навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., отм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, организацията на работа и дейността на Центъра за отдих и обучение - София (ЦОО), наричан по-нататък "центъра".


Чл. 2. (1) Центърът е държавно обслужващо звено по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 4 от Закона за народната просвета със седалище и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Центърът организира, координира и осъществява дейностите по отдих и обучение (включително провежда конгреси, конференции и семинари) на ученици, учители и служители в системата на народната просвета, в изпълнение на държавната политика в тази област, както и дейностите по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът е с обща численост на персонала 43 щатни бройки, разпределени съгласно приложението.


Чл. 4. Центърът се финансира със средства от:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката;

2. собствени приходи по чл. 44, ал. 2 от Закона за народната просвета.


Раздел II.
Управление и структура на центъра

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието, младежта и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)


Чл. 6. (1) Директорът на центъра:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра;

2. представлява центъра пред държавни органи, организации, физически и юридически лица;

3. сключва договори, свързани с осъществяване на дейността на центъра;

4. контролира и отговаря за законосъобразното използване и поддръжка на собствеността, предоставена за ползване на центъра;

5. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) ежегодно отчита дейността на центъра пред министъра на образованието, младежта и науката;

6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в центъра и утвърждава длъжностните им характеристики;

7. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) изготвя и утвърждава длъжностното разписание, съгласувано с Министерството на образованието, младежта и науката, и утвърждава поименното разписание на длъжностите;

8. утвърждава правила за вътрешния ред;

9. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) издава инструкции за пропускателния режим в базите за отдих и обучение и за подготовка на ученици за олимпиади по предложение на съответния началник на база;

10. осъществява и други правомощия, произтичащи от нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Директорът може да делегира част от правомощията си на началниците на бази, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Директорът на центъра е разпоредител с бюджета на центъра, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Структурата на центъра включва централно управление - София, и бази за отдих и обучение и за подготовка на ученици за олимпиади, които не са юридически лица.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Базите осигуряват условия за организиране и провеждане на отдих, конгреси, конференции, семинари и обучение на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.

(3) Базите се ръководят от началници, които:

1. ръководят, организират, контролират и отговарят за цялостната дейност на базата;

2. отговарят за правилното използване и поддръжка на съответните бази;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) създават условия за подготовка на учениците за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образование и с Министерството на образованието, младежта и науката;

4. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) създават условия за опазването на живота и здравето на децата и учениците при организиране и провеждане на отдиха и обучението и при подготовката им за участие на национални и международни олимпиади;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) представят в централното управление информация за извършената от тях дейност и правят предложения за подобряване на организацията;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) представят в Министерството на образованието, младежта и науката информация за извършената от тях дейност, свързана с организирането, координацията и осъществяването на дейността по подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) организират прилагането на методики за дейностите с децата и учениците в съответните бази;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) подписват изходящата документация;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) отговарят за законосъобразното разходване на финансовите средства;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) изпълняват и други задачи, възложени им от директора.


Раздел III.
Дейност на центъра

Чл. 10. Дейността на центъра е организирана в следните основни функционални направления:

1. отдих и обучение;

2. (нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) подготовка за участие в национални и международни олимпиади;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) финансово-счетоводна дейност и контрол;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) материално-техническа база;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) административно и информационно обслужване на дейността.


Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Центърът организира и координира провеждането на отдиха и обучението на ученици, учители и служители от системата на народната просвета от страната и от чужбина, както и на чуждестранни граждани от българска народност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът организира подготовката на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади в координация с регионалните инспекторати по образованието и с Министерството на образованието, младежта и науката.


Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът изготвя и представя на министъра на образованието, младежта и науката отчети, становища и предложения за отдиха и обучението и за подготовката на ученици за национални и международни олимпиади.


Чл. 13. Центърът осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с инспекторатите по образованието, с директори на училища и звена в системата на народната просвета, с областните и общинските администрации, с неправителствени организации, фондации, лицензирани туроператори и др.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Експертите от централното управление осъществяват координация и контрол на дейността на базите за отдих и обучение и за подготовка на учениците за олимпиади.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Експертите от центъра изготвят отчети, становища и предложения за дейността, свързана с отдиха и обучението на ученици, учители и служители от системата на народната просвета, както и за подготовката на ученици за участие в национални и международни олимпиади.


Чл. 15. (1) Центърът извършва финансово-счетоводно обслужване на дейността и определя счетоводната политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът представя в Министерството на образованието, младежта и науката периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Центърът изготвя годишен финансов отчет и го представя в Министерството на образованието, младежта и науката.


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Базите за отдих и обучение и базите за подготовка на ученици за олимпиади изготвят периодични отчети за касовото изпълнение на бюджета, оборотна ведомост и ги представят в централното управление.


Раздел IV.
Организация на работата

Чл. 17. Организацията на работата в центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и инструкция за документооборота, издадена от директора на центъра.


Чл. 18. (1) Работното време на служителите в централното управление е 8 часа дневно от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) Работното време на базите за отдих и обучение и за подготовка на ученици за олимпиади се определя от началниците на бази.


Чл. 19. В центъра се води книга за контролната дейност, както и задължителната документация по чл. 154, ал. 1, т. 9, 10 и 13 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.


Чл. 20. Личните трудови досиета на служителите на централното управление и на началниците на бази се съхраняват в централното управление, а на останалите служители - в базите.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Този правилник се издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона за народната просвета.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)


§ 13. В Правилника за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение - София (обн., ДВ, бр. 83 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2009 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в правилника думите "министъра на образованието и науката", "Министерство на образованието и науката" и "Министерството на образованието и науката" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерство на образованието, младежта и науката" и с "Министерството на образованието, младежта и науката".


Приложение към чл. 3, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)Численост на персонала в организационните структури на Център за отдих и обучение - София - 43 щатни бройки
 
1. Централно управление 9
2. База "Национален детски комплекс "Ястребино" 14
3. База "Национален детски екологичен комплекс Ковачевци" 15
4. База "Център за подготовка на ученици за олимпиади" 5
   Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума