навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 61 ОТ 9 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.)

В сила от 09.06.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 11 Август 2017г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за идентификация на животните;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
5. минималният брой проверки във връзка с идентификацията на животните.

Чл. 2. Идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти се извършват за:
1. гарантиране на здравословното състояние на животните и безвредността на продуктите, получени от тях;
2. контрол върху заразните болести, наличието на остатъци от ветеринарномедицински продукти (ВМП) и техногенни замърсители чрез проследяване произхода на животните;
3. гарантиране обратното проследяване на животните до животновъдния обект на произход;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
5. прилагане на ограничителни мерки за ликвидиране на възникнали заразни болести.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните, който поддържа компютризирана информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти.
(2) Идентификацията на животните се извършва съгласно изискванията на чл. 51а от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(3) Българската агенция по безопасност на храните контролира чрез проверки на място спазването на изискванията за идентификация на животните. Проверките се извършват ежегодно и обхващат не по-малко от:
1. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ);
2. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат дребни преживни животни (ДПЖ); проверките обхващат не по-малко от пет процента от броя на ДПЖ, отглеждани в страната;
3. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат еднокопитни животни (ЕКЖ);
4. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат свине.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Животновъдните обекти, подлежащи на проверки по ал. 3, се определят предварително в годишен план, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, на база оценка на риска, като се взема предвид:
1. броят животни в обекта;
2. информацията, получена в БАБХ, съответно в ОДБХ, относно предишни заболявания по животните;
3. значителните промени (при не по-малко от 50 на сто от броя на отглежданите животни в обекта спрямо предходните 12 месеца) в броя на животните в сравнение с предходни години;
4. резултатите от предходни проверки във връзка с идентификацията на животните;
5. начинът на подаване на информация до БАБХ, съответно до ОДБХ;
6. други обстоятелства.
(5) Проверките по ал. 3 са внезапни. Предварително уведомяване на собственика или ползвателя на животновъдния обект се допуска, когато е необходимо да бъдат осигурени животните за проверка. В този случай проверката се извършва до 48 часа от уведомлението.
(6) След всяка проверка по ал. 3 служителят, извършил проверката, изготвя контролен лист по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, съдържащ:
1. подробно изложение на резултатите от проверката;
2. констатираните пропуски;
3. целта на проверката;
4. име и подпис на служителя, извършил проверката;
5. подпис и становището на собственика или ползвателя на животновъдния обект.
(7) Когато при извършване на контрола по ал. 3 БАБХ установи значителна степен на неспазване на изискванията за идентификация при различните видове животни, броят на проверките на място се увеличава през следващите две календарни години по следния ред:
1. с едно на сто, когато са установени нарушения на изискванията за идентификация в животновъдните обекти, в които се отглеждат ЕПЖ, свине и ЕКЖ;
2. с нула цяло и пет на сто за животновъдните обекти, в които се отглеждат ДПЖ;
3. с едно на сто, когато са установени нарушения на изискванията за идентификация в животновъдни обекти, в които ДПЖ се отглеждат съвместно с някой от видовете животни, посочени в т. 1 и 2.
(8) Когато в периода по ал. 7 при извършване на проверките се установи:
1. неспазване на изискванията за идентификация при петдесет на сто и повече от животновъдни обекти, проверките се увеличават с две на сто годишно - за двугодишен период;
2. спазване на изискванията за идентификация при повече от петдесет на сто от животновъдните обекти, проверките за следващата календарна година се извършват в обхвата по ал. 3.


Чл. 4. (1) Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти е част от интегрираната система за администриране и контрол съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и се изгражда въз основа на:
1. индивидуални средства за идентификация на животните;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) индивидуални паспорти за идентифициране на едри преживни животни (ЕПЖ) и ЕКЖ;
3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) актуален регистър на животните за всеки животновъден обект;
4. компютризирана информационна система (електронна база данни);
5. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) документи за придвижване или транспортиране на животните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) За осъществяване на дейностите по идентификацията на животните БАБХ:
1. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) осигурява паспорти за ЕПЖ и ЕКЖ за разплод и доотглеждане; паспортите за ЕКЖ с друго предназначение се издават от органи, на които изпълнителният директор на БАБХ е предоставил правомощия за издаване на паспорти при условията на Регламент (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59, 3 март 2015 г.) и се заверяват от официален ветеринарен лекар;
3. изгражда и поддържа регистри.
(3) Средствата за идентификация:
1. се поставят преди животните да напуснат животновъдния обект, в който са родени;
2. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) не могат да бъдат премахвани без разрешение от БАБХ;
4. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) се подменят с нови, когато са загубени или са станали нечетливи.
6. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Подменените средства за идентификация се записват в регистъра на животновъдния обект от собственика му, като се посочва връзката с предишната идентификация на животното.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните може да разреши подменящите средства за идентификация да носят различен код, при условие че не се нарушава обратното проследяване на животните.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 5. (1) Чистопородните и хибридните животни се маркират и с допълнителна ушна марка от организациите по чл. 8, ал. 2 от Закона за животновъдството.
(2) Ушната марка по ал. 1 се одобрява от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп до базата данни по чл. 4, ал. 1, т. 4 на представител на Европейската комисия при поискване, както и на всички заинтересувани лица. Българската агенция по безопасност на храните осигурява защита на информацията в системата срещу неправомерно ползване или изменение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Юридическите лица и едноличните търговци, които искат достъп до електронната база данни, подават до областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) заявление, съдържащо следните данни:
1. наименование;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК;
3. седалище и адрес на управление;
4. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес;
5. кратко описание на целта, за която се иска достъп до електронната база данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Извън случаите по ал. 2 БАБХ осигурява непрекъснат достъп по електронен път до базата данни по чл. 4, ал. 1, т. 4 на разплащателната агенция и при поискване и предоставя безвъзмездно и своевременно документите, свързани със системата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Физически лица, които искат достъп до електронната база данни, подават до ОДБХ заявление, съдържащо следните данни:
1. имената и единен граждански номер на лицето;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК - ако има;
3. адрес на лицето;
4. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес;
5. кратко описание на целта, за която се иска достъп до електронната база данни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и държавите членки за системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, която се използва от Република България.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Не се разрешава придвижване или транспортиране до пазари, кланици, изложби, състезания и други животновъдни обекти и населени места на неидентифицирани по реда на тази наредба животни.
(2) Не се разрешава използване на общински пасища и водопои от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.
(3) Не се разрешава реализация на продукция, добита от неидентифицирани по реда на тази наредба животни.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Всеки собственик или ползвател на животновъден обект, с изключение на лицата, транспортиращи животните:
1. съхранява и води актуален регистър по чл. 4, ал. 1, т. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) изпълнява задълженията по чл. 132, ал. 1, т. 4 - 7 ЗВД;
3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) по искане на БАБХ предоставя цялата информация за последните три години, свързана с произхода, идентификацията и местонахождението на животните, които притежава, отглежда, придвижва, транспортира, търгува или коли.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Регистърът в животновъдния обект се води по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител или в електронен вид и се съхранява за период не по-малък от 3 години, като се представя на БАБХ при поискване.
(3) Регистърът на животновъдния обект по чл. 4, ал. 1, т. 3 съдържа най-малко следната информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) регистрационен номер на животновъдния обект, адрес и географски координати на обекта;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) собственик на животновъдния обект - трите имена, постоянен адрес и ЕГН за физическо лице и наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните търговци;
3. идентификационен код на животното;
4. дата на раждане;
5. пол;
6. цвят на косъма;
7. порода - при племенни животни, вписани в родословните книги или зоотехническите регистри на развъдните асоциации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
8. дата на смъртта (клането) на животното в обекта;
9. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) при напускане на обекта - имената, постоянен адрес и ЕГН на новия собственик за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическо лице и едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на местоназначение на животното; дата на отпътуване;
10. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) при доставка на нови животни - имената, постоянен адрес и ЕГН на предишния собственик за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическо лице и едноличен търговец или регистрационния номер на обекта на произход на животното; дата на пристигане в обекта;
11. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) номер на ветеринарномедицинското свидетелството за придвижване или транспортиране, с което животните са пристигнали в обекта;
12. информация за заменяне на индивидуалните средства за идентификация;
13. имената и подпис на извършилия проверката на регистъра, дата на проверката.
(4) Регистърът по чл. 4, ал. 1, т. 3 може да се води в електронен вид, при условие че животновъдният обект има достъп до електронната база данни. В този случай не се изисква водене на регистъра на хартиен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Достъпът до информацията в електронната база данни за животновъдния обект и отглежданите в него животни се предоставя на собственика или ползвателя му след подаване на заявление по образец до Централното управление на БАБХ, което съдържа:
1. регистрационен номер на животновъдния обект;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК - ако има;
3. трите имена, ЕГН на лицето, отговорно за воденето на електронния регистър на животновъдния обект;
4. адрес на лицето;
5. телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Лицата, имащи достъп до електронната база данни, преминават курс на обучение, организиран от БАБХ.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Придвижването и транспортирането на животни на територията на Република България се извършва с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване или транспортиране, а за ЕПЖ и ЕКЖ - и с паспорт. Регистрираните ЕКЖ, участващи в състезания или изложби, могат да се придвижват и транспортират само с паспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Свидетелството по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, и се издава от регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ съответния животновъден обект.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Собственикът или ползвателят на животновъдния обект по местоназначение съхранява ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване и транспортиране най-малко 3 години от датата на издаването му. При поискване представя копие от него на БАБХ.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти:
1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) представят на ветеринарния лекар, отговарящ за пазара или събирателния център, ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване или транспортиране на животните, а за ЕПЖ и ЕКЖ - и ветеринарномедицински паспорт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Данните от ветеринарномедицинското свидетелство за придвижване или транспортиране се въвеждат в електронната база данни от ветеринарния лекар, отговарящ за пазара или събирателния център.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти в срок до 7 работни дни уведомяват БАБХ за всяка настъпила промяна в личните им данни или в данните на обекта.

Раздел II.
Паспорт на едри преживни животни (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Раздел II.
Идентификация на едри преживни животни


Чл. 12. (1) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Българската агенция по безопасност на храните издава паспорт на всяко ЕПЖ в срок до 20 дни:
1. от неговото раждане;
2. от постъпването му на територията на Република България, когато е обект на обмен или внасяне от трети страни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Паспортите, придружаващи ЕПЖ при обмен, се предават на БАБХ от собственика на животновъдния обект по местоназначение, която ги връща на компетентния орган на държавата членка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Паспортът съдържа следната информация:
1. вида ЕПЖ, за което се издава паспортът;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) трите имена, постоянен адрес и ЕГН на собственика на ЕПЖ за физическо лице и наименование, адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическо лице и едноличен търговец;
3. регистрационен номер на животновъдния обект;
4. регистрационен номер на животновъдния обект, в който ЕПЖ е родено;
5. регистрационни номера на всички животновъдни обекти, в които е пребивавало ЕПЖ, както и датите на всяка смяна на обекта;
6. номер на ушната марка на животното;
7. номер на ушната марка на майката или при внасяне от трета страна - номера, с който ЕПЖ е внесено;
8. описание на животното:
а) име (ако има);
б) пол;
в) възраст;
г) цвят на косъма;
д) предназначение на животното (развъждане, угояване);
е) порода - при племенни животни;
9. произход на животното (приплод, покупка);
10. трите имена и печат на ветеринарния лекар, издал паспорта;
11. дата на издаване на паспорта;
12. ветеринарна служба, издала паспорта, и нейния адрес и телефон;
13. здравословен статус на животното - наложени възбрани;
14. информация за застраховка на животното;
15. номер и баркод на паспорта;
16. номер на предишния паспорт;
17. подпис на собственика.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) При изнасяне на ЕПЖ за трети страни паспортът придружава ЕПЖ и след напускане на територията на Република България.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Раздел III.
Идентификация на дребни преживни животни


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Раздел IV.
Идентификация на свине


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, поддържат регистъра на животните по чл. 4, ал. 1, т. 3. В регистъра се включва актуализираната информация за всички придвижвания или транспортирания на животните, като се вписва произходът или местоназначението им, номерата на индивидуалните средства за идентификация и датата на тези придвижвания или транспортирания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Животновъдните обекти, отглеждащи над 50 свине майки, могат да водят регистъра в електронен вид.


Чл. 27. (1) Свинете се идентифицират чрез индивидуални средства за идентификация - ушни марки.
(2) Чрез индивидуалните средства за идентификация:
1. свинете се завеждат в регистъра по чл. 4, ал. 1, т. 3;
2. се определя животновъдният обект, от който произхождат свинете;
3. се сверяват данните на свинете по време на транспортирането им със съпровождащите ги документи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(4) Свинете се идентифицират възможно най-бързо след раждането, но при всички случаи преди да напуснат животновъдния обект, в който са родени.
(5) Пробите за извършване на епизоотичен контрол се вземат само от свине с индивидуална ушна марка.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Свине за клане от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 ЗВД, в които се отглеждат над 11 свине майки, могат да не се идентифицират с индивидуална ушна марка. В този случай се използва обща ушна марка.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Ушните марки по ал. 1 се осигуряват от собственика или ползвателя на животновъдния обект.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 23.02.2021 г.) Животни, идентифицирани с марки по ал. 1, които се придвижват или транспортират като свине за клане, както и такива, предназначени за доотглеждане в технологично свързани обекти, могат да запазят първоначално поставените ушни марки, като във ветеринарномедицинското свидетелство се записват номерът на марката и броят на животните.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) При внасяне на свине в Република България те се идентифицират по чл. 27 в срок до 30 дни от извършване на проверката на входящия ГИВП, но във всички случаи преди да напуснат животновъдния обект, в който са внесени. В регистъра на животновъдния обект и в електронната база данни се записват и идентификационните номера на страната на произход, като старото идентификационно средство не се премахва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) При внасяне на свине, предназначени за клане в срок до 30 дни от извършване на проверката на входящия ГИВП, не се прилагат изискванията по ал. 1.
(3) (Прилага се до 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) При вътресъюзна търговия на свине, предназначени за развъждане и/или разплод, които са групово идентифицирани, те се идентифицират по чл. 27 в срок до 30 дни от извършване на проверките на входящия ГИВП.
(4) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) При вътресъюзна търговия на свине, предназначени за клане или доотглеждане и клане, не се прилагат изискванията по ал. 1.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) За осъществяване на дейността по чл. 29 БАБХ може да поиска информация за свинете от компетентните органи на съответните държави, от които те произхождат.

Раздел V.
Контрол


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните контролира спазването на изискванията по тази наредба чрез проверки.
(2) При констатирани нарушения на изискванията по тази наредба официалният ветеринарен лекар налага административно наказание и предприема административни мерки по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните оказва съдействие на ветеринарни експерти от Европейската комисия при извършване на проверки относно прилагането на мерките по тази наредба.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Животни" са всички едри преживни животни, дребни преживни животни и свине.
2. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., нова - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) "Собственик на животновъден обект" е всяко физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животновъден обект.
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) "Ползвател на животновъден обект" е всяко физическо или юридическо лице, което има право да ползва възмездно или безвъзмездно животновъден обект.
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) "Значителна степен на неспазване на изискванията за идентификация" е налице, когато се установи неспазване на изискванията за идентификация на животните в половината и повече от проверените животновъдни обекти по реда на чл. 3, ал. 3.
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
10. "Свине за клане" са всички животни от вида Sus, предназначени за отвеждане в кланица или събирателен център, от който може да бъдат откарани само и единствено за клане.
11. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
12. "Собственик на животните" е всяко физическо или юридическо лице, на чиито грижи са поверени животните и което е отговорно за тях постоянно или временно, включително и по време на транспортиране или предлагане на пазара.
13. "Компетентен орган" е централният орган на държава членка, който извършва ветеринарни проверки, или всеки друг орган, на който той е делегирал това правомощие.
14. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
15. "Средство за идентификация" е всяко средство, чрез което индивидуално и уникално се идентифицира животното и служи за обратното му проследяване.
16. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.)
20. "Техногенни замърсители" са субстанциите, получени в резултат от жизнената и стопанската дейност на човека, които при попадането им в околната среда чрез въздуха, водата или почвата може да влязат в контакт с животни, хора и/или растения и да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето или живота им.
21. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)
22. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) "Географски координати" е точното и еднозначното определяне на местоположението на животновъдния обект върху географската карта на страната.
23. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. В срок до 31 декември 2007 г. НВМС следва да замени ветеринарномедицинските паспорти на ЕПЖ с ветеринарномедицински паспорти, издадени по реда на тази наредба. Идентификацията на животните, извършена до влизане в сила на тази наредба, се запазва.


§ 3. Разпоредбите по чл. 13, ал. 3, чл. 23, ал. 3 и чл. 29, ал. 3 се прилагат до 1 януари 2007 г.


§ 4. Разпоредбите по чл. 21, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" се прилагат до 1 януари 2008 г.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Техническото изпълнение на системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти по тази наредба се урежда с инструкция, издадена от изпълнителния директор на БАБХ.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Наредбата се издава на основание чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


§ 7. Наредбата отменя Наредба № 6 от 2003 г. за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, в които те се отглеждат (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).


§ 8. За неуредените с тази наредба случаи се прилагат разпоредбите на Наредба № 26 от 2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им (ДВ, бр. 23 от 2006 г.), която транспонира разпоредбите на Директива № 91/628/ЕИО и въвежда изискванията на Регламенти 97/1255/ЕИО и 98/411/ЕИО, Наредба № 13 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (ДВ, бр. 17 от 2006 г.), която транспонира разпоредбите на Директива № 91/496/ЕИО, Наредба по чл. 54 ЗВД за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите членки и за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат (транспонира разпоредбите на Директива № 64/432/ЕИО), Наредба по чл. 54 ЗВД за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите членки и за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат (транспонира разпоредбите на Директива № 91/68/ЕИО).


§ 9. Тази наредба транспонира разпоредбите на Директива № 92/102/ЕС за идентификация и регистрация на животните и въвежда изискванията на Регламент 1760/2000, създаващ система за идентификация и регистрация на говеда, и Регламент № 21/2004 относно система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, Регламент № 2680/1999 относно одобряване на система за идентификация на бикове, предназначени за културни и спортни събития, Регламент № 1082/2003 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на съвета относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, Регламент № 911/2004 за прилагането на Регламент № 1760/2000 относно ушните марки, паспортите и регистъра на животновъдния обект и Решение № 2000/678 за определяне на подробни правила за регистрация на животновъдните обекти в базата данни за свине.


§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 5. Средствата за идентификация, прилагани съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.), се използват до изчерпване на количествата.


§ 6. В Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Навсякъде в наредбата:
а) думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните";
б) абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ";
в) абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2017 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата след абревиатурата "БУЛСТАТ" се поставя наклонена черта и се добавя "ЕИК", след думата "придвижване" се добавя "или транспортиране", съответно след думата "придвижването" се добавя "или транспортирането", а думата "генералния" се заменя с "изпълнителния".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2017 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 61 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ИЗИСКВАНИЯ В РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2021 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18

(Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Приложение № 2 към чл. 19

(Отм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.)

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума