навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 16 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА"

В сила от 10.01.2006 г.
Издадена от Министерство на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., отм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 18 от 11 юни 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по транспортна техника" - ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 525010 "Техник по транспортна техника" от област на образование "Техника" и професионално направление 525 "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 525010 "Техник по транспортна техника" съгласно приложението определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 5250101 "Автотранспортна техника";

2. 5250102 "Пътно-строителна техника".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.


Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Техник по транспортна техника".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Транспорт" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника"


Професионално направление:
 
525 Моторни превозни средства, кораби и лета-
  телни апарати
   
Наименование на професията:
 
525010 Техник по транспортна техника
   


1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Техник по транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1


Специалности Степен на Входящо
  професио- минимално
  нална ква- образователно
  лификация равнище
5250101 Автотранс- Трета Завършено
  портна   основно
  техника   образование
5250102 Пътно- Трета Завършено
  строителна   основно
  техника   образование
       


1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение да е физически годен и психически здрав да упражнява професията "Техник по транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.


Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
(задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5
Специалност 5250101 "Автотранспортна техника"
1. Изготвя и използва Чертожни материали; Основни Работа с Отговорност;
техническа, Чертожни инструменти и конструкционно-ремонтни контролно-измерителна Изпълнителност;
конструктивна и приспособления; материали - приложение, техника - инструменти, уреди, Стриктност;
технологична Измерителни инструменти: състав и свойства, маркиране апарати и др.; Психическа устойчивост;
документация. ролетки, шублери, резбомери, и технологии на Разчитане и изготвяне на Физическа
  калибри, хлабинометри, обработването им; технологични схеми и карти, издръжливост и
  микрометри, индикаторни Основни експлоатационни технически детайлни и сборни работоспособност;
  часовници и др.; материали и работни флуиди - чертежи и друга специфична Съобразителност;
  Машини, агрегати и приложение, свойства, техническа и технологична Адекватност на
  съоръжения; съхранение и транспортиране, документация; действията в конкретна
  Компютър и софтуерни преработка, рециклиране или Работа със стандарти, ситуация;
  продукти; унищожаването им; каталози, технически Бърза и точна преценка
  Офис техника; Основни понятия в паспорти, наредби, и реакция;
  Предпазни средства. техническата механика - инструкции за експлоатация и Комуникативност и
    статика, кинематика и обслужване, фирмени умения за работа в екип;
    съпротивление на нормали и др.; Лоялност;
    материалите, основи на Планиране и използване на Етичност и коректност;
    взаимозаменяемостта, различните предмети и Дисциплинираност;
    машинни елементи средства на труда; Сръчност и прецизност;
    (съединения, лагерни възли, Планиране и организиране на Инициативност и
    съединители, предавки и др.); ефективнотo използване на способност за вземане
    Основи на електротехниката и материалните и финансовите на самостоятелни
    електрониката, основни ресурси; решения.
    принципи на автоматизацията Планиране и осигуряване на  
    и автоматичните устройства; здравословни и безопасни  
    Основни видове двигатели с условия на труд;  
    вътрешно горене (ДВГ), Спазване на изискванията на  
    понятия и принципи на Наредбата за съществените  
    термодинамиката, основни изисквания и оценяване  
    механизми и системи и съответствието на машините;  
    предназначението им; Осигуряване и използване на  
    Принцип на действие и общо лични предпазни средства;  
    устройство на други Спазване на изискванията за  
    нетрадиционни двигатели, организация на труда и  
    използвани в работното място;  
    автотранспортната техника: Изготвяне и спазване на  
    газотурбинни, предписания и графици.  
    ротационно-бутални, с външно    
    горене и други с    
    алтернативни източници на    
    енергия;    
    Идеални и действителни    
    термодинамични процеси и    
    параметрите им в ДВГ;    
    Предназначение, видове,    
    изисквания, устройство и    
    действие на:    
    - охладителни и мазилни    
    системи в ДВГ;    
    - горивни системи;    
    - запалителни и пускови    
    системи в ДВГ -    
    електромеханична,    
    електростартерна и    
    електронна;    
    - силово предаване    
    (механично,    
    електромеханично,    
    хидромеханично и    
    пневматично) в    
    автотранспортната техника;    
    - ходова част, кабина,    
    каросерия (купе), преден и    
    заден мост, окачване    
    (механично,    
    електромеханично,    
    хидромеханично и    
    пневматично),    
    електронно-стабилизиращи    
    системи, рама, колела и гуми;    
    - системи за управление -    
    спирачна и кормилна;    
    - антиблокировъчни спирачни    
    системи;    
    - електрическо и електронно    
    управление на кормилна    
    система;    
    - източници на ток,    
    електрообзавеждане;    
    Допълнително оборудване на    
    автотранспортната техника    
    (системи за обезопасяване,    
    алармени и блокиращи    
    системи, климатици и    
    климатроници, навигационни    
    системи и др.);    
    Методи и средства за    
    диагностика на    
    автотранспортната техника;    
    Изисквания за оценяване на    
    техническото състояние на    
    детайли и възли;    
    Технология за извършване    
    на:    
    - демонтажно-монтажни    
    операции;    
    - регулировки и центровки;    
    - видовете техническо    
    обслужване;    
    - дефектация и видовете    
    ремонти;    
    Методи за възстановяване на    
    детайлите и възлите;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Отговорности, които поема за    
    осигуряване на здравословни    
    и безопасни условия на труд;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
2. Oрганизира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност;
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
демонтаж, монтаж, метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
центровки и пластмаси и полимерни състав и свойства, маркиране; Работа с Психическа устойчивост;
регулировки на материали (епоксидни лепила, Основни експлоатационни контролно-измерителна Физическа
механизми, системи и каучук и гумени изделия и материали и работни флуиди - техника - инструменти, уреди, издръжливост и
агрегати на др.); стъкло, стъклопласти и приложение, свойства, апарати и др.; работоспособност;
автотранспортна др.; текстилни, целулозни и съхранение и транспортиране, Работа с Съобразителност;
техника. метални филтриращи преработка, рециклиране или диагностично-регулировъчна Адекватност на
  елементи; металокерамика, унищожаването им; апаратура за електрическото действията в конкретна
  термо- и маслоустойчиви Основни понятия в и електронно обзавеждане на ситуация;
  материали, уплътнителни, техническата механика - автотранспортната техника; Бърза и точна преценка
  изолационни и др.; основи на Разчитане на технологични и реакция;
  Експлоатационни материали: взаимозаменяемостта, схеми и карти, технически Комуникативност и
  горива; масла (двигателни, машинни елементи детайлни и сборни чертежи и умения за работа в екип;
  трансмисионни и др.), (съединения, лагерни възли, друга специфична техническа Лоялност;
  пластични смазки съединители, предавки и др.); и технологична документация; Етичност и коректност;
  (антифрикционни, Основни видове двигатели с Работа със стандарти, Дисциплинираност;
  уплътнителни и др.); вътрешно горене (ДВГ), каталози, технически Сръчност и прецизност;
  технически течности основни механизми и системи паспорти, наредби, Инициативност и
  (охлаждащи, хидравлични, и предназначението им; инструкции за експлоатация и способност за вземане
  спирачни, амортисьорни, за Принцип на действие и общо обслужване, фирмени на самостоятелни
  отстраняване на нагар и др.), устройство на други нормали и др.; решения.
  електролити, добавки и др.; нетрадиционни двигатели, Организиране и извършване  
  миещи препарати и др.; използвани в на:  
  Механични, електрически, автотранспортната техника - - демонтажно-монтажни  
  пневматични и др. преносими газотурбинни, операции при спазване на  
  инструменти и ротационно-бутални, с външно технологията и  
  приспособления: горене и други алтернативни технологичната  
  Шлосерски: менгемета, източници на енергия; последователност; - дейности  
  чукове, свредла, метчици, Предназначение, видове, със спомагателна техника,  
  плашки, райбери, шила, изисквания, устройство и инструменти и  
  зенкери, ножовки, ножици, действие на: приспособления - миялна и  
  секачи, телени четки, метални - охладителни и мазилни др.;  
  чертилки и стъргалки, системи в ДВГ; - центровки и регулировки на  
  трасажна маса, призми и др.; - горивни системи; възли и агрегати на  
  Измерителни: ролетки, - запалителни и пускови автотранспортната техника;  
  шублери, товарни вилки, системи в ДВГ - електро Планиране и използване на  
  резбомери, калибри, механична, електростартерна различните предмети и  
  хлабинометри, силомери, и електронна; средства на труда;  
  ариометри, микрометри, - силово предаване Планиране и организиране на  
  индикаторни часовници, (механично, ефективното използване на  
  компресомери, мултиметри, електромеханично, материалните ресурси;  
  пробна лампа и др.; хидромеханично и Планиране и осигуряване на  
  Монтьорски инструменти и пневматично) в здравословни и безопасни  
  приспособления, комплексни, автотранспортната техника; условия на труд;  
  универсални и - ходова част, кабина, Спазване на изискванията на  
  специализирани за монтаж и каросерия (купе), преден и Наредбата за съществените  
  демонтаж при ремонт и заден мост, окачване изисквания и оценяване  
  техническо обслужване: (механично, съответствието на машините;  
  отвертки, гаечни ключове, електромеханично, Осигуряване и използване на  
  динамометри, хидромеханично и лични предпазни средства;  
  динамометричен ключ, пневматично), Спазване на изискванията за  
  универсални и специални електронно-стабилизиращи организация на труда и  
  винтови скоби, универсални и системи, рама, колела и гуми; работното място;  
  специални клещи, люнети, - системи за управление - Изготвяне и спазване на  
  шабъри, нитачки, поялник, спирачна и кормилна; предписания и графици;  
  накрайници и др.; - антиблокировъчни спирачни Оценяване на качеството на  
  Металорежещи и системи; работата в съответствие със  
  металообработващи машини, - електрическо и електронно стандарти, вътрешни и  
  агрегати и съоръжения: управление на кормилна външни критерии.  
  режещи, пробивни, система;    
  резбонарезни; хидравлични и - източници на ток,    
  механични преси; машини и електрообзавеждане;    
  апарати за заваряване; Допълнително оборудване на    
  приспособления за автотранспортната техника    
  зачистване; винтонавиващи (системи за обезопасяване,    
  машини и приспособления - алармени и блокиращи    
  механични, пневматични, системи, климатици и    
  хидравлични и електрически; климатроници, навигационни    
  Повдигателни съоръжения: системи и др.);    
  крикове, подемници, Изисквания за оценяване на    
  обръщател, електротелфери, техническото състояние на    
  товарозахватни детайли и възли;    
  приспособления, конвейери и Технология за извършване на    
  транспортни ленти, въжета, демонтажно-монтажни    
  вериги, колички, стойки, операции, както и    
  станоци, колесарки и др.; последиците от неспазването    
  Специализирана апаратура: им;    
  компресори, специализирани Технология за извършване на    
  стендове за балансиране, регулировки и центровки и    
  демонтаж и монтаж на колела последиците от неспазването;    
  и гуми, проверка и Отговорности, които поема за:    
  регулировка на спирачни и - надеждната и безопасна    
  кормилни системи, проверка и експлоатация на    
  регулировка на горивните автотранспортната техника;    
  системи, проверка и - материални, финансови и    
  регулировка на осветителна човешки ресурси;    
  система, газанализатор, - осигуряване на    
  димомер и др.; здравословни и безопасни    
  Диагностично-регулировъчна условия на труд;    
  апаратура за електрическото Технически показатели за    
  и електронно обзавеждане на надеждна работа и нормите    
  автотранспортната техника; за отклонение;    
  Миялна техника и Стандарти, вътрешни и    
  приспособления, техника за външни критерии за    
  гресиране и мазане; оценяване качеството на    
  Работни канали и естакади; работата.    
  Автотранспортна техника и      
  нейните агрегати;      
  Предпазни средства: работно      
  облекло, шапка, очила,      
  работни ръкавици, антифони,      
  каски, маски, ботуши; скари и      
  настилки, предпазни решетки      
  и престилки и др.; предпазни,      
  предупредителни и      
  забранителни знаци, надписи      
  и табели.      
3. Извършва Конструкционно-ремонтни Конструкционно-ремонтни Работа с Отговорност;
диагностика и контрол материали: черни и цветни материали: черни и цветни контролно-измерителна Изпълнителност;
на техническото метали и техните сплави; метали и техните сплави; техника - инструменти, уреди, Стриктност;
състояние на пластмаси и полимерни пластмаси и полимерни апарати и др.; Психическа устойчивост;
механизмите, системите материали (епоксидни лепила, материали (епоксидни лепила, Работа с Физическа
и агрегатите на каучук и гумени изделия и каучук и гумени изделия и диагностично-регулировъчна издръжливост и
автотранспортната др.); стъкло, стъклопласти и др.); стъкло, стъклопласти и апаратура за електрическото работоспособност;
техника. др.; текстилни, целулозни и др.; текстилни, целулозни и и електронно обзавеждане на Съобразителност;
  метални филтриращи метални филтриращи автотранспортната техника; Адекватност на
  елементи; металокерамика, елементи; металокерамика, Разчитане и изготвяне на действията в конкретна
  термо- и маслоустойчиви термо- и маслоустойчиви технологични схеми и карти, ситуация;
  материали, лакобояджийски, материали, лакобояджийски, технически детайлни и сборни Бърза и точна преценка
  тапицерски, уплътнителни, тапицерски, уплътнителни, чертежи и друга специфична и реакция;
  изолационни и др.; изолационни и др.; техническа и технологична Комуникативност и
  Експлоатационни материали: Експлоатационни материали: документация; умения за работа в екип;
  горива; масла (двигателни, горива; масла (двигателни, Работа със стандарти, Лоялност;
  трансмисионни и др.); трансмисионни и др.); каталози, технически Етичност и коректност;
  пластични смазки пластични смазки паспорти, наредби, Дисциплинираност;
  (антифрикционни, (антифрикционни, инструкции за експлоатация и Сръчност и прецизност;
  консервационни, консервационни, обслужване, фирмени Инициативност и
  уплътнителни и др.); уплътнителни и др.); нормали и др.; способност за вземане
  технически течности технически течности Организиране и извършване на самостоятелни
  (охлаждащи, хидравлични, (охлаждащи, хидравлични, на техническа диагностика на решения.
  спирачни, амортисьорни, спирачни, амортисьорни, ДВГ и автотранспортната  
  консервационни, за консервационни, за техника;  
  отстраняване на нагар и др.); отстраняване на нагар и др.); Оценка годността на детайли  
  електролити; добавки и др.; електролити; добавки и др.; и възли;  
  миещи препарати, флюси, миещи препарати, флюси, Организиране и извършване  
  шлайфпасти, полирпасти и шлайфпасти, полирпасти и на дейности със спомагателна  
  др. инструменти и др. инструменти и техника, инструменти и  
  приспособления; приспособления; приспособления и др.;  
  Инструменти и Инструменти и Осигуряване на надеждна и  
  приспособления: механични, приспособления: механични, безопасна експлоатация на  
  електрически, пневматични и електрически, пневматични и автотранспортната техника;  
  др. преносими: др. преносими: Използване на различните  
  Измерителни: ролетки, Измерителни: ролетки, предмети и средства на  
  шублери, товарни вилки, шублери, товарни вилки, труда;  
  резбомери, калибри, резбомери, калибри, Планиране и организиране на  
  хлабинометри, силомери, хлабинометри, силомери, ефективно използване на  
  ариометри, микрометри, ариометри, микрометри, материалните ресурси;  
  индикаторни часовници, индикаторни часовници, Правилно и безопасно  
  компресомери, мултиметри, компресомери, мултиметри, управление на моторното  
  пробна лампа и др. пробна лампа и др. превозно средство и  
  Монтьорски: комплексни, Монтьорски: комплексни, поведение при  
  универсални и универсални и пътнотранспортни  
  специализирани за монтаж и специализирани за монтаж и произшествия;  
  демонтаж при ремонт и демонтаж при ремонт и Планиране и осигуряване на  
  техническо обслужване - техническо обслужване - здравословни и безопасни  
  динамометри, динамометри, условия на труд;  
  динамометричен ключ и др.; динамометричен ключ и др.; Спазване на изискванията на  
  Специализирана апаратура: Специализирана апаратура: Наредбата за съществените  
  компресори; специализирани компресори; специализирани изисквания и оценяване  
  стендове за балансиране, стендове за балансиране, съответствието на машините;  
  демонтаж и монтаж на колела демонтаж и монтаж на колела Осигуряване и използване на  
  и гуми, проверка и и гуми, проверка и лични предпазни средства;  
  регулировка на спирачни и регулировка на спирачни и Спазване на изискванията за  
  кормилни системи, проверка и кормилни системи, проверка и организация на труда и  
  регулировка на горивните регулировка на горивните работното място;  
  системи, проверка и системи, проверка и Изготвяне и спазване на  
  регулировка на осветителна регулировка на осветителна предписания и графици;  
  система, газанализатор, система, газанализатор, Оценяване на качеството на  
  димомер и др.; димомер и др.; работата в съответствие със  
  Диагностично-регулировъчна Диагностично-регулировъчна стандарти, вътрешни и  
  апаратура за електрическото апаратура за електрическото външни критерии.  
  и електронно обзавеждане на и електронно обзавеждане на    
  автотранспортната техника; автотранспортната техника;    
  Работни канали и естакади; Работни канали и естакади;    
  Автотранспортна техника и Автотранспортна техника и    
  нейните агрегати; нейните агрегати;    
  Предпазни средства: работно Предпазни средства: работно    
  облекло, шапка, очила, облекло, шапка, очила,    
  работни ръкавици, антифони, работни ръкавици, ращи    
  каски, маски, ботуши; скари и системи, климатици и    
  настилки, маски, предпазни климатроници, навигационни    
  решетки и престилки и др.; системи и др.;    
  предпазни, предупредителни Методи и средства за    
  и забранителни знаци, диагностика на    
  надписи и табели. автотранспортната техника;    
    Изисквания за оценяване    
    техническото състояние на    
    детайли и възли;    
    Технология за извършване на    
    дефектация (съставяне карта    
    на дефектите), както и за    
    последиците от неспазването    
    й;    
    Отговорности, които поема за:    
    - надеждната и безопасна    
    експлоатация на    
    автотранспортната техника;    
    - материални и човешки    
    ресурси;    
    - осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
4. Планира, организира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност,
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
дейности при метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
техническото пластмаси и полимерни състав и свойства, маркиране Работа с Психическа устойчивост;
обслужване на материали (епоксидни лепила, и технологии на контролно-измерителна Физическа
автотранспортната каучук и гумени изделия и обработването им; техника - инструменти, уреди, издръжливост и
техника, като използва др.); стъкло, стъклопласти и Основни експлоатационни апарати и др.; работоспособност;
ефективно др.; текстилни, целулозни и материали и работни флуиди - Работа с Съобразителност;
експлоатационни метални филтриращи приложение, свойства, диагностично-регулировъчна Адекватност на
материали. елементи; металокерамика, съхранение и транспортиране, апаратура за електрическото действията в конкретна
  термо- и маслоустойчиви преработка, рециклиране или и електронно обзавеждане на ситуация;
  материали, лакобояджийски, унищожаването им; автотранспортната техника; Бърза и точна преценка
  тапицерски, уплътнителни, Основни понятия в Разчитане на технологични и реакция;
  изолационни материали и др.; техническата механика - схеми и карти, технически Комуникативност и
  Експлоатационни материали: съпротивление на детайлни и сборни чертежи и умения за работа в екип;
  горива; масла (двигателни, материалите, основи на друга специфична техническа Лоялност;
  трансмисионни и др.); взаимозаменяемостта, и технологична документация; Етичност и коректност;
  пластични смазки машинни елементи Работа със стандарти, Дисциплинираност;
  (антифрикционни, (съединения, лагерни възли, каталози, технически Сръчност и прецизност;
  консервационни, съединители, предавки и др.); паспорти, наредби, Инициативност и
  уплътнителни и др.); Основи на електротехниката и инструкции за експлоатация и способност за вземане
  технически течности електрониката, основни обслужване, фирмени на самостоятелни
  (охлаждащи, хидравлични, принципи на автоматизацията нормали и др.; решения.
  спирачни, амортисьорни, и автоматичните устройства; Оценка годността на детайли  
  консервационни, за Предназначение, видове, и възли;  
  отстраняване на нагар и др.); изисквания, устройство и Планиране, организиране и  
  електролити, добавки и др.; действие на: извършване на:  
  миещи препарати, флюси, - охладителни и мазилни - демонтажно-монтажни  
  шлайфпасти, полирпасти и системи в ДВГ; операции при спазване на  
  др.; - горивни системи; технологията и  
  Механични, електрически, - запалителни и пускови технологичната им  
  пневматични и др. преносими системи в ДВГ- последователност;  
  инструменти и електромеханична, - видовете техническо  
  приспособления: електростартерна и обслужванепри спазване на  
  Шлосерски: менгемета, електронна; технологията и  
  чукове, свредла, метчици, - силово предаване технологичната им  
  плашки, райбери, шила, (механично, последователност;  
  зенкери, ножовки, ножици, електромеханично, - дейности със спомагателна  
  секачи, телени четки, метални хидромеханично и техника, инструменти и  
  чертилки и стъргалки, пневматично) в приспособления - миялна  
  трасажна маса, призми и др.; автотранспортната техника; лако-бояджийска, тапицерска,  
  Измерителни: ролетки, - ходова част, кабина, дървообработваща и др.;  
  шублери, товарни вилки, каросерия (купе), преден и - центровки и регулировки на  
  резбомери, калибри, заден мост, окачване възли и агрегати на  
  хлабинометри, силомери, (механично, автотранспортната техника;  
  ариометри, микрометри, електромеханично, Планиране и осигуряване на  
  индикаторни часовници, хидромеханично и надеждна и безопасна  
  компресомери, мултиметри, пневматично), експлоатация на  
  пробна лампа и др.; електронно-стабилизиращи автотранспортната техника;  
  Монтьорски: комплексни, системи, рама, колела и гуми; Планиране и използване на  
  универсални и - системи за управление - различните предмети и  
  специализирани за спирачна и кормилна; средства на труда;  
  техническо обслужване - антиблокировъчни спирачни Планиране и организиране на  
  (отвертки, гаечни ключове, системи; ефективно използване на  
  динамометри, - електрическо и електронно материалните ресурси;  
  динамометричен ключ, управление на кормилна Правилно и безопасно  
  универсални и специални система; управление на моторното  
  винтови скоби, универсални и - източници на ток, превозно средство и  
  специални клещи, шабъри, електрообзавеждане; поведение при  
  нитачки, поялник, накрайници) Допълнително оборудване на пътнотранспортни  
  и др.; автотранспортната техника - произшествия;  
  Повдигателни съоръжения: системи за обезопасяване, Планиране и осигуряване на  
  крикове, подемници, алармени и блокиращи здравословни и безопасни  
  обръщател, електротелфери, системи, климатици и условия на труд;  
  товарозахватни климатроници, навигационни Спазване на изискванията на  
  приспособления, конвейери и системи и др.; Наредбата за съществените  
  транспортни ленти, въжета, Методи за поддържане изисквания и оценяване  
  вериги, колички, стойки, технически изправно съответствието на машините;  
  станоци, колесарки и др.; състояние на Осигуряване и използване на  
  Специализирана апаратура: автотранспортната техника; лични предпазни средства;  
  компресори; специализирани Изисквания за оценка Спазване на изискванията за  
  стендове за балансиране, техническото състояние на организация на труда и  
  демонтаж и монтаж на колела детайли и възли; работното място;  
  и гуми, проверка и Технология за извършване Изготвяне и спазване на  
  регулировка на спирачни и на: предписания и графици;  
  кормилни системи, проверка и - демонтажно-монтажни Оценяване качеството на  
  регулировка на горивните операции, както и за работата в съответствие със  
  системи, проверка и последиците от неспазването; стандарти, вътрешни и  
  регулировка на осветителна - регулировки и центровки и външни критерии.  
  система, газанализатор, за последиците от    
  димомер и др.; неспазването;    
  Диагностично-регулировъчна - видовете техническо    
  апаратура за електрическото обслужване, както и за    
  и електронно обзавеждане на последиците от неспазването;    
  автотранспортната техника; Отговорности, които поема за:    
  Миялна техника и - надеждната и безопасна    
  приспособления, техника за експлоатация на    
  гресиране и мазане, автотранспортната техника;    
  бояджийска и - материални, финансови и    
  дървообработваща техника и човешки ресурси;    
  инструменти; - осигуряване на    
  Работни канали и естакади; здравословни и безопасни    
  Оборудване на складово условия на труд;    
  стопанство; Различни предмети и    
  Автотранспортна техника и средства на труда и    
  нейните агрегати; приложението им;    
  Предпазни средства: работно Технически показатели за    
  облекло, шапка, очила, надеждна работа и нормите    
  работни ръкавици, антифони, за отклонение;    
  каски, маски, ботуши; скари и Стандарти, вътрешни и    
  настилки, маски, предпазни външни критерии за    
  решетки и престилки и др.; оценяване качеството на    
  предпазни, предупредителни работата.    
  и забранителни знаци,      
  надписи и табели.      
5. Планира, организира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност,
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
ремонт на метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
автотранспортна пластмаси и полимерни състав и свойства, маркиране Работа с Психическа устойчивост;
техника, като използва материали (епоксидни лепила, и технологии на контролно-измерителна Физическа
ефективно каучук и гумени изделия и обработването им; техника - инструменти, уреди, издръжливост и
конструктивни и др.); стъкло, стъклопласти и Основни експлоатационни апарати и др.; работоспособност;
експлоатационни др.; текстилни, целулозни и материали и работни флуиди - Работа с Съобразителност;
материали. метални филтриращи приложение, свойства, диагностично-регулировъчна Адекватност на
  елементи; металокерамика, съхранение и транспортиране, апаратура за електрическото действията в конкретна
  термо- и маслоустойчиви преработка, рециклиране или и електронното обзавеждане ситуация;
  материали, лакобояджийски, унищожаването им; на автотранспортната Бърза и точна преценка
  тапицерски, уплътнителни, Основни понятия в техника; и реакция;
  изолационни и др.; техническата механика - Разчитане на технологични Комуникативност и
  Експлоатационни материали: основи на схеми и карти, технически умения за работа в екип;
  горива; масла (двигателни, взаимозаменяемостта, детайлни и сборни чертежи и Лоялност;
  трансмисионни и др.); машинни елементи друга специфична техническа Етичност и коректност;
  пластични смазки (съединения, лагерни възли, и технологична документация; Дисциплинираност;
  (антифрикционни, съединители, предавки и др.); Работа със стандарти, Сръчност и прецизност;
  консервационни, Предназначение, видове, каталози, технически Инициативност и
  уплътнителни и др.); изисквания, устройство и паспорти, наредби, способност за вземане
  технически течности действие на: инструкции за експлоатация и на самостоятелни
  (охлаждащи, хидравлични, - охладителни и мазилни обслужване, фирмени решения.
  спирачни, амортисьорни, системи в ДВГ; нормали и др.;  
  консервационни, за - горивни системи; Планиране, организиране и  
  отстраняване на нагар и др.); - запалителни и пускови извършване на:  
  електролити; добавки и др.; системи в ДВГ- - технически изпитвания на  
  миещи препарати, флюси, електромеханична, ДВГ и автотранспортна  
  шлайфпасти; Механични, електростартерна и техника;  
  електрически, пневматични и електронна; - демонтажно-монтажни  
  др. преносими инструменти и - силово предаване операции;  
  приспособления: (механично, - видове ремонти;  
  Шлосерски: менгемета, електромеханично, - дейности със спомагателна  
  чукове, свредла, метчици, хидромеханично и техника, инструменти и  
  плашки, райбери, шила, пневматично) в приспособления - миялна,  
  зенкери, ножовки, ножици, автотранспортната техника; лако-бояджийска, тапицерска,  
  секачи, телени четки, метални - ходова част, кабина, дървообработваща и др.;  
  чертилки и стъргалки, каросерия (купе), преден и - центровки и регулировки на  
  трасажна маса, призми и др.; заден мост, окачване възли и агрегати на  
  Измерителни: ролетки, (механично, автотранспортната техника;  
  шублери, товарни вилки, електромеханично, Оценка на годността на  
  резбомери, калибри, хидромеханично и детайли и  
  хлабинометри, силомери, пневматично), възли;  
  ариометри, микрометри, електронно-стабилизиращи Осигуряване на надеждна и  
  индикаторни часовници, системи, рама, колела и гуми; безопасна експлоатация на  
  компресомери, мултиметри, - системи за управление - автотранспортната техника;  
  пробна лампа и др. спирачна и кормилна; Планиране и използване на  
  Монтьорски: комплексни, - антиблокировъчни спирачни различните предмети и  
  универсални и системи; средства на труда;  
  специализирани за монтаж и - електрическо и електронно Организиране на ефективно  
  демонтаж при ремонт и управление на кормилна използване на материалните  
  техническо обслужване система; ресурси;  
  (отвертки, гаечни ключове, - източници на ток, Правилно и безопасно  
  динамометри, електрообзавеждане; управление на моторното  
  динамометричен ключ, Допълнително оборудване на превозно средство и  
  универсални и специални автотранспортната техника поведение при  
  винтови скоби, универсални и (системи за обезопасяване, пътно-транспортни  
  специални клещи, люнети, алармени и блокиращи произшествия;  
  шабъри, нитачки, поялник, системи, климатици и Планиране и осигуряване на  
  накрайници) и др.; климатроници, навигационни здравословни и безопасни  
  Машини, агрегати и системи и др.); условия на труд;  
  съоръжения: Изисквания за оценяване на Спазване на изискванията на  
  Металорежещи и техническото състояние на наредбата за съществените  
  металообработващи: режещи, детайли и възли; изисквания и оценяване  
  пробивни, разстъргващи, Технология за извършване съответствието на машините;  
  резбонарезни, шлифовъчни на: Осигуряване и използване на  
  машини; хидравлични и - демонтажно-монтажни лични предпазни средства;  
  механични преси; машини и операции, както и за Спазване на изискванията за  
  апарати за заваряване; последиците от неспазването; организация на труда и  
  приспособления за - регулировки и центровки и работното място;  
  зачистване; последиците от неспазването; Изготвяне и спазване на  
  Винтонавиващи машини и - дефектация и видовете предписания и графици;  
  приспособления - механични, ремонти, както и последиците Оценяване на качеството на  
  пневматични, хидравлични и от неспазването; работата в съответствие със  
  електрически. Методи за възстановяване на стандарти, вътрешни и  
  Повдигателни съоръжения: детайлите и възлите; външни критерии.  
  крикове, подемници, Отговорностите, които поема    
  обръщател, електротелфери, за:    
  товарозахватни - надеждната и безопасна    
  приспособления, конвейери и експлоатация на    
  транспортни ленти, въжета, автотранспортната техника;    
  вериги, колички, стойки, - материални, финансови и    
  станоци, колесарки и др.; човешки ресурси;    
  Специализирана апаратура: - осигуряване на    
  компресори; специализирани здравословни и безопасни    
  стендове за балансиране, условия на труд;    
  демонтаж и монтаж на колела Технически показатели за    
  и гуми, проверка и надеждна работа и нормите    
  регулировка на спирачни и за отклонение;    
  кормилни системи, проверка и Правилно и безопасно    
  регулировка на горивните управление на моторното    
  системи, проверка и превозно средство и    
  регулировка на осветителна поведение при    
  система, газанализатор, пътно-транспортни    
  димомер и др.; произшествия;    
  Диагностично-регулировъчна Стандарти, вътрешни и    
  апаратура за електрическото външни критерии за    
  и електронното обзавеждане оценяване качеството на    
  на автотранспортната работата.    
  техника;      
  Миялна техника и      
  приспособления, техника за      
  гресиране и мазане,      
  бояджийска и      
  дървообработваща техника и      
  инструменти;      
  Работни канали и естакади;      
  Оборудване на складово      
  стопанство;      
  Автотранспортна техника и      
  нейните агрегати;      
  Предпазни средства: работно      
  облекло, шапка, очила,      
  работни ръкавици, антифони,      
  каски, маски, ботуши; скари и      
  настилки, предпазни решетки      
  и престилки и др.; предпазни,      
  предупредителни и      
  забранителни знаци, надписи      
  и табели.      
6. Планира, организира, Експлоатационни материали: Основни експлоатационни Демонтажно-монтажни Отговорност;
контролира и извършва горива; масла (двигателни, материали и работни флуиди - операции; Изпълнителност;
безопасна експлоатация трансмисионни и др.); приложение, свойства, Работа с Стриктност;
на автотранспортна пластични смазки съхранение и транспортиране, контролно-измерителна Психическа устойчивост;
техника (антифрикционни, преработка, рециклиране или техника - инструменти, уреди, Физическа
(товаро-пътнически консервационни, унищожаването им; апарати и др.; издръжливост и
потоци, складово, уплътнителни и др.); Предназначение, видове, Разчитане специфична работоспособност;
сервизно и гаражно технически течности изисквания, устройство и техническа и технологична Съобразителност;
стопанство, безопасност (охлаждащи, хидравлични, действие към: документация; Адекватност на
на движението по спирачни, амортисьорни, - охладителни и мазилни Работа със стандарти, действията в конкретна
пътищата и др.). консервационни, за системи в ДВГ; каталози, технически ситуация;
  отстраняване на нагар и др.), - горивни системи; паспорти, наредби, Бърза и точна преценка
  електролити, добавки и др.; - запалителни и пускови инструкции за експлоатация и и реакция;
  миещи препарати, флюси, системи в ДВГ - обслужване, фирмени Комуникативност и
  шлайфпасти, полирпасти и електромеханична, нормали и др.; умения за работа в екип;
  др.; електростартерна и Планиране, организиране и Лоялност;
  Механични, електрически, електронна; извършване на: Етичност и коректност;
  пневматични и др. преносими - силово предаване - техническа диагностика на Дисциплинираност;
  инструменти и (механично, ДВГ и автотранспортна Сръчност и прецизност;
  приспособления: електромеханично, техника; Инициативност и
  Монтьорски: отвертки, чукове, хидромеханично и - техническо обслужване; способност за вземане
  секачи, пили, гаечни ключове, пневматично) в - дейности със спомагателна на самостоятелни
  универсални и специални автотранспортната техника; техника, инструменти и решения.
  винтови скоби, универсални и - ходова част, кабина, приспособления;  
  специални клещи, подвижна каросерия (купе), преден Планиране и осигуряване на  
  лампа и др.; изаден мост, окачване надеждна и безопасна  
  Повдигателни съоръжения: (механично, експлоатация на  
  крикове, товарозахватни електромеханично, автотранспортната техника;  
  приспособления, въжета, хидромеханично и Планиране и използване на  
  вериги, стойки и др.; пневматично), различните предмети и  
  Работни канали и естакади; електронно-стабилизиращи средства на труда;  
  Оборудване на складово системи, рама, колела и гуми; Планиране и организиране на  
  стопанство; - системи за управление - ефективно използване на  
  Автотранспортна техника и спирачна и кормилна; материалните и финансовите  
  нейните агрегати; - антиблокировъчни спирачни ресурси;  
  Предпазни средства: работно системи; Правилно и безопасно  
  облекло, шапка, очила, - електрическо и електронно управление на моторното  
  работни ръкавици, антифони, управление на кормилна превозно средство и  
  каски, маски, ботуши; скари и система; поведение при  
  настилки, маски, предпазни - източници на ток, пътнотранспортни  
  решетки и престилки и др.; електрообзавеждане; произшествия;  
  предпазни, предупредителни Допълнително оборудване на Планиране, организиране и  
  и забранителни знаци, автотранспортната техника контролиране на:  
  надписи и табели. (системи за обезопасяване, товаро-пътнически потоци;  
    алармени и блокиращи складово, сервизно и гаражно  
    системи, климатици и стопанство; безопасност на  
    климатроници, навигационни движението по пътищата и  
    системи и др.); др.;  
    Методи за поддържане Прилагане на нормативната  
    технически изправно база за структурата и  
    състояние на правомощията на  
    автотранспортната техника; длъжностните лица във  
    Технологията за извършване фирмата и  
    на: взаимоотношенията при  
    - демонтажно-монтажни изпълнение на трудовите  
    операции, както и за задължения с други фирми и  
    последиците от неспазването; институции;  
    - регулировки и центровки и Спазване на изискванията на  
    последиците от неспазването; наредба за съществените  
    - видове техническо изисквания и оценяване  
    обслужване, както и съответствието на машините;  
    последиците от неспазването; Планиране и осигуряване на  
    Отговорности, които поема за: здравословни и безопасни  
    - надеждна и безопасна условия на труд;  
    експлоатация на Осигуряване и използване на  
    автотранспортната техника; лични предпазни средства;  
    - материални, финансови и Спазване на изискванията за  
    човешки ресурси; организация на труда и  
    - осигуряване на работното място;  
    здравословни и безопасни Изготвяне и спазване на  
    условия на труд; предписания и графици;  
    Различни предмети и Оценяване на качеството на  
    средства на труда и работата в съответствие със  
    приложението им; стандарти, вътрешни и  
    Технически показатели за външни критерии.  
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Правилно и безопасно    
    управление на моторното    
    превозно средство и    
    поведение при    
    пътно-транспортни    
    произшествия;    
    Взаимоотношения с други    
    фирми и институции при    
    изпълнение на трудовите    
    задължения;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване на качеството на    
    работата.    
7. Участва в Машини, агрегати и Отговорности, които поема за: Прилагане на нормативни Отговорност,
управлението на съоръжения; - надеждна и безопасна документи, свързани с Изпълнителност;
автотранспортното Оборудване на складово експлоатация на дейността; стриктност;
предприятие. стопанство; автотранспортната техника; Изготвяне и съхраняване на Психическа устойчивост;
  Автотранспортна техника и - материални, финансови и специфична техническа и Физическа
  нейните агрегати; човешки ресурси; технологична документация, издръжливост и
  Офис техника, - осигуряване на предписания и графици; работоспособност;
  комуникационни средства, здравословни и безопасни Работа със стандарти, Съобразителност;
  консумативи, материали, условия на труд; каталози, технически Адекватност на
  компютър с програмни Цени и ценообразуване на паспорти, наредби, действията в конкретна
  продукти; стоки и услуги; инструкции за експлоатация и ситуация;
  Нормативни документи, Нормативни актове, свързани обслужване, фирмени Бърза и точна преценка
  формуляри, бланки; с дейността; нормали и др.; и реакция;
  Кaсов апарат; Съдържание на договорите; Изготвяне на договори; Комуникативност и
  Предпазни средства; Приходи и разходи на Ценообразуване на стоки и умения за работа в екип;
    фирмата; услуги; Лоялност;
    Особености на пазара на този Изготвяне на спецификации и Етичност и коректност;
    тип услуга и участващите в оферти; Дисциплинираност;
    него субекти (клиенти, Проучване възможностите на Сръчност и прецизност;
    конкуренти, партньори). пазара и управление на Инициативност и
      продажбите; способност за вземане
      Организация на рекламната на самостоятелни
      дейност на фирмата; решения.
      Попълване на първични  
      счетоводни документи;  
      Изготвяне на документи за  
      държавно обществено  
      осигуряване и здравно  
      осигуряване;  
      Осъществяване на  
      комуникация в предприятието,  
      с други фирми и институции, с  
      клиенти и партньори;  
      Правилно водене и  
      съхраняване на необходимата  
      документация.  
8. Оценява качеството Конструкционно-ремонтни и Основни Разчитане и изготвяне на Отговорност;
на работата. експлоатационни материали; конструкционно-ремонтни и технологични схеми и карти и Изпълнителност;
  Шлосерски, измерителни; експлоатационни материали и друга специфична техническа Стриктност;
  монтьорски и др. инструменти работни флуиди; и технологична документация; Психическа устойчивост;
  и приспособления; Основни понятия в Работа със стандарти, Физическа
  Металорежещи и техническата механика; каталози, технически издръжливост и
  металообработващи машини, Основи на електротехниката и паспорти, наредби, работоспособност;
  повдигателни съоръжения, електрониката; инструкции за експлоатация и Съобразителност;
  специализирана апаратура; Основни принципи на обслужване, тарифи, Адекватност на
  Работни канали и естакади; автоматизацията и фирмени нормали и др.; действията в конкретна
  Оборудване на складово автоматичните устройства; Планиране, организиране, ситуация;
  стопанство; Основни видове двигатели с анализиране, контролиране и Бърза и точна преценка
  Автотранспортна техника и вътрешно горене (ДВГ) и оценяване на: и реакция;
  нейните агрегати; други нетрадиционни - диагностика, техническо Комуникативност и
  Предпазни средства. двигатели, използвани в обслужване, ремонт и умения за работа в екип;
    автотранспортната техника - експлоатация на Лоялност;
    устройство и действие на автотранспортната техника; Етичност и коректност;
    механизмите и системите им; - ефективно използване на Дисциплинираност;
    Основни видове материалните, човешките Сръчност и прецизност;
    автотранспортна техника - ифинансовите ресурси; Инициативност и
    предназначение, устройство - товаро-пътнически потоци, способност за вземане
    и действие на силово складово, сервизно и гаражно на самостоятелни
    предаване, ходова част, стопанство, безопасност на решения.
    кабина, каросерия (купе), движението по пътищата и  
    преден и заден мост, др.).  
    окачване, системи за Спазване на изискванията на  
    управление (спирачна и Наредба за съществените  
    кормилна) и др., изисквания и оценяване  
    електрообзавеждане, съответствието на машините;  
    електро- и допълнително Спазване на изискванията за  
    оборудване; организация на труда и  
    Методи и средства за работното място;  
    поддържане в технически Изготвяне и спазване на  
    изправно състояние на предписания и графици;  
    автотранспортната техника - Оценяване на качеството на  
    технологична работата в съответствие със  
    последователност и стандарти, вътрешни и  
    технология за извършване на външни критерии.  
    диагностика,    
    демонтажно-монтажни    
    операции, видове техническо    
    обслужване и ремонти, както    
    и последиците от    
    неспазването им;    
    Отговорности, които поема за:    
    - надеждна и безопасна    
    експлоатация на    
    автотранспортната техника;    
    - материални, финансови и    
    човешки ресурси;    
    - осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Различни предмети и    
    средства на труда и    
    приложението им;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Структура и правомощията на    
    длъжностните лица във    
    фирмата;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
9. Организира и Конструкционно-ремонтни и Техника на безопасност, Планиране, организиране и Отговорност;
отговаря за спазване експлоатационни материали; хигиена и охрана на труда, контролиране на дейностите, Изпълнителност;
изискванията за техника Шлосерски; измерителни; пожарна и аварийна свързани с осигуряване на Стриктност;
на безопасност, хигиена монтьорски и др. инструменти безопасност при работа с безопасни условия на труд; Психическа устойчивост;
и охрана на труда, и приспособления; основни Работа с нормативни Физическа
пожарна и аварийна Металорежещи и конструкционно-ремонтни документи; издръжливост и
безопасност на металообработващи машини, експлоатационни материали и Осигуряване и използване на работоспособност;
определените работни повдигателни съоръжения, работни флуиди, както и лични предпазни средства; Съобразителност;
места. специализирана апаратура; последиците от неспазването Спазване на изискванията за Адекватност на
  Работни канали и естакади; им; организация на труда и действията в конкретна
  Оборудване на складово Техника на безопасност, работното място; ситуация;
  стопанство; хигиена и охрана на труда, Изготвяне и спазване на Бърза и точна преценка
  Автотранспортна техника и пожарна и аварийна предписания и графици. и реакция;
  нейните агрегати; безопасност при   Комуникативност и
  Предпазни средства: работно демонтажно-монтажни   умения за работа в екип;
  облекло, шапка, очила, операции, диагностика,   Лоялност;
  работни ръкавици, антифони, техническо обслужване,   Етичност и коректност;
  каски, маски, ботуши; скари и ремонт и експлоатация на:   Дисциплинираност;
  настилки, маски, предпазни - основни видове двигатели с   Сръчност и прецизност;
  решетки и престилки и др.; вътрешно горене (ДВГ) и   Инициативност и
  предпазни, предупредителни други нетрадиционни   способност за вземане
  и забранителни знаци, двигатели, използвани в   на самостоятелни
  надписи и табели; автотранспортната техника,   решения.
  Нормативни документи, както и последиците от    
  свързани с дейността: неспазването им;    
  кодекси, закони, - основни видове    
  постановления, правилници, автотранспортна техника,    
  наредби, инструкции, както и последиците от    
  правила, указания и неспазването им;    
  вътрешнофирмени документи Техника на безопасност,    
  (заповеди, писма, указания, хигиена и охрана на труда,    
  длъжностни характеристики и пожарна и аварийна    
  др.). безопасност при оборудване    
    на работни помещения,    
    канали, естакади и складово    
    стопанство, както и    
    последиците от неспазването    
    им;    
    Отговорности, които поема за    
    надеждната и безопасна    
    експлоатация на    
    автотранспортната техника;    
    за материални, финансови и    
    човешки ресурси; Технически    
    показатели за надеждна    
    работа и норми за    
    отклонение;    
    Правилно и безопасно    
    управление на моторното    
    превозно средство и    
    поведение при    
    пътно-транспортни    
    произшествия;    
    Нормативна база за    
    структурата и правомощията    
    на длъжностните лица във    
    фирмата и    
    взаимоотношенията с други    
    фирми и институции при    
    изпълнение на трудовите    
    задължения.    
Специалност 5250102 "Пътно-строителна техника"
1. Да изготвя и Чертожни инструменти и Основни Работа с Отговорност;
използва техническа, приспособления; конструкционно-ремонтни контролно-измерителна Изпълнителност;
конструктивна и Измерителни уреди: ролетки, материали - приложение, техника - инструменти, уреди, Стриктност;
технологична шублери, резбомери, състав и свойства, апарати и др.; Психическа устойчивост;
документация. калибри, хлабинометри, маркиране и технологии на Разчитане и изготвяне на Физическа издръжливост
  микрометри, индикаторни обработването им; технологични схеми и карти, и работоспособност;
  часовници и др.; Основни експлоатационни технически детайлни и сборни Съобразителност;
  Машини, агрегати и материали и работни чертежи и друга специфична Адекватност на действията
  съоръжения; флуиди - приложение, техническа и технологична в конкретна ситуация;
  Компютър и софтуерни свойства, съхранение и документация; Бърза и точна преценка и
  продукти; транспортиране, Работа със стандарти, реакция;
  Офис техника. преработка, рециклиране каталози, технически Комуникативност и умения
    или унищожаването им; паспорти, наредби, за работа в екип;
    Основни понятия в инструкции за експлоатация и Лоялност;
    техническата механика - обслужване, фирмени Етичност и коректност;
    статика, кинематика и нормали и др.; Дисциплинираност;
    съпротивление на Планиране и използване на Сръчност и прецизност;
    материалите, основи на различните предмети и Инициативност и
    взаимозаменяемостта, средства на труда; способност за вземане на
    машинни елементи Планиране и организиране на самостоятелни решения.
    (съединения, лагерни ефективно използване на  
    възли, съединители, материалните и финансовите  
    предавки и др.); ресурси;  
    Основи на Планиране и осигуряване на  
    електротехниката и здравословни и безопасни  
    електрониката, основни условия на труд;  
    принципи на Спазване на изискванията на  
    автоматизацията и наредбата за съществените  
    автоматичните устройства; изисквания и оценяване  
    Основни видове двигатели съответствието на машините;  
    с вътрешно горене (ДВГ), Осигуряване и използване на  
    понятия и принципи на лични предпазни средства;  
    термодинамиката, основни Спазване на изискванията за  
    механизми и системи и организация на труда и  
    предназначението им; работното място;  
    Принципа на действие и Изготвяне и спазване на  
    общо устройство на други предписания, графици и  
    нетрадиционни двигатели, работни проекти за  
    използвани в организация и изпълнение на  
    пътно-строителната техника строителството.  
    - газотурбинни,    
    ротационно-бутални, с    
    външно горене и други с    
    алтернативни източници на    
    енергия;    
    Идеални и действителни    
    термодинамични процеси и    
    параметрите им в ДВГ;    
    Предназначение, видове,    
    изисквания, устройство и    
    действие на:    
    - охладителни и мазилни    
    системи в ДВГ;    
    - горивни системи;    
    - запалителни и пускови    
    системи в ДВГ -    
    електромеханична,    
    електростартерна и    
    електронна;    
    - силово предаване    
    (механично,    
    електромеханично,    
    хидромеханично и    
    пневматично) в    
    пътно-строителната техника;    
    - ходова част, кабина,    
    каросерия (купе), преден и    
    заден мост, окачване    
    (механично,    
    електромеханично,    
    хидромеханично и    
    пневматично),    
    електронно-стабилизиращи    
    системи, рама, колела и    
    гуми;    
    - системи за управление -    
    спирачна и кормилна;    
    - антиблокировъчни    
    спирачни системи;    
    - електрическо и електронно    
    управление на кормилна    
    система;    
    - източници на ток,    
    електрообзавеждане;    
    Допълнително оборудване    
    на пътно-строителната    
    техника (системи за    
    обезопасяване, алармени и    
    блокиращи системи,    
    климатици и климатроници,    
    навигационни системи и    
    др.);    
    Методи и средства за    
    диагностика на    
    пътно-строителната техника;    
    Изисквания за оценяване    
    на техническото състояние    
    на детайли и възли;    
    Технология за извършване    
    на:    
    - демонтажно-монтажни    
    операции;    
    - регулировки и центровки;    
    - видовете техническо    
    обслужване;    
    - дефектация и видовете    
    ремонти;    
    Методи за възстановяване    
    на детайлите и възлите;    
    Технологичната    
    последователност и    
    технологията за    
    извършване на операции с    
    различни видове почви и    
    пътни настилки с    
    пътно-строителна техника;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Отговорности, които поема    
    за осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване на качеството на    
    работата.    
2. Организира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност;
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
демонтаж, монтаж, метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
центровки и пластмаси и полимерни състав и свойства, Работа с Психическа устойчивост;
регулировки на материали (епоксидни лепила, маркиране; контролно-измерителна Физическа издръжливост
механизми, системи и каучук и гумени изделия и Основни експлоатационни техника - инструменти, уреди, и работоспособност;
агрегати на др.); стъкло, стъклопласти и материали и работни апарати и др.; Съобразителност;
пътностроителната др.; текстилни, целулозни и флуиди - приложение, Работа с Адекватност на действията
техника. метални филтриращи свойства, съхранение и диагностично-регулировъчна в конкретна ситуация;
  елементи; металокерамика, транспортиране, апаратура за електрическото Бърза и точна преценка и
  термо- и преработка, рециклиране и електронното обзавеждане реакция;
  маслоустойчивиматериали, или унищожаването им; на пътно-строителната Комуникативност и умения
  уплътнителни, изолационни и Основни понятия в техника; за работа в екип;
  др.; техническата механика - Разчитане на технологични Лоялност; Етичност и
  Експлоатационни материали: основи на схеми и карти, коректност;
  горива; масла (двигателни, взаимозаменяемостта, техническидетайлни и сборни Дисциплинираност;
  трансмисионни и др.), машинни елементи чертежи и друга специфична Сръчност и прецизност;
  пластични смазки (съединения, лагерни техническа и технологична Инициативност и
  (антифрикционни, възли, съединители, документация; способност за вземане на
  уплътнителни и др.); предавки и др.); Работа със стандарти, самостоятелни решения.
  технически течности Основни видове двигатели каталози, технически  
  (охлаждащи, хидравлични, с вътрешно горене(ДВГ), паспорти, наредби,  
  спирачни, амортисьорни, за основни механизми и инструкции за експлоатация и  
  отстраняване на нагар и др.), системи и обслужване, фирмени  
  електролити, добавки и др.; предназначението им; нормали и др.;  
  миещи препарати и др.; Принцип на действие и Организиране и извършване  
  Механични, електрически, общо устройство на други на демонтажно-монтажни  
  пневматични и др. преносими нетрадиционни двигатели, операции при спазване на  
  инструменти и използвани в технологията и  
  приспособления: пътно-строителната техника технологичната им  
  Шлосерски: менгемета, - газотурбинни, последователност;  
  чукове, свредла, метчици, ротационно-бутални, с Организиране и извършване  
  плашки, райбери, шила, външно горене и други с на дейности със спомагателна  
  зенкери, ножовки, ножици, алтернативни източници на техника, инструменти и  
  секачи, телени четки, метални енергия; приспособления - миялна и  
  чертилки и стъргалки, Предназначение, видове, др.;  
  трасажна маса, призми и др.; изисквания, устройство и Организиране и извършване  
  Измерителни: ролетки, действие на: центровки и регулировки на  
  шублери, товарни вилки, - охладителни и мазилни възли и агрегати на  
  резбомери, калибри, системи в ДВГ; пътно-строителната техника;  
  хлабинометри, силомери, - горивни системи; Планиране и използване на  
  ариометри, микрометри, - запалителни и пускови различните предмети и  
  индикаторни часовници, системи в ДВГ - средства на труда;  
  компресомери, мултиметри, електромеханична, Планиране и организиране на  
  пробна лампа и др.; електростартерна и ефективно използване на  
  Монтьорски: комплексни, електронна; материалните ресурси;  
  универсални и - силово предаване Планиране и осигуряване на  
  специализирани за монтаж и (механично, здравословни и безопасни  
  демонтаж при ремонт и електромеханично, условия на труд;  
  техническо обслужване хидромеханично и Спазване на изискванията на  
  (отвертки, гаечни ключове, пневматично) в наредбата за съществените  
  динамометри, пътно-строителната техника; изисквания и оценяване  
  динамометричен ключ, - ходова част, кабина, съответствието на машините;  
  универсални и специални каросерия (купе), преден и Осигуряване и използване на  
  винтови скоби, универсални и заден мост, окачване лични предпазни средства;  
  специални клещи, люнети, (механично, Спазване на изискванията за  
  шабъри, нитачки, поялник, електромеханично, организация на труда и  
  накрайници) и др.; хидромеханично и работното място;  
  Машини, агрегати и пневматично), Изготвяне и спазване на  
  съоръжения: електронно-стабилизиращи предписания и графици;  
  Металорежещи и системи, рама, колела и Оценяване качеството на  
  металообработващи: режещи, гуми; работата в съответствие със  
  пробивни, резбонарезни; - верижна ходова част и стандарти, вътрешни и  
  хидравлични и механични управление; външни критерии.  
  преси; машини и апарати за - системи за управление -    
  заваряване; приспособления спирачна и кормилна;    
  за зачистване; - антиблокировъчни    
  винтонавиващи машини и спирачни системи;    
  приспособления - механични, - електрическо и електронно    
  пневматични, хидравлични и управление на кормилна    
  електрически; система;    
  Повдигателни съоръжения: - източници на ток;    
  крикове, подемници, - работното оборудване на    
  обръщател, електротелфери, пътно-строителната техника;    
  товарозахватни Допълнително оборудване    
  приспособления, конвейери и на пътно-строителната    
  транспортни ленти, въжета, техника (системи за    
  вериги, колички, стойки, обезопасяване, алармени и    
  станоци, колесарки и др.; блокиращи системи,    
  Специализирана апаратура: климатици и климатроници,    
  компресори; специализирани навигационни системи и    
  стендове за балансиране, др.);    
  демонтаж и монтаж на колела Изисквания за оценяване    
  и гуми, проверка и на техническото състояние    
  регулировка на спирачни и на детайли и възли;    
  кормилни системи, проверка и Технологична    
  регулировка на горивните последователност и    
  системи, проверка и технология за извършване    
  регулировка на осветителна на демонтажно-монтажни    
  система, газанализатор, операции, както и    
  димомер и др.; последиците от    
  Диагностично-регулировъчна неспазването им;    
  апаратура за електрическото Технологична    
  и електронното обзавеждане последователност и    
  на пътно-строителната технология за извършване    
  техника; на регулировки и центровки    
  Миялна техника и и последиците от    
  приспособления, техника за неспазването им;    
  гресиране и мазане; Отговорности, които поема    
  Работни канали и естакади; за надеждната и безопасна    
  Пътно-строителна техника и експлоатация на    
  нейните агрегати; пътно-строителната техника;    
  Предпазни средства: работно Различните предмети и    
  облекло, шапка, очила, средства на труда и    
  работни ръкавици, антифони, приложението им;    
  каски, маски, ботуши; скари и Технически показатели за    
  настилки, маски, предпазни надеждна работа и нормите    
  решетки и престилки и др.; за отклонение;    
  предпазни, предупредителни Отговорности, които поема    
  и забранителни знаци, за материални, финансови    
  надписи и табели. и човешки ресурси;    
    Отговорности, които поема    
    за осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
3. Извършва Конструкционно-ремонтни Основни Работа с Отговорност;
диагностика и контрол материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни контролно-измерителна Изпълнителност;
на техническото метали и техните сплави; материали - приложение, техника - инструменти, уреди, Стриктност;
състояние на пластмаси и полимерни състав и свойства, апарати и др.; Психическа устойчивост;
механизмите, системите материали (епоксидни лепила, маркиране и технологии на Работа с Физическа издръжливост
и агрегатите на каучук и гумени изделия и обработването им; диагностично-регулировъчна и работоспособност;
пътно-строителната др.); стъкло, стъклопласти и Основни експлоатационни апаратура за електрическото Съобразителност;
техника. др.; текстилни, целулозни и материали и работни и електронното обзавеждане Адекватност на действията
  метални филтриращи флуиди - приложение, на пътно-строителната в конкретна ситуация;
  елементи; металокерамика, свойства; техника; Бърза и точна преценка и
  термо- и маслоустойчиви Основни понятия в Изготвяне и разчитане на реакция;
  материали, лакобояджийски, техническата механика - технологични схеми и карти, Комуникативност и умения
  тапицерски, уплътнителни, статика, кинематика и технически детайлни и сборни за работа в екип;
  изолационни и др.; съпротивление на чертежи и друга специфична Лоялност;
  Експлоатационни материали: материалите, основи на техническа и технологична Етичност и коректност;
  горива; масла (двигателни, взаимозаменяемостта, документация; Дисциплинираност;
  трансмисионни и др.), машинни елементи Работа със стандарти, Сръчност и прецизност;
  пластични смазки (съединения, лагерни каталози, технически Инициативност и
  (антифрикционни, възли, съединители, паспорти, наредби, способност за вземане на
  консервационни, предавки и др.); инструкции за експлоатация и самостоятелни решения.
  уплътнителни и др.); Основи на обслужване, фирмени  
  технически течности електротехниката и нормали и др.;  
  (охлаждащи, хидравлични, електрониката, основни Организиране и извършване  
  спирачни, амортисьорни, принципи на на техническа диагностика на  
  консервационни, за автоматизацията и ДВГ и пътно-строителната  
  отстраняване на нагар и др.), автоматичните устройства; техника;  
  електролити, добавки и др.; Основни видове двигатели Оценка на годността на  
  миещи препарати, флюси, с вътрешно горене (ДВГ), детайли и възли;  
  шлайфпасти, полирпасти и понятия и принципи на Организиране и извършване  
  др.; термодинамиката, основни на дейности със спомагателна  
  Измерителни инструменти и механизми и системи и техника, инструменти и  
  приспособления: ролетки, предназначението им; приспособления и др.;  
  шублери, товарни вилки, Принцип на действие и Осигуряване на надеждна и  
  резбомери, калибри, общо устройство на други безопасна експлоатация на  
  хлабинометри, силомери, нетрадиционни двигатели, пътно-строителната техника;  
  ариометри, микрометри, използвани в Използване на различните  
  индикаторни часовници, пътно-строителната техника предмети и средства на  
  компресомери, мултиметри, - газотурбинни, труда;  
  пробна лампа и др.; ротационно-бутални, с Планиране и организиране на  
  Монтьорски инструменти и външно горене и други ефективно използване на  
  приспособления: комплексни, алтернативни източници на материалните ресурси;  
  универсални и енергия; Правилно и безопасно  
  специализирани за монтаж и Идеални и действителни управление на моторното  
  демонтаж при ремонт и термодинамични процеси и превозно средство и  
  техническо обслужване - параметрите им в ДВГ; поведение при  
  динамометри, Предназначение, видове, пътнотранспортни  
  динамометричен ключ и др.; изисквания, устройство и произшествия;  
  Машини, агрегати и действие на: Планиране и осигуряване на  
  съоръжения; - охладителни и мазилни здравословни и безопасни  
  Специализирана апаратура: системи в ДВГ; условия на труд;  
  компресори; специализирани - видове горивни системи; Спазване на изискванията на  
  стендове за балансиране, - видове запалителни и наредбата за съществените  
  демонтаж имонтаж на колела пускови системи в ДВГ - изисквания и оценяване  
  и гуми, проверка и електромеханична, съответствието на машините;  
  регулировка на спирачни и електростартерна и Осигуряване и използване на  
  кормилни системи, проверка и електронна; лични предпазни средства;  
  регулировка на горивните - силово предаване Спазване на изискванията за  
  системи, проверка и (механично, организация на труда и  
  регулировка на осветителна електромеханично, работното място;  
  система, газанализатор, хидромеханично и Изготвяне и спазване на  
  димомер и др.; пневматично) в предписания и графици;  
  Диагностично-регулировъчна пътно-строителната техника; Оценяване качеството на  
  апаратура за електрическото - ходова част, кабина, работата в съответствие със  
  и електронното обзавеждане каросерия (купе), преден и стандарти, вътрешни и  
  на пътно-строителната заден мост, окачване външни критерии.  
  техника; (механично,    
  Работни канали и естакади; електромеханично,    
  Пътно-строителна техника и хидромеханично и    
  агрегатите й; пневматично),    
  Предпазни средства: работно електронно-стабилизиращи    
  облекло, шапка, очила, системи, рама, колела и    
  работни ръкавици, антифони, гуми;    
  каски, маски, ботуши; скари и - системи за управление -    
  настилки, маски, предпазни спирачна и кормилна;    
  решетки и престилки и др.; - антиблокировъчни    
  предпазни, предупредителни спирачни системи;    
  и забранителни знаци, - устройство и действие на    
  надписи и табели. електрическо и електронно    
    управление на кормилна    
    система;    
    - ток, електрообзавеждане;    
    - работното оборудване на    
    пътно-строителната техника;    
    Допълнително оборудване    
    на пътно-строителната    
    техника (системи за    
    обезопасяване, алармени и    
    блокиращи системи,    
    климатици и климатроници,    
    навигационни системи и    
    др.);    
    Методи и средства за    
    диагностика на    
    пътно-строителната техника;    
    Изисквания за оценяване    
    на техническото състояние    
    на детайли и възли;    
    Технологична    
    последователност и    
    технологията за    
    извършване на дефектация    
    (съставяне карта на    
    дефектите), както и    
    последиците от    
    неспазването й;    
    Отговорности, които поема    
    за надеждната и безопасна    
    експлоатация на    
    пътно-строителната техника;    
    Различни предмети и    
    средства на труда и    
    приложението им;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Отговорности, които поема    
    за материални и човешки    
    ресурси;    
    Отговорности, които поема    
    за осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване на качеството на    
    работата.    
4. Планира, организира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност;
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
дейностите при метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
техническото пластмаси и полимерни състав и свойства, Работа с Психическа устойчивост;
обслужване на материали (епоксидни лепила, маркиране и технологии на контролно-измерителна Физическа издръжливост
пътно-строителната каучук и гумени изделия и обработването им; техника - инструменти, уреди, и работоспособност;
техника, като използва др.); стъкло, стъклопласти и Основни експлоатационни апарати и др.; Съобразителност;
ефективно др.; текстилни, целулозни и материали и работни Работа с Адекватност на действията
експлоатационни метални филтриращи флуиди - приложение, диагностично-регулировъчна в конкретна ситуация;
материали. елементи; металокерамика, свойства, съхранение и апаратура за електрическото Бърза и точна преценка и
  термо- и маслоустойчиви транспортиране, и електронното обзавеждане реакция; Комуникативност
  материали, лакобояджийски, преработка, рециклиране на пътно-строителната и умения за работа в екип;
  тапицерски, уплътнителни, или унищожаването им; техника; Разчитане на Лоялност;
  изолационни и др.; Основни понятия в технологични схеми и карти, Етичност и коректност;
  Експлоатационни материали: техническата механика - технически детайлни и сборни Дисциплинираност;
  горива; масла (двигателни, съпротивление на чертежи и друга специфична Сръчност и прецизност;
  трансмисионни и др.), материалите, основи на техническа и технологична Инициативност и
  пластични смазки взаимозаменяемостта, документация; способност за вземане на
  (антифрикционни, машинни елементи Работа със стандарти, самостоятелни решения.
  консервационни, (съединения, лагерни каталози, технически  
  уплътнителни идр.); възли, съединители, паспорти, наредби,  
  технически течности предавки и др.); инструкции за експлоатация и  
  (охлаждащи, хидравлични, Основи на обслужване, фирмени  
  спирачни, амортисьорни, електротехниката и нормали и др.;  
  консервационни, за електрониката, основни Оценка годността на детайли  
  отстраняване на нагар и др.), принципи на и възли;  
  електролити, добавки и др.; автоматизацията и Организиране и извършване  
  миещи препарати, флюси, автоматичните устройства; на демонтажно-монтажни  
  шлайфпасти, полирпасти и Предназначение, видове, операции при спазване на  
  др.; изисквания, устройство и технологията и  
  Механични, електрически, действие на: технологичната им  
  пневматични и др. преносими - охладителни и мазилни последователност;  
  инструменти и системи в ДВГ; Планиране, организиране и  
  приспособления: - горивни системи; извършване на видовете  
  Шлосерски: менгемета, - запалителни и пускови техническо обслужване при  
  чукове, свредла, метчици, системи в ДВГ - спазване на технологията и  
  плашки, райбери, шила, електромеханична, технологичната  
  зенкери, ножовки, ножици, електростартерна и последователност;  
  секачи, телени четки, метални електронна; Организиране и извършване  
  чертилки и стъргалки, - силово предаване на дейности със спомагателна  
  трасажна маса, призми и др.; (механично, техника, инструменти и  
  Измерителни: ролетки, електромеханично, приспособления - миялна  
  шублери, товарни вилки, хидромеханично и лако-бояджийска, тапицерска,  
  резбомери, калибри, пневматично) в дървообработваща и др.;  
  хлабинометри, силомери, пътно-строителната техника; Организиране и извършване  
  ариометри, микрометри, - ходова част, кабина, центровки и регулировки на  
  индикаторни часовници, каросерия (купе), преден и възли и агрегати на  
  компресомери, мултиметри, заден мост, окачване пътно-строителната техника;  
  пробна лампа и др.; (механично, Планиране и осигуряване на  
  Монтьорски: комплексни, електромеханично, надеждна и безопасна  
  универсални и хидромеханично и експлоатация на  
  специализирани техническо пневматично), пътно-строителната техника;  
  обслужване (отвертки, гаечни електронно-стабилизиращи Планиране и използване на  
  ключове, динамометри, системи, рама, колела и различните предмети и  
  динамометричен ключ, гуми; средства на труда;  
  универсални и специални - верижна ходова част и Планиране и организиране на  
  винтови скоби, универсални и нейното управление; ефективно използване на  
  специални клещи, шабъри, - системи за управление - материалните ресурси;  
  нитачки, поялник, накрайници) спирачна и кормилна; Правилно и безопасно  
  и др.; - антиблокировъчни управление на моторното  
  Повдигателни съоръжения: спирачни системи; превозно средство и  
  крикове, подемници, - електрическо и електронно поведение при  
  обръщател, електротелфери, управление на кормилна пътно-транспортни  
  товарозахватни система; произшествия;  
  приспособления, конвейери и - източници на ток, Планиране и осигуряване на  
  транспортни ленти, въжета, електрообзавеждане; здравословни и безопасни  
  вериги, колички, стойки, - работно оборудване на условия на труд;  
  станоци, колесарки и др.; пътно-строителната техника; Спазване на изискванията на  
  Специализирана апаратура: Допълнително оборудване наредбата за съществените  
  компресори; специализирани на пътно-строителната изисквания и оценяване  
  стендове за балансиране, техника (системи за съответствието на машините;  
  демонтаж и монтаж на колела обезопасяване, алармени и Осигуряване и използване на  
  и гуми, проверка и блокиращи системи, лични предпазни средства;  
  регулировка на спирачни и климатици и климатроници, Спазване на изискванията за  
  кормилни системи, проверка и навигационни системи и организация на труда и  
  регулировка на горивните др.); работното място;  
  системи, проверка и Методи за поддържане Изготвяне и спазване на  
  регулировка на осветителна технически изправно предписания и графици;  
  система, газанализатор, състояние на Оценяване на качеството на  
  димомер и др.; пътно-строителната техника; работата в съответствие със  
  Диагностично-регулировъчна Изисквания за оценяване стандарти, вътрешни и  
  апаратура за електрическото на техническото състояние външни критерии.  
  и електронното обзавеждане на детайли и възли;    
  на пътно-строителната Технология за извършване    
  техника; на:    
  Миялна техника и - демонтажно-монтажни    
  приспособления, техника за операции, както и    
  гресиране и мазане, последиците от    
  бояджийска и неспазването;    
  дървообработваща техника и - регулировки и центровки и    
  инструменти; последиците от    
  Работни канали и естакади; неспазването;    
  Оборудване на складово - видове техническо    
  стопанство; обслужване, както и    
  Пътно-строителна техника и последиците от    
  нейните агрегати; неспазването;    
  Предпазни средства: работно Отговорности, които поема    
  облекло, шапка, очила, за:    
  работни ръкавици, антифони, - надеждната и безопасна    
  каски, маски, ботуши; скари и експлоатация на    
  настилки, маски, предпазни пътно-строителната техника;    
  решетки и престилки и др.; - материални, финансови и    
  предпазни, предупредителни човешки ресурси;    
  и забранителни знаци, - осигуряване на    
  надписи и табели. здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Различни предмети и    
    средства на труда и    
    приложението им;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване на качеството на    
    работата.    
5. Планира, организира, Конструкционно-ремонтни Основни Основни шлосерски операции; Отговорност;
контролира и извършва материали: черни и цветни конструкционно-ремонтни Демонтажно-монтажни Изпълнителност;
ремонт на метали и техните сплави; материали - приложение, операции; Стриктност;
пътно-строителната пластмаси и полимерни състав и свойства, Работа с Психическа устойчивост;
техника, като използва материали (епоксидни лепила, маркиране и технологии на контролно-измерителна Физическа издръжливост
ефективно каучук и гумени изделия и обработването им; техника - инструменти, уреди, и работоспособност;
конструктивни и др.); стъкло, стъклопласти и Основни експлоатационни апарати и др.; Съобразителност;
експлоатационни др.; текстилни, целулозни и материали и работни Работа с Адекватност на действията
материали. метални филтриращи флуиди - приложение, диагностично-регулировъчна в конкретна ситуация;
  елементи; металокерамика, свойства, съхранение и апаратура за електрическото Бърза и точна преценка и
  термо- и маслоустойчиви транспортиране, и електронното обзавеждане реакция;
  материали, лакобояджийски , преработка, рециклиране на пътно-строителната Комуникативност и умения
  тапицерски, уплътнителни, или унищожаването им; техника; за работа в екип;
  изолационни и др.; Основни понятия в Разчитане на технологични Лоялност;
  Експлоатационни материали: техническата механика - схеми и карти, технически Етичност и коректност;
  горива; масла (двигателни, основи на детайлни и сборни чертежи и Дисциплинираност;
  трансмисионни и др.), взаимозаменяемостта, друга специфична техническа Сръчност и прецизност;
  пластични смазки машинни елементи и технологична документация; Инициативност и
  (антифрикционни, (съединения, лагерни Работа със стандарти, способност за вземане на
  консервационни, възли, съединители, каталози, технически самостоятелни решения.
  уплътнителни и др.); предавки и др.); паспорти, наредби,  
  технически течности Предназначение, видове, инструкции за експлоатация и  
  (охлаждащи, хидравлични, изисквания, устройство и обслужване, фирмени  
  спирачни, амортисьорни, действие на: нормали и др.;  
  консервационни, за - охладителни и мазилни Планиране, организиране и  
  отстраняване на нагар и др.), системи в ДВГ; извършване на:  
  електролити, добавки и др.; - горивни системи; - центровки и регулировки на  
  миещи препарати, флюси, - запалителни и пускови възли и агрегати на  
  шлайфпасти, полирпасти и системи в ДВГ - пътно-строителната техника;  
  др.; електромеханична, - технически изпитвания на  
  Механични, електрически, електростартерна и ДВГ и пътно-строителната  
  пневматични и др. преносими електронна; техника;  
  инструменти и - силово предаване - демонтажно-монтажни  
  приспособления: (механично, операции при спазване на  
  Шлосерски: менгемета, електромеханично, технологията и  
  чукове, свредла, метчици, хидромеханично и технологичната  
  плашки, райбери, шила, пневматично) в последователност;  
  зенкери, ножовки, ножици, пътно-строителната техника; - дейности със спомагателна  
  секачи, телени четки, метални - ходова част, кабина, техника, инструменти и  
  чертилки и стъргалки, каросерия (купе), преден и приспособления - миялна,  
  трасажна маса, призми и др.; заден мост, окачване лако-боя джийска,  
  Измерителни: ролетки, (механично, тапицерска,  
  шублери, товарни вилки, електромеханично, дървообработваща и др.;  
  резбомери, калибри, хидромеханично и - видове ремонти;  
  хлабинометри, силомери, пневматично), Оценка на годността на  
  ариометри, микрометри, електронно-стабилизиращи детайли и възли;  
  индикаторни часовници, системи, рама, колела и Осигуряване на надеждна и  
  компресомери, мултиметри, гуми; безопасна експлоатация на  
  пробна лампа и др.; - верижната ходова част и пътно-строителната техника;  
  Монтьорски: комплексни, управлението й; Планиране и използване на  
  универсални и - системи за управление - различните предмети и  
  специализирани за монтаж и спирачна и кормилна; средства на труда;  
  демонтаж при ремонт и - антиблокировъчни Организиране на ефективно  
  техническо обслужване спирачни системи; използване на материалните  
  (отвертки, гаечни ключове, - електрическо и електронно ресурси;  
  динамометри, управление на кормилна Правилно и безопасно  
  динамометричен ключ, система; управление на моторното  
  универсални и специални - източници на ток, превозно средство и  
  винтови скоби, универсални и електрообзавеждане; поведение при  
  специални клещи, люнети, - работно оборудване на пътно-транспортни  
  шабъри, нитачки, поялник, пътно-строителната техника; произшествия;  
  накрайници) и др.; Допълнително оборудване Планиране и осигуряване на  
  Машини, агрегати и на пътно-строителната здравословни и безопасни  
  съоръжения: техника (системи за условия на труд;  
  Металорежещи и обезопасяване, алармени и Спазване на изискванията на  
  металообработващи: режещи, блокиращи системи, наредбата за съществените  
  пробивни, разстъргващи, климатици и климатроници, изисквания и оценяване  
  резбонарезни, шлифовъчни навигационни системи и съответствието на машините;  
  машини; хидравлични и др.); Осигуряване и използване на  
  механични преси; машини и Изисквания за оценяване лични предпазни средства;  
  апарати за заваряване; на техническото състояние Спазване на изискванията за  
  приспособления за на детайли и възли; организация на труда и  
  зачистване; винтонавиващи Технология за извършване работното място;  
  машини и приспособления - на: Изготвяне и спазване на  
  механични, пневматични, - демонтажно-монтажни предписания и графици;  
  хидравлични и електрически; операции, както и Оценяване качеството на  
  Повдигателни съоръжения: последиците от работата в съответствие със  
  крикове, подемници, неспазването; стандарти, вътрешни и  
  обръщател, електротелфери, - регулировки и центровки и външни критерии.  
  товарозахватни последиците от    
  приспособления, конвейери и неспазването;    
  транспортни ленти, въжета, - дефектация и видовете    
  вериги, колички, стойки, ремонти, както и    
  станоци, колесарки и др.; последиците от    
  Специализирана апаратура: неспазването;    
  компресори; специализирани Методи за възстановяване    
  стендове за балансиране, на детайлите и възлите;    
  демонтаж и монтаж на колела Отговорности, които поема    
  и гуми, проверка и за:    
  регулировка на спирачни и - надеждна и безопасна    
  кормилни системи, проверка и експлоатация на    
  регулировка на горивните пътно-строителната техника;    
  системи, проверка и - материални, финансови и    
  регулировка на осветителна човешки ресурси;    
  система, газанализатор, - правилно и безопасно    
  димомер и др.; управление на моторното    
  Диагностично-регулировъчна превозно средство и    
  апаратура за електрическото поведение при    
  и електронното обзавеждане пътно-транспортни    
  на пътно-строителната произшествия;    
  техника; - осигуряване на    
  Миялна техника и здравословни и безопасни    
  приспособления, техника за условия на труд;    
  гресиране и мазане, Различни предмети и    
  бояджийска и средства на труда и    
  дървообработваща техника и приложението им;    
  инструменти; Технически показатели за    
  Работни канали и естакади; надеждна работа и нормите    
  Оборудване на складово за отклонение;    
  стопанство; Стандарти, вътрешни и    
  Пътно-строителна техника и външни критерии за    
  нейните агрегати; оценяване на качеството на    
  Предпазни средства: работно работата.    
  облекло, шапка, очила,      
  работни ръкавици, антифони,      
  каски, маски, ботуши; скари и      
  настилки, маски, предпазни      
  решетки и престилки и др.;      
  предпазни, предупредителни      
  и забранителни знаци,      
  надписи и табели.      
6. Планира, организира, Експлоатационни материали: Основни експлоатационни Демонтажно-монтажни Отговорност;
контролира и извършва горива; масла (двигателни, материали и работни операции; Изпълнителност;
безопасна експлоатация трансмисионни и др.), флуиди - приложение, Работа с Стриктност;
на пътно-строителната пластични смазки свойства, съхранение и контролно-измерителна Психическа устойчивост;
техника - (антифрикционни, транспортиране, техника - инструменти, уреди, Физическа издръжливост
товаро-пътнически консервационни, преработка, рециклиране апарати и др.; и работоспособност;
потоци, складово, уплътнителни и др.); или унищожаването им; Разчитане на специфична Съобразителност;
сервизно и гаражно технически течности Предназначение, видове, техническа и технологична Адекватност на действията
стопанство, безопасност (охлаждащи, хидравлични, изисквания, устройство и документация; в конкретна ситуация;
на движението по спирачни, амортисьорни, действие на: Работа със стандарти, Бърза и точна преценка и
пътищата, технологични консервационни, за - охладителни и мазилни каталози, технически реакция;
схеми за движение по отстраняване на нагар и др.), системи в ДВГ; паспорти, наредби, Комуникативност и умения
строителната работна електролити, добавки и др.; - горивни системи; инструкции за експлоатация и за работа в екип;
площадка и др. миещи препарати, флюси, - запалителни и пускови обслужване, фирмени Лоялност;
  шлайфпасти, полирпасти и системи в ДВГ - нормали и др.; Етичност и коректност;
  др.; електромеханична, Планиране, организиране и Дисциплинираност;
  Механични, електрически, електростартерна и извършване на: Сръчност и прецизност;
  пневматични и др. преносими електронна; - техническа диагностика на Инициативност и
  инструменти и - силово предаване ДВГ и пътно-строителната способност за вземане на
  приспособления: (механично, техника; самостоятелни решения.
  Монтьорски: отвертки, чукове, електромеханично, - техническо обслужване;  
  секачи, пили, гаечни ключове, хидромеханично и - дейности със спомагателна  
  универсални и специални пневматично) в техника, инструменти и  
  винтови скоби, универсални и пътно-строителната техника; приспособления;  
  специални клещи, подвижна - ходова част, кабина, - надеждна и безопасна  
  лампа и др.; каросерия (купе), преден и експлоатация на  
  Повдигателни съоръжения: заден мост, окачване пътно-строителната техника;  
  крикове, товарозахватни (механично, - товаро-пътнически потоци,  
  приспособления, въжета, електромеханично, складово, сервизно и гаражно  
  вериги, стойки и др.; хидромеханично и стопанство, безопасност на  
  Работни канали и естакади; пневматично), движението по пътищата и  
  Оборудване на складово електронно-стабилизиращи др.  
  стопанство; системи, рама, колела и Планиране и използване на  
  Пътно-строителна техника и гуми; различните предмети и  
  нейните агрегати; - системи за управление - средства на труда;  
  Предпазни средства: работно спирачна и кормилна; Планиране и организиране на  
  облекло, шапка, очила, - антиблокировъчни ефективно използване на  
  работни ръкавици, антифони, спирачни системи; материалните и финансовите  
  каски, маски, ботуши; скари и - електрическо и електронно ресурси;  
  настилки, маски, предпазни управление на кормилна Правилно и безопасно  
  решетки и престилки и др.; система; управление на моторното  
  предпазни, предупредителни - източници на ток, превозно средство и  
  и забранителни знаци, електрообзавеждане; поведение при  
  надписи и табели. Допълнително оборудване пътно-транспортни  
    на автотранспортната произшествия;  
    техника (системи за Планиране, организиране и  
    обезопасяване, алармени и контролиране и осигуряване  
    блокиращи системи, на здравословни и безопасни  
    климатици и климатроници, условия на труд;  
    навигационни системи и Прилагане на нормативната  
    др.); база за структурата и  
    Методи за поддържане правомощията на  
    технически изправно длъжностните лица във  
    състояние на фирмата и  
    пътно-строителната техника; взаимоотношенията с други  
    Технология за извършване фирми и институции при  
    на: изпълнение на трудовите  
    - демонтажно-монтажни задължения; Спазване на  
    операции, както и изискванията на наредбата за  
    последиците от съществените изисквания и  
    неспазването; оценяване съответствието на  
    - регулировки и центровки и машините;  
    последиците от Осигуряване и използване на  
    неспазването; лични предпазни средства;  
    - технологична Спазване на изискванията за  
    последователност и видове организация на труда и  
    техническо обслужване, работното място;  
    както и последиците от Изготвяне и спазване на  
    неспазването; предписания и графици;  
    - операции с различни Оценяване качеството на  
    видове почви и настилки с работата в съответствие със  
    пътно-строителна техника; стандарти, вътрешни и  
    Отговорностите, които външни критерии.  
    поема за:    
    - надеждна и безопасна    
    експлоатация на    
    пътно-строителната техника;    
    - материални, финансови и    
    човешки ресурси;    
    - правилно и безопасно    
    управление на моторното    
    превозно средство и    
    поведение при    
    пътно-транспортни    
    произшествия;    
    - осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Различни предмети и    
    средства на труда и    
    приложението им;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Взаимоотношения с    
    клиенти, фирми и    
    институции при изпълнение    
    на трудовите задължения;    
    Основни понятия на    
    бизнес-комуникациите;    
    Организация на    
    експлоатацията на    
    пътно-строителната техника;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
7. Участва в Материали, инструменти и Отговорностите, които Прилагане на нормативни Отговорност;
управлението на приспособления; поема за: документи, свързани с Изпълнителност;
автотранспортно Машини, агрегати и - надеждната и безопасна дейността; Стриктност;
предприятие. съоръжения; експлоатация на Изготвяне и съхраняване на Психическа устойчивост;
  Оборудване на складово пътно-строителната техника; специфична техническа и Физическа издръжливост
  стопанство; - материални, финансови и технологична документация, и работоспособност;
  Пътно-строителна техника и човешки ресурси; предписания и графици; Съобразителност;
  агрегатите й; - осигуряване на Работа със стандарти, Адекватност на действията
  Офис техника, здравословни и безопасни каталози, технически в конкретна ситуация;
  комуникационни средства, условия на труд; паспорти, наредби, Бърза и точна преценка и
  консумативи, материали, Различни предмети и инструкции за експлоатация и реакция;
  компютър с програмни средства на труда и обслужване, фирмени Комуникативност и умения
  продукти; приложението им; нормали и др.; за работа в екип;
  Нормативни документи; Цени и ценообразуване на Изготвяне на договори; Лоялност;
  Формуляри, бланки; стоки и услуги; Нормативни Ценообразуване на стоки и Етичност и коректност;
  Кaсов апарат; актове, свързани с услуги; Дисциплинираност;
  Предпазни средства. дейността; Изготвяне на спецификации и Сръчност и прецизност;
    Съдържание на договорите; оферти; Инициативност и
    Приходите и разходите на Проучване възможностите на способност за вземане на
    фирмата; пазара и управление на самостоятелни решения.
    Особености на пазара на продажбите;  
    този тип услуга и Организация на рекламната  
    участващите в него субекти дейност на фирмата;  
    (клиенти, конкуренти, Попълване на първични  
    партньори). счетоводни документи;  
      Изготвяне на документи за  
      държавно обществено  
      осигуряване и здравно  
      осигуряване;  
      Осъществяване на  
      комуникация в предприятието,  
      с други фирми и институции, с  
      клиенти и партньори;  
      Правилно водене и  
      съхраняване на необходимата  
      документация.  
8. Оценява качеството Конструкционно-ремонтни и Основни Разчитане и изготвяне на Отговорност;
на работата. експлоатационни материали; конструкционно-ремонтни и технологични схеми и карти и Изпълнителност;
  Шлосерски, измерителни, експлоатационни материали друга специфична техническа Стриктност;
  монтьорски и др. инструменти и работни флуиди; и технологична документация; Психическа устойчивост;
  и приспособления; Основни понятия в Работа със стандарти, Физическа издръжливост
  Машини, агрегати и техническата механика; каталози, технически и работоспособност;
  съоръжения: металорежещи и Основи на паспорти, наредби, Съобразителност;
  металообработващи; електротехниката и инструкции за експлоатация и Адекватност на действията
  повдигателни; електрониката; обслужване, тарифи, в конкретна ситуация;
  специализирана апаратура; Основни принципи на фирмени нормали и др.; Бърза и точна преценка и
  Работни канали и естакади; автоматизацията и Планиране, организиране, реакция;
  Оборудване на складово автоматичните устройства; контролиране и оценяване на: Комуникативност и умения
  стопанство; Основни видове двигатели - диагностика, техническо за работа в екип;
  Пътно-строителна техника и с вътрешно горене (ДВГ) и обслужване, ремонт и Лоялност;
  нейните агрегати; други нетрадиционни експлоатация на Етичност и коректност;
  Предпазни средства. двигатели, използвани в пътно-строителната техника; Дисциплинираност;
    пътно-строителната техника - ефективно използване на Сръчност и прецизност;
    - устройство и действие на материалните, човешките и Инициативност и
    механизмите и системите финансовите ресурси; способност за вземане на
    им; - товаро-пътнически потоци, самостоятелни решения.
    Основни видове складово, сервизно и гаражно  
    пътно-строителна техника - стопанство;  
    предназначение, - безопасност на движението  
    устройство и действие на по пътищата;  
    силово предаване, ходова - технологични схеми за  
    част, кабина, каросерия движение по строителната  
    (купе), преден и заден работна площадка при  
    мост, окачване, системи за различни видове почви и  
    управление (спирачна и пътни настилки;  
    кормилна) и др., Спазване на изискванията на  
    електрообзавеждане, наредбата за съществените  
    електро- и допълнително изисквания и оценяване  
    оборудване; съответствието на машините;  
    Методи и средства за Спазване на изискванията за  
    поддържане технически организация на труда и  
    изправно състоянието на работното място;  
    пътно-строителната техника Изготвяне и спазване на  
    - технологична предписания, графици и  
    последователност и работни проекти за  
    технология за извършване организация и изпълнение на  
    на диагностика, строителството;  
    демонтажно-монтажни Оценяване на качеството на  
    операции, видове работата в съответствие със  
    техническо обслужване и стандарти, вътрешни и  
    ремонти, както и външни критерии.  
    последиците от    
    неспазването им;    
    Отговорности, които поема    
    за:    
    - надеждната и безопасна    
    експлоатация на    
    пътно-строителната техника;    
    - материални, финансови и    
    човешки ресурси;    
    - осигуряване на    
    здравословни и безопасни    
    условия на труд;    
    Различни предмети и    
    средства на труда и    
    приложението им;    
    Технически показатели за    
    надеждна работа и нормите    
    за отклонение;    
    Структура и правомощия на    
    длъжностните лица във    
    фирмата;    
    Стандарти, вътрешни и    
    външни критерии за    
    оценяване качеството на    
    работата.    
         
11. Организира и Конструкционно-ремонтни и Техника на безопасност, Планиране, организиране и Отговорност;
отговаря за спазване на експлоатационни материали; хигиена и охрана на труда, контролиране на дейностите, Изпълнителност;
изискванията за техника Инструменти и пожарна и аварийна свързани с осигуряване на Стриктност;
на безопасност, хигиена приспособления: шлосерски; безопасност при работа с безопасни условия на труд; Психическа устойчивост;
и охрана на труда, измерителни; монтьорски и основни Работа с нормативните Физическа издръжливост
пожарна и аварийна др.; конструкционно-ремонтни документи; и работоспособност;
безопасност на Машини, агрегати и експлоатационни материали Осигуряване и използване на Съобразителност;
строителната работна съоръжения: металорежещи и и работни флуиди, както и лични предпазни средства; Адекватност на действията
площадка и металообработващи; последиците от Спазване на изискванията за в конкретна ситуация;
определените работни повдигателни съоръжения; неспазването; организация на труда и Бърза и точна преценка и
места. специализирана апаратура; Техника на безопасност, работното място; реакция;
  Работни канали и естакади; хигиена и охрана на труда, Изготвяне и спазване на Комуникативност и умения
  Оборудване на складово пожарна и аварийна предписания и графици. за работа в екип;
  стопанство; безопасност при   Лоялност;
  Пътно-строителна техника и демонтажно-монтажни   Етичност и коректност;
  агрегатите й; операции, диагностика,   Дисциплинираност;
  Предпазни средства: работно техническо обслужване,   Сръчност и прецизност;
  облекло, шапка, очила, ремонт и експлоатация на   Инициативност и
  работни ръкавици, антифони, основни видове ДВГ и   способност за вземане на
  каски, маски, ботуши; скари и други нетрадиционни   самостоятелни решения.
  настилки, маски, предпазни двигатели, използвани в    
  решетки и престилки и др.; пътно-строителната техника,    
  предпазни, предупредителни както и последиците от    
  и забранителни знаци, неспазването;    
  надписи и табели; Техника на безопасност,    
  Нормативни документи, хигиена и охрана на труда,    
  свързани с дейността: пожарна и аварийна    
  кодекси, закони, безопасност при    
  постановления, правилници, демонтажно-монтажни    
  наредби, инструкции, операции, диагностика,    
  правила, указания и техническо обслужване,    
  вътрешнофирмени документи ремонт и експлоатация на    
  (заповеди, писма, указания, основни видове    
  длъжностни характеристики и пътно-строителна техника,    
  др.) както и за последиците от    
    неспазването им;    
    Техника на безопасност,    
    хигиена и охрана на труда,    
    пожарна и аварийна    
    безопасност при    
    оборудване на работни    
    помещения, канали,    
    естакади и складово    
    стопанство, както и    
    последиците от    
    неспазването;    
    Отговорностите, които    
    поема за надеждната и    
    безопасна експлоатация на    
    пътно-строителната техника;    
    Техническите показатели    
    за надеждна работа и    
    нормите за отклонение;    
    Отговорностите, които    
    поема за:    
    - материални, финансови и    
    човешки ресурси;    
    - правилно и безопасно    
    управление на моторното    
    превозно средство и    
    поведение при    
    пътно-транспортни    
    произшествия;    
    Нормативната база за    
    структурата и    
    правомощията на    
    длъжностните лица във    
    фирмата и    
    взаимоотношенията с други    
    фирми и институции при    
    изпълнение на трудовите    
    задължения.    


2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати".

Хармонизирането на нормативната уредба в България с тази на Европейския съюз налага повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация на автотранспортната и пътно-строителната техника.

Обновяването на материалната база, разрастването на автомобилния транспорт, който се налага като основен в обслужване на товаро-пътническия поток; необходимостта от модерна пътно-строителна техника при нарастващите темпове на гражданско и промишлено строителство, както и предстоящото продължително изграждане на инфраструктурни обекти като част от европейските (магистрали, метро, газопроводи и др.), дава възможности за разкриване на нови работни места по професиите от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати".

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на транспортна техника" могат да се реализират както в направление "Транспорт" и "Строителство", така и в другите отрасли на икономиката - търговия, услуги, селско и горско стопанство и др.

Обучаваният по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "В" при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37 на Министерството на транспорта и съобщенията).

Обучаваният по специалност "Пътно-строителна техника" може да се яви и на изпити за придобиване на правоспособност за машинист на пътно-строителни машини и/или управление на МПС от категория "Ткт" в съответствие с изискванията на Наредба № 37 на Министерството на транспорта и съобщенията и Правилника за добиване на правоспособност за машинисти.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на транспортна техника" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (НКП) в Република България: 3115 "Приложни специалисти - механици"; 4191 "Административен персонал"; 4195 "Чертожници"; 7231 "Монтьори на моторни превозни средства"; 7232 "Монтьори на трактори, пътно-строителни и селскостопански машини"; 8323 "Водачи на леки и лекотоварни автомобили"; 8332 "Трактористи"; 8334 "Машинисти на изкопни машини"; 8335 "Машинисти на самоходни съоръжения в добив на полезни изкопаеми"; 8336 "Машинисти на пътно-строителни машини, машинисти на жп ремонтни и строителни машини" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по специалност от професията "Техник на транспортна техника" може да се обучава по друга специалност, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и единна за професиите от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати", както и част от специфичната за професията подготовка, се зачита.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по специалност от професия "Техник на транспортна техника" може да се обучава по професии с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация от професионални направления: 525 "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати" и 840 "Транспортни услуги", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и единна за професиите от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати", както и част от специфичната за професията подготовка, се зачита.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението по професия "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, е придобиване на знания и умения за безопасно техническо обслужване, диагностика, ремонт и експлоатация на транспортна техника, необходими за реализация в областта на транспорта и строителството (включително изграждане на инфраструктура и пътно строителство).

3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа при експлоатацията, техническото обслужване, диагностиката и ремонта на автотранспортната и пътно-строителната техника, строителната площадка и работното място, да не замърсява с работата си околната среда;

- организира и отговаря за спазване изискванията за безопасност, хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност на определените работни места;

- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

- участва в мениджмънта на предприятието и оценява стойността на работата, като използва вътрешни критерии и външни (независими) стандарти за качеството й;

- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- формулира и участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при организиране, изпълнение и контрол на поставените задачи;

- разбира своята роля в трудовия процес и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- знае общите правила за работа с компютър и умее да съставя текст и таблица;

- осъществява комуникация на чужд език, разбира и чете необходимата стандартна техническа документация на чужд език.

3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали според предназначението им; знае и прилага правилата за транспорта и съхранението им;

- познава машинните елементи, основните принципи на съпротивлението на материалите, статиката, кинематиката и взаимозаменяемостта на детайлите;

- знае основните технологии за изработване на детайлите;

- притежава знания за основите на електротехниката и електрониката, основните принципи на автоматизацията и автоматичните устройства;

- знае и обяснява понятията и принципите на термодинамиката и термодинамичните процеси;

- разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация - наредби, правилници, инструкции, каталози, предписания, чертежи, скици, схеми, карти и др.;

- изготвя техническа, конструктивна и технологична документация - предписания, чертежи, скици, схеми и др.;

- познава видовете двигатели;

- притежава знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и диагностично-регулировъчна апаратура.

3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка

3.3.1. Специалност 5250101 "Автотранспортна техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в правилна технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортната техника, като:

- планира, организира и контролира ефективното използване на конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали;

- знае основните технологични операции за изработване на детайлите на автотранспортната техника, рециклирането и унищожаването им;

- знае предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;

- извършва в технологична последователност диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на автотранспортната техника и установява причините за повредите им;

- организира, контролира и извършва в технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;

- организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортната техника;

- планира, организира, контролира и извършва дейностите при техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника;

- планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на автотранспортната техника;

- познава и организира спазването на технологичната последователност при изпълнение на операции, свързани с експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на автотранспортната техника, в съответствие и с изискванията за охрана на труда, техника на безопасност, пожарна и аварийна безопасност;

- притежава знания и умения за използване на инструменти, приспособления и машини, за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортната техника;

- измерва (изпитва), пресмята и анализира всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортната техника;

- работи с приложен софтуер.

3.3.2. Специалност 5250102 "Пътно-строителна техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника, като:

- планира, организира и контролира ефективното използване на конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали;

- знае основните технологични операции за изработване на детайлите на пътно-строителната техника, рециклирането и унищожаването им;

- знае предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове пътно-строителна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и допълнително работно оборудване;

- извършва в технологична последователност диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на пътно-строителната техника и установява причините за повредите им;

- организира, контролира и извършва в технологична последователност основните диагностични операции и установява причините за повреди;

- организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на пътно-строителната техника;

- планира, организира, контролира и извършва дейностите при техническо обслужване и ремонт на пътно-строителната техника;

- планира, организира, контролира и извършва безопасна експлоатация на пътно-строителната техника;

- разчита технологични схеми и карти, строителни и технически чертежи, каталози и друга специфична техническа документация;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и на строителната работна площадка;

- познава и организира спазването на технологичната последователност при изпълнение на операции, свързани с експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на пътно-строителната техника в съответствие и с изискванията за охрана на труда, техника на безопасност, пожарна и аварийна безопасност;

- притежава знания и умения за използване на инструменти, приспособления и машини, за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника;

- измерва (изпитва), пресмята и анализира всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на пътно-строителната техника;

- работи с приложен софтуер.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация.

Съдържанието на обучението по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.


Таблица 3


Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Познава и използва личните Здравословни и без-
предпазни средства, знае и при- опасни условия на
лага основните правила за безопа- труд;
сна работа при експлоатацията, Пожарна и аварийна
техническото обслужване, диаг- безопасност;
ностиката и ремонта на авто- Безопасност на дви-
ната техника, на строителната щата;
площадка и работното място, не Поведение при път-
замърсява с работата си околната нотранспортно
среда; произшествие;
Организира и отговаря за спазва- Опазване на окол-
не изискванията за техника на ната среда;
безопасност, хигиена и охрана на Наредби, правилни-
труда, пожарна и аварийна безо- ци, предписания за
пасност на определените работ- техника на безопас-
ни места. ност, хигиена и охра-
  на на труда, пожарна
  и аварийна безо-
  пасност;
  Закон за движението
  по пътищата (ДВ,
  бр. 20 от 1999 г.)
  (ЗДвП) и Правилник
  за прилагане на
  ЗДвП.
2. Осъществява ефективни кому- Видове общуване;
никации при изпълнение на тру- Принципи на дело-
довата си дейност в работен екип; вото общуване;
Умее да формулира проблеми, да Правила за водене на
задава въпроси, да прави отчет за делова кореспон-
извършената работа. денция.
3. Познава правата и задължения- Трудов договор и
та си като участник в трудовия трудови правоотно-
процес съгласно Кодекса на труда, шения;
разбира договорните отношения Работно време,
между работодател и работник. почивки, отпуски;
  Права и задължения;
  Трудови спорове и
  разрешаването им;
  Социално осигуря-
  ване и лично застра-
  ховане.
4. Формулира и участва при раз- Индивидуално тру-
пределяне на задачите, съдейства дово поведение;
и търси помощ от членовете на Групово трудово
екипа, отнася се с чувство за от- поведение;
говорност при организиране, из- Мотивация и мотива-
пълнение и контрол на поставе- ционни процеси;
ните задачи; Управление на
Разбира собствената си роля в тру- персонала:
довия процес и съзнава необходи- - определяне на по-
мостта от повишаване на квали- требностите от пер-
фикацията си. сонал;
  - подбор, назначава-
  не, освобождаване;
  - организиране на
  трудовия процес;
  Оценяване и запла-
  щане на труда.
5. Познава пазарните отношения, Обекти и субекти на
мястото и ролята на отделните пазара;
лица, фирмите, институциите и Икономически про-
държавата в тях. цеси, явления и от-
  ношения;
  Стопанско устрой-
  ство на обществото;
  Документи и доку-
  ментооборот.
6. Знае общите правила за рабо- Конфигурация на
та с компютър и ползва прог- компютъра;
рамни продукти. Устройства за въвеж-
  дане и съхраняване
  на данни;
  Съхраняване и нами-
  ране на информация;
  Работа с програмни
  продукти за създава-
  не на документи;
  Работа със специ-
  фични програмни
  продукти.
7. Осъществява комуникация на Най-често употребя
чужд език, разбира и чете необ- вана лексика - чете-
ходимата стандартна техническа не на текстове (стан-
документация на чужд език дарти, нормативи,
(Ниво А2-В1 според общата евро- каталози, инструк-
пейска рамка за владеене на чуж- ции, указателни над-
ди езици). писи и др.), участие в
  разговор (елементарни изрази и прости изречения със или без съдействието на събеседника), попълване на несложни информационни справки;
  Думи и изрази, свързани с професионалните задачи (инструкции, упътвания, параметри, схеми, описание на работното място и дейност) - говоримо и писмено;
  Думи и изрази (говоримо и писмено), свързани с условията за безопасност и препоръки за използването на съответните машини, инструменти и съоръжения
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и летателни
апарати"
8. Познава и използва конструк- Техническа, кон-
ционно-ремонтните и експлоата- структивна и техно-
ционните материали; логична документа-
Познава машинните елементи ция - схеми, чертежи,
и детайлите; основни принципи за
Познава основните понятия и съставянето им, оз-
принципи в термодинамиката, начения, разчитане и
електротехниката и електрони- изготвяне на предпи-
ката, автоматизацията и авто- сания, скици, схеми,
матичните устройства; чертежи, карти и др.;
Разчита, използва и изготвя тех- Нормативни доку-
ническа, конструктивна и техно- менти - български и
логична документация; на Европейския
Познава видовете двигатели; съюз, регламентира-
Работи с контролно-измерителна щи дейностите при
техника и диагностично-регули- упражняване на про-
ровъчна апаратура. фесията;
  Конструкционно-ремонтни материали - видове, качества, маркиране, технологии на обработка и приложение и основните технологии за изработване на детайлите;
  Експлоатационни материали - видове, качества, приложение, правила за транспорт и съхранение на горива, смазочни материали и работни флуиди, рециклиране или унищожаването им;
  Машинни елементи;
  Съпротивление на материалите, статика, кинематика и взаимозаменяемост на детайлите - основни принципи;
  Двигатели - видове и приложение;
  Основни закономерности, понятия, мерни единици (дължина, площ, обем, маса, налягане, вискозитет, скорост, мощност, температура и др.) и средства за измерването им в техническата механика, електротехниката и електрониката, автоматизацията, хидравликата и пневматиката, термодинамиката;
  Контролно-измерителна техника и диагностично-регулировъчна апаратура - видове и приложение.
Специфична за професията "Техник на транспортна техника" задължителна професионална подготовка
Специалност 5250101 "Автотранспортна техника"
9. Осъществява диагностика, Предназначение, ус-
техническо обслужване, ремонт тройство и принцип
и експлоатация на автотранс- на действие на раз-
портна техника. личните видове ав-
  тотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;
  Материали - основни технологични операции за изработване на детайлите на автотранспортната техника, планиране, организиране и контролиране ефективното им използване, рециклиране и унищожаване;
  Измерване, пресмятане и анализиране на всички величини, необходими при диаг-
  ностика, техническо обслужване, ремонт, експлоатация и изпитване на автотранспортната техника;
  Диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на автотранспортната техника - организиране, контролиране, извършване в правилна технологична последователност и установяване на причините за повредите им;
  Монтажно-демонтажни операции, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на автотранспортната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Техническо обслужване и ремонт на автотранспортната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Безопасна експлоатация на автотранспортната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Предназначение, функции и организация на безопасна работа при спазването на технологичната последователност и изискванията за охрана на труда, техника на безопасност, пожарна и аварийна безопасност при изпълнение на операции, свързани с експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на автотранспортната техника;
  Правилно и безопасно управление на моторни превозни средства и поведение при пътнотранспортни произшествия;
  Техническа, конструктивна и технологична документация - изготвяне и работа с нея;
  Организация на работното място;
  Структура и правомощия на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношения с други фирми и институции.
Специалност 5250102 "Пътно-строителна техника"
Осъществява диагностика, техни- Предназначение, ус-
ческо обслужване, ремонт и екс- тройство и принципа
плоатация на пътно-строителна на действие на раз-
техника личните видове път-
  но-строителна техника, в т. ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;
  Материали - основни технологични операции за изработване на детайлите на пътно-строителна техника, планиране, организиране и контролиране ефективното им използване, рециклиране и унищожаване;
  Измерване, пресмятане и анализиране на всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт, експлоатация и изпитване на пътно-строителната техника;
  Диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на пътно-строителната техника - организиране, контролиране, извършване в правилна технологична последователност и установяване на причините за повредите им;
  Монтажно-демонтажни операции, центровки и регулировки на механизми, системи и агрегати на пътно-строителната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Техническо обслужване и ремонт на пътно-строителната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Безопасна експлоатация на пътно-строителната техника - планиране, организиране, контролиране, извършване;
  Предназначение,
  функции и организация на безопасна работа при спазването на технологичната последователност и изискванията за охрана на труда, техника на безопасност, пожарна и аварийна безопасност при изпълнение на операции,
  свързани с експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на пътно-строителната техника;
  Правилно и безопасно управление на моторни превозни средства и поведение при пътнотранспортни произшествия;
  Техническа, конструктивна и технологична документация - изготвяне и работа с нея;
  Организация на работното място;
  Структура и правомощия на длъжностните лица във фирмата и взаимоотношения с други фирми и институции.
   


5. Система за оценяване и сертифициране

Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на две нива - междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно равнище за обучаван се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование.

Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвоените знания;

Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.;

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.1.2. По практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява основни операции при предварително дадени указания, не спазва правилата за безопасен труд;

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции от поставената практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Добър 4 - обучаваният изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструментите за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, писмено изпитване, практически задачи и други, които се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност се съобразява с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението".

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация.

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Конкретните въпроси, задачи, задания и др. инструменти за оценяване е необходимо да съответстват на равнището на професионални компетенции, зададени в "Цели на обучението".

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.


Таблица 4


Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за дейно- Разпознава, разчита и из- 75
стите по диагнос- ползва техническата, кон-  
тика, техническо структивната и техноло-  
обслужване, ре- гичната документация -  
монт и експлоа- наредби, правилници,  
тация на транс- предписания, чертежи,  
портна техника каталози, схеми и др.;  
  Познава конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали - видове, според предназначението им, качества, маркиране, технологии на обработка, основни технологии за изработване на детайлите, приложение и правила за транспорта, съхранението,  
  рециклирането или унищожаването им;  
  Знае основни закономерности, понятия, мерни единици, методи и средства за измерване, изпитване и анализиране на величини в техническата механика, електротехниката и електрониката, автоматизацията, хидравликата и пневматиката, термодинамиката;  
  Познава детайли, механизми, възли, агрегати и системи - предназначение, видове, устройство и действие, конструктивни особености и приложението им в транспортната техника;  
  Познава организирането, контролирането, методите и средствата за извършване на диагностика, демонтажно-монтажните операции, техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на транспортната техника.  
2. Правила за здра- Познава личните предпаз- 10
вословно и безопас- ни средства и тяхното  
но упражняване на приложение;  
изучаваната профе- Описва основните прави-  
сия и опазване на ла за безопасна работа  
околната среда при експлоатацията, тех-  
  ническото обслужване, диагностиката и ремонта на транспортната техника на работното място и/или строителната площадка;  
  Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа;  
  Знания за организирането и отговорността за спазване изискванията за техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност на определените работни места;  
  Описание на начините за оказване на първа долекарска помощ на пострадал при авария и пътнотранспортно произшествие;  
  Знания за ефективно екологично използване на конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали, машини и съоръжения.  
3. Икономически и Знания за спазване на об- 10
трудово-правни зна- щите принципи на трудо-  
ния и умения вото законодателство;  
  Знания за системите за заплащане на труда и спецификациите на материалите и вложения труд;  
  Знания за организацията на труда при работа в екип;  
  Знания за оценяване стойността на работата;  
  Знания за трудовите правоотношения.  
4. Чуждоезикови Разбира смисъла на кра- 5
знания и умения тък професионален текст  
  на чужд език.  
  Общо 100
     


5.2.2. Изпит по практика на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.


Таблица 5


Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на пра- Избира и ползва правил- 10
вилата за здраво- но лични предпазни  
словни и безопасни средства;  
условия на труд и Употребява по безопасен  
опазване на окол- начин предметите и сред-  
ната среда ствата на труда;  
  Прилага основните изисквания за техника на безопасност, хигиена и охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност при диагностика, демонтажно-монтажни операции, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника;  
  Опазва околната среда в процеса на изпълнение на изпитното задание, включително почистване на работното място.  
2. Ефективна орга- Преценява типа, вида и 10
низация на работно- количеството на необхо-  
то място и прави- димите материали, детай-  
лен подбор на мате- ли, резервни части, агре-  
риали, инструменти, гати, машини и инстру-  
изделия и машини менти, контролно-изме-  
съобразно конкрет- рителна техника и диаг-  
ното задание ностично-регулировъчна  
  апаратура, необходими  
  според изпитното задание;  
  Подрежда инструменти и материали, като осигурява удобство и точно спазване на технологията;  
  Целесъобразно употребява материалите;  
  Изпълнява заданието за определеното време.  
3. Спазване на изис- Спазва изискванията на 10
кванията на правил- правилниците, наредбите  
ниците, наредбите и предписанията и др.,  
и предписанията свързани с изпитното  
  задание;  
  Изготвя и/или използва необходимата за изпълнение на изпитното задание техническа, конструктивна и/или технологична документация.  
4. Качество на из- Самостоятелно определя 70
пълнението на из- и спазва технологичната  
питното задание последователност на опе-  
  рациите;  
  Правилно разчита техническата документация - чертежи, каталози, схеми и др.;  
  Правилно използва конструкционно-ремонтните и експлоатационните материали според предназначението им и прилага правилата за транспорт, съхранение, рециклиране или унищожаване;  
  Правилно използва методите и уредите за измерване (изпитване), пресмятане и анализиране на всички величини, необходими при изпълнението на изпитното задание;  
  Правилно използва инструментите, машините, контролно-измерителната техника и диагностично-регулировъчната апаратура;  
  Правилно извършва контрол на техническите показатели;  
  Извършва в технологична последователност операциите при: диагностика, демонтажно-монтажните операции, техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на транспортната техника;  
  Съответствие на крайното изпълнение на практическото задание с техническите му параметри;  
  Оценка на работата на базата на вътрешни критерии и външни (независими) стандарти за качеството.  
  Общо 100
     


5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на транспортна техника" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 на Министерството на образованието и науката - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

Изходящото образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на транспортна техника" е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници, лаборатории или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет

6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти; каталози, инструкции, справочници, технически паспорти и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание; фирмени материали за автотранспортна и пътно-строителна техника.

6.2. Учебна работилница/лаборатория

В учебни работилници и лаборатории се провежда обучението по практика на професията и по лабораторна практика. Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация, е задължително да разполагат с оборудвани учебни работилници по учебна и лабораторна практика по специалността, учебна практика по диагностика, обслужване и ремонт.

Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци на съвременни конструкции автотранспортна и пътно-строителна техника, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения у обучаваните.

За правилното и безопасно протичане на учебния процес при обучение за работа с пътно-строителна техника (технологична практика) е необходимо да се осигурят учебни пътно-строителни машини (земекопно-товарачни, земекопно-транспортни и подравняващи, машини и съоръжения за настилки и уплътняване) и учебен полигон.

Работните места в учебните машини трябва да бъдат допълнително оборудвани съгласно съответните нормативни изисквания.

Основните материали, инструменти и машини за всяка специалност са съобразени с отразеното в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория на професията

Право да преподават теория имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" от областта "Технически науки" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

7.2. По практика

Право да преподават практика имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" от областта "Технически науки" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка. За специалност 5250102 "Пътно-строителна техника" трябва да притежават правоспособност за машинисти на пътно-строителни машини.

8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията "Техник на транспортна техника" - трета степен на професионална квалификация

- апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и при промяна на нормативната база.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума