навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРВИТЬОР-БАРМАН"

В сила от 02.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., отм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 12 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификацията по професията "Сервитьор-барман - ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., в сила от 22.03.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811080 "Сервитьор-барман" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 811080 "Сервитьор-барман" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 8110801 "Обслужване на заведения в общественото хранене".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл.1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Сервитьор-барман".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "в сферата на обслужването" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман"

Професионално направление:
 
811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
   
Наименование на професията:
 
811080 Сервитьор-барман
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността "Обслужване в заведения за обществено хранене", включена в професията "Сервитьор-барман", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен на Входящо
  професионална минимално
  квалификация образователно
    равнище
8110801 Обслужване в за- втора завършено
  ведения за обще-   основно
  ствено хранене   образование
       
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сервитьор-барман", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалността
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2
Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 8110801 "Обслужване в заведения за обществено хранене"
1. Посрещане, Прибори, посуда, храни и Стандарта за обслужване на Вежливо поведение и Вежливост;
обслужване и изпращане напитки, стоки, клиента при различни акуратно обслужване на Честност;
на гости; материали, машини, начини на хранене - клиента; Акуратност;
2. Зареждане и уреди, ресторантски а-ла-карт, шведски бюфет, Консултиране на гостите Отговорност;
подготовка на съоръжения и др., блок маса, ол инклузив и при избора на ястия и на Комуникативност;
ресторантските зали, необходими за различните форми на напитки; Мобилност;
барове, общи помещения, изпълнение на банкетинг; Преодоляване на Оперативност;
сектори за посрещане и задълженията и Основните правила за културните, социалните и Тренираност;
обслужване на гости при качествено обслужване сервиране на ястия и на религиозните различия Професионална
спазване на на клиентите - бележник, напитки; при обслужване на атрактивност;
технологичните правила; тирбушон, средства за Специфичните стандарти за клиента; Трудова
3. Приемане резервации писане; работа във фирмата и Представяне, Дисциплина;
за места в ресторанта и Компютърни системи, длъжностните рекламиране и Позитивно отношение към
бара и действия в случай работа с касов апарат и характеристики на презентиране на околната среда;
на анулирането им; тъч скрийн; служителите; продукта; Извършване на Работа в екип и
4. Вземане на поръчки, Стандарти на ресторанта Хигиенните изисквания в продажби и реализиране осъзнаване предимствата
изготвяне и разливане на и бара; търговските зали, барове, на печалба; от този вид организация
напитки, сервиране на Правилник за вътрешния общите помещения и офиси; Уреждане сметката на на работа;
храни и напитки, ред; Терминологията на госта при различни Дискретност;
отсервиране и Колективен трудов туристическото обслужване видове плащания - в Лоялност;
разплащане на договор; и общуването с госта; брой, с чек, с кредитна  
извършените поръчки; Наредба за работното Технико-експлоатационната карта, по банков път;  
Спазване на установените време и отпуските; характеристика на Справяне с оплаквания,  
правила за сервиране на Кодекс на труда; дейността - използване на жалби и рекламации на  
видовете ястия и напитки; Вътрешни заповеди, подходящите за сервиране госта;  
5. Участие в свързани с работата на температура, грамаж, и Прилагане изискванията и  
организирането на отделните звена - визуално оформяне на нормите за ръководство;  
дегустации, семплинги, "Заявки", "Снабдяване", ястията и на напитките; Изпълнение системите по  
презентации и промоции "Логистика", "Доставки", Свойствата, района на организация на труда;  
на храни и напитки "Лагеруване", "Перално произход, суровините, Текуща отчетна и  
(сомалиерство); стопанство", "Химическо времетраенето на статистическа дейност;  
6. Участие в ежедневни и чистене и гладене", приготвянето на ястията и на Спазване кодекса на  
ежеседмични "Ресторантско напитките и актуалните им труда;  
инструктажи и оперативни домакинство", "Храни и цени; Последици от нарушения  
обсъждания на проблеми напитки"; Конюнктурата на и следващите ги  
в обслужването и Наредба за туристическия пазар и наказания съгласно  
организацията на работа, категоризация на туристическата политика на действащото  
както за промени в ястия, обектите за хранене и ресторанта и бара; законодателство;  
неотразени в лист-менюто развлечения; Социално-психологическите Анализиране тенденциите  
и за нови форми на Вътрешни правила на особености на обслужването на туристопотока в  
сервиране; фирмата за движение на и поведението на гостите; ресторанта и бара;  
7. Проучване на документооборота; Технологията на Ползване на  
потребителското търсене; Нормативни документи и поддържане; своевременно професионално-речевия  
8. Контролира работата на инструкции, отстраняване на повреди в етикет и държавен  
помощник-сервитьори и регламентиращи ресторанта и бара; протокол при  
пикола относно дейността на звено Техники за предлагане на презентиране,  
състоянието на "Храни и напитки"; продукта и реализиране на рекламиране и  
търговските зали, Наредби за ПП правила и допълнителни услуги; предоставяне на основни  
баровете, общите процедури в ресторанта, Здравословни и безопасни и допълнителни услуги и  
помещения, служебните на мокрия бюфет и в условия на труд; мероприятия;  
офиси и функционалните бара;   Работа с компютърни  
площи и текущото им Наредбата за   системи, касов апарат и  
поддържане; категоризация на   тъч скрийн;  
9. Носи униформено и средствата за подслон,   Спазване на държавните  
работно облекло, местата за настаняване и   изисквания и фирмените  
поддържа неговата заведенията за хранене и   изисквания за персонала;  
чистота и изрядност; развлечения (ПМС ? 357   Техники за спечелване на  
10. Владее първичната oт 27.12.2004 г., ДВ, бр.   госта и превръщането му  
счетоводна отчетност в 29 от 2005 г.).   в постоянен клиент;  
ресторанта и бара;     Включване в  
11. Изпълнява качествено     анимационни ивенти с цел  
и в срок поставените     развлечения, шоу и  
задачи;     забавления на гости  
12. Спомага ежедневната        
заетост на ресторанта и        
бара, продажбите и        
допълнителните        
мероприятия в тях;        
13. Спазва всички        
нормативни изисквания,        
качеството на        
предлагане, трудовата        
дисциплина,        
изискванията за        
безопасни условия на        
труд, изискванията за        
безопасност на гостите и        
др.;        
14. Участва при        
разпределението на        
работата в екипите,        
бригадите, звената,        
секторите и отделите;        
15. Стреми се към        
професионално развитие        
и съдейства развитието        
на своите колеги:        
16. Запознава        
новоназначените        
служители със        
стандартите за работа,        
длъжностните        
характеристики,        
правилника за реда в        
обекта, вътрешния трудов        
ред и други документи;        
17. Участва в обучение,        
курсове, семинари и        
други форми за        
повишаване на        
квалификацията на        
базата на сравнително        
запознаване с        
чуждестранния опит и        
иновации в развитите        
туристически държави;        
18. Оценява        
провежданото обучение;        
19. Участва в периодично        
провеждане на тренинг        
обучение с цел        
превантивни мерки при        
възникване на пожар и        
при рискови ситуации;        
20. Присъства на        
ежемесечния инструктаж        
на персонала за мерки за        
сигурност и контрол.        
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение за България, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност и тяхното съобразяване със стандартите на Европейския съюз.
Основните дейности в сектора на туризма са хотелиерство, ресторантьорство и туристическо обслужване.
С откриването на нови заведения за хранене, модернизирането на хотели, ресторанти и барове и разкриването на нови туристически агенции търсенето на квалифицирани кадри става все по-голямо.
2.3. Възможности за професионална реализация
Изпълнението на националните и регионалните програми за икономическо развитие в областта на туризма изисква квалифицирана работна сила. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Сервитьор-барман" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): 5123-2001 Барман, 5123-2002 Главен сервитьор, 5123-2003 Обслужващ бюфет/лавка, 5123-2004 Салонен управител, 5123-2005 Сервитьор и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите. Предлагат се работни места в хотели, заведения за хранене и развлечения, семейни пансиони, къмпинги, клубни хотели, младежки бази за настаняване и други. Съществуват реални възможности за реализация на средните изпълнителски кадри както в България, така и в страните от ЕС.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да се обучават по друга специалност от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Повишаването на квалификацията, продължаването на образованието в колежи и университети, независимо от възрастта, е в съответствие със съвременните тенденции за продължаващо обучение през целия живот.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Сервитьор-барман" е подготовка на обучаваните за реализация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и ползва личните предпазни средства, не замърсява околната среда, поддържа лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
- познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията, познава принципите на деловото общуване, оценява ролята на комуникациите при ежедневния контакт с госта;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- познава и спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира и спазва договорни отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си;
- осъзнава необходимостта от повишаване на професионалната и езиковата си квалификация;
- знае общите правила за работа с компютър, умее да прилага в пряката си дейност специализирани програмни продукти;
- осъществява делова комуникация на един или два чужди езика, информира се за развитието на навостите в туристическата индустрия от специализирани чуждестранни издания.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионалното направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва санитарно-хигиенните изисквания за работа в ресторантьорството;
- прилага умения за комуникация на чужд език на работното място;
- прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
- прилага технологията на туристическото обслужване;
- оперира с машини и съоръжения в ресторантьорството;
- познава икономиката в ресторантьорството;
- познава нормативната уредба в туризма;
- притежава познания по културология и делово общуване;
- притежава познания по маркетинг и реклама.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва системите на организация на труда; води строга отчетност; прилага въведените стандарти в обслужването;
- знае и прилага стандарта за обслужване в ресторанта и бара;
- знае и прилага хигиенните изисквания в търговските зали, бара, общите помещения и офисите;
- владее терминологията на туристическото обслужване;
- знае технико-експлоатационните характеристики на всички машини и съоръжения в дейността;
- знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
- познава вътрешния туристически пазар и фирмената политика.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка включва теория и практика и се регламентира с Учебен план и Учебна програма, които се разработват на база на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети и модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите на обучението по съответния учебен предмет и модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава общите методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Сервитьор-барман" - втора степен на професионалната квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и ползва лични Здравословни и без-
  предпазни средства; опасни условия на
  Прилага основните прави- труд;
  ла за безопасна работа на Лична, производстве-
  работното място; на хигиена и хигиена
  Не допуска в работата си на работното място;
  замърсяване на околната Източници на риск;
  среда. Пожарна и аварийна
    безопасност;
    Долекарска помощ;
    Опазване на околна-
    та среда.
2. Познава принципите на Бизнес комуникации;
  деловото общуване; Културология;
  Прилага методите на вер- Бизнес - правила и
  бални и невербални кому- принципи;
  никации при общуване; Чужди езици.
  Владее изкуството за пред-  
  ставяне на продукта;  
  Прилага правилата на  
  връзки с обществеността.  
3. Спазва създадената органи- Отчетност във
  зация на труда; фирмата;
  Работи по установените Икономика.
  форми и срокове за водене  
  на отчетността.  
4. Познава правата и задълже- Здравословни и без-
  нията си като участник в опасни условия на
  трудовия процес, съгласно труд;
  Кодекса на труда; Управленска
  Разбира договорните отно- структура;
  шения между работодател Етика и право;
  и работник. Кодекс на труда.
5. Умее да работи в екип и Психология и логика;
  осъзнава предимствата от Философия.
  този вид организация на  
  работа;  
6. Познава социално психо- Психология и логика;
  логическите особености Философия;
  при обслужване на българ- Етика и право;
  ски и чуждестранни гости; Свят и личност.
  Преодолява културни, со-  
  циални и религиозни раз-  
  личия при обслужване  
  на клиента;  
  Познава социално психоло-  
  гическите особености на  
  персонала.  
7. Умее да работи с компю- Информатика;
  тър, касов апарат и тъч Информационни
  скрийн, ползва програмни технологии.
  продукти;  
  Събира и ползва  
  информация.  
8. Осъществява професиона- Свободно владее
  лен контакт с гостите на поне един чужд език;
  чужд език; Професионален чужд
  Участва периодично в език;
  курсове за повишаване на Специализирани
  чуждоезиковата издания на чужд език.
  квалификация.  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
1. Прилага и контролира сани- Безопасност на храни
  тарно-хигиенните изисква- и напитки, съгласно
  ния за работа в ресто- действащите
  рантьорството и туристи- инструкции ISO88
  ческата индустрия. и HACCP.
2. Прилага комуникативни Нормативни
  умения по бизнес комуни- документи в
  кации на чужд език производството;
    Организация на
    работното място.
3. Прилага технологията на Видове технологич-
  ресторантьорското и ту- ни процеси;
  ристическото обслужване. Видове машини,
    апарати и
    съоръжения;
    Видове техническа и
    технологична
    документация.
4. Оперира с машини и Условни означения
  съоръжения в туристи- в технологичните
  ческата индустрия. схеми;
    Видове техническа и
    технологична
    документация.
5. Спомага икономическата Икономика;
  политика на фирмата. Фирмен
    мениджмънт;
    Политика на
    фирмата.
6. Познава нормативно-прав- Етика и право;
  ната уредба в туризма. Закон за туризма;
    Категоризация -
    Наредбата за кате-
    горизация на средст-
    вата за подслон, мес-
    тата за настаняване
    и заведенията за хра-
    нене и развлечения.
7. Прилага познания по Комуникации и
  културология и делово бизнес;
  общуване. Вербална и невер-
    бална комуникация.
8. Прилага познания по Видове маркетинг;
  маркетинг и реклама. Функции на пазара;
    Рекламна политика.
Специфична за професията "Сервитьор-барман" задължителна професионална подготовка
Специалност: "Обслужване в заведения за обществено хранене"
1. Участва във: Ресторантски
  цялостния процес по посре- стандарт за
  щане, обслужване и изпра- обслужване на
  щане на гостите; гости;
  подготовката на търгов- Хигиенни
  ските зали, бара, общите изисквания;
  помещения и сектори; Специализирана
  ежеседмични инструктажи терминология в
  и работни обсъждания на туристическата
  проблеми в обслужването индустрия;
  и организацията на работа; Маркетинг;
  проучването на потреби- Фирмен
  телското търсене; мениджмънт;
  приемателно-предавателни Кодекс на труда.
  операции със снабдител-  
  ската и икономската  
  служба;  
  спазване нормативните  
  изисквания, качеството на  
  предлагане, трудовата дис-  
  циплина, изискванията за  
  безопасни условия на труд,  
  за безопасност на гостите  
  и други.  
2. Поддържа: Наредби за катего-
  Състоянието на търгов- ризация на средства-
  ските зали, бара, общите та за подслон и за-
  помещения, служебните веденията за хране-
  офиси и сектори за посре- не и развлечения;
  щане и обслужване на Кодекс на труда;
  гости; Счетоводна
  Униформеното и работно- отчетност;
  то облекло чисто и Фирмена политика;
  изрядно; Фирмен
  Постоянна счетоводна мениджмънт.
  отчетност на ресторанта  
  и бара;  
  Изпълнението на задачите;  
  Ежедневната заетост, ре-  
  зервации в ресторанта, ба-  
  ра и другите обекти за  
  хранене и развлечение и  
  допълнителните услуги.  
3. Участва при разпределение Наредби за отпуски;
  на работата в бригадите, Кодекс на труда;
  звената и секторите. Длъжностни харак-
    теристики на всички
    работни места в рес-
    торантската част.
4. Работи по реализация на Фирмена политика;
  фирмената политика: Правилник за
  Спазва правилника за вътрешния ред;
  вътрешния ред; Психология и етика;
  Допринася за добър со- Мениджмънт.
  циално-психологически  
  климат в екипа.  
5. Оценява нивото на реали- Фирмена политика;
  зираното обучение. Правилник за
    вътрешния ред;
    Психология и етика;
    Мениджмънт.
6. Участва в тренинг ППО;
  обучение. ЗБУТ;
    Гражданска отбрана.
7. Овладява мерките за Гражданска
  сигурност и контрол. отбрана;
    Правилник за
    вътрешния ред;
    Фирмена политика.
     
5. Система за оценяване и сертифициране на втора степен на професионална квалификация
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно ниво за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование и чрез диплома за средно образование - при прием след средно образование.
Входящото квалификационно ниво при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - Обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - Обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - Обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - Обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; изпълнява поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; оценява качеството на работа на всеки член от екипа, включително самооценка;
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при който обучаемият се счита за издържал, и които гарантират, че е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението по-нататък и да може да изпълнява служебните задължения, които професионалната му квалификация използва;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
- тежест на всяко изпитване при определяне оценката по предмета и модула;
- тежест на всяко изпитване при определяне на оценката по практическите упражнения и задачи.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практическа задача, бизнес план, проект и др. Всички те трябва да отговарят на ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професията "Сервитьор-барман".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се организират в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и Наредба № 3 за системата за оценяване.
Държавните изпити се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване трябва да отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
Критерий Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Организация и прилага усвоените зна- 60
  контрол на раз- ния и умения за посре-  
  личните произ- щане, обслужване и из-  
  водствени дей- пращане на гости, за  
  ности, съгласно предлагане и продаж-  
  специалността, би на храни и напитки;  
  в съответствие прилага усвоените зна-  
  с нормативните ния за предназначение-  
  изисквания то и правилното ползва-  
    не на материално-техническата база в ресторантьорството;  
    прилага усвоените теоретични знания в конкретни практически ситуации, свързани с технологичния процес;  
    прави заключения и изводи за ефективността на производствената дейност;  
    оперира с нормативни документи.  
2. Професионално- любезност и вежливост; 5
  личностни честност и акуратност;  
  качества комуникативност;  
    чувство на отговорност;  
    трудова и технологична  
    дисциплина;  
    прецизност при изпъл-  
    нение на дейностите;  
    културни обноски;  
    мобилност.  
3. Икономически и трудово законодател- 5
  трудово-правни ство - нарушения и  
  знания и умения злоупотреби;  
    отчетна дейност;  
    нормативни документи.  
4. Знания и умения работа с компютър, 5
  за информацион- касов апарат и  
  на техника и тъч скрийн;  
  технологии работа с програмни  
    продукти;  
    събиране и ползване  
    на информация.  
5. Здравословно организиране на пре- 5
  и безопасно уп- вантивни мерки за  
  ражняване на опазване на здравето  
  изучаваната про- на хората и на окол-  
  фесия и опазва- ната среда;  
  не на околната безопасна работа на  
  среда работното място;  
    разпознаване на основните източници на риск и предприемане на съответните действия за отстраняването им;  
    адекватно реагиране  
    в критични ситуации;  
    оказване на долекарска  
    помощ;  
    опазване на околната  
    среда при изпълнение  
    на конкретна произ-  
    водствена дейност;  
    ефективно и екологич-  
    но използване на  
    суровини и материали.  
6. Чуждоезикови владеене на един или 20
  знания и умения два чужди езика;  
    ефективна комуникация  
    поне на един чужд език.  
    Общо 100
       
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване трябва да отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
Критерий Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Организация на подготовка на работно- 10
  работното място то място;  
    поддържане и почиства-  
    не на работното място;  
    поддържане на лична,  
    технологична и произ-  
    водствена хигиена  
2. Здравословно и организиране на пре- 5
  безопасно упраж- вантивни мерки за  
  няване на изуча- опазване на здравето на  
  ваната професия хората и на околната  
  и опазване на среда;  
  околната среда безопасна работа на  
    работното място;  
    разпознаване на основ-  
    ните източници на риск  
    и предприемане на  
    съответните действия  
    за отстраняването им;  
    адекватно реагиране в  
    критични ситуации;  
    оказване на долекарска  
    помощ;  
    опазване на околната  
    среда при изпълнение на  
    конкретна производстве-  
    на дейност;  
    ефективно и екологично  
    използване на суровини  
    и материали.  
3. Изпълнение на качествено обслужване 60
  производствени на госта;  
  дейности по спе- правилно ползване на  
  циалността в материално-техничес-  
  съответствие с ката база в туристичес-  
  нормативните ката индустрия;  
  изисквания прилагане на усвоените  
    теоретични знания в  
    конкретни практически  
    ситуации, свързани с  
    технологичния процес;  
    прави заключения и  
    изводи за ефективността  
    на производствената  
    дейност;  
    оперира с нормативни  
    документи;  
    прави оценка на из-  
    вършената работа.  
4. Професионално- любезност и 5
  личностни вежливост;  
  качества честност и акуратност;  
    комуникативни умения;  
    умения за работа в екип;  
    чувство на отговорност;  
    позитивно отношение  
    към околната среда;  
    трудова и технологична  
    дисциплина;  
    мобилност.  
5. Чуждоезикови владеене професионално 15
  знания и умения на един или два чужди  
    езика;  
    осъществява комуни-  
    кация поне на един  
    чужд език.  
6. Знания и умения работа с компютър, 5
  за информацион- касов апарат и  
  на техника и тъч скрийн;  
  технологии работа с програмни  
    продукти;  
    събиране и ползване на  
    информация.  
    Общо 100
       

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобита втора степен на професионална квалификация по професията "Сервитьор-барман" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман".
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в учебни ресторанти и учебни барове или в заведения за хранене и развлечения, като обучаваните се разделят на групи.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда теоретичното обучение. Обзавеждането трябва да включва: работно място на преподавателя (работна маса и стол), работно място на всеки обучаем (работна маса и стол), бяла или черна учебна дъска, подходяща мебелировка, гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, платно за показване на слайдове от шрайбпроектор, както и други дидактически средства за обучение.
6.2. Компютърен кабинет и софтуерни продукти, ползвани в туристическата индустрия
Компютърният кабинет включва максимум 10 компютъра със сървър в мрежа и свободно пространство за всеки обучаем съобразно БДС. При обучението се ползват системи на разплащане и резервационни системи, както и програми за снабдяване.
6.3. Кабинет за обучение по чужд език
При възможност чуждоезиковото обучение трябва да се извършва в специализиран кабинет за изучаване на чужди езици.
Учебните кабинети да отговарят на необходимите педагогически, дидактико-методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават условия за успешно усвояване на знания и умения.
Нормативните изисквания към учебните кабинети включват:
- обща площ на кабинета от 40 до 45 кв. м;
- работни места, съответстващи на нормативите на обучаване за една паралелка и разположени така, че да осигуряват необходимата видимост до бялата/черната дъска и свободно преминаване на обучаваните от едно до друго работно място.
Обучението по практика на професията се извършва на място в заведения за хранене и развлечения в реална работна среда. Обучаемите се разпределят по работни места, които са съобразени с нормативните и методическите изисквания за извършване на ресторантьорска дейност, и изпълняват дейности и задачи под наблюдение на преподавателя.
Работното място за професията "Сервитьор-барман" може да бъде мокър бюфет, бар или търговска зала, оборудвани с необходимата професионална техника.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка, специфична за професията "Сервитьор-барман", включва теоретично обучение и практическо обучение - учебна и производствена практика. Извършва се от квалифицирани обучаващи, чиито завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност да отговарят на нормативната уредба.
7.1. По теория - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по Туризъм и/или Хотелски мениджмънт.
7.2. По практика - обучаващите трябва да притежават образователно-квалификационна степен "специалист", "бакалавър" или "магистър" по Хотелски мениджмънт и/или Туризъм.
Минимум веднъж на всеки три години е необходимо обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на своята професионална квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
- Апробиране в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума