навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за деклариране пред митническите органи по електронен път.

Чл. 2. Деклариране по електронен път може да се извършва чрез:
1. обмен на EDI стандартни съобщения (електронен обмен на данни) чрез предварително изградена връзка от тип "система-система" между информационната система на декларатора и митническата информационна система;
2. въвеждане на информацията, изисквана за изпълнение на митническите формалности, в митническата информационна система чрез интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес: www.customs.bg


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) В случаите по чл. 2, т. 1 електронният обмен на данни между декларатора и митническите органи се извършва чрез взаимодействие на информационната система на декларатора и митническата информационна система, като се използват EDI стандартни съобщения, подписани с квалифициран електронен подпис. Получаването на всяко изпратено EDI стандартно съобщение трябва да бъде потвърдено от системата-получател.
(2) Деклараторът самостоятелно и за своя сметка:
1. комплектува своята информационна система с необходимите апаратни, системни, мрежови и телекомуникационни средства, като връзката се осъществява с криптиран мрежов канал;
2. осигурява необходимите програмни и технически средства за защита на информацията;
3. осигурява необходимата свързваемост между своята информационна система и митническата информационна система.
(3) Електронният обмен на данни по ал. 1 се осъществява чрез:
1. интернет;
2. директна некомутируема (арендована) линия между мрежов възел на декларатора и Централното митническо управление.
(4) Преди въвеждане в експлоатация на връзката между информационните системи се провеждат тестове за съвместимост по процедура съгласно приложение № 1.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) В случаите по чл. 2, т. 2 деклараторът въвежда данните директно в предназначения за целта формуляр на интернет страницата на Агенция "Митници", позволяващ преглед, редактиране, подписване с квалифициран електронен подпис, както и изпращане до митническата информационна система на електронна митническа декларация.


Чл. 5. Информационната система на декларатора включва минимално следните функции:
1. създаване на електронна митническа декларация;
2. формален и логически контрол за съответствие на електронната митническа декларация с изискванията на тази наредба;
3. генериране на временен регистрационен номер на електронната митническа декларация (LRN - local reference number);
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) подписване на електронната митническа декларация с квалифицирания електронен подпис на декларатора;
5. изпращане на електронната митническа декларация до митническата информационна система;
6. прием и обработка на EDI стандартните съобщения от митническата информационна система.


Чл. 6. (1) Електронният обмен на данни при деклариране по електронен път се осъществява по функционална спецификация, утвърдена със заповед на директора на Агенция "Митници". Функционалната спецификация се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес: www.customs.bg.
(2) При деклариране пред митническите учреждения по електронен път се спазват и техническите изисквания за комуникационно оборудване и сигурност съгласно приложение № 2.


Чл. 7. При електронния обмен на данни между декларатора и митническите органи деклараторът трябва:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) да притежава квалифициран електронен подпис и валидно удостоверение, издадено от доставчик на удостоверителни услуги;
2. да бъде регистриран по реда на тази наредба.


Чл. 8. Не се обработва електронна митническа декларация, която:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) не е подписана с квалифициран електронен подпис;
2. не съответства на структурата, определена във функционалната спецификация по чл. 6, ал. 1;
3. съдържа изпълним код или други форми, нарушаващи сигурността на митническата информационна система.


Чл. 9. (1) Подаването на електронна митническа декларация от декларатора или от упълномощени от него лица го прави отговорен за:
1. верността и точността на данните, посочени в електронната митническа декларация;
2. автентичността на приложените документи;
3. спазването на всички изисквания за деклариране по електронен път;
4. спазването на всички задължения, свързани с поставянето на стоките под съответния митнически режим.
(2) Деклараторът е отговорен за целия електронен обмен между него и митническата информационна система, като се отчита съответната специфика.


Чл. 10. (1) Електронна митническа декларация може да се подава по всяко време.
(2) Приемането и обработването на подадената електронна митническа декларация се извършва в рамките на работното време на съответното митническо учреждение, освен ако в нормативен акт или индивидуален административен акт е предвидено друго.


Чл. 11. Митническата информационна система протоколира чрез системни записи на датата и часа извършването на следните действия:
1. получаване на електронната митническа декларация;
2. приемане на електронната митническа декларация;
3. изпращане от митническата информационна система до декларатора на съобщение за откритите грешки в резултат на формален и логически контрол;
4. начало и край на проверката на електронната митническа декларация;
5. вземане на решение за извършване на проверка на стоките;
6. вземане на решение от митническия орган за разрешаване на вдигането на стоките;
7. получаване на искане за анулиране на електронната митническа декларация и вземане на съответните решения от митническия орган;
8. други действия, свързани с митническото оформяне на стоките.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С изключение на случаите по чл. 373 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) № 2454/93) подадената митническа декларация автоматично се изтрива от митническата информационна система, в случай че деклараторът не представи стоките пред митническото учреждение в 7-дневен срок от изпращането й.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При установяване на несъответствие между данните, посочени в електронната митническа декларация, и резултатите от нейната проверка, се прилагат съответните разпоредби на митническото законодателство.


Чл. 14. При необходимост митническите органи могат да изискат електронната митническа декларация да бъде представена и на хартиен носител съгласно изискванията за писмено деклариране пред митническите органи.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След поставяне на стоките под митнически режим митническите органи могат да разпечатват на обикновена хартия копие на електронната митническа декларация по образеца, утвърден от министъра на финансите по реда на чл. 62, ал. 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, установяващ Митническия кодекс на Общността (Регламент (ЕИО) № 2913/92), в следните случаи:
1. по писмено искане на декларатора;
2. по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон;
3. в други случаи, предвидени в действащото законодателство.
(2) В случаите по ал. 1 в клетка "D/J Контрол на отправно/получаващо митническо учреждение" на хартиената декларация с червено се отбелязват думите "Разрешен режим" и се полага подпис и личен печат, а в горния десен ъгъл поставя с червено думите "Копие на електронна митническа декларация".

Раздел II.
Регистрация за деклариране по електронен път


Чл. 16. Регистрация за деклариране по електронен път се извършва чрез попълване на регистрационна форма в интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес: www.customs.bg.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Регистрация на юридическо лице или едноличен търговец се извършва, като регистрационната форма се подписва с валиден квалифициран електронен подпис с титуляр юридическото лице или едноличния търговец от лица с представителна власт или от упълномощени от тях лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Регистрация на физическо лице се извършва, като регистрационната форма се подписва с валиден квалифициран електронен подпис с титуляр съответното физическо лице.


Чл. 18. (1) В случаите, когато регистрацията на юридическо лице или едноличен търговец се извършва от упълномощени лица, в митническото учреждение се подават следните документи:
1. писмена заявка за регистрация по образец съгласно приложение № 3, подписана от лице с представителна власт;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация - оригинал или нотариално заверено копие;
3. нотариално заверено пълномощно, с което лицето е упълномощено:
а) да извърши регистрацията;
б) да подава митнически документи по електронен път от името на юридическото лице или едноличния търговец;
в) да извършва промени в регистрационната форма.
(2) След приемане на заявката от митническото учреждение данните от нея се въвеждат в митническата информационна система. С електронно съобщение на електронния пощенски адрес на юридическото лице или едноличния търговец се потвърждава стартираният процес на регистрация.
(3) В 14-дневен срок от получаване на съобщението упълномощеното лице трябва да въведе информацията по чл. 19, за да приключи регистрацията. При неспазване на срока процесът на регистрация се прекратява и заявката се счита за неподадена.


Чл. 19. (1) При регистрация на юридическо лице или едноличен търговец в регистрационната форма на интернет страницата на Агенция "Митници" се въвежда следната информация:
1. данни за юридическото лице или едноличния търговец :
а) наименование и правноорганизационна форма;
б) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК или EORI номер;
в) седалище, адрес на управление и пощенски код;
г) компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП), а за териториална дирекция София-град - и съответният офис;
д) име и единен граждански номер на лицето, което извършва регистрацията;
е) адрес на електронната поща;
ж) когато юридическото лице или едноличният търговец действа като представител, се посочва и това обстоятелство;
2. данни за служителите на юридическото лице или едноличния търговец, които имат право да подават митнически документи по електронен път от негово име и/или да извършват промени в регистрационната форма:
а) име и единен граждански номер;
б) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) данни за квалифицирания електронен подпис - издател и сериен номер;
3. данни за представители и/или митнически агенти, които юридическото лице или едноличният търговец е упълномощил да подават митнически документи по електронен път:
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК или EORI номер, или
б) единен граждански номер;
4. когато се изгражда повече от една връзка от тип "система-система":
а) наименование на съответния офис на юридическото лице или едноличния търговец;
б) начин на свързване - интернет или арендована линия;
в) наименование на софтуера (информационната система), използван от декларатора;
г) лице за административни контакти (име, телефон, адрес на електронна поща);
д) лице за технически контакти (име, телефон, адрес на електронна поща);
е) забележка и/или допълнителна информация.
(2) При регистрация на физическо лице в регистрационната форма на интернет страницата на Агенция "Митници" се въвежда следната информация:
1. данни за физическото лице:
а) име и единен граждански номер;
б) постоянен адрес, адрес за кореспонденция и пощенски код;
в) компетентната териториална дирекция на НАП, а за териториална дирекция София-град - и съответният офис;
г) адрес на електронна поща;
д) когато физическото лице действа като представител, се посочва и това обстоятелство;
2. данни за представители и/или митнически агенти, които физическото лице е упълномощило да подават митнически документи:
a) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК или EORI номер, или
б) единен граждански номер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Лицето, което извършва регистрацията, декларира верността на данните след тяхното въвеждане и подписва съдържанието на регистрационната форма с квалифицирания си електронен подпис. Данните се изпращат до митническата информационна система.
(4) Митническата информационна система отказва регистрация за деклариране по електронен път при неуспешно преминаване на контрола за валидност на данните от регистрационната форма.


Чл. 20. За потвърждение или отказ на регистрацията митническата информационна система визуализира съобщение, което се изпраща на декларатора и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационната форма. При отказ в съобщението се посочват и причините за това.


Чл. 21. След получаване на съобщението за потвърждаване на регистрацията упълномощените лица, които имат право да подават митнически документи по електронен път, могат да извършват действия в съответствие с предоставените им права.


Чл. 22. (1) При промяна на данните, вписани в регистрационната форма, деклараторът е длъжен да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване.
(2) Промяната на данни в регистрацията се извършва чрез редактиране на регистрационната форма. За потвърждение на извършената редакция митническата информационна система визуализира съобщение, което се изпраща на декларатора и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационната форма.


Чл. 23. (1) Регистрацията за деклариране по електронен път се прекратява в следните случаи:
1. по искане на декларатора;
2. когато деклараторът не изпълнява изискванията на тази наредба;
3. когато не е декларирал по електронен път в последните 360 календарни дни;
5. при неизпълнение на задължението по чл. 22, ал. 1.
(2) При прекратяване на регистрацията на декларатора се изпраща съобщение на електронна поща на адреса, посочен в регистрационната форма.

Раздел III.
Подаване на електронна митническа декларация


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Електронната митническа декларация се подава пред митническото учреждение, в което ще се представят стоките, освен когато в митническото законодателство е предвидено друго.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите по чл. 2, ал. 1 електронната митническа декларация за режим транзит се подава в съответствие със структурата и обяснителните бележки, посочени в приложение № 37а на Регламент (ЕИО) № 2454/93.
(3) Електронната митническа декларация се изпраща до митническата информационна система, ако отговаря на функционалната спецификация за съответния митнически режим и има временен регистрационен номер.


Чл. 25. (1) Митническата информационна система проверява дали полученото EDI стандартно съобщение отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) След извършване на проверката по ал. 1 митническата информационна система изпраща съобщение, че електронната митническа декларация се счита за подадена, или съобщение, че EDI стандартното съобщение не отговаря на изискванията на тази наредба, с описание на откритите грешки. След отстраняване на грешките деклараторът може повторно да изпрати електронната митническа декларация.

Раздел IV.
Обработка на електронна митническа декларация


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Митническата информационна система проверява валидността на квалифицирания електронен подпис и извършва формален и логически контрол за съответствие на получената електронна митническа декларация с изискванията на тази наредба.
(2) Формалният и логическият контрол включват:
1. проверка на структурата на електронния документ;
2. проверка на пълнотата и коректното попълване на полетата на електронния документ в съответствие с заявения митнически режим, вид на транспорта, особеностите на декларираните стоки, наличието на предшестващи митнически режими и други условия съгласно функционалната спецификация;
3. проверка на използваните номенклатури и класификатори;
4. контрол на съответствието на взаимосвързаните полета на електронния документ.
(3) При успешно преминаване на формалния и логическия контрол електронната митническа декларация се приема в митническото учреждение и получава регистрационен номер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) След завършване на формалния и логическия контрол митническата информационна система изпраща на декларатора съобщение - отговор за приемането на митническата декларация в съответствие с чл. 222, ал. 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, или съобщение с описание на откритите грешки, поради които електронната митническа декларация не е приета.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато декларирането се извършва по начина, посочен в чл. 2, т. 1, и като се спазват изискванията по чл. 65 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, приетата електронна митническа декларация може да бъде коригирана по искане на декларатора чрез подаване на искане за корекции по електронен път.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се извършва проверка на декларацията съгласно чл. 68 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, резултатът от нея се отразява в митническата информационна система. При проверка на стоките се отпечатва хартиено копие на електронната митническа декларация, върху което се попълват констатациите от извършения контрол.
(2) При проверка на електронната митническа декларация взаимодействието между митническата информационна система и информационната система на декларатора се извършва чрез обмен на съобщения по функционалната спецификация за съответния митнически режим.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При разрешаване вдигането на стоките митническата информационна система изпраща до информационната система на декларатора съобщение - отговор в съответствие с чл. 222, ал. 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.
(2) Когато митническият режим, под който са поставени стоките, изисква разпечатване на документ, придружаващ стоките, той се отпечатва от митническата информационна система. Митническите органи могат да разрешат документът да се отпечатва от информационната система на декларатора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Документът, придружаващ стоките при режим транзит, отговаря на образеца съгласно приложения № 45а и 45б на Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Раздел V.
Анулиране на електронна митническа декларация


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При спазване на изискванията по чл. 66 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 приетата електронна митническа декларация може да бъде анулирана по искане на декларатора чрез подаване на искане за анулиране по електронен път.
(2) След получаване на искането за анулиране митническата информационна система извършва проверка за валидност на данните в него.
(3) В случай на грешки митническата информационна система изпраща съобщение до информационната система на декларатора, че искането се отхвърля, с описание на откритите грешки.
(4) Когато митническите органи разрешат анулиране на декларацията, те уведомяват декларатора със съобщение по електронен път.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Митническите органи могат да разрешат анулиране на електронната митническа декларация, след като е дадено разрешение за вдигане на стоките по писмено искане на декларатора при спазване условията по чл. 251 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) "Електронна митническа декларация" е подписан с квалифициран електронен подпис електронен документ, съдържащ данни, съответстващи на данните, които се изискват за писмената митническа декларация.
2. "Стандартно съобщение" е информация, структурирана и предавана в съответствие с реда, определен във функционалната спецификация по чл. 6, ал. 1.
3. "Митническа информационна система" е съвкупност от системен и приложен софтуер, хардуер, мрежи и комуникации, използвани от митническите органи за събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и разпространение на информация от митническите документи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 3 от Закона за митниците.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 1 януари 2008 г. разпоредбите по тази наредба се прилагат само по отношение на режим транзит.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2011 Г.)

§ 1. Навсякъде в наредбата думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "код по БУЛСТАТ/ЕИК или EORI номер".


§ 2. Навсякъде в наредбата думите "универсален" и "универсалния" се заменят съответно с "квалифициран" и "квалифицирания".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2011 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.)

Процедура за провеждане на тестове

1. Въведение
Това приложение описва организацията и начина за провеждане на тестове за съвместимост между автоматизираните информационни системи на икономическите оператори и Българската система за управление на транзита (БСУТ).
Тестовете за съвместимост се провеждат с цел отстраняване на възможни софтуерни и телекомуникационни проблеми, проблеми, свързани с бизнеслогиката на информационните системи на икономическите оператори, както и несъответствия с изискванията за сигурност на Агенция "Митници".
Процедурата е задължителна за всички икономически оператори, които искат да обменят данни по електронен път с БСУТ, използвайки метода "система-система".
При обмен на данни по електронен път посредством интернет страницата на БСУТ тестове не се провеждат.

1.1. Съкращения
В това приложение са използвани следните съкращения:

Съкращение Описание
БМА Българска митническа администрация
БСУТ Българска система за управление на транзита
ЕТ Едноличен търговец
МФЛ Местно физическо лице
ЦМУ Централно митническо управление
ЧФЛ Чуждестранно физическо лице
ЮЛ Юридическо лице
ICMP Internet Control Message Protocol
IP Internet Protocol
XML Extensible Markup Language
   
1.2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Термини
БУЛСТАТ: Единен идентификационен код по регистър "БУЛСТАТ"
Работно Съвкупност от функции и
пространство: индивидуални настройки, уникална за конкретен потребител
Митнически ЕАД за всички митнически
документи: режими и митнически манифест
Отговорно лице: Титуляр на режима транзит (по смисъла на чл. 102, ал. 1 от Закона за митниците)
Икономически оператор: ЮЛ, ЕТ, МФЛ и ЧФЛ, което подава митнически документи по електронен път към Агенция "Митници"
Юридическо лице: Местно юридическо лице или чуждестранно юридическо лице
Физическо лице: Местно физическо лице или чуждестранно физическо лице
EORI номер: уникален регистрационен и идентификационен номер в Общността, издаван от митнически орган или от друг определен за целта орган или органи от държава членка на икономически оператори и други лица, в съответствие с правилата, определени в част I, дял I, глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93.
   

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Общи положения
Тестовете за съвместимост между информационната система на икономическия оператор и БСУТ се извършват, след като икономическият оператор се регистрира на интернет страницата на Агенция "Митници" за подаване на митнически документи по електронен път. Достъпът до страницата се извършва от адрес http://www.customs.bg.
След успешна регистрация и когато икономическият оператор е попълнил данните, необходими за изграждане на връзка от тип "система-система", той получава по електронна поща подробни технически изисквания към телекомуникационното оборудване и сигурността на връзката.
При готовност за осъществяване на връзка от страна на икономическия оператор той следва да подаде по електронна поща на адрес btms@customs.bg заявка за провеждане на тестове, подписана с удостоверението за квалифициран електронен подпис на лице, притежаващо права за администриране на работното пространство на икономическия оператор.
Формулярът на заявката може да бъде изтеглен от интернет страницата на Агенция "Митници".
В заявката икономическият оператор декларира своята готовност и описва техническите параметри на телекомуникационното и криптиращото оборудване, което желае да използва.
Заявката съдържа:
• данни за икономическия оператор - БУЛСТАТ, наименование, адрес;
• координати (телефон, адрес, имена) на служители на икономическия оператор за връзка по време на тестовете;
• начин на свързване (интернет или арендована линия);
• производител и модел на телекомуникационното и/или криптиращото оборудване;
• външен IP адрес (ако се използва интернет);
• данни за телекомуникационния доставчик: име, вид и параметри на услугата (ако се използва наета линия);
• забележка и/или допълнителна информация.
Данните от заявката се попълват отделно за всеки отделен офис на икономическия оператор, за който ще бъде изграждана самостоятелна връзка към Агенция "Митници".

3. Обхват на тестовете
3.1. Организация на тестовете
Митническата администрация планира и организира осъществяването на тестовете, като уведомява всеки икономически оператор преди започването на теста и му предоставя детайлна информация относно провеждането му.
Агенция "Митници" предоставя достъп на информационната система на икономическия оператор до тестов сървър в ЦМУ.
По време на провеждане на тестовете информацията за обмена на съобщения с информационната система на икономическия оператор и за използваните механизми за сигурност се записва и анализира.
Резултатите от проведените тестове се документират в отделни доклади за всеки икономически оператор. При несъответствие с някое от изискванията на БСУТ тестовете се приемат за неуспешни.
Последователността на отделните тестове е описана в следващите точки.
3.2. Видове тестове
3.2.1. Тестове на телекомуникациите
Тестовете на телекомуникациите имат за цел проверка дали системата на икономическия оператор и БСУТ могат коректно да обменят мрежови пакети и дали връзката отговаря на изискванията за сигурност.
Тестовете на телекомуникациите се провеждат чрез изпращане в двете посоки на пакети от тип ICMP ping с подходяща големина с цел проверка на коректното им фрагментиране и преминаване, както и получаването на отговор.
Криптирането на връзката във всеки един момент трябва да отговаря на изискванията по това приложение.
Икономическите оператори, чиито системи успешно са преминали тестовете на телекомуникациите, преминават към тестове по бизнес сценарии.
3.2.2. Тестове по бизнес сценарии
По време на тестовете по бизнес сценарии системата на икономическите оператори изпълнява описаните във функционалната спецификация по чл. 6, ал. 1 бизнес сценарии, като се провеждат тестове на:
• Валидността на съдържанието на съобщенията:
=> формата на XML съобщенията;
=> валидността на електронния подпис съгласно изискванията по този документ;
=> валидността в съответствие с правилата, описани във функционалната спецификация по приложение № 1 към чл. 6, ал. 1;
=> валидността на данните (използваните номенклатури).
• Дали изпратените съобщения съответстват на състоянието на транзитната операция.
• Дали съобщенията се изпращат в последователността, описана в бизнес сценариите.
3.2.3. Тестове на генерирането на придружаващия документ
Икономическите оператори, които ще прилагат опростени процедури, имат възможността сами да разпечатват придружаващия транзитен документ. Той трябва да отговаря на формата на документа от приложение № 5 към чл. 29, ал. 3.
Тестът на придружаващия документ се извършва след изпълнение на тестов сценарий по задействане на транзитна операция по опростена процедура. БСУТ изпраща на икономическите оператори файл във формат PDF, съдържащ данните за транзитната операция. Икономическите оператори следва да разпечатат получения от БСУТ документ. Баркодът в придружаващия документ трябва да е разпечатан коректно.
Отпечатаният придружаващ документ се изпраща по пощата или с куриер на адрес:
София 1202
ул. Раковски 47
Централно митническо управление
За тестовете на БСУТ

4. Приключване на тестовете
След успешно преминаване на всички тестове между представител на икономическия оператор и Агенция "Митници" се подписва протокол за проведени тестове на информационната система за електронен обмен на данни.
При неуспешно преминаване на някой от предвидените тестове след съгласуване с икономическия оператор митническата администрация определя дати за допълнителни тестове на съответната система.


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.)

Технически изисквания към икономическите оператори

1. Въведение
Това приложение определя изискванията за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост на икономическите оператори, желаещи да подават митнически документи по електронен път.
1.1. Съкращения
В това приложение са използвани следните съкращения:


Съкращение Описание
БМА Българска митническа администрация
БСУТ Българска система за управление на транзита
ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис
ЕАД Единен административен документ
ЦМУ Централно митническо управление
B2B Business-to-Business
  Връзка от тип "система-система"
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
VPN Virtual Private Network
  Виртуална частна мрежа
WSDL Web Service Definition Language
XML Extensible Markup Language
   

1.2. Термини
Икономически ЮЛ, ЕТ, МФЛ и ЧФЛ, кое-
оператор: то подава митнически документи по електронен път към Агенция "Митници"
Мрежов възел: Място, където или на което е разположено и функционира телекомуникационно оборудване
Работно Съвкупност от функции и
пространство: индивидуални настройки, уникална за всеки конкретен потребител
VPN маршрутизатор: Устройство или софтуер, осигуряващ криптиране/декриптиране и предаване на данните по мрежов канал
   

2. Регистрация на икономическите оператори
Икономическите оператори, които желаят да осъществяват електронен обмен на данни с БСУТ, трябва да бъдат предварително регистрирани в системата. По-подробно процедурата по регистрация е описана в раздел II на наредбата.

3. Начини за електронен обмен на данни с БСУТ
Електронното подаване на данни за транзитни операции се извършва посредством един или повече от следните начини:
• директно въвеждане на данните за ЕАД-Транзит в предназначен за целта формуляр на интернет страницата на Агенция "Митници" или импортирането им във формуляра от предварително подготвен файл;
• зареждане (upload) на предварително създаден XML файл в интернет страницата на БСУТ;
• автоматизиран обмен на XML съобщения между информационната система на икономическия оператор и БСУТ чрез връзка от тип "система-система".

4. Архитектура и технически изисквания
4.1. Архитектура на обмена на данни с БСУТ
Архитектурата на възможните варианти за електронен обмен на данни с БСУТ схематично е представена на илюстрацията.


4.2. Софтуерни и хардуерни изисквания за реализиране на обмен на данни с БСУТ
4.2.1. Изисквания за използването на интернет страницата на БСУТ
За правилното визуализиране и функциониране на интернет страницата на Агенция "Митници" и работното пространство на икономическия оператор се изисква използването на един от следните браузъри:
• Internet Explorer 5.5 и следващи версии;
• Mozilla 1.6 и следващи версии;
• Firefox 1.0 и следващи версии,
както и поддръжка на Javascript и cookies.
Поддържани потребителски операционни системи:
• Windows 2000, XP и следващи версии;
• RedHat Enterprise Linux 3.0 и следващи версии;
• Fedora Core 1 и следващи версии;
• SuSE Linux Professional 9.0 и следващи версии;
• Mandrakelinux 10.0 и следващи версии.
Работната станция трябва да е снабдена с четец за смарт карти, съвместим с използваните носители от регистрираните по ЗЕДЕП доставчици на удостоверителни услуги, както и с необходимия за функционирането му софтуер.
4.2.2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Изисквания за използване на връзка от тип "система-система"
Информационната система на икономическия оператор трябва да дава възможност за непрекъснат обмен на XML съобщения, подписани с валиден квалифициран електронен подпис, предварително регистриран от икономическия оператор, със сървъра на БСУТ.
Обменът се осъществява посредством протокол WSDL през TCP/IP мрежа.
Не се допуска обмен на данни в явен (некриптиран) вид.
Икономическият оператор осигурява и конфигурира в своя мрежов възел маршрутизатор за криптирани връзки (VPN маршрутизатор). Техническите параметри на криптираната връзка с Агенция "Митници" (протоколи, ключове и др.) се предоставят на икономическия оператор по електронна поща след попълване на данните за връзка от тип "система-система" в регистрационния формуляр.
4.3. Изисквания към телекомуникационното оборудване
4.3.1. Изисквания при използване на интернет страницата на Агенция "Митници"
При обмен на данни посредством интернет страницата на Агенция "Митници" няма специфични изисквания към телекомуникационното оборудване на икономическия оператор.
4.3.2. Изисквания при използване на връзка от тип "система-система" през интернет
При обмен на данни с БСУТ посредством връзка от тип "система-система", изградена през интернет, сървърът/сървърите на информационната система на икономическия оператор трябва да използват предварително декларирани и съгласувани с Агенция "Митници" IP адреси. Същото правило важи и за външния IP адрес на VPN маршрутизатора на икономическия оператор.
4.3.3. Изисквания при използване на връзка от тип "система-система" през арендована (некомутируема) линия
При обмен на данни с БСУТ чрез връзка от тип "система-система" през некомутируема линия икономическият оператор (или неговият доставчик на телекомуникационни услуги) предоставя на Агенция "Митници" необходимото оборудване за изграждане на връзката от страна на Агенция "Митници". Оборудването следва да бъде конфигурирано и доставено в Централно митническо управление от представител на икономическия оператор или на неговия доставчик на телекомуникационни услуги.
Изискванията към поддържаните стандарти и протоколи се изпращат на икономическия оператор по електронна поща след попълване от негова страна на данните за връзка от тип "система-система" в регистрационния формуляр.
Всички разходи, свързани с изграждането и поддържането на некомутируемата линия, са за сметка на икономическия оператор. Минималната необходима скорост на линията е 64 kbps.
Сървърът/сървърите на информационната система на икономическия оператор трябва да използват предварително декларирани и съгласувани с Агенция "Митници" IP адреси. Външният IP адрес на VPN маршрутизатора на икономическия оператор се определя от Агенция "Митници".


Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1, т. 1


З а я в к а
за регистрация за подаване на митнически документи по електронен път
 
От .......................................................................................................................................................................
(имена на заявителя)
Наименование на ЮЛ/ЕТ:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ: ..............................................................................................................................................................
Адрес на управление на ЮЛ/ЕТ: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Данни за лицето, упълномощено да извърши регистрация за подаване на митнически документи по електронен път:
Имена: .................................................................................................................................................................
ЕГН: .....................................................................................................................................................................
Електронен пощенски адрес, на който се изпраща съобщение за успешно стартиран процес по регистриране: ........................................
 
Декларирам, че информацията, посочена в този документ, е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
 
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация - оригинал или нотариално заверено копие.
2. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което ще извърши регистрацията за подаване на митнически документи по електронен път.
 
Дата: Подпис:
 


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 5 към чл. 29, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума