навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР"

В сила от 30.01.2007 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист" - ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345010 "Икономист-мениджър" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 345010 "Икономист-мениджър" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета и четвърта степен на професионална квалификация за специалностите:

• 3450101 "Индустрия" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450102 "Търговия" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450103 "Земеделско стопанство" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450104 "Икономика и мениджмънт" - трета и четвърта степен на професионална квалификация;

• 3450105 "Предприемачество и мениджмънт" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.


Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Икономист-мениджър".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "икономика и управление" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение по чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Икономист-мениджър"Професионално направление:
 
345 Стопанско управление и администрация
   
Наименование на професията:
 
345010 Икономист-мениджър
   

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Икономист-мениджър" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности Степен на Входящо
  професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
1 2 3 4
3450101 Индустрия Трета Завършен седми
      клас;
      Завършено
      основно
      образование
3450102 Търговия Трета Завършен седми
      клас;
      Завършено
      основно
      образование
3450103 Земеделско Трета Завършен седми
  стопанство   клас;
      Завършено
      основно
      образование
3450104 Икономика и Трета Завършен седми
  мениджмънт   клас;
      Завършено
      основно
      образование
    Четвърта Завършено
      средно
      образование
3450105 Предприема- Трета Завършен седми
  чество и   клас;
  мениджмънт   Завършено
      основно
      образование
    Четвърта Завършено
      средно
      образование
       

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Икономист-мениджър", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, дефинирани по специалности, са представени в табл. 2.


Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност: 3450101 "Индустрия" - трета степен на професионална квалификация
1. Участва в планирането Нормативни документи, Икономически явления и Набиране, подбор, обобщаване Отлична логична памет;
на дейността на регламентиращи съответната процеси. и анализиране на информация. Гъвкаво и оперативно
предприятието и в дейност: закони, кодекси, Дейност на предприятието, Проучване на пазара и мислене;
реализацията на плана. укази, постановления, неговата обкръжаваща конкуренцията. Възможност за анализиране,
2. Извършва проучвания, правилници, наредби, среда. Стратегическо и оперативно сравняване и обобщаване на
събира, обработва и стандарти, указания, Национална класификация планиране. данни;
анализира информация, инструкции, устави, на икономическите дейности. Поставяне на цели. Бързина на мисловните
свързана с контрагенти. митнически тарифи, Функциониране на Оценяване изпълнението на реакции;
3. Участва в харти и др. предприятието в условията целите. Способност за концентрация
организацията на Работна документация: на пазарна икономика. Организиране дейността на върху обсъждана тема;
дейността в нормативна, планова, Планиране дейността на предприятието. Компютърна грамотност;
индустриалното организационна, отчетна; предприятието. Анализ и оценка на Предприемчивост;
предприятие. договори, тарифи, калкулации; Календарен план. производствените фактори. Готовност за самостоятелен
4. Участва в търсенето, документи за количество, Целеполагане, изискване Изграждане на функционални труд;
подбора, квалификацията качество и произход на към целите, критерии за връзки. Готовност за работа в екип;
на персонала. стоката. оценяване. Ситуационно управление. Мотивираност;
5. Осъществява Формуляри: стандартизирани, Индустрия. Изготвяне на длъжностни Организираност;
организацията на труда унифицирани, Индустриално предприятие. характеристики. Подготовка и Дисциплинираност;
на персонала, възлага финансово-счетоводни, Механизация. оценяване на документи за Самоконтрол;
ежедневната работа и платежни документи, форми, Производствени фактори. кандидатстване и назначаване Готовност за точно спазване
разпределя оперативните таблици, тарифи, образци на Организиране дейността на за работа. на инструкции, правилници и
задачи. договори, полици и др. предприятието. Търсене и набиране на други;
6. Контролира Източници на информация: Функционални връзки и информация чрез интернет. Оперативност;
качественото изпълнение интернет, справочници, взаимозависимости. Провеждане и участие в Прецизност;
на задачите. наръчници, специализирана и Организационно-управленска интервю. Съобразителност;
Изготвя отчети. научна литература, структура на предприятието. Оценка на кандидатите за Добросъвестност;
Набелязва мерки. публикации, отчети, каталози, Управление. работа. Етичност;
7. Осигурява стопанската брошури, оферти, доклади, Условия и документи при Изготвяне и сключване на Коректност;
дейност с необходимите банкова, митническа, кандидатстване и трудов договор. Лоялност;
ресурси. статистическа информация, назначаване на работа. Работа с нормативни документи. Толерантност;
8. Осъществява контакти и ценоразписи и други. Търсене, подбор и Провеждане на оперативки и Деловитост;
взаимодействие с Технически средства: назначаване на персонала. съвещания. Възлагане на Емоционално равновесие;
останалите персонални компютри, Критерии за подбор. задачи. Организация на Способност за отсяване на
подразделения в калкулатори, копирна техника, Длъжностни характеристики. работното място и управление несъщественото;
предприятието. факс, телефон, видео-техника, Организация и управление на времето. Делегиране на Възможност за
9. Представя информация шрайб проектори, на труда в предприятието. права и търсене на разпределяне на
за продукта и мултимедийна техника и Нормативна уредба, отговорности. Инструктиране. вниманието в различни
предприятието. други. регламентираща безопасни Формиране на екипи. области;
10. Участва в Софтуерни продукти. и здравословни условия на Разрешаване на конфликти. Търпение;
ценообразуването в Офис оборудване: бюра, труд. Правила и изисквания, Даване на инструкции. Упоритост;
индустриалното шкафове, маси, столове, свързани с организацията на Мотивация. Анализ и оценка на Критичност;
предприятие. стелажи, контейнери, работното място, работно трудовата дейност. Форми и Взискателност;
Изготвя оферти. библиотеки, лампи. време и времето за почивка. системи на заплащане на труда. Комуникативност;
11. Осъществява контакти   Делегиране на отговорности, Контролиране качественото Висока обща култура и
с клиенти, води търговски   възлагане на задачи, изпълнение на задачите. професионална култура;
преговори, сключва   инструктиране. Провеждане Откриване и формулиране на Способност за поемане на
сделки и контролира   на оперативки и заседания. проблеми. Вземане на решения разумни рискове;
изпълнението им.   Работа в екип. Мотивиране за решаване на конфликти. Адаптивност;
12. Организира   на персонала. Разбиране, съобразяване и Креативност;
дистрибуцията на   Производителност на труда. анализиране на промените във Готовност за поемане на
продукцията.   Норми и нормиране на външната и вътрешната среда. риск; Любознателност;
13. Осигурява финансови   труда. Оценка и заплащане Изграждане на фирмена Стремеж към постоянно
средства за доставките   на труда и персонала. култура. Провеждане на усъвършенстване;
на суровини и материали   Контрол. Видове контрол. фирмената политика. професионален и социален
и избира формата на   Контролинг. Понятие за Комуникация и делово морал; Самокритичност.
плащане.   качество. Стандарти. общуване. Вземане на  
14. Осъществява контакти   Методи за наблюдение и оптимални решения. Справяне с  
с финансови и   анализ. Анкети, допитване, неочаквани промени. Изготвяне  
нефинансови институции   въпросник, доклад, справка. на разходни норми.  
и организира   Оценяване. Критерии. Диференциация на  
взаимоотношенията с тях.   Методи за оценяване. функционални връзки между  
15. Следи приходите,   Отчитане на дейността. отдели и работни места.  
разходите и финансовия   Трудовоправни отношения. Изготвяне и представяне на  
резултат от   Поведение в условия на информация за продукта и  
индустриалната дейност   конфликт. Ситуационно предприятието. Рекламиране на  
на предприятието.   управление. Комуникация, продукта и дейността на  
16. Участва в   същност, видове. Фирмена предприятието. Използване на  
управлението и анализа   култура и политика. актуални софтуерни пакети за  
на   Технология на дейностите. презентация. Изготвяне на  
финансово-икономическото   Разходни норми и проект за уеб страница.  
състояние на   алтернативни разходи. Ценообразуване. Изготвяне на  
предприятието.   Оптимизиране на програмни продукти.  
17. Ползва и прилага   складовите запаси и Комуникация. Комуникация на  
нормативни документи   свързаните с тях разходи. чужд език. Мотивиране на  
18. Ползва   Междуличностна клиента. Определяне  
информационни техники.   комуникация. Комуникации в психологическия профил на  
Работни карти.   организациите. Вътрешни клиента. Водене на търговски  
    нормативни актове. преговори. Ползване на  
    Информация - средства за комуникационни средства за  
    набиране. Представяне на стимулиране на продажбите.  
    продукта. Опаковка. Изготвяне и сключване на  
    Рекламна политика. търговски договори. Изготвяне  
    Рекламни канали и средства на дистрибуционна стратегия.  
    за рекламно въздействие. Продажби. Изготвяне на  
    Организиране и полици. Попълване на  
    представяне дейността на документи за ползване на  
    предприятието на банкови услуги: банков кредит,  
    изложения и панаири. лизинг, факторинг, форфетинг,  
    Комуникация, видове, банкови гаранции,  
    средства. Мотивация за разплащателни и други  
    покупка. Психологически документи. Осъществяване на  
    профил на клиента. контакти.  
    Търговски преговори. Ползване на комуникационни  
    Пласментна политика. средства. Защита на фирмените  
    Стимулиране на интереси. Анализ и избор на  
    продажбите. Търговски институция за финансови  
    договор - същност, видове, услуги. Умение за попълване на  
    сключване. Изпълнение, банкова, данъчна и митническа  
    неизпълнение и контрол на документация. Разчитане на  
    търговската сделка. финансово-счетоводна  
    Документи, документация. Финансов  
    съпътстващитърговската анализ. Прогнозиране на  
    сделка. Същност, цели и приходите и разходите.  
    функции на дистрибуцията. Тълкуване на правни норми.  
    Дистрибуционна стратегия. Правилно прилагане на  
    Дистрибуционна мрежа. нормативни актове. Ползване на  
    Средства за дистрибуция. програмни продукти. Работа с  
    Логистика. Източници и компютър. Работа с мрежа,  
    начини за финансиране на електронна поща, интернет.  
    доставките. Търговски и    
    банков кредит. Търговски    
    полици. Банкови гаранции    
    по изплащане на    
    търговските полици. Лизинг,    
    факторинг, форфетинг.    
    Вътрешни и международни    
    плащания - начини, форми,    
    технология, документи,    
    гаранции.    
    Банки и институции.    
    Застрахователни и    
    презастрахователни    
    дружества. Данъчна и    
    митническа администрация.    
    Осигурителни институции и    
    др. Финанси на фирмата.    
    Данъци и осигурителни    
    вноски. Данъчна политика.    
    Отчетност във фирмата.    
    Финансово-счетоводни    
    документи. Приходи и    
    разходи по дейността на    
    предприятието. Финанси на    
    предприятието.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол на предприятието.    
    Нормативна уредба.    
    Действие на нормативните    
    актове. Правни норми.    
    Информационни технологии    
    и програмни продукти,    
    използвани в    
    предприятието. Работа с    
    компютър.    
Специалност: 3450102 "Търговия"
1. Участва в планирането Нормативни документи: Икономически явления и Набиране, подбор, обобщаване Логична памет;
на търговската дейност в закони, кодекси, правилници процеси. и анализиране на информация. Гъвкаво и оперативно
предприятието и в за прилагане на закони, Дейност на предприятието, Проучване на пазара и мислене;
реализацията на плана. укази, наредби, правилници, неговата обкръжаваща конкуренцията. Възможност за анализиране,
2. Изпълнява и отговаря стандарти, указания, среда. Стратегическо и оперативно сравняване и обобщаване на
за изпълнението на инструкции. Национална класификация планиране. информацията;
целите и задачите в Работна документация: на икономическите дейности. Поставяне на цели. Подвижност на вниманието;
дейността. 3. Извършва търговски договори, тарифи, Функциониране на Оценяване изпълнението на Способност за концентрация;
проучвания, събира, калкулации, документи предприятието в условията целите. Организиране дейността Компютърна грамотност;
обработва и анализира заколичество, качество и на пазарна икономика. на предприятието. Предприемчивост;
информация, свързана с произход на стоката Планиране дейността на Анализ и оценка на Готовност за самостоятелен
клиенти и доставчици (търговски, товарителни, предприятието. производствените фактори. труд;
4. Участва в застрахователни, банкови, Календарен план. Изграждане на функционални Готовност за работа в екип;
организацията на данъчни, митнически). Целеполагане, изискване връзки. Мотивираност;
търговската дейност на Източници на информация: към целите, критериии за Ситуационно управление. Организираност;
предприятието. интернет, каталози, брошури, оценяване. Оценка на кандидатите за Дисциплинираност;
5. Участва в търсенето, оферти, справочници, Търговия. работа. Изготвяне на Самоконтрол;
подбора, квалификацията публикации и др. Търговско предприятие. длъжностни характеристики. Готовност за точно спазване
на персонала. Технически средства: Механизация. Подготовка и оценяване на на инструкции, правилници и
6. Организира труда на компютри, телефони, факс, Производствени фактори. документи за кандидатстване и други;
персонала. Възлага калкулатори, копирна техника, Организиране дейността на назначаване за работа. Оперативност;
ежедневната работа и касови апарати, предприятието. Търсене и набиране на Прецизност;
разпределя оперативните ПОСТ-устройства, електронни Функционални връзки и информация чрез интернет. Съобразителност;
задачи. везни, хладилна техника и др. взаимозависимости. Провеждане и участие в Добросъвестност;
7. Контролира сигнално-охранителна Организационно-управленска интервю. Етичност;
качественото изпълнение система. структура на предприятието. Изготвяне и сключване на Коректност;
на задачите, възложени Оборудване: маси, шкафове, Управление. трудов договор. Лоялност;
на работниците и щендери, стелажи, бюра и др. Условия и документи при Работа с нормативни документи. Толерантност;
служителите. Амбалаж и амбалажни кандидатстване и Провеждане на оперативки и Деловитост;
8. Осигурява търговската материали: хартиени, метални, назначаване на работа. съвещания. Възлагане на Способност за отсяване на
дейност с необходимите дървени, пластмасови, Търсене, подбор и задачи. несъщественото;
ресурси. стъклени, текстилни и др. назначаване на персонала - Организация на работното място Възможност за
9. Ценообразуване. Канцеларски материали: критерии за подбор. и управление на времето. разпределяне на
Изготвя оферти. магнитни носители, папки, Длъжностни характеристики. Делегиране на права и търсене вниманието в различни
10. Представя класьори и други консумативи. Организация и управление на отговорности. области;
информация за продукта   на труда в предприятието. Инструктиране. Формиране на Търпение;
и предприятието.   Нормативна уредба, екипи. Разрешаване на Упоритост;
11. Осъществява контакти   регламентираща безопасни конфликти. Критичност;
с клиенти, води търговски   и здравословни условия на Даване на инструкции. Взискателност;
преговори, сключва   труд. Правила и изисквания, Мотивация. Комуникативност;
сделки и контролира   свързани с организацията на Анализ и оценка на трудовата Висока обща култура;
изпълнението им.   работното място, работното дейност. Форми и системи на Професионална култура на
12. Организира   време и времето за почивка. заплащане на труда. високо равнище;
дистрибуцията на стоките.   Делегиране на отговорности, Контролиране качественото Способност за поемане на
13. Осигурява финансови   възлагане на задачи, изпълнение на задачите. разумни рискове;
средства за доставките и   инструктиране. Управление и оценяване на Адаптивност;
избира формата на   Мотивиране на персонала. конфликти. Креативност;
плащане.   Производителност на труда. Откриване и формулиране на Коректност при поставяне на
14. Осъществява контакти   Норми и нормиране на проблеми. задачи;
с финансови и   труда. Вземане на решения за Готовност за поемане на
нефинансови институции   Оценка и заплащане на решаване на конфликти. риск;
и организира   труда на персонала. Разбиране, съобразяване и Любознателност;
взаимоотношенията с тях.   Контрол. Видове контрол. анализиране на промените във Стремеж към постоянно
15. Следи приходите,   Контролинг. външната и вътрешната среда. усъвършенстване;
разходите и финансовия   Понятие за качество. Изграждане на фирмена Високо професионален и
резултат от търговската   Стандарти. култура. Провеждане на социален морал;
дейност на   Методи за наблюдение и фирмена политика. Самокритичност;
предприятието. 16.   анализ. Анкети, допитване, Комуникация и делово Самоконтрол;
Анализира и оценява   въпросник, доклад, справка. общуване. Висока интелектуална
постигнатите резултати.   Оценяване - критерии и Икономизирано поведение. работоспособност
Изготвя отчети.   методи за оценяване. Вземане на оптимални решения. Възможност за
Набелязва мерки.   Отчитане на дейността. Справяне с неочаквани промени. информационни
17. Ползва и прилага   Трудово-правни отношения. Изготвяне на разходни норми. натоварвания;
нормативни документи,   Поведение в условия на Диференциация на Поддържане на интерес към
регламентиращи   конфликт. функционални връзки между работата си.
търговската дейност.   Ситуационно управление. отдели и работни места.  
18. Прилага електронно   Комуникация, същност, Работа в екип.  
администриране. Ползва   видове. Изготвяне и представяне на  
приложен софтуер.   Фирмена култура и информация за продукта и  
Работи с офис техника.   политика. предприятието. Рекламиране на  
    Технология на дейностите. продукта и дейността на  
    Разходни норми и предприятието.  
    алтернативни разходи. Използване на актуални  
    Оптимизиране на складовите софтуерни пакети за  
    запаси и свързаните с тях презентация.  
    разходи. Изготвяне на проект за уеб  
    Качество и икономическа страница.  
    ефективност. Ценообразуване.  
    Комуникации в Изготвяне на оферти.  
    организациите. Вътрешни Ползване на програмни  
    нормативни актове. продукти.  
    Информация - средства за Комуникация.  
    набиране. Представяне на Комуникация на чужд език.  
    продукта. Опаковка. Мотивиране на клиента.  
    Рекламна политика. Определяне психологическия  
    Рекламни канали и средства профил на клиента. Водене на  
    за рекламно въздействие. търговски преговори. Ползване  
    Организиране и представяне на комуникационни средства за  
    дейността на предприятието стимулиране на продажбите.  
    на изложения и панаири. Изготвяне и сключване на  
    Цени и ценообразуване в търговски договори. Изготвяне  
    индустрията. Ценова на диструбиционна стратегия.  
    политика. Оферти. Продажби. Изготвяне на полици.  
    Програмни продукти. Попълване на документи за  
    Комуникация, видове, ползване на банкови услуги:  
    средства. Комуникация на банков кредит, лизинг,  
    чужд език. Мотивация за факторинг, форфетинг, банкови  
    покупка. Психологически гаранции, разплащателни и  
    профил на клиента. други документи.  
    Търговски преговори. Осъществяване на контакти.  
    Пласментна политика. Ползване на комуникационни  
    Стимулиране на продажбите. средства. Защита на фирмените  
    Търговски договор - интереси. Анализ и избор на  
    същност, видове, сключване. институция за финансови  
    Изпълнение и контрол на услуги. Умение за попълване на  
    търговската сделка. банкова, данъчна и митническа  
    Документи, съпътстващи документация. Финансов  
    търговската сделка. анализ. Прогнозиране на  
    Същност, цели и функции на приходите и разходите.  
    дистрибуцията. Изготвяне на финансова  
    Дистрибуционна стратегия. стратегия на фирмата. Водене и  
    Дистрибуционна мрежа. разчитане на  
    Средства за дистрибуция. финансово-счетоводна  
    Логистика. Източници и документация. Тълкуване на  
    начини за финансиране на правни норми. Правилно  
    доставките. Търговски и прилагане на нормативни  
    банков кредит. Търговски актове. Ползване на програмни  
    полици. Банкови гаранции продукти. Работа с компютър.  
    по изплащане на Работа с мрежа, електронна  
    търговските полици. Лизинг, поща, интернет. Електронно  
    факторинг. Вътрешни и разплащане.  
    международни плащания -    
    начини, форми, технология,    
    документи, гаранции.    
    Комуникация. Банки и    
    институции.    
    Застрахователни и    
    презастрахователни    
    дружества. Данъчна и    
    митническа администрация.    
    Осигурителни институции и    
    др. Финанси на фирмата.    
    Данъци и осигурителни    
    вноски. Данъчна политика.    
    Отчетност във фирмата.    
    Финансово-счетоводни    
    документи. Приходи и    
    разходи по дейността на    
    предприятието. Финанси на    
    предприятието.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол на предприятието.    
    Нормативна уредба.    
    Действие на нормативните    
    актове. Правни норми.    
    Информационни технологии    
    и програмни продукти,    
    използвани в    
    предприятието. Работа с    
    компютър.    
Специалност: 3450103 "Земеделско стопанство"
1. Участва в планирането Нормативни документи, Икономически явления и Набиране, подбор, обобщаване компютърна грамотност;
на дейността на регламентиращи процеси. и анализиране на информация. отлична логична памет;
предприятието и в земеделската дейност: Дейност на предприятието, Проучване на пазара и гъвкаво и оперативно
реализацията на плана. закони, кодекси, укази, неговата обкръжаваща конкуренцията. мислене;
2. Извършва проучвания, постановления, правилници, среда. Стратегическо и оперативно възможност за анализиране,
събира, обработва и наредби, стандарти, указания, Национална класификация планиране. сравняване и обобщаване на
анализира информация, и инструкции, свързани с на икономическите дейности. Поставяне на цели. данни;
свързана с контрагенти. ползване на земеделските Функциониране на Оценяване изпълнението на бързина на мисловните
3. Участва в земи, устави, митнически предприятието в условията целите. реакции;
организацията на тарифи, харти и др. на пазарна икономика. Организиране дейността на подвижност на вниманието;
дейността в Работна документация: Планиране дейността на предприятието. способност за концентрация
земеделското стопанство. нормативна, планова, предприятието. Анализ и оценка на върху обсъждана тема;
4. Участва в търсенето, организационна, отчетна; Календарен план. производствените фактори. предприемчивост; готовност
подбора, квалификацията договори, тарифи, Целеполагане, изискване Изграждане на функционални за самостоятелен труд;
на персонала. калкулации, документи за към целите, критерии за връзки. Ситуационно готовност за работа в екип;
5. Осъществява количество, качество и оценяване. Маркетингова управление. мотивираност;
организацията на труда произход на стоката. ориентация на Изготвяне на длъжностни организираност;
на персонала, възлага Формуляри: стандартизирани, предприятието. характеристики. Подготовка и дисциплинираност;
ежедневната работа и унифицирани, Информация, функции. оценяване на документи за самоконтрол;
разпределя оперативните финансово-счетоводни, Източници, средства, кандидатстване и назначаване готовност за точно спазване
задачи. платежни документи, форми, обработване, сортиране и за работа. на инструкции, правилници и
6. Контролира таблици, тарифи, образци на съхранение на Търсене и набиране на други;
качественото изпълнение договори, полици и др. информацията. Външна и информация чрез интернет. оперативност;
на задачите. Източници на информация: вътрешна среда на Провеждане и участие в прецизност;
Изготвя отчети. интернет, справочници, предприятието. интервю. съобразителност;
Набелязва мерки. наръчници, специализирана и Фактори. Оценка на кандидатите за добросъвестност;
7. Осигурява стопанската научна литература, Приложение на работа. етичност;
дейност с необходимите публикации, отчети, каталози, SWOT-анализа в областта на Изготвяне и сключване на коректност;
ресурси. брошури, оферти, доклади, управлението. трудов договор. Работа с лоялност;
8. Осигурява контакти и банкова, митническа, Земеделско стопанство. нормативни толерантност;
взаимодействие с статистическа информация, Растениевъдство. документи. деловитост;
подразделенията в ценоразписи и други. Животновъдство. Провеждане на оперативки и емоционално равновесие;
предприятието.   Механизация. съвещания. Възлагане на способност за отсяване на
9. Представя информация   Производствени фактори . задачи. несъщественото;
за продукта и   Организиране дейността на Организация на работното място възможност за
предприятието.   предприятието. и управление на времето. разпределяне на
10. Прилага правилата за   Функционални връзки и Делегиране на права и търсене вниманието в различни
ценообразуване.   взаимозависимости. на отговорности. области;
Изготвя оферти.   Организационно-управленска Инструктиране. Формиране на търпение;
11. Осъществява контакти   структура на предприятието. екипи. Разрешаване на упоритост;
с клиенти, води търговски   Управление. конфликти. критичност;
преговори, сключва   Условия и документи при Даване на инструкции. взискателност;
сделки и контролира   кандидатстване и Мотивация. комуникативност;
изпълнението им.   назначаване на работа. Анализ и оценка на трудовата притежаване на висока обща
12. Организира   Търсене, подбор и дейност. Форми и системи на култура;
дистрибуцията на стоките.   назначаване на персонала. заплащане на труда. притежаване на
13. Осигурява финансови   Критерии за подбор. Контролиране качественото професионална култура на
средства за доставките и   Длъжностни характеристики. изпълнение на задачите. високо равнище;
избира формата на   Организация и управление Управление и оценяване на способност за поемане на
плащане.   на труда в предприятието. конфликти. разумни рискове;
14. Осъществява контакти   Нормативна уредба, Откриване и формулиране на адаптивност;
с финансови и   регламентираща безопасни проблеми. креативност;
нефинансови институции   и здравословни условия на Вземане на решения за коректност при поставяне на
и организира   труд. Правила и изисквания, решаване на конфликти. задачи;
взаимоотношенията с тях.   свързани с организацията на Разбиране, съобразяване и готовност за поемане на
15. Следи приходите,   работното място, работното анализиране на промените във риск;
разходите и финансовия   време и времето за почивка. външната и вътрешната среда. любознателност;
резултат от търговската   Делегиране на отговорности, Изграждане на фирмена стремеж към постоянно
дейност на   възлагане на задачи, култура. усъвършенстване;
предприятието.   инструктиране. Провеждане на фирмена високо професионален и
16. Участва в   Провеждане на оперативки и политика. социален морал;
управлението и анализа   заседания. Комуникация и делово самокритичност;
на   Работа в екип. общуване. самоконтрол;
финансово-икономическото   Мотивиране на персонала. Вземане на оптимални решения. висока интелектуална
състояние на   Производителност на труда. Справяне с неочаквани промени. работоспособност;
предприятието. 17.   Норми и нормиране на Изготвяне на разходни норми. възможност за
Ползва и прилага   труда. Изготвяне и представяне на информационни
нормативни документи,   Оценка и заплащане на информация за продукта и натоварвания;
регламентиращи   труда на персонала. предприятието. Рекламиране на поддържане на интерес към
дейността.   Контрол. Видове контрол. продукта и дейността на работата си.
18. Ползва   Контролинг. предприятието.  
информационни техники.   Понятие за качество. Използване на актуални  
Работни карти.   Стандарти. софтуерни пакети за  
    Методи за наблюдение и презентация. Изготвяне на  
    анализ. Анкети, допитване, проект за уеб страница.  
    въпросник, доклад, справка. Работа с компютър.  
    Оценяване. Ценообразуване.  
    Критерии. Изготвяне на оферти.  
    Методи за оценяване. Ползване на програмни  
    Отчитане на дейността. продукти.  
    Трудово-правни отношения. Комуникация.  
    Поведение в условията на Комуникация на чужд език.  
    конфликт. Мотивиране на клиента.  
    Ситуационно управление. Определяне психологическия  
    Комуникация, същност, профил на клиента.  
    видове. Водене на търговски преговори.  
    Фирмена култура и Ползване на комуникационни  
    политика. средства за стимулиране на  
    Технология на дейностите. продажбите. Изготвяне и  
    Разходни норми и сключване на търговски  
    алтернативни разходи. договори. Изготвяне на  
    Оптимизиране на складовите диструбиционна стратегия.  
    запаси и свързаните с тях Продажба. Изготвяне на полици.  
    разходи. Попълване на документи за  
    Качество и икономическа ползване на банкови услуги:  
    ефективност. банков кредит, лизинг,  
    Междуличностна факторинг, форфетинг, банкови  
    комуникация. гаранции, разплащателни и  
    Комуникации в други документи.  
    организациите. Вътрешни Осъществяване на контакти.  
    нормативни актове. Ползване на комуникационни  
    Информация - средства за средства. Защита на фирмените  
    набиране. Представяне на интереси. Анализ и избор на  
    продукта. Опаковка. институция за финансови  
    Рекламна политика. услуги. Умение за попълване на  
    Рекламни канали и средства банкова, данъчна и митническа  
    за рекламно въздействие. документация. Изготвяне на  
    Организиране и представяне финансова стратегия на  
    дейността на предприятието фирмата. Водене и разчитане  
    на изложения и панаири. на финансово-счетоводна  
    Цени и ценообразуване в документация. Финансов  
    индустрията. Ценова анализ. Прогнозиране на  
    политика. Оферти. приходите и разходите.  
    Програмни продукти. Тълкуване на правни норми.  
    Комуникация, видове, Правилноприлагане на  
    средства. Комуникация на нормативни актове. Ползване на  
    чужд език. Мотивация за програмни продукти. Работа с  
    покупка. Психологически мрежа, електронна поща,  
    профил на клиента. интернет. Електронно  
    Търговски преговори. заплащане.  
    Пласментна политика.    
    Стимулиране на продажбите.    
    Търговски договор -    
    същност, видове, сключване.    
    Търговски договор -    
    същност, видове,    
    сключване. Изпълнение и    
    контрол на търговската    
    сделка. Документи,    
    съпътстващи търговската    
    сделка. Същност, цели и    
    функции на дистрибуцията.    
    Дистрибуционна стратегия.    
    Дистрибуционна мрежа.    
    Средства за дистрибуция.    
    Логистика. Източници и    
    начини за финансиране на    
    доставките. Търговски и    
    банков кредит. Търговски    
    полици. Банкови гаранции    
    по изплащане на    
    търговските полици. Лизинг,    
    факторинг. Вътрешни и    
    международни плащания -    
    начини, форми, технология,    
    документи, гаранции.    
    Комуникация. Банки и    
    институции.    
    Застрахователни и    
    презастрахователни    
    дружества. Данъчна и    
    митническа администрация.    
    Осигурителни институции и    
    др. Финанси на фирмата.    
    Данъци и осигурителни    
    вноски. Данъчна политика.    
    Отчетност във фирмата.    
    Финансово-счетоводни    
    документи. Приходи и    
    разходи по дейността на    
    предприятието. Финанси на    
    предприятието.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол на предприятието.    
    Нормативна уредба.    
    Действие на нормативните    
    актове. Правни норми.    
    Информационни технологии    
    и програмни продукти,    
    използвани в    
    предприятието.    
Специалност: 3450104 "Икономика и мениджмънт" - трета степен на професионална квалификация
1. Участва в планирането Нормативни документи, Икономически явления и Самостоятелно набиране, Добро физическо и
на дейността на регламентиращи съответната процеси. подбор, обобщаване и психическо здраве;
предприятието и в дейност: закони, кодекси, Дейност на предприятието, анализиране на информацията. Физическа и
реализацията на плана. укази, постановления, неговата обществена среда. Проучване на пазара и логична памет;
2. Участва във правилници, наредби, Национална класификация конкуренцията. Гъвкаво и оперативно
формулирането и стандарти, нормативни на икономическите дейности. Стратегическо планиране. мислене;
отговаря за изпълнението разпореждания, указания, Функциониране на Оперативно планиране. Способност за
на нови цели и задачи. инструкции, митнически предприятието в пазарни Поставяне на цели. концентрация върху
3. Извършва проучвания. тарифи, конвенции, спогодби, условия. Оценяване изпълнението на обсъждана тема;
Събира, обработва и харти, международни Планиране дейността на целите. Предприемчивост;
анализира информация, договори. предприятието. Набиране, обработване, Готовност за самостоятелен
свързана с контрагенти. Работна документация: Календарен план. анализиране и съхранение на труд;
4. Участва в нормативна, планова, Целеполагане. информация. Готовност за работа в екип;
организацията на организационна, отчетна. Изисквания при поставяне на Организиране дейността на Мотивираност;
стопанската дейност. Формуляри: стандартизирани, цели. предприятието. Организираност;
5. Участва в търсенето, унифицирани, Критерии за оценяване. Даване на писмени и устни Дисциплинираност;
подбора и финансово-счетоводни, Маркетингова ориентация на инструкции. Самоконтрол;
преквалификация на платежни документи, форми, предприятието. Външна и Делегиране на права. Готовност за точно спазване
персонала. таблици, тарифи, образци на вътрешна среда на Поемане и търсене на на инструкции, правилници и
6. Осъществява договори, полици и др. предприятието. отговорност. други;
организация и Планови документи на Фактори. Провеждане и участие в Оперативност;
управление на труда на фирмата: стратегически, Приложение на интервю. Прецизност;
персонала, възлага тактически, планове, SWOT-анализа в областта на Оценка на кандидатите за Съобразителност;
ежедневна работа и календарни планове, планове управлението. работа. Добросъвестност;
разпределя оперативни за приходите, разходите и Правила за обработване, Подготовка на документи на Етичност;
задачи. печалбата на фирмата, за сортиране, съхранение на български и чужд език при Коректност;
7. Осигурява стопанската доставката на материали и за информация. кандидатстване за работа. Лоялност;
дейност с необходимите реализацията на продукцията. Бизнес етика. Провеждане на оперативки и Толерантност;
ресурси. Източници на информация: Организиране дейността на съвещания. Деловитост;
8. Осигурява контакти и интернет, справочници, предприятието. Възлагане на задачи. Емоционално равновесие;
взаимодействие с наръчници, специализирана и Функционални връзки и Организация на работното място. Търпение;
подразделенията в научна литература, взаимозависимости. Управление на времето. Упоритост;
предприятието. публикации, отчети, каталози, Организационно-управленска Делегиране на права и търсене Критичност;
9. Установява и поддържа брошури, оферти, доклади, структура на предприятието. на отговорности. Взискателност;
международни контакти. банкова, митническа, Търсене, подбор и Инструктиране. Комуникативност.
10. Представя статистическа информация, назначение на персонала. Формиране на екипи.  
информация за продукта ценоразписи и други. Традиционни и Разрешаване на конфликти.  
и предприятието. Технически средства: нетрадиционни начини за Разбиране, съобразяване и  
11. Съдейства за персонални компютри, набиране и оценка на анализиране на промените във  
мотивиране на калкулатори, копирна техника, персонала. външната и вътрешната среда.  
работниците при факс, телефон, видеотехника, Длъжностни характеристики. Провеждане на фирмена  
изпълнение на заданията. шрайбпроектори, Трудов договор. политика.  
12. Контролира мултимедийна техника и Условия и документи при Диференциация на  
качественото изпълнение други. кандидатстване и функционални връзки между  
на задачите. Софтуерни продукти: назначаване на работа. отдели и работни места.  
13. Участва при програмни продукти, мрежи. Организация и управление Комуникация.  
наблюдение, Офис оборудване: бюра, на труда в предприятието. Работа в екип.  
констатиране и шкафове, маси, столове, Нормативна уредба, Комуникация на чужд език.  
анализиране на стелажи, контейнери, регламентираща безопасни Водене на преговори на чужд  
резултатите от дейността. библиотеки, лампи и други. и здравословни условия на език.  
14. Оценява постигнатите Канцеларски материали: труд. Правила и изисквания, Работа с международни  
резултати. дискети, дискове, хартия, свързани с организациятана търговски договори. Изготвяне и  
Изготвя отчети. индиго, моливи, химикали, работното място, работното представяне на информация за  
Набелязва мерки. кламери, телбод, папки, време и времето за почивка. продукта и предприятието.  
15. Участва в изготвянето класьори, тонери, консумативи Делегиране на отговорности, Рекламиране на продукта и  
и провеждането на за принтер, перфоратори и възлагане на задачи, дейността на предприятието.  
управленски решения. други. инструктиране. Работа с компютър.  
16. Участва в   Работа в екип. Използване на актуални  
управлението и анализа   Правила и особености при софтуерни пакети за  
на финансовото   създаването на презентация.  
състояние на   професионални контакти. Изготвяне на проект за  
предприятието.   Фирмена политика. уебстраница.  
17. Ползва нормативни   Бизнес етика. Мотивиране.  
документи, изпълнява   Производствени фактори на Разпознаване на  
нормативни актове,   предприятието. демотивацията. Формиране на  
уреждащи стопанската   Технология на дейността. екипи.  
дейност на   Разходни норми и Управление и оценяване на  
предприятието.   алтернативни разходи. конфликти.  
18. Участва в арбитриране   Оптимизиране на складовите Откриване и формулиране на  
на спорове.   запаси и свързаните с тях проблема.  
19. Управлява дейността   разходи. Вземане на решения.  
на предприятието с оглед   Качество и икономическа Констатиране, анализиране и  
промените във   ефективност. оценяване на качеството.  
вътрешната и външната   Методи за вземане на Изготвяне и провеждане на  
среда.   решения. анкети.  
20. Стратегическо   Междуличностни Изготвяне на доклади, справки.  
управление на фирмата.   комуникации. Изготвяне и оформяне на отчет.  
21. Участва в управление   Комуникации в Контролиране качественото  
на инвестициите   организациите. изпълнение на задачите,  
22. Участва в управление   Вътрешни нормативни възложени на работниците и  
на качеството.   актове. служителите.  
23. Прилага електронно   Бизнес кореспонденция на Управление и развитие на екип.  
администриране и   чужд език. Международни Ситуационно управление.  
приложен софтуер.   търговски договори. Изграждане на фирмена  
    Информация - средства за култура.  
    набиране. Представяне на Водене и разчитане на  
    продукта. Опаковка. финансово-счетоводна  
    Рекламна политика. документация.  
    Рекламни канали и средства Финансов анализ.  
    за рекламно въздействие. Прогнозиране на приходите и  
    Организиране и представяне разходите.  
    дейността на предприятието Тълкуване на правни норми.  
    на изложения и панаири. Правилно прилагане на  
    Работа с компютър. нормативни актове.  
    Потребности, мотив, Проучвания;  
    мотивация. Общуване - Анализ и оценка на средата;  
    хоризонтално, вертикално. Изработване на стратегия;  
    Трудово-правни отношения. Прилагане на методи за  
    Поведение в условията на стратегически анализ.  
    конфликт. Стандарти. Съставяне на бизнес план.  
    Контрол - видове. Методи за    
    наблюдение и анализ.    
    Анкета, допитване,    
    въпросник, доклад, справка.    
    Оценяване. Критерии.    
    Методи за оценяване. Отчет    
    - същност, цел, съдържание,    
    оформяне. Управленски    
    решения, видове. Стил на    
    управление. Ситуационно    
    управление. Фирмена    
    култура. Приходи и разходи    
    по дейността на    
    предприятието. Финанси на    
    предприятието.    
    Финансово-счетоводни    
    документи. Данъчно    
    облагане. Данъци и    
    осигурителни вноски.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол на предприятието.    
    Нормативна уредба.    
    Действие на нормативните    
    актове. Правни норми.    
    Информационни технологии    
    и програмни продукти,    
    използвани в    
    предприятието.    
Специалност: 3450104 "Икономика и мениджмънт" - четвърта степен на професионална квалификация
1. Участва в планирането Нормативни документи, Търсене, подбор и Самостоятелно набиране, Добро физическо и
на дейността на регламентиращи съответната назначение на персонала. подбор, обобщаване и психическо здраве;
предприятието и в дейност: закони, кодекси, Традиционни и анализиране на информацията. Физическа и
реализацията на плана. укази, постановления, нетрадиционни начини за Проучване на пазара и логична памет;
2. Участва във правилници, наредби, набиране и оценка на конкуренцията. Гъвкаво и оперативно
формулирането и стандарти, нормативни персонала. Стратегическо планиране. мислене;
отговаря за изпълнението разпореждания, указания, Длъжностни характеристики. Оперативно планиране. Способност за
на нови цели и задачи. инструкции, митнически Трудов договор. Поставяне на цели. концентрация върху
3. Извършва проучвания. тарифи, конвенции, спогодби, Условия и документи при Оценяване изпълнението на обсъждана тема;
Събира, обработва и харти, международни кандидатстване и целите. Предприемчивост;
анализира информация, договори. назначаване на работа. Набиране, обработване, Готовност за самостоятелен
свързана с контрагенти. Работна документация: Организация и управление анализиране и съхранение на труд;
4. Участва в нормативна, планова, на труда в предприятието. информация. Готовност за работа в екип;
организацията на организационна, отчетна. Нормативна уредба, Организиране дейността на Мотивираност;
стопанската дейност. Формуляри: стандартизирани, регламентираща безопасни предприятието. Организираност;
5. Участва в търсенето, унифицирани, и здравословни условия на Даване на писмени и устни Дисциплинираност;
подбора и финансово-счетоводни, труд. Правила и изисквания, инструкции. Самоконтрол;
преквалификацията на платежни документи, форми, свързани с организацията на Делегиране на права. Готовност за точно спазване
персонала. таблици, тарифи, образци на работното място, работното Поемане и търсене на на инструкции, правилници и
6. Осъществява договори, полици и др. време и времето за почивка. отговорност. други;
организация и Планови документи на Делегиране на отговорности, Провеждане и участие в Оперативност;
управление на труда на фирмата: възлагане на задачи, интервю. Прецизност;
персонала, възлага Стратегически и тактически, инструктиране. Оценка на кандидатите за Съобразителност;
ежедневна работа и планове, календарни планове, Работа в екип. работа. Добросъвестност;
разпределя оперативни планове за приходите, Правила и особености при Подготовка на документи на Етичност;
задачи. 7. Осигурява разходите и печалбата на създаването на български и чужд език за Коректност;
стопанската дейност с фирмата, за доставката на професионални контакти. кандидатстване за работа. Лоялност;
необходимите ресурси. материали, реализацията на Фирмена политика. Разграничаване на групи от Толерантност;
8. Осигурява контакти и продукцията. Бизнес етика. задачи. Провеждане на Деловитост;
взаимодействие с Източници на информация: Производствени фактори на оперативки и съвещания. Емоционално равновесие;
останалите интернет, справочници, предприятието. Възлагане на задачи. Търпение;
подразделения в наръчници, специализирана и Технология на дейността. Организация на работното място. Упоритост;
предприятието. научна литература, Разходни норми и Управление на времето. Критичност; Взискателност;
9. Установява и поддържа публикации, отчети, каталози, алтернативни разходи. Делегиране на права и търсене Комуникативност;
международни контакти. брошури, оферти, доклади, Оптимизиране на складовите на отговорности. Висока обща и
10. Представя банкова, митническа, запаси и свързаните с тях Инструктиране. професионална култура;
информация за продукта статистическа информация, разходи. Формиране на екипи. Способност за поемане на
и предприятието. ценоразписи и други. Качество и икономическа Разрешаване на конфликти. разумни рискове;
11. Съдейства за Технически средства: ефективност. Разбиране, съобразяване и Адаптивност;
мотивиране на персонални компютри, Методи за вземане на анализиране на промените във Креативност
работниците при калкулатори, копирна техника, решения. външната и вътрешната среда. Коректност;
изпълнение на заданията. факс, телефон, видеотехника, Междуличностни Провеждане на фирмена Любознателност;
12. Контролира шрайбпроектори, комуникации. политика. Стремеж към постоянно
качественото изпълнение мултимедийна техника и Комуникации в Диференциация на усъвършенстване;
на задачите. други. организациите. функционални връзки между Висок морал;
13. Участва при Софтуерни продукти: Вътрешни нормативни отдели и работни места. Работоспособност;
наблюдение, програмни продукти, мрежи. актове. Комуникация. Компютърна грамотност.
констатиране и Офис оборудване: бюра, Бизнес кореспонденция на Работа в екип.  
анализиране на шкафове, маси, столове, чужд език. Комуникации на чужд език.  
резултатите от дейността. стелажи, контейнери, Международни търговски Водене на преговори на чужд  
14. Оценява постигнатите библиотеки, лампи и други. договори. език.  
резултати. Канцеларски материали: Информация - средства за Работа с международни  
Изготвя отчети. дискети, дискове, хартия, набиране. търговски договори.  
Набелязва мерки. индиго, моливи, химикали, Представяне на продукта. Изготвяне и представяне на  
15. Участва в изготвянето кламери, телбод, папки, Опаковка. информация за продукта и  
и провеждането на класьори, тонери, консумативи Рекламна политика. предприятието.  
управленски решения. за принтер, перфоратори и Рекламни канали и средства Рекламиране на продукта и  
16. Участва в други. за рекламно въздействие. дейността на предприятието.  
управлението и анализа   Организиране и представяне Работа с компютър.  
на финансовото   дейността на предприятието Използване на актуални  
състояние на   на изложения и панаири. софтуерни пакети за  
предприятието.   Работа с компютър. презентация.  
17. Ползва нормативни   Потребности, мотив, Изготвяне на проект за  
документи, изпълнява   мотивация. Общуване - уебстраница.  
нормативни актове,   хоризонтално, вертикално. Мотивиране.  
уреждащи стопанската   Трудовоправни отношения. Разпознаване на  
дейност на   Поведение в условията на демотивацията. Формиране на  
предприятието.   конфликт. екипи.  
18. Участва в арбитриране   Стандарти. Управление и оценяване на  
на спорове.   Контрол - видове. конфликти.  
19. Управлява дейността   Методи за наблюдение и Откриване и формулиране на  
на предприятието с оглед   анализ. Анкета, допитване, проблема.  
промените във   въпросник, доклад, справка. Вземане на решения.  
вътрешната и външната   Оценяване. Анализиране и оценяване на  
среда.   Критерии. качеството.  
20. Стратегическо   Методи за оценяване. Изготвяне и провеждане на  
управление на фирмата.   Отчет - същност, цел, анкети.  
21. Участва в управление   съдържание, оформяне. Изготвяне на доклади, справки.  
на инвестициите.   Управленски решения, Изготвяне и оформяне на отчет.  
22. Участва в управление   видове. Контролиране качественото  
на качеството.   Стил на управление. изпълнение на задачите.  
23. Прилага електронно   Ситуационно управление. Управление и развитие на екип.  
администриране и   Фирмена култура. Приходи и Ситуационно управление.  
приложен софтуер.   разходи по дейността на Изграждане на фирмена  
    предприятието. култура.  
    Финанси на предприятието. Водене и разчитане на  
    Финансово-счетоводни финансово-счетоводна  
    документи. Данъчно документация.  
    облагане. Финансов анализ.  
    Данъци и осигурителни Прогнозиране на приходите и  
    вноски. разходите.  
    Финансово-счетоводен Тълкуване на правни норми.  
    контрол на предприятието. Правилно прилагане на  
    Нормативна уредба. нормативни актове.  
    Действие на нормативните Решаване на конфликти.  
    актове. Прилагане на техники.  
    Правни норми. Проучвания.  
    Трудови спорове. Анализ и оценка на средата.  
    Арбитриране. Психология. Изработване на стратегия.  
    Логика. Прилагане на методи за  
    Методи за вземане на стратегически анализ.  
    решения. Съставяне на бизнес план.  
    Социално управление. Управление на инвестиции.  
    Методи за вземане на Сключване на борсови сделки.  
    решения. Социално Системен контрол и анализ.  
    управление, PEST и Прилагане на методи за оценка  
    SWOT-анализи. Приложена на качеството. Спазване и  
    статистика. Същност на прилагане на стандарти.  
    стратегическото управление; Ползване на програмни  
    стратегическо планиране; продукти. Работа с мрежа,  
    методи за стратегически e-mail. Електронна търговия.  
    анализ; диверсификационна Електронно разплащане.  
    стратегия; конкурентна    
    стратегия. Управление на    
    инвестиционния процес.    
    Организация и управление    
    на инвестициите. Борси и    
    борсови сделки. Рисков    
    капитал. Същност и значение    
    на качеството и неговото    
    управление. Контрол на    
    качеството. Стандарти.    
    Методи за подобряване на    
    качеството. Информационни    
    технологии и програмни    
    продукти, използвани в    
    предприятието.    
Специалност 3450105 "Предприемачество и мениджмънт" - трета степен на професионална квалификация
1. Открива и разработва Нормативни документи, Икономически явления и Разбиране функцията на Инициативност;
предприемачески идеи. регламентиращи съответната процеси. предприемача в икономическите Точност;
2. Разработва бизнес дейност: закони, кодекси, Обществена роля и имидж на процеси. Прецизност;
план за основаване/ укази, постановления, предприемача. Самостоятелно набавяне, Икономическо мислене;
развитие на предприятие. правилници, наредби, Предприемачески стратегии. подбор, обработване и анализ Комуникативност;
3. Преценява стандарти, нормативни Бизнес идея. на информация. Организираност;
възможностите за разпореждания, указания, Предприемачество чрез Работа с компютър и интернет. Креативност;
реализиране на инструкции, митнически нови предприятия, поемане Проучване на пазара. Готовност за поемане на
концепцията. тарифи, конвенции, спогодби, на съществуващи, Оценяване на пазарните риск;
4. Поставя целите и харти, международни франчайзинг. Работа с условия. Организаторски способности;
планира дейността на договори. компютър и интернет. Извършване на SWOT-анализ. Решителност;
предприятието. Законодателство на ЕС. Проучване на пазара. Оценяване на собствените силни Самостоятелност;
5. Участва в разработване Работна документация: Оценка и прогнозиране на и слаби страни. Критичност;
на организационната нормативна, планова, пазарните условия. Съставяне на бизнес план, Независимост;
структура на организационна, отчетна. Анализ на конкуренцията. представяне и защита. Обективност;
предприятието. Формуляри: стандартизирани, Рамкови условия за Прогнозиране на Комбинативност;
6. Планира потребността унифицирани, основаване на предприятие. икономическото и Иновативност;
от персонал. финансово-счетоводни, Капитал - същност, видове. технологичното развитие на Отговорност;
7. Търси, набира и платежни документи, форми, Икономическа и обществено предприятието. Предприемачески дух;
назначава персонал. таблици, тарифи, образци на политическа среда. Проучване, анализ, сравняване Лоялност.
8. Организира и договори, полици и др. Фактори за избор на бранш, на показатели.  
управлява дейността на Планови документи на продукт, местонахождение, Вземане на решения.  
персонала. Разрешава фирмата: стратегически, правна форма. Съставяне на прогнозни  
конфликти. тактически планове, Ред за учредяване, финансови отчети. Извършване  
9. Оценява календарни планове, планове регистрация, прекратяване и на финансов анализ.  
професионалното за приходите, разходите и ликвидация. Работа с нормативни актове.  
развитие на персонала. печалбата на фирмата, за Бизнес план. Преценяване на възможностите  
10. Мотивира персонала. доставката на материали и Приложение на за развитие на собствен бизнес.  
Планира развитието на реализацията на продукцията. SWOT-анализа в областта на Преценка на риска.  
персонала, вкл. Източници на информация: управлението. Оценяване и избор на бизнес  
квалификация и интернет, справочници, Приходи, разходи, партньор.  
преквалификация. наръчници, специализирана и финансов резултат. Преценка на възможностите и  
11. Осигурява финансови научна литература, Корпоративна идентичност. рисковете при създаване или  
средства. публикации, отчети, каталози, Фирмена философия, мисия, придобиване на предприятие.  
12. Организира дейността брошури, оферти, доклади, визия. Работа с нормативни актове.  
на предприятието. банкова, митническа, Проверка и оценяване Вземане на решения.  
13. Организира статистическа информация, приложимостта на идеята. Работа с нормативни актове.  
маркетинговата дейност ценоразписи и други. Бизнес партньорство. Работа с проектна  
на предприятието: Технически средства: Риск. документация.  
- продукт; персонални компютри, Фактори за постигане на Разчитане и попълване на  
- цена; калкулатори, копирна техника, успех. формуляри, свързани с  
- дистрибуция; факс, телефон, видеотехника, Социална и екологична регистрациите. Откриване на  
- реклама. шрайбпроектори, отговорност, свързана с банкови сметки и  
14. Осъществява контакти мултимедийна техника и предприемаческата кандидатстване за кредит.  
с финансови и други. независимост и с Поставяне и точно формулиране  
нефинансови институции Софтуерни продукти: управлението на на цели.  
и организира програмни продукти, мрежи. предприятието. Планиране.  
взаимоотношенията с тях.   Вземане на решения. Контрол.  
15. Установява контакти и   Правно регулиране на Оценяване.  
поддържа връзки с   предприемаческа-та Разработване на  
клиенти и доставчици на   дейност. организационна структура.  
национално и   Процедури, принципи и Организация на работното място.  
международно равнище.   основни положения по Работа в екип.  
Сключва сделки.   основаване и придобиване Обвързване на целите на  
16. Анализира и подписва   на предприятие. предприятието с работните  
отчетите зафинансовото   Публичен сектор и процеси и организационната  
състояние на   обслужване. структура. Изготвяне на  
предприятието и взема   Акции, облигации. длъжностна характеристика.  
управленски решения.   Банкови сделки. Планиране потребността от  
17. Участва в   Лизинг. Кредит - същност, персонал.  
управлението на   видове. Кредитоспособност. Изготвяне и оценка на  
имуществото на   Управление на документи за кандидатстване  
предприятието.   предприятието. за работа.  
18. Спазва и прилага   Стратегическо управление. Интервю.  
нормативните актове.   Стратегическо планиране. Оценка на кандидатите за  
19. Представя продуктите   Поставяне и формулиране на работа.  
и дейността на   цели, критерии и оценяване. Разпознаване на процесите в  
предприятието на   Организация за изпълнение група.  
вътрешни и   на взетите решения. Прилагане на методите на  
международни търговски   Контрол по изпълнението. управление.  
изложения, панаири и др.   Същност, видове и значение Самостоятелно формулиране на  
форуми.   на организационната проблеми.  
    структура. Разграничаване на групи от  
    Подходи за изграждане на задачи и делегиране на  
    организационна структура. отговорности. Инструктиране.  
    Функционални връзки и Управление на конфликти.  
    зависимости. Вземане на решения.  
    Длъжностни характеристики. Прилагане на правно-етичните  
    Работа в екип. норми във взаимоотношенията.  
    Комуникация в Умела работа с подчинените.  
    предприятието и извън него. Рационално използване на  
    Планиране на потребността работното време.  
    от персонал. Описание на Изграждане на нова  
    работна позиция. управленска култура,  
    Организация и нормиране на ангажираност за здравето и  
    труда. Търсене на персонал. безопасността на работното  
    Традиционни и място.  
    нетрадиционни начини за Разкриване на връзки и  
    набиране на персонал. зависимости между  
    Интервю. Основи на производителност на труда и  
    трудовото законодателство. форми и системи за заплащане  
    Трудов договор. на труда.  
    Граждански договор. Контролиране изпълнението на  
    Регистрация на трудовите поставените задачи. Оценка на  
    договори. Документи при изпълнението.  
    кандидатстване и Анализиране на условията и  
    назначаване на работа. възможностите за получаване  
    Оценка на документите. на кредит. Управление на  
    Организация на труда и разходите. Анализ на  
    персонала. Основни стилове кредитоспособността.  
    и методи на управление. Вземане на оптимални решения.  
    Функции и техники на Избор на конкурентната  
    мениджмънта. Управленски пазарна стратегия.  
    решения. Методи за Позициониране на продукта на  
    вземане на управленски пазара. Водене на преговори.  
    решения. Управление на Комуникация на чужд език.  
    конфликти. Работа в екип. Изготвяне на търговски договор.  
    Креативни техники. Ползване на методики за  
    Управление на времето. анализ на финансовото  
    Делегиране на права и състояние на предприятието.  
    отговорности. Организиране Ползване и спазване на  
    и провеждане на заседание, правната уредба. Разчитане и  
    съвещания и оперативки. анализ на  
    Техники на модериране. финансово-счетоводни  
    Поведение в група, документи и резултати. Вземане  
    внедряване на идеи и цели. на управленски решения.  
    Комуникация. Здравословни Финансово планиране и  
    и безопасни условия на вземане на решения за  
    труд. Ергономичност. Оценка инвестиране.  
    на работното място и на Ползване на програмни  
    професионалния риск. продукти. Работа с мрежа,  
    Оценяване на труда на e-mail. Електронна търговия.  
    персонала. Форми и системи Електронно разплащане.  
    на заплащане на труда. Управление на база данни.  
    Нормиране. Спазване на нормативните  
    Производителност на труда. актове. Преценяване на  
    Развитие на персонала. потребността от специализирана  
    Мотивация и демотивация. правна помощ. Тълкуване на  
    Наставничество. Работа в правни норми. Презентиране  
    екип. Стимулиране на при използване на актуални  
    персонала. Източници на софтуерни пакети. Оценяване  
    финансиране. Собствен, въздействието на различни  
    чужд капитал. Кредитни презентационни техники.  
    институции. Същност и Комплексно мислене.  
    видове кредити. Условия за    
    отпускане на кредит.    
    Кредитоспособност и    
    анализ. Финансов    
    мениджмънт. Управление на    
    производството.    
    Управление на търговията.    
    Управление на услугите.    
    Управление на качеството.    
    Значение на пазарно    
    ориентираното управление    
    на предприятието.    
    Маркетинг. Логистика.    
    Търговска марка. Правно-    
    етични норми в рекламния    
    бизнес. Мениджмънт на    
    връзките с клиентите.    
    Маркетингов план. Текущи    
    задължения съгласно    
    данъчно, социално,    
    здравно, счетоводно,    
    трудово и митническо    
    законодателство.    
    Застраховане,    
    застрахователен договор.    
    Банкови сделки. Чек.    
    Полица. Менителница.    
    Запис на заповед.    
    Държавни (обществени)    
    поръчки. Сертифициране.    
    Съдържание на годишен    
    баланс и на данъчни    
    декларации. Комуникации.    
    Преговори. Бизнес    
    кореспонденция, вкл. чужд    
    език. Търговски сделки.    
    Търговски договор.    
    Международна търговска    
    дейност. Стимулиране на    
    експорта. Обмитяване.    
    Нормативна уредба,    
    регламентираща    
    финансово-счетоводната    
    дейност на предприятието.    
    Финансово- счетоводни и    
    платежни документи.    
    Имущество на    
    предприятието.    
    Амортизационна политика    
    на предприятието. Приходи    
    и разходи в предприятието.    
    Финансов резултат. Оценка    
    на финансовото състояние.    
    Същност и анализ на    
    показателите за ефективно    
    използване на активите на    
    предприятие. Счетоводни    
    стандарти.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол в предприятието.    
    Одиторски контрол.    
    Инвестиции. Норма на    
    възвръщаемост на    
    инвестициите. Иновация и    
    иновационна политика на    
    предприятието. Ценни    
    книжа и други инструменти    
    за придобиване на    
    имуществени права и    
    счетоводното им    
    отразяване. Фондови    
    борси. Информационни    
    технологии и програмни    
    продукти, използвани в    
    предприятието. Нормативна    
    уредба. Действие на    
    нормативните актове.    
    Правни норми. Представяне    
    на продукта и дейността на    
    предприятието. Фирмен    
    профил. Планиране и    
    организация на участие в    
    панаир, изложение. Техники    
    за презентация.    
    Презентация с използване    
    на мултимедия. Креативни    
    техники.    
Специалност 3450105 "Предприемачество и мениджмънт" - четвърта степен на професионална квалификация
1. Открива и разработва Нормативни документи, Икономически явления и Разбиране функцията на Инициативност;
предприемачески идеи. регламентиращи съответната процеси. предприемача в икономическите Точност;
2. Разработва бизнес дейност: закони, кодекси, Обществена роля и имидж на процеси. Прецизност;
план за укази, постановления, предприемача. Самостоятелно набавяне, Икономическо мислене;
основаване/развитие на правилници, наредби, Предприемачески стратегии. подбор, обработване и анализ Комуникативност;
предприятие. стандарти, нормативни Бизнес идея. на информация. Организираност;
3. Преценява разпореждания, указания, Предприемачество чрез Работа с компютър и интернет. Креативност;
възможностите за инструкции, митнически нови предприятия, поемане Проучване на пазара. Готовност за поемане на
реализиране на тарифи, конвенции, спогодби, на съществуващи, Оценяване на пазарните риск;
концепцията. харти, международни франчайзинг. Работа с условия. Организаторски способности;
4. Поставя целите и договори. компютър и интернет. Извършване на SWOT-анализ. Решителност;
планира дейността на Законодателство на ЕС. Проучване на пазара. Оценяване на собствените силни Самостоятелност;
предприятието. Работна документация: Оценка и прогнозиране на и слаби страни. Критичност;
5. Участва в разработване нормативна, планова, пазарните условия. Съставяне на бизнес план, Независимост;
на организационната организационна, отчетна. Анализ на конкуренцията. представяне и защита. Обективност;
структура на Формуляри: стандартизирани, Рамкови условия за Прогнозиране на Комбинативност;
предприятието. унифицирани, основаване на предприятие. икономическото и Иновативност;
6. Планира потребността финансово-счетоводни, Капитал - същност, видове. технологичното развитие на Отговорност;
от персонал. платежни документи, форми, Икономическа и предприятието. Предприемачески дух;
7. Търси, набира и таблици, тарифи, образци на обществено-политическа Проучване, анализ, сравняване Стремеж към резултатност;
назначава персонал. договори, полици и др. среда. на показатели. Лоялност;
8. Организира и Планови документи на Фактори за избор на бранш, Вземане на решения. Икономическо мислене.
управлява дейността на фирмата: продукт, местонахождение, Съставяне на прогнозни  
персонала. Разрешава стратегически, тактически правна форма. финансови отчети. Извършване  
конфликти. планове, календарни планове, Ред за учредяване, на финансов анализ.  
9. Оценява персонала. планове за приходите, регистрация, прекратяване и Работа с нормативни актове.  
10. Мотивира разходите и печалбата на ликвидация. Преценяване на възможностите  
персонала. фирмата, за доставката на Бизнес план. за развитие на собствен бизнес.  
Планира развитието на материали и реализацията на Приложение на Преценка на риска.  
персонала. продукцията. SWOT-анализа в областта на Оценяване и избор на бизнес  
11. Осигурява финансови Източници на информация: управлението. партньор.  
средства. интернет, справочници, Приходи, разходи, Преценка на възможностите и  
12. Организира дейността наръчници, специализирана и финансов резултат. рисковете при създаване или  
на предприятието. научна литература, Корпоративна идентичност. придобиване на предприятие.  
13. Организира публикации, отчети, каталози, Фирмена философия, мисия, Работа с нормативни актове.  
маркетинговата дейност брошури, оферти, доклади, визия. Вземане на решения.  
на предприятието: банкова, митническа, Проверка и оценяване Работа с нормативни актове.  
- продукт; статистическа информация, приложимостта на идеята. Работа с проектна  
- цена; ценоразписи и други. Бизнес партньорство. документация.  
- дистрибуция; Технически средства: Риск. Разчитане и попълване на  
- реклама. персонални компютри, Фактори за постигане на формуляри, свързани с  
14. Осъществява контакти калкулатори, копирна техника, успех. регистрациите. Откриване на  
с финансови и факс, телефон, видеотехника, Социална и екологична банкови сметки и  
нефинансови институции шрайбпроектори, отговорност, свързана с кандидатстване за кредит.  
и организира мултимедийна техника и предприемаческата Поставяне и точно формулиране  
взаимоотношенията с тях. други. Софтуерни продукти: независимост и с на цели.  
15. Установява контакти и програмни продукти, мрежи. управлението на Планиране. Контрол.  
поддържа връзки с   предприятието. Оценяване.  
клиенти идоставчици на   Вземане на решения. Разработване на  
национално и   Правно регулиране на организационна структура.  
международно равнище.   предприемаческа-та Организация на работното място.  
Сключва сделки.   дейност. Процедури, Работа в екип.  
16. Анализира и подписва   принципи и основни Обвързване на целите на  
отчетите за финансовото   положения по основаване и предприятието с работните  
състоянието на   придобиване на процеси и организационната  
предприятието и взема   предприятие. структура.  
управленски решения.   Публичен сектор и Изготвяне на длъжностна  
17. Участва в   обслужване. характеристика.  
управлението на   Акции, облигации. Планиране потребността от  
имуществото на   Банкови сделки. персонал.  
предприятието.   Лизинг. Изготвяне и оценка на  
18. Спазва и прилага   Кредит - същност, видове. документи за кандидатстване  
нормативните актове,   Кредитоспособност. за работа.  
регулиращи   Управление на Интервю.  
упражняваната дейност.   предприятието. Оценка на кандидатите за  
19. Представя продуктите   Стратегическо управление. работа.  
и дейността на   Стратегическо планиране. Разпознаване на процесите в  
предприятието на   Поставяне и формулиране на група.  
вътрешни и   цели, критерии и оценяване. Прилагане на методите на  
международни търговски   Организация за изпълнение управление.  
изложения, панаири и др.   на взетите решения. Самостоятелно формулиране на  
форуми.   Контрол по изпълнението. проблеми.  
20. Участва в арбитриране   Същност, видове и значение Разграничаване на групи от  
на спорове.   на организационната задачи и делегиране на  
21. Управлява дейността   структура. отговорности. Инструктиране.  
на предприятието с оглед   Подходи за изграждане на Управление на конфликти.  
промените във   организационна структура. Вземане на решения.  
вътрешната и външната   Функционални връзки и Прилагане на правно-етичните  
среда.   зависимости. норми във взаимоотношенията.  
22. Стратегическо   Длъжностни характеристики. Умела работа с подчинените.  
управление на фирмата.   Работа в екип. Рационално използване на  
23. Участва в управление   Комуникация в работното време.  
на инвестициите.   предприятието и извън него. Изграждане на нова  
24. Участва в управление   Планиране на потребността управленска култура и  
на качеството.   от персонал. ангажираност за здравето и  
    Описание на работна безопасността на работното  
    позиция. място.  
    Организация и нормиране на Разкриване на връзки и  
    труда. зависимости между  
    Търсене на персонал. производителност на труда и  
    Традиционни и форми и системи за заплащане  
    нетрадиционни начини за на труда.  
    набиране на персонал. Контролиране изпълнението на  
    Интервю. поставените задачи. Оценка на  
    Основи на трудовото изпълнението. Развитие на  
    законодателство. фирмения персонал в  
    Трудов договор. цялостната бизнес стратегия на  
    Граждански договор. фирмата.  
    Регистрация на трудовите Отдаване на признание и  
    договори. одобрение.  
    Документи при Анализиране на условията и  
    кандидатстване и възможностите за получаване  
    назначаване на работа. на кредит.  
    Оценка на документите. Управление на разходите.  
    Организация на труда на Анализ на кредитоспособността.  
    персонала. Вземане на оптимални решения.  
    Основни стилове и методи на Избор на конкурентна пазарна  
    управление. Функции и стратегия.  
    техники на мениджмънта. Позициониране на продукта на  
    Управленски решения. пазара.  
    Методи за вземане на Търсене, намиране на и  
    управленски решения. ползване специализирани  
    Управление на конфликти. услуги и консултации по  
    Работа в екип. специфични интереси и нужди,  
    Креативни техники. свързани с предприемаческата  
    Управление на времето. дейност.  
    Делегиране на права и Водене на преговори.  
    отговорности. Комуникация на чужд език.  
    Организиране и провеждане Изготвяне на търговски договор.  
    на заседания, съвещания и Ползване на методики за  
    оперативки. анализ на финансовото  
    Техники на модериране. състояние на предприятието.  
    Поведение в група, Прилагане на правната уредба.  
    внедряване на идеи и цели. Разчитане и анализ на  
    Комуникация. финансово-счетоводни  
    Здравословни и безопасни документи и резултати.  
    условия на труд. Вземане на управленски  
    Ергономичност. решения.  
    Оценка на работното място и Финансово планиране и  
    на професионалния риск. вземане на решения за  
    Оценяване на труда на инвестиране.  
    персонала.    
    Форми и системи на    
    заплащане на труда.    
    Нормиране.    
    Производителност на труда.    
    Развитие на персонала.    
    Мотивация и демотивация.    
    Наставничество.    
    Работа в екип.    
    Стимулиране на персонала.    
    Източници на финансиране.    
    Собствен, чужд капитал.    
    Кредитни институции.    
    Същност и видове кредити.    
    Условия за отпускане на    
    кредит. Кредитоспособност и    
    анализ. Финансов    
    мениджмънт. Управление на    
    производството. Управление    
    на търговията. Управление    
    на услугите. Управление на    
    качеството. Значение на    
    пазарно ориентираното    
    управление на    
    предприятието. Маркетинг.    
    Логистика. Търговска марка.    
    Правно-етични норми в    
    рекламния бизнес.    
    Мениджмънт на връзките с    
    клиентите. Маркетингов    
    план. Текущи задължения    
    съгласно данъчно, социално,    
    здравно, счетоводно,    
    трудово и митническо    
    законодателство.    
    Застраховане,    
    застрахователен договор.    
    Банкови сделки. Чек.    
    Полица. Менителница. Запис    
    за заповед. Държавни    
    (обществени) поръчки.    
    Сертифициране. Съдържане    
    на годишен баланс и на    
    данъчни декларации.    
    Комуникации. Преговори.    
    Бизнес кореспонденция,    
    вкл. на чужд език. Търговски    
    сделки. Търговски договор.    
    Международна търговска    
    дейност. Стимулиране на    
    експорта. Обмитяване.    
    Нормативна уредба,    
    регламентираща    
    финансово-счетоводна    
    дейност на предприятието.    
    Финансово-счетоводни и    
    платежни документи.    
    Имущество на    
    предприятието.    
    Амортизационна политика на    
    предприятието. Приходи и    
    разходи в предприятието.    
    Финансов резултат. Оценка    
    на финансовото състояние.    
    Същност и анализ на    
    показателите за ефективно    
    използване на активите на    
    предприятието. Счетоводни    
    стандарти.    
    Финансово-счетоводен    
    контрол в предприятието.    
    Одиторски контрол.    
    Инвестиции. Норма на    
    възвращаемост на    
    инвестициите. Иновация и    
    иновационна политика на    
    предприятието. Ценни книжа    
    и други инструменти за    
    придобиване на    
    имуществени права и    
    счетоводното им    
    отразяване. Фондови борси.    
    Информационни технологии    
    и програмни продукти,    
    използвани в    
    предприятието. Нормативна    
    уредба. Действие на    
    нормативните актове.    
    Правни норми. Представяне    
    на продукта и дейността на    
    предприятието. Фирмен    
    профил. Планиране и    
    организация на участие в    
    панаир, изложение. Техники    
    за презентация.    
    Презентация с използване    
    на мултимедиа. Креативни    
    техники. Трудови спорове.    
    Арбитриране. Психология.    
    Логика. Методи за вземане    
    на решения. Социално    
    управление. PEST и SWOT    
    анализи. Приложна    
    статистика. Същност на    
    стратегическото управление;    
    стратегическо планиране;    
    методи за стратегически    
    анализ; диверсификационна    
    стратегия, конкурентна    
    стратегия. Управление на    
    инвестиционния процес.    
    Организация и управление    
    на инвестициите. Борси и    
    борсови сделки. Рисков    
    капитал. Същност и    
    значение на качеството и    
    неговото управление.    
    Контрол на качеството.    
    Стандарти. Методи за    
    подобряване на качеството.    
    Информационни    
    технологични програмни    
    продукти, използвани в    
    предприятието.    
         


2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Ефективността на управлението се разглежда винаги като фактор за просперитета на стопанските структури, независимо дали те са в частния или в държавния сектор. Професионалното направление "Стопанско управление и администрация" изисква промяна в обучението и квалификацията на всички нива както в публичния, така и в частния сектор. Развитието на пазарните отношения на малкия и средния бизнес ще доведе до засилено търсене на добре квалифицирани икономист-мениджъри, които притежават способности, квалификация и мотивация в съответствие със стандартите, валидни за страните - членки на ЕС.

Ролята на това направление се определя от:

* Нарастващата нужда от формиране на нов тип поведение и нагласа за решаване на проблемите в предприятието с оглед най-пълно и рационално използване на ресурсите - материални, трудови, финансови, информационни;

* Разширяване спектъра на приложение на знания, умения и способности на икономист-мениджърите в различни сектори и нива на стопанската дейност;

* Нарастване интереса на младите хора за развитие на предприемаческо поведение и за разгръщане на самостоятелността като перспектива в живота;

* Необходимостта от намаляване на безработицата и максимализиране на възможностите за трудова заетост;

* Необходимостта от обновление на професията "Икономист-мениджър" - да се формират личности с поведение на самостоятелни предприемачи;

* Факта, че икономистите все по-често разглеждат предприемаческите способности като отделен икономически ресурс наред с капитала и земята.

Засиленото търсене на икономист-мениджъри се обуславя най-вече от развитието на частния сектор и на международното сътрудничество в областта на малките и средните предприятия.

Обучението в предприемачески и новаторски дух ще помогне на бизнеса в България да посрещне новите предизвикателства и изисквания на ЕС.

2.3. Възможности за професионална реализация

Икономист-мениджърът се реализира в професионално направление "Стопанско управление и администрация" - както в публичния, така и в частния сектор.

Професията "Икономист-мениджър" осигурява широко поле за професионална реализация и лична изява. След завършване на професионалното си обучение икономист-мениджърът може да работи във всички отрасли на икономиката.

Придобилите трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията "Икономист-мениджър" могат да постъпват на работа на длъжностите (професиите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.) от единични групи 1311 Управители в селското и горското стопанство, лова и риболова, 1312 Управители в промишлеността, 1314 Управители в търговията, 1319 Управители, некласифицирани другаде, както и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Работата на икономист-мениджъра изисква адаптивност към променящите се изисквания по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции. Икономическите промени налагат непрекъснато повишаване на професионалната квалификация.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализация по придобитата специалност в областта на стопанското управление и администрация.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

В процеса на обучението вниманието е насочено към формиране на умения, необходими за всички области и сфери - умения за комуникация и коопериране, готовност и умение за екипна работа, отговорно отношение към качеството на извършваната работа, поемане на отговорност и т. н.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;

• умее да комуникира, да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа;

• умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;

• познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институциите и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;

• изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;

• познава трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, знае правата и задълженията си съгласно Кодекса на труда;

• разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация, разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;

• познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;

• прилага знанията си по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Стопанско управление и администрация"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;

• познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;

• разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

• оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата трета квалификационна степен;

• прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Икономист-мениджър" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;

• анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;

• познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;

• познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;

• познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;

• съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език.

3.3.1. Специалност 3450101 "Индустрия"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва стопански и управленски операции, свързани с дейността на предприятието, спазвайки нормативните изисквания, като:

• познава предназначението, функциите, начините за безопасна работа с оборудването в индустрията;

• познава особеностите, организацията и нормативната база на индустриалната дейност;

• познава, разбира и прилага технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции;

• познава и прилага особеностите в управлението на индустриалната дейност и правилата за управление и съхранение на стоково-материалните запаси;

• разчита, изготвя и попълва документи, свързани с индустриалната дейност в предприятието;

• синтезира и анализира получената информация от различните отдели и взема управленски решения, свързани с индустриалната дейност, в рамките на своята компетентност.

3.3.2. Специалност 3450102 "Търговия"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва стопански и управленски операции, свързани с търговската дейност на предприятието, спазвайки нормативните изисквания, като:

• познава предназначението, функциите, начините за безопасна работа с оборудването, използвано при осъществяване на търговската дейност;

• познава особеностите, организацията и нормативната база на търговската дейност;

• познава, разбира и прилага технологията и механизмите за осъществяване на търговските операции;

• познава и прилага особеностите в управлението на търговската дейност и правилата за управление и съхранение на стоково-материалните запаси;

• разчита, изготвя и попълва документи, свързани с търговската дейност, и прилага изискванията за организирането на документооборота в предприятието;

• синтезира и анализира получената информация от различните отдели и взема управленски решения, свързани с търговската дейност, в рамките на своята компетентност.

3.3.3. Специалност 3450103 "Земеделско стопанство"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва стопански и управленски операции, свързани с дейността на предприятието, спазвайки нормативните изисквания, като:

• познава предназначението, функциите, начините за безопасна работа с изискваната селскостопанска техника;

• познава особеностите, организацията и нормативната база на селскостопанската дейност;

• познава, разбира и прилага технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции;

• познава и прилага особеностите в управлението на дейността и правилата за управление и съхранение на материалните запаси;

• разчита, изготвя и попълва документи, свързани с дейността, и прилага изискванията за организирането на документооборота в предприятието;

• синтезира и анализира получената информация и взема управленски решения, свързани с дейността, в рамките на своята компетентност.

3.3.4. Специалност 3450104 "Икономика и мениджмънт"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва стопански и управленски операции, свързани с дейността на предприятието, спазвайки нормативните изисквания, като:

• познава, разбира и прилага технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции;

• познава и прилага особеностите в управлението на стопанската дейност;

• разчита, изготвя и попълва документи, свързани с дейността, и прилага изискванията за организиране документооборота в предприятието;

• анализира условията за работа, изследва факторите на външната и вътрешната среда и съобразно с тях извършва необходимата дейност;

• синтезира и анализира получената информация от различните отдели и взема управленски решения, свързани с дейността, в рамките на своята компетентност;

• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

• оценява ефективността на управленските решения.

3.3.5. Специалност 3450105 "Предприемачество и мениджмънт"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:

• познава обществената роля на предприемачеството и значението на предприемаческата дейност;

• разбира предприемаческия процес и взаимодействието между факторите, които оказват влияние върху развитието на предприятието;

• познава и анализира условията за създаване на собствен бизнес или развитие на предприятие;

• разработва бизнес план за създаване на собствен бизнес или развитие на предприятие;

• познава, разбира и прилага технологията и механизмите за управление и осъществяване на стопанските операции;

• синтезира и анализира получената информация и взема управленски решения, свързани с дейността, в рамките на своята компетентност;

• оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

• оценява ефективността на управленските решения.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-мениджър".

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професията "Икономист-мениджър" - трета и четвърта степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.


Таблица 3

Съдържание на обучението*
Професионални Тематични
  компетенции области*
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и прилага ос- Основни правила за без-
  новните правила за без- опасна работа.
  опасна работа с офис Правна уредба за здраво-
  техниката на работното словни и безопасни усло-
  място. Познава и из- вия на труд.
  ползва личните пред- Противопожарна охрана.
  пазни средства, не за-  
  мърсява при работа  
  околната среда.  
2. Осъществява ефективна Комуникация и презента-
  комуникация, умее да ция.
  формулира проблеми, Етика.
  задава въпроси, прави Делово общуване.
  отчет за извършената  
  работа.  
3. Познава стопанското Икономически процеси,
  устройство на страна- явления и отношения.
  та, разбира съществува- Стопанско устройство.
  щите икономически  
  отношения, процеси и  
  явления, прави изводи  
  за факторите, които ги  
  пораждат.  
4. Познава пазарните Пазарна икономика.
  отношения, мястото и Екология.
  ролята в тях на отдел-  
  ните лица, предприятия,  
  институциите и държа-  
  вата, разбира взаимната  
  връзка между иконо-  
  мика и околна среда.  
5. Умее да работи в екип, Работа в екип. Етика.
  да изпълнява конкрет- Психология.
  ни задачи с членовете  
  на екипа, като им съ-  
  действа и търси помощ  
  от тях, отнася се с чув-  
  ство на отговорност  
  при изпълнение на пос-  
  тавените задачи.  
6. Изработва и оформя Информатика.
  работна документация. Счетоводство. Право.
7. Познава трудовото Трудово право.
  законодателство, раз-  
  бира договорните отно-  
  шения между работода-  
  тел и работник, знае  
  правата и задълженията  
  си съгласно Кодекса на  
  труда.  
8. Разбира своята роля и Психология на трудовата
  значение за дейността дейност.
  на предприятието, както Потребности и способ-
  и необходимостта от ности на личността за
  непрекъснато повиша- саморазвитие. Работа в
  ване на професионалната екип.
  си квалификация, раз-  
  бира последствията от  
  своето поведение и  
  поема отговорност за  
  действията си.  
9. Познава и прилага об- Информатика.
  щите правила за работа Бизнес комуникации.
  с компютър, умее да Информационни техно-
  ползва програмни про- логии.
  дукти, както и съвремен- Офис техника.
  ните технологии за из-  
  пълнение на технически  
  задачи от професионал-  
  ната му област, работи  
  с офис оборудването.  
10. Прилага знанията си по Чужд език.
  чужд език при осъщест- Комуникации на чужд
  вяване на устна и пис- език.
  мена комуникация с  
  чуждестранни партньори.  
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
1. Познава структурата и Икономика на предприя-
  организацията на пред- тието.
  приятието, правомо- Организационна струк-
  щията на длъжностните тура.
  лица, фирмената култура. Фирмена култура.
2. Познава и прилага Право.
  изискванията на норма- Статистическа обработка
  тивните документи при на информацията.
  изпълнение на задълже-  
  нията си, спазва прави-  
  лата за обработване,  
  сортиране и съхранява-  
  не на информацията.  
3. Разбира задълженията и Трудово право.
  отговорностите, които Икономика на труда.
  носи като участник в Решаване на проблеми.
  трудовия процес, органи- Мениджмънт на времето.
  зира ефективно работ-  
  ното си време и работ-  
  ното си място, планира  
  и организира изпълне-  
  нието на текущите си  
  задачи, решава възник-  
  нали проблеми, свърза-  
  ни с трудовата дейност.  
4. Оценява качеството на Мениджмънт на качест-
  извършената работа вото.
  съгласно нормативните Право.
  изисквания и придоби-  
  тата трета квалифика-  
  ционна степен.  
Специфична за професията "Икономист-мениджър" задължителна професионална подготовка
1. Познава и прилага прин- Мениджмънт на персо-
  ципи, методи и подходи нала.
  при управлението на  
  персонала.  
2. Анализира ситуации, Икономически анализ.
  открива проблеми, раз- Мениджмънт на конфлик-
  работва предложения тите.
  за решаването им. Методи за вземане на
    решения.
3. Познава значението на Продуктова политика.
  качеството на продукта Сравнителен анализ.
  за съществуването и Стандарти за качество.
  развитието на предприя-  
  тието.  
4. Познава видовете раз- Ценова политика.
  ходи и процеса на кал- Логистика.
  кулиране на цената, Финанси на предприя-
  използва ги като ин- тието.
  струмент при вземане Икономика.
  на решения и планиране.  
5. Познава взаимотноше- Финансови и нефинан-
  нията на предприятието сови институции (банки и
  с финансови и нефинан- небанкови институции,
  сови институции. Разчи- застрахователни, осигури-
  та, разбира и обработва телни, бюджетни, данъч-
  документацията, свър- на и митническа админист-
  зана с тях. рация и др.).
    Видове документи.
    Право.
6. Съставя и чете официал- Чужд език.
  ни документи от профе- Бизнес комуникации на
  сионалната си област чужд език.
  на чужд език.  
Специалност 3450101 "Индустрия" - трета степен на професионална квалификация
1. Познава предназначе- Техника и оборудване в
  нието, функциите, на- индустрията.
  чините за безопасна Правила за безопасна
  работа с оборудването работа.
  в индустрията.  
2. Познава особеностите, Право. Авторско и патент-
  организацията и норма- но право. Търговска
  тивната база на индуст- марка. Промишлени
  риалната дейност. образци.
    Отраслови стандарти и
    нормали.
    Икономика и организация
    на индустриалната дей-
    ност.
3. Познава, разбира и Стопански операции.
  прилага технологията и Технология и механизми
  механизмите за осъ- за осъществяване на сто-
  ществяване на стопан- панските операции.
  ските операции. Производствени мощности. Режими на работа. Продуктова, ценова, рекламна и дистрибуционна политика.
4. Познава и прилага осо- Мениджмънт на индуст-
  беностите в управле- риалната дейност.
  нието на индустриална- Логистика.
  та дейност и правилата Съхранение на стоково-
  за управление и съхра- материални запаси.
  нение на стоково-мате- Амбалаж, опаковъчни
  риалните запаси. материали.
    Екология.
5. Разчита, изготвя и по- Документи и документо-
  пълва документи, свър- оборот в индустриалната
  зани с индустриалната дейност.
  дейност в предприятието. Счетоводство.
6. Синтезира и анализира Анализ.
  получената информа- Приложна математика.
  ция от различните отде- Икономическа информа-
  ли и взема управленски тика.
  решения, свързани с  
  индустриалната дейност.  
Специалност 3450102 "Търговия" - трета степен на професионална квалификация
1. Познава предназначе- Техника и оборудване в
  нието, функциите, начи- търговията, правила за
  ните за безопасна работа безопасна работа.
  с оборудването, използ-  
  вано при осъществяване  
  на търговската дейност.  
2. Познава особеностите, Право. Търговска марка.
  организацията и норма- Икономика на търговията.
  тивната база на търгов- Организация на труда в
  ската дейност. търговията.
3. Познава, разбира и Организация и техноло-
  прилага технологията гия на търговската дей-
  и механизмите за осъ- ност.
  ществяване на търгов- Търговски операции.
  ските операции. Опаковка.
    Маркировка.
    Технология на продажбите.
    Продуктова, ценова, рекламна и дистрибуционна политика.
4. Познава и прилага осо- Мениджмънт на търгов-
  беностите в управление- ската дейност.
  то на търговската дей- Логистика.
  ност и правилата за Съхранение на стоково-
  управление и съхране- материални запаси.
  ние на стоково-мате- Амбалаж, опаковъчни
  риалните запаси. материали.
    Екология.
5. Разчита, изготвя и по- Документи, свързани с
  пълва документи, свър- търговската дейност.
  зани с търговската дей- Документооборот в тър-
  ност, и прилага изисква- говското предприятие.
  нията, свързани с орга-  
  низирането, документо-  
  оборота в предприятието.  
6. Синтезира и анализира Стопански мениджмънт.
  получената информация Анализ.
  от различните отдели Приложна математика.
  и взема управленски Икономическа информа-
  решения, свързани с тика.
  търговската дейност.  
Специалност 3450103 "Земеделско стопанство"
1. Познава предназначе- Техника и оборудване в
  нието, функциите, начи- земеделието, правила за
  ните за безопасна работа безопасна работа.
  със земеделската тех-  
  ника.  
2. Познава особеностите, Право.
  организацията и норма- Икономика на земеде-
  тивната база, регулира- лието.
  ща земеделската дейност. Организация на труда в
    земеделието.
3. Познава, разбира и при- Организация и техноло-
  лага технологията и ме- гия на земеделската дей-
  ханизмите за осъщест- ност.
  вяване на стопанските Растителна защита.
  операции. Екология.
    Технология на продажбите.
    Продуктова, ценова, рекламна и дистрибуционна политика.
4. Познава и прилага осо- Мениджмънт на земедел-
  беностите в управление- ската дейност.
  то на земеделската дей- Логистика.
  ност и правилата за уп- Съхранение на земедел-
  равление и съхранение ската продукция.
  на земеделската про- Амбалаж, опаковъчни
  дукция. материали.
5. Разчита, изготвя и по- Документи, свързани със
  пълва документи, свър- земеделската дейност.
  зани със земеделската Документооборот в пред-
  дейност, и прилага приятието.
  изискванията за орга-  
  низиране на документо-  
  оборота в предприятието.  
6. Синтезира и анализира Стопански мениджмънт.
  получената информация Анализ.
  и взема управленски Приложна математика.
  решения. Икономическа инфор-
    матика.
Специалност 3450104 "Икономика и мениджмънт" - трета степен на професионална квалификация
1. Познава, разбира и при- Икономика на предприя-
  лага технологията и ме- тието.
  ханизмите за осъществя- Организация на стопан-
  ване на стопанските ската дейност.
  операции. Стопански операции.
    Технология и механизми за осъществяване на стопанските операции.
2. Познава и прилага осо- Стопански мениджмънт.
  беностите в управление-  
  то на стопанската дей-  
  ност.  
3. Разчита, изготвя и по- Документи.
  пълва документи, свър- Документооборот в
  зани с дейността, и при- предприятието.
  лага изискванията за Счетоводство.
  организиране документо-  
  оборота в предприятието.  
4. Анализира условията за Икономика на предприя-
  работа, изследва факто- тието.
  рите на външната и вът- Икономически анализ.
  решна среда и съобразно SWOT анализ.
  с тях извършва необхо- Методи за вземане на
  димата дейност. решения.
5. Синтезира и анализира Анализ.
  получената информация Приложна математика.
  от различните отдели и Икономическа информа-
  взема управленски ре- тика.
  шения, свързани с дей-  
  ността.  
6. Оценява качеството на Мениджмънт на качест-
  извършената работа в вото.
  съответствие с норма- Международни стандарти.
  тивните изисквания.  
Специалност 3450104 "Икономика и мениджмънт" - четвърта степен на професионална квалификация
1. Познава, разбира и Икономика на предприя-
  прилага технологията и тието.
  механизмите за осъщест- Организация на стопан-
  вяване на стопанските ската дейност.
  операции. Стопански операции.
    Технология и механизми за осъществяване на стопанските операции.
2. Познава и прилага осо- Стопански мениджмънт.
  беностите в управле-  
  нието на стопанската  
  дейност.  
3. Разчита, изготвя и по- Документи.
  пълва документи, свър- Документооборот в
  зани с дейността, и при- предприятието.
  лага изискванията за Счетоводство.
  организиране докумен-  
  тооборота в предприя-  
  тието.  
4. Анализира условията Икономика на предприя-
  за работа, изследва тието.
  факторите на външната Икономически анализ.
  и вътрешната среда и SWOT анализ.
  съобразно с тях из- Методи за вземане на
  вършва необходимата решения.
  дейност.  
5. Синтезира и анализира Анализ.
  получената информа- Приложна математика.
  ция от различните от- Икономическа информа-
  дели и взема управлен- тика.
  ски решения, свързани  
  с дейността.  
6. Оценява качеството на Мениджмънт на качест-
  извършената работа в вото.
  съответствие с норма- Международни стандарти.
  тивните изисквания.  
7. Разработва план за Стратегическо управле-
  стратегическо управле- ние.
  ние на предприятието.  
Специалност 3450105 "Предприемачество и мениджмънт"
1. Познава обществената Пазарна икономика и
  роля на предприема- предприемачество.
  чеството и личностните Предприемачество и
  предпоставки за пред- новаторство.
  приемаческа дейност. Характеристика на
    предприемача.
    Особености на предприемаческата дейност.
2. Разбира предприема- Предприемачество.
  ческия процес и взаи- Предприемачески процес.
  модействието между Факторите, които оказват
  факторите, които оказ- влияние върху развитието
  ват влияние върху раз- на предприятието.
  витието на предприя-  
  тието.  
3. Познава и анализира Пазарна икономика.
  условията за създаване Проучване и анализ на
  на собствен бизнес или пазара.
  развитие на предприя- Предприятие - създаване,
  тие. закупуване. Франчайзинг.
    Право. Търговско право.
4. Разработва елемента- Бизнес план.
  рен бизнес план за съз- Корпоративни финанси.
  даване на собствен биз- Счетоводство.
  нес или развитие на Анализ.
  предприятие. Приложна математика.
5. Познава, разбира и Стопански мениджмънт.
  прилага технологията Икономика, управление
  и механизмите за уп- и организация на пред-
  равление и осъщест- приятието.
  вяване на стопанските  
  операции.  
6. Синтезира и анализира Управление на риска.
  получената информация Анализ.
  и взема управленски Приложна математика.
  решения в рамките на Икономическа информа-
  своите компетентности. тика.
7. Разработва план за стра- Стратегическо управле-
  тегическо управление ние
  на предприятието.  
     

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване (Наредба № 3 на МОН).

Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно ниво за обучаван без професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен седми клас.

Входящото ниво при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, свързана с характеристиката и дейността на икономист-мениджъра, не умее да представи усвоените знания, свързани с професията;

Среден 3 - Обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания, осмислил е основни понятия, умее да ги дефинира и прилага в познати ситуации;

Добър 4 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;

Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, анализира, сравнява и оценява;

Отличен 6 - Обучаваният прилага методите за стратегическо планиране, анализира връзките между различните раздели и показатели на бизнес плана.

5.1.2. По практика:

Слаб 2 - Обучаваният не прилага усвоените знания при изпълнение на поставена практическа задача, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Среден 3 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;

Добър 4 - Обучаваният умее да съставя план за работа, подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;

Много добър 5 - Обучаваният умее да съставя план за работа, да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи, да изпълни поставената практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата на всеки член от екипа, включително самооценка;

Отличен 6 - Обучаваният умее да съставя бизнес план и да организира дейността по изпълнението му.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване

Устно изпитване, практически задачи, тестове, самостоятелна работа с нормативни документи, решаване на казуси, самостоятелно проучване и събиране на информация, презентация и др. - разработени в съответствие с научните изисквания за всеки от тях.

Инструментите за оценяване трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-мениджър".

5.2. Оценяване на изхода на обучението

Изпитите за придобиване на трета и четвърта степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.

Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).

Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.


Таблица 4

Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3 4
1. Познава, разби- - познава, разбира и 10
  ра и сравнява   сравнява концепции  
  управленски   за мениджмънта и  
  функции, прин-   поведенчески моде-  
  ципи и прогре-   ли на управление;  
  сивни модели и - познава, разбира и  
  подходи на ме-   сравнява управлен-  
  ниджмънта.   ски функции;  
    - познава и разбира  
      управленските  
      принципи на мени-  
      джмънта;  
    - познава, разбира и  
      сравнява подходи на  
      мениджмънта.  
2. Познава и разби- - познава маркетинго- 20
  ра продуктовата,   вите инструменти,  
  рекламната и   методи, стратегии и  
  дистрибуцион-   подходи;  
  ната политика - познава значението  
  на предприя-   на качеството на про-  
  тието.   дукта за съществу-  
      ването и развитието  
      на предприятието;  
    - познава рекламната  
      политика на пред-  
      приятието;  
    - познава дистрибу-  
      ционната политика  
      на предприятието.  
3. Познава, опре- - познава и разграни- 20
  деля и анализира   чава видовете раз-  
  видовете разхо-   ходи на предприя-  
  ди, процеса на   тието;  
  калкулиране на - познава и прилага  
  цената и използ-   начините и методите  
  ването им като   за калкулиране цена-  
  инструмент при   та на продукта;  
  вземане на ре- - познава ценовата  
  шения и плани-   политика;  
  ране. - познава значението  
      на разходите и из-  
      ползването им като  
      инструмент при взе-  
      мане на решения и  
      планиране.  
4. Познава финан- - познава особености- 10
  совите и нефи-   те, структурата и  
  нансовите инсти-   функциите на финан-  
  туции, взаимо-   совите и нефинансо-  
  отношенията на   вите институции;  
  предприятието - познава взаимоотно-  
  с тях.   шенията на пред-  
      приятието с финан-  
      совите и нефинансо-  
      вите институции;  
    - познава икономичес-  
      ката, социалната и  
      екологичната отго-  
      ворност на пред-  
      приятието.  
5. Познава и раз- - познава и разбира 20
  бира особенос-   основни стилове на  
  тите в подбора,   управление на пер-  
  управлението   сонала;  
  и организацията - познава подходи и  
  на персонала.   техники за подбор и  
      управление на пер-  
      сонала и за разреша-  
      ване на конфликти;  
    - разбира значението  
      на планирането на  
      потребността от  
      персонал;  
    - познава организа-  
      ционно-управленска-  
      та структура на  
      предприятието;  
    - познава документи-  
      те за кандидатства-  
      не и назначаване на  
      работа;  
    - познава особености-  
      те в организацията  
      на труда.  
6. Познава методи- - познава структурата 20
  те за стратеги-   и съдържанието на  
  ческо планиране,   бизнес плана;  
  анализира връз- - разбира връзките  
  ките между раз-   между различните  
  личните раздели   раздели на бизнес  
  и показатели на   плана;  
  бизнес плана. - познава методиката  
      на PEST и SWOT  
      анализа;  
    - познава и разбира  
      особеностите и зна-  
      чението на стратеги-  
      ческото планиране  
      за предприятието.  
      Общо 100
         

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа за решаване на поставена практическа задача или представяне и защита на мениджърски проект по предварително зададена тема. Разработването и защитата на мениджърския проект може да бъде индивидуално или в екип, с максимум трима членове.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.


Таблица 5

Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3 4
1. Прилага управ- - прилага концепции- 20
  ленски функции   те за мениджмънта;  
  и принципи и - сравнява, анализира  
  прогресивни   и избира поведенчес-  
  подходи на пер-   ки модел на управ-  
  соналния мени-   ление;  
  джмънт при ре- - прилага принципите  
  шаване на поста-   на мениджмънта;  
  вена практичес- - сравнява, анализира  
  ка задача.   и прилага подходи  
      на мениджмънта;  
    - разработва план за  
      развитие на пред-  
      приятието.  
2. Разграничава и - разграничава и из- 20
  изчислява видо-   числява видовете  
  вете разходи и   разходи;  
  процеса на кал- - калкулира цени;  
  кулиране на це- - използва показате-  
  ната, използва ги   лите на разходите  
  като инструмент   като инструмент при  
  при вземане на   вземане на решения  
  решения и пла-   и планиране.  
  ниране.      
3. Разчита, изгот- - разчита документи, 10
  вя, попълва и   свързани с взаимо-  
  обработва доку-   отношенията на  
  менти, свързани   предприятието с фи-  
  с взаимотноше-   нансови и нефинан-  
  нията на пред-   сови институции;  
  приятието с - изготвя и попълва  
  финансови и не-   документи;  
  финансови инс- - прилага правилата  
  титуции.   за обработване и  
      съхранение на доку-  
      менти;  
    - осигурява необходи-  
      мата информация;  
    - изготвя делова ко-  
      респонденция.  
4. Съставя и чете - може да разбира 10
  официални доку-   думи, изрази и тек-  
  менти от профе-   стове на чужд език;  
  сионалната си - може да провежда  
  област на чужд   свободен разговор по  
  език.   дадена тема, свърза-  
      на с практическото  
      задание;  
    - съставя и чете офи-  
      циални документи  
      от професионалната  
      си област на чужд  
      език.  
5. Знания и умения - работи с компютър; 20
  за информацион- - познава и умее да  
  на техника и   използва устройства-  
  технологии и   та за въвеждане, съх-  
  представяне на   ранение и извеждане  
  резултатите от   на информация;  
  труда си. - работи с програмни  
      продукти;  
    - работи с локални и  
      глобални мрежи;  
    - познава нови инфор-  
      мационни техноло-  
      гии;  
    - представя резулта-  
      тите от труда си.  
6. Умения за със- - изготвя, представя 20
  тавяне, предста-   и защитава бизнес  
  вяне и защита-   план.  
  ване на бизнес      
  план.      
      Общо 100
         

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование

Завършено професионално обучение с придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-мениджър".

Изходящото образователно равнище за придобиване на трета професионална квалификационна степен на професионална квалификация по професията "Икономист-мениджър" е средно образование.

Изходящото образователно равнище за придобиване на четвърта професионална квалификационна степен на професионална квалификация по професията "Икономист-мениджър" е средно образование.

6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в специализирани кабинети (учебен офис), учебни офиси или учебни бази.

6.1. Учебен кабинет

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.

6.2. Специализиран кабинет (учебен офис)

Специализираният кабинет е учебен кабинет, оборудван с необходимата офис техника за осъществяване на фирмена дейност. В него се провежда практическото обучение. Основното предназначение на специализирания кабинет е формирането на практически умения у обучаваните.

6.2.1. Оборудване на специализирания кабинет

Всички специализирани кабинети разполагат с офис оборудване, офис техника, програмни продукти, интернет, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията".

За тази цел съществуват нормативи, в които се посочват: названието, марката и броят на основното и помощното оборудване, необходими за обучението на един обучаван.

6.2.2. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, работна документация, литература и др.

6.3. Учебни бази

В учебните бази се провежда обучението по практика на професията. Основното им предназначение е формирането на практически умения у обучаваните.

6.3.1. Оборудване на специализирания кабинет

Учебните бази разполагат с оборудване, техника, както и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности и в съответствие с предметите и средствата на труда от "Профил на професията".

За тази цел съществуват нормативи, в които се посочват: названието, марката и броят на основното и помощното оборудване, необходими за обучението на един човек.

6.3.2. Учебни помагала - технически пособия и инструменти, демонстрационни макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти, работна документация, литература и др.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:

Право да преподават теория по професията имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по направление "икономика", със съответната специалност.

7.2. По практика:

Право да преподават практика по специалността имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по направление "икономика", със съответната специалност.

Препоръчително е обучаващите периодично да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

• Апробиране на ДОИ в обучаващи институции.

• Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ.

• Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума