навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

В сила от 08.08.2006 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Част първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Глава първа.
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатационната и ремонтната дейност в железопътния транспорт.

Чл. 2. Наредбата се прилага:
1. при превози по железопътната инфраструктура;
2. във вътрешния железопътен транспорт на дружества и организации, включително при добив на полезни изкопаеми по открит начин;
3. при железопътни фериботи;
4. в метрополитена;
5. в трамвайния транспорт.


Чл. 3. Наредбата се прилага при спазване на изискванията на нормативните актове за:
1. здравословни и безопасни условия на труд, включително:
а) оценка на риска и съответните превантивни мерки;
б) работно място и работно оборудване;
в) консултиране и информиране на работещите;
г) лични предпазни средства;
д) инструктажи;
е) физиологични норми и изисквания за ръчна работа с тежести;
ж) медицинска и психологическа годност на персонала;
з) здравно-хигиенни норми и изисквания;
2. пожарна и аварийна безопасност;
3. техническа експлоатация на железопътния транспорт;
4. електробезопасност;
5. товарно-разтоварна дейност;
6. безопасна експлоатация на машини, съоръжения и оборудване с висока степен на риск;
7. опазване на околната среда.


Чл. 4. (1) Изискванията на наредбата могат да бъдат доразвити с ръководства или кодекси за добра практика, приети съвместно от браншовите или отрасловите структури на организациите на работодателите и на работниците и служителите.
(2) Въз основа на изискванията на наредбата работодателите разработват правила и отделни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на устройства и системи в железопътния транспорт, специфични машини и съоръжения и в други случаи съгласно степента на риск при работа.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Чл. 5.(1) Персоналът, който работи в железопътния транспорт, отговаря на следните изисквания:
1. възраст, образование, професионална квалификация и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
2. годен е след медицинско и психологическо освидетелстване;
3. притежава правоспособност съгласно нормативните актове за придобиване на правоспособност за съответните длъжности в железопътния транспорт;
4. притежава квалификационна група за електробезопасност, определена за съответните длъжности.
(2) Условията и редът за придобиване, потвърждаване и промяна на квалификационна група по безопасност се определят с Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.) или Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.).


Чл. 6. Работодателят може да определи допълнителни изисквания към персонала, извършващ дейности, свързани с висока степен на риск.

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА И ИНСТРУКТАЖИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Чл. 7. Работодателят осигурява:
1. подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с професията, длъжността и работното място на всички лица от персонала;
2. провеждане на обучението в работно време;
3. всички разходи за обучението.


Чл. 8. Обучението по безопасност и здраве при работа се извършва в съответствие с нормативните актове за обучение и повишаване на квалификацията по безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност.


Чл. 9. Ръководителите, работниците и служителите по безопасност и здраве при работа се обучават по одобрени програми на работното място, в предприятието, в специализирани учебни заведения.


Чл. 10. (1) Инструктажите за безопасност и здраве при работа на персонала в железопътния транспорт се извършват в съответствие с нормативните актове за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и пожарна и аварийна безопасност и с нормативните актове на Министерството на транспорта.
(2) По изключение, когато в отдалечен район има само едно или две длъжностни лица от дружествата или компанията, инструктажът им се провежда от длъжностно лице от другото дружество (компанията) след писмена договореност между страните.
(3) Допуска се по изключение при постоянни рискови фактори и териториална отдалеченост ежедневният инструктаж да се провежда преди началото на повеската и да се отнася за цялата повеска.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА


Чл. 11. Всеки работещ в железопътния транспорт е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на други лица, засегнати от неговата дейност, в съответствие с изискванията на тази наредба, нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, нормативните актове за железопътния транспорт и инструкциите на работодателя.


Чл. 12. Лицата от железопътния персонал в съответствие със своята квалификация и правоспособност и с дадените им инструкции:
1. използват правилно и безопасно устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт, возилата и други транспортни средства, инструментите и другото работно оборудване;
2. използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват самоволно;
3. използват правилно дадените им от работодателя лични предпазни средства и специално работно облекло;
4. информират незабавно съответните длъжностни лица и работодателя за всяка възникнала ситуация при работа, която може да представлява сериозна и непосредствена опасност за тяхната безопасност и здраве или за други лица;
5. съдействат в рамките на своята компетентност и обхват на дейност на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнение на мероприятия за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи;
6. оказват първа долекарска помощ на пострадал, да съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и да уведомят прекия си ръководител;
7. спазват техническите и технологичните правила;
8. спазват правилата по здравословни и безопасни условия на труд;
9. уведомяват ръководителя за наличие на непреодолими пречки за извършване на възложената работа;
10. не предприемат по своя инициатива работа, която не им е възложена, с която не са запознати или не притежават квалификация и правоспособност;
11. се явяват на работа отпочинали и трезви, да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време и да не работят под тяхно влияние.


Чл. 13. (1) Работодателят или съответното длъжностно лице няма право да изисква от работниците и служителите:
1. да извършват работи и дейности, свързани с риск, за който не притежават изискваната квалификация и правоспособност;
2. да използват непроверени, с изтекъл срок на годност и повредени колективни и лични средства за защита;
3. да използват неизправни и необезопасени електрически и механични инструменти, оборудване и приспособления.
(2) Работодателят или съответното длъжностно лице носи отговорност за това да не допускат до места със сериозна опасност за живота и здравето лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани.

Глава пета.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (НК "ЖИ") И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА ИМ ДЕЙНОСТ


Чл. 14. Взаимоотношенията между НК "ЖИ" и превозвачите се уреждат с нормативните актове за железопътния транспорт - Закона за железопътния транспорт, наредби за железопътния транспорт, включително тази наредба.


Чл. 15. (1) Между упълномощени длъжностни лица на НК "ЖИ" и превозвачите се сключва договор за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на железопътната инфраструктура.
(2) Договор за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се сключва между длъжностни лица на превозвача и НК "ЖИ", когато на територията на превозвача има съоръжения, устройства и системи на инфраструктурата.
(3) В договора се уреждат:
1. начините за обмен на информация за рисковете при работа;
2. начините за координация на дейностите за предпазване на персонала на НК "ЖИ" и превозвачите от тези рискове.
(4) Договорът се актуализира при промяна в условията на труд след оценка на степента на рисковете при работа.

Глава шеста.
ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ ВЪНШНИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 16. При извършване на работа от дружества или организации по: железния път; в гари, междугария и железопътни прелези; в устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването; в ремонтните халета на локомотивните и вагонните депа, работодателите писмено договарят необходимите мерки за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Чл. 17. (1) Работодателят на външното дружество или организация:
1. носи отговорност за подготовката, професионалния опит и квалификацията на своя персонал;
2. организира обучението и проверка на знанията и уменията на своя персонал;
3. предоставя на работодателя собственик поименен списък с правоспособността и квалификационната група за електробезопасност при работа в електрически уредби и мрежи на всяко лице от изпълнителите, а така също на отговорните ръководители и отговорници по безопасността.
(2) Отговорност за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа носи персоналът на външната организация или дружество - ръководителят, отговорникът по безопасността и изпълнителите.


Чл. 18. (1) Работодателят - собственик на съоръженията, упълномощава длъжностни лица от своя персонал, които:
1. провеждат началния инструктаж на лицата от външното дружество или организация - ръководители, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и изпълнители;
2. координират и контролират безопасното извършване на трудовите дейности;
3. отстраняват лицата от външното дружество или организация, които не спазват изискванията за безопасност и здраве при работа;
4. проверяват удостоверенията за правоспособност и квалификация на лицата от списъка, предоставен от работодателя на външната организация или дружество, при работа в електрически уредби и мрежи;
5. не допускат лице от външното дружество или организация до работа в електрически уредби и мрежи, ако не носи удостоверенията за правоспособност и квалификация или те са с изтекъл срок на валидност, или не съответстват на извършваната работа.
(2) Организацията на ежедневните и другите видове инструктажи в зависимост от конкретните условия се определя в договора за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд между работодателите.

Глава седма.
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА


Чл. 19. Организационните и техническите мерки за безопасност и здраве при ремонт и поддържане на железния път, железопътните съоръжения и устройства се осъществяват съгласно изискванията на нормативните актове за техническа експлоатация на железопътния транспорт и на тази наредба.


Чл. 20. Организационните и техническите мерки за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и мрежи на железопътните превозвачи, на електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт се провеждат съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи и на тази наредба.

Глава осма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


Чл. 21. Организацията на оперативното обслужване на движението на влаковете и маневрената дейност, устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт, локомотивите и влаковете на железопътните превозвачи се извършва на смени в съответствие с изискванията на нормативните актове за железопътния транспорт, за безопасност при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи и на тази наредба.


Чл. 22. Контролът по безопасност и здраве при работа на общите обекти на инфраструктурата и превозвачите се осъществява съвместно от длъжностните лица и специализираните служби на компанията и дружествата на превозвачите.

Част втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Глава девета.
ДВИЖЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В РАЙОНИТЕ НА ГАРИТЕ И ДЕПАТА И В МЕЖДУГАРИЕ


Чл. 23. (1) Движението в районите на гарите и депата и в междугарие се извършва с повишена бдителност, като се внимава за неравности на терена, канавки, канали, шахти, дистанционни знаци, стълбове и други съоръжения, препятстващи движението.
(2) В тъмната част на денонощието, при лошо време: мъгла, дъжд, снеговалеж, буря, движението се извършва с максимална бдителност.
(3) Длъжностните лица, които работят в железопътния транспорт, нямат право да ползват слушалки, наушници и други аксесоари, които затрудняват възприемането на звуковите и светлинните сигнали.
(4) Коловозите се пресичат по/през подлези, надлези (пасарели), преходни мостчета (пътеки), когато има изградени такива съоръжения.
(5) Външните лица, които взаимодействат с железниците или работят в района на гарите (служители на Министерството на вътрешните работи, на митниците и др.), трябва да познават и спазват изискванията за безопасност при движение в районите на гарите.
(6) Забранено е всякакво несвързано с възложената работа присъствие на лица в експлоатационните пунктове и депата.
(7) Забранено е придвижването на пътници, изпращачи и посрещачи в районите на гарите освен по площите и съоръженията за тях.
(8) Забранено е движението на външни лица в районите на гарите и в междугарие, качването по съоръженията на железопътната инфраструктура, качването по железопътния подвижен състав (вагони, локомотиви, специализирани пътни машини), гарирани на коловозите.


Чл. 24. (1) Коловоз се пресича с повишено внимание след оглеждане на коловоза (железния път) в двете посоки.
(2) Коловозът се пресича по най-късото разстояние, перпендикулярно, без да се стъпва на релсите.
(3) Забранено е преминаването през стрелки.
(4) Не се пресича или прибягва пред движещо се возило.


Чл. 25. (1) Пред, зад, между или през спрял подвижен състав се преминава, след като лицето се убеди, че не предстои придвижване на състава.
(2) Пред и зад подвижен състав се преминава на разстояние над 5 m от буферите или автосцепката.
(3) Не се преминава между влакове, вагони, локомотиви, специализирани машини, раздалечени на разстояние, по-малко от 10 m.
(4) През подвижен състав се преминава само по спирачните платформи на вагоните.
(5) С особено внимание се пресича:
1. следващ коловоз след преминаване пред, зад или през подвижен състав;
2. след преминаване на състав по коловоз.
(6) Забранено е преминаването под вагони или стъпвайки по буфери и съединителни спрягове (купли, глави на автосцепки).


Чл. 26. (1) Ревизионните канали се преминават само по специално поставените мостчета.
(2) Забранено е прескачането на ревизионни канали.


Чл. 27. (1) Придвижването по дължината на железния път в районите на гарите и депата се извършва по средата между коловозите.
(2) В междугарие придвижването се извършва встрани от пътя на разстояние над 2 m от крайната релса.
(3) Само в случаи на наводняване, наноси от кал и пясък, снежни навявания се допуска движение между релсите на къси разстояния с повишена бдителност.
(4) В междугарие с двойни железопътни линии лицата вървят покрай текущия път, по който влаковете идват насреща, като следят и в двете направления за приближаване на возила.


Чл. 28. (1) При приближаване на влак, маневрен състав, локомотив или друго возило длъжностното лице, което се движи покрай коловоза или текущия път, се отдръпва извън габарита и по възможност на разстояние над 4 m, без да застава в габарита на друг коловоз или път.
(2) В участъци с криви се застава от вътрешната страна на кривата.
(3) Не се преминава по мост или през тунел, ако се приближава влак или се очаква минаване на влак.
(4) Когато длъжностно лице се намира на мост и приближава влак, то се укрива на предпазните площадки.
(5) Когато длъжностно лице се намира в тунел и приближава влак, то се укрива в най-близката ниша, като се ориентира за нея по наклона на сигналната линия (черта).


Чл. 29. Между коловозите и в междугарие длъжностни лица в група вървят един след друг.


Чл. 30. За придвижване на многобройна група в района на гарата или депото, или в междугарие упълномощено от работодателя длъжностно лице определя отговорник. Отговорникът осигурява организацията, охраната и сигнализацията на групата в зависимост от конкретните условия.


Чл. 31. Забранено е стоенето или сядането за почивка на лица в рамките на строителния габарит, включително и пред вратите за подвижния състав на ремонтните халета.


Чл. 32. Забранено е качването или слизането от локомотив, вагон, пътна или друга специализирана машина по време на движение.

Глава десета.
РАБОТА В ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ УЧАСТЪЦИ С НАПРЕЖЕНИЕ 25 kV


Чл. 33. (1) В електрифицираните железопътни линии проводниците на контактната мрежа и непосредствено съединените с тях въжета, струни, скрепителни детайли се намират под напрежение 25 kV и честота 50 Hz.
(2) На стълбовете на контактната мрежа, на предпазните огради (щитове) на стълбите и стъпалата на подвижния железопътен състав за качване на покрива се поставят табелки със знака за високо напрежение (червена стрелка с върха надолу) върху жълто поле и надпис "Високо напрежение", "Опасно за живота".
(3) Всички метални съоръжения (железорешетъчни стълбове, укрепващи детайли към бетонните стълбове, светофори, мостове, надлези, сгради и др.), разположени на разстояние, по-малко от 5 m, до частите на контактната мрежа под напрежение, се заземяват чрез съединяване с тяговите железопътни релси.


Чл. 34. (1) Забранява се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към части на контактната мрежа под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.
(2) Забранява се качването по стълбовете и специалните конструкции на контактната мрежа.
(3) На електрифицирани железопътни участъци се забранява: качването на покривите на локомотивите, мотрисните влакове, вагоните, пътните машини и друг подвижен железопътен състав; отваряне на люковете на цистерни, хладилни и други специализирани вагони; качването по контейнерите и други големогабаритни товари.


Чл. 35. (1) Забранява се доближаването и допирането до скъсани и висящи или провиснали проводници и въжета на контактната мрежа и намиращи се на нея предмети, независимо от това дали те се допират до земята или до заземени конструкции.
(2) Длъжностно лице на НК "ЖИ", на организация или дружество на превозвачите, което е забелязало скъсани или провиснали проводници на контактната мрежа или на електропроводите, пресичащи железопътните линии, а също така висящи от тях странични предмети, е задължено незабавно, като използва възможните съобщителни връзки, да съобщи за това на енергодиспечера или на влаковия диспечер, на най-близкия подрайон по контактната мрежа или съседната гара.
(3) До пристигането на бригада от подрайона по контактната мрежа длъжностното лице осигурява охрана на мястото със скъсаните проводници така, че никой да не приближава на разстояние, по-малко от 20 m.
(4) Персоналът на НК "ЖИ", на дружествата и организациите на превозвачите е задължен да оказва съдействие за осигуряване на охраната при необходимост.
(5) Мерките по предходните алинеи се предприемат и при повредени изолатори, заземления и релсови съединители.
(6) В случай, когато скъсаните проводници или други елементи на контактната мрежа или висящи странични предмети нарушават строителния габарит на железния път, мястото се огражда със съответните сигнали за спиране съгласно Наредба № 49 за определяне на правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (ДВ, бр. 18 от 2002 г.).


Чл. 36. Лицата, попаднали в близост до място, където проводникът се допира до земята (зона на крачното напрежение), чрез пристъпване с прибрани крака или подскачайки едновременно с двата крака или на един крак (на "куц крак"), се отдалечават на разстояние от мястото на допиране над 8 m.


Чл. 37. (1) При работа на разстояние над 4 m до части на контактната мрежа под напрежение няма специални изисквания за безопасност при работа.
(2) При работа на разстояние между 2 и 4 m до части на контактната мрежа под напрежение ръководителят на работата определя и инструктира длъжностно лице, което наблюдава работниците за спазване на изискванията за безопасност при работа.
(3) При работа на разстояние, по-малко от 2 m до части на контактната мрежа под напрежение, напрежението на контактната мрежа се изключва и мрежата се заземява, с изключение когато се работи при особени условия (глава шестнадесета, раздел VII).


Чл. 38. (1) За изключване и заземяване на контактната мрежа ръководителят на работата (на работната група, отговорният ръководител) подава заявка до ръководителя на предприятието, което стопанисва контактната мрежа.
(2) В заявката по ал. 1 се указват точното място, продължителността и характерът на работата, трите имена на ръководителя на работата и квалификационната му група по електробезопасност. Ръководителят на работата, когато не се работи по контактната мрежа, да притежава не по-ниска от трета група.
(3) За планова работа заявка се подава съгласно утвърдения ред в НК "ЖИ".


Чл. 39. За извършване на работата се издава наряд на отговорен изпълнител от съответния подрайон по контактната мрежа с не по-ниска от четвърта квалификационна група. В наряда се вписват имената на ръководителя на работата.


Чл. 40. Отговорният изпълнител осигурява обезопасяването на работното място съвместно с други длъжностни лица, включени в наряда.


Чл. 41. Работата започва само след разрешението на отговорния изпълнител, което се оформя чрез подписване в наряда. Ръководителят на работата също се подписва.


Чл. 42. Отговорният изпълнител наблюдава работещите да не нарушават изискванията за безопасност при работа. Указанията му са задължителни за ръководителя на работата и работещите. Ако не се спазват неговите указания, той прекратява работата.


Чл. 43. След приключване на работата ръководителят на работата:
1. проверява дали всички инструменти, съоръжения, материали са прибрани извън строителния габарит;
2. проверява дали всички лица (работници) са се отдалечили на разстояние повече от 2 m от контактната мрежа;
3. нанася в намиращия се в отговорния изпълнител наряд времето (часа, минутите) на завършване на работата и се подписва.


Чл. 44. (1) Отговорният изпълнител осигурява свалянето на преносимите заземители и необходимите действия за поставяне на контактната мрежа под напрежение.
(2) След снемане на преносимите заземители контактната мрежа се счита под напрежение.


Чл. 45. Не се допуска приближаване до контактната мрежа по време на буря и силен дъжд (снеговалеж) и извършване на каквато и да е работа.


Чл. 46. Товарно-разтоварните работи на електрифицирани коловози се извършват под ръководството на специално определено лице, което наблюдава за спазване на изискванията за безопасност при работа.


Чл. 47. Товарно-разтоварните работи по ръчен начин или с помощта на кари, лентови транспортьори и други машини и съоръжения на електрифицирани коловози се извършват без изключване напрежението на контактната мрежа и фидерите, когато хората (лицата), товарите, инструментите, приспособленията и машините за товарене и разтоварване са на разстояние над 2,5 m от частите на контактната мрежа под напрежение.


Чл. 48. (1) На рампени и товарно-разтоварни коловози, на които контактната мрежа е секционирана, товарно-разтоварните работи се извършват след изключване и заземяване на контактната мрежа над коловозите със секционен разединител със заземителен нож. Включването и изключването на разединителите се извършват от дежурния ръководител движение без заповед на енергодиспечера, по заявка от ръководителя на товарно-разтоварната работа, вписана в специален дневник в гарата.
(2) След приключване на работата ръководителят на товарно-разтоварните работи уведомява с подпис дежурния ръководител движение или началника на гарата, след което контактната мрежа се счита, че е под напрежение.


Чл. 49. (1) Товарно-разтоварната работа със стрелови кранове и други подемно-транспортни машини в съседство с електрифицирана линия (коловоз) се извършва без изключване напрежението на контактната мрежа, когато конструкцията на крана, захватните приспособления и товарът са на разстояние над 2,5 m от частите на контактната мрежа под напрежение.
(2) Конструкцията на подемно-транспортните машини се заземява с меден гъвкав проводник със сечение не по-малко от 25 mm2, когато е на разстояние, по-малко от 5 m до части на контактната мрежа под напрежение.
(3) Заземяването се извършва чрез съединяване с тяговата железопътна релса след консултация с длъжностното лице по осигурителна техника или електрозахранването, за да се избегне свързването с изолиран участък.
(4) Изискванията за безопасност по предходните алинеи се спазват и при извършване на изкопни работи със земекопни машини (багери) в съседство с електрифицирани линии.


Чл. 50. Товарно-разтоварните работи със стрелови кранове и други подемно-транспортни машини на електрифицирани линии (коловози) се извършват след изключване и заземяване на контактните мрежи.


Чл. 51. При ремонт на железния път с използване на специализирани строителни машини технологията на ремонта определя режима на изключване и заземяване на контактната мрежа.


Чл. 52. При ремонт на железния път, когато се прекъсва едната или двете нишки на пътя на къси разстояния за протичане на обратния тягов ток, мястото на прекъсване предварително се шунтира с гъвкав меден проводник със сечение не по-малко от 95 mm2, към който задължително се присъединяват заземителите на съоръженията и устройствата, попадащи в зоната.


Чл. 53. При работа по железния път заземителите на стълбовете, електрическите съединения за обратния тягов ток и други конструкции на енергозахранването и съоръженията на осигурителната техника се пазят от повреда.


Чл. 54. Проверяването на габарита с габаритна рамка или чрез непосредствено измерване се разрешава само при изключена и заземена контактна мрежа.


Чл. 55. Мерките за безопасност при превозване през прелези на товари, които излизат над границите, установени от габаритните рамки на прелезите за всеки отделен случай, се определят от началника на подрайона по контактната мрежа.


Чл. 56. Изискванията за безопасност при работа (експлоатация и ремонт) на парни локомотиви, включително движение по електрифицирани железопътни линии, се определят с инструкция на организацията и дружеството на превозвача, съгласувана с НК "ЖИ".


Чл. 57. (1) Всички лица от персонала на НК "ЖИ" и организациите или дружествата на превозвачите, които работят в електрифицирани железопътни линии, трябва задължително да притежават квалификационна група по електробезопасност.
(2) Обучението и проверката на знанията на персонала при ново електрифицирани железопътни линии предшестват поставянето на контактната мрежа под напрежение.
(3) Населението около ново електрифицирани железопътни линии се информира от НК "ЖИ" преди поставянето на контактната мрежа под напрежение за риска от нещастни случаи и изискванията за безопасност, чрез материали, поставени в гарите и спирките, и чрез уведомяване на общините, през чиято територия минават пътниците.

Част трета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Глава единадесета.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 58. Определените минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места се прилагат при извършване на следните дейности на железния път:
1. профилактика (техническо обслужване);
2. планов профилактичен преглед;
3. текущ ремонт;
4. планов или авариен основен ремонт.


Чл. 59. При изпълнението на минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното място и на дейността, както и конкретните обстоятелства и опасности, съобразени със специфичните изисквания за строителство, ремонт и поддържане на железния път.


Чл. 60. (1) Всички работи по железния път се извършват от групи работници, работещи под наблюдението и контрола на ръководителя на определената работа (ръководител на железопътен участък, организатор производствена група, технически ръководител, помощник технически ръководител и др.).
(2) Ръководителят на работата се определя от ръководителя на поделението или подразделението му според изискванията на техническите процеси и нормативните изисквания и инструкции за изпълнение на съответните работи по железния път.
(3) При извършване на работа от група, всяка от които се състои от двама и повече работници, ръководителят на работата назначава за всяка група по един от най-опитните работници за старши със задача да се съблюдават и спазват от работниците в групата правилата по безопасност и здраве. Определеният за старши се инструктира от ръководителя на работата (което се отразява в съответния документ) и се подписва в книгата за инструктаж.
(4) Като изключение могат да се извършват някои работи само от едно длъжностно лице без наблюдение на ръководителя при спазване на специфични изисквания за безопасност и здраве (приложение № 1).
(5) При механизирано изпълнение на работи с релсови самоходни специализирани машини за ремонт и поддръжка на железния път, механизирани инструменти и машини отговорно лице за безопасността на работниците е ръководителят на работата или ръководителят на обекта.


Чл. 61. (1) Работите по железния път се изпълняват през светлата част на денонощието.
(2) На участъци, където според "прозорците" в графика за движението на влаковете или при аварии е наложително да се работи през нощта, ръководителят на работата осигурява изкуствено осветление на работните места в съответствие със стандартите за осветление.
(3) По изключение за неотложни работи се разрешава на работното място да се работи еднократно с преносимо аварийно локално осветление.


Чл. 62. За изпълнение на пътните работи ръководителят на работата изисква и контролира ползването на специално работно облекло, обувки, ръкавици, очила, колани, въжета и други предпазни средства, разпределя инструментите на всеки работник според естеството на предстоящата работа и инструктира работниците.


Чл. 63. Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа при товарене, разтоварване, пренасяне и превозване на материали за ремонт на железния път до работното място са посочени в приложение № 2, като се спазват нормите, определени в Наредба № 16 от 1999 г. за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести (обн., ДВ, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 70 от 2005 г.).

Раздел II.
Отиване и връщане до/от работното място


Чл. 64. При движението на работниците по железопътната линия до мястото на работа и обратно стриктно се спазват изискванията за безопасност при движение в районите на гарите, депата и в междугарие съгласно глава девета.


Чл. 65. Преди тръгване към работното място ръководителят на работата инструктира работниците за маршрута на придвижване до работното място.


Чл. 66. Придвижването на работниците се извършва в организирана група. Начело на групата се поставя старши или опитен работник, а на края се движи ръководителят на работата.


Чл. 67. При движение в условията на лоша видимост (остри криви, дълбоки изкопи, гористи или затревени местности) ръководителят определя двама сигналисти, които вървят пред и зад групата на разстояние, от което се виждат от работниците, така че да забележат приближаващия влак, когато е на разстояние не по-малко от 500 m от движещата се група. Сигналистите носят развети червени флагчета или фенери с червена светлина през нощта и охраняват работниците, докато не се отстранят от пътя.


Чл. 68. В тунелите работниците се движат внимателно - встрани от пътя, един след друг, като отпред върви водач с фенер, светещ с бяла светлина, или с факла в ръка, а последен е ръководителят на работата.


Чл. 69. (1) При движение на многобройна група от работници през тунел или мост ръководителят на работата я разделя на няколко по-малки групички, всяка от които е с толкова работници, колкото може да се укрият в една ниша или площадка.
(2) Всяка малка група се движи на разстояние 50 m една от друга, с охрана опитен работник начело на групата и старши отзад.
(3) Малката група се укрива само в намиращите се пред нея по посока на движението ниша или площадка, без да се връща назад, за да не се съберат две групи в една ниша или площадка.
(4) Всяка следваща група тръгва, когато предходната преминава край ниша или площадка.
(5) Мостове с дължина до 50 m работниците преминават, след като се убедят, че не се приближава влак.


Чл. 70. Когато се пресичат железният път и стрелките, не се стъпва върху релсите, между раменните релси и езика или жлебовете на стрелките.

Раздел III.
Откриване и закриване на работното място


Чл. 71. (1) Работното място се открива с неговото сигнализиране и поставяне на охрана.
(2) Ръководителят на работата по железния път:
1. осигурява сигнализиране на работното място съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт;
2. осигурява охрана на работната група;
3. разпределя работниците, инструментите и оборудването по работните места;
4. създава организация на работното място.


Чл. 72. Ръководителят ръководи работата на фронт с дължина до 200 m, а при лоша видимост до 50 m. При работа на широк фронт за всяка група се назначава по един отговорник.


Чл. 73. Когато се работи по железния път в мъгла, сняг, дъжд или нощно време и видимостта е по-малка от 800 m, ръководителят на работата предприема мерки за запазване живота и здравето на работниците, като усилва охраната със сигналисти от двете страни на работното място.


Чл. 74. Ръководителят на работата се осигурява с извлечение за разписанията на влаковете и независимо от поставените сигналисти сам следи за приближаване на возилата, както и показанията на светофарите в района на работа.


Чл. 75. При влошени метеорологични условия на мястото на работа ръководителят на работа определя режима на работа и почивки на работниците или прекратява временно работата или възлага друга.


Чл. 76. (1) При работа в района на гарата ръководителят на работа:
1. уведомява дежурния ръководител движение чрез вписване в дневника за диспечерски заповеди за мястото и вида на работата, като осигурява по свое усмотрение безопасността на работниците без съдействието на дежурния ръководител движение;
2. в случаите, когато счита, че е необходимо да се предупреждава работната група за приближаването на возила в гарата, в дневника за диспечерски заповеди той и дежурният ръководител движение уточняват условията на работа, реда и начините за предварителното оповестяване за движението на возила през мястото на работа или съседните коловози.
(2) Дежурният ръководител движение се задължава да предупреждава работната група за предстоящото движение на возила чрез гаровата високоговорителна уредба, гаровите стрелочници или по друг начин.


Чл. 77. При работа в стеснени места, където встрани от пътя има високи рампи, сгради, стени, огради, отвесни скали, стръмни откоси, гъсти храсти, както и работа на мостове и в тунели и всякакви препятствия, непозволяващи бързото отстраняване или укриване на работниците, ръководителят на работата преди започване на работата дава разяснения за реда и начина на отстраняване на работниците при приближаване на возило.


Чл. 78. (1) При работа върху мостове и в тунели ръководителят на работата поставя сигналисти от двете страни на моста (тунела), които наблюдават и сигнализират за приближаващи се возила. При мостове и тунели с дължина до 50 m работниците изчакват преминаването на возилата извън моста (тунела). При работа върху мостове и в тунели с дължина, по-голяма от 50 m, работниците се прикриват на местата, посочени от ръководителя на работата.
(2) При мостовете всички застават от една страна на парапета или на специалните предпазни площадки, а при тунелите - в предпазните ниши.


Чл. 79. При работа в тунели ръководителят на работата осигурява необходимото осветление и вентилация.


Чл. 80. При лоша вентилация на тунела ръководителят на работата осигурява противогазови маски.


Чл. 81. При изпълнение на работи върху мостове, тунели и по текущия път, където стеснените за работа места са по-дълги от 100 m или не позволяват бързо отместване от железния път и прикриването на работниците на безопасно място, ръководителят на работата съставя план за организация на работата.


Чл. 82. Намиращите се на работното място материали, инструменти и машини се разполагат така, че да не затрудняват придвижването на работниците и бързото им освобождаване на железния път при подаване на сигнал за приближаващо возило.


Чл. 83. Преди преминаването на возило ръководителят на работата своевременно подава команда за освобождаване на железния път, проверява прибирането на инструментите и материалите от пътя на габаритно разстояние и следи за отстраняването на всички работници. В случай че по пътя приближава возило или специализирани машини за ремонт и поддържане на железния път на разстояние не по-близо от 500 m до група, по сигнал от сигналистите или ръководителя на работата работниците се прибират в укритията или настрана от пътя на разстояние от крайната релса не по-малко от:
1. минимум 2 m при приближаване на влак или друго жп возило със скорост до 100 km/h;
2. минимум 4 m при приближаване на влак със скорост над 100 km/h;
3. минимум 5 m и към противоположната страна на изхвърлянето на снега и отсевките при приближаване на специализирани машини за ремонт и поддържане на железния път (пътеполагащи кранове на собствен ход, снегорин (роторен), баластопресевна машина, планировъчна машина, релсошлифовъчна машина и влак за отсевки.


Чл. 84. Всички работници, работещи в групата под наблюдението и контрола на ръководителя на определената работа, са длъжни да изпълняват точно разпорежданията и указанията му.


Чл. 85. При намалена видимост работи по железния път и съоръженията по възможност не се провеждат.


Чл. 86. При възникване на произшествие или злополука изпълняваната в момента работа незабавно се преустановява и се вземат мерки за ограничаване на последиците.


Чл. 87. Нишите в тунелите се поддържат винаги чисти и краищата им се боядисват в бяло.


Чл. 88. Когато се работи с електрически, пневматични и други уреди, машини и механизми, те да се подреждат така, че работещите да не ги настъпват и да не се спъват в тях.


Чл. 89. След окончателното приключване на работа работното място се закрива след прибиране на сигналите и охраната.

Глава дванадесета.
РЪЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНОРЕМОНТНИТЕ РАБОТИ


Чл. 90. Изискванията за безопасност при ръчно изпълнение на пътноремонтните работи са дадени в тази глава, а специфичните изисквания при ръчно изпълнение на определените видове работи са посочени в приложение № 3.


Чл. 91. (1) В електрифицирани участъци при изпълнение на операции, при които се прекъсва целостта на релсовите нишки (смяна на релси, стрелкова част или друг елемент) за отвеждане на обратния тягов ток на всяка нишка, която се прекъсва, се поставя обходно въже от меден проводник с напречно сечение не по-малко от 95 mm2 в следната последователност:
1. свързва се обходното въже и след това започва разхлабване на скреплението;
2. след смяната на съответната релса (стрелкова част или друг елемент) и нейното захващане с наставовите връзки с болтове или заварка за съседната релса се снема обходното въже;
3. при едновременно прекъсване на двете релсови нишки в междугарие се поставят междурелсови свръзки заедно с обходните въжета.
(2) Обходното въже се охранява по време на работа.
(3) Допуска се обходното въже да се поставя и снема от ръководителя на пътноремонтните работи, когато притежава най-малко трета квалификационна група по електробезопасност.


Чл. 92. При ръчно притягане или развиване на връзки и скрепления с ключове "тирфоногаечен", "ерготен", "наставов" и др. се забранява:
1. удължаването на дръжката с тръба или други приспособления;
2. поставянето на предмети за уплътняване между гайката и ключа, когато той не отговаря на размера й;
3. завъртането на ключа при затягането на гайката с удар.


Чл. 93. При работа с тирфоногаечна машина е необходимо лицето, работещо с нея, да притежава необходимите знания и да е усвоило безопасните начини за работа. За бързо отстраняване на машината от пътя при наближаващо возило се осигуряват минимум четирима работници.


Чл. 94. Забранено е да се проверява с пръсти точното съвпадане на отворите между релсите и връзките.


Чл. 95. След баластиране траверсите се подбиват само с изправни електрически траверсоподбивки, като лицата, работещи с тях, инструктирани и обучени за безопасна работа с тези машини, задължително използват необходимите лични предпазни средства.


Чл. 96. При ръчно подбиване на траверсите срещу подбиващия не се разрешава да стои друг човек, а двойките работници се разполагат на разстояние една от друга най-малко три междутраверсия.


Чл. 97. Всяка двойка подбива на кръст съответната траверса последователно под двете релси, като преди започване на този вид работа подбиващият се уверява, че срещу него и зад него не стои човек.


Чл. 98. Железен път или стрелка се оправя ръчно по ос чрез преместване (рукане) посредством лостове, които се забиват в баласта под релсите под ъгъл не по-малък от 45°, сключен с вертикалната линия, и на дълбочина повече от 20 сm. При работа лостът се натиска само с ръце или тяло, а не с крак.


Чл. 99. Забранено е да се стои срещу работещия с лоста работник и да се застава зад него.


Чл. 100. Забранено е при отваряне на заключващия механизъм на ръчния крик за повдигане на релсо-траверсовата скара обслужващият персонал да стои зад него.


Чл. 101. Забранено е реброва подложка да се изважда чрез удари с чук и други предмети.


Чл. 102. При пробиване на отвори или дупки с електрическа бормашина, ако се налага удължаване на захранващия кабел, той може да бъде удължен най-много до 30 m. Кабелът се охранява от специално поставено и инструктирано лице.


Чл. 103. Баластовата призма се зарива и планира с вили и лопати.


Чл. 104. Работите по почистването, пресяването и планирането на баластовата призма могат да се извършат от група работници, ръководени от ръководителя на работата или от едно лице без наблюдение на ръководител.


Чл. 105. Всички материали и инструменти се подреждат извън пътя на безопасно габаритно разстояние.


Чл. 106. Забранено е оставянето на инструментите върху железния път или в близост до него, както и до стълбовете на контактната мрежа.

Глава тринадесета.
МЕХАНИЗИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНОРЕМОНТНИТЕ РАБОТИ

Раздел I.
Маневра с тежка пътна механизация и машини


Чл. 107. Преди потегляне отговорният за маневрата машинист е задължен да:
1. се убеди, че другите машинисти от екипажа са в кабините;
2. се убеди, че под машината, пред и/или зад нея, или в непосредствената близост до нея няма други лица;
3. провери дали са затворени вратите на кабината;
4. подаде звуков сигнал.


Чл. 108. Забранено е да се стои отвън по машината, на покрива и на стъпалата на кабините.


Чл. 109. Забранени са слизането и качването на машината по време на движение, стоенето или сядането на стъпалата, буферите, приспособленията и др. части на машината.


Чл. 110. При влизане и излизане от обръщател и през целия престой върху него обслужващият персонал е в кабините на машината.


Чл. 111. Скачването с други возила се извършва от правоспособно лице само при спряна и задържана машина.


Чл. 112. При скачването или разкачването се влиза внимателно под буферите, като обслужващият се придържа за специалната ръкохватка под него.


Чл. 113. След скачването се излиза между буферите по посока на движението, държейки се здраво за ръкохватката под буфера.


Чл. 114. Забранено е откачването и прикачването на куплите по време на движението на машината.

Раздел II.
Движение до или от работното място с тежка пътна механизация и машини


Чл. 115. Забранено е по време на движение на машината машинистът да се показва през прозорците.


Чл. 116. Не се превозват външни лица, с изключение на контролни органи и представители на възложителя на работите.


Чл. 117. При спиране на открит път (мястото на работа), преди да слезе от машината, машинистът е длъжен да огледа внимателно мястото на спиране. Това се прави особено внимателно, когато се спира на мост или водосток, при висок насип, в близост до бодливи храсти и др.


Чл. 118. Забранява се слизане от машината, спряла на мост без пешеходна настилка. В такъв случай машината се придвижва бавно напред или назад до изтегляне от моста.


Чл. 119. Забранено е извършването на ремонт без или с недостатъчно осветление през нощта.


Чл. 120. От кабините се слиза по стълбата с лице към машината и придържане с двете ръце за перилата.

Раздел III.
Работа по железния път с тежка пътна механизация и машини


Чл. 121. При работа на тежка пътна механизация по железния път се спазват заводските предписания, нормативите за железопътен транспорт и правилата за безопасност при движение на машинистите в сервитута на железния път.


Чл. 122. При работа в електрифициран участък се спазват безопасните габаритни разстояния до частите от контактна мрежа под напрежение. Пазят се от удар и скъсване заземителите на съоръженията, съединени с тяговата релса.


Чл. 123. На всички машини на височина 3,5 m над нивото на глава релса се поставят табели с надпис с черни букви: "Внимание!","Опасно за живота!" на жълт фон и червена стрелка.


Чл. 124. Когато в електрифициран участък се работи с баластопресевна машина, пътеполагащ кран, машина за полагане на релсова нишка, машина за полагане на траверси, вагони за събиране на отсевки, напрежението в контактната мрежа се изключва и мрежата се заземява по установения ред.


Чл. 125. При работа, свързана с устройствата на осигурителна техника, присъства специалист, отговарящ за устройствата.


Чл. 126. При работа на машината всички предпазни кожуси и ограждения, които преграждат достъпа до въртящите се и тоководещите части, са затворени.


Чл. 127. Работен агрегат се намества и центрира само с помощта на хидравличните и пневматичните устройства и в никакъв случай на ръка.


Чл. 128. Машината се пуска в работа едва тогава, когато машинистът се убеди, че останалите машинисти от екипажа са заели работните си места и са готови за работа, за което докладват по разговорната уредба на машината.


Чл. 129. Забранено е стоенето в зоната на работните агрегати.


Чл. 130. Забранено е в близост до машината да стоят лица, които не са непосредствено ангажирани в работния процес.


Чл. 131. При необходимост от подгряване на някои системи не се разрешава използването на открит огън.


Чл. 132. Не е разрешено за почистване да се използват леснозапалими течности и разяждащи вещества.


Чл. 133. Зареждането с гориво се извършва само при изключен двигател.


Чл. 134. Ако в работен режим се наложи придвижване на подбивна машина, винаги се окачват подбивните агрегати в блокиращите куки.


Чл. 135. (1) При работа с шлайфмашина на многопътни железопътни линии ръководителят на работата предписва пожароопасните влакове по съседните коловози да се движат със скорост до 25 km/h.
(2) При работа върху надлези автомобилите се спират, ако съществува опасност от запалвания.
(3) При работа по железния път с дървени траверси задължително се включва оросителна система.


Чл. 136. При работа с вагони за събиране на отсевки се забранява влизането във вагоните, превозването на хора върху вагоните и стоенето в близост до лентата при разтоварване.


Чл. 137. При работа с баластопресевна машина не се разрешава да се стои в близост до водещите корита. Наблюдава се положението на транспортната лента за препятствия. Монтажът и демонтажът на къртачната греда се извършват, ако по съседния коловоз не се очаква да премине влак.


Чл. 138. В работен режим при задействане на бутон "Стоп" двигателят се изключва, задейства се спирачката на машината и се спира движението. В този случай машината незабавно се осигурява и с ръчната спирачка.


Чл. 139. При напускане на машината машинистът е задължен да се увери, че тя е обезопасена срещу самопридвижване, защитена срещу влизане в кабината на външни лица и оградена съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.


Чл. 140. Машинистите, работещи на работни места с установен наднормен шум, задължително ползват антифони.


Чл. 141. При работа с шлайфмашина, баластопресевна машина, вагони за събиране на отсевки се ползват предпазни очила, прахозащитни маски и каски.

Раздел IV.
Обслужване и ремонт на тежки пътни машини


Чл. 142. Прегледите и техническото обслужване и ремонтът на тежките пътни машини се извършват на специално определено място, оборудвано с канал.


Чл. 143. Преди започване на прегледа, обслужването или ремонта ръчната спирачка се натяга от двете страни на машината и под колелата се поставя по една спирателна обувка.


Чл. 144. Не се разрешават прегледите, обслужването и ремонтът на машината в движение.


Чл. 145. Работниците спазват габаритите на работната площадка.


Чл. 146. (1) Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа със стрелови железопътен хидравличен кран са посочени в приложение № 4.
(2) Специфичните изисквания за безопасност при рязане и пробиване на релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба са посочени в приложение № 5.

Раздел V.
Работа с лека пътна механизация и машини


Чл. 147. При работа с лека пътна механизация работното място по железния път се сигнализира съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.


Чл. 148. С лека пътна механизация имат право да работят само лица, притежаващи необходимите знания и усвоили безопасните начини за работа.


Чл. 149. Лека пътна механизация се сваля и качва на железния път от определения брой работници. Свалените от пътя машини се разполагат така, че да не нарушават габарита на железния път.
Чл 150. Леката пътна механизация се придвижва по железния път от едно работно място до друго при изключен двигател и със скорост до 5 km/h.


Чл. 151. При наличие на наднормен шум се ползват антифони.


Чл. 152. Зареждането с гориво се извършва при изключен двигател.


Чл. 153. Ремонтът и профилактиката на лека пътна механизация се извършват от определени за тази цел лица. Забраняват се каквито и да са ремонтни работи от неквалифицирани работници.


Чл. 154. При проверка на железния път от дефектоскопната група се спазват следните правила:
1. извършва се под ръководството на най-опитния дефектоскопист; в зависимост от плана и профила на участъка и интензивността на движението на влаковете се уточняват броят и съставът на охраната, която не може да е по-малко от две длъжностни лица;
2. движението на дефектоскопната количка в района на гара и в междугарие се извършва по условията за движение на лекопреносими возила съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт;
3. преди започване на измерването ръководителят на железопътния участък (или негов заместник) провежда инструктаж на дефектоскопната група; инструктажът се регистрира в книгата за ежедневен инструктаж, която се съхранява от лицето, извършило инструктажа;
4. групата по охрана е снабдена с необходимите сигнални принадлежности.

Част четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА

Глава четиринадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 155. Изискванията за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на електроснабдяването и електрозахранването на железопътния транспорт са определени в действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи.


Чл. 156. Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа по железопътната контактна мрежа с напрежение 25 kV се определят в тази част.

Раздел I.
Обучение и проверка на знанията по безопасност при работа


Чл. 157. Изискванията, обучението и проверка на знанията за безопасност при работа на длъжностните лица, примерните форми на протокол за проведен изпит за квалификационна група, за дневник от протоколи за изпит за квалификационна група и издадени удостоверения за придобита квалификационна група за безопасност при работа са в съответствие с действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически мрежи.


Чл. 158. (1) Специфичните примерни изисквания за квалификация на длъжностните лица при работа в електрифицирани железопътни участъци са посочени в приложение № 6. Квалификацията се определя чрез квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, наричана накратко "квалификационна група за електробезопасност".
(2) В зависимост от заеманата длъжност и изпълняваната работа в съответствие с действащите наредби за електробезопасност и тази наредба работодателят определя необходимата квалификационна група.


Чл. 159. (1) Квалификационна група се придобива, потвърждава или променя при:
1. постъпване на работа;
2. промяна на длъжност, изискваща друга квалификационна група;
3. промяна на характера на работата или дейността, които водят до промяна на риска;
4. прекъсване на работата по заеманата длъжност за повече от 60 дни;
5. периодичните проверки;
6. при документирани нарушения на тази наредба;
7. нареждане за провеждане на извънреден изпит.
(2) Периодични проверки се извършват ежегодно на:
1. длъжностните лица от оперативния и ремонтния персонал, непосредствено извършващи оперативно обслужване и ремонт на контактната мрежа и съоръженията към нея;
2. длъжностните лица, които при определени случаи извършват манипулации по контактната мрежа.
(3) Периодични проверки се извършват на две години на:
1. длъжностните лица, свързани с оперативното обслужване и ремонта на контактната мрежа, но неизвършващи непосредствени действия по нея;
2. всички работници на електрифицирани железопътни участъци.

Раздел II.
Изисквания към командирования персонал


Чл. 160. Командированите работници по контактната мрежа са задължени да носят със себе си удостоверенията за квалификационна група.


Чл. 161. На командирования персонал се разрешава да извършва всички видове работи в съответствие с квалификационната група, която те притежават, с изключение на правата за издаване на наряд. Нарядът за работа се издава и инструктажът на командирования персонал се провежда само от персонала на поделението, в което се извършва работата.


Чл. 162. Целият командирован персонал се инструктира и запознава със схемата за секциониране и нейните особености по отношение безопасността при работа от лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Инструктажът се документира в книгата за инструктаж.


Чл. 163. Ръководителят на подрайона, предприятието, дружеството, организацията, която командирова персонала:
1. носи отговорност за съответствието на присвоената им квалификационна група и тяхната подготовка за безопасност при работа;
2. писмено посочва лицата, които могат да бъдат отговорни изпълнители на работата.


Чл. 164. През време на работата отговорност за спазване на всички изисквания за безопасност при работа носи ръководителят на групата, която извършва работата.

Раздел III.
Профилактични прегледи и обходи на контактната мрежа


Чл. 165. Прегледите на всички устройства по контактната мрежа (без качване на стълбовете) се извършват еднолично, без наряд, от лице с не по-ниска от трета квалификационна група след провеждане на писмен инструктаж.


Чл. 166. Лицата, извършващи прегледи и обходи, спазват изискванията за безопасност при движение в районите на гари и депа и в междугария и за работа в електрифицирани участъци.


Чл. 167. В тунели обходът се извършва от две лица.


Чл. 168. При затягане на разхлабени кука-болтове на заземители се застава от външната страна на релсата, перпендикулярно на пътя, и се следи за приближаването на возила.


Чл. 169. Лицата, извършващи обход, са длъжни да уведомяват дежурния енергодиспечер при започване и завършване на обхода.

Раздел IV.
Ред за приемане и предаване на дежурство в смяна


Чл. 170. (1) Редът за приемане и предаване на дежурство в смяна се определя с инструкция, утвърдена от работодателя.
(2) Приемането и предаването на дежурство в смяна се оформя със записване в оперативен дневник или ведомост, в които се подписват предаващият и приемащият дежурството в смяната.


Чл. 171. Предаващият дежурството в смяна е длъжен:
1. да запознае приемащия дежурството със състоянието и режима на работа на съоръженията и с всички изменения в схемата на секциониране и управление, както и съоръженията, намиращи се в ремонт;
2. да уведоми за броя и разпределението на групите ремонтен персонал;
3. да съобщи за възникналите извънредни обстоятелства по време на дежурството.


Чл. 172. Приемащият смяната дежурен е длъжен:
1. да се запознае с всички записвания в дневника, нанесени от предшестващия дежурен;
2. да запише в дневника състоянието на съоръженията и схемата за секциониране;
3. да съобщи на по-висшестоящия оперативен дежурен за встъпване в дежурство и за недостатъците, забелязани при приемане на смяната.


Чл. 173. Забранява се предаването на дежурство в смяна за времето до локализиране на авария, а също и по време на извършване превключвания на съоръженията.


Чл. 174. Забранява се напускането на дежурство без предаване на смяната на следващия или друг дежурен независимо от това, дали съоръженията се намират в работа, или са в резерв.


Чл. 175. (1) Ръководството за ликвидиране на авариите в контактната мрежа се осъществява от съответния дежурен персонал, който в присъствието на лице от по-висшестоящия технически персонал еднолично взема необходимите решения и дава указания за възстановяване на нормалния режим. Дежурният персонал носи пълна отговорност за отстраняване на аварията.
(2) Лицето от по-висшестоящия технически персонал има право да отстрани дежурния персонал от ръководството по ликвидиране на авария, ако действията му са неправилни, като поеме върху себе си отговорността за по-нататъшния ход по ликвидирането на аварията и изпълнението на разпорежданията на по-висшестоящия дежурен персонал.

Глава петнадесета.
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Основни изисквания


Чл. 176. Всички видове работи по съоръженията и устройствата на контактната мрежа и електропроводите се извършват при спазване на следните условия:
1. има наряд или нареждане от лица, упълномощени за това;
2. изпълнени са необходимите организационни и технически мерки, осигуряващи безопасността на работата;
3. работата се извършва най-малко от две лица.


Чл. 177. (1) За да се разреши работа по контактната мрежа, ръководителят на подрайона или упълномощено лице лично или чрез дежурния от подрайона дава на дежурния енергодиспечер заявка за извършване на работа. Тя се записва в оперативните дневници в подрайона и при енергодиспечера. Въз основа на дадените заявки се изготвя нарядът за работа.
(2) Заявката се дава и потвърждение се получава съгласно утвърдения ред в НК "ЖИ".
(3) Извършването на работа по контактната мрежа в участъци, подчинени оперативно на повече от един енергодиспечер, се урежда с инструкция, изготвена от съседните предприятия (поделения).


Чл. 178. Организационните мерки, осигуряващи безопасността на работите по енергосъоръженията, са:
1. определяне на лицата, отговорни за безопасността;
2. работата с наряд и с нареждане;
3. определяне състава на бригадата;
4. допускане до работа;
5. контрол по време на работа;
6. прекъсване и завършване на работата, закриване на наряда.


Чл. 179. (1) Отговорни за безопасността при извършване на работа са:
1. лицето, което издава наряд или дава нареждане;
2. отговорното лице от оперативния персонал, допускащо до работа;
3. отговорният изпълнител на работата;
4. наблюдаващият по време на работа;
5. членовете на бригадата;
6. сигналистите охранители.
(2) Наряд за извършване на работата могат да издават само лица с пета квалификационна група, определени със заповед на работодателя. Препис от заповедта се изпраща на енергодиспечера.
(3) Лицата, които издават нареждания или наряд за работа, определят всички условия за безопасното й извършване и преценяват достатъчна ли е квалификацията на работниците, които ще извършват работата.
(4) За енергодиспечерски кръгове, съоръжени с телеуправление, е възможно съвместяване на функциите на оперативен персонал и допускащ до работа от сменния енергодиспечер.


Чл. 180. (1) Дежурният енергодиспечер, издаващ заповед за допускане бригадите до работа, носи отговорност дали са правилни и достатъчни взетите мерки за осигуряване на безопасността на работещите съгласно заповедта за извършване на превключвания и дадените допълнителни указания за безопасност при работа.
(2) Лицата, извършващи превключвания на контактната мрежа за рампените, деповските и екипировъчните коловози, изпълняват функциите и на допускащи до работа.


Чл. 181. (1) Лицето, на което е издаден наряд или е дадено нареждане за работа, е отговорно за изпълнение на работата.
(2) Отговорният изпълнител отговаря за правилната организация на работата в съответствие с технологичния процес, за предварителното инструктиране на лицата, определени за извършване на работата, за спазването от работещите на тази наредба и за осигуряването на безопасност за движението на влаковете. Той е длъжен да изпълнява точно всички мерки, взети от дежурния енергодиспечер при обезопасяване на работното място.
(3) Преди започването на работата отговорният изпълнител писмено инструктира членовете на бригадата и осигурява непрекъснат контрол, ръководство и наблюдение над всички работещи.


Чл. 182. (1) При контрола наблюдаващият следи дали отделните лица изпълняват изискванията на наредбата и на други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.
(2) При извършване на работи от "неелектротехнически" персонал наряд се издава на наблюдаващия.

Раздел II.
Работа с наряд и с нареждане


Чл. 183. Работата по устройствата и съоръженията се извършва:
1. с наряд, връчен лично или по куриер или предаден чрез средства за телекомуникация;
2. с нареждане, дадено непосредствено (устно), чрез телефон или радиотелефон.


Чл. 184. (1) Нарядът е писмено разпореждане, в което се определят характерът на работата, подлежаща на изпълнение, мястото, времето и условията за безопасното й извършване, както и лицата, отговорни за безопасността при работата. Работата с наряд се извършва най-малко от две лица.
(2) Изпълнените и закритите наряди, както и техните копия се пазят в продължение на 60 денонощия от завършване на работата, след което могат да бъдат унищожени. Примерни образци на формуляр за наряд са дадени в приложение № 7а,б.
(3) Ако при извършване на работите са станали злополуки, нарядите се съхраняват в архива на предприятията (дружествата, организациите).
(4) В случай на изгубване или унищожаване на наряда работата се прекратява до издаването на нов наряд по установения ред.


Чл. 185. С наряд се извършват следните видове работи:
1. по изключени и заземени линии и устройства;
2. при извършване на работа от строително-монтажни организации;
3. работа на височина;
4. при особени условия.


Чл. 186. (1) С нареждане се извършва работа:
1. в аварийни и предаварийни случаи по заповед на дежурния енергодиспечер съгласно приложение № 8 въз основа на искане на работник с не по-ниска от четвърта квалификационна група, имащ право да води група за работа;
2. далеч от частите под напрежение, която не изисква изключване на напрежението и не е свързана с изкачване на височина повече от 3 m (от земята до краката на работещия).
(2) Нареждането има еднократен характер и действа в продължение на работния ден на изпълнителя.


Чл. 187. (1) При издаване на наряд се спазват следните изисквания:
1. издава се в два екземпляра на формуляр, попълнен с химикалка ясно и четливо, без никакви поправки и задрасквания, или се съставя на компютър;
2. когато ще се работи с изключване на напрежението в местата на секциониране, един екземпляр от наряда се попълва и от дежурния енергодиспечер под диктовка по телефона или се предава на ръка;
3. единият екземпляр от него се връчва на отговорния изпълнител на работата, а другият (копието) остава у лицето, издаващо наряда;
4. всички позиции на формуляра, попълването на които не се налага, се отбелязват със знака " - "( тире).
(2) Наряд може да се издаде и непосредствено преди започването на работа.


Чл. 188. (1) Времетраенето на наряда се определя от продължителността на работата, която ще се извършва, но не за повече от 15 календарни дни.
(2) При прекъсване на работа нарядът остава действителен, ако условията за обезопасяването на работното място при изпълнението на работата остават без промяна.
(3) Забранява се в процеса на работа да се изменят условията на работа и границите на работното място, посочени в наряда. При промяна на условията на работа нарядът се закрива и се издава нов.


Чл. 189. (1) Наряд се издава на един отговорен изпълнител на работа и на една бригада.
(2) Допуска се съставът на бригадата да се измени само от лицата, издаващи наряди за съответното работно място.
(3) Измененията се записват или се предават на отговорния изпълнител на работата по телефона, който след като приеме измененията, ги нанася в наряда и записва фамилното име на лицето, което дава нареждане или разрешение за тези изменения. Измененията се нанасят в копието при издаващия наряда и при енергодиспечера.


Чл. 190. (1) Броят на нарядите, които могат да бъдат издадени едновременно на един отговорен изпълнител, се определя за всеки конкретен случай от лицето, което издава наряда.
(2) Отговорният изпълнител може да започне работа само по един от нарядите. Работата по другия наряд се разрешава тогава, когато бъде закрит предишният или бъде оформено прекъсване на работата по него.
(3) Нарядът се дава на отговорния изпълнител на ръка или се изпраща с куриер преди започване на работа.
(4) Нарядът остава у отговорния изпълнител на работата до окончателното й завършване, след което се закрива и се предава за съхранение от ръководителя на подрайона.


Чл. 191. (1) Допуска се предаване на наряда по телефон (радиотелефон). Лицето, издаващо наряда, попълва образеца и диктува по телефона (във форма на телефонограма) пълния текст на наряда на отговорния изпълнител, който също попълва образец за наряд, след което се извършва обратно проверка и се разменят контролните номера.
(2) Ако при четенето на наряда в отговорния изпълнител на работата възникнат и най-малки съмнения относно предвидените мерки по безопасност при работа, той незабавно изисква разяснения от лицето, издаващо наряда.


Чл. 192. Наряд има право да издаде само лице, което познава схемата за секциониране и особеностите на участъка и при попълването му ясно си представя мястото на работата и необходимите мерки по безопасност при работа.


Чл. 193. Лицето, издаващо наряда, е задължено устно да инструктира отговорния изпълнител на работата по безопасност и особеностите на предстоящата работа. Ако нарядът се предава по телефона (радиотелефона) или с куриер, инструктажът се извършва по телефона (радиотелефона) (като след това се разменят контролните номера) или писмено.

Раздел III.
Допускане до работа


Чл. 194. (1) Работа по изключени и заземени устройства и съоръжения се извършва със заповед на дежурния енергодиспечер.
(2) Заповедта за работа, издадена от дежурния енергодиспечер, е разрешение за допускане на бригадата до работа.
(3) До издаване на заповед дежурният енергодиспечер е длъжен:
1. да провери съответствието на състава на бригадата с квалификацията на включените в наряда лица;
2. да повери правилни и достатъчни ли са направените изключвания за обезопасяване на работното място и при необходимост да разпореди допълнителни.


Чл. 195. (1) Заповедта за разрешение на работа се записва от отговорния изпълнител под диктовка на дежурния енергодиспечер по телефона, след което отговорният изпълнител повтаря номера и дословния текст на заповедта.
(2) Дежурният енергодиспечер, след като се убеди в правилността на номера и текста, потвърждава заповедта с думата "потвърждавам", след което записва часа, минутата и съобщава своето фамилно име.


Чл. 196. (1) Забранено е:
1. да се започва работа по-рано от посоченото в заповедта време;
2. да се предават посредством условни знаци указания за превключване на разединители и прекъсвачи, за поставяне и снемане на преносими заземители и за пристъпване към работа.
(2) Отговорният изпълнител на работата е длъжен лично да приема заповедите за работа и да предава уведомяванията за завършването й.
(3) Допуска се еднократно препредаване на заповед и уведомяване за започване и завършване на работа чрез телефон или радиотелефон, като лицето, извършващо препредаването, го записва и разменя контролните номера.
(4) Лицето, препредаващо заповедта и уведомлението, трябва да има не по-ниска от втора квалификационна група


Чл. 197. (1) Разрешава се едновременно да се издаде заповед за превключване и заповед за работа, ако са изпълнени следните условия:
1. отговорният изпълнител на работата е с не по-ниска от четвърта квалификационна група и е определен със заповед на работодателя, препис от която има при енергодиспечера;
2. схемата е предварително подготвена така, че изключването на напрежението в участъка, в който ще се работи, се извършва с превключване на един разединител лично от отговорния изпълнител на работата.
(2) Дежурният енергодиспечер не допуска на работа в изключения участък други групи, преди да е получил уведомяване за завършване на работата. След завършване на работата отговорният изпълнител извежда бригадата, лично включва разединителя и уведомява дежурния енергодиспечер за завършване на работата и за извършеното превключване. Уведомяване за изключване и заповед за включване на разединителя в такъв случай не се дават.


Чл. 198. (1) Преди започване на работа отговорният изпълнител е задължен на работното място пред всички работници, включени в групата, да прочете писмения инструктаж, в който посочва:
1. условията за извършване на работата;
2. точните граници на участъка, където трябва да се извърши работата, разположението на частите, намиращи се под работно или индуктирано напрежение (при работа по изключени и заземени линии и устройства);
3. местата на преминаване на проводници с друг потенциал или друго напрежение (осветление, телеуправление и др.);
4. местата на секциониране;
5. местата, където конкретните условия не позволят да се работи;
6. местата за поставяне на преносимите заземители и от кои лица ще бъдат поставяни;
7. особеностите в ограждането на работното място;
8. реда за разполагане на работниците при работа и определянето наблюдаващ при необходимост;
9. началото и края на работата.
(2) Лицата, неучастващи непосредствено в извършването на работата (извършващи превключвания, сигналисти охранители и други), се инструктират предварително писмено.
(3) На всички лица, на които се прави писмен инструктаж, се отбелязват и квалификационните групи.

Раздел IV.
Контрол по време на работа


Чл. 199. (1) Контролът на работниците се извършва от отговорния изпълнител на работата, който е задължен да се намира на такова място, че да вижда и чува работниците и да следи да не нарушават изискванията за безопасност при работа и реда на работата, установени от наряда и инструктажа, да им напомня за необходимостта от спазване на особена бдителност и да предупреждава работниците за приближаването на возила.
(2) Контролът не се отнася за извършващите превключвания и сигналистите охранители, включени в наряда, но неприсъстващи на работното място, оградено с преносимите заземители.
(3) Отговорният изпълнител има право да отстрани от работа всяко лице, нарушило изискванията за безопасност.
(4) Отговорният изпълнител може да вземе кратковременно непосредствено участие в работата, при което всички членове на бригадата, с изключение на лицата, които остават да работят с него, прекратяват работата и се отстраняват на безопасно разстояние.
(5) През периода, когато работи отговорният изпълнител, контрола на работещите води наблюдаващ, устно назначен от него пред цялата бригада, който е включен в наряда и не взема пряко участие в работата само през периода на контрола.
(6) Забранено е наблюдаващият да извършва каквато и да е друга работа.
(7) За наблюдаващ може да бъде определен работник с не по-ниска квалификационна група от тази на отговорния изпълнител.


Чл. 200. Всички премествания и преминавания на работещите от едно място на друго при работа близо до части, намиращи се под напрежение, както и при работа на височина се извършват с разрешение и по разпореждане на отговорния изпълнител на работата.


Чл. 201. Забранено е по време на работа отлъчването на работниците от мястото на работата без разрешение от отговорния изпълнител на работата.

Раздел V.
Оформяне прекъсването, завършването на работата и закриването на наряда


Чл. 202. При прекъсване или завършване на работата отговорният изпълнител е длъжен:
1. да даде заповед за прекъсване на работата;
2. да даде разпореждане за събиране на инструментите и приспособленията, възпрепятстващи преминаването на влаковете, и да се увери в изправността на контактната мрежа;
3. да се увери, че всички работници са прекратили работа и са се отстранили на безопасно разстояние от работните места;
4. да събере бригадата и да съобщи на всички работници за завършването или прекъсването на работата;
5. да даде разпореждане за сваляне на ограждането на работното място;
6. да даде разпореждане за сваляне на преносимите заземители при работа по изключени и заземени линии и устройства и да се увери в изпълнението на това свое разпореждане;
7. да уведоми сигналистите.


Чл. 203. След като се изпълнят всички изисквания по чл. 202, отговорният изпълнител уведомява дежурния енергодиспечер, закрива наряда и лично го предава на ръководителя на подрайона. Последният проверява правилността на оформянето и изпълнението на наряда, което потвърждава с подписа си върху същия.

Глава шестнадесета.
ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Общи положения при извършване на превключванията


Чл. 204. При работа с пълно или частично изключване на напрежението последователно се изпълняват следните дейности:
1. изключване на напрежението;
2. ограждане и сигнализиране на работното място;
3. проверка за отсъствие на напрежение;
4. присъединяване на преносими заземители.


Чл. 205. (1) Дистанционно или ръчно превключване на разединителите и дистанционно превключване на прекъсвачите по контактната мрежа и високоволтовите електропроводи на диспечерската централизация могат да извършват длъжностни лица от експлоатацията и поддръжката на контактната мрежа с не по-ниска от трета квалификационна група.
(2) Ръчно превключване на секционните постове и резервните захранващи станции имат право да извършват лица с не по-ниска от четвърта квалификационна група.


Чл. 206. (1) Длъжностните лица, незаети с експлоатацията на контактна мрежа (началници на гари, ръководители на смени, дежурни ръководители движение и др.) имат право да превключват разединители по контактната мрежа и електропроводи за диспечерска централизация след обучение и полагане на изпит по основните изисквания на наредбата и по практическо умение за извършване на превключванията.
(2) Списъците на лицата, които имат право да манипулират с разединители, се съставят от работодателя и се предават за ползване от енергодиспечерите. Тези лица задължително притежават съответни удостоверения за квалификационна група.
(3) Списък на машинистите на електрически локомотиви и мотрисни влакове, които имат право да превключват само разединителите при неутралните ставки, не се предоставя на енергодиспечерите.


Чл. 207. Гаровите служители, притежаващи трета квалификационна група, изпълняват разпорежданията на енергодиспечера за превключване на разединителите по контактната мрежа и фидерите на диспечерската централизация.


Чл. 208. (1) Разединителите и прекъсвачите на контактната мрежа и електропроводите се включват и изключват без наряд по заповед на дежурния енергодиспечер, който вписва в денонощната ведомост или оперативния дневник съдържанието на заповедта.
(2) Секционните разединители на локомотивни депа и екипировъчни коловози се превключват по заповед на дежурния деломайстор без уведомяване на енергодиспечера.
(3) Секционните разединители на рампените и товарно-разтоварните коловози се превключват от дежурните ръководители движение без заповед на енергодиспечера.
(4) Отговорност за правилното превключване на секционните разединители на рампените и товаро-разтоварни коловози, тяхното заключване, както и правилното стопанисване на командните табла за дистанционно управление и личните предпазни средства носи началникът на съответната гара.


Чл. 209. Лицето, получило заповед за превключване, записва в книгата за превключване на разединителите по контактната мрежа и захранващите електропроводи на диспечерската централизация и повтаря ясно и точно съдържанието й на дежурния енергодиспечер. Ако съдържанието на заповедта е неясно или предизвиква съмнение, се изисква разяснение от дежурния енергодиспечер. Последният, като се убеди, че заповедта е разбрана правилно, я утвърждава с думата "потвърждавам", след което вписва часа, минутата, контролните номера и своето фамилно име. Заповед за превключване и работа, непотвърдена от дежурния енергодиспечер, не подлежи на изпълнение.


Чл. 210. В аварийни случаи, нетърпящи забавяне (при нещастни случаи, при скъсване на проводници и пр.), разединителите може да се изключат и без заповед на дежурния енергодиспечер. Лицето, извършило изключването, незабавно уведомява дежурния енергодиспечер. Включването на такъв разединител се извършва само по заповед на дежурния енергодиспечер.


Чл. 211. Секционните разединители се изключват без товар на едно или на повече междугария, но не повече от 14 km.


Чл. 212. Всички оперативни разговори на дежурния енергодиспечер се записват на звукозаписно устройство. Записите на разговорите се съхраняват за срок 30 дни.


Чл. 213. Превключванията се извършват в следните режими:
1. ръчно управление;
2. дистанционно управление;
3. телеуправление.


Чл. 214. (1) При извършване превключвания на разединителите с ръчно задвижване лицето, получило заповед за превключването, е длъжно:
1. да се убеди в съответствието на номерата на разединителите с посочените в заповедта;
2. да се убеди при оглед от земята в изправността на разединителя, на заземителите на стълба, при прекъсване и на двете заземления превключвания не се извършват;
3. да се убеди в съответствието на изходното положение на разединителя с посоченото в заповедта на енергодиспечера;
4. да отключи катинара, да извърши превключването и да заключи привода на ръчното задвижване;
5. да огледа състоянието на разединителя след извършената манипулация и да се убеди в правилността на изпълнението;
6. да уведоми енергодиспечера за извършеното превключване.
(2) Превключванията по разединителите се извършват с диелектрични ръкавици и предпазна каска.


Чл. 215. (1) За превключване на секционни разединители и прекъсвачи с дистанционно управление лицето, получило заповед за извършване на манипулациите, задължително:
1. включва захранването на веригите за управление и проверява изправността на сигналните лампи;
2. проверява съответствието между номера на разединителя или прекъсвача и този, посочен в заповедта;
3. по светлината на сигналната лампа проверява съответствието между изходното положение на разединителя или прекъсвача и посоченото в заповедта.
(2) След извършване на превключването лицето по ал. 1:
1. проверява по показанието на съответната сигнална лампа дали разединителят или прекъсвачът е превключен;
2. изключва захранването на веригите за управление и уведомява дежурния енергодиспечер за извършената манипулация.
(3) Дежурният енергодиспечер, след като приеме уведомяването, го повтаря, като казва поредния му номер, часа, минутата и своето фамилно име. С това превключването се смята за изпълнено.
(4) Допуска се уведомяването за извършено превключване или за извършена работа да се приеме от енергодиспечер, който не е издал заповедта при условие, че писмено е приел дежурството.
(5) При отказ или съмнение в действието на диспечерското управление се уведомява енергодиспечерът.


Чл. 216. При извършване на превключвания на разединители с далечно управление от диспечерския пункт дежурният енергодиспечер:
1. записва в денонощната ведомост или оперативния дневник вида на превключването;
2. по сигналната лампа или показанията на мнемосхемното табло проверява съответствието между изходното положение на разединителя и записаното във ведомостта;
3. по показанието на сигналната лампа или показанията на мнемосхемното табло установява, че превключването е изпълнено;
4. записва часа и минутата на превключването.


Чл. 217. (1) В участъци, съоръжени със система за телеуправление, включените на централно управление съоръжения се превключват от енергодиспечера.
(2) При отказ на системата за телеуправление превключванията се извършват в режим на местно управление.
(3) При система за телеуправление не се записват извършените чрез системата превключвания, когато те автоматично се регистрират от нея.

Раздел II.
Изключване на работното напрежение


Чл. 218. (1) Напрежението в контактната мрежа се изключва с прекъсвачи, комплектни разпределителни уредби, мощностни и секционни разединители.
(2) Забранено е да се работи по съоръжения на контактната мрежа и диспечерската централизация, на които напрежението е изключено само с прекъсвач.
(3) Изключването може да се осъществи и само с комплектна разпределителна уредба, ако тя съдържа вграден разединител и има индикатор за положението на разединителя - отворен или затворен.


Чл. 219. При изключването на работното напрежение в контактната мрежа се спазва поредността на превключванията:
1. за извод от тягова подстанция и секционен пост първо се изключва прекъсвачът и след това съответните разединители;
2. за секция в двупътен участък първо се включва шунтиращият разединител, след което се изключват разединителите на самата секция.


Чл. 220. (1) Във веригите на дистанционно управление на задвижванията на изключените разединители се прекъсва оперативното напрежение.
(2) За разединители в режим на дистанционно управление оперативното напрежение се прекъсва ръчно.
(3) За разединители на телеуправление оперативното напрежение се прекъсва с команда чрез система за телеуправление от енергодиспечера, съпроводена с команда за блокиране или поставяне в неутрално положение на ключа на гаровото табло.
(4) При извършено изключване на разединител с ръчно задвижване, за предотвратяване на самоволно или погрешно включване, то се заключва с катинар. Ключът се съхранява от извършилия изключването.


Чл. 221. На мястото, където се извършва работа, се изключват:
1. тоководещите части, по които ще се работи;
2. тоководещите части, до които може да стане случайно допиране или доближаване на разстояние, по-малко от 1 m за напрежение до 20 kV и 2 m за напрежение до 110 kV.

Раздел III.
Ограждане и сигнализиране на работното място


Чл. 222. (1) При работа по изключени части и секция на контактната мрежа на командните табла за дистанционно управление на разединителите, ограждащи изключеното работно място, извършващият изключването по указание на дежурния енергодиспечер поставя табелки "Не включвай! Работят хора!".
(2) Броят на табелките "Не включвай! Работят хора!" отговаря на броя на работните групи в изключения участък.
(3) В участъци, съоръжени със система за телеуправление, когато е осигурена възможност за блокиране на прекъсването на оперативното напрежение на разединителите, за работното място, на което е изключено напрежението чрез системата, табелки не се поставят.


Чл. 223. (1) За предотвратяване подаването на напрежение в изключената за работа секция чрез препокриване на въздушни междини или секционни изолатори се спазват следните изисквания:
1. когато "прозорецът" е на междугарие, енергодиспечерът съгласува с влаковия диспечер, а последният разпорежда на ръководителите по движението в двете съседни гари да не допускат преминаване и маневра на електроподвижен състав през въздушните междини с вдигнати пантографи;
2. когато "прозорецът" е в района на гара, работното място се огражда от ръководителя движение в гарата след вписване от отговорния изпълнител в дневника за телефонограми;
3. в дневника за телефонограми се посочват мястото и характерът на работата: кои коловози, стрелки или секции от контактната мрежа и за колко време се закриват за движението, за всички влакове или само за електроподвижния състав; ако възникне необходимост за продължаване на работата, се извършва ново записване за продължаването й;
4. дежурният ръководител движение чрез своя подпис се съгласява за извършването на работата; след завършване на работата отговорният изпълнител включва устройствата по контактната мрежа под напрежение и вписва в книгата за диспечерските разпореждания датата и часа на завършването й; ако връзката се извършва по телефон (радиотелефон), разменя се телефонограма по установения ред;
5. в участъци, съоръжени със система за диспечерски контрол и управление, задълженията на ръководителите движение в гарите по смисъла на предходните точки се изпълняват от влаковия диспечер.
(2) При завършването на работата и възстановяването на схемата отговорният изпълнител на работата освен дежурния енергодиспечер уведомява и ръководителя по движението, а за участъци, съоръжени с диспечерски контрол и управление - влаковия диспечер.


Чл. 224. (1) За охрана на работната група при многопътни участъци и в район на гара отговорният изпълнител на работата лично и чрез определени сигналисти-охранители следи за приближаването на влакове и возила към мястото на работа.
(2) Ако условията на работа не осигуряват достатъчна видимост и сигурна връзка между сигналистите-охранители и работната група, отговорният изпълнител на работата поставя допълнителен междинен сигналист.
(3) Когато се превключват разединители близо до местата на секциониране, изпълнителят на превключванията може да бъде и охранител по отношение преминаването на возила, който следи и за неприпокриване на въздушни междини и секционни изолатори от преминаващ електрически локомотив или мотрисен влак с вдигнат пантограф.


Чл. 225. (1) Сигналистите-охранители се осигуряват и задължително ползват сигнални принадлежности.
(2) При работа на няколко места по открития път между две гари всяко от тези места се охранява с утвърдените сигнали и сигналисти.


Чл. 226. Забранено е:
1. да се започват работи, опасни за хората и за движението на влаковете, преди работните места да са оградени със съответните сигнали;
2. да се вдигат сигналите, които ограждат мястото на работата, преди пълното й завършване и преди да се провери състоянието на пътя, на контактната мрежа и на габарита.

Раздел IV.
Проверка за отсъствие на напрежение


Чл. 227. След получаване на заповед за работа от дежурния енергодиспечер и непосредствено преди поставяне на преносимите заземители отговорният изпълнител на работата осигурява проверка за отсъствие на напрежение.


Чл. 228. Проверка за отсъствие на напрежение се извършва с указател на напрежение.


Чл. 229. (1) Непосредствено преди проверката за отсъствие на напрежение се проверява изправността на указателя на напрежение с доближаване разположени наблизо тоководещи части, за които се знае, че са под напрежение. Проверката на указателя може да се извърши и със специален уред. Указателят се доближава до частите само дотолкова, доколкото е нужно да светне лампата.
(2) Указателят на напрежение се използва само в сухо време със захващане с диелектрични ръкавици.
(3) Указателите се съхраняват в калъфи, които ги предпазват от замърсяване и овлажняване.
(4) Във влажно и дъждовно време отсъствието на напрежение се установява чрез специален указател, предназначен за работа при тези условия.


Чл. 230. Проверката за отсъствие на напрежение чрез изолираща щанга и преносим заземител и искрище се извършва от две лица, притежаващи едното не по-ниска от четвърта квалификационна група, а другото не по-ниска от трета. Проверката задължително се извършва с диелектрични ръкавици, очила и предпазна каска с притегнат подбрадник.


Чл. 231. (1) Проверката за отсъствие на напрежение "на искра" се извършва, като най-напред заземителното въже се свързва към тяговата релса. За заземителни въжета се използват медни проводници със сечение не по-малко от 25 mm2, които могат да бъдат "облечени" и в шлаух. На върха на щангата има монтирано острие от меден проводник с диаметър не повече от 3mm и дължина не по-малка от 200 mm.
(2) Острието на щангата се доближава до масивни тоководещи части не по-близо от 1 m от изолатор. Прегарянето на острието показва, че в контактната мрежа има напрежение.
(3) При проверката се следи проверяващият да не се допира до заземителното въже.

Раздел V.
Поставяне и сваляне на преносими заземители


Чл. 232. (1) След като се установи отсъствие на напрежение, тоководещите части се заземяват.
(2) За заземители се употребяват и изолиращи щанги с преносими заземители с искрище.
(3) Забранено е да се употребяват дефектни и нестандартни заземителни проводници (със скъсани жички, неизправни контакти между проводника и клемата или искрището), неизправни заземителни клеми, както и да се съединяват и удължават заземителните проводници чрез заплитане (усукване).
(4) При работа по изолирани гъвкави напречници и други изолирани части, подложени на индуктивно влияние след двустранното им заземяване, се поставят шунтиращи връзки за изравняване потенциала им.


Чл. 233. (1) Преносимите заземители се поставят и свалят от две лица - едното с не по-ниска от четвърта квалификационна група, а другото с не по-ниска от трета квалификационна група.
(2) При поставянето на преносимия заземител заземителният проводник с помощта на кука-болт или пружинно заземяващо устройство се закрепва към заземителя (релсата). След това заземителят чрез щангата се закачва по възможност към фиксатор или към други ненатегнати нормално тоководещи части. При сваляне на заземителите строго се спазва обратният ред: отначало се сваля заземителят от тоководещите части, а след това кука-болтът или пружинното заземяващо устройство се откачва от релсата.
(3) При обезопасяване на работни групи, външни на подрайона на контактната мрежа, второ лице при поставяне на преносими заземители може да бъде техническият ръководител на работната група, притежаващ не по-ниска от трета квалификационна група.


Чл. 234. (1) Заземител по време на работа е тяговата релса, към която непосредствено се присъединяват заземителните приспособления на преносимите заземители.
(2) При заземяване електропроводите на диспечерска централизация за заземител се използва концентрираният заземител на стълба. При отсъствие на такъв като заземление се използват метални пръти или свредли, които се забиват в земята на дълбочина не по-малка от 0,5 m.
(3) При смяна на релса в електрифициран участък мястото на прекъсването предварително се шунтира с медно въже със сечение най-малко 95 mm2, към което задължително се присъединяват заземителите на съоръженията и устройствата, попадащи в тази зона.
(4) Когато се работи с тежка пътна механизация и се прекъсват и двете релсови нишки, на еднопътен участък от двете страни на работното място се поставят преносими заземители. На двупътен участък, когато другият път е под напрежение, допълнително се поставят заземители на разстояние едно от друго не по-голямо от 100 m, които се свързват за тяговата релса на другия път. Заземителите не трябва да ограничават строителния габарит.
(5) Забранено е при заземяване да се използват други заземени метални конструкции независимо от връзката им с релсите.


Чл. 235. (1) При поставяне на преносим заземител се следи работникът, който извършва операцията, да не се допира до въжето на заземителя. Поставянето и свалянето на преносимите заземители чрез изолиращите щанги се извършва с диелектрични ръкавици и предпазна каска.
(2) Забранява се допирането на преносимия заземител към стълбовете на контактната мрежа и други заземени конструкции.


Чл. 236. (1) Преносимите заземители се поставят от всички страни на работното място, откъдето може да се подаде напрежение, на разстояние не повече от 200 m едно от друго за еднопътен участък, 100 m за двупътен участък и 100 m за работа по фидери.
(2) При работа по контактната мрежа и други електропроводи, разположени успоредно на въздушни високоволтови линии под напрежение, преносимите заземители се поставят на разстояние не повече от 100 m едно от друго.
(3) При работа по скъсани захранващи фидери или проводници от контактната мрежа заземители се поставят от двете страни на мястото на скъсването. При подмяна на проводници от двете страни се заземяват заменяемите и монтираните проводници.
(4) Не се разрешава изолиращите щанги на преносимите заземители от висящ тип да се поставят непосредствено до мястото на работата, за да се избегне нарушаване на електрическата връзка при разклащане на проводниците по време на работа.
(5) Забранява се да се работи по контактната мрежа, ако от двете страни на работещите няма видим преносим заземител.
(6) През време на работа отговорният изпълнител периодично контролира състоянието на преносимите заземители и шунтиращите проводници.
(7) При работа по кабелите за дистанционно управление на разединителите след изключване на захранващото напрежение бронята на кабелите се заземява в двата края и в мястото на работа, за да се избегне опасността от индуктивното влияние на контактната мрежа, намираща се под напрежение. Такова заземяване е задължително и при работа по кабели с друго предназначение, които са подложени на индуктивното влияние на контактната мрежа.


Чл. 237. Ако работата обхваща две или няколко секции на контактната мрежа или въздушна междина със секциониране, всяка секция самостоятелно се заземява. Разединителите, свързващи тези секции, задължително се включват. При работа в междугария на двупътни участъци контактната мрежа на всеки от коловозите, на които се извършва работа, се заземява самостоятелно. Ако се работи в гара по една секция, а съседната секция е под напрежение, заземители се поставят и на всеки напречник, по който се работи.


Чл. 238. Изолационните щанги и заземителните проводници се поставят по такъв начин, че частите им да са извън очертанията на строителния габарит.


Чл. 239. При работа със специализирана машина не се допуска за основен заземител да се ползва заземление от машината.

Глава седемнадесета.
РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Работа на височина


Чл. 240. (1) Работа, която се извършва по конструкциите и устройствата на контактната мрежа с изкачване на височина, по-голяма от 3 m, измерена от повърхността на земята до краката на работещия, се смята като работа на височина.
(2) При работа на височина се осигурява защита срещу падане. При конкретните условия въз основа на оценка на риска се определят видът на защитата и необходимите лични предпазни средства.


Чл. 241. (1) Работата на височина се извършва под наблюдение на отговорен изпълнител на работата или наблюдаващ, който се намира на земята не по-далече от едно междустълбие.
(2) При монтажа на конструкциите и проводниците изпълнителят проверява сигурността на закрепването им.


Чл. 242. Изкачването по стълб се извършва от обратната страна на контактната мрежа. При наличие на захранващи или усилващи проводници изкачването на стълба се извършва отстрани.


Чл. 243. (1) След като се изкачи на необходимата височина, работникът се закрепва чрез карабинките на предпазния колан само към здраво закрепени конструкции.
(2) Точката на закрепването е на ниво, равно или по-високо от гърдите на работещия.
(3) Забранено е закачването на карабинката към наклонени конструкции, ако не е изключена възможността работещият да се приближи в случай на падане към части, които се намират под напрежение.


Чл. 244. Откачването на карабинката, за да се закачи тя в нова точка, се разрешава само тогава, когато работникът има сигурна опора или е закачен с втора карабинка. Забранява се свалянето на предпазния колан, преди да се слезе от съоръжението.


Чл. 245. (1) Приспособления, детайли и инструменти се подават и спускат с помощта на монтажно въже и ролка. За да се избегне люлеенето на изкачвания товар, работникът, който се намира на земята, го прикрепва с допълнително въже. Забранено е закрепването на въжето за издигане на тежести, детайли и инструменти непосредствено към работещия.
(2) Забранено е да се подават инструменти и детайли с подхвърляне.
(3) Недопустимо е окачването на инструменти и детайли върху проводниците.


Чл. 246. Забранено е:
1. да се застава от вътрешната страна на проводници и въжета, разположени в криви;
2. изкачването и движението по проводниците и въжетата, отклоняващи се за анкериране;
3. изкачването и движението по проводниците и въжетата на косата (наклонената) контактна мрежа;
4. изкачването и движението по проводниците на обходни и захранващи фидери.


Чл. 247. Когато се работи върху монтажни платформи, инструментите и частите се подават с помощта на монтажно въже или непосредствено от работник, който се изкачва на монтажната платформа и ги подава с ръка на работещия на височина.


Чл. 248. През време на преминаване на работещия на височина от стълб върху конзола или върху въже предпазният му колан трябва да е прикрепен задължително с карабинката си към въжето или към конзолната обтяжка. Категорично се забранява преминаването без прикрепване на предпазния колан по посочения начин.


Чл. 249. (1) Наблюдаващият контролира монтажника, който работи по контактната мрежа, и следи за движението на влаковете. При появата на влак той предупреждава монтажника. В случай на необходимост монтажникът незабавно се премества, като прибира всички пречещи на преминаването предмети.
(2) Не се разрешава наблюдаващият да стои под монтажника, освен през времето, когато му оказва съдействие.


Чл. 250. Монтажникът, който пуска жабките, патентите или полиспастите, задължително предупреждава за това намиращите се долу работници.


Чл. 251. Забранява се работа на височина на лица под 18 години или с по-ниска от трета квалификационна група. Учениците на стаж, навършили 17 години, се допускат за работа на височина под наблюдение на отговорния изпълнител на работата.

Раздел II.
Работи по съоръжения на контактната мрежа, които не изискват изключване на напрежението


Чл. 252. (1) Работи по съоръженията на контактната мрежа, които не изискват изключване на напрежението, са:
1. земните и другите работи на височина до 3 m;
2. изсичането на клони и дървета, отстоящи на разстояние над 2 m от части на контактната мрежа, намиращи се под напрежение;
3. поставянето на номерация, табели и измерване габарита на стълбовете;
4. измерването на "зиг-заг" с огледален прибор;
5. прегледът на заземителите;
6. прегледът на габаритните рамки;
7. поставянето и прегледът на сигналите по контактната мрежа, отстоящи на разстояние над 2 m от части, намиращи се под напрежение;
8. обходът и прегледът на съоръженията по контактната мрежа;
9. измерването съпротивлението на заземителите без отсъединяване на заземителната клема.
(2) За видовете работи по ал. 1 допълнително се провежда писмен инструктаж.


Чл. 253. (1) Дървета се изсичат, като:
1. изпълнителят на работата по изсичането преди започване на работата предупреждава всички членове на бригадата за опасностите от доближаване или допиране на дърветата до проводниците;
2. при ръчно изсичане се забранява грубото им поваляне с предварителното им подрязване, а така също и поваляне, като се използва падане на едно дърво върху друго;
3. за избягване на неочакваното падане на дърветата най-напред се събарят изгнилите, обгорените и слабо крепящите се дървета;
4. дървото, което ще бъде отсечено, предварително се подрязва (засича) на четвърт от дебелината му от тази страна, към която да падне;
5. дървото се реже от противоположната страна на засичането и се спира на 2 - 3 сm до него; ако при това дървото не пада, в разреза се набиват клинове;
6. за предстоящото падане на дървото работниците известяват стоящите в близост с викане или със звуков сигнал, като се следи хората да напуснат опасната зона преди падането на дървото.
(2) Забранява се изсичането на дърветата при мъгла, вятър, гръмотевични бури и през нощта.
(3) Работите по изсичането на дървета, при които се изисква вземане на мерки за предотвратяване на падането им върху проводниците на контактната мрежа и железния път, се извършват с наряд.


Чл. 254. (1) Работите за почистване и боядисване на стълбове и смяна на лампи за осветление и светофарите на разстояние, по-голямо от 2 m от части под напрежение, се извършват без изключване на напрежението и от лица с не по-ниска от трета квалификационна група. За наблюдаващ се изисква не по-ниска от четвърта квалификационна група. Наблюдаващият следи работата само върху един стълб.
(2) Към работа по боядисване на стълбове с изкачване от вътрешната страна на стоманорешетъчен стълб до неговия връх без изключване на напрежението се допускат обучени бояджии с не по-ниска от втора квалификационна група. За боядисване на външната страна на стълба ръката може да се подава до китката.
(3) Боядисването на стълбовете се разрешава с четка с дължина не по-голяма от 0,3 m. Не се допуска накапване или стичане на боя върху съоръженията и изолаторите. При механизирано боядисване се забранява струята да се насочва към проводниците.
(4) Боядисването на стълбове на контактна мрежа под напрежение с изкачване над 3 m от земята се извършва с наряд.

Раздел III.
Работа по изключена и заземена контактна мрежа


Чл. 255. (1) Работата по изключени и заземени съоръжения и устройства се извършва със:
1. частично изключване на напрежението;
2. пълно изключване на напрежението.
(2) В случаите по ал. 1 се работи с наряд.


Чл. 256. (1) Работа с пълно изключено напрежение е тази, при която се изключва работното напрежение от всички проводници и съоръжения. За района на цялата гара се изключва напрежението и на фидерите и на секционираните въздушни междини по всички направления. За района на междугарие при двупътен участък се изключва напрежението на фидерите и контактната мрежа на двата пътя.
(2) Всички изключени проводници и съоръжения се заземяват.


Чл. 257. Работа с частично изключено напрежение е тази, при която се изключва работното напрежение и се заземяват само тези проводници и съоръжения, по които се работи, и е изключена възможността за приближаване на разстояние по-малко от 2 m до части, намиращи се под напрежение.


Чл. 258. (1) При работа с наряд в един участък (гара или междугарие) може да се допускат едновременно и няколко групи, като на всяка група се издава отделен наряд.
(2) Дежурният енергодиспечер дава заповед за работа поотделно на всеки отговорен изпълнител.
(3) Когато се работи аварийно или предаварийно в един участък, заповед за работа се дава само на един отговорен изпълнител.


Чл. 259. При работа с пълно или частично изключено напрежение отговорният изпълнител има не по-ниска от четвърта квалификационна група. Съставът на бригадата зависи от характера и мястото на работата и се определя от лицето, издаващо наряда.


Чл. 260. (1) Отговорният изпълнител организира работата така, че да наблюдава всички работещи.
(2) В участък, по-голям от две междустълбия, отговорният изпълнител определя и обявява пред бригадата наблюдаващ, който наблюдава няколко работещи от място на разстояние от тях не по-голямо от едно междустълбие.
(3) При работа с частично изключване на напрежението наблюдаващият е с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Той наблюдава един или двама работещи.
(4) При работа с пълно изключване на напрежението наблюдаващият е с не по-ниска от трета квалификационна група.


Чл. 261. Разрешава се да се извършват работи по устройствата и съоръженията на контактната мрежа през нощта или при лоша видимост само при положение, че е осигурено осветление и има добра видимост на всички изолатори и проводници в мястото на работата. В такъв случай работата се извършва под ръководството на лице с квалификационна група не по-ниска от четвърта група.


Чл. 262. Забранено е да се извършват работи по изключени и заземени линии и устройства по време на мълнии и силен вятър.


Чл. 263. Забранява се при работа по контактната мрежа с частично изключване на напрежението приближаването на разстояние под 1 m към носещите и фиксиращите въжета на изолираните гъвкави напречници, ако не са заземени.


Чл. 264. Работата по секционни разединители при изключено напрежение и заземена контактна мрежа се извършва след:
1. включване на разединителя;
2. поставяне на заземления от двете страни;
3. шунтиране на разединителя с медно въже със сечение не по-малко от 25 mm2, закрепено с клеми.


Чл. 265. Смяната на конзоли, носещи прътове, хамути и подмяната на стълбове се извършват при изключено напрежение.


Чл. 266. (1) Работа по контактната мрежа в гара или секция от нея без прекъсване движението на влаковете се извършва при следните условия:
1. енергодиспечерът съвместно с влаковия диспечер е осигурил "електрически прозорец" в гарата по време на транзитно преминаващите влакове;
2. отговорният изпълнител е организирал охраната на работната група със сигналист-охранители за всяко направление;
3. изключената гара - секция е заземена двустранно с по два преносими заземителя.
(2) За неспиращите влакове енергодиспечерът организира връчването на образци за преминаването на електроподвижен състав със свалени пантографи.
(3) Разрешава се влизането със свален пантограф на спиращи влакове в гара с изключено напрежение.
(4) Забранена е работата при мълнии, нощно време и намалена видимост.


Чл. 267. При работа в участъци със захранващи фидери за диспечерската централизация в близост под 2 m до контактната мрежа фидерите се третират като неразделна част от контактната мрежа и се изключват заедно със съответните участъци и секции по контактната мрежа и се заземяват.

Раздел IV.
Работа по мачтови трафопостове за нетягови потребители 27,5/0,22 kV


Чл. 268. Работа по мачтовите трафопостове 27,5 / 0,22 kV може да се извършва с изключване или без изключване на напрежението в контактната мрежа. Когато не се изключва напрежението, в мрежата се поставят преносими заземители на работното място, като се спазват изискванията по наредбата.


Чл. 269. При изключване напрежението на мачтовия трафопост без изключване на напрежението в контактната мрежа или фидера се разрешават само тези прегледи и ремонти, при които работникът не се доближава до части под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.


Чл. 270. (1) При работа по мачтовите трафопостове независимо от наличието или отсъствието на напрежение в контактната мрежа или фидера е необходимо предварително да се изключи прекъсвачът или предпазителят за ниско напрежение и след това - разединителят на високото напрежение.
(2) На тоководещите части на трафопоста се поставят преносими заземители, ако разединителят е без заземителен нож и се окачват табели с надпис "Стой! Високо напрежение!" и "Внимание! Заземено!".


Чл. 271. Смяната на предпазителите на страна 27,5 kV на мачтовите трафопостове се извършва от две лица, едното от които има квалификация не по-ниска от четвърта група, а второто - не по-ниска от трета група. При това се изключват както прекъсвачите (разединителите) за ниско напрежение, така и разединителите за напрежение 27,5 kV на трафопоста. Манипулациите се извършват с диелектрични ръкавици и каски, след като изпълнителите се убедят в действителното изключване на разединителите чрез внимателен оглед на тяхното положение.


Чл. 272. Трансформаторът се повдига от земята върху площадката на стълба или се сваля от нея при пълно изключване на напрежението и след заземяване на контактната мрежа.


Чл. 273. (1) След завършване на работата отговорният изпълнител проверява състоянието на ремонтирания мачтов трафопост и дава нареждане да се свалят преносимите заземители.
(2) След свалянето на преносимия заземител се забранява извършването на каквато и да била работа, свързана с качването по стълба, на който е монтиран трафопостът.

Раздел V.
Работа по обратни фидери и заземителите на конструкциите и съоръженията


Чл. 274. Работите по обратните фидери се извършват с наряд от бригада в състав най-малко от двама души. Отговорният изпълнител на работата има най-малко четвърта квалификационна група, а изпълнителят най-малко трета.


Чл. 275. (1) Ревизията на връзките на обратния фидер към релсата се извършва без изключване на тяговата подстанция, но с поставяне на меден шунт със сечение не по-малко от 95 mm2.
(2) Прекъсването на обратния фидер без предварително поставяне на шунтиращата връзка се разрешава само след изключване на тяговата подстанция.


Чл. 276. Всички метални конструкции (мостове, пасарели, семафори, отделно стоящи стълбове, покриви на сгради и др.), разположени на разстояние под 5 m от намиращите се под напрежение елементи на контактната мрежа, се заземяват. Заземяват се металните стълбове на контактната мрежа, конструкциите за закрепване на изолаторите и хамутите на обтяжките на железобетонните стълбове и разположените в зоната на влиянието на контактната мрежа метални съоръжения, в които могат да се индуктират опасни напрежения.


Чл. 277. (1) Стълбовете на контактната мрежа, разположени в района на пероните и местата, определени за слизане и качване на пътници без перони, прелези, места за товарене и разтоварване, а също така и стълбовете, на които са монтирани разрядниците или разединителите по контактната мрежа и всички метални конструкции (пасарели, семафори, мостове и други), се заземяват с два заземителя.
(2) В гари с усилена товарно-разтоварна дейност на разтоварищата, пероните и на местата, където стълбовете са на голямо разстояние от гаровите коловози, се разрешава заземяването на стълбовете с групови заземления двойно, подсъединени към релсите.


Чл. 278. Ремонтът на заземленията без изкачване на стълб се извършва без наряд от бригада в състав най-малко от двама души с не по-ниска от трета квалификационна група само след предварително поставяне на шунтираща връзка със сечение най-малко 25 mm2, успоредно на заземлението на стълба или конструкцията. Шунтираща връзка се поставя най-напред към тяговата релса, а след това към заземителя на стълба. Свалянето й протича в обратен ред, след като бъде възстановена връзката на постоянното заземление. Работниците се намират от външната страна на пътя, като единият от тях наблюдава движението на возилата.


Чл. 279. При свързване на заземител към релсата изпълнителят застава от външната страна на коловоза, перпендикулярно на пътя, и следи за чистотата на пътя.


Чл. 280. (1) На мостовете и пасарелите, разположени над електрифицирани линии, се монтират предпазни щитове за ограждане на частите на контактната мрежа, намиращи се под напрежение.
(2) Предпазните мрежи се монтират така, че да осигурят ограждане на елементите под напрежение на разстояние не по-малко от 2 m.
(3) На предпазните щитове се поставят надписи със знака за високо напрежение (червена стрелка, с върха надолу върху жълто поле) и надпис "Високо напрежение!", "Опасно за живота!", "Не се качвай!".
(4) Надписи се поставят на всички стълбове на височина 1,80 m от кота глава релса.

Раздел VI.
Работа със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа


Чл. 281. При работа със специализирана машина изолаторите на изолираните платформи се шунтират с гъвкав меден проводник със сечение не по-малко от 25 mm2.


Чл. 282. Забранява се завъртането на подвижната платформа на специализираната машина, ако при това тя се доближава до части под напрежение на разстояние, по-малко от 2 m.


Чл. 283. Непосредственото измерване на "зиг-зага" и височината на контактната мрежа със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа се извършва при изключено напрежение и заземена контактна мрежа с постоянно заземен пантограф. При тази операция се забранява допирането на работниците до контактната мрежа.


Чл. 284. При придвижване на специализираната машина работниците застават в клекнало положение на безопасно място на работната площадка. Придвижването се допуска в границите на преносимите заземители със скорост до 10 km/h. Когато се наложи излизане извън границите на поставените преносими заземители, работниците задължително слизат от работната площадка.


Чл. 285. (1) Забранено е да се извършват каквито и да е работи на площадката на специализираната машина, ако парапетите не са вдигнати и заключени.
(2) Работещите върху платформата задължително ползват предпазни каски с притегнат подбрадник.
(3) При работа над платформата и извън парапетите на платформата се ползва предпазен колан.
(4) Качването и слизането от платформата се извършват само с разрешение на отговорния изпълнител.
(5) Тежките и обемистите резервни части и инструменти се доставят на работещ на платформата с помощта на въже.


Чл. 286. (1) Придвижването на специализираната машина по време на работа, вдигането и свалянето на работната платформа се извършват само по нареждане на намиращия се на площадката отговорен изпълнител на работата. Работещите вземат мерки за обезопасяване при движението, както и да не се ударят в части от контактната мрежа.
(2) Преди да се даде сигнал за придвижване, се свалят всички приспособления и части, препятстващи свободното движение на специализираната машина, работата се прекратява и работещите заемат определените си безопасни места.


Чл. 287. След завършване на работа със специализираната машина огражданията и заземителите се свалят само, след като работниците слязат от работната площадка.


Чл. 288. При превозване на работниците със специализираната машина до машиниста седи бригадирът (отговорният изпълнител) на работната група. При превозване на работници в прикачен вагон в групата се осигурява лице, обучено като старши на групата, което наблюдава за реда и за безопасното превозване на хората.


Чл. 289. При превозването със специализирана машина и прикачен към нея вагон броят на лицата в тях не се разрешава да превишава бройките, определени в техническия паспорт на машината, за вагоните - 10 лица за ненатоварен вагон и едно лице (спирач) в натоварен с материали вагон.


Чл. 290. Забранено е:
1. сядането върху страничните перила и стоенето прав в специализирана машина и вагон по време на движение;
2. слизането, качването и преминаването между вагона и специализираната машина по време на движение.


Чл. 291. Забранено е да се извършват работи по контактната мрежа с неизправна специализирана машина или при изтекъл срок на ревизия.

Раздел VII.
Работа при особени условия


Чл. 292. (1) Работа в близост до части, намиращи се под напрежение, на разстояние от 1 до 2 m се счита за работа при особени условия.
(2) Работата се извършва само при добра видимост, като отговорният изпълнител на работата има пета квалификационна група, а членът на бригадата - не по-ниска от четвърта квалификационна група, и във всички случаи с разрешение от ръководителя на подрайона.
(3) При работа при особени условия наблюдаващият е с пета квалификационна група и извършва наблюдение само на един работещ.


Чл. 293. (1) При работа в близост до части, намиращи се под напрежение, работната група се осигурява и използва преносим заземител, свързан към тяговата релса от страна на захранването и подготвен за окачване към проводниците.
(2) Работникът, определен за работа близо до части, намиращи се под напрежение, се изкачва, извършва работата и се премества от едно място на друго само с разрешение и по нареждане на отговорния изпълнител на работата. Отговорният изпълнител или наблюдаващият следи за правилното изпълнение на неговите нареждания, както и за това работещият да не се доближава на разстояние, по-малко от 1 m към проводника или части от контактната мрежа, намиращи се под напрежение.


Чл. 294. При работа в близост до части, намиращи се под напрежение, се забранява:
1. приближаването на разстояние по-малко от 1 m до тях;
2. работата в клекнало или наведено положение, ако при изправянето разстоянието от работещия до части, намиращи се под напрежение, е по-малко от 1 m;
3. работата при наличие на напрежение от двете страни на работещия на разстояние, по-малко от 2 m;
4. работата над части, намиращи се под напрежение.


Чл. 295. (1) Работата по гъвкавите напречници близо до частите, намиращи се под напрежение (включително първите до стълбовете изолатори), се извършва на самите стълбове с наряд от работници с не по-ниска от четвърта квалификационна група под наблюдение на отговорния изпълнител на работата или назначения от него наблюдаващ с квалификация не по-ниска от пета група. Един наблюдаващ може да извършва наблюдение на не повече от двама работници, намиращи се на един стълб.
(2) Преди започване на работата се проверява изправността на висящите изолатори на горното фиксиращо въже и на вторите от стълбовете изолатори в долното фиксиращо въже. Ако те са изправни, се заземява неутралната част на долното фиксиращо въже.
(3) Проверка на изправността на изолаторите може да се извършва на "искра" с допиране на острието към електрическия съединител между долното и горното фиксиращо въже.
(4) Проверката може да се извършва и с фазоуказателна щанга, като се допират краищата й до двете страни на първия до стълба изолатор в долното фиксиращо въже.