навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 19 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАТО И В ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2012 Г.)

В сила от 26.04.2005 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 26 Април 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Създава Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".
(2) Междуведомственият съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от членството в Организацията на Северноатлантическия договор, наричана по-нататък "НАТО" и участието в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, наричана по-нататък "ОПСО";
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) координира при необходимост от междуведомствено взаимодействие изпълнението на ангажименти, свързани с формирования като Силите за отговор на НАТО, Постоянните военноморски групи на НАТО, Бойните групи на Европейския съюз и др., и на процесите, свързани с изграждане на необходимите способности, съгласно поети от Република България ангажименти в НАТО и по участието й в ОПСО;
3. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) обсъжда становища и въпроси, включени в дневния ред на Министерския съвет, свързани с членството на Република България в НАТО и участието в ОПСО;
4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) координира и подпомага българското военно и невоенно участие в мисии и операции за управление на кризи на НАТО, Европейския съюз и други международни организации, включително в рамките на прилагането на Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България;
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) координира използването на финансовите средства, одобрени със Закона за държавния бюджет за целите на участието на Република България в НАТО и ОПСО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Председател на Междуведомствения съвет е министърът на външните работи. Заместник-председател на Междуведомствения съвет е министърът на отбраната.
(4) Междуведомственият съвет има основен и разширен състав. Членовете на съвета, които участват само в неговия разширен състав, имат право на съвещателен глас.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Основният състав на Междуведомствения съвет включва: председателя и заместник-председателя на съвета, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност" и председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията. Заместник-министрите - членове на Междуведомствения съвет, се определят със заповед на съответния министър.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Разширеният състав на Междуведомствения съвет включва лицата по ал. 5, както и постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната, председателя на Държавна агенция "Разузнаване" и директорите на Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция" на Министерството на отбраната. В зависимост от дневния ред в разширения състав на Междуведомствения съвет може да бъдат привличани и представители на други ангажирани с тематиката ведомства.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Статут на постоянно поканени за участие в заседанията на Междуведомствения съвет имат председателите на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание, началникът на политическия кабинет на министър-председателя и секретарите на Президента на Република България по външната политика, по националната отбрана и по националната сигурност.
(8) В зависимост от обсъжданите на заседанието въпроси членовете на Междуведомствения съвет могат да бъдат придружавани от експерти.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) В зависимост от дневния ред членовете и участниците в заседанията на Междуведомствения съвет са лица, на които е предоставено разрешение за достъп до класифицирана информация и сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и Европейския съюз до съответното ниво.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Междуведомственият съвет осъществява своята дейност на редовни и оперативни заседания. Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на 4 месеца в състава по чл. 1, ал. 6 и се свикват по решение на неговия председател и по определен от него дневен ред.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Председателят на Междуведомствения съвет по своя инициатива или по предложение на някой от членовете от основния състав свиква оперативни заседания за вземане на решения по конкретни въпроси от текущ характер, свързани с участието на Република България в органите и дейностите на НАТО и ОПСО. В оперативните заседания участват заместник-председателят на съвета, неговите членове от Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, както и поканените от председателя други членове на съвета от съставите по чл. 1, ал. 5 и 6.
(12) Решенията на Междуведомствения съвет се вземат с общо съгласие на членовете от основния състав, участващи в заседанието.
(13) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Междуведомственият съвет може да създава работни групи по специфични въпроси, свързани с членството на Република България в НАТО и ОПСО. Работните групи се ръководят от определени от Междуведомствения съвет негови членове.
(14) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Организационно-техническото обслужване на Междуведомствения съвет се осъществява от дирекция "Политика за сигурност" на Министерството на външните работи, която изпълнява функциите на негов секретариат.
(15) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Дирекция "Политика за сигурност" на Министерството на външните работи разпространява дневния ред и материалите за заседанието до всички поканени за участие в срок не по-малък от 3 работни дни преди неговото провеждане.
(16) На заседанията на Междуведомствения съвет се водят запис и протокол, в който се оформят взетите на тях решения. Решенията на Междуведомствения съвет могат да бъдат явни и класифицирани.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Постановление № 99 на Министерския съвет от 1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз (обн., ДВ, бр. 24 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 48 от 2000 г. и бр. 75 и 112 от 2003 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи и председател на Междуведомствения съвет.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)

§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 31.07.2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министърът на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" и "заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят съответно с "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации", "министърът на извънредните ситуации", "министъра на извънредните ситуации" и "заместник-министър на извънредните ситуации" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Постановление № 71 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г. и бр. 34 и 44 от 2008 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 30 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАТО


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума