навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието;
2. граничните стойности на показателите за шум в околната среда;
3. методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве.

Чл. 2. С наредбата се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за разработването на стратегически карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето на населението и подобряване качеството на живот.

Раздел II.
Показатели за шум в околната среда, гранични стойности на показателите за шум и методи за оценка


Чл. 3. Показателите за шум в околната среда са физични величини, при чието определяне са отчетени границите и степента на дискомфорт на гражданите, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните във и извън урбанизираните територии.


Чл. 4. (1) Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно Lден, вечерно Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума съгласно приложение № 1.
(2) При определени случаи, посочени в приложение № 1, се използват допълнителните показатели за шум SEL и LAмакс.
(3) За изготвяне и актуализиране на стратегическите карти за шум се използват показателите Lнощ и L24.
(4) Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа), вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).


Чл. 5. Граничните стойности на показателите за шум в околната среда Lден, Lвечер и Lнощ са посочени в приложение № 2.


Чл. 6. (1) Стойностите на показателите за шум Lден, Lвечер и Lнощ в зависимост от източника се определят по методите съгласно приложение № 3.
(2) Стойностите по ал. 1 се определят чрез изчисления или чрез измервания. За прогнозиране се използват само изчислителни методи.


Чл. 7. Оценката на вредните ефекти от шума върху здравето може да се извършва по метод, посочен в приложение № 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. L24 (денонощно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие;
2. Lден (дневно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време;
3. Lвечер (вечерно ниво на шума) е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време;
4. Lнощ (нощно ниво на шума) е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта;
5. "експозиция на шум" е излагането на човешкия организъм на въздействието на фактора шум;
6. "експонирано население" е население, подложено на въздействието на фактора шум;
7. "експозиция - ефект" е връзката между нивото на показателя за шум и ефекта върху човешкия организъм;
8. "сгради, подлежащи на усилена защита от шум" са детските и лечебните заведения, училищата и тези за научноизследователска и учебна дейност;
9. "интензивен автомобилен трафик" е трафикът по автомагистралите, пътищата от републиканската пътна мрежа и първостепенните улици в населените места.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда.


§ 3. Наредбата отменя Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони, издадени от министъра на народното здраве и министъра на строежите и архитектурата (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.).


Приложение № 1 към чл. 4


Показатели за шум и методи за определянето им


1. Основни показатели за шум.
Lден - дневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;
Lвечер - вечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;
Lнощ - нощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;
L24 - денонощно ниво на шума в децибели [dB(А)]. Определя се от стойностите на Lден, Lвечер и Lнощ по следната формула:


А - претегленото осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време (LAекв,LT) в децибели [dB(А)] се определя със следната формула:


където:
N е броят на измерванията за разглеждания интервал от време;
(LAекв,T)i - еквивалентното продължително А - претеглено ниво на шума в i-тия интервал на измерване;
T - периодът на измерване.

Година е съответният годишен период по отношение емисията на шум и осредненият годишен период по отношение на метеорологичните условия. Метеорологичните условия се отчитат по един от следните начини:
1. измервания, осреднени по отношение на различни метеорологични условия - времевите интервали се избират по такъв начин, че А-претегленото осреднено за дълъг период от време ниво на шума да се определи при различни метеорологични условия, настъпващи в пунктовете на измерване;
2. измервания, извършени при определени метеорологични условия - времевите интервали се избират така, че измерванията да се извършват само при внимателно подбрани метеорологични условия.
В зависимост от поставената цел височината, на която се отчитат показателите Lден, Lвечер, Lнощ и L24, е следната:
1.1. при изчисляването им с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с експозицията на шум в сгради или в близост до тях височината на отчитане е 4,00 ± 0,2 m (от 3,8 до 4,2 m) от кота терен към основата на най-силно засегнатата фасада; като най-силно засегната фасада се смята външната стена, обърната към или намираща се най-близо до специфичния източник на шум; за други цели се избират други методи;
1.2. при измерването им с цел разработка на стратегическа карта за шум във връзка с експозицията на шум в сгради или в близост до тях може да бъде избрана друга височина на отчитане, но не по-малка от 1,5 m над основата на терена, а резултатите се коригират съобразно еквивалентната височина 4 m;
1.3. за други цели, каквито са акустичното планиране и зониране по гранични стойности на шума, могат да бъдат избрани други стойности за височината на отчитане, но не по-малка от 1,5 m над земната основа, например в следните случаи:
а) селски райони с едноетажни сгради;
б) предвиждани на местно равнище мерки за намаляване вредното въздействие на шума върху сгради, подлежащи на усилена защита от шум;
в) разработка на подробна карта за шум в ограничени райони, показваща обектите, изложени на шум.
Отразеният звук (този, който се отразява от фасадата на наблюдаваната сграда) не се отчита при изчислението (по правило при измерванията той дава отклонение от около 3 dB).
2. Допълнителни показатели за шум
2.1. SEL - ниво на звукова експозиция в децибели [dB(А)]. Това е еквивалентното продължително А-претеглено ниво на звуково налягане за дискретен шум, за интервал от време t = t2 - t1, отнесено към опорна продължителност 1 s:


където:

pA(t) е А-претегленото моментно звуково налягане в паскали (Pa);
p0 - опорното звуково налягане в паскали (p0 = 20 µPa);
t = t2 - t1 - периодът от време, обхващащ всички характерни моменти на даденото шумово събитие, започващ в t1 и завършващ в t2;
t 0 = 1 s - опорната продължителност.

2.2. LAмакс - максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]. Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.

LAмакс = макс(LAекв,T).

Допълнителните показатели за шум се прилагат в случаите, когато:
а) източникът на шум, който се изследва, действа само през ограничен период от време (например по-малко от 20 % от общата сума на дневните периоди в течение на годината от общата сума на вечерните периоди през годината или от общата сума на нощните периоди през годината);
б) средният брой на шумовите събития в течение на един или повече периоди е много нисък (например по-малко от едно събитие в течение на един час; събитието може да бъде определено като шум, който продължава по-малко от 5 min; тези случаи включват също шума от преминаващ влак или преминаващ самолет);
в) шумът има ниска честота, но е много силен;
г) шумът съдържа силни гласови компоненти;
д) шумът има импулсен характер;
е) шумът е комбинация на шумове от различни източници;
ж) има допълнителни предпазни мерки през почивните дни в края на седмицата или в определени периоди на годината;
з) има допълнителни предпазни мерки през дневните периоди;
и) има допълнителни предпазни мерки през вечерните периоди;
к) има допълнителни предпазни мерки през нощните периоди, при наличие на моментни пикови нива на шума;
л) се отнася за тихи зони извън агломерациите.


Приложение № 2 към чл. 5


Гранични стойности на показателите за шум
 
Гранични стойности на нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради
 
Таблица № 1
Предназначение на Еквивалентно ниво
помещенията на шума, dB(A)
    ден вечер нощ
  1 2 3 4
1. Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни зали. 30 30 30
2. Жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи. 35 35 30
3. Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали за конференции, зрителни зали на театри и кинозали. 40 40 35
4. Класни стаи и аудитории в учебни заведения, заведения за научноизследователска дейност, читални. 40 40 40
5. Работни помещения в административни сгради. 50 50 50
6. Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали, клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти. 55 55 55
7. Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари. 60 60 60
         
  Забележки:
1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е - 5 dB(A) и се отнася за помещенията от т. 1 до т. 5 от табл. № 1.
2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1 s.
   
Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
 
Таблица № 2
Територии и устройствени зони в Еквивалентно ниво на
урбанизираните територии и извън тях шума в dB(A)
    ден вечер нощ
  1 2 3 4
1. Жилищни зони и територии 55 50 45
2. Централни градски части 60 55 50
3. Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик 60 55 50
4. Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт 65 60 55
5. Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55
6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70
7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35
9. Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35
10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35
         
Забележка. Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A).
   


Приложение № 3 към чл. 6

Методи за определяне на показателите за шум в зависимост от източника

Стойностите на показателите Lден, Lвечер и Lнощ могат да бъдат определени чрез изчисления или чрез измервания (на точно определени места). За прогнозиране се използват само изчислителни методи.
Измерванията в жилищни и обществени сгради и населени места се извършва съгласно БДС 15471-82.

1. МЕТОД ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК
1.1. Описание на метода и необходими входни данни
1.1.1. Описание на метода
Определянето на еквивалентното ниво на шум, излъчван от автомобилен трафик, в местата на въздействие включва следните етапи:
а) определяне на базисното еквивалентно ниво на шума от автомобилния трафик по отделните пътни трасета в зависимост от интензивността и структурата на транспортния поток;
б) корекция на еквивалентните нива на шума в зависимост от максимално разрешената скорост на движение, вида на пътната настилка, надлъжния наклон на пътя и влиянието на регулирани кръстовища;
в) определяне на намаляването на еквивалентните нива на шума в зависимост от разстоянието между източника на шум и мястото на въздействие и от екраниращи съоръжения;
г) сумиране на нивата и оценка за даден участък.
1.1.2. Необходими входни данни
Необходимите данни за провеждане на изчисленията на нивата на шума от автомобилния транспорт са следните:
а) интензивност на движението - брой МПС/час за съответния период от денонощието;
б) структура на потока МПС - броя на товарните автомобили (включително автобуси) в % от общата интензивност на потока;
в) максимално разрешена скорост на движение в км/час;
г) вид на движението (еднопосочно, двупосочно), брой на лентите за движение;
д) вид на пътното покритие (асфалт, паваж, бетон и др.);
и) наклон на пътя в % (0, 2, 4 и т.н.);
ж) вид на терена около пътя - озеленяване, застрояване (едностранно/двустранно, етажност).
1.2. Изчисляване на еквивалентните нива на шума
Еквивалентните А-претеглени нива на шум LАтер,Т в децибели [dB(А)] в местата на въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания обект) за ден, вечер и нощ за едно направление на движение се определят по формулата (период T = 12, 4, 8 часа):

LАтер,Т = LАекв,Т(*) +

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума