание и спорта по предходни договори;
е) водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
2. спортни клубове, които:
а) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и са регистрирани в Националния регистър на спортните организации, воден от Министерството на физическото възпитание и спорта;
б) са членове на лицензирана спортна федерация;
в) имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
г) отговарят на условията, посочени в т. 1, букви "г", "д" и "е".
3. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 8. (1) Спортните обекти и съоръжения, за които се кандидатства, трябва да отговарят на следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., в сила от 29.03.2011 г.) да са с национално значение или държавна или общинска собственост;
2. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) да няма открита процедура за промяна на собствеността или за отдаване на концесия, както и висящо съдебно производство относно правото на собственост;
4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) да са предоставени за управление и/или ползване за срок, надхвърлящ с не по-малко от две години срока за реализация на проекта;
5. да се ползват по предназначение;
6. в тях да се провеждат състезания от държавния спортен календар, учебно-тренировъчна дейност от спортни организации и/или се ползват за подготовка от съставите на националните отбори;
7. да имат развита инфраструктура;
8. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) да са включени в публичния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Организацията, получила финансово подпомагане за обект или съоръжение по ал. 1, е длъжна да предоставя спортния обект или съоръжение за ползване безвъзмездно изцяло или частично за определено време на детски градини, общообразователни, спортни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите.

Глава трета.
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Право да кандидатстват с проекти по програмите по чл. 4, т. 2 имат спортни федерации, които развиват и администрират олимпийски и неолимпийски спортове, а по програмата по чл. 4, т. 1 - спортни федерации, които развиват и администрират олимпийски спортове.
(2) Спортните федерации внасят проектите по ал.1 в срок, съобразен с условията на съответната програма.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Спортните организации по чл. 7, на които са предоставени за управление и/или ползване спортни обекти и съоръжения и отговарящи на изискванията по чл. 8, могат да кандидатстват за финансови средства за дейностите по чл. 6, т. 1 при осигурени собствени средства в размер на не по-малко от десет процента от общата стойност на проекта.
(ал. 2 - изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) (1) Спортните федерации, съгласували провеждането на домакинства със съответните държавни и/или общински органи и получили разрешение от министъра на физическото възпитание и спорта за провеждането им, могат да кандидатстват с проект за финансово подпомагане на дейности, свързани с провеждането на европейски и световни първенства и други международни състезания на територията на Република България.
(2) Проектите по ал. 1 се внасят не по-късно от 30 януари в годината на финансовото подпомагане.
(3) Спортните федерации могат да кандидатстват с проект за финансово подпомагане на домакинства и извън срока по ал. 2 в случаите, когато спортният календар на съответната международна спортна федерация се променя след 30 януари в годината на финансовото подпомагане.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) По програмите по чл. 4, т. 3, 4 и 5 и чл. 5 могат да кандидатстват спортни организации съобразно условията и сроковете на съответната програма.

Раздел II.
Изисквания към проектите за спортни дейности


Чл. 13. Всеки проект съдържа:
1. основна и конкретни цели;
2. подробно описание на дейностите;
3. очаквани резултати от неговата реализация;
4. финансова обосновка за размера на исканите средства;
5. размер на предвидените собствени средства;
6. етапи и срокове за изпълнение на дейностите.

Чл. 14. Спортната федерация прилага към проекта за кандидатстване по програмата за олимпийска подготовка:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) отчет за подготовката и представянето на спортистите по програмата за олимпийска подготовка;
2. списък на спортистите за включване в проектоолимпийския отбор;
3. годишен тренировъчен план-график;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) списък на спортистите, включени в националните отбори по възрастови групи и пол;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) списък на състезанията от държавния и международния спортен календар, за които се кандидатства за финансиране;
6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) справка за дейността на федерацията, съдържаща информация за изпълнение на показателите, посочени в програмата.

Чл. 15. Към проекта за кандидатстване по програмата за развитие на спорта за високи постижения се прилагат:
1. отчет за тренировъчната и състезателната дейност за предходната година или спортно-състезателен сезон;
2. списък на спортистите, включени в националните отбори по възрастови групи и пол;
3. годишен тренировъчен план-график на спортистите по предходната точка;
4. списък на състезанията от държавния и международния спортен календар, за които се кандидатства за финансиране;
5. справка за дейността на федерацията, съдържаща информация за степента на изпълнение на показателите, посочени в програмата.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Организациите, които кандидатстват по програмите по чл. 4, т. 4 и чл. 5, прилагат към проекта:
1. план-график на дейностите;
2. поименен списък с имената и квалификацията на треньорите и/или инструкторите, които ще изпълняват проекта;
3. наименование и местонахождение на спортните обекти, на които ще се изпълнява проектът.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 18. В програмите могат да се включват и други изисквания към проектите извън посочените в този раздел.

Раздел III.
Финансово подпомагане на дейностите на спортните клубове


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г.) (1) Финансовото подпомагане на дейностите на спортните клубове се осъществява чрез лицензираните спортни федерации, в които те членуват.
(2) За спортно развитие и/или постигнати високи резултати спортните клубове по ал. 1 могат да бъдат подпомагани целево от министъра на физическото възпитание и спорта.
(3) Финансовото подпомагане на дейностите на спортните клубове се извършва в зависимост от степента на изпълнение на показателите, посочени в програмите.
(4) По реда на ал. 1 и 2 се предоставят и средства за дейности на спортни клубове с предмет на дейност спорт за хора с увреждания, членуващи в съответната спортна федерация.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 28.02.2012 г.) Спортните федерации разпределят средствата за финансовото подпомагане по чл. 19, ал. 1 съобразно приети от тях критерии и показатели, които са общи и еднакви за всички клубове, членуващи в тях.

Раздел IV.
Проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишен текст на чл. 22, изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Спортните организации по чл. 7 могат да кандидатстват с проекти за финансово подпомагане за дейностите, посочени в чл. 6, т. 1, съобразно изискванията на чл. 8 и 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Проектите по ал. 1 се съгласуват предварително със съответните държавни и общински органи, с лицето - собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Проектите се внасят от 1 февруари до 31 март и от 1 септември до 31 октомври на текущата година. До изтичането на всеки от сроковете за внасяне спортната организация може да промени, допълни или оттегли проекта си. Не се приемат проекти, внесени извън посочените срокове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Проектите се разглеждат в едномесечен срок от изтичане на всеки от посочените срокове.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Проектът се изготвя по утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта образец и съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) подробно описание на строителните дейности, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за размера на исканите средства;
3. размер на осигурените собствени средства;
4. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на проекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Към проекта се прилагат и:
1. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) копие от вписан акт за собственост и актуална скица на имота;
2. копия от строителните книжа за обекта;
3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) копие от документа, удостоверяващ предоставените на спортната организация права върху имота;
4. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) описание на обекта, включващ отделните спортни съоръжения, прилежащи терени и сгради и придружено с актуален снимков материал за състоянието на обекта и на спортните съоръжения;
5. списък на спортните организации, ползващи обекта;
6. седмичната използваемост на обекта в часове;
7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) съгласие от лицето - собственик на спортния обект или на което той е предоставен за управление, за извършване на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тази наредба;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) удостоверение за актуално състояние на спортната организация;
9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) решение на управителния орган на спортната организация за одобряване на проекта и определяне на размера на собствените средства;
10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) годишен план за спортно развитие, утвърден от управителния орган;
11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) декларация, че спортната организация води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
12. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) удостоверения за липса на финансови задължения към държавата и общините;
13. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) удостоверение, че спортната организация не е в производство по ликвидация;
14. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) декларация - приложение към образеца по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Документите по ал. 2, т. 1 - 13 се представят в оригинал или заверен от кандидата препис.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) При настъпили промени в обстоятелствата по ал. 2 спортната организация е длъжна да уведоми Министерството на физическото възпитание и спорта в 7-дневен срок от промяната.

Раздел V.
Проекти за финансово подпомагане провеждането на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министерството на физическото възпитание и спорта предоставя средства за финансово подпомагане на следните дейности, свързани със:
1. заплащане на дължимата такса към международната спортна федерация за получаване на домакинство;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) провеждане на допинговия контрол, медицинско обслужване и охрана;
3. заплащане хонорари на международните съдии;
4. наем на спортни обекти и съоръжения за дните на провеждане на първенството;
5. закупуване на спортно оборудване, необходимо за провеждане на първенството.

Чл. 25. В проекта за кандидатстване спортната федерация обосновава размера на исканите финансови средства за дейностите по чл. 24 и прилага:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) заверени копия на български език от документите, с които съответната международна федерация е възложила провеждането на домакинството или извлечение от спортния календар на съответната международна спортна федерация;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) регламента за провеждане на домакинството или договор между съответната българска спортна федерация и международната федерация;
3. информация за размера на осигурените собствени средства.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА, ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Експертни комисии


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта назначава със заповед експертни комисии за разглеждане на проектите, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по програмите за: олимпийска подготовка; за развитие на спорта за високи постижения и за финансово подпомагане провеждането на домакинствата;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по програмите за развитие на спорта за всички;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм;
4. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по програмите за развитие на спорта за учащи;
5. (нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по програмите за развитие на спорта за хора с увреждания и деца в риск.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Комисиите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 разглеждат проектите, правят мотивирани предложения за целесъобразните размери на финансовите средства и за общия размер на финансовите средства за всеки проект отделно. Комисиите следят дали при изготвянето на проектите са спазени изискванията на тази наредба и/или на съответните програми.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Комисията по ал. 1, т. 3 разглежда проектите и преценява съответствието на всеки от тях с изискванията на приложимите нормативни актове и тази наредба.

Чл. 27. (1) За своята работа всяка експертна комисия съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените за разглеждане проекти;
3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване за всеки от предложените проекти, а комисиите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 и за размера на финансовите средства.
(2) Протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;
2. одобрява и частично финансира предложения проект;
3. не одобрява и не финансира предложения проект.

Раздел II.
Договори и отчетност


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Условията за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Договорът за финансово подпомагане на дейностите по реда на тази наредба се сключва в двумесечен срок от издаване на заповедта на министъра на физическото възпитание и спорта за одобряване на проекта.
(2) В договора се посочват банковата сметка, по която ще бъдат превеждани средствата, лицето, което има разпоредителни права върху сметката, както и правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Спортна организация, получила одобрение за финансово подпомагане на различни дейности по тази наредба, може да получава в срока на договора преводи само по една и съща нейна банкова сметка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Изключение по ал. 3 може да бъде допуснато с разрешение на министъра на физическото възпитание и спорта само след мотивирано заявление от страна на организацията, обуславящо закриването на първоначалната банкова сметка и откриването на нова.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При подписване на договор за финансово подпомагане на дейностите по чл. 6, т. 1 организациите представят доказателства за наличието на собствени средства.

Чл. 31. Средствата за финансово подпомагане на организациите, кандидатстващи по тази наредба, се предоставят в размери и срокове, посочени в договорите.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) По програмите по чл. 4, т. 1 и 2 условията и редът за предоставяне на средства за дейности на спортните клубове се включват в договора на спортната федерации, в която те членуват. Средствата за отделните спортни клубове се превеждат от спортната федерация.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Лицензираната спортна организация осъществява контрол върху разходването по предназначение на средствата, получени от спортните клубове - нейни членове за осъществяване на дейността им.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) (1) Организациите, получили финансови средства по реда на тази наредба, осъществяват дейностите и/или проекта съгласно одобрените параметри, като разходват средствата по предназначение и представят отчети за изпълнение на одобрените дейности и/или проекти и за разходване на получените средства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Видът и съдържанието на отчетите по ал. 1 заедно с придружаващите ги документи, както и сроковете за съставянето и представянето им в Министерството на физическото възпитание и спорта се определят в договорите със спортните организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Начинът за приемане на отчетите се определя в правилата за работа на съответното административно звено в Министерството на физическото възпитание и спорта, в чиято компетентност е програмата или проектът.
(4) Министърът на физическото възпитание и спорта може да изисква и допълнителна информация, свързана с финансираните дейности.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Дейностите, посочени в чл. 6, т. 1, се извършват при спазване на следните изисквания:
1. на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по неговото прилагане, като в отчета се прилагат и копия от изискуемите разрешения, актове, протоколи и други документи, съставени по време на строителството;
2. на принципите за икономичност, ефективност, ефикасност и публичност при разходването на средствата;
3. дейностите да са действително извършени при спазване условията на договора;
4. плащанията да са извършени срещу фактури или когато това е невъзможно - срещу счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност;
5. изборът на изпълнители да се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Раздел III.
Спиране и прекратяване на финансовото подпомагане


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта спира финансовото подпомагане на спортните организации по чл. 7 в случаи на:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) констатиране на незаконосъобразно или нецелесъобразно разходване на предоставените й финансови средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) непредставяне на отчет за разходване на предоставените средства в съответствие с определените в договора срокове;
3. финансови нарушения и/или задължения към държавата и общините, установени от съответния компетентен орган.
(2) Финансирането се възобновява след отпадане на обстоятелството за неговото спиране.

Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35, изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта прекратява финансовото подпомагане на спортна федерация в случаи на:
1. прекратяване действието на спортната й лицензия;
2. ликвидация или откриване производство по несъстоятелност.
3. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация при неизпълнени договорни задължения към Министерството на физическото възпитание и спорта.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта или лицензираната спортна организация прекратяват финансовото подпомагане на спортен клуб, който:
1. е с прекратено членство в съответната спортна федерация;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) е в ликвидация или открито производство по несъстоятелност;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) е преустановил спортно-състезателната си дейност;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 18.12.2012 г.) не е разходвал предоставените средства по предназначение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Прекратяването се извършва по инициатива на лицензираната спортна организация или на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) (1) Министърът на физическото възпитание и спорта може да прекрати финансовото подпомагане на спортни организации в случай, че не разходват по предназначение предоставените им средства или не представят отчетите по чл. 33, ал. 1.
(2) Министърът на физическото възпитание и спорта има право да не признае извършените разходи по отчета в случай, че той не е съставен съобразно изискванията на тази наредба и приложимото счетоводно законодателство, и да не приеме (изцяло или частично) представения отчет.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Спирането, възобновяването и прекратяването на финансовото подпомагане на лицензирана спортна организация или на спортен клуб се извършва със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта.

Раздел IV.
Надзор и санкции


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Инспекторатът на Министерството на физическото възпитание и спорта извършва надзор върху дейността на организациите, получили финансови средства от Министерството на физическото възпитание и спорта по реда на тази наредба.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Предоставените по тази наредба средства, които не са усвоени, не са разходвани по предназначение, не са отчетени съгласно изискванията на тази наредба или сключения договор или чието отчитане не е прието, се възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При нарушения на изискванията по тази наредба министърът на физическото възпитание и спорта има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Олимпийски спортове" са спортовете, включени в програмата за олимпийски игри на Международния олимпийски комитет.
2. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
3. "Други международни състезания" са световните и европейските купи на международните спортни федерации, както и участието на националните отбори в световни лиги по покана на международна спортна федерация.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Всички проекти по тази наредба се внасят в деловодството на Министерството на физическото възпитание и спорта.

§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Не подлежат на финансово подпомагане за съответната година спортни клубове с прекратено, отнето или неподновено членство в спортната федерация, както и спортни клубове без участие в състезания от държавния спортен календар в предходната година или приети за нови членове през същата година.

§ 4. Не се допуска изплащането на средства за минал период, през който на спортна федерация или клуб е било прекратено финансовото подпомагане.

§ 5. Финансовите средства по реда на тази наредба се предоставят само чрез банкови преводи в левове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 6. Проектите за експлоатация и ремонт на спортни обекти и съоръжения, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Министърът на физическото възпитание и спорта дава указания по прилагането на наредбата.

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 63, ал. 1 и чл. 64 във връзка с чл. 4, т. 6, 9 и 12 и чл. 8, ал. 3, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на дейностите на спортни организации и за експлоатация на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 118 от 2002г.; Решение № 5484 от 2003 г. на ВАС на РБ - бр. 54 от 2003 г.; изм., бр. 85 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2005 г.; изм., бр. 17 и 89 от 2005 г.).

§ 10. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, която влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 43. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 44. Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2011 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2012 Г.)
§ 3. Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2012 Г.)
§ 13. Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.

§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума