навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"

В сила от 02.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността: 3450501 "Малък и среден бизнес".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "в сферата на обслужването" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес"

Професионално направление:
 
345 Стопанско управление и администрация
 
Наименование на професията:
 
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 е представена специалността, включена в професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.
Таблица 1
Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
    квалификация За ученици За лица,
        навършили
        16 г.
1 2 3 4 5
3450501 Малък и Втора Завършено Завършено
  среден   основно основно
  бизнес   образование образование
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сътрудник в малък и среден бизнес", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията са представени в табл. 2.
Таблица 2
Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   Знания за: Умения за: Професионално-
(задачи)       личностни
        качества:
1 2 3 4 5
Специалност 3450501 "Малък и среден бизнес"- втора степен на професионална квалификация
1. Координира Технически средства: - фирмена култура; - работа в екип; - умения за
информационния - компютри; - човешки ресурси; - инструктиране вземане на
поток между - периферни - психология и етика; на персонала; решения;
ръководството и устройства (принтер, - Българските държавни - координиране на - интелектуални
персонала. скенер); стандарти (БДС) в връзките между способности;
  - копирна техника; областта на деловата отделните звена; - концентрация на
  - пишеща машина; кореспонденция и - вземане на вниманието;
  - машини за документооборота; решение; - памет;
  ламиниране; машини - йерархична структура на - изработване на - съобразителност;
  за унищожаване на фирмата и нива на план-графици; - умения за
  документи и др.; съподчиненост на - извършване на правилно устно и
  - специализирана персонала; оперативна писмено
  техника за контрол на - трудово право; административна изразяване;
  персонала; - бизнес комуникации; дейност; - готовност за
  - средства за - системи за архивиране; - работа с офис работа в екип;
  комуникация - текстообработващи техника- -
  -телефон, факс, програми; компютър, дисциплинираност;
  Интернет, електронна - програми тип съобщителна и - търпение и
  поща. "Електронна таб- звукозаписваща; упоритост;
  Канцеларски лица"; - работа с - умение за работа
  материали и - електронна поща; компютърни с хора;
  консумативи: - възможностите на мрежи; - отговорност;
  - печати; Интернет; - работа с - коректност и такт;
  - щемпели, - автоматизирани картотеки, - самоконтрол;
  - хартия; информационни системи дневници и - инициативност;
  - консумативи за (управленски, документи; - гъвкавост;
  принтери и копирни административни и др.); - работа с - добри обноски;
  машини; - компютърни мрежи и автоматизирани - подходящ външен
  - дискети, вътрешни системи за информационни вид.
  компакт-дискове и комуникация. системи;  
  инстала-ционни   - работа със  
  дискове;   системи за  
  - контролни карти.   вътрешна  
  Документация:   комуникация и  
  - нормативни   контрол.  
  документи, касаещи      
  взаимоотношенията с      
  персонала (Кодекс на      
  труда, Кодекс за      
  социалното      
  осигуряване, Закон      
  за задълженията и      
  договорите и др.);      
  - правилници (за      
  вътрешен ред, за      
  безопасност на труда      
  и ППО);      
  - информационни      
  бюлетини;      
  - специализирана      
  научна литература,      
  свързана с      
  мениджмънта на      
  персонала.      
2. Събира данни и Технически средства: - Българските държавни - извършване на - умения за
подготвя - компютри; стандарти (БДС) в опе-ративна вземане на
периодични, - периферни областта на деловата административна решения;
специални и устройства (принтер, кореспонденция и дейност; - интелектуални
текущи справки и скенер); документооборота; - работа с офис способности;
отчети. - копирна техника; - йерархична структура на техника- - концентрация на
  - пишеща машина; фирмата и нива на компютър, вниманието;
  - машини за съподчиненост на съобщителна и - памет;
  ламиниране, машини персонала; звукозаписваща; - съобразителност;
  за унищожаване на - трудово право; - работа с - умения за
  документи и др. - бизнес комуникации; компютърни правилно устно и
  - средства за - системи за архивиране; мрежи; писмено
  комуникация: - текстообработващи - работа с изразяване;
  телефон, факс, програми; програми тип картотеки, - готовност за
  Интернет, електронна "Електронна таблица"; дневници и работа в екип;
  поща. електронна поща; документи; -
  Канцеларски възможностите на - работа с дисциплинираност;
  материали и Интернет; автоматизирани автоматизирани - търпение и
  консумативи: информационни системи информационни упоритост;
  - печати; (управленски, системи; - умение за работа
  - щемпели; административни и др.); - работа със с хора;
  - хартия; - компютърни мрежи и системи за - отговорност;
  - консумативи за вътрешни системи за вътрешна - коректност и такт;
  принтери и копирни комуникация. комуникация и - самоконтрол;
  машини;   контрол. - инициативност;
  - дискети,     - гъвкавост;
  компакт-дискове и     - добри обноски;
  инсталационни     - подходящ външен
  дискове;     вид.
  - контролни карти.      
  Документация:      
  - правилници (за      
  вътрешен ред, за      
  безопасност на труда      
  и      
  ППО);      
  - информационни      
  бюлетини;      
  - документи за      
  вътрешнофирмена      
  отчетност и контрол.      
3. Проучва Технически средства: - основи на правото и - комуникативни - умения за
пазара и - компютри; фирмено право; умения на вземане на
потребителското - периферни - основните пазарни български и чужд решения;
търсене. устройства (принтер, механизми (търсене и език; - интелектуални
  скенер); предлагане, цени); - работа в екип; способности;
  - копирна техника; - психология на - осъществяване - съобразителност и
  - средства за потребителското търсене; на различни гъвкавост;
  комуникация: - жизнения цикъл на видове - планиране и
  телефон, факс, продукта; проучвания по организиране на
  Интернет, електронна - БДС за качество на предварително времето;
  поща. продуктите; зададени - прогностично
  Канцеларски - процедура за инструкции; мислене;
  материали и сертифициране на - обобщаване и - готовност за
  консумативи: продуктите; анализиране на работа в екип;
  - хартия; - показатели за информация; -
  - консумативи за количествено отчитане на - дефиниране и дисциплинираност;
  принтери и копирни продажбите; установяване на - търпение и
  машини; - методи и методология за проблеми; упоритост;
  - дискети, проучване на пазара и - планиране и - умение за работа
  компактдискове и потребителското търсене; ранжиране на с хора;
  инсталационни - сегментиране на пазара дейностите; - отговорност;
  дискове. и създаване на пазарни - формулиране на - коректност и такт;
  Документация: ниши; точни и ясни - лоялност;
  - нормативни - етапи и организация на въпроси; - самоконтрол;
  документи (Закон за маркетингово проучване; - делова - инициативност;
  защита на - конкурентите- кореспонденция - гъвкавост;
  конкуренцията, Закон предимства и на български и - добри обноски;
  за защита на недостатъци; чужд език. - подходящ външен
  потребителите, - принципи на екипното   вид.
  Търговски закон, взаимодействие;    
  Закон за авторското - програми за    
  право и др.); текстообработка;    
  - периодични издания - програми от тип    
  и информационни "Електронна таб-лица";    
  бюлетини; - Интернет услуги.    
  - статистически      
  справочници;      
  - доклади;      
  - анкетни проучвания;      
  - интервюта;      
  - социологически      
  проучвания на      
  потребителското      
  търсене;      
  - маркетингови      
  проучвания;      
  - фирмен отчет за      
  продажбите;      
  - счетоводни данни.      
4. Осъществява Техническисредства: - маркетинг и мениджмънт; - определяне на - умения за
рекламната - компютри; - основи на правото и рекламните цели; пренагласа (за
политика на - периферни фирмено право; - ползване на работа при
фирмата. устройства (принтер, - нормативна база, данни от променящи се
  скенер); регламентираща социологически и условия и задачи);
  - средства за рекламната дейност; статистически - умения за
  презентация - бизнес етика; проучвания; вземане на
  (флипчартове, - психология; - определяне на решения;
  шрайбпроектори, - рекламни комуникации; рекламен бюджет; - наблюдателност;
  екрани, проектори, - стокознание; - създаване на - гъвкавост;
  видеокасетофон, - връзки с обществеността; рекламно - планиране и
  фотоапарат и др.); - бизнес комуникации на послание; организиране на
  - копирна техника; български и чужд език; - изработване на времето;
  - средства за - видове реклама; елементарни - усет за форма и
  комуникация: - рекламни канали и рекламни пространство;
  телефон, факс, средства за рекламно материали с - умение за
  Интернет, електронна въздействие; компютърен оформяне;
  поща. - изработване на рекламен софтуер; - умение за устно и
  Канцеларски бюджет; - изготвяне на писмено
  материали и - микро- и компютърна изразяване;
  консумативи: макроикономически презентация; - готовност за
  - хартия; ефекти на рекламата; - работа в екип;
  - консумативи за - мисия и цели на фирмата; комуникативност; -
  принтери и копирни - жизнен цикъл на - работа в екип. дисциплинираност;
  машини; продукта;   - умение за работа
  - дискети, - възможности на   с хора;
  компактдискове и текстообработващи   - отговорност;
  инсталационни програми за изработване   - лоялност;
  дискове; на рекламни материали;   - самоконтрол;
  - слайдове за - компютърни програми за   - инициативност;
  презентация; презентация;   - гъвкавост;
  - видеокасети; - Интернет услуги.   - добри обноски;
  - фотоленти.     - подходящ външен
  Документация:     вид.
  - нормативно-правни      
  документи (Закон за      
  конкуренцията, Закон      
  за радио и телевизия;      
  - частта за реклама в      
  наредби и      
  правилници, свързани      
  с рекламата);      
  - рекламни материали;      
  - фирмена      
  документация.      
  Софтуер:      
  - програми за      
  текстообработка;      
  - програми за      
  компютърна      
  презентация.      
5. Осигурява Технически средства: - икономическата - изготвяне на - умения за работа
производствения - транспортни конюнктура; договори; при променящи се
процес с средства; - основи на правото и - изготвяне на условия и задачи;
необходимите - машини за товарене фирмено право; оферти; - умения за
суровини и и разтоварване; - основни категории на - оценка на риска вземане на
материали, - компютри; микроикономиката; за здравето и решения;
осъществява - средства за - офериране, контакти и безопасността на - концентрация на
контакти със комуникация- ангажиране на външни работния процес; вниманието и
сервизни фирми телефон, факс, доставчици на материали, - извличане на наблюдателност;
за ремонт на електронна поща. суровини и услуги; правно информация от - памет;
машини и Канцеларски регламентиране на документация на - съобразителност и
съоръжения, материали и дейностите в каналите за български и чужд гъвкавост;
организира консумативи: дистрибуция; език; - планиране и
складирането и - хартия; - развитието на - поддържане на организиране на
експедирането на - типови бланки технологиите, влияещи професионални времето;
готова продукция (складови разписки, върху способите за контакти с - издръжливост на
до клиентите. пътни листове и др); продажба (търговия с доставчици и напрегната работа
  - бланки на документи кредитни карти, клиенти на и стрес;
  за фактуриране и телешопинг, търговия по фирмата; - умение за
  експедиране на интернет и др.); - изготвяне и оформяне на
  стоките и др. - стратегии на отчитане на документи;
  Документация: дистрибуция; транспортна - готовност за
  - закони, правилници, - планиране на документация; работа в екип;
  нормативни материално-техническото - изготвяне и -
  разпореждания, снабдяване; обработка на дисциплинираност;
  указания, инструкции; - управление на складови - умение за работа
  - книга за инструктаж; складовите запаси; документи и с хора;
  - договори- за - складиране и складова документи за - отговорност;
  доставка и за обработка на материалите експедиране на коректност;
  пласмент; и изделията; продукцията. - лоялност;
  - транспортна - видове договори;   самоконтрол
  документация (пътни - Закон за движение по   - инициативност;
  листове...); пътищата;   - гъвкавост;
  - складови разписки; - разходни норми на   - подходящ външен
  - фактури и др. различните видове   вид.
    транспортни средства;    
    - стокознание;    
    - основни правила за    
    здравословен труд и    
    безопасна работа.    
6. Поддържа Технически средства: - основни категории на - изготвяне на - умения за
списък с - компютри; микроикономиката; договори; вземане на
необходимите - периферни - офериране, контакти и - изготвяне на решения;
офис консумативи устройства (принтер, ангажиране на външни оферти; - интелектуални
и отговаря за скенер); доставчици на материали, - оценка на риска способности;
осигуряването им - копирна техника; суровини и услуги; за здравето и - концентрация на
(копирна хартия, - пишеща машина; - правно регламентиране безопасността на вниманието;
тонер касети за - машини за на дейностите в каналите работния процес; - памет;
факсове и ламиниране; машини за дистрибуция; - извличане на - съобразителност;
лазерни за унищожаване на - развитието на информация от - умения за
принтери, документи и др.; технологиите, влияещи документация на правилно устно и
мастилници, - средства за върху способите за български и чужд писмено
канцеларски комуникация: продажба (търговия с език; изразяване;
материали и др.). телефон, факс, кредитни карти, - поддържане на - готовност за
  Интернет, електронна телешопинг, търговия по професионални работа в екип;
  поща. интернет и др.); контакти с -
  Канцеларски - планиране на доставчици и дисциплинираност;
  материали и материално-техническото клиенти на - търпение и
  консумативи: снабдяване; фирмата; упоритост;
  - печати; - управление на - изготвяне и - умение за работа
  - щемпели; складовите запаси; отчитане на с хора;
  - хартия; - складиране и складова транспортна - отговорност;
  - консумативи за обработка на материалите документация; - коректност и такт;
  принтери и копирни и изделията; - изготвяне и - самоконтрол;
  машини; - видове договори; обработка на - инициативност;
  - дискети, - Закон за движение по складови - гъвкавост;
  компактдискове и пътищата; документи. - добри обноски;
  инсталационни - разходни норми на   - подходящ външен
  дискове. различните видове   вид.
  Документация: консумативи;    
  - вътрешни - стокознание;    
  документи, свързани - основни правила за    
  с материалното здравословен труд и    
  осигуряване във безопасна работа.    
  фирмата;      
  - правилници (за      
  вътрешен ред, за      
  безопасност на труда      
  и ППО);      
  - информационни      
  бюлетини;      
  - каталози.      
7. Организира Технически средства: - основните правила за - прилагане - умения за
работни срещи и - компютър; безопасна работа и правилата за вземане на
посещения във - копирна техника; изисквания за ППО; ППО, решения;
фирмата - периферни - принципите и видовете здравословни и - интелектуални
(подготовка на устройства- принтер, делово общуване; безопасни способности;
зала, материали, скенер; - принципите на екипното условия на труд; - концентрация на
техника и др.). - картотечни взаимодействие; - ефективно вниманието;
  шкафове; - правните норми, комуникиране; - памет;
  - техника за регламентиращи - оформяне на - съобразителност;
  унищожаване на фирмената дейност; деловата - умения за
  документи. - необходими дейности за кореспонденция правилно устно и
  Средства за подготовка на съвещание; при спазване на писмено
  комуникация: - видове съвещания; правописните изразяване;
  - телефон; - документи за съвещания норми и правила - готовност за
  - факс; (дневен ред, протоколи, на български и работа в екип;
  - електронна поща. помощни документи); чужд език; -
  Канцеларски - подреждане на гостите в - работа в екип; дисциплинираност;
  материали и зависимост от тяхното - работа с - търпение и
  консумативи: обществено и служебно правните понятия упоритост;
  - хартия; положение, възраст, пол и и документи, - умение за работа
  - консумативи за др.; свързани с с хора;
  принтери и копирни - софтуерни продукти за фирмената - отговорност;
  машини; текстообработка; дейност; - коректност и такт;
  - дискети, - чужд език на ниво А1 от - обработване, - самоконтрол;
  компактдискове и Общоевропейската съхраняване и - инициативност;
  инсталационни езикова рамка; класифициране - гъвкавост;
  дискове. - механизмите на на фирмената - добри обноски;
  Документация: взаимодействие на документация; - подходящ външен
  - вътрешнофирмени предприятието с външната - писмено и вид.
  правилници; среда; говоримо  
  - БДС за оформяне на - съвременните ползване на чужд  
  кореспондентските информационни език;  
  материали; технологии; - използване на  
  - Кодекс на труда; - видовете компютърна и  
  - схема на комуникационни стратегии офис техника;  
  административната и значението им за - работа в  
  структура на устойчивия растеж на интернет среда;  
  предприятието; фирмата. - изготвяне на  
  - длъжностни   фирмена  
  характеристики.   документация;  
      - организиране на  
      работни срещи и  
      съвещания;  
      - посрещане на  
      гости във  
      фирмата;  
      - изготвяне на  
      дневен ред,  
      протоколи от  
      работни срещи и  
      други помощни  
      документи за  
      съвещания;  
      - телефонна  
      комуникация.  
8. Осъществява Технически средства: - основни правила за - прилагане на - умения за работа
бизнес - компютър; безопасна работа и правилата за при променящи се
комуникации на - копирна техника; изисквания за ППО; ППО, условия и задачи;
български и чужд - периферни - принципи и видове здравословни и - способност за
език. устройства- принтер, делово общуване; безопасни откриване,
  скенер; - правила за водене на условия на труд; разпознаване
  - картотечни делова кореспонденция - ефективно запомняне на лица
  шкафове; на български и чужд език; комуникиране; и специфични
  - техника за - принципи на екипното - оформяне на сигнали при
  унищожаване на взаимодействие; деловата невербално
  документи. - правни норми, кореспонденция общуване;
  - Средства за регламентиращи при спазване на - концентрация на
  комуникация: фирмената дейност; правописните вниманието и
  - телефон; - софтуерни продукти за норми и правила наблюдателност;
  - факс; текстообработка; на български и - съобразителност и
  - електронна поща. - чужд език на ниво А1 от чужд език; гъвкавост;
  Канцеларски Общоевропейската - работа в екип; - планиране и
  материали и езикова рамка; - работа с организиране на
  консумативи: - механизми на правните понятия дейността;
  - хартия; взаимодействие на и документи, - умение за
  - консумативи за предприятието с външната свързани с оформяне на
  принтери и копирни среда; фирмената документи;
  машини; - съвременни дейност; - умение за устно и
  - дискети, информационни - обработване, писмено
  компактдискове и технологии; съхраняване и изразяване;
  инсталационни - видове комуникационни класифициране - готовност за
  дискове. стратегии и значението им на фирмената работа в екип;
  Документация: за устойчивия растеж на документация; -
  - вътрешнофирмени фирмата. - управление на дисциплинираност;
  правилници;   документооброта - умение за работа
  - Наредба № 1 за   във фирмата; с хора;
  класифициране и   - писмено и - умения за
  архивиране на   говоримо опазване на
  документацията;   ползване на чужд фирмена и
  - БДС за оформяне на   език; конфиденциална
  кореспондентските   - използване на информация;
  материали;   компютърна и - отговорност;
  - Кодекс на труда;   офис-техника; - коректност и такт;
  - стратегически и   - работа в - лоялност;
  оперативни планове   интернет среда; - инициативност;
  на предприятието;   - изготвяне на - гъвкавост;
  - схема на   фирмена - добри обноски;
  административната   документация; - безупречен
  структура на   - организиране на външен вид.
  предприятието;   работни срещи и  
  - длъжностни   съвещания;  
  характеристики.   - посрещане на  
      гости във  
      фирмата;  
      - изготвяне на  
      протоколи от  
      работни срещи;  
      - телефонна  
      комуникация;  
      - използване на  
      компютърните  
      технологии в  
      Word.  
9. Участва в Технически средства: - основни икономически - практическо - концентрация на
отчитането на - компютър; категории в пазарни прилагане вниманието и
приходите и - копирна техника; условия; принципите на наблюдателност;
разходите, - факс; - правни норми, счетоводната - съобразителност и
издава - сметачни машини; регламентиращи отчетност; гъвкавост;
финансови - касов апарат; фирмената дейност; - използване на - планиране и
документи. - техника за - основни принципи на компютърни организиране на
  унищожаване на счетоводната отчетност; счетоводни дейността;
  документи; - основни механизми на програми; - точност;
  - картотеки. управление финансите на - класифициране - умения за
  Канцеларски фирмата; на приходите и оформяне на
  материали и - възможни източници за разходите; документи
  консумативи: финансиране на - попълване на - умения за
  - хартия; предприятието; счетоводни пресмятане;
  - типови бланки за - софтуерни програми за документи; - готовност за
  счетоводната счетоводна обработка на - работа с работа в екип;
  отчетност; информацията; нормативни -
  - ленти за сметачните - изисквания на Закона за документи в дисциплинираност;
  машини и касовия счетоводство; областта на - отговорност;
  апарат; - международни счетоводната - умение за
  - тонер за принтер и счетоводни стандарти; отчетност; опазване на
  ксерокс; - изисквания за данъчен и - работа с банкови фирмена тайна и
  - дискове, дискети; осигурителен режим на документи; конфиденциална
  - хартия за факс; предприятието; - осчетоводяване информация;
  - химикалки, моливи, - механизми на на валутни - лоялност;
  гуми. взаимодействие на операции. - самоконтрол;
  Документация: предприятието с външната   - гъвкавост;
  - нормативни среда;   - добри обноски.
  документи, - елементи на приходната    
  регламентиращи и разходната част на    
  счетоводната отчета на предприятието;    
  дейност- Закон за - валутна система и    
  счетоводство, валутния режим;    
  счетоводни - начини за обезпечаване    
  стандарти, на вземания;    
  национален - документиране и    
  сметкоплан; инвентаризиране като    
  - нормативни елемент на счетоводния    
  документи, свързани процес;    
  с отчитането на - система на сметките-    
  данъчните национален сметкоплан и    
  задължения (Закон сметкоплан на    
  за корпоративното предприятието;    
  облагане, Закон за - оценяване и калкулиране    
  ДДС, Закон за като елемент на    
  акцизите и др.); методологията на    
  - Закон за местните счетоводството;    
  данъци и такси; - принципи на текущото    
  - нормативни счетоводно отчитане;    
  документи, свързани - техника, технология и    
  със социалното и организация на    
  здравното счетоводния процес;    
  осигуряване; технология на данъчното    
  - Кодекс на труда; облагане.    
  - вътрешен      
  сметкоплан;      
  - счетоводни отчети      
  от предходни години;      
  - финансов план на      
  предприятието;      
  - формуляри със      
  сводни отчети;      
  - сводки с аналитична      
  информация;      
  - информационни      
  бюлетини в помощ на      
  счетоводителя;      
  - компютърен      
  софтуер- счетоводни      
  програми.      
         
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Сътрудниците в малкия и средния бизнес притежават опит в практическата реализация на технически и стопански решения, опит в събиране и обработване на информация, в сключване на сделки. Те работят с нови технологии, нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи.
Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Това прави специалистите, подготвени за сътрудници в малък и среден бизнес, особено търсени и предпочитани днес. Средствата, които се отпускат за подпомагане на бизнеса от различни европейски фондове и банки, основно целят подпомагането на малкия и средния бизнес в България, което отново потвърждава нуждите от подготовката на този тип специалисти.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжностите (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006г.) от единични групи: 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти, 3431 Административни секретари и приравнени на тях, 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи, 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи, 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите 4131 2006 Измерител, горивни и строителни материали, 4131 2007 Кантарджия, 4131 2008 Контрольор, запаси, 4131 2009 Магазинер, 4131 2018 Склададжия, 4131 2019 Снабдител, доставчик, 4131 2020 Спедиционен посредник и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация обучаваният по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" може да продължи обучението си по друга професия от професионална област "Стопанско управление и администрация", като част от обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия, се зачита.
3. Цели на обучението
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- Познава и прилага основните правила за безопасна работа; работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда;
- Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;
- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
- Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;
- Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие; отнася се отговорно към поставените задачи;
- Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;
- Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика, ползва електронна поща и интернет.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Стопанско управление и администрация"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
- познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
- разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност;
- оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора степен на професионална квалификация.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" задължителна професионална подготовка.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България;
- Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт;
- Умее да работи с картотеки, дневници и документи;
- Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата;
- Умее да прилага основни методи за проучване на пазара;
- Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама;
- Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и компютърна презентация;
- Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и експедиране на продукция;
- Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги;
- Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);
- Познава основните механизми на счетоводната отчетност;
- Умее да попълва първични счетоводни документи;
- Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по приоритети).
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.
Таблица 3
Съдържание на обучението*
Професионални Тематични
  компетенции области*
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и прилага основ- Правила и инструк-
  ните правила за безопасна ции за безопасна
  работа; работи с офис и работа;
  производствено оборудва- Противопожарна
  не съгласно правилата за охрана;
  безопасна работа; не за- Екологична култура;
  мърсява с работата си Долекарска помощ;
  околната среда. Вредности и профе-
    сионални заболя-
    вания.
2. Познава стопанското Основни въпроси на
  устройство на страната, икономическата
  основните икономически система;
  отношения, процеси и Теория за търсенето
  явления. и предлагането;
    Организация на
    бизнеса;
    Икономически
    цикъл;
    Заетост
    и безработица;
    Инфлация;
    Икономически
    растеж.
3. Познава правата и задъл- Трудовоправно зако-
  женията си като участник нодателство;
  в трудовия процес съглас- Трудовоправни отно-
  но Кодекса на труда, раз- шения в производ-
  бира договорните отно- ственото звено
  шения между работодател (предприятието);
  и работник. Нормиране на труда;
    Заплащане на труда;
    Длъжностна
    характеристика;
    Структура на
    фирмата.
4. Осъзнава собствената си Организация на
  роля във фирмената дей- трудовия процес;
  ност и необходимостта Психологическа
  от повишаване на квали- структура на трудо-
  фикацията си. вата дейност;
    Потребности и спо-
    собности на личност-
    та за саморазвитие.
5. Умее да осъществява Видове общуване;
  комуникации с колеги на Вербални и невер-
  различни нива и с клиен- бални комуникации;
  ти на фирмата на българ- Принципи на биз-
  ски и чуждестранен език. нес комуникациите;
    Направления на
    комуникациите;
    Бариери в комуни-
    кациите и тяхното
    преодоляване;
    Правила за водене
    на бизнес кореспон-
    денция.
6. Участва при разпределя- Организация на
  не на задачи между чле- трудовия процес;
  новете на екипа, търси и Групова динамика;
  оказва съдействие; отна- Мотивация и
  ся се отговорно към по- контрол.
  ставените задачи.  
7. Умее да попълва бланки, Бизнес кореспон-
  изготвя молба и CV на денция - цел, задачи;
  български и чужд език. Правила за водене
    на бизнес кореспон-
    денция;
    Създаване на доку-
    менти от общ харак-
    тер съгласно БДС и
    международните
    стандарти.
8. Умее да търси и съхраня- Конфигурация на
  ва информация с персо- компютъра;
  нален компютър, създа- Устройства за въ-
  ва документ, обработва веждане и съхраня-
  текст, таблица и графи- ване на данни;
  ка, ползва електронна Намиране и съхраня-
  поща и интернет. ване на информация;
    Работа с програмни
    продукти за създава-
    не на документи;
    Работа със специ-
    фични програмни
    продукти.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното
направление
1. Познава структурата и Икономика на
  организацията на пред- предприятието.
  приятието, правомощия- Организационна
  та на длъжностните лица, структура.
  фирмената култура. Фирмена култура.
2. Познава и прилага изиск- Основи на правото.
  ванията на нормативните Статистическа
  документи при изпълнение обработка на
  на задълженията си, спаз- информацията.
  ва правилата за обработ-  
  ване, сортиране и съхра-  
  няване на информацията.  
3. Разбира задълженията и Трудово право;
  отговорностите, които Икономика на
  носи като участник в тру- труда;
  довия процес, организи- Решаване на
  ра ефективно работното проблеми;
  си време и работното си Мениджмънт на
  място, планира и органи- времето.
  зира изпълнението на те-  
  кущите си задачи, решава  
  възникнали проблеми,  
  свързани с трудовата му  
  дейност.  
4. Оценява качеството на Мениджмънт на
  извършената работа съг- качеството;
  ласно нормативните Фирмено право.
  изисквания и придобита-  
  та трета квалификацион-  
  на степен.  
Специфична за професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" задължителна професионална подготовка
1. Познава правната рамка, Правна регламента-
  в условията на която се ция на малкия и
  развива малкият и сред- средния бизнес в
  ният бизнес в България. България;
    Източници на
    правото;
    Фирмено право;
    Тенденции в разви-
    тие на малкия и
    средния бизнес в
    България.
2. Познава различни кому- Видове общуване;
  никационни схеми във Вербални и невер-
  фирмения мениджмънт. бални комуникации;
    Направления на ко-
    муникациите;
    Принципи и барие-
    ри в деловото
    общуване;
    Нисък, среден, висш
    мениджмънт - ос-
    новни задачи и
    взаимодействие
    между тях.
3. Умее да работи с карто- Документален ме-
  теки, дневници и ниджмънт, докумен-
  документи. тиране и документо-
    оборот;
    Видове картотеки;
    Създаване на номен-
    клатура на делата.
4. Познава основните еле- Същност и направ-
  менти на маркетинговата ления на маркетинга.
  политика на фирмата. Видове маркетинг.
    Функции на
    маркетинга;
    Маркетингова
    стратегия;
    Поведение на потре-
    бителя и фактори,
    обуславящи поведе-
    нието при покупка.
5. Умее да прилага основни Видове маркетинго-
  методи за проучване на ви проучвания;
  пазара. Източници на
    информация;
    Методи и средства
    за събиране на
    информация;
    Обработване и ана-
    лиз на информация;
    Представителна
    извадка.
6. Познава основни видове Същност и цели на
  реклама и различни сред- рекламата;
  ства за осъществяване на Видове реклама;
  реклама в малка фирма. Средства за масова
    реклама - предим-
    ства и недостатъци;
    Изработване на
    рекламен бюджет.
7. Умее да изготвя различни Делова кореспон-
  стопански писма (заявка, денция в съответст-
  оферта, рекламация и др.); вие с БДС и меж-
  документи за складиране дународните
  и експедиране на стандарти;
  продукция. Справочно-
    информационни
    документи;
    Стопански писма -
    реквизити, оформя-
    не и видове;
    Общоадминистра-
    тивни документи;
    Кореспондентски
    компютърни техно-
    логии - циркулярни
    писма, печат на пли-
    кове, създаване на
    фирмена бланка и др.
8. Познава различни кана- Видове канали за
  ли за дистрибуция на дистрибуция;
  стоки и услуги. Търговия на едро;
    Търговия на дребно;
    Оформяне на доку-
    менти, свързани с
    експедиция на стоки.
9. Умее да организира раз- Административно
  лични видове работни обслужване - дей-
  срещи и съвещания и да ности и процедури;
  подготвя документи, свър- Видове работни
  зани с тях (дневен ред, съвещания, проце-
  протоколи, помощни дура за организира-
  материали). не на работно съве-
    щание, дневен ред на
    работно съвещание;
    Водене на протокол,
    видове протокол
    (пълен и съкратен),
    реквизити и офор-
    мяне на протокол;
    Бизнес етикет.
10. Познава основните меха- Същност на стопан-
  низми на счетоводната ската отчетност,
  отчетност. видове отчетни
    измерители;
    Имуществото на
    предприятието като
    обект на счетовод-
    ството;
    Документиране, ин-
    вентаризиране, оце-
    няване и калкулиране;
    Балансово обобща-
    ване, текущо счето-
    водно отчитане;
    Техника и технология
    на счетоводния
    процес;
    Закон за счетовод-
    ството;
    Национални счето-
    водни стандарти.
11. Умее да попълва първич- Финансово-счето-
  ни счетоводни документи. водни документи;
    Реквизити и
    попълване;
    Приложение;
    Закон за счетовод-
    ството.
12. Умее да изработва опро- Идеи, цели и обхват
  стен бюджет на малко на дребния бизнес;
  предприятие (разпреде- Икономика и управ-
  ляне на финансовите ление на дребния биз-
  ресурси по приоритети). нес - парични пото-
    ци, разходи, персо-
    нал, бюджетиране;
    Методи за развитие
    на малкия и средния
    бизнес - продуктово
    развитие, диверси-
    фикация, предприе-
    мачески мрежи.
    Бизнес план - етапи
    в разработването;
    Рисково финансира-
    не и мениджмънт
     
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.
Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, не познава основни факти, процеси, закони и зависимости, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - Обучаваният е овладял терминологията, умее да възпроизвежда усвоените знания;
Добър 4 - Обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация;
Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява; аргументира изпълнението на поставените задачи.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание; не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания; допуска грешки при изпълнението.
Добър 4 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания; допуска незначителни грешки в работата си.
Много добър 5 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача; умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.
Отличен 6 - Обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; умее да състави план за работа, да обосновава начина и последователността на работа; оценява резултатите от работата и прави самооценка на своята работа.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване
За оценяване знанията и уменията на обучавания могат да се използват: тест, устно изпитване, практически задачи, практическо задание. Те трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория и практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.
Таблица 4
Критерий Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Знания за иконо- - има основни познания 55
  миката и управ- по микро- и макроико-  
  лението на мал- номика;  
  кия и средния - познава основните  
  бизнес; бизнес икономически катего-  
  комуникации, рии и свободно борави  
  маркетинг и ад- с икономическа  
  министративно информация;  
  обслужване на - познава основите на  
  малка фирма правото и фирменото  
    право, особено в частта,  
    касаеща малкия и сред-  
    ния бизнес в България;  
    - умее да работи с  
    офис техника;  
    - познава и прилага  
    изискванията за водене  
    на делова кореспон-  
    денция;  
    - знае и прилага прин-  
    ципите на бизнес ко-  
    муникациите в малкото  
    предприятие;  
    - познава различни  
    структури за фирмено  
    управление и принципи-  
    те за вътрешнофирмени  
    взаимодействия;  
    - познава основите на  
    маркетинга и може на  
    практика да прилага  
    различни подходи за съ-  
    биране, обработване и  
    анализиране на инфор-  
    мация за пазара, за  
    клиентите, за доставчи-  
    ците и конкурентите.  
2. Знания за стопан- - познава общите прин- 10
  ското устройство ципи на трудовото  
  на страната, зна- законодателство;  
  ния за правата и - познава основните  
  задълженията принципи при формите  
  като участник в и системите на запла-  
  трудовия процес щане на труда.  
3. Работа с компю- - създава документ, 10
  тър при изпълне- обединяващ текст, гра-  
  ние на служеб- фика и таблица;  
  ните задължения - създава компютърна  
    презентация;  
    - познава приниците  
    на работа с интернет и  
    електронна поща.  
4. Чуждоезикови - умения за работа с 5
  знания текст - стандарти, нор-  
    мативи, каталози, ин-  
    струкции, указания и др.;  
    - попълване на неслож-  
    ни справки, CV;  
    - справяне с несложни  
    бизнес комуникативни  
    ситуации - ниво В1  
    съгласно езиковото  
    портфолио.  
5. Знания за здраво- - знания за предпазване 10
  словни и без- на живота и здравето -  
  опасни условия своя и на околните;  
  на труд и опазва- - знания за безопасна  
  не на околната работа на работното  
  среда място;  
    - разпознаване на кри-  
    тични ситуации в про-  
    цеса на работа и начини  
    за реагиране;  
    - знания за оказване  
    на първа помощ на по-  
    страдал при авария на  
    работното място;  
    - знания за опазване на  
    околната среда при из-  
    пълнение на конкрет-  
    ната дейност.  
6. Професионално- - знания за работа в 10
  личностни екип;  
  качества - познава принципите  
    на бизнес комуникации-  
    те и бизнес етиката;  
    - познава принципите  
    на фирмената култура.  
    Общо 100
       
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.
Таблица 5
Критерий Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Изпълнение на - изработва стопански 50
  дейности, свър- документи съобразно  
  зани с приложе- изискванията на БДС;  
  ние на офис - умее да работи с  
  техника картотеки и дневници;  
    - умее да работи със  
    съвременни средства  
    за комуникация (факс,  
    електронна поща,  
    интернет, интранет);  
    - умее да изработва  
    елементарни рекламни  
    материали и компютър-  
    на презентация.  
2. Изпълнение на - умее да попълва пър- 30
  дейности, свър- вични счетоводни  
  зани със стопан- документи;  
  ската отчетност - умее да осчетоводява  
  на малкото и стопански операции;  
  средното пред- - умее да завежда и  
  приятие приключва счетоводни  
    сметки;  
    - умее да работи с  
    нормативни документи,  
    свързани със счетовод-  
    ната дейност.  
3. Качество на из- - изпълнява задачата в 15
  пълнение на из- поставения срок;  
  питното задание - изпълнява задачата в  
    съответствие с пред-  
    варително зададените  
    изисквания;  
    - спазва последовател-  
    ността на операциите.  
4. Спазва правила- - употребява правилно 5
  та за безопасни предметите и средствата  
  и здравословни на труда по безопасен  
  условия на труд начин;  
    - разпознава опасни  
    ситуации, които биха  
    могли да възникнат в  
    процеса на работа,  
    дефинира и спазва  
    предписания за своевре-  
    менна реакция.  
    Общо 100
       
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" се удостоверява със свидетелство за втора степен на професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование и обучение, е определено с Наредба № 4 от 2003 г. на Министерството на образованието и науката.
6. Изисквания към материалната база
6.1. Учебен кабинет - за провеждане на обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане:
Учебни маси, столове, учебна дъска, шкафове, технически средства и аудио-визуална техника (шрайбпроектор, екран за прожектиране, компютър).
6.1.2. Учебни помагала:
Информационни табла за онагледяване, учебни видеофилми и програмни продукти.
6.2. Учебна работилница (специализирани кабинети) - за провеждане на обучението по практика на професията.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Учебната работилница (специализиран кабинет) се оборудва с офис техника и съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията". В специализирания кабинет трябва да бъдат осигурени места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
6.2.2. Учебни помагала:
Предвидената по учебен план учебно-методическа литература; сборници с нормативни документи; национален сметкоплан; специализиран софтуер.
7. Изисквания към обучаващите
Обучение по теория и по практика на професията се провежда от преподаватели, които трябва да са със завършено висше (бакалавър или магистър) икономическо образование със специалност "Стопански мениджмънт", "Стопанско управление", "Икономика, организация и управление на фирмената дейност".
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване
- Апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума