навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "МЕХАНИЗАТОР НА ГОРСКА ТЕХНИКА"

В сила от 02.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 623030 "Механизатор на горска техника" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 623030 "Механизатор на горска техника" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 6230301 "Механизация на горското стопанство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Механизатор на горска техника".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Механизатор на горска техника" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "в селското и горско стопанство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Механизатор на горска техника"

Професионално направление:
 
623 Горско стопанство
   
Наименование на професията:
 
623030 Механизатор на горска техника
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професия "Механизатор на горска техника", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалност Степен на Входящо
  професионална минимално
  квалификация образователно
    равнище
6230301 Механизация на втора Завършено
  горското   основно
  стопанство   образование
       
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав, за да упражнява професията "Механизатор на горска техника", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.

Таблица 2
Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 6230301 "Механизация на горското стопанство"
1. Работи с машини за Машини за Характерните особености Подготовка на машините Отговорност, старателност
предварителна предварителна на горите в България; за работа; и акуратност;
подготовка на площите и подготовка на площите и Основните природни Присъединяване на Съобразителност;
за почвоподготовка. за почвообработка: фактори, прикачните и навесни Самообладание;
  Машини за изкореняване характеризиращи машини към тракторите; Последователност в
  и отстраняване на пънове; горскостопанските площи Регулиране на машините действията;
  Машини за подравняване - наклон на терена, и оръдията за работа; Бърза и точна преценка и
  и повърхностно почвени и климатични Спазване на изискванията реакция;
  разчистване на площите; условия, форма и размер за здравословни и Умения за работа в екип;
  Машини за терасиране на на площите, сезонен безопасни условия на Спазване на
  наклонени терени. характер на процесите; труд; йерархическа
  Лемежни плугове; Техническите Оказване на долекарска подчиненост;
  Навесни системи и характеристики на помощ. Спазване на трудовата и
  навесни плугове; машините за   технологичната
  Разрохвачи. предварителна   дисциплина.
  Култиватори; подготовка на площите и    
  Зъбни брани и влачки; за почвообработка;    
  Дискови оръдия; Условията, при които е    
  Почвообработващи целесъобразно    
  валяци; прилагането на    
  Почвообработващи съответните машини;    
  фрези; Видовете механична    
  Лехообразуватели. обработка на почвата;    
  Суровини и материали: Технологията на    
  Горива и смазочни работа;    
  материали. Теглително    
  Техническа и съпротивление на    
  технологична машините;    
  документация. Специфично    
  Специална работна съпротивление на    
  екипировка. почвата;    
    Значението на    
    изграждането на    
    изкопно-насипни тераси;    
    Изискванията за    
    здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд.    
2. Работи с машини и Машини и съоръжения за: Значението на Регулиране на машините Отговорност, старателност
съоръжения за бране и Събиране на плодове и семесъбирането; и оръдията за работа; и акуратност;
добиване на горски семена; Сроковете и начините за Експлоатация и Съобразителност;
семена, плодове и Добиване на семена и добиване на семена от техническо обслужване Самообладание;
резници резници; иглолистни и на съоръженията и Последователност в
  Почистване и сортиране широколистни видове; машините за добиване на действията;
  на семена. Видовете машини и семена и резници Бърза и точна преценка и
  Суровини и тяхното приложение; (шишаркосушилни, реакция;
  материали: Процесите на обезкрилителни апарати, Умения за работа в екип и
  Плодове, семена и шишаркосушене; машини за почистване и спазване на
  резници. Начините за разделяне сортиране на семената, йерархическа
  Техническа и на семената от примесите; резникорезачки и пр.); подчиненост;
  технологична Средствата за разделяне Спазване на изискванията Спазване на трудовата и
  документация. на семената по размер; за здравословни и технологичната
  Специална работна Изискванията за безопасни условия на дисциплина.
  екипировка. здравословни и труд;  
    безопасни условия на Оказване на долекарска  
    труд. помощ.  
3. Работи с машини за Машини: Видовете посеви; Регулиране на сеялките Отговорност, старателност
сеене Сеялки. Класификацията на за определена норма на и акуратност;
  Суровини и сеялките; посев; Съобразителност;
  материали: Изискванията към Регулиране на машините Самообладание;
  Горива и смазочни сеялките; и оръдията за работа; Последователност в
  материали; Общото устройство на Експлоатация и действията;
  Семена. сеялките; техническо обслужванена Бърза и точна преценка и
  Техническа и Технологията на сеялките; реакция;
  технологична работа; Спазване на изискванията Умения за работа в екип и
  документация. Изискванията за за здравословни и спазване на
  Специална работна здравословни и безопасни условия на йерархическа
  екипировка. безопасни условия на труд; подчиненост;
    труд. Оказване на долекарска Спазване на трудовата и
      помощ. технологичната
        дисциплина.
4. Работи с машини за Машини: Видовете почвени Подготовка и начин на Отговорност, старателност
изваждане на фиданки и Почвени свредли; свредли и тяхното работа на горските и акуратност;
за садене на фиданки и Машини за изваждане на устройство; садилни машини; Съобразителност;
резници фиданки; Класификацията и Работа с машините за Самообладание;
  Горски садилни машини - изискванията към пикиране; Последователност в
  за залесяване и за машините за садене и Подготовка и начин на действията;
  пикиране. изваждане на фиданките; работа на машините за Бърза и точна преценка и
  Суровини и Общото устройство на садене на резници; реакция;
  материали: машините за садене и Работа с различните Умения за работа в екип и
  Горива и смазочни изваждане на фиданките; видове машини за спазване на
  материали; Технологията на работа; изваждане на фиданки - йерархическа
  Фиданки. Изискванията за за изваждане на семенни подчиненост;
  Техническа и здравословни и фиданки, на Спазване на трудовата и
  технологична безопасни условия на едроразмерни фиданки и технологичната
  документация. труд. на дръвчета с почва дисциплина.
  Специална работна   около корените;  
  екипировка.   Регулиране на работното  
      положение на скобите за  
      подкопаване на  
      фиданките;  
      Регулиране на машините  
      и оръдията за работа;  
      Спазване на изискванията  
      за здравословни и  
      безопасни условия на  
      труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
5. Работи с машини и Машини и апарати: Мерките за растителна Работа с различни видове Отговорност, старателност
апарати за растителна Пръскачки; защита - предпазни и хербициди и отровни и акуратност;
защита Напрашвачки; изтребителни; вещества; Съобразителност;
  Аерозолни апарати. Препаратите за Образуване на Самообладание;
  Суровини и растителна защита; аерозоли; Последователност в
  материали: Общото устройство на Регулиране на машините действията;
  Горива и смазочни машините и апаратите за и апаратите за Бърза и точна преценка и
  материали; растителна защита; определена разходна реакция;
  Препарати за растителна Предназначението и норма - регулиране на Умения за работа в екип и
  защита. класификацията на дебита и регулиране на спазване на
  Техническа и машините и апаратите за скоростта на движение на йерархическа
  технологична растителна защита; машините; подчиненост;
  документация. Технологията на Регулиране на машините Спазване на трудовата и
  Предпазни средства и работа; и оръдията за работа; технологичната
  специална работна Изискванията за Спазване на дисциплина.
  екипировка. здравословни и изискванията за  
    безопасни условия на здравословни и  
    труд. безопасни условия на  
      труд;  
      Оказване на долекарска  
      помощ.  
6. Работи с машини и Машини и Видовете напояване; Регулиране на машините Отговорност, старателност
инсталации за напояване инсталации: Класификацията и и оръдията за работа; и акуратност;
  Дъждовални машини; устройството на Спазване на изискванията Съобразителност;
  Дъждовални инсталации. дъждовалната техника; за здравословни и Самообладание;
  Техническа и Технологията на работа; безопасни условия на Последователност в
  технологична Изискванията за труд; действията;
  документация. здравословни и Оказване на долекарска Бърза и точна преценка и
    безопасни условия на помощ. реакция;
    труд.   Умения за работа в екип и
        спазване на
        йерархическа
        подчиненост;
        Спазване на трудовата и
        технологичната
        дисциплина.
7. Извършва сеч и Инструменти: Процесът на рязане; Разпознаване на Отговорност, старателност
първична обработка на Брадви; Видовете рязане; дървесните видове; и акуратност;
дървените материали Цапини; Устройството и Разпознаване и Съобразителност;
  Лостове-обръщачи; параметрите на измерване на Самообладание;
  Клещи; елементарния резец; недостатъците на Последователност в
  Триони; Сила, мощност и дървесината; действията;
  Клинове. специфично Кубиране и Бърза и точна преценка и
    съпротивление при сортиментиране на реакция;
    елементарното рязане; различните видове Умения за работа в екип и
    Факторите, от които дървени материали; спазване на
    зависи специфичното Прилагане на различните йерархическа
    съпротивление при видове рязане в подчиненост;
    рязане; дърводобива; Спазване на трудовата и
    Стандартите за облите Регулиране на машините технологичната
    дървени материали и и оръдията за работа; дисциплина.
    дървата за огрев; Спазване на изискванията  
    Видовете триони; за здравословни и  
    Дървесни видове, безопасни условия на  
    подлежащи на белене; труд;  
    Начините за белене на Оказване на долекарска  
    кората на дървените помощ.  
    материали чрез рязане -    
    рендосване, фрезуване,    
    безцентрово стругуване;    
    Цепене на дървесината;    
    Силово рязане;    
    Изискванията за    
    здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд.    
8. Работи с механизирани Механизирани Видовете моторни триони Разпознаване на Отговорност, старателност
дърводобивни дърводобивни - предназначение, маркировката - гранични и и акуратност;
инструменти инструменти: класификация и основни други знаци в лесосечния Съобразителност;
  Моторни верижни триони; конструктивни фонд; Самообладание;
  Моторни дискови триони особености; Подготовка на моторните Последователност в
  (храсторези). Устройството на триони за работа; действията;
  Инструменти, уреди, моторните триони - Изпълнение на Бърза и точна преценка и
  апарати и машини за: двигател, предавателен технологичните операции реакция;
  Заточване и изравняване механизъм, режещ апарат с моторни триони, при Умения за работа в екип и
  на зъбите; Изравняване и техните основни части; стриктно спазване на спазване на
  на ограничителите на Технологията и правилата правилата за работа с йерархическа
  подаването; за безопасна работа с тях; Заточване и подчиненост; Спазване
  Контролно-измервателни моторните триони; изравняване на зъбите на на трудовата и
  уреди. Машините, апаратите и трионите; технологичната
  Спомагателни съоръженията за Регулиране на машините дисциплина.
  инструменти: заточване на трионите; и оръдията за работа;  
  Брадви; Контролно-измервателните Използване на  
  Цапини; уреди за определяне на спомагателните  
  Клинове; точността на извършените инструменти;  
  Лостове-обръщачи. работи при подготовката Спазване на изискванията  
  Суровини и на режещите за здравословни и  
  материали: инструменти; безопасни условия на  
  Горива и смазочни Приложението на труд;  
  материали. спомагателните Оказване на долекарска  
  Техническа и инструменти; помощ.  
  технологична Изискванията за    
  документация. здравословни и    
  Специална работна безопасни условия на    
  екипировка. труд.    
9. Работи с дърводобивни Машини и съоръжения за Видовете машини за Работа с машини за Отговорност, старателност
машини и съоръжения първична обработка на кастрене и тяхното кастрене; и акуратност;
  дървените материали: приложение; Работа с машини за Съобразителност;
  Машини за кастрене; Устройството и принципа белене - роторни и Самообладание;
  Машини за белене; на действие на машините дискови коробелещи Последователност в
  Машини за цепене. за кастрене; машини; действията;
  Суровини и Видовете машини за Работа с машини за Бърза и точна преценка и
  материали: белене и тяхното цепене; реакция;
  Горива и смазочни приложение; Регулиране на машините Умения за работа в екип и
  материали. Устройството и принципа и оръдията за работа; спазване на
  Техническа и на действие на машините Спазване на изискванията йерархическа
  технологична за белене; за здравословни и подчиненост;
  документация. Видовете машини за безопасни условия на Спазване на трудовата и
  Специална работна цепене и тяхното труд; технологичната
  екипировка. приложение; Оказване на долекарска дисциплина.
    Устройството и принципа помощ.  
    на действие на машините    
    за цепене;    
    Технологията на работа;    
    Изискванията за    
    здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд.    
10. Работи с Машини и съоръжения за Предназначение и Транспортиране на Отговорност, старателност
дърводобивни машини и извозване на дървените класификация на дървените материали с и акуратност;
съоръжения за извозване материали от сечищата тракторите; трактори; Съобразителност;
на дървените материали до горските складове: Видовете трактори за Транспортиране на Самообладание;
  Трактори за извозване на извозване на дървени дървените материали с Последователност в
  дървени материали; материали; въжени линии; действията;
  Въжени линии и системи Устройството, Разчитане на Бърза и точна преценка и
  за извозване на дървени технологичното техническите реакция;
  материали - стационарни оборудване и видовете характеристики на Умения за работа в екип и
  и мобилни (тракторни). конструкции на трактори въжените линии; йерархическа
  Суровини и за извозване на дървени Разчитане на схемите на подчиненост;
  материали: материали; въжените линии; Спазване на трудовата и
  Горива и смазочни Видовете въжени линии и Разчитане на технологичната
  материали. системи за извозване на техническите дисциплина.
  Техническа и дървени материали и характеристики на  
  технологична тяхното приложение; лебедките;  
  документация. Устройството и принципа Построяване на въжените  
  Специална работна на действие на въжените линии на терена;  
  екипировка. линии и системи; Регулиране на машините  
    Обслужването на и оръдията за работа;  
    въжените линии и Експлоатация и  
    системи; Задвижващите техническо обслужване  
    устройства при въжените на машините и  
    линии и системи; съоръженията за  
    Подвижният състав на извозване на дървените  
    въжените линии и материали; Управление и  
    системи; работа с трактори;  
    Технологията на Опазване на горския  
    работа; фонд;  
    Горско-пътната Спазване на изискванията  
    мрежа; за здравословни и  
    Изискванията за безопасни условия на  
    здравословни и труд;  
    безопасни условия на Оказване на долекарска  
    труд. помощ.  
11. Работи с машини и Машини и съоръжения за Видовете кранове: Стабилизиране на Отговорност, старателност
съоръжения за товарене, товарене, разтоварване и тракторни и автомобилни; машините и съоръженията и акуратност;
разтоварване и рампиране на дървените Устройството и за товарене, Съобразителност;
рампиране на дървените материали: конструктивните разтоварване и Самообладание;
материали Кранове; особености на различните рампиране на дървените Последователност в
  Челюстни товарачи; видове кранове; материали при работа и действията;
  Устройства за Принципа на действие и проверка за тяхната Бърза и точна преценка и
  самонатоварване на приложението на устойчивост; реакция;
  автомобилните средства; различните видове Регулиране на машините Умения за работа в екип и
  Транспортьори. кранове; и оръдията за работа; спазване на
  Суровини и материали: Техническите Експлоатация и йерархическа
  Горива и смазочни характеристики на техническа поддръжка на подчиненост;
  материали. крановете; машините и съоръженията Спазване на трудовата и
  Техническа и Видовете челюстни за товарене, технологичната
  технологична товарачи; разтоварване и дисциплина.
  документация. Устройството, принципа рампиране на дървените  
  Специална работна на действие и материали;  
  екипировка. приложението на Работа с кранове;  
    челюстните товарачи; Спазване на изискванията  
    Техническите за здравословни и  
    характеристики на безопасни условия на  
    челюстните товарачи; труд;  
    Принципът на действие и Оказване на долекарска  
    приложението на помощ.  
    устройствата за    
    самонатоварване на    
    автомобилните    
    транспортни средства;    
    Видовете транспортьори;    
    Устройството, принципа    
    на действие и    
    приложението на    
    транспортьорите;    
    Изискванията за    
    здравословни и    
    безопасни условия на    
    труд.    
12. Познава и прилага Машини: Видовете, формата и Разпознаване характера Отговорност, старателност
правилата за пожарна Трактори; интензивността на на пожара и неговите и акуратност;
безопасност и борба с Булдозери; пожарите; особености; Съобразителност;
пожарите Плугове; Тактиката, методите Ориентиране в пожарната Самообладание;
  Ръчни инструменти (преки и косвени) и ситуация; Последователност в
  Триони. средствата за гасене на Прилагане на различните действията;
    пожарите; методи и средства за Бърза и точна преценка и
    Изискванията за гасене; реакция;
    здравословни и Спазване на изискванията Умения за работа в екип и
    безопасни условия на за здравословни и йерархическа
    труд. безопасни условия на подчиненост;
      труд; Спазване на трудовата и
      Оказване на долекарска технологичната
      помощ. дисциплина.
         
2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Горско стопанство"
Опазването, възстановяването и увеличаването на горския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионално направление "Горско стопанство", както и изискванията към тях, непрекъснато се увеличават поради новите екологични, икономически и социални проблеми на нашата съвременност.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство съществува увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка в този сектор на икономиката.
Завършилите обучение по професията "Механизатор на горска техника" могат да се явят на изпити за свидетелство за управление на МПС - категория Ткт , в съответствие със Закона за движение по пътищата и свидетелство за правоспособност за работа с трактори и горска техника съобразно Наредба № 8 от 2004 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност (ДВ, бр. 20 от 2004 г.).
Придобилите професионална квалификация по професията "Механизатор на горска техника" - трета степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006 г.) от единични групи 8331 Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство, 6141 Горски работници, секачи и извозвачи на дървен материал и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Механизатор на горска техника" може да се обучава по други професии от професионално направление "Горско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление "Горско стопанство").
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Механизатор на горска техника" може да се обучава за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-механизатор", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата и специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Механизатор на горска техника" - втора степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация в държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции и дърводобивните фирми.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се отговорно при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- осъществява кратка комуникация на чужд език при изпълнение на трудовата си дейност.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Горско стопанство"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (вкл. за стопанисване на горите, за дърводобив и др.);
- познава и прилага изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Правилника за прилагане на Закона за горите, Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и другите нормативни документи, свързани с ползването на дървесината в горите;
- познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти - в лесокултурната дейност, в дърводобива и други инструменти;
- познава и прилага основните методи и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
- познава и прилага режимите на стопанисване на горите и на ползване на горските ресурси - при сечите, извозването и превозването на дървения материал и др.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Механизатор на горска техника" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено дейностите в горското стопанство, като:
- познава основните дървесни и храстови видове;
- познава и ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и други дейности, лов и охрана на горите;
- познава и разграничава таксационните показатели на насажденията с оглед провеждане на сечите;
- познава недостатъците на дървесината и определя нейното качество и категория;
- познава, съхранява и борави с използваните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горскостопанските дейности;
- познава и прилага методите за техническо обслужване на машините, използвани в горското стопанство и дърводобива;
- познава, съхранява и работи с машините за предварителна подготовка на площите и за почвообработка;
- познава и работи с машините и съоръженията за бране и добиване на горски семена, плодове и резници;
- познава и работи с машините за сеене;
- познава, съхранява и работи с машините за изваждане на фиданки и за садене на фиданки и резници;
- познава, съхранява и работи с машините и апаратите за растителна защита;
- познава, съхранява и работи с машините и инсталациите за напояване;
- познава, съхранява и борави с инструментите за сеч и първична обработка на дървените материали;
- познава, съхранява и работи с механизираните дърводобивни инструменти;
- познава, съхранява и работи с дърводобивните машини и съоръжения за първична обработка на дървените материали;
- познава, съхранява и работи с дърводобивните машини и съоръжения за близък транспорт и извозване на дървените материали;
- познава, съхранява и работи с машините и съоръженията за товарене, разтоварване и рампиране на дървените материали;
- познава и прилага методите и средствата за пожарна безопасност и за борба с пожарите;
- познава и прилага технологията на работа с различните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горскостопанските дейности и правилата за безопасна работа с тях.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Механизатор на горска техника".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Механизатор на горска техника" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лич- Здравословни и безопасни
ните предпазни средства, условия на труд;
знае и прилага основните Пожарна и аварийна
правила за безопасна ра- безопасност;
бота на работното място, Долекарска помощ;
не замърсява с работата Опазване на околната
си околната среда среда.
2. Умее да формулира Водене на разговор чрез
проблеми; задава въпроси; различни средства за
прави отчет за извършена- комуникация;
та работа; познава органи- Представяне в писмен вид
зацията на фирмата и пра- на молба, отчет, заявка;
вомощията на длъжност- Устройство и организация
ните лица на фирмата.
3. Познава системите за Социално осигуряване,
заплащане на труда и спе- данъчна система;
цификациите на материа- Заплащане на труда,
лите и вложения труд трудови норми.
4. Познава правата и за- Кодекс на труда;
дълженията си като уча- Длъжностна
стник в трудовия процес; характеристика;
разбира договорните отно- Икономическа и йерархи-
шения между работодател ческа обвързаност на
и работник; отнася се с дейностите във фирмата.
чувство за отговорност  
при изпълнение на задача-  
та, която му е възложена  
5. Разбира своята роля в Наредби, правилници,
производството и съзнава предписания за задължи-
необходимостта от пови- телни безопасни условия
шаване на квалифика- на труд, противопожарна
цията си охрана (ЗБУТ, ППО),
  длъжностни характеристи-
  ки, структура на фирмата.
6. Познава основните пра- Общи правила за работа с
вила за работа с компютър компютър;
и умее да ползва програм- Въвеждане, съхраняване и
ни продукти намиране на информация;
  Работа с програмни про-
  дукти за създаване на
  документи.
7. Осъществява кратка Най-често употребявана
комуникация на чужд лексика - четене и разби-
език на работното място ране на текстове (инструк-
  ции, указателни надписи
  и др.);
  Думи и изрази, свързани с
  професионалните задачи
  (описание на работното
  място и дейност) - говори-
  мо и писмено;
  Думи и изрази (говоримо
  и писмено), свързани с ус-
  ловията за безопасност.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Горско стопанство"
8. Познава технологиите Основни понятия, величи-
и методите, прилагани в ни и зависимости за сто-
горското стопанство (в т.ч. панисване на горите,
за стопанисване на горите, дърводобив и др.
за дърводобив и др.) Основни принципи за из-
  веждане на сечи;
  Разчитане на горски кар-
  ти, работа с технологична
  документация;
  Същност на другите
  ползвания от горите.
9. Познава и прилага Нормативни документи -
изискванията и разпоред- български и на Европей-
бите на Закона за горите, ския съюз;
Закона за регистрация и Закон за горите и правил-
контрол на земеделската и ник за прилагането му;
горската техника и други- Закон за регистрация и
те нормативни документи контрол на земеделската
  и горската техника;
  Наредби, инструкции, пра-
  вилници и други норматив-
  ни документи, регламен-
  тиращи дейностите в
  горите.
10. Познава, съхранява и Устройство, предназначе-
борави с използваните в ние и начин на работа с
горското стопанство ин- дърводобивните
струменти инструменти;
  Устройство, предназначе-
  ние и начин на работа с ин-
  струменти в лесокултурна-
  та дейност.
11. Познава и прилага Основни методи за борба
основните методи и с болестите и горските
средства за защита и опаз- вредители;
ване на горите (в т.ч. от Горски пожари - основни
болести, вредители и понятия, причини за въз-
горски пожари) никване, видове, форма и
  интензивност, тактика, ме-
  тоди и средства за гасене;
  Основни методи за борба
  с горски пожари;
  Средства за борба с
  горски пожари.
12. Познава и прилага ре- Технологии и машини за
жимите на стопанисване дърводобив;
на горите и ползване на Лесоползване.
горските ресурси - при  
сечите, извозването и  
превозването на дървения  
материал и др.  
Специфична за професия 623030 "Механизатор на горска техника" задължителна професионална подготовка
13. Познава биологичните Дендрология;
особености и разпознава Растеж и развитие на
основните дървесни и горско-дървесната
храстови в нашите гори растителност;
14. Има най-общи познания Основи на лесовъдството;
за растежа и развитието на Лесокултурни дейности;
горско-дървесната Машинни елементи:
растителност разглобяеми и неразглобя-
15. Познава и разграничава еми съединения, валове и
таксационните показатели оси, лагери, съединители,
на насажденията различни предавки (зъбни,
16. Познава недостатъците червячни, ремъчни и
на дървесината и определя верижни);
нейното качество и Техническо чертане;
категория Устройство, принцип на
17. Познава и ползва по действие, експлоатация,
предназначение действа- технология на работа и
щата документация за дър- техническо обслужване на:
водобив, лесокултурна и - машините за предвари-
други дейности и охрана телна подготовка на пло-
на горите щите и за почвообработка;
18. Познава, съхранява и - машините и съоръжения-
борави с използваните в та за бране и добиване на
горското стопанство ин- горски семена, плодове и
струменти, уреди, машини резници;
и съоръжения за механи- - машините за сеене;
зация на горскостопан- - машините за изваждане
ските дейности на фиданки и за садене на
19. Познава и прилага тех- фиданки и резници;
нологията на работа с раз- - машините и апаратите
личните инструменти, уре- за растителна защита;
ди, машини и съоръжения - машините и инсталации-
за механизация на горско- те за напояване; инстру-
стопанските дейности и ментите за сеч и първич-
правилата за безопасна на обработка на дървени-
работа с тях те материали;
20. Познава и прилага ме- - механизираните дърво-
тодите за техническо об- добивни инструменти;
служване на машините, из- - дърводобивните маши-
ползвани в горското сто- ни и съоръжения за пър-
панство и дърводобива вична обработка на дърве-
  ните материали;
  - машините и съоръжения-
  та за близък транспорт и
  извозване на дървените
  материали;
  - машините и съоръжения-
  та за товарене, разтовар-
  ване и рампиране на дър-
  вените материали;
  Правилно и безопасно уп-
  равление на МПС и пове-
  дение при ПТП.
   
5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
При оценяването се определя степента на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование.
Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - Обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 - Обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Мн. добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
Много добър 5 - Обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия; спазва правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - Обучаваният умее да съставя план за работа; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, включително самооценка.
5.1.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал и които гарантират, че той е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация изисква;
- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.1.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Механизатор на горска техника".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4
Критерий Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Усвоени знания Знания за основните дър- 70
за различните гор- весни и храстови видове;  
скостопански и Умения за разпознаване  
дърводобивни на лесовъдски признаци  
дейности. (таксационни показатели);  
  Знания за влиянието на факторите на средата върху гората;  
  Знания за видовете отгледни и главни сечи;  
  Знания за добиване, транспортиране и съхраняване на горски семена и плодове;  
  Знания за използваните инструменти, уреди, машини и съоръжения за механизация на горскостопанските дейности;  
  Знания за методите за техническо обслужване на машините, използвани в горското стопанство и дърводобива;  
  Описване на мероприятия в горския разсадник;  
  Знания за стандарти за дървените материали.  
2. Здравословно Знания за предпазване на 25
и безопасно уп- живота и здравето - своя  
ражняване на и на околните;  
изучаваната про- Знания за безопасна рабо-  
фесия и опазва- та на работното място;  
не на околната Определяне на опасни  
среда. ситуации в процеса на  
  работа и своевременно  
  реагиране;  
  Описване начините за оказване на долекарска помощ на пострадал при трудова злополука;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна задача;  
  Знания за ефективно екологично използване на горските ресурси;  
  Знания за пожарна безопасност и борба с пожарите.  
3. Икономически Знания за спазване на 5
и трудово-правни общите принципи на тру-  
знания и умения. довото законодателство;  
  Знания за основните принципи при формите и системите на заплащане на труда.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5
Критерий Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на Избор и правилно използ- 20
правилата за ване на лични предпазни  
здравословни и средства;  
безопасни усло- Използване на предметите  
вия на труд и и средствата на труда по  
опазване на безопасен начин;  
околната среда Разпознаване на опасни  
  ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефиниране и спазване на предписания за своевременна реакция;  
  Описване на дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната задача;  
  Спазване на правилата за пожарна безопасност и борба с пожарите.  
2. Правилен под- Преценяване типа и вида 15
бор на техноло- на необходимото техноло-  
гично оборудване гично оборудване за реша-  
  ване на изпитната задача.  
3. Спазване на Самостоятелно определяне 10
технологичната на технологичната после-  
последователност дователност за решаване  
на операциите на задачата;  
според изпит- Спазване на технологична-  
ната задача та последователност в  
  процеса на работа.  
4. Качество на Съответствие на всяка 50
изпълнение на завършена операция с  
изпитната задача изискванията на съответ-  
  ната технология;  
  Съответствие на крайния  
  резултат със зададените  
  параметри.  
5. Самостоятелен Контрол на дейностите - 5
контрол и само- при избор на инструменти  
проверка на из- и изпълнение на конкретни  
пълнението на дейности;  
изпитната задача Контрол на техническите  
  показатели - текущ и на  
  крайния резултат;  
  Оценка на резултатите,  
  вземане на решение и  
  отстраняване на грешки;  
  Оптимален разчет на  
  времето за изпълнение  
  на изпитната задача.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.
Съдържанието на документа се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Механизатор на горска техника".
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и на съответните стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с ергономичните и естетическите изисквания и с методическите указания.
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети.
Обучението по практика се осъществява в учебни работилници, базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори, на оборудвани работни площадки и учебни полигони или в горския фонд.
6.1. Учебен кабинет
Основно оборудване и обзавеждане: учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и други).
Учебни помагала: учебни табла, филми, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети.
Помощно оборудване: тебешир, моливи за чертане, инструменти, чертожни принадлежности, мостри, макети и др.
6.2. Учебна работилница и машинен парк
В учебните работилници трябва да разполагат с оборудване, осигуряващо извършването на следните дейности: запознаване с устройството и принципите на действие на всички инструменти, уреди, съоръжения и машини, посочени в профила на професията; заточване на режещите инструменти; техническо обслужване на различните машини и съоръжения.
Машинният парк трябва да разполага с моторни верижни триони, трактори и набор технологично оборудване.
6.3. Горски фонд
Необходимо е за всички теми да бъдат изготвяни точни графици за практическото обучение по време и местоположение. Графиците се утвърждават от ръководителя на обучаващата институция и се спазва стриктно изпълнението им. При неподходящи метеорологични условия се допуска промяна в графика с изричното разрешение на ръководителя на обучаващата институция.
За правилното и безопасно протичане на обучението по учебна и производствена практика е необходимо да се осигурят:
- надежден и безопасен транспорт до съответния горски участък;
- необходимите мерки за правилно ориентиране на обучаваните в горския участък;
- място за разполагане на инструментите и уредите по такъв начин, че работата с тях да изисква възможно най-малко движения;
- цялостен комплект техническа документация;
- обезпечаване на групата със средства и медикаменти за оказване на долекарска помощ;
- осигуряване на възможности за ефективна комуникация.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Професионалната подготовка по професията "Механизатор на горска техника" се осъществява от преподаватели, придобили своята квалификация във висше училище или университет.
Преподавателите по теория трябва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или"магистър" по съответната специалност.
Преподавателите по практика трябва да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по съответната специалност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ по професията "Механизатор на горска техника"
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума