навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 24 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г.


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания - ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на задължителните учебни часове в училищата и начинът на тяхното оценяване.
Чл. 2. Седмичните разписания на учебните занятия трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

Чл. 3. (1) Директорът на всяко училище назначава със заповед комисия за изготвянето на седмичните разписания на учебните занятия.
(2) В комисията задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет на училището съгласно изискванията на наредбата по чл. 26, ал. 2 от Закона за здравето.
(3) Седмичните разписания на учебните занятия за всеки учебен срок се утвърждават от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започването му.

Чл. 4. (1) Седмичните разписания на учебните занятия включват дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.
(2) Учебните предмети в дневното разписание се подреждат по степен на относителна трудност, съгласно приложение № 1, като се спазват следните изисквания:
1. предметите с висока степен на относителна трудност се поставят във време, което съответства на оптималните психофизически възможности на учениците;
2. предметите със средна степен на относителна трудност се поставят в началото и в края на учебния ден и преди започващото настъпване на умора;
3. предметите с ниска степен на относителна трудност се поставят непосредствено след времето на оптимална способност за усвояване на учебното съдържание и преди настъпването на умора.Чл. 5. При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, задължително се осигурява почивка след всеки учебен час.

Чл. 6. Седмичните разписания на учебните предмети от профилираната и професионалната подготовка се оценяват след представяне на извлечение от протокол от заседание на педагогическия съвет на училището, на което са определени степента на относителна трудност на учебните предмети от профилираната и професионалната подготовка със съответната мотивировка.

Чл. 7. Не се допуска:
1. учебен ден с повече от шест учебни часа за учениците от V до VIII клас включително;
2. повече от пет предмета с висока степен на относителна трудност в рамките на един учебен ден;
3. учебен ден с повече от пет учебни часа за учениците от началния етап на основната степен на образование;
4. събирането на два учебни часа за учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" в рамките на един учебен ден.

Чл. 8. (1) Утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните занятия се представя в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) до 15 дни след началото на първия и на втория учебен срок и до 5 дни след всяка промяна на седмичното разписание на учебните занятия, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.
(2) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве в срок до 15 дни от представянето на утвърденото седмично разписание на учебните занятия го оценява, заверява и изготвя протокол в три екземпляра по образец съгласно приложение № 2, като единият се предоставя на директора на училището, вторият - на Регионалния инспекторат по образованието, а третият се съхранява в РИОКОЗ.
(3) Седмичните разписания на учебните занятия се заверяват с печат "Съгласувано с РИОКОЗ" и подпис на оценяващото длъжностно лице.

Чл. 9. (1) Оценката включва определянето на дневен и седмичен коефициент на седмичните разписания на учебните занятия за всяка паралелка.
(2) Дневният коефициент на седмичните разписания на учебните занятия за всяка паралелка и за всеки учебен ден се определя като отношение на броя на учебните предмети с положителна оценка към общия брой на учебните предмети за деня и се представя като процент.
(3) Положителна оценка получават тези учебни предмети, които са поставени на определеното място съгласно приложение № 1 съобразно степента им на относителна трудност.
(4) Седмичният коефициент за всяка паралелка се определя като средноаритметична стойност на дневните коефициенти.
(5) Дневният и седмичният коефициент за всяка паралелка е не по-нисък от 50 процента.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "С висока степен на относителна трудност" са учебните предмети от културно-образователните области: "Български език и литература", "Чужди езици", "Математика, информатика и информационни технологии", както и учебните предмети, определени по чл. 6 като такива от педагогическия съвет на училището.
2. "Със средна степен на относителна трудност" са учебните предмети от културно-образователните области: "Обществени науки и гражданско образование", "Природни науки и екология", както и учебните предмети, определени по чл. 6 като такива от педагогическия съвет на училището.
3. "С ниска степен на относителна трудност" са учебните предмети от културно-образователните области: "Изкуства", "Бит и технологии", "Физическа култура и спорт", както и учебните предмети, определени по чл. 6 като такива от педагогическия съвет на училището.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" от Закона за здравето и отменя Наредба № 6 от 1998 г. за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичните разписания на учениците и реда за извършване на тяхната оценка (ДВ, бр. 55 от 1998 г.) и Наредба № 27 от 1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (ДВ, бр. 75 от 1995 г.).

§ 3. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2
Правилно разпределение на учебните предмети по степен на относителна трудност при различна продължителност на учебния ден
Четиричасов учебен ден Петчасов учебен ден
1 час - средна трудност 1 час - средна трудност
2 час - висока трудност 2 час - висока трудност
3 час - висока трудност 3 час - висока трудност
4 час - ниска трудност 4 час - ниска трудност
  5 час - средна/ниска трудност
   
Шестчасов учебен ден Седемчасов учебен ден
1 час - средна трудност 1 час - средна трудност
2 час - висока трудност 2 час - висока трудност
3 час - висока трудност 3 час - висока трудност
4 час - висока трудност 4 час - висока трудност
5 час - ниска трудност 5 час - висока/средна трудност
6 час - средна трудност 6 час - ниска трудност
  7 час - средна трудност
   

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
ПРОТОКОЛ № .........от ................... г.
ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
Училище ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Брой паралелки в училището .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Брой ученици в училището ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Стойности на дневния и седмичния коефициент по паралелки в училището:
 
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък  
Клас брой брой дневен брой брой дневен брой брой дневен брой брой дневен брой брой дневен Седм.
  полож. пред- коеф. полож. пред- коеф. полож. пред- коеф. полож. пред- коеф. полож. пред- коеф. коеф.
  оценки мети   оценки мети   оценки мети   оценки мети   оценки мети    
                               
.......................
                               
IIа                                
.......................
                               
IIIа                                
.......................
                               
IVа                                
.......................
                               
                               
.......................
                               
VIа                                
.......................
                               
VIIа                                
.......................
                               
VIIIа                                
.......................
                               
.......................
                               
Оценка на учебната натовареност:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Препоръки:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Извършил оценката: ......................................................................................................................................................................................
Директор на дирекция:..........................................................................................................................................................................................
име, подпис име, подпис
   

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума