навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

В сила от 01.07.2007 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2007г., попр. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 21 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Тази наредба урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. реда за назначаване, определяне и изплащане възнагражденията на вещите лица за оценка на непарични вноски, на ликвидаторите, контрольорите, проверителите и регистрираните одитори.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват, съответно осигуряват, от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършват от длъжностни лица по регистрацията към агенцията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Запазване на фирма в търговския регистър или наименование в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва от длъжностно лице по регистрацията или от служител, определен от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са публични. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените мотивирани откази и други документи.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца и на юридическото лице с нестопанска цел. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация за извършените вътрешни проверки, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момент на извършването му, ниво на задълбоченост на проверката, идентификатор на потребителя, извършил действието, и резултати;
2. осигурява възможност за своевременно установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по периоди.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да имат само служители, определени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 5. Агенцията организира дейностите по чл. 1, ал. 1 така, че да са отделени от останалите и дейности и административни звена както при нормални, така и при кризисни условия.

Глава втора.
ЗАЯВЛЕНИЯ

Раздел I.
Образци


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А18, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В2-5, В2-6, В3-1, В3-2 и В3-3. Обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № Г1 - Г3. Запазване на фирма или наименование в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1. Издаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Е1. Изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Ж1. Когато мястото за попълване на заявителите в образците, изброени по-горе, не достига, се прилага допълнително приложение № З1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 7. (1) Към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.
(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно с превод на български език, извършен от преводач, включен в списъка на Министерството на външните работи. Подписът на преводача, положен в извършения от него превод, се удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към всяко заявление се прилага декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписано от лицата по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, към заявлението се прилага и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявителят прилага документите по предходните алинеи в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от него препис.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК/ПИК" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, съответно наименованието на юридическото лице с нестопанска цел. Ако се заявява промяна на фирмата или наименованието, в това поле се посочва вече вписаната фирма или наименование.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията осигурява достъп за попълване на заявленията по електронен път, съответно до образците на заявленията при желание за подаване на хартиен носител чрез интернет страницата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Агенцията осигурява възможност при заявяване за вписване на първоначална регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да се заяви и правото по чл. 100, ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

Раздел II.
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно едноличен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А1.


Чл. 10. Към заявлението се прилагат:
1. при първоначална регистрация на търговеца:
а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образец от подписа на търговеца;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
в) (доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от едноличния търговец за липса на обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при промяна на предмета на дейност, когато той е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на търговската дейност на едноличния търговец:
а) удостоверение за наследници или
б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане в случаите по чл. 173, ал. 2 от Семейния кодекс;
в) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) при заличаване на едноличния търговец - удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)

Раздел III.
Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно събирателно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А2.


Чл. 14. Към заявлението се прилагат:
1. дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) образците от подписите на лицата, които представляват дружеството;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическото лице - съдружник за участие в събирателното дружество;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заявяване за вписване на ново лице, което представлява дружеството - образец от подписа му;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебното решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл. 96, ал. 2 от Търговския закон);
6. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, предвидени със закон.

Раздел IV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А3.


Чл. 17. Към заявлението се прилагат:
1. дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) образци от подписите на неограничено отговорните съдружници;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заявяване за вписване на ново лице, което представлява дружеството - образец от подписа му;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебното решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл. 96, ал. 2 от Търговския закон);
6. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството - балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, предвидени със закон.

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
в) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
е) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
ж) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
з) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
и) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
к) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "и" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание за промяна на обстоятелствата;
2. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т. 1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) писменото уведомление за напускане от управителя до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от управителя по чл. 141, ал. 5 от Търговския закон);
8. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия управител/управители, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) молбата за приемане на нов съдружник, решението на общото събрание, съответно едноличния собственик на капитала, за приемането му, договорът за прехвърляне на дружествен дял с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, декларацията по чл. 129, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Търговския закон или документи, установяващи наследяване на дружествен дял, както и молбата от наследника за приемането му за съдружник;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм., предишна т. 9 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при прекратяване на членство: актът за смърт на съдружника; преписът от съдебното решение за поставяне под запрещение на съдружника; решението за прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице; решението за изключване на съдружника и предупреждението за изключване по чл. 126 от Търговския закон; писменото предизвестие за напускане на съдружник; съдебното решение за обявяване на съдружника в несъстоятелност;
12. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала;
2. поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т. 1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
3. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал, съответно част от увеличението на капитала (при увеличаване на капитала);
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска (при увеличаване на капитала) и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала със средства на дружеството - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доказателствата за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон (при намаляване на капитала);
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на управителя по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон (при намаляване на капитала);
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно акционерно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А5.


Чл. 23. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) уставът;
б) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по буква "а", в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
в) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 от Търговския закон, съответно учредителният акт по чл. 163, ал. 5 от Търговския закон;
г) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - учредител, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - акционер, за участие в акционерното дружество;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
ж) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган да се участва в учредяването на акционерното дружество;
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларациите по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;
м) (предишна б. "л" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството;
н) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) нотариално завереният образец от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството, както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на лицата в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;
о) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "н" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това;
п) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "о" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;
р) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
с) (предишна б. "о", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "п" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "р" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи съгласно изискванията на закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
в) при заявяване за вписване на обстоятелството, че е взето решение за обратно изкупуване на акции - решението на общото събрание за обратно изкупуване на акции;
г) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при заявяване за вписване на обстоятелството, че е взето решение по чл. 73б, ал. 1 от Търговския закон - решението на общото събрание на акционерите за одобряване на сделката и заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции в случаите по чл. 227, ал. 3 от Търговския закон се представя копие от протокола от първото заседание на общото събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) преписът от устава, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на общото събрание за избор на нов член на съвета на директорите (едностепенна система) или на надзорния съвет (двустепенна система), съответно решението на надзорния съвет за избор на нов член на управителния съвет (двустепенна система);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) писменото уведомление за напускане от член на съответния съвет до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от член на съвет по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон);
7. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от новия член на съвета на директорите или управителния съвет и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;
8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереният образец от подписа по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) когато капиталът на дружеството се придобива от едно лице или когато едноличният собственик на капитала прехвърли акции на други лица - документи, установяващи съществуването на юридическите лица и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - документи, установяващи придобиване, съответно прехвърляне на акциите, заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции, констативен протокол от органа на управление, установяващ факта на придобиване, съответно прехвърляне на акции на приносител, или други документи;
10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) актът за смърт на едноличния собственик на капитала;
11. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции в случаите по чл. 227, ал. 3 от Търговския закон се представя и копие от протокола от първото заседание на общото събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) преписът от устава, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала съгласно чл. 196 от Търговския закон - решението на управителния съвет, съответно на съвета на директорите, за увеличаване на капитала; в случаите по чл. 110, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции - решението на квесторите и одобрението от БНБ;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен капитал в банка, съответно част от увеличението на капитала;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
7. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът за внесена в банка разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции удостоверен от съвета на директорите, съответно управителния съвет, ако не е издадено от банка удостоверение, в което са посочени вносителите и съответно внесените суми;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът относно спазването на изискването по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от управителния съвет, съответно от съвета на директорите;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) в случаите по чл. 197, ал. 1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателствата за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при намаляване на капитала - доказателствата, че са спазени изискванията на чл. 150 от Търговския закон и декларациите по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите, съответно управителния съвет, освен в случаите по чл. 202, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество с акции се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А6.


Чл. 26. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) учредителният договор;
б) уставът;
в) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;.
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 от Търговския закон;
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако член на съвета на директорите е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседанието на съвета на директорите за избор на лица, които да представляват дружеството;
ж) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право);
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган за участие в командитното дружество с акции;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от съвета на директорите;
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларациите по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите на дружеството;
м) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "л" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверен образец от подписите на лицата, овластени да представляват дружеството;
н) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
о) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "н" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи съгласно изискванията на закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 27. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) решението на съвета на директорите, прието с единодушие, за промяна на обстоятелствата и решение на общото събрание, когато такова се изисква от закона или от устава;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако новият неограничено отговорен съдружник е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон на новия неограничено отговорен съдружник - член на съвета на директорите;
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереният образец от подписа по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) актът за смърт на съдружник;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съвета на директорите за изменение на капитала, прието с единодушие;
4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решение на общото събрание;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен в банка капитал, съответно част от увеличението на капитала;
6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът за внесена разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът относно спазването на изискването по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) в случаите по чл. 197, ал. 1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателства за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при намаляване на капитала - доказателствата, че са спазени изискванията на чл. 150 от Търговския закон и декларациите по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите, освен в случаите по чл. 202, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперация се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А7.


Чл. 29. Към заявлението се прилагат:
1. уставът;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) преписът от протокола от учредителното събрание (само при първоначална регистрация);
4. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията;
5. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;
6. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
7. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на кооперативен съюз - решението на общите събрания на кооперациите за обединяване;
8. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на кооперативен съюз - документът, установяващ съществуването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация) и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - кооператор, което не е учредено по българското право);
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на взаимозастрахователна кооперация - лицензът за застрахователна дейност;
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) решението на общото събрание на кооперацията за избор на нов председател или членове на управителния или контролния съвет, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание член-кооператори с подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на член-кооператорите, заверено от председателя на управителния съвет, поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване на предвидените в устава изисквания за свикване на общото събрание;
2. решението на общото събрание на кооперацията за изменение или допълнение на устава, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание член-кооператори с подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на член-кооператорите, заверено от председателя на управителния съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи кооперацията;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверените образци от подписите на новите лица, които представляват кооперацията;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
8. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) при заличаване на кооперацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 44 от Закона за кооперациите; решението на общото събрание за заличаване на кооперацията, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, съгласно изискванията на закон.

Раздел IX.
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А8.


Чл. 32. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
2. решението на чуждестранния търговец за откриване на клон;
3. ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
4. учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;
5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранния търговец по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранния търговец с нотариална заверка на подписа на лицето, което представлява чуждестранния търговец;
7. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на чуждестранния търговец за съответната промяна;
2. удостоверението за извършено вписване в регистъра, където е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър);
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) пълномощното за овластяване на управител на клона на чуждестранния търговец с нотариална заверка на подписа на лицето, което представлява чуждестранния търговец;
4. нотариално заверено съгласие и образец от подписа на новото лице, което управлява клона на чуждестранния търговец;
5. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при закриване на клона на чуждестранен търговец - решението на чуждестранния търговец за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранния търговец в регистъра, където е вписан (ако има такъв регистър), удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
6. при вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на чуждестранния търговец - документите относно прекратяването на чуждестранния търговец, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
7. при вписване на обстоятелства относно несъстоятелност на чуждестранния търговец - актовете на съда по несъстоятелността, които се вписват в регистъра, в който е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър), и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговския закон (номер и дата на решението и съдът по несъстоятелността);
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно търговец - публично предприятие, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А9.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението се прилагат:
1. учредителният акт или устройственият правилник (ако закон предвижда такъв);
2. административният акт на принципала за учредяване на търговец - публично предприятие (ако закон предвижда такъв);
3. административният акт на принципала или друг компетентен орган за назначаване на управител/изпълнителен директор/генерален директор/директор;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/изпълнителния директор/генералния директор/директора;
5. административният акт на принципала за предоставяне на имущество на търговеца - публично предприятие;
6. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
7. другите документи, предвидени със закон.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелства към заявлението се прилагат:
1. административният акт на принципала за промяна на обстоятелствата;
2. актуален учредителен акт/устройствен правилник, съдържащ промяната;
3. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия управител/изпълнителен директор/генерален директор/директор;
4. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при заличаване на търговеца - публично предприятие: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, решението за освобождаване на ликвидатор от отговорност, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
5. други документи, предвидени със закон.

Раздел IX "б".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ), ОВ L 199/85 г., наричан по-нататък "Регламент (ЕИО) № 2137/85", се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А10.


Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението се прилагат:
1. учредителният договор;
2. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за назначаване на управител или управители, ако управителят или управителите не са назначени с учредителния договор;
3. нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси;
4. декларация от всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, което не е учредено по българското право);
6. решението на съответния орган на юридическото лице - член, за участие в европейското обединение по икономически интереси;
7. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преместване на седалището на регистрирано в друга държава членка европейско обединение по икономически интереси на територията на Република България по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 към посочените в ал. 1 документи се прилагат и:
1. документ, установяващ съществуването на европейското обединение по икономически интереси и удостоверяващ лицата, които го представляват, както и компетентния орган по регистрация и номера, под който европейското обединение по икономически интереси е вписано;
2. предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
3. доказателства, че предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 е надлежно оповестено по реда на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
4. декларация от управителя или от управителите, че компетентният орган по чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85 в държавата членка, от която се премества седалището в Република България, не е възразил срещу преместването в срока по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
5. решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището на територията на Република България, взето с единодушие.


Чл. 33е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси;
2. заверен от управителя или управителите на европейското обединение по икономически интереси препис на актуалния учредителен договор с всички изменения, включително всяка промяна в състава на европейското обединение по икономически интереси, както и всяка клауза, с която новоприет член се освобождава от отговорност за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
3. документите, доказващи вписването и заличаването в друга държава членка на поделение на европейското обединение по икономически интереси със седалище в Република България;
4. съдебното решение, с което се обявява недействителността на европейското обединение по икономически интереси на основание чл. 70 от Търговския закон;
5. решението на членовете за назначаване или за прекратяване мандата на управител или управители на европейското обединение по икономически интереси, техните имена и ЕГН/ЛНЧ, а в случаите на назначаване - и дали те могат да действат поотделно или трябва да действат заедно;
6. нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси;
7. декларация от всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
8. документите, доказващи прекратяването на мандата на всеки управител;
9. единодушното съгласие на членовете на европейското обединение по икономически интереси за прехвърляне изцяло или частично на участието в европейското обединение по икономически интереси от страна на негов член по чл. 22, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85, както и документът, установяващ това прехвърляне;
10. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси, с което се постановява или установява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
11. съдебното решение, с което се постановява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 и 32 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
12. при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебно решение за поставяне на член - физическо лице, под запрещение; актът за смърт на член - физическо лице; документът, установяващ прекратяването на член - юридическо лице; съдебното решение за изключване на член; решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за изключване на член, ако е предвидено в учредителния договор; съгласие на съдружниците за напускане на член; заявление за напускане по чл. 27, т. 1, предл. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
13. при заличаване на европейското обединение по икономически интереси: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на европейското обединение по икономически интереси, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
14. при заличаване на европейското обединение по икономически интереси поради преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка: декларация от управителя или от управителите, че европейското обединение по икономически интереси не притежава земя в Република България; решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка, взето с единодушие; доказателства, че европейското обединение по икономически интереси е вписано в регистъра по новото седалище;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "в".
Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със седалище в друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33з. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Вписването, промяната в обстоятелствата и заличаването на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А11.
(2) За целите на регистрацията европейското обединение по икономически интереси представя в търговския регистър преписи от документите, които се представят в регистъра на държавата членка по седалището на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 10 от Регламент (ЕИО) 2137/85.

Раздел IX "г".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33и. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско дружество по Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на европейското дружество (SE), OB L 294/2001 г., се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А12.


Чл. 33к. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При учредяване на европейско дружество със седалище в Република България чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001, когато приемащото/новоучреденото дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за вливане/сливане;
2. докладът на органа на управление във връзка с учредяването на европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на всяко от участващите дружества за одобряване на плана за вливане/сливане;
5. удостоверението по чл. 25, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за всяко от участващите дружества, които не са със седалище в Република България;
6. уставът на приемащото/новоучреденото дружество;
7. необходимите документи за вписване на избраните органи;
8. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
9. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
10. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. решението на органа на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
13. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за всяко от участващите дружества със седалище в Република България;
15. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
16. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 със седалище в Република България към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за учредяване на холдингово европейско дружество;
2. докладът на органите на управление на иницииращите учредяването дружества във връзка с учредяването на холдинговото европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на всяко от дружествата, иницииращи учредяването на холдингово европейско дружество, за одобряване на плана за учредяване на холдингово европейско дружество;
5. уставът на европейското дружество;
6. учредителният акт или протоколът от учредителното събрание;
7. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
8. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на ръководния орган;
9. протоколът от заседание на управителния орган, съответно ръководния орган, за избор на лица, които да представляват дружеството;
10. ако уставът допуска член на орган на управление да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в органа, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право;
11. декларацията от учредител по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон;
12. нотариално завереното съгласие от член на орган на управление на европейското дружество и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон;
13. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
14. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
15. документът, удостоверяващ професионалната квалификация или правоспособността на член на орган на управление съгласно изискванията на закон;
16. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
17. при непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
18. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
20. решението на органа на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
21. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
22. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, съгласно изискванията на закон.
(3) При учредяване на дъщерно европейско дружество по чл. 2, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 със седалище в Република България към заявлението по предходния член се прилагат:
1. уставът на европейското дружество;
2. учредителният акт или протокол от учредително събрание;
3. решението на компетентен орган на юридическо лице - учредител, за учредяване на дъщерно европейско дружество;
4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
5. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на ръководния орган;
6. протоколът от заседание на управителния орган, съответно ръководния орган, за избор на лица, които да представляват дружеството;
7. ако уставът допуска член на орган на управление да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в органа, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право;
8. декларацията от учредител по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон;
9. нотариално завереното съгласие от член на орган на управление на европейското дружество и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон;
10. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
11. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
12. документът, удостоверяващ професионалната квалификация или правоспособността на член на орган на управление съгласно изискванията на закон;
13. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
14. при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
15. при непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
16. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
17. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
18. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При преобразуване на акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за преобразуване на акционерното дружество в европейско дружество;
2. докладът на управителния съвет/съвета на директорите във връзка с преобразуването на акционерното дружество в европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване на акционерното дружество в европейско дружество;
5. уставът на европейското дружество;
6. необходимите документи за вписване на избраните органи;
7. списъкът на лицата, придобиващи акции, както и посочване на вида на акциите;
8. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
9. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
13. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(5) При преместване на седалището на европейско дружество от друга държава членка в Република България по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на европейското дружество и отразяващ актуалното му правно състояние, издаден от компетентния орган по досегашното седалище;
2. предложението на управителния/ръководния орган за преместване на седалището;
3. докладът на управителния/ръководния орган във връзка с преместването на седалището;
4. решението на общото събрание на акционерите за преместване на седалището;
5. удостоверението по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
6. уставът на европейското дружество;
7. образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
8. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(6) При заявяването за вписване на промени в групи "Основни обстоятелства", "Допълнителни обстоятелства" и "Капитал" се прилагат съответно правилата за заявяване за вписване на промени относно акционерно дружество, доколкото Регламент (ЕО) № 2157/2001 не предвижда друго.

Раздел IX "д".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33л. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско кооперативно дружество по Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета относно Устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), OB L 207/2003, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А13.


Чл. 33м. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез първоначално учредяване по чл. 2, ал. 1, § 1 до § 3 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато седалището на европейското кооперативно дружество е в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. уставът на европейското кооперативно дружество;
2. преписът от протокола от учредителното събрание, подписан от учредителите;
3. решението на компетентен орган на юридическо лице - учредител, за учредяване на европейското кооперативно дружество;
4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител на европейското кооперативно дружество, и удостоверяващ лицата, упълномощени да го представляват съгласно националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
5. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на управителния орган (при двустепенна система на управление);
6. протоколът от заседание на административния орган (при едностепенна система на управление), съответно управителния орган (при двустепенна система на управление), за избор на лица, които да представляват дружеството;
7. ако уставът допуска член на орган на управление да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в органа, на който е член, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице, което не е учредено по българското право);
8. нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват европейското кооперативно дружество;
9. декларациите на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;
10. декларациите на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган по чл. 46, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
11. свидетелството за съдимост на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган;
12. лицензът или разрешението за извършване дейността на европейското кооперативно дружество, в случай че такива се изискват със закон;
13. документът за професионална квалификация или правоспособност за член на управителния, надзорния или административния орган, в случай че такива се изискват със закон;
14. при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
15. при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при внасяне на непарична вноска на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при внасяне на непарична вноска на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска;
16. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
17. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
18. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато европейското кооперативно дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за вливане/сливане;
2. докладът на органа на управление на всяка от участващите кооперации във връзка с учредяване на европейското кооперативно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решенията на общото събрание на всяка от участващите кооперации за одобряване на плана за вливане/сливане и устава;
5. удостоверението по чл. 29, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за всяка от участващите кооперации, която не е със седалище в Република България;
6. списъкът с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
7. уставът на европейското кооперативно дружество;
8. необходимите документи за вписване на новоизбраните органи;
9. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за всяка от участващите кооперации със седалище в Република България;
13. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(3) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по чл. 2, ал. 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато европейското кооперативно дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за преобразуване;
2. докладът на управителния орган във връзка с учредяване на европейското кооперативно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание за одобряване на плана за преобразуване и устава;
5. уставът на европейското кооперативно дружество;
6. необходимите документи за вписване на новоизбраните органи;
7. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
9. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за преобразуващата се кооперация;
11. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При преместване на седалище на европейско кооперативно дружество, регистрирано в друга държава членка, в Република България по чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. предложението на управителния или административния орган за преместване на седалището;
2. докладът на управителния или административния орган във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. удостоверението по чл. 7, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
5. уставът на европейското кооперативно дружество;
6. нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват европейското кооперативно дружество;
7. лицензът или разрешението за извършване дейността на европейското кооперативно дружество, в случай че такива се изискват със закон;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 33н. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. предложението или решението на управителния или на административния орган;
2. решението на общото събрание на европейското кооперативно дружество за изменение или допълнение на устава, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание членове със саморъчен подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на членовете на европейското кооперативно дружество със съответните реквизити, заверено от председателя на управителния или административния орган; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт;
3. преписът от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи европейското кооперативно дружество;
4. решението на общото събрание за избор на нов член на надзорния орган (при двустепенна система) или на административния орган (при едностепенна система), съответно решението на надзорния орган за избор на нов член на управителния орган (при двустепенна система);
5. ако уставът допуска член на орган на управление да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в органа, на който е член, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице, което не е учредено по българското право);
6. нотариално заверените образци от подписите на новите представители;
7. документи за вписване на новоизбраните органи;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел IX "е".
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Чл. 33о. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А14.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията на закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Раздел IX "ж".
Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Чл. 33п. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно сдружение се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А15.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. уставът;
2. препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. решението за учредяване на сдружението, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола, и списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
4. препис от решението за учредяване на сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. решението на съответния орган на юридическо лице - учредител, за участие в сдружение;
7. решението на съответния орган на юридическо лице - учредител, за определяне на представител в органите на сдружението;
8. решението на учредителите за избор на управителен орган на сдружението;
9. решението на учредителите или на съответния орган на сдружението за избор на представляващ/и;
10. образци от подписите на лицата, които представляват сдружението;
11. доказателства за извършените първоначални имуществени вноски, ако такива са предвидени;
12. другите документи, предвидени със закон.

Чл. 33р. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание за промени в подлежащи на вписване обстоятелства, подписано от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
2. решението на управителния орган за промени в подлежащи на вписване обстоятелства, подписано от присъствалите на заседанието членове, респективно с удостоверено от председателстващия заседанието присъствие по реда на чл. 32, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. препис от решението по т. 1 и 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. уставът, съдържащ промените, заверен от представляващия сдружението;
5. препис от устава, съдържащ промените, заверен от представляващия сдружението, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
6. списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателства за представителната власт на пълномощниците;
7. актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия;
8. поканата за свикване на общото събрание и доказателствата за спазване на предвидения в устава на сдружението ред и срокове за свикване на общо събрание (с изключение на случаите, когато поканата е обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
9. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на сдружението, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на сдружението, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - член на сдружението, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
10. решението на съответния орган на юридическо лице - член на сдружението, за определяне на представител в органите на сдружението;
11. образци от подписите на новоизбраните лица, които представляват сдружението;
12. при заличаване на сдружението: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на сдружението; решение за прехвърляне на имуществото на сдружението с общественополезна дейност (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "з".
Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Раздел IX "з".


Чл. 33с. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно фондация се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А16.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. учредителен акт с нотариално заверени подписи (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
2. препис от учредителния акт или завещанието по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и/или на юридическо лице - член на управителен орган на фондацията, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, и/или за юридическо лице - член на управителен орган на фондацията, което юридическо лице не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
4. решението на съответния орган на юридическото лице - учредител, за учредяване на фондацията;
5. решението за определяне състава на управителния орган на фондацията;
6. решението за определяне на представляващ/и;
7. решение на компетентния орган на юридическо лице - член на управителния орган на фондация, за определяне на физическо лице, което ще го представлява в управителния орган на фондацията (в случай че е различно от законния представител), за изпълнение на задълженията му;
8. образци от подписите на лицата, които представляват фондацията;
9. доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
10. другите документи, предвидени със закон.

Чл. 33т. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
2. препис от решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. учредителният акт, съдържащ промените;
4. препис от учредителния акт, съдържащ промените, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на управителен орган на фондацията, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на орган на фондацията, което не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. решението на компетентния орган на юридическо лице - член на орган на фондацията, за определяне на физическо лице - представител, за изпълнение на задълженията му;
7. образци от подписите на новоизбраните лица, които представляват фондацията;
8. при заличаване на фондацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатора от отговорност и за разпределение на имуществото на фондацията; решение за прехвърляне на имуществото на фондацията с общественополезна дейност (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "и".
Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Раздел IX "и".


Чл. 33у. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно народно читалище се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А17.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. протокол от учредително събрание;
2. уставът на читалището, подписан от учредителите;
3. препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи читалището, и от валидния печат на читалището;
5. декларации от членовете на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
6. декларация от секретаря за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
7. декларации от членовете на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
8. свидетелства за съдимост за членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря;
9. другите документи съгласно изискванията на закон.

Чл. 33ф. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решенията за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване;
2. уставът на читалището, съдържащ промените;
3. препис от устава, съдържащ промените, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. списъкът на присъстващите на общото събрание членове на читалището (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателства за представителната власт на пълномощниците; актуален списък на членовете на читалището, имащи право на глас, заверен от представляващия; поканата за свикване на общо събрание и доказателства за спазване изискванията за свикване на общото събрание;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на читалището, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на читалището, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - член на читалището, което не е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел);
6. нотариално заверен образец от подписа на новоизбраното лице, което представлява читалището, и валидният печат на читалището;
7. декларации от новоизбраните членове на настоятелството по чл. 16, ал. 1, изр. 2 от Закона за народните читалища;
8. декларация от новоизбрания секретар за липса на обстоятелствата по чл. 17а, ал. 2 от Закона за народните читалища;
9. декларации от новоизбраните членове на проверителната комисия по чл. 18, ал. 2 от Закона за народните читалища;
10. свидетелства за съдимост за новоизбраните членове на настоятелството, проверителната комисия и новоизбрания секретар;
11. при заличаване на читалище: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора и за освобождаване на ликвидатора от отговорност; решение за прехвърляне на имуществото (ако такова е взето), останало след приключване на ликвидацията, и доказателства, че прехвърлянето е осъществено; удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
12. другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "к".
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Чл. 33х. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А18.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, имената на лицата, които представляват чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел според регистъра, в който е вписано (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
2. решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за откриване на клон;
3. учредителният акт или уставът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранното юридическо лице;
4. преписът от учредителния акт или устава на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. пълномощното за овластяване на представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
6. образецът от подписа на лицето, което представлява клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
7. другите документи съгласно изискванията на закон.

Чл. 33ц. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за съответната промяна;
2. удостоверението за извършено вписване в регистъра, където е вписано чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел (ако има такъв регистър);
3. пълномощното за овластяване на новоизбрания представител на клона с нотариална заверка на подписа на представляващия чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
4. образец от подписа на новоизбрания представител на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
5. при закриване на клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел - решението на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел в регистъра, където е вписано (ако има такъв регистър), удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
6. при вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел - документите относно прекратяването на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
7. при вписване на обстоятелства относно несъстоятелност на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел - актовете на компетентния орган по несъстоятелността, които са вписани по съответния ред според националния закон на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел;
8. другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел X.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прокура се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б1.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението за упълномощаване на прокурист (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образецът от подписа на прокуриста;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация от прокуриста, че не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението за промяната (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образецът от подписа на новия прокурист.
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация от новия прокурист, че не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел XI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон


Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б2.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) решението за откриване на клон;
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителите на клона на търговец, съответно образецът от подписа на лицето, определено за представляващ клона на юридическото лице с нестопанска цел.


Чл. 37. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) решението за промяната;
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителите на клона на търговец, съответно образецът от подписа на лицето, определено за представляващ клона на юридическото лице с нестопанска цел.

Раздел XII.
Заявление за вписване на допълнителни обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел XIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял


Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б3.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Към заявлението се прилага договор за залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите, писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя. При вписване на следващ залог върху същия дружествен дял се представя писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) По група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението", по група "Съгласие на заложния кредитор" и по група "Заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група "Заложен кредитор". По група "Заличаване на вписан залог" не се изисква съгласие в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При вписване на депозитар към заявлението се прилага декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) По група "Встъпване в правата на заложния кредитор" се представят официални документи, удостоверяващи удовлетворяването на предходните заложни кредитори или тяхно писмено потвърждение с нотариална заверка на подписа.


Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелствата по група "Залогодател" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, придобило права върху заложения дял.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Заложен кредитор" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като заложен кредитор.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Обезпечено вземане", по група "Парична сума, за която е учреден залогът", по група "Заложено имущество" и по група "Модалитети" към заявлението се прилага споразумението за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на депозитаря се представя декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(8) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При подновяване на вписан залог на дружествен дял се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група "Заложен кредитор".

Раздел XIV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на търговско предприятие се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б4.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Към заявлението се прилага договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите, решение за учредяване на залога, взето съгласно чл. 262п от Търговския закон, писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя. При вписване на следващ залог се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на всеки от предходните заложни кредитори.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) По група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението", по група "Съгласие на заложния кредитор" и по група "Заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група "Заложен кредитор". По група "Заличаване на вписан залог" не се изисква съгласие в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При вписване на депозитар към заявлението се прилага декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При вписване на управител на търговското предприятие към заявлението се прилага съгласието на управителя за назначаването му, декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) По група "Встъпване в правата на заложния кредитор" се представят официални документи, удостоверяващи удовлетворяването на предходните заложни кредитори или тяхно писмено потвърждение с нотариална заверка на подписа.

Чл. 45. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя и на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Заложен кредитор" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като заложен кредитор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на обстоятелства по група "Обезпечено вземане", по група "Парична сума, за която е учреден залогът", по група "Заложено имущество" и по група "Модалитети" към заявлението се прилага споразумението за изменение и допълнение на договора за особен залог с нотариална заверка на подписите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на депозитаря се представя декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и други документи, предвидени със закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При промяна на управителя на търговското предприятие се представя съгласието на новия управител за назначаването му, декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за особените залози, копие от застрахователната полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(8) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) При подновяване на вписан залог на търговско предприятие се представя писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в група "Заложен кредитор".

Раздел XV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор върху дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б5.


Чл. 47. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението се прилага запорното съобщение, съответно актът за изоставяне на изпълнението, както и другите документи, предвидени със закон.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Раздел XVI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на юридическо лице или европейско обединение по икономически интереси, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б6.


Чл. 49. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документите, установяващи прекратяването на юридическото лице или на европейското обединение по икономически интереси, назначаването на ликвидатор, определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (за юридическо лице - търговец);
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) решението за продължаване на прекратената дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) други документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) документите, установяващи осъществяването на съответното обстоятелство: решение на ръководния орган на юридическото лице или на европейското обединение по икономически интереси, съдебно решение за назначаване на ликвидатори;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел XVI "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Раздел XVI "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Заявлението се състои от две части: Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като се попълва само частта, съответстваща на обстоятелствата, подлежащи на вписване по съответния закон.
(2) В зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението се прилагат съответно:
1. декларация по чл. 63, ал 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
3. документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ;
4. нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
5. други документи съгласно изискванията на закон.

Раздел XVII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие и поемане на търговско предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В1.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението по чл. 262п от Търговския закон (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) договорът за прехвърляне на търговското предприятие с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и декларацията по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон;
3. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) актът за смърт на наследодателя;
5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) удостоверението за наследници, съответно завещанието;
6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) съгласието между наследниците за поемане на предприятието на едноличния търговец;
7. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при прехвърляне на търговско предприятие се заявяват за вписване от отчуждителя или правоприемника.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението по чл. 51 в случаите на прехвърляне на търговско предприятие, когато правоприемникът е физическо лице и не е регистриран като едноличен търговец, се прилага допълнително заявление за първоначална регистрация по образец съгласно приложение № А1. В този случай заявител по двете заявления е правоприемникът.
(2) Към допълнителното заявление по ал. 1 се прилагат документите по чл. 10, т. 1.
(3) Към заявлението по чл. 51 може да се приложи допълнително заявление за промяна в обстоятелствата по партидата на отчуждителя - едноличен търговец по образец съгласно приложение № А1, когато се иска заличаването му. В този случай заявител по двете заявления е отчуждителят.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Към допълнителното заявление по ал. 3 се прилагат документите по чл. 10, с изключение на удостоверението по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението по чл. 51 в случаите на поемане на търговско предприятие на едноличен търговец от наследник на основание чл. 60, ал. 2 от Търговския закон, когато наследникът не е регистриран като едноличен търговец, се прилага допълнително заявление за първоначална регистрация по образец съгласно приложение № А1.
(2) Към допълнителното заявление по ал. 1 се прилагат документите по чл. 10, т. 1.
(3) При поемане на търговското предприятие от наследник едноличният търговец на наследодателя служебно се заличава.

Раздел XVIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-1 за вливане, сливане, промяна на правната форма, преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, съответно приложение № В2-2 за разделяне и отделяне.


Чл. 54. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 53 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения А1 - А6 (според вида на правоприемника - едноличния търговец или новоучреденото, съответно приемащото дружество), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото дружество.


Чл. 55. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладите на проверителите;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262р от Търговския закон;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество по т. 7, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладите на проверителите;
10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) съгласията по чл. 262и, ал. 3 и 4 от Търговския закон;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262р от Търговския закон;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
15. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
16. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(3) При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма към заявленията се прилагат:
1. решението за преобразуване;
2. съгласията по чл. 264г, ал. 2 от Търговския закон;
3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено дружество, както и видът на членството;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г, предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България към заявлението се прилагат:
1. планът за преобразуване на европейското дружество в акционерно дружество;
2. докладът на органа на управление във връзка с преобразуването на европейското дружество в акционерно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване;
5. уставът на акционерното дружество;
6. необходимите документи за вписване на избраните органи;
7. списъкът на лицата, придобиващи акции, както и посочване на вида на акциите в акционерното дружество;
8. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
9. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
11. другите документи съгласно изискванията на закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на търговски дружества чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик към заявленията се прилага решението за преобразуване по чл. 265, ал. 3 от Търговския закон.


Чл. 56. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото дружество.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се дружество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на акционерното дружество - правоприемник.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от едноличния собственик.

Раздел XVIII "а".
Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Уведомяването на агенцията за подаване на искова молба за оспорване на преобразуването и искане за спиране на вписването се извършва със заявление по образец съгласно приложение № В2-3.


Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението по чл. 56а се прилагат препис от исковата молба за оспорване на преобразуването и документ, удостоверяващ подаването и в съда, пред който е предявен искът.

Раздел XVIII "б".
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-4 за вливане или сливане.


Чл. 56г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по предходния член се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения № А4 - А6 (според вида на новоучреденото, съответно приемащото, дружество), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото, дружество.


Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 56в се прилагат:
1. общият план за преобразуване;
2. решенията за преобразуване за всички участващи в преобразуването дружества;
3. удостоверенията по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО за всички участващи в преобразуването дружества със седалище извън Република България;
4. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
5. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. докладът на проверителя/ите;
7. съгласията по чл. 265к, ал. 3 от Търговския закон;
8. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
9. декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
10. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
11. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
12. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
13. документите, удостоверяващи изпълнение на изискванията по чл. 265с от Търговския закон;
14. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото, дружество.

Раздел XIX.
Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преустройство на кооперации се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В3-1 при вливане и сливане, съответно приложение № В3-2 при разделяне и отделяне.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението по чл. 57 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № А7, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучредената, съответно приемащата кооперация.


Чл. 59. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис на устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на новоучредената кооперация по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
9. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис от устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на новоучредената кооперация по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на преустройващата се кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на преустройващата се кооперация по т. 7, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 60. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащата, съответно новоучредената кооперация.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващата се кооперация.

Раздел XIX "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В3-3.


Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по предходния член се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № А7, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперацията.


Чл. 60в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 60а се прилагат:
1. решението на общото събрание за преобразуване;
2. уставът на кооперацията;
3. необходимите документи за вписване на избраните органи;
4. докладът на проверителя/ите;
5. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 60г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на кооперацията.

Раздел XIX "б".
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)


Чл. 60д. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на юридически лица с нестопанска цел се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-5 при вливане, сливане и промяна в друг вид, съответно приложение № В2-6 при разделяне и отделяне.

Чл. 60е. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към заявлението по чл. 60д се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения № А15, А16 или А17 (според вида на новоучреденото, съответно приемащото юридическо лице с нестопанска цел), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото юридическо лице с нестопанска цел.

Чл. 60ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел;
2. преписи от решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. препис на устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
4. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. приетият устав/учредителният акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел;
2. преписи от решенията на всички участващи в преобразуването юридически лица с нестопанска цел, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
4. препис от устава/учредителния акт на приемащото юридическо лице с нестопанска цел по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. приетият устав/учредителният акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. препис от устава/учредителния акт на новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. препис от устава/учредителния акт на преустройващото се юридическо лице с нестопанска цел, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ юридическото лице, ако при преобразуването такива са направени;
8. препис от устава/учредителния акт на преустройващото се юридическо лице с нестопанска цел по т. 6, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. други документи съгласно изискванията на закон.

Чл. 60з. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото юридическо лице с нестопанска цел.
(2) При преобразуване на юридически лица с нестопанска цел чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се юридическо лице с нестопанска цел.

Раздел XX.
Заявление за обявяване на актове


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г1, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е "Покана за свикване на общо събрание на акционерите", "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите", "Покана за събрание на кредиторите" и "Покана за свикване на общо събрание на членовете на юридическо лице с нестопанска цел", се посочва датата на насроченото събрание. При обявяване на план или договор за преобразуване се посочват и ЕИК и фирмите/наименованията на всички участващи в преобразуването юридически лица.
(2) Видът на актовете е, както следва:
1. "Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав";
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. "Покана за свикване на общо събрание на акционерите";
3а. "Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон";
4. "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите";
5. "Покана за записване на нови акции";
6. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ";
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Покана до кредиторите";
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Покана за събрание на кредиторите";
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Съобщение за сключен облигационен заем";
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предупреждение за изключване на акционер";
11. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел";
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решения за промени в подлежащи на вписване обстоятелства за юридическо лице с нестопанска цел";
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решение за намаляване на капитала";
14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решение за увеличаване на капитала";
15. (предишна т. 11а - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон";
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите";
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предложение за обратно изкупуване на акции";
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Договор/План за преобразуване";
19. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Доклад на управителния орган за преобразуването";
20. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Доклад на органа на управление";
21. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
22. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон";
23. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
24. (предишна т. 18а - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003";
25. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Предложение на органа на управление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество или европейско обединение по икономически интереси за преместване на седалището";
26. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Доклад на органа на управление на европейско дружество или европейско кооперативно дружество относно преместване на седалището";
27. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Обявление за продажба на заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози";
28. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 1 от Закона за особените залози";
29. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Окончателен списък на лицата, имащи права върху заложеното имущество, по чл. 39, ал. 4 от Закона за особените залози";
30. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Разпределение на сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество, по чл. 41, ал. 1 от Закона за особените залози";
31. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Съобщение за подадена молба за стабилизация на търговеца";
32. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Съобщение за отстраняване на нередовности на молбата за стабилизация на търговеца";
33. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Призовка за съдебно заседание в производство по стабилизация на търговец";
34. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Призовка за съдебно заседание за разглеждане и приемане на плана за стабилизация на търговец";
35. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Списък на кредиторите по чл. 770, ал. 2, т. 1 от Търговския закон";
36. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Определение на съда за откриване на производството по стабилизация на търговеца";
37. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Определение на съда за отхвърляне на молбата за стабилизация на търговеца";
38. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Определение на съда за одобряване на окончателния списък на кредиторите в производството по стабилизация";
39. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация";
40. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Жалба срещу определение на съда за утвърждаване или отказ за утвърждаване на плана за стабилизация";
41. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация";
42. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Жалба срещу определение на съда за прекратяване на производството по стабилизация";
43. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Списък на приетите вземания и финансовите отчети";
44. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Съобщение за изготвена сметка за разпределение";
45. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност";
46. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Молба за възстановяване в права";
47. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната";
48. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания";
49. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
50. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
51. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на допуснатия за разглеждане план";
52. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите";
53. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 31 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Молба за откриване на производство по несъстоятелност";
54. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) "Съдебен акт за наложено наказание лишаване от право да се упражнява търговска дейност";
55. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 32 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Друг акт" (посочва се видът на акта, представен за обявяване).
(3) Обявяването на договора, плана за преобразуване, списък по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон и доклада на управителния орган се заявява от всяко от преобразуващите се дружества.


Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението се прилагат:
1. подлежащият на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от заявителя препис;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от подлежащия на обявяване акт по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.

Раздел XX "а".
Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва "Годишен финансов отчет" и "Годишен доклад за дейността".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) подлежащият на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
2. (нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно приложение № 3;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Раздел XX "б".
Заявление за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Раздел XX "б".


Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, че не е осъществявана дейност през предходната календарна година, се представя за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г3, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва "Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството;
2. подлежащата на обявяване декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. други документи съгласно изискванията на закон.

Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма/наименование (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При запазване на фирма/наименование се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1.

Раздел XXI "а".
Заявление за издаване на удостоверения за законосъобразност (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) За издаване на удостоверения за законосъобразност се подава заявление по образец съгласно приложение № Е1, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чието регистърно дело се иска издаване на удостоверение. В единственото поле "Основание" се отбелязва основанието за издаване на удостоверението, както следва:
1. "вливане, сливане с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство", в случаите по чл. 265л от Търговския закон, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "учредяване на европейско дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка и поне едно от преобразуващите се дружества е със седалище в Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "преместване на седалището на европейско дружество от Република България в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато седалището на европейско дружество се премества от Република България в друга държава членка;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка и поне една от преобразуващите се кооперации е със седалище в Република България;
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република България в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато седалището на европейско кооперативно дружество се премества от Република България в друга държава членка.


Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 1 се прилагат следните документи:
1. решението за преобразуване;
2. доказателства, че решението за преобразуване е надлежно прието;
3. съгласията по чл. 265к, ал. 3 от Търговския закон;
4. докладът на проверителя;
5. декларация по чл. 265л от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
8. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
9. документите, удостоверяващи изпълнение на изискванията по чл. 265с от Търговския закон;
10. другите документи съгласно изисквания на закона.


Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 2 се прилагат следните документи:
1. решението на общото събрание на преобразуващото се дружество със седалище в Република България за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 20 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
2. списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
3. докладът на проверителя/ите;
4. декларация по чл. 281, ал. 3 от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
5. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
6. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
7. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
10. другите документи съгласно изисквания на закон.


Чл. 63г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 3 се прилагат следните документи:
1. предложението за преместване на седалището;
2. докладът на органа на управление във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. документът по чл. 8, ал. 7 от Регламент (ЕО) № 2157/2001, удостоверяващ, че интересите на кредиторите и на носителите на други права са защитени в достатъчна степен;
5. декларация по чл. 281, ал. 3 от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за предстоящото преместване на седалището;
7. другите документи съгласно изисквания на закон.


Чл. 63д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 4 се прилагат следните документи:
1. решението на общото събрание на всяка от участващите кооперации със седалище в Република България за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
2. списъкът с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
3. докладът на проверителя/ите;
4. декларация по чл. 51а, ал. 5 от Закона за кооперациите, че кооперацията не притежава земя в Република България;
5. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
6. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
7. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
10. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 63е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 5 се прилагат следните документи:
1. предложението за преместване на седалището;
2. докладът на органа на управление във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. документът по чл. 7, ал. 7 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, удостоверяващ, че интересите на кредиторите и на носителите на други права са защитени в достатъчна степен;
5. декларация по чл. 51а, ал. 5 от Закона за кооперациите, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за предстоящото преместване на седалището;
7. другите документи съгласно изисквания на закона.

Раздел XXI "б".
Заявление за изпълнение на указания (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 63ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания се подава заявление по образец съгласно приложение № Ж1, в което се посочват номерът на заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат.

Раздел XXI "в".
Заявление за данни за заявител (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 63з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато заявителите са повече от броя на предвидените полета в съответното заявление на хартиен носител, се подава допълнително заявление по образец съгласно приложение № З1, в което се посочват данни за заявителите, непосочени в основното заявление.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Раздел I.
Електронни партиди и списък на запазени фирми (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел се открива отделна електронна партида, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца, съответно юридическото лице с нестопанска цел.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За запазените фирми/наименования се води списък в базата данни на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Електронната партида на търговеца или клонът на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел се състои от две части - част "Вписани обстоятелства" и част "Обявени актове".
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В част "Вписани обстоятелства" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства и заличените вписвания относно търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. За всяко вписване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства;
2. електронен образ (електронно копие) на документите или самите електронни документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В част "Обявени актове" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за обявените актове относно търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на обявените актове;
2. текстът на обявения акт в буквено-цифров вид;
3. електронен образ (електронно копие) на обявените актове или самите актове, когато са представени под формата на електронен документ.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване, заличаване и обявяване с възможност за проследяване на историята на вписванията, заличаванията и обявяванията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По електронната партида на търговеца или клона на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел се оповестяват указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване, заличаване или обявяване, когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или не е платена дължимата държавна такса. Указанията за нерегистрираните търговци и юридически лица с нестопанска цел се оповестяват на електронната страница на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заявленията на нерегистрирани търговци и юридически лица с нестопанска цел, документите към тях и постановените откази се съдържат в специална справка "Документи без партида".


Чл. 66. (1) Информацията в част "Вписани обстоятелства" от партидата се структурира в полета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Полетата се попълват въз основа на заявление, акт на съда и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Полетата по ал. 1 се обединяват в групи, а групите се обединяват в раздели, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Общ статус", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно търговец или клон на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, групирани, както следва:
а) група "Идентификация";
б) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Основни обстоятелства";
в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Капитал";
2. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Прокура" (полетата в него се попълват само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия и кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прокура;
3. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Клонове" (полетата в него се попълват за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия, кооперации и юридически лица с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно клонове на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност, групирани, както следва:
а) група "Банка" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества - банки);
б) група "Застраховател" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи);
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Дружество по ЗППЦК/ЗПФИ" (полетата в нея се попълват само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества);
г) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Акционерно дружество със специална инвестиционна цел" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества);
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Други лицензирани търговци" (полетата в нея се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти, когато предметът на дейност изисква издаване на лиценз или разрешение).
5. раздел "Залог на дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Залогодател";
б) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
в) група "Заложен кредитор";
г) група "Обезпечено вземане";
д) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
е) група "Заложено имущество";
ж) група "Модалитети";
з) (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Съгласие на заложния кредитор";
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
к) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "и" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря";
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Изоставяне на изпълнението";
м) (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Встъпване в правата на заложния кредитор";
н) (предишна б. "л" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Подновяване на вписването на залога";
о) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) група "Заличаване на вписан залог";
6. раздел "Залог на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на търговско предприятие, групирани, както следва:
а) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
б) група "Заложен кредитор";
в) група "Обезпечено вземане";
г) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
д) група "Заложено имущество";
е) група "Модалитети";
ж) (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Съгласие на заложния кредитор";
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума";
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Изоставяне на изпълнението";
л) (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Встъпване в правата на заложния кредитор";
м) (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Подновяване на вписването на залога";
н) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) група "Заличаване на вписан залог";
7. раздел "Запор върху дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно запор върху дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Лице, в полза на което е наложен запорът";
б) група "Обезпечено вземане";
в) група "Сума, за която е наложен запорът";
г) група "Запорирано имущество";
д) група "Изоставяне на изпълнението";
8. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Ликвидация" (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия, кооперации и юридически лица с нестопанска цел; за клонове на чуждестранен търговец и за клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в полетата се попълват обстоятелства относно чуждестранния търговец, съответно чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно ликвидация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;
8а. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) раздел "Действителни собственици", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, групирани, както следва:
а) група "Основание за вписване";
б) група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим";
в) група "Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол";
г) група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици";
д) група "Действителни собственици - физически лица";
е) група "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари";
9. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) раздел "Прехвърляне/поемане на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти без търговец - публично предприятие в случай на прехвърляне на търговско предприятие, а в случай на поемане на търговско предприятие от наследник полетата се попълват за еднолични търговци), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие и поемане на търговско предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон.
10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Преобразуване" (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и юридически лица с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
11. раздел "Преустройство" (полетата в него се попълват само за кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно преустройство на кооперации;
12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) раздел "Стабилизация" (полетата в него се попълват за едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, кооперация и търговец - публично предприятие), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно стабилизацията, групирани, както следва:
а) група "Данни за производството по стабилизация";
б) група "Органи на производството по стабилизация";
13. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Несъстоятелност" (полетата в него се попълват за едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, кооперация, търговец - публично предприятие, и юридическо лице с нестопанска цел), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства относно несъстоятелността, групирани, както следва:
а) група "Данни за производството по несъстоятелност";
б) група "Органи на производството по несъстоятелност";
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) раздел "Забележки по вписванията".
(4) По партидата се визуализират само разделите, групите и полетата, в които има вписани обстоятелства.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Група "Идентификация" съдържа следните полета:
1. поле № 1 "ЕИК/ПИК", в което информационната система генерира автоматично единен идентификационен код при първоначално вписване на търговец, клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел и клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел или персонален идентификационен код при първоначално вписване на други лица и структури, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване в регистъра;
2. поле № 1а "Номер по национален регистър", в което се посочва номерът, под който чуждестранното юридическо лице е вписано в съответния регистър съгласно местното законодателство;
3. поле № 1б "Номер по национален регистър", в което се посочва номерът, под който чуждестранното юридическо лице е вписано в съответния регистър съгласно местното законодателство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Група "Основни обстоятелства" съдържа следните полета:
1. поле № 2 "Фирма/наименование", което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
2. поле № 3 "Правна форма", в което в зависимост от вида на заявлението информационната система попълва в автоматичен режим при първоначалното вписване и при вписване на преобразуване чрез промяна на правната форма на вписания в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субект; в случаите на търговец - публично предприятие, в това поле се отбелязва начинът, по който в специалния закон е определено, че търговецът е публично предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; в случай на вписване на акционерно дружество със специална инвестиционна цел добавката за правна форма АД се заменя от длъжностното лице по регистрацията с добавка АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел), съответно за правна форма ЕАД - с ЕАДСИЦ (еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
3. поле № 4 "Изписване на чужд език", което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
4. поле № 5 "Седалище и адрес на управление", което се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
5. поле № 5а "Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната", в което се посочва адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите, когато е различен от адреса на управление;
6. поле № 6 "Предмет на дейност", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
7. поле № 6а "Основна дейност по НКИД", което може да се попълва за всички вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел субекти;
8. поле № 6б "Цели", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
9. поле № 6в "Средства за постигане на целите", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
10. поле № 6г "Предмет на допълнителна стопанска дейност", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
11. поле № 7 "Управители", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, търговци - публични предприятия, и европейско обединение по икономически интереси;
12. поле № 7а "Лица, на които е възложено управлението", което се попълва само за събирателни и командитни дружества;
13. поле № 8 "Начин на управление", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и европейско обединение по икономически интереси;
14. поле № 9 "Председател", което се попълва само за кооперации;
15. поле № 10 "Представители", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
16. поле № 10а "Представляващи", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
17. поле № 11 "Начин на представляване", което се попълва за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
18. поле № 12 "Съвет на директорите", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълват полета № 13 и 14, и за командитни дружества с акции в автоматичен режим от съдържанието на поле № 20а;
19. поле № 12а "Управителен орган", което се попълва само за европейски дружества;
20. поле № 12б "Административен орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
21. поле № 12в "Заместници на членовете на административния орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
22. поле № 12г "Органи", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
23. поле № 12д "Органи на управление", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
24. поле № 13 "Управителен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12, за кооперации, за търговци - публични предприятия, и за европейски кооперативни дружества;
25. поле № 13а "Подгласници в управителния съвет", което се попълва само за кооперации;
26. поле № 13б "Ръководен орган", което се попълва само за европейски дружества;
27. поле № 13в "Заместници на членовете на управителния орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
28. поле № 13г "Настоятелство", което се попълва само за читалища;
29. поле № 14 "Надзорен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12;
30. поле № 14б "Надзорен орган", което се попълва само за европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
31. поле № 14в "Заместници на членовете на надзорния орган", което се попълва само за европейски кооперативни дружества;
32. поле № 15 "Контролен съвет", което се попълва само за кооперации, както и за търговци - публични предприятия;
33. поле № 15а "Подгласници в контролния съвет", което се попълва само за кооперации;
34. поле № 15б "Проверителна комисия", което се попълва само за читалища;
35. поле № 16 "Срок на дружеството", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
36. поле № 16а "Срок на съществуване", което се попълва само за търговци - публични предприятия;
37. поле № 16б "Срок на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
38. поле № 16в "Срок на юридическото лице с нестопанска цел", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел;
39. поле № 17 "Специални условия", което се попълва за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества и юридически лица с нестопанска цел;
40. поле № 17а "Определено за извършване на дейност в обществена полза", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
41. поле № 17б "С временно спрян статут в обществена полза", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, при служебно вписване на временно спиране на статут в обществена полза по чл. 44а, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
42. поле № 17в "Възстановяване на статут в обществена полза", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел при възстановяване на статут в обществена полза;
43. поле № 17г "Определено за извършване на дейност в частна полза", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в частна полза;
44. поле № 18 "Физическо лице - търговец", което се попълва само за еднолични търговци;
45. поле № 19 "Съдружници", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
46. поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции;
47. поле № 20а "Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
48. поле № 21 "Ограничено отговорни съдружници", което се попълва само за командитни дружества;
49. поле № 22 "Чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
50. поле № 22а "Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
51. поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на юридическо лице с нестопанска цел;
52. поле № 22в "Европейско обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
53. поле № 22г "Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
54. поле № 22д "Несъстоятелност на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
55. поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", което се попълва само за еднолични дружества с ограничена отговорност, еднолични акционерни дружества и европейски дружества с един акционер;
56. поле № 23а "Собственик", което се попълва само за търговец - публично предприятие;
57. поле № 23б "Холдингово европейско дружество като акционер", което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
58. поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
59. поле № 24а "Скрита непарична вноска", което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
60. поле № 25 "Отговорност над дялови вноски", което се попълва само за кооперации и европейски кооперативни дружества;
61. поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата", което се попълва само за търговец - публично предприятие;
62. поле № 25б "Общ размер на първоначалните имуществени вноски", което се попълва само за юридически лица с нестопанска цел, предвидили имуществени вноски;
63. поле № 25в "Източници на първоначално финансиране", което се попълва само за читалища и в него се вписват източниците на финансиране по чл. 21 от Закона за народните читалища: членски внос; културно-просветна и информационна дейност; субсидия от държавния и общинските бюджети; наеми от движимо и недвижимо имущество; дарения и завещания; други приходи;
64. поле № 26 "Прекратяване на търговската дейност", което информационната система или длъжностното лице по регистрацията попълва при вписване на обстоятелства по раздел "Ликвидация" (попълва се само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, клонове на чуждестранен търговец и търговци - публични предприятия);
65. поле № 26а "Прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел", което информационната система или длъжностното лице по регистрацията попълва при вписване на обстоятелства по раздел "Ликвидация" (попълва се само за юридически лица с нестопанска цел);
66. поле № 27 "Заличаване на търговеца/юридическото лице с нестопанска цел", което се попълва за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества, европейски кооперативни дружества и юридически лица с нестопанска цел;
67. поле № 27а "Заличаване поради преместване на седалището в друга държава членка", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
68. поле № 27б "Заличаване на запазването", което се попълва само при заличаване на запазването на фирма/наименование;
69. поле № 27в "Закриване на партида", което се попълва само за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
70. поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец/чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
71. поле № 28а "Заличаване на поделението на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
72. поле № 54 "Обем на представителна власт", което се попълва за клонове на търговци, клонове на чуждестранен търговец, клонове на юридическо лице с нестопанска цел и клонове на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел.
(3) Група "Капитал" съдържа следните полета:
1. поле № 31 "Размер", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества;
2. поле № 31а "Акции", което се попълва само за акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества;
3. поле № 31б "Минимален размер", което се попълва само за европейски кооперативни дружества;
4. поле № 32 "Внесен капитал", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
5. поле № 33 "Непарична вноска", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
6. поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", което се попълва само за акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества.
(4) Раздел "Прокура" съдържа следните полета:
1. поле № 41 "Прокуристи";
2. поле № 42 "Специални правомощия";
3. поле № 43 "Начин на представляване";
4. поле № 44 "Заличаване на прокура".
(5) Раздел "Клонове" съдържа следните полета:
1. поле № 51 "Седалище и адрес на управление на клон";
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 51а "Фирма/наименование на клон";
3. поле № 51б "ЕИК на клона";
4. поле № 52 "Предмет на дейност на клон";
5. (*) поле № 52а "Основна дейност по НКИД";
6. поле № 53 "Управители на клон";
7. поле № 53а "Прокурист/Прокуристи на клон";
8. поле № 54 "Обем на представителна власт";
9. поле № 55 "Закриване на клон".
(6) Група "Поделения на европейско обединение" съдържа единствено поле № 60 "Поделения на европейското обединение по икономически интереси, регистрирани в други държави членки".
(7) Група "Допълнителна информация" съдържа следните полета:
1. поле № 70 "Начин на учредяване на европейското дружество", в което се посочва начинът на учредяване съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 ("чрез вливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез сливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 2, ал. 2 и чл. 32 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 2157/2001"; "чрез учредяване на дъщерно европейско дружество по чл. 2, ал. 3 и чл. 35 и чл. 36 от Регламент (ЕО) № 2157/2001" или "чрез преобразуване на съществуващо акционерно дружество в европейско дружество по чл. 2, ал. 4 и чл. 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001");
2. поле № 70а "Начин на учредяване на европейското кооперативно дружество ", в което се посочва начинът на учредяване на европейското кооперативно дружество съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 ("чрез първоначално учредяване по чл. 2, ал. 1, параграф 1 до параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1435/2003", "чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, параграф 4 и чл. 19 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1435/2003" и "чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по чл. 2, ал. 1, параграф 5 и чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1435/2003");
3. поле № 71 "Преместване на седалището от друга държава членка в Република България", в което се посочват компетентният орган, номерът по досегашната регистрация, държавата, досегашното седалище и адрес на управление на европейското обединение по икономически интереси, европейското дружество и европейското кооперативно дружество.
(8) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Банка" съдържа следните полета:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 101 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции се вписват сделките, дейностите или операциите, извършването на които е забранено;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 102 "Лиценз", което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 25 от Закона за кредитните институции се вписва, че лицензът е отнет;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 102а "Поставяне под особен надзор", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 24 от Закона за кредитните институции се вписват определеният срок и условията на специалния надзор;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 103 "Разрешение", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 25 от Закона за кредитните институции се вписва разрешението, което е отнето;
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 104 "Квестори", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 23 от Закона за кредитните институции се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и датата, на която изтича срокът, за който са назначени;
6. поле № 105 "Други обстоятелства", в което се вписват други подлежащи на вписване обстоятелства.
(9) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Застраховател" съдържа следните полета:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 106 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на застраховател на принудителна административна мярка по чл. 587, ал. 3, т. 6 от Кодекса за застраховането се вписват видът застраховка, по който е забранено сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаването срока на сключени договори или разширяването на покритието по договорите и датата, на която изтича срокът на забраната;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 107 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 587, ал. 3, т. 3 от Кодекса за застраховането се вписва, че е ограничено или забранено свободното разпореждане с активи на дружеството в случаите по чл. 123 от Кодекса за застраховането;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 108 "Лиценз", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 587, ал. 4 от Кодекса за застраховането се вписва, че лицензът е отнет;
4. поле № 109 "Квестори", в което се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
5. поле № 110 "Други обстоятелства", в което се вписват другите подлежащи на вписване обстоятелства.
(10) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Дружество по Закона за публичното предлагане на ценни книжа / Закона за пазарите на финансови инструменти" съдържа следните полета:
1. поле № 111 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се вписват ценните книжа, продажбата или извършването на сделки с които са спрени, и датата, на която изтича срокът, за който е наложена мярката;
2. поле № 112 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се вписва, че е взето решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорни фондове;
3. поле № 113 "Квестори", в което се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
4. поле № 114 "Други обстоятелства", в което се вписват другите подлежащи на вписване обстоятелства.
(11) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Акционерно дружество със специална инвестиционна цел" съдържа единствено поле № 115 "Отказ за издаване на лиценз", в което се отбелязва влезлият в сила отказ за издаване на лиценз по чл. 14, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Информационната система в автоматичен режим изменя фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел, като обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" се заменят с "акционерно дружество", съответно "АД".
(12) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Други лицензирани търговци" съдържа следните полета:
1. поле № 116 "Особен търговски управител", в което се вписват име, ЕГН/ЛНЧ и адрес на особения търговски управител по чл. 56, ал. 4 от Закона за енергетиката;
2. поле № 117 "Други обстоятелства", в което се вписват други подлежащи на вписване обстоятелства за други лицензирани търговци.
(13) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Залогодател" съдържа поле № 201 "Залогодател/залогодатели".
(14) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа поле № 203 "Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане".
(15) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложен кредитор" съдържа поле № 205 "Заложен кредитор/заложни кредитори".
(16) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле № 207 "Основание";
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 207а "Договор за залог на дружествен дял", в което се отбелязват номер и дата на договора;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 208 "Предмет";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 209 "Размер";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 210 "Лихви";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 211 "Лихви и неустойки за забава".
(17) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле № 212 "Размер".
(18) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле № 213 "Описание";
2. поле № 214 "Цена".
(19) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле № 215 "Срок";
2. поле № 216 "Условия".
(20) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Съгласие на заложния кредитор" съдържа единствено поле № 216а "Съгласие на заложния кредитор", в което се вписва съгласието на заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3 и за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.
(21) (Предишна ал. 20 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле № 217 "Част от вземането, която се търси";
2. поле № 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле № 219 "Депозитар".
(22) (Предишна ал. 21 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря" съдържа следните полета:
1. поле № 220 "Данни за запора";
2. поле № 221 "Вдигане на запора".
(23) (Предишна ал. 22 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 222 "Размер";
2. поле № 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(24) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Встъпване в правата на заложния кредитор" съдържа единствено поле № 223а "Встъпване в правата на заложния кредитор", в което се вписва встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6 от Закона за особените залози.
(25) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 23 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Подновяване на вписването на залога" съдържа единствено поле № 224, в което се вписва подновяването на вписан залог и информационната система попълва в автоматичен режим датата на вписване на подновяването.
(26) (Предишна ал. 24 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заличаване на вписан залог" съдържа единствено поле № 225 "Заличен залог";
(27) (Предишна ал. 25 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа поле № 301 "Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане".
(28) (Предишна ал. 26 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложен кредитор" съдържа поле № 303 "Заложен кредитор/заложни кредитори".
(29) (Предишна ал. 27 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле № 305 "Основание";
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 305а "Договор за залог на търговско предприятие";
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 306 "Предмет";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 307 "Размер";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 308 "Лихви";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 309 "Лихви и неустойки за забава".
(30) (Предишна ал. 28 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле № 310 "Размер".
(31) (Предишна ал. 29 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле № 311 "Описание";
2. поле № 312 "Цена".
(32) (Предишна ал. 30 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле № 313 "Срок";
2. поле № 314 "Условия".
(33) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Съгласие на заложния кредитор" съдържа единствено поле № 314а "Съгласие на заложния кредитор", в което се вписва съгласието на заложния кредитор за извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество по чл. 8, ал. 3, за преобразуване на залогодателя по чл. 21, ал. 5 и за пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5 от Закона за особените залози.
(34) (Предишна ал. 31 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле № 315 "Част от вземането, която се търси";
2. поле № 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле № 317 "Депозитар";
4. поле № 318 "Покана за назначаване на управител на предприятие";
5. поле № 319 "Управител на търговското предприятие";
6. поле № 320 "Възстановено право на управление".
(35) (Предишна ал. 32 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" съдържа следните полета:
1. поле № 321 "Данни за запора";
2. поле № 322 "Вдигане на запора".
(36) (Предишна ал. 33 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 323 "Размер";
2. поле № 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(37) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Встъпване в правата на заложния кредитор" съдържа единствено поле № 324а "Встъпване в правата на заложния кредитор", в което се вписва встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6 от Закона за особените залози.
(38) (Предишна ал. 34 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заличаване на вписан залог" съдържа следните полета:
1. поле № 325 "Заличен залог";
2. поле 325а "Частично заличен залог".
(39) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 35 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Подновяване на вписването на залога" с единствено поле № 326, в което се вписва подновяването на вписан залог и информационната система попълва в автоматичен режим датата на вписване на подновяването.
(40) (Предишна ал. 36 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Лице, в полза на което е наложен запорът" съдържа поле № 401 "Лице/лица, в полза на което/които е наложен запорът".
(41) (Предишна ал. 37 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа единствено поле № 403 "Основание".
(42) (Предишна ал. 38 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Сума, за която е наложен запорът" съдържа следните полета:
1. поле № 404 "Размер";
2. поле № 404а "Мораторни/изтекли лихви";
3. поле № 405 "Лихви".
(43) (Предишна ал. 39 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Запорирано имущество" съдържа единствено поле № 406 "Описание".
(44) (Предишна ал. 40 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 408 "Вдигане на запора";
2. поле № 409 "Размер";
3. поле № 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(45) (Предишна ал. 41 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Раздел "Ликвидация" съдържа следните полета:
1. поле № 501 "Срок за ликвидация";
2. поле № 502 "Ликвидатори";
3. поле № 503 "Представител";
4. поле № 504 "Продължаване на дейността";
5. поле № 505 "Спиране или прекратяване на производството по ликвидация", което информационната система попълва в автоматичен режим при извършено вписване в поле № 801 "Откриване на производство по несъстоятелност" въз основа на акт на съда;
6. поле № 506 "Възобновяване на ликвидацията", което се попълва въз основа на акт на длъжностно лице по регистрацията по чл. 273, ал. 2 от Търговския закон (към който са приложени документите по чл. 49, т. 2).
(46) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" група "Основание за вписване" съдържа единствено поле № 529 "Основание за вписване", в което се отбелязва на какво основание се извършва вписването (чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици).
(47) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 42 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 46, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" съдържа следните полета:
1. поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим;
2. поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;
3. поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
4. поле № 534 "Представители", в което се посочват индивидуализиращите данни за лицата, представляващи дружеството;
5. поле № 535 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
6. поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
(48) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 43 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 47, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група "Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол" съдържа следните полета:
1. поле № 537 "Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол";
2. поле № 538 "Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол".
(49) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 43, изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 44 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 48, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици" с единствено поле № 540 "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
(50) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 44 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 45 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 49, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици група "Действителни собственици - физически лица" съдържа единствено поле № 550 "Действителни собственици - физически лица", в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица - действителни собственици - имена, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане, държава на пребиваване (ако е различна от Република България или държавата по гражданството).
(51) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Действителни собственици" при вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари група "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари" с единствено поле № 550а "Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари", в което се посочват индивидуализиращите данни на физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице - име, гражданство, единен граждански номер или дата на раждане.
(52) (Предишна ал. 42 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 45 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 46 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 50 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Раздел "Прехвърляне/поемане на търговско предприятие" съдържа следните полета:
1. поле № 600 "Прехвърляне или поемане на търговско предприятие";
2. поле № 601 "Отчуждител/наследодател";
3. поле № 602 "Правоприемник".
(53) (Предишна ал. 43 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 46 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 47 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 51 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Раздел "Преобразуване" съдържа следните полета:
1. поле № 701 "Форма на преобразуване";
2. поле № 702 "Преобразуващи се дружества";
3. поле № 702а "Преобразуващи се дружества при преобразуване по реда на раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон";
4. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 702б "Преобразуващи се юридически лица с нестопанска цел";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 703 "Правоприемници".
(54) (Предишна ал. 44 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 47 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 48 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 52 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Раздел "Преустройство" съдържа следните полета:
1. поле № 801 "Форма на преустройство";
2. поле № 802 "Преустройващи се кооперации";
3. поле № 802а "Преобразуващо се европейско кооперативно дружество";
4. поле № 803 "Правоприемници".
(55) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 53 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Стабилизация" група "Данни за производството по стабилизация" съдържа следните полета:
1. поле № 850 "Откриване на производство по стабилизация", в което се вписват датата на съдебното определение за откриване на производството по стабилизация; номер на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срокът за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след фирмата на търговеца добавката "в производство по стабилизация". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
2. поле № 851 "Допуснати обезпечителни мерки", в което се вписват допуснатите обезпечителни мерки - запор, възбрана, друга подходяща, допусната от съда мярка, номерът и датата на съдебното определение; съд, постановил акта; правно основание на акта, срокът за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
3. поле № 852 "Ограничаване разпоредителната власт на длъжника", в което се вписва, че дейността продължава под надзора на довереното лице, търговецът е лишен от разпоредителна власт, изпълнението на задължение към търговеца се приема от довереното лице и/или изпълнението на парични задължения се извършва със съгласието на довереника, номерът и датата на съдебното определение; съдът, постановил акта; правно основание на акта и срокът за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст "Лишени от разпоредителна власт" или "Дейността се извършва под надзора на довереното лице". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
4. поле № 853 "Прекратяване на производството", в което се вписва, че производството по стабилизация е прекратено и основанието за прекратяването му: "Оттеглен план", "Планът не е утвърден", "Пречки по чл. 762, ал. 3 или са представени неверни данни", "Търговецът не участва в съдебното заседание за приемане на плана", "Нарушение на наложени ограничения", "Неоказване на съдействие или невнасяне на разноски", "Планът за стабилизация не е приет" или "Утвърден план за стабилизация"; дата и номер на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срокът за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и дата на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването.
(56) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 54 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Стабилизация" група "Органи на производството по стабилизация" съдържа следните полета:
1. поле № 855 "Доверено лице", в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначеното доверено лице; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта;
2. поле № 856 "Проверител - регистриран одитор", в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначения проверител; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта;
3. поле № 857 "Надзорен орган", в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент), телефонът и адресът на електронна поща на назначените членове на надзорния орган; датата, номерът и делото, по което е постановено съдебното определение; съд, постановил акта, правно основание на акта.
(57) (Предишна ал. 45 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 48 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 49 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 55 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Несъстоятелност" група "Данни за производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. поле № 901 "Откриване на производство по несъстоятелност", в което се вписва датата на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност; номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
2. поле № 902 "Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността", в което се вписва датата, на която съгласно съдебното решение по чл. 630 от Търговския закон, съответно чл. 13 от Закона за банковата несъстоятелност, търговецът е станал неплатежоспособен, съответно свръхзадължен. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
3. поле № 903 "Органи на длъжника", в което се вписва, че правомощията на органите са прекратени, датата на съдебното решение или определение (чл. 635, ал. 2 от Търговския закон) за прекратяване на правомощията на органите на длъжника, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване; в този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст "Прекратени правомощия". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
4. поле № 904 "Спиране на производството", в което се вписва, че производството е спряно, датата на съдебното решение за спиране на производството по несъстоятелност, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
5. поле № 905 "Възобновяване на производството", в което се вписва, че производството е възобновено, датата на съдебното решение за възобновяване на производството по несъстоятелност, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване (чл. 632, ал. 2, чл. 706, ал. 3, чл. 709, 741а или 744 от Търговския закон), както и основанието за възобновяване: "неизпълнение на извънсъдебно споразумение", "неизпълнение на оздравителен план", "освобождаване на суми или откриване на имущество" или "спряно производство". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
6. поле № 906 "Прекратяване на производството", в което се вписва, че производството е прекратено и основанието за прекратяване на производството по несъстоятелност: "непоискано възобновяване" (чл. 632, ал. 4 от Търговския закон), "оздравителен план" (чл. 707 от Търговския закон), "изплатени задължения", "изчерпана маса" (чл. 735 от Търговския закон, съответно чл. 105, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност) или "сключено извънсъдебно споразумение" (чл. 740 от Търговския закон); дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
7. поле № 906а "Отказ за утвърждаване на оздравителен план", в което се вписва, че съдът е постановил отказ за утвърждаване на оздравителния план, дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
8. поле № 907 "Ограничаване разпоредителната власт на длъжника", в което се вписва, че длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст "Лишени от разпоредителна власт" и дата на акта (чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 2, чл. 635, ал. 2, чл. 710 от Търговския закон). При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
9. поле № 908 "Общ запор и възбрана", в което се вписват налагането на общ запор и възбрана върху имуществото и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение", срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
10. поле № 909 "Осребряване и разпределение", в което се вписват осребряване на имуществото и разпределение на сумите и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
11. поле № 910 "Обявяване в несъстоятелност", в което се вписва, че търговецът е обявен в несъстоятелност и датата на съдебното решение за обявяване на търговеца в несъстоятелност; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след фирмата на търговеца добавката "в несъстоятелност". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
12. поле № 911 "Възстановяване в права", в което се вписва, че длъжникът - едноличен търговец или неограничено отговорният съдружник в търговско дружество, съответно физическите лица, участвали в управлението на обявеното в несъстоятелност дружество, са възстановени в правата си, и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично акта, с който е постановено вписването;
13. поле № 911а "Отхвърлена молба за възстановяване в права", в което се вписва, че с влязло в сила решение на съда е отхвърлена молбата за възстановяване в права по чл. 750, ал. 1 от Търговския закон. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването.
(58) (Предишна ал. 46 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 49 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 50 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 56 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В раздел "Несъстоятелност" група "Органи на производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) поле № 912 "Синдик", в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначения синдик, временен синдик, временен синдик като предварителна обезпечителна мярка, служебен синдик или помощник-синдик; дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта, или "Фонд за гарантиране на влоговете в банките"; правно основание на акта; дата на встъпване в правомощията и дата на освобождаване;
2. поле № 915 "Надзорен орган", в което се посочват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначените членове на надзорния орган; дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; дата на встъпване в правомощията и дата на освобождаване.
(59) (Предишна ал. 47 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 50 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 51 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 57 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Раздел "Забележки по вписванията" съдържа единствено поле № 900 "Забележки", в което се вписват забележките относно вписани в партидата обстоятелства.
(60) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 48 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 51 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., предишна ал. 52 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., предишна ал. 58 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Раздел "Указания" съдържа единствено поле № 1100 "Указания", в което се оповестяват указанията на длъжностното лице по регистрацията в случаите, когато към заявлението не са приложени всички документи, изискващи се по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Информацията в част "Обявени актове" се структурира в поле № 1001 "Обявен акт", в което се вписва наименованието на обявения акт и информационната система попълва в автоматичен режим датата на обявяване на акта в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Полето се попълва въз основа на заявление, акт на съда, на държавни органи и на лица, осъществяващи публични функции, и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Списъкът на запазените фирми/наименования се състои от партиди за всяка една запазена фирма/наименование. Във всяка партида се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за извършеното запазване. Към всяка партида на запазена фирма/наименование се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, въз основа на които е извършено вписването в списъка на запазените фирми/наименования;
2. електронен образ (електронно копие) на документите, въз основа на които е извършено вписване в списъка на запазените фирми/наименования.

Чл. 70. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Информацията в партидата за всяка запазена фирма/наименование се структурира в полета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Полетата се попълват въз основа на заявление за запазване на фирма/наименование и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Полетата по ал. 1 са, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 2 "Фирма/наименование", в което се вписва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел ще извършва своята дейност;
2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата/наименованието (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
3. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се вписва заявяването за заличаване на запазването на фирма/наименование;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се вписват името/фирма/наименование и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицето, което заявява запазване на фирмата/наименованието, и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранния търговец, съответно юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел, който ще бъде вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под запазената фирма/наименование (съдружник, управител, представляващ, едноличен собственик и т. н.);
5. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 29а "Дата на вписване в списъка", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която е вписано запазването;
6. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) поле № 30 "Крайна дата на изтичане на правото за закрила", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която изтича правото на заявителя да подаде заявление за вписване на търговец или клон на чуждестранен търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на юридическо лице с нестопанска цел под запазената фирма/наименование.


Чл. 71. (1) Във всяко поле се визуализира последното извършено (актуалното) вписване, съответно обявяване.
(2) Когато е извършено заличаване на вписване, обстоятелството не се визуализира.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и заличаванията, формиращи актуалното състояние на търговеца или клона на чуждестранния търговец, съответно юридическо лице с нестопанска цел или клон на юридическо лице с нестопанска цел към определена дата и назад във времето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на всички обявявания към определена дата и назад във времето.


Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При извършване на вписване, заличаване и обявяване търговският регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел генерира автоматично момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел осигуряват връзка между всяко вписване, заличаване и обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел осигуряват възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване.

Раздел II.
Подаване на заявления, жалби и искания и приемане на актове на съда, държавни органи и лица, упражняващи публични функции (Загл. изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 73. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишен текст на чл. 73 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията, жалбите и исканията и приложенията към тях, както и актовете на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, се подават на хартиен носител или по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявленията, жалбите, исканията, актовете на съда, на държавен орган или на частен съдебен изпълнител, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система от служител в териториално звено на агенцията, който снема електронен образ от тях и приложените към тях документи със сканиращо устройство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Заявлението, подадено на хартиен носител, трябва да бъде попълнено по образец на български език и подписано от заявителя, не трябва да съдържа поправки и зачерквания, въведената информация трябва да е четима, напечатана или попълнена на ръка с печатни букви, написани с траен контрастен маркер или химикал. Не се допуска попълване на информацията с молив. Приложенията към заявлението трябва да не бъдат смачкани или скъсани и следва да са годни за снемане на електронен образ чрез високоскоростно сканиращо устройство.
(3) Идентичността на представените документи на хартиен носител със снетия от тях и съхранен в информационната система образ в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията чрез подпис и печат, поставени в специално поле върху всяка страница от документите на хартиен носител. Проверката за идентичност на представените документи на хартиен носител с електронните документи, създадени по посочения в ал. 1 начин, се изразява в съпоставяне на съдържанието на представените документи и на четимостта и пълнотата на снетия електронен образ от тях.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Служителят на агенцията по ал. 1 удостоверява идентичността на въведените по ал. 2 документи в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с подходящи технически средства, като електронен подпис или друго техническо решение, базирано върху PKI-технология, позволяващо осигуряване на интегритет на информационни обекти.


Чл. 75. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Агенцията осигурява възможност за подаване на заявления за вписване, заличаване и обявяване на жалби и искания и за приемане на актове на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и издава актове и извършва действия по административно обслужване по електронен път.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подаването на заявления по електронен път посредством уеб интерфейс се осигурява от агенцията по достъпен начин и в удобен за заявителите диалогов режим.


Чл. 76. (1) Агенцията разгласява възможността за подаване на заявления по електронен път по разбираем и достъпен начин. Агенцията е длъжна да предоставя подробна информация за това свободно в централните и териториалните си звена, включително и по електронен път.
(2) Агенцията е длъжна да предостави свободен и постоянен достъп до следната информация:
1. седалището и адреса си;
2. адресите на териториалните си звена;
3. данни за кореспонденция, включително телефон, адрес на електронна поща и Интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция, за осъществяване на пряка и навременна връзка с нея;
4. информация за подаване на предложения и жалби;
5. информация за обжалване на издаваните от агенцията актове във връзка с търговската регистрация;
6. друга информация, предвидена в закона.
(3) Агенцията обявява всички такси по ясен и разбираем начин.
(4) Агенцията предварително информира заявителя по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:
1. техническите стъпки по подаването на заявлението и тяхното правно значение;
2. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено заявлението;
3. езиците, на които заявлението може да бъде подавано.


Чл. 77. Агенцията осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди заявителят да подаде заявлението.


Чл. 78. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Заявителят може да подава електронни заявления, ако същите са съставени и подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и са спазени другите нормативни изисквания.


Чл. 79. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подаването на заявления се извършва през интерфейс, осигуряващ он-лайн пренос по стандартизиран протокол чрез публично достъпно уеб-базирано приложение на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Графичните интерфейси осигуряват извършването на електронните изявления и създаването на електронните документи в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и предоставят лесен и разбираем начин за работа на потребителите, включително за лица с увреждания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията осигурява и други интерфейси за безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Електронните документи се подават по електронен път в следните файлови формати:
1. заявлението - във файлов формат, който има възможността да включва в себе си електронен подпис: xml (Extensible Markup Language v 1.0 и следващи версии), или друг файлов формат, позволяващ капсулиране на електронното заявление, електронните документи, приложени към заявлението, и електронния подпис, както и в други стандартизирани формати;
2. приложенията - във файлов формат: pdf (Adobe Portable Document Format) doc (Windows Document Format), sxw (Open Office Standardized Document), txt (ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне), rtf (Rich Text Format), jpg, jpeg (JPEG JFIF растерни графични файлове), j2k, jpx, jp2 (JPEG 2000 JP2 или JPX растерни графични файлове), png (PNG растерни графични файлове), giff, tiff (Tagged Image File Format rev. 6.0 растерни графични файлове), както и в други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 могат да бъдат отделно подписвани и капсулирани във файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис (стандартизиран формат p7s - PKCS#7 стандарт) и стандартизирани формати, капсулиращи електронните документи и отделения електронен подпис (стандарт ats) или други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 81. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Техническите стандарти за осигуряване на достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и политиките за използваните графични интерфейси, както и типовете електронни документи и файлови формати, които се приемат и използват от агенцията, се публикуват на нейната Интернет страница. Агенцията съобразява стандартите и политиките с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация.


Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Рискът от грешки при предаване на заявлението към агенцията е за изпращача.


Чл. 83. (1) След постъпване на заявление по електронен път информационната система прави проверка на неговия формат, на утвърдените формати на приложените документи и за наличието на валиден електронен подпис, отговарящ на изискванията на закона.
(2) Ако заявлението отговаря на изискванията по ал. 1, както и в случаите, когато заявлението е подадено чрез териториално звено на агенцията на хартиен носител, информационната система генерира входящ номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на постъпването.


Чл. 84. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) След генерирането на входящия номер по чл. 83, ал. 2 се генерира и изпраща потвърждение до заявителя за получаването в агенцията. Когато заявлението е подадено на хартиен носител, документ за входящ номер се връчва на заявителя, съответно на приносителя от служител в териториалното звено на агенцията, в което заявлението е подадено.
(2) Потвърждението е електронен документ, който съдържа данни за входящия номер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Потвърждението се изпраща обратно на заявителя през уеб-интерфейс незабавно след подаването и успешната проверка по чл. 83, ал. 1. Допълнително потвърждението се изпраща подписано на адреса на електронната поща на заявителя.
(4) Потвърждение не е необходимо, ако заявителят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато е указал, че не желае да получава изявления от агенцията по електронен път.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При приемане на заявлението за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТРРЮЛНЦ.
(2) Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. Проверка на самоличността на заявителя може да се извърши и от лице, оправомощено да извършва нотариални удостоверявания. Ако подписът на заявителя под заявлението е удостоверен от такова лице, служителят на агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му и приема заявлението и приложените към него документи, без да проверява самоличността на приносителя.
(3) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път се извършва чрез:
1. съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението;
2. след успешна проверка по т. 1 се проверява въз основа на ЕГН/ЛНЧ на заявителя, посочен в заявлението, дали в съответната държавна служба, отговаряща за личната регистрация на физически лица, съответства физическо лице с провереното по т. 1 име; когато заявителят няма ЕГН/ЛНЧ, проверка по тази точка не се прави.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Проверката за идентичност по ал. 3 се извършва за всички физически лица, обстоятелства относно които подлежат на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Проверката за идентичност на юридическите лица се извършва чрез проверка в съответните регистри на юридическите лица.
(5) Проверките по ал. 3 и 4 при технологична възможност се извършват автоматизирано.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТРРЮЛНЦ, се извършва проверката по ал. 1, като данните за подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато заявлението или документите, изпратени по електронен път, са с различен от установения по реда на чл. 80 формат и вид, не са подписани с валиден електронен подпис съгласно закона или заявителят не може да се идентифицира, на подателя се изпраща съобщение, че заявлението не отговаря на установените нормативни изисквания.


Чл. 87. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Правилата за подаване на заявление и приложения към него се прилагат и при подаване на жалба срещу отказ и подаване на искане.


Чл. 88. (1) Изпращането на електронни изявления от агенцията се извършва чрез публичен електронен пощенски Интернет адрес съгласно действащите стандарти за транспортиране на електронни съобщения или чрез друг определен от изпълнителния директор на агенцията интерфейс. Електронният пощенски Интернет адрес се определя от изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Агенцията осигурява изпращането на електронни изявления и чрез други интерфейси, когато е осигурила безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса, при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към органите на държавната власт и местното самоуправление при необходимост агенцията може да изпраща електронни изявления, като ги записва върху външни носители.


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Електронните документи се съставят от агенцията за изпращане по електронен път във файлови формати, определени от изпълнителния директор на агенцията, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Раздел III.
Регистърно производство


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подадените заявления, искания, актове на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител за вписване, заличаване и обявяване се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разпределението на заявленията, исканията и актовете на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител за разглеждане от длъжностните лица по регистрацията се извършва от информационната система на принципа на случайния подбор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Актовете по чл. 14 ЗТРРЮЛНЦ, заявленията и исканията за отстраняване на допусната грешка се разпределят за разглеждане от длъжностните лица незабавно.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14 ЗТРРЮЛНЦ, по делото на търговеца, съответно на юридическото лице с нестопанска цел, незабавно се разглеждат всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато е постъпил акт на съда за спиране на регистърното производство на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи, незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Длъжностното лице по регистрацията извършва проверката по чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Длъжностното лице по регистрация има право на безвъзмезден достъп за служебни цели до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за установяване и проверка на данните за гражданската регистрация на лицата, както и до информационната система на Нотариалната камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис или документи с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на достъп до информацията в Национална база данни "Население" на длъжностните лица по регистрация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп, се извършва по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съобразно Закона за гражданската регистрация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на длъжностните лица по регистрация се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 12 от 1997 г.).

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изисквания, длъжностното лице по регистрацията:
1. при подадено заявление за вписване въвежда информацията за заявеното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
2. при подадено заявление за заличаване въвежда информацията за заличаваното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
3. при подадено заявление за обявяване въвежда информацията за представения акт от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, и пренася съдържанието на представения акт в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
4. при служебно изпратен или подаден от заинтересовано лице акт на съда вписва или заличава обстоятелствата, включително заличава вписването по чл. 30 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като въвежда информацията за обстоятелство в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец, съответно на юридическото лице с нестопанска цел или клона на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел, или обявява акта, като пренася съдържанието му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато към заявлението на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел за вписване, заличаване или обявяване:
1. не са приложени всички документи, които се изискват по закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) са представени документи с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, които не са въведени в базата данни на Информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност или представените документи не съответстват на въведените данни в Информационната система;
3. са представени документи, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни "Население";
4. когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел - на електронната страница на агенцията. В случай че заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, указанията се изпращат на посочения от него адрес на електронна поща.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В срок до 3 работни дни от постъпване на заявлението заявителят може да отстрани нередовността и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със заявление по образец съгласно приложение № Ж1. В този случай постъпилите по делото на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел заявления не се разглеждат до извършване на вписване или постановяване на отказ по заявлението, по което са дадени указания.


Чл. 93. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изисквания или не са изпълнени указанията по чл. 92а, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, в който посочва изчерпателно всички пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване.
(2) Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му, за което се прилага съответно редът на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него в заявлението адрес на електронна поща. В този случай потвърждаване на получаването не се изисква.


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел изисквания, длъжностното лице по регистрацията извършва исканото вписване, заличаване или обявяване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подаване на ново заявление след постановен отказ в рамките на срока за обжалване на отказа се счита, че срокът за заявяване е спазен.


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско обединение по икономически интереси се прилагат съответно правилата за събирателно дружество.


Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) След обявяване на предложението за преместване на седалището на регистрирано в Република България европейско обединение по икономически интереси от Република България на територията на друга държава членка по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 длъжностното лице по регистрацията проверява служебно дали европейското обединение по икономически интереси притежава земя в Република България.
(2) Ако длъжностното лице по регистрацията установи, че европейското обединение по икономически интереси притежава земя в Република България, то прави възражение срещу преместването на седалището на основание чл. 280а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85, като уведомява за това управител на европейското обединение по икономически интереси и компетентния орган по регистрацията на новото седалище.
(3) Възражението на длъжностното лице по регистрацията по ал. 2 следва да бъде направено в двумесечния срок от обявяването на предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85. Възражението на длъжностното лице по регистрацията подлежи на съдебен контрол.
(4) Ако в двумесечния срок по ал. 3 европейското обединение по икономически интереси отстрани пречките по чл. 280а, ал. 4 от Търговския закон, длъжностното лице по регистрацията оттегля възражението, като уведомява за това управител на европейското обединение по икономически интереси и компетентния орган по регистрацията на новото седалище.
(5) Заличаването на европейското обединение по икономически интереси в търговския регистър поради преместване на седалището на територията на друга държава членка се извършва след представяне на доказателства, че европейското обединение по икономически интереси е вписано в регистъра по новото седалище.


Чл. 94в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско дружество се прилагат съответно правилата за акционерно дружество.


Чл. 94г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско кооперативно дружество се прилагат съответно правилата за кооперация.


Чл. 94д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 1 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващото се дружество притежава земя в Република България и дали са спазени всички изисквания на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон. Длъжностното лице по регистрацията издава исканото удостоверение не по-рано от 14 дни от постъпване на искането и го обявява служебно по делото на преобразуващото се дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващото се дружество след получаване на уведомление, че преобразуването е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата, в която се намира седалището на приемащото или новоучреденото дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващото се дружество.


Чл. 94е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 2 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващото се дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство относно сливане/вливане по отношение на преобразуващото се дружество със седалище в Република България. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на преобразуващото се дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващото се дружество след получаване на уведомление, че учредяването на европейското дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която се намира седалището на европейското дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващото се дружество.


Чл. 94ж. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 3 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали европейското дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство във връзка с преместването на седалището на европейското дружество от Република България в друга държава членка. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на дружеството.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава европейското дружество след получаване на уведомление, че седалището на европейското дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която е преместено седалището на европейското дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на европейското дружество.


Чл. 94з. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 4 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващата се кооперация притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство относно вливане/сливане по отношение на преобразуващата се кооперация със седалище в Република България. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на преобразуващата се кооперация.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващата се кооперация след получаване на уведомление, че учредяването на европейското кооперативно дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която се намира седалището на европейското кооперативно дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващата се кооперация.


Чл. 94и. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 5 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали европейското кооперативно дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство във връзка с преместването на седалището на европейското кооперативно дружество от Република България в друга държава членка. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на европейското кооперативно дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава европейското кооперативно дружество след получаване на уведомление, че седалището на европейското кооперативно дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която е преместено седалището на европейското кооперативно дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на европейското кооперативно дружество.


Чл. 94к. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Договорът, планът за преобразуване, списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон и докладът на управителния орган се обявяват едновременно по делата на всяко преобразуващо се и приемащо дружество съгласно чл. 262к от ТЗ.


Чл. 95. Ако по делото на преобразуващо се дружество са вписани запор или залог върху дялове и акции, както и запор или залог върху търговско предприятие, длъжностното лице по регистрацията вписва същите по делото на приемащото, съответно на новоучреденото дружество, преди да впише прекратяването на преобразуващото се дружество.


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие, относно преобразуване на търговски дружества, преустройство на кооперации и преобразуване на юридически лица с нестопанска цел (въз основа на заявления по образец съгласно приложения № В1, № В2-1, № В2-2, № В2-5, № В2-6, № В3-1 и № В3-2) се извършва едновременно по партидите на отчуждителя и приобретателя, съответно по партидите на всяко от преобразуващите се дружества, преустройващи се кооперации или преобразуващи се юридически лица с нестопанска цел.

Раздел III "а".
Изправяне на грешки и непълноти (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.


Чл. 96б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Искане за отстраняване на грешки и непълноти, допуснати от длъжностни лица по регистрацията при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, може да се подаде от заявителя или от заинтересовано лице по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочва номерът на вписването по чл. 72, ал. 1 и грешката, съответно пропускът.


Чл. 96в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Отстраняване на грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, се извършва служебно при установяването им от длъжностното лице по регистрацията по ред, установен с вътрешни правила на Агенцията по вписванията.


Чл. 96г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато е допусната грешка или непълнота при снемане на електронен образ от представените от заявителя със заявлението документи от страна на служител по регистрацията, вследствие на което е постановен отказ, грешката или непълнотата се установява и отстранява по реда на чл. 96б или служебно от длъжностно лице по регистрацията по реда на чл. 96в.


Чл. 96д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Когато е допусната грешка или непълнота при снемане на електронен образ от представените от заявителя със заявлението документи от страна на служител по регистрацията и заявлението все още се разглежда, искане за отстраняване на грешки и непълноти може да се подаде от заявителя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочва входящият номер на заявлението по чл. 83, ал. 2 и грешката, съответно пропускът.
(2) Искането се свързва със заявлението, по което е допусната грешката или непълнотата, и вписването му се спира до отстраняването на грешката или непълнотата по ал. 1.
(3) Грешката или пропускът, допуснати при снемане на електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, се изправят от оправомощен служител по регистрацията в териториалната служба по регистрацията, като се използва оригиналът на подаденото заявление, и поправката се удостоверява по реда на чл. 74, ал. 4.
(4) Искането по ал. 1 се разглежда от длъжностното лице заедно със заявлението, по което е допусната грешката или непълнотата, без да се нарушават редът и сроковете за разглеждането му.


Чл. 96е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Когато грешката или непълнотата по чл. 96д, ал. 1 се установи от длъжностното лице по регистрацията, вписването се спира по ред, установен с вътрешни правила на Агенцията по вписванията, до отстраняването на грешката и непълнотата по реда на чл. 96д, ал. 3.
(2) След отстраняването на грешката или непълнотата заявлението незабавно се връща за разглеждане от същото длъжностно лице по регистрация.


Чл. 96ж. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Грешно или непълно въведената информация от служител в териториално звено на Агенцията по вписванията в системата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, извън снемането на електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, се изправя от длъжностното лице по регистрацията при вписването.

Раздел IV.
Запазване на фирма или наименование (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Раздел IV.
Запазване на фирма


Чл. 97. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подадените заявления за запазване на фирма или наименование се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията или определен от изпълнителния директор на агенцията служител по реда на постъпването им.
(2) Служителят проверява дали:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) подаденото заявление е по образеца за запазване на фирма/наименование;
2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) друго лице няма права върху фирмата/наименованието;
3. е внесена дължимата държавна такса.


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случай че са налице предвидените в чл. 97 изисквания, служителят въвежда информацията за запазената фирма/наименование от съответното поле на заявлението в съответното поле на списъка за запазените фирми и наименования в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 99. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Относно производството по запазване на фирма и наименование се прилагат съответно правилата на раздел III "Регистърно производство".

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел се съхраняват безсрочно. Съдържащата се в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.


Чл. 101. (1) Агенцията взема подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия, при които обработваните и предаваните данни да не подлежат на неправомерен или случаен достъп и възпроизвеждане.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Физическата защита на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в които се съхранява общата електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели и организации, трябва да са извън основния защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част от помещенията на агенцията имат само надлежно овластени служители в съответствие с техните функционални задължения.